ORDINÆR / UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORDINÆR / UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen"

Transkript

1 Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130E 15 studiepoeng ORDINÆR / UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb samtidig med registrering av sensur i studentdatabasen, senest første virkedag etter sensurfrist, dvs (se Vi gjør oppmerksom på at frist for eventuelt å be om begrunnelse er 1 uke fra karakteren er bekjentgjort iht. lov om universiteter og høgskoler. Timer: 6 Hjelpemidler: Kunnskapsløftet (LK06), tabeller i fysikk og kjemi, kalkulator Informasjon: Oppgavesettet er totalt på syv 7 sider og har i alt fire 4 vedlegg, tre i kjemi og ett i fysikk. Oppgavene i fysikk og kjemi må starte på nye sider, og heftes sammen i separate bunker. Alle oppgaver skal besvares, og kandidaten må ha minst 35 % riktige svar i begge fagene for at eksamen skal være bestått. Oppgave 1 (Kjemi på barnetrinnet 25 %) I Kunnskapsløftet (LK06) står det i læreplanen i naturfag under kompetansemål for 7. årstrinn: Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væske og faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen Forklare hvordan stoffer er bygd opp og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler Gjennomføre forsøk med kjemiske reaksjoner og forklare hva som kjennetegner disse reaksjonene a) Du er ny som lærer ved en 1 10 skole, og har undervisning på mellomtrinnet. Dermed er du blitt med i en gruppe som skal retolke læreplanen for dette trinnet. En av kollegene dine snakker om at her må vi tenke på både på makro og mikronivå, spesielt i hovedområdet Fenomener og stoffer. Hva ligger i begrepene makro og mikronivå? Hvor vil du plassere inn kompetansemålene over, og på hvilket klassetrinn vil du legge undervisningen i disse kompetansemålene? Begrunn svarene.

2 b) Hvordan vil du forklare hva som ligger i begrepene atom og molekyl for elevene på det trinnet du mener dette stoffet hører hjemme? c) Du stusser på at begrepet ion ikke står i kompetansemålet, og bestemmer deg for å inkludere begrepet i den lokale læreplanen og i undervisningen. Hva ligger i dette begrepet og hvordan vil du introdusere det for elevene? d) Til å forklare hvordan stoffer er bygd opp, har du bestemt deg for å bruke vanlig bordsalt (NaCl) og vann. Forklar forskjellen mellom og oppbygningen av disse stoffene for deg selv og på elevnivå. e) Du har bestemt deg for å bruke reaksjonen mellom natron (natriumhydrogenkarbonat, NaHCO 3 ) og edikksyre (CH 3 COOH) som ett eksempel på en kjemisk reaksjon, og vil også at elevene skal prøve å finne ut hva som skjer. Først lager du en vellykket kindereggbombe som viser elevene at det må dannes noe i denne reaksjonen som øker volumet (av gasser, CO 2 og vanndamp) inne i egget. Deretter lar du elevene gjøre forsøket i et lite glass. En av elevene sier at det koker i glasset når gassutviklingen skjer. Dette er et eksempel på en hverdagsforestilling. Hvordan skal du få eleven til å forstå hva som egentlig skjer i reaksjonen og hva som karakteriserer den? Få også med begrepene i kompetansemålet som handler om omdanning av stoffer. f) Hvordan vil du forklare for deg selv hva som skjer i denne reaksjonen? Skriv reaksjonslikning. g) Gi minst ett eksempel på andre reaksjoner/reaksjonstyper som kan brukes i undervisningen (gjerne med forsøk) av kompetansemålet om reaksjoner og karakteristika for kjemiske reaksjoner. Forklar hva som skjer i reaksjonene, gjerne med reaksjonslikning. Oppgave 2 (Kjemi på ungdomstrinnet og for lærere 25%) I Kunnskapsløftet (LK06) står det i læreplanen i naturfag under kompetansemål for 10. årstrinn: Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Gjennomføre forsøk for å klassifisere sure og basiske stoffer Planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding og analyse av ukjent stoff Gjøre forsøk med og beskrive hydrokarboner, alkoholer og karboksylsyrer og noen vanlige karbohydrater I tillegg til å undervise på mellomtrinnet, får du naturfag i 10. klasse. Skolen har bestemt at målene over skal undervises på dette trinnet. Du vil velge først velge forsøk som kombinere de to første målene, og tar utgangspunkt i et forsøk du finner i en kjemibok for videregående skole. I dette forsøket inngår løsninger av saltsyre, svovelsyre, eddiksyre (CH 3 COOH), natriumhydroksid (populærnavn: natronlut), kobber(ii)sulfat, natriumklorid, natriumsulfat og ammoniakk samt løsning av bariumnitrat og BTB eller rødkålsaft og ph papir. I tillegg finner du frem en løsning av sølvnitrat. a) Skriv formel for minst fire av forbindelsene over.

3 b) Du bestemmer deg for at du vil starte med et forsøk for å klassifisere de sure og basiske stoffene i forsøket fra videregående skole. Lag en skisse til et slikt forsøk for dine elever. c) Du ser også at forsøket over kan brukes til å påvise sure og basiske løsninger, men ikke hvilken syre eller bare du har. Du bestemmer deg for at du i tillegg vil bruke fellingsreaksjoner for påvisning av kloridioner og sulfationer. I tillegg til de løsningene du har funnet frem, finner du frem en løselighetstabell. i) Først tenker du over hvordan du vil forklare for dine elever hva en fellingsreaksjon er (gjerne ved hjelp av en demonstrasjon med andre stoffer enn de i forsøket fra videregående skole). ii) Deretter lager du et lite forsøk for elevene hvor de lærer å påvise klorider og sulfater. Hvordan vil du legge opp dette forsøket? d) Tilslutt lager du en detektivoppgave for dine elever der du bruker stoffene i forsøket fra videregående skole, men bestemmer deg for å ta bort ammoniakk og kobber(ii)sulfat. Forsøket skal elevene planlegge selv ut fra de kunnskapene de har tilegnet seg fra de to forsøkene de alt har gjort. Du er ikke helt trygg på alle at elevgruppene dine klare det, og lager et forslag til gjennomføring for din egen del (plan B). Hvordan ser denne planen ut? e) Senere på året skal elevene ha undervisning i organisk kjemi. Både du og læreboka starter med de enkleste forbindelsene hydrokarbonene. Elevene har hatt om bindinger i 9. klasse, så du vil starte med et forsøk som viser elevene hva som er karakteristisk for og skiller de tre gruppene hydrokarboner med åpen kjede (alifatiske) alkaner, alkener og alkyner. Lag en skisse til et slikt forsøk du velger selv hvilken modell/hvilke modeller du vil bruke. Oppgave 5 (Lydlære 10 %) I ett av kompetansemålene i naturfag etter 7.trinn i Kunnskapsløftet står det under hovedområdet Fenomener og stoffer: mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjennomføre forsøk med lyd, hørsel og støy, beskrive og forklare resultatene og hvordan vi kan skjerme oss mot uønsket lyd a) Skriv kort om et forsøk innen tema lyd som kan brukes for å nå dette kompetansemålet. Ustyr, mål og metode må være i beskrivelsen. I lydlære ser vi på egenskaper ved lydbølger. Vi definerer bølgefarten som produktet mellom bølgelengde og frekvens. b) En lydbølge har en frekvens på 240 Hz og lydfarten i lufta er 340 m/s. Hvor stor bølgelengde har lydbølgen? Hører vi denne frekvensen? Oppgave 6 (Partikkelmodellen 15 %) I Kunnskapsløftet 06 nevnes bruk av partikkelmodellen for å forklare sentrale egenskaper ved gasser, væsker og faste stoffer. Velg relevante aktiviteter hvor du bruker partikkelmodellen for å belyse, temperatur, volum og trykk ved valgt aggregattilstand. a) Skriv en kort fagdidaktisk begrunnelse for aktivitetene. Finn kompetansemål i Kunnskapsløftet.

4 b) Ha med en enkel regneoppgave der begrepet trykk, P er med. Bruk relasjonen hvor trykk, P er definert som kraft, F, delt med areal, A. c) Gi en kort forklaring på forskjellen mellom begrepene varme og temperatur. Oppgave 7 (Fysikk Temperatur 10 %) Termometre brukes for å måle temperatur. Absolutt temperatur måles i grader Kelvin. a) Hva betyr 0 o Kelvin? b) Regn om følgende temperaturer i Kelvingrader: i) 25 oc, ii) 27 o C og iii) 130 oc c) Regn om følgende temperaturer i Celsiusgrader: i) 300 o K, ii) 530 o K og iii) 263 o K Oppgave 8 (Energilovene Termofysikk 15 %) En gass med trykket 1, Pa blir tilført varme og utvider seg mot et friksjonsfritt stempel ved konstant trykk. a) Hvor stort arbeid gjør gassen mot omgivelsene når volumet øker med 0,01 m 3? b) Hva sier energibevaringsloven? Denne loven er også kjent som termodynamikkens første hovedsetning. c) Hva sier termodynamikkens andre lov? Denne loven er også kjent som entropiloven.

5 Vedlegg i kjemi Vedlegg 1 Periodesystemet Hentet fra "Tabeller og formler i kjemi, 2KJ og 3 KJ", Gyldendal undervisning, Vedlegg 2 Navn på polyatomære ioner Formel HS S CN NO 3 NO 2 HCO 3 CO 3 HSO 4 SO 4 HSO 3 SO 3 H 2 PO 4 HPO 4 3 PO 4 OH ClO 3 CrO 4 MnO 4 OH H 3 O + NH 4 + Navn Hydrogensulfid Sulfid Cyanid Nitrat Nitritt Hydrogenkarbonat Karbonat Hydrogensulfat Sulfat Hydrogensulfitt Sulfitt Dihydrogenfosfat Hydrogenfosfat Fosfat Hydroksid Klorat Kromat Permanganat Hydroksid Oksonium (Hydronium) Ammonium

6 Vedlegg 3 Løselighetstabell Tabellen under gir en oversikt over en del lettløselige, tungt løselige og uløselige salter. Den kan brukes til å finne egnede salter, og hvilke kationer og anioner som gir felling (i en metatesereaksjon). NO 3 Cl Br I CO 3 CrO 4 O OH S SO 4 Na + L L L L L L L L L L K + L L L L L L L L L L NH 4 + L L L L L L L L L L Ag + L U U U U U U U T Al 3+ L R R R R U U R R Ba 2+ L L L L U U R L T U Ca 2+ L L L L U T T U T T Cu 2+ L L L U U U U U L Fe 2+ L L L L U U U U U L Fe 3+ L R R U U U U L Mg 2+ L L L L U? U U R L Ni 2+ L L L L U U U U U L Pb 2+ L T T U U U U U U U Zn 2+ L L L L U? U U U L L = lettløselige, dvs. >1 g pr. 100 g vann T = tungt løselig, i.e. 1 g < pr. 100 g vann > 0.01 g U = uløselig, dvs. < 0.01 g pr. 100 g vann R = stoffet reagerer med vann = stoffet eksisterer ikke? = har ikke funnet noe om stoffet Vedlegg 4 Formelark i fysikk v = λ. f. p1v T 1 1 p2v2 = T 2 K = o C U = Q + W W = p V F = p A 1 N/m 2 = 1 Pa

7 Skriftleg semesterprøve i Naturfag 1, NA130 E 15 studiepoeng ORDINÆR / UTSETT EKSAMEN Sensur fell innan NYNORSK Resultatet vert tilgjengeleg på studentweb første kvardag etter sensurfrist, dvs (sjå Vi gjer merksam på at frist for eventuelt å be om grunngjeving er 1 uke frå karakteren er gjort kjent iht. lov om universitet og høgskuler. Timar: 6 Hjelpemiddel: Kunnskapsløftet (LK06), tabellar i fysikk og kjemi, kalkulator Informasjon: Oppgåvesettet er totalt på åtte 8 sider og har i alt fire 4 vedlegg, eit i fysikk og tre i kjemi. Oppgåvane i fysikk og kjemi må starte på nye sider, og heftes saman i separate bunker. Du skal svare på alle oppgåver, og må ha minst 35 % riktige svar i det begge faga for at eksamen skal være bestått. Oppgåve 1 (Kjemi på barnetrinnet 25 %) I Kunnskapsløftet (LK06) står det i læreplanen i naturfag under kompetansemål for 7. årstrinn: Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væske og faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen Forklare hvordan stoffer er bygd opp og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler Gjennomføre forsøk med kjemiske reaksjoner og forklare hva som kjennetegner disse reaksjonene h) Du er ny som lærer ved ein 1 10 skole, og har undervisning på mellomtrinnet. Dermed er du blitt med i ei gruppe som skal retolke læreplanen for dette trinnet. En av kollegene dine snakkar om at her må vi tenke på både på makro og mikronivå, spesielt i hovudområdet Fenomener og stoffer. Kva ligger i omgrepa makro og mikronivå? Kor vil du plassere inn kompetansemåla over, og på kva for klassetrinn vil du legge undervisninga i disse kompetansemåla? Grunngje svara. i) Korleis vil du forklare kva som ligger i omgrepa atom og molekyl for elevane på det trinnet du meiner dette stoffet hører heime? j) Du stussar på at omgrepet ion ikkje står i kompetansemålet, og bestemmer deg for å inkludere det i den lokale læreplanen og i undervisninga. Kva ligger i dette omgrepet og korleis vil du introdusere det for elevane?

8 k) Til å forklare korleis stoff er bygd opp, har du bestemt deg for å bruke vanlig bordsalt (NaCl) og vann. Forklar forskjellen mellom, og oppbygginga til desse stoffene for deg sjølv og på elevnivå. l) Du har bestemt deg for å bruke reaksjonen mellom natron (natriumhydrogenkarbonat, NaHCO 3 ) og edikksyre (CH 3 COOH) som et eksempel på ein kjemisk reaksjon, og vil også at elevane skal prøve å finne ut kva som skjer. Først lager du ei vellykka kindereggbombe som viser elevane at det må dannes noe i denne reaksjonen som øyker volumet (av gassar, CO 2 og vassdamp) inne i egget. Deretter lar du elevane gjøre forsøket i et lite glas. En av elevane seier at det koker i glaset når gassutviklinga skjer. Dette er et eksempel på en hverdagsforestilling. Korleis skal du få eleven til å forstå kva som eigentlig skjer i reaksjonen, og kva som karakteriserer den? Få også med omgrepa i kompetansemålet som handlar om omdanning av stoff. m) Korleis vil du forklare for deg sjølv kva som skjer i denne reaksjonen? Skriv reaksjonslikning. n) Gi minst eit døme på andre reaksjonar/reaksjonstypar som kan brukast i undervisninga (gjerne med forsøk) av kompetansemålet om reaksjonar og karakteristika for kjemiske reaksjonar. Forklar kva som skjer i reaksjonane, gjerne med reaksjonslikning. Oppgåve 2 (Kjemi på ungdomstrinnet og for lærarar) Mål for opplæringen er at elevene skal kunne I Kunnskapsløftet (LK06) står det i læreplanen i naturfag under kompetansemål for 10. årstrinn: Gjennomføre forsøk for å klassifisere sure og basiske stoffer Planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding og analyse av ukjent stoff Gjøre forsøk med og beskrive hydrokarboner, alkoholer og karboksylsyrer og noen vanlige karbohydrater I tillegg til å undervise på mellomtrinnet, får du naturfag i 10. klasse. Skolen har bestemt at måla over skal undervises på dette trinnet. Du vil først vele forsøk som kombinere dei to første måla, og tar utgangspunkt i et forsøk du finner i ei kjemibok for vidaregåande skole. I dette forsøket inngår løysingar av saltsyre svovelsyre, eddiksyre (CH 3 COOH), natriumhydroksid (populærnamn: natronlut), kobbar(ii)sulfat, natriumklorid, natriumsulfat og ammoniakk samt løysning av bariumnitrat og BTB eller rødkålsaft og ph papir. I tillegg finner du frem en løysning av sølvnitrat. a) Skriv formel for minst fire av forbindelsane over. b) Du bestemmer deg for at du vil starte med et forsøk for å klassifisere dei sure og basiske stoffene i forsøket frå vidaregåande skole. Lag en skisse til et slikt forsøk for dine elever. c) Du ser også at forsøket over kan brukast til å påvise sure og basiske løysningar, men ikkje kva for syre eller bare du har. Du bestemmer deg for at du i tillegg vil bruke fellingsreaksjonar for påvisning av kloridioner og sulfationer. I tillegg til de løysningane du har funnet frem, finner du frem en løselighetstabell.

9 di) i) Først tenker du over korleis du vil forklare for dine elever kva en fellingsreaksjon er (gjerne ved hjelp av en demonstrasjon med andre stoff enn dei i forsøket frå vidaregåande skole) ii) Deretter lager du et lite forsøk for elevane kor de lærer å påvise klorid og sulfat. Korleis vil du legge opp dette forsøket? Tilslutt lager du en detektivoppgåve for dine elever der bu bruker stoffene i forsøket frå vidaregåande skole, men bestemmer deg for å ta bort ammoniakk og kobbar(ii)sulfat. Forsøket skal elevane planlegge sjølve ut frå dei kunnskapane dei har tilegna seg frå dei to forsøka dei alt har gjort. Du er ikkje heilt trygg på alle at elevgruppene dine klare det, og lager et forslag til gjennomføring for din egen del (plan B). Korleis ser planen din ut? f) Seinare på året skal elevane ha undervisning i organisk kjemi. Både du og læreboka startar med dei enklaste forbindelsane hydrokarbona. Elevane har hatt om bindingar i 9. klasse, så du vil starte med et forsøk som viser elevane kva som er karakteristisk for og skil dei tre gruppene hydrokarbon med open kjede (alifatiske) alkanar, alken og alkyn. Lag ei skisse til et slikt forsøk du vel sjølv kva for modell/kva for modeller du vil bruke. Oppgåve 5 (Lydlære 10 %) I eit av kompetansemåla i naturfag etter 7.trinn i Kunnskapsløftet står det under hovudområdet Fenomener og stoffer: mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjennomføre forsøk med lyd, hørsel og støy, beskrive og forklare resultatene og hvordan vi kan skjerme oss mot uønsket lyd a) Skriv kort om et forsøk innafor tema lyd som kan brukast for å nå dette kompetansemålet. Ustyr, mål og metode må være i beskrivinga. I lydlære ser ein på eigenskapar ved lydbølgjer. Vi definerer bølgjefarten som produktet mellom bølgjelengde og frekvens. b) En lydbølgje har en frekvens på 240 Hz og lydfarten i lufta er 340 m/s. Kor stor bølgjelengde har lydbølgja? Hører vi denne frekvensen?

10 Oppgåve 6 (Partikkelmodellen 15 %) I Kunnskapsløftet 06 nemnes bruk av partikkelmodellen for å forklare sentrale eigenskapar ved gassar, væsker og faste stoff. Vel relevante aktivitetar kor du bruker partikkelmodellen for å belyse, temperatur, volum og trykk ved valt aggregattilstand. d) Skriv en kort fagdidaktisk grunngjeving for aktivitetane. Finn kompetansemål i Kunnskapsløftet. e) Ha med ei enkel rekneoppgåve der omgrepet trykk, P er med. Bruk relasjonen kor trykk, P er definert som kraft, F, delt med areal, A. f) Gi en kort forklaring på forskjellen mellom omgrepa varme og temperatur. Oppgåve 7 (Fysikk Temperatur 10 %) Termometer brukast for å måle temperatur. Absolutt temperatur målast i grader Kelvin. a) Kva tydar 0 o Kelvin? b) Rekn om følgjande temperaturar i Kelvingrader: i) 25 o C, ii) 27 o C og iii) 130 o C c) Rekn om følgjande temperaturar i Celsiusgrader: i) 300 ok, ii) 530 ok og iii) 263 ok Oppgåve 8 (Energilovene Termofysikk 15 %) En gass med trykket 1, Pa blir tilført varme og utvidar seg mot et friksjonsfritt stempel ved konstant trykk. d) Kor stort arbeid gjør gassen mot omgjevingane når volumet aukar med 0,01 m 3? e) Kva seier energibevaringslova? Denne lova er og kjent som termodynamikkens første hovudsetning. f) Kva seier termodynamikkens andre lov? Denne lova er og kjent som entropilova.

11 Vedlegg 1 Periodesystemet Hentet fra "Tabeller og formler i kjemi, 2KJ og 3 KJ", Gyldendal undervisning, Vedlegg 2 Navn på polyatomære ioner Formel HS S CN NO 3 NO 2 HCO 3 CO 3 HSO 4 SO 4 HSO 3 SO 3 H 2 PO 4 HPO 4 3 PO 4 OH ClO 3 CrO 4 MnO 4 OH H 3 O + NH 4 + Navn Hydrogensulfid Sulfid Cyanid Nitrat Nitritt Hydrogenkarbonat Karbonat Hydrogensulfat Sulfat Hydrogensulfitt Sulfitt Dihydrogenfosfat Hydrogenfosfat Fosfat Hydroksid Klorat Kromat Permanganat Hydroksid Oksonium (Hydronium) Ammonium

12 Vedlegg 3 Løselighetstabell Tabellen under gir en oversikt over en del lettløselige, tungt løselige og uløselige salter. Den kan brukes til å finne egnede salter, og hvilke kationer og anioner som gir felling (i en metatesereaksjon). NO 3 Cl Br I CO 3 CrO 4 O OH S SO 4 Na + L L L L L L L L L L K + L L L L L L L L L L NH 4 + L L L L L L L L L L Ag + L U U U U U U U T Al 3+ L R R R R U U R R Ba 2+ L L L L U U R L T U Ca 2+ L L L L U T T U T T Cu 2+ L L L U U U U U L Fe 2+ L L L L U U U U U L Fe 3+ L R R U U U U L Mg 2+ L L L L U? U U R L Ni 2+ L L L L U U U U U L Pb 2+ L T T U U U U U U U Zn 2+ L L L L U? U U U L L = lettløselige, dvs. >1 g pr. 100 g vann T = tungt løselig, i.e. 1 g < pr. 100 g vann > 0.01 g U = uløselig, dvs. < 0.01 g pr. 100 g vann R = stoffet reagerer med vann = stoffet eksisterer ikke? = har ikke funnet noe om stoffet Vedlegg 4 Formelark i fysikk v = λ. f. p1v T 1 1 p2v2 = T 2 K = o C U = Q + W W = p V F = p A 1 N/m 2 = 1 Pa

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130E UTSATT EKSAMEN 23.05.2011. Sensur faller innen 15.06.2011. BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs.

Detaljer

Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs (se

Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs (se Individuell skriftlig eksamen i NATURFAG 1, NA130-E 30 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 25.05.10. Sensur faller innen 15.06.10. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Naturfag 1, NA130-B. Oppgave 1 (Geofag 15 %) Oppgave 2 (Økologi - 20 %) Individuell skriftlig eksamen i.

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Naturfag 1, NA130-B. Oppgave 1 (Geofag 15 %) Oppgave 2 (Økologi - 20 %) Individuell skriftlig eksamen i. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning ndividuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130-B 30 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 06.01.09. Sensur faller innen 27.01.09. BOKMÅL Resultatet

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN 14. desember 2011 Sensur faller innen 05.januar 2012

ORDINÆR EKSAMEN 14. desember 2011 Sensur faller innen 05.januar 2012 Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, Na130-E 30 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 14. desember 2011 Sensur faller innen 05.januar 2012 BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN Sensur faller innen

ORDINÆR EKSAMEN Sensur faller innen Skriftlig eksamen i Naturfag 2, NA230-E 30 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 27.05.0. Sensur faller innen 7.06.0. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs. 8.06.0

Detaljer

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, Individuell skriftligeksamen i Naturfag 2, Na230E 15 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 10.01.2012 Sensur faller innen 31.01.2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

Naturfag 2, Na210R510

Naturfag 2, Na210R510 Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 2, Na210R510 10 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 13. desember 2011 Sensur faller innen 05.01.2012 BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Oppgave 2 (Kjemi på ungdomstrinnet og for lærere 25 %) I Kunnskapsløftet (LK06) står det i læreplanen i naturfag under kompetansemål for 10.

Oppgave 2 (Kjemi på ungdomstrinnet og for lærere 25 %) I Kunnskapsløftet (LK06) står det i læreplanen i naturfag under kompetansemål for 10. SENSURVEILEDNING EMNEKODE OG NAVN* Naturfag 1, Na130 Kjemi (50 %) SEMESTER/ ÅR/ EKSAMENSTYPE* Høst 2010 6 timers skriftlig eksamen KJEMI Oppgave 1 (Kjemi på barnetrinnet 25 %) I Kunnskapsløftet (LK06)

Detaljer

MATEMATIKK 1 for 1R, 4MX130SR09-E

MATEMATIKK 1 for 1R, 4MX130SR09-E Skriftlig eksamen i MATEMATIKK 1 for 1R, 4MX130SR09-E 20 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 7. juni 2010. Sensur faller innen 28.juni. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN Sensur faller innen

ORDINÆR EKSAMEN Sensur faller innen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Skriftlig eksamen i Matematikk for ungdomstrinnet Del 1, Modul 1, 4MX130UM1-K 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 11.12.09. Sensur faller innen

Detaljer

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 2, NA230-E UTSATT EKSAMEN 27.05.20. Sensur faller innen 2.06.20. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig

Detaljer

Naturfag 1, 4NA1 1-7E2

Naturfag 1, 4NA1 1-7E2 Individuell semesterprøve i Naturfag 1, 4NA1 1-7E2 7,5 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 20. desember 2011 BOKMÅL Sensur faller innen 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN FOR 1R BOKMÅL Sensur faller innen

ORDINÆR EKSAMEN FOR 1R BOKMÅL Sensur faller innen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Skriftlig eksamen i MATEMATIKK, MX30SKR-C 0 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN FOR R 03.06.09. BOKMÅL Sensur faller innen 4.06.09. Resultatet blir

Detaljer

Natur og univers 3 Lærerens bok

Natur og univers 3 Lærerens bok Natur og univers 3 Lærerens bok Kapittel 4 Syrer og baser om lutefisk, maur og sure sitroner Svar og kommentarer til oppgavene 4.1 En syre er et stoff som gir en sur løsning når det blir løst i vann. Saltsyregass

Detaljer

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130-B 30 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 23.05.08. Sensur faller innen 13.06.08. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig

Detaljer

LGU53004-A NA emne 1

LGU53004-A NA emne 1 Individuell skriftlig eksamen i LGU53004-A NA 2 5-10 emne 1 ORDINÆR EKSAMEN: 16. desember 2013 BOKMÅL Sensur faller innen: 10.01.2014 Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for lærer- og tolkeutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNELG vdeling for lærer- og tolkeutdanning Emnekode(r): Emnenavn: LGU52005 Naturfag 1 5-10 emne 2 Kjemi Studiepoeng: 7,5 Eksamensdato: 20. mai 2015 Varighet/Timer: Målform: Kontaktperson/faglærer:

Detaljer

LGU Trude Rakvåg, mobil oppgaver og 8 sider

LGU Trude Rakvåg, mobil oppgaver og 8 sider HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Emnekode(r): LGU11005 Emnenavn: Naturfag 1 1-7 Studiepoeng: 15 Eksamensdato: 11.mai 2015 Varighet/Timer: Målform: Kontaktperson/faglærer:

Detaljer

Matematikk 1, MX130SKR-B

Matematikk 1, MX130SKR-B Skriftlig eksamen i Matematikk 1, MX130SKR-B 20 studiepoeng ORDINÆR/UTSATT EKSAMEN 4.juni 2010. Sensur faller innen 25.juni. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN 12. desember 2008. Sensur faller innen 9. januar 2009.

ORDINÆR EKSAMEN 12. desember 2008. Sensur faller innen 9. januar 2009. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130 130-D 30 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 12. desember 2008. Sensur faller innen 9. januar 2009.

Detaljer

LGU53004-A NA emne 1

LGU53004-A NA emne 1 Individuell skriftlig eksamen i LGU53004-A NA 2 5-10 emne 1 ORDINÆR EKSAMEN: 16. desember 2013 NYNORSK Sensur faller innan: 10.01.2014 Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

Kjemieksperimenter for mellomtrinnet. Ellen Andersson og Nina Aalberg Skolelaboratoriet, NTNU

Kjemieksperimenter for mellomtrinnet. Ellen Andersson og Nina Aalberg Skolelaboratoriet, NTNU Kjemieksperimenter for mellomtrinnet. Ellen Andersson og Nina Aalberg Skolelaboratoriet, NTNU Læreplan - formål «Å arbeide både praktisk og teoretisk i laboratorier og naturen med ulike problemstillinger

Detaljer

Kjemi i grunnopplæringen og lærerutdanningen av grunnskolelærere. Anders Isnes NTVA 15. mars 2011 Naturfagsenteret

Kjemi i grunnopplæringen og lærerutdanningen av grunnskolelærere. Anders Isnes NTVA 15. mars 2011 Naturfagsenteret Kjemi i grunnopplæringen og lærerutdanningen av grunnskolelærere Anders Isnes NTVA 15. mars 2011 Naturfagsenteret Oppdrag: Refleksjoner omkring læreplaner og kjemifagets plass Ambisjonsnivået i norske

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN 3. juni Sensur faller innen 27. juni 2011.

ORDINÆR EKSAMEN 3. juni Sensur faller innen 27. juni 2011. Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 2, NA230-E ORDINÆR EKSAMEN 3. juni 2011. Sensur faller innen 27. juni 2011. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb senest første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI. BOKMÅL (Nynorsk s. 5 7) Lørdag 12. juni 2010 Tid: 9:00 13:00

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI. BOKMÅL (Nynorsk s. 5 7) Lørdag 12. juni 2010 Tid: 9:00 13:00 Side 1 av 7 NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Institutt for Materialteknologi, Gløshaugen Professor Kjell Wiik, tlf.: 73 59 40

Detaljer

Kapittel 2 Atom, molekyl og ion. 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff

Kapittel 2 Atom, molekyl og ion. 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff Kapittel 2 Atom, molekyl og ion 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff 2. Introduksjon til det periodiske systemet 3. Molekyl og ioniske forbindelser.

Detaljer

ORDINÆR/UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

ORDINÆR/UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning ndividuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130 130-B 30 studiepoeng ORDNÆR/UTSATT EKSAMEN 20.12.07. Sensur faller innen 17.01.08. BOKMÅL

Detaljer

EKSTRAORDINÆR EKSAMEN Sensur faller innen

EKSTRAORDINÆR EKSAMEN Sensur faller innen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130 130-D 30 studiepoeng EKSTRAORDINÆR EKSAMEN 30.01.09. Sensur faller innen 20.02.09. BOKMÅL

Detaljer

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger 1. Vann som løsningsmiddel 2. Elektrolytter Sterke elektrolytter Svake elektrolytter Ikke-eletrolytter 3. Sammensetning av løsning Molaritet

Detaljer

Naturfag 1, 4NA1 5-10 E2 - A

Naturfag 1, 4NA1 5-10 E2 - A Individuell skriftlig semesterprøve i Naturfag 1, 4NA1 5-10 E2 - A 7,5 studiepoeng ORDINÆR prøve 15. desember. Sensur faller innen 06.januar 2012 BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første

Detaljer

PARTIKKELMODELLEN. Nøkler til naturfag. Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU. 27.Mars 2014

PARTIKKELMODELLEN. Nøkler til naturfag. Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU. 27.Mars 2014 PARTIKKELMODELLEN Nøkler til naturfag 27.Mars 2014 Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU Læreplan - kompetansemål Fenomener og stoffer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive sentrale egenskaper

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

EKSAMENSOPPGAVE. KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Dato: Onsdag 28. februar 2018 Klokkeslett: 09:00-15:00 Sted: Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Eksamensoppgåve i LGU53004 Naturfag Emne 1 - kjemi

Eksamensoppgåve i LGU53004 Naturfag Emne 1 - kjemi Institutt for grunnskulelærarutdanning 1-7 Eksamensoppgåve i LGU53004 Naturfag 2 5-10 Emne 1 - kjemi Fagleg kontakt under eksamen: Kari Feren Tlf.: 48178852/73559875 Eksamensdato: 5. desember 2016 Eksamenstid

Detaljer

SENSURVEILEDNING EMNEKODE OG NAVN* OPPGAVETEKSTEN*

SENSURVEILEDNING EMNEKODE OG NAVN* OPPGAVETEKSTEN* SENSURVEILEDNING EMNEKODE OG NAVN* SEMESTER/ ÅR/ EKSAMENSTYPE* Naturfag 1, Na130 Fysikk(50 %) Høst 2009 6 timers skriftligeksamen FYSIKK OPPGAVETEKSTEN* Oppgave 4 (Lys og lyd 30 %) I ett av kompetansemålene

Detaljer

SKR-C. ORDINÆR/UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

SKR-C. ORDINÆR/UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Skriftlig eksamen i MATEMATIKK 1, MX10SKR SKR-C 20 studiepoeng ORDINÆR/UTSATT EKSAMEN 0.06.09. Sensur faller innen 24.06.09. BOKMÅL Resultatet

Detaljer

Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag Emne 1, Kjemi

Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag Emne 1, Kjemi Institutt for grunnskolelærerutdanning 1-7 Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag 2 5 10 Emne 1, Kjemi Faglig kontakt under eksamen: Kari Feren Tlf.: 73559875 / 48178852 Eksamensdato: 5. desember 2016 Eksamenstid

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Syrer

Detaljer

Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 1

Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 1 Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 1 I listen står det hvor stoffene du trenger til forsøkene kan kjøpes. Reagensrør, begerglass og annet utstyr, som er vanlig i skolen, er ikke oppført i listen. Det

Detaljer

Eksamensoppgave i LGU14021 Naturfag 1 1-7

Eksamensoppgave i LGU14021 Naturfag 1 1-7 Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Eksamensoppgave i LGU14021 Naturfag 1 1-7 Faglig kontakt under eksamen: Trude TN Rakvåg Tlf.: 915 59 869 Eksamensdato: 6. desember 2016 Eksamenstid (fra-til): kl.

Detaljer

1. Oppgaver til atomteori.

1. Oppgaver til atomteori. 1. Oppgaver til atomteori. 1. Hva er elektronkonfigurasjonen til hydrogen (H)?. Fyll elektroner inn i energidiagrammet slik at du får elektronkonfigurasjonen til hydrogen. p 3. Hva er elektronkonfigurasjonen

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1

Kjemien stemmer KJEMI 1 Figur s. 34 Egenskaper hos syrer / sure løsninger Smaker surt Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Egenskaper hos baser / basiske løsninger Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen

Detaljer

UTSATT EKSAMEN (Høsten 2009) 25. mai 2010 SENSURVEILEDNING

UTSATT EKSAMEN (Høsten 2009) 25. mai 2010 SENSURVEILEDNING Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, Na130 - E 15 studiepoeng UTSATT EKSAMEN (Høsten 2009) 25. mai 2010 SENSURVEILEDNING EMNEKODE

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider. Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider. Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMESOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Dato: Fredag 16.desember 2016 Klokkeslett: 09:00-15:00 Sted: Teorifagbygget hus 1,

Detaljer

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit. Oppgave 1 A) d B) c C) b D) d E) a F) a G) c H) d I) c J) b Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli 2003. 1. uttaksprøve. Fasit. Oppgave 2 A) a B) b C) a D) b Oppgave 3 Masseprosenten av hydrogen

Detaljer

2) Vi tilsetter syrer fordi løsningen skal være sur (men ikke for sur), for å unngå porøs kobberdannelse.

2) Vi tilsetter syrer fordi løsningen skal være sur (men ikke for sur), for å unngå porøs kobberdannelse. Forhåndsspørsmål Uorganisk labkurs TMT4122 Oppgave 1 1) Potensialfall over elektrolytten = resistivteten, lengde mellom elektroder, elektrodeareal. For å gjøre liten velger vi lite mellomrom mellom elektrodene

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Emnekode(r): Emnenavn: LGU53004 Naturfag 2 5-10 emne 1 - Kjemi Studiepoeng: 9 Eksamensdato: 1. desember 2015 Varighet/Timer: Målform: Kontaktperson/faglærer:

Detaljer

UTSATT EKSAMEN 08.01.10. Sensur faller innen 29.01.10.

UTSATT EKSAMEN 08.01.10. Sensur faller innen 29.01.10. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130 A130-D 30 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 08.01.10. Sensur faller innen 29.01.10. BOKMÅL Resultatet blir

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN 15. des 2009 kl 10.00 18. des 2009 kl 10.00 Sensur faller innen 12.01.10.

ORDINÆR EKSAMEN 15. des 2009 kl 10.00 18. des 2009 kl 10.00 Sensur faller innen 12.01.10. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Temabasert hjemmeeksamen i Naturfag 2, NA230 230-D 30 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 15. des 2009 kl 10.00 18. des 2009 kl 10.00 Sensur faller

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN Fagets mål: kompetansemålene er beskrevet i KL og ligger innenfor emnene: - Forskerspiren - Mangfold i naturen - Kropp og helse - Verdensrommet - Fenomener og stoffer - Teknologi

Detaljer

BINGO - Kapittel 3. Molekylformel for metan (CH 4 ) Strukturformel for etan (Bilde side 46) Eksempel på sterk syre (Saltsyre)

BINGO - Kapittel 3. Molekylformel for metan (CH 4 ) Strukturformel for etan (Bilde side 46) Eksempel på sterk syre (Saltsyre) BINGO - Kapittel 3 Bingo-oppgaven anbefales som repetisjon etter at kapittel 3 er gjennomgått. Klipp opp tabellen (nedenfor) i 24 lapper. Gjør det klart for elevene om det er en sammenhengende rekke vannrett,

Detaljer

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg)

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg) Eksamensoppgave høsten 2010 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Grunnleggende kjemi Eksamensdato: 7.desember 2010 Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag Emnekode: NAT400 Eksamensform: Skriftlig

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Naturfag År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 7.trinn Lærer: Per Magne Kjøde Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Uke 34-36

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Dato: 22.02.2017 Klokkeslett: 09:00-15:00 Sted: Åsgårdveien 9 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

ORDINÆR/UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

ORDINÆR/UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Skriftlig eksamen i KRL120SKR-B 10 studiepoeng ORDINÆR/UTSATT EKSAMEN 08.06.09. Sensur faller innen 29.06.09. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig

Detaljer

En bilist som kjører i 80 km/h, må plutselig stoppe bilen for å unngå kollisjon.

En bilist som kjører i 80 km/h, må plutselig stoppe bilen for å unngå kollisjon. EMNEKODE OG NAVN* Naturfag 1, 4NA1 1-7E1A OPPGAVETEKSTEN SENSURVEILEDNING SEMESTER/ ÅR/ EKSAMENSTYPE* Individuell skriftlig eksamen 4 timer Oppgave 1: (Mekanikk) En bilist som kjører i 80 km/h, må plutselig

Detaljer

Rødkålsaft som indikator Rapport 2 i Naturfag 1 del 2 2011/12 Magne Svendsen, Frank Ove Sørensen og Eivind Aakvik, GLU 5-10NP, Universitetet i

Rødkålsaft som indikator Rapport 2 i Naturfag 1 del 2 2011/12 Magne Svendsen, Frank Ove Sørensen og Eivind Aakvik, GLU 5-10NP, Universitetet i Rødkålsaft som indikator Rapport 2 i Naturfag 1 del 2 2011/12 Magne Svendsen, Frank Ove Sørensen og Eivind Aakvik, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Teori...

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Støkiometri 1 Bestem masseprosenten av nitrogen i denne forbindelsen: (N 2 H 2 ) 2 SO

Detaljer

Eksamen 28.05.2008. AA6247 Kjemi 3KJ Elevar/Elever. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.05.2008. AA6247 Kjemi 3KJ Elevar/Elever. Nynorsk/Bokmål Eksamen 28.05.2008 AA6247 Kjemi 3KJ Elevar/Elever Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Informasjon til sensor og eksaminand: 5 timar Sjå gjeldande reglar. Alle svar bør

Detaljer

UTSATT EKSAMEN 10.01.2011 Sensur faller innen 31.01.2011

UTSATT EKSAMEN 10.01.2011 Sensur faller innen 31.01.2011 Skriftlig individuell eksamen i Naturfag 2, NA230-E 30 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 0.0.20 Sensur faller innen 3.0.20 BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning 4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning 4.109 Vil løsninger som fås ved blanding av like stoffmengder av de følgende syrene og basene være sure, basiske eller nøytrale? a HCl + KOH

Detaljer

Stoffer til forsøkene i kjemi på nett 1

Stoffer til forsøkene i kjemi på nett 1 Stoffer til forsøkene i kjemi på nett 1 I listen står det hvor stoffene du trenger til forsøkene kan kjøpes. Reagensrør, begerglass og annet utstyr, som er vanlig i skolen, er ikke oppført i listen. Det

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE Hjelpemidler: Periodesystem (og kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur).

Detaljer

SKR-B. UTSATT EKSAMEN 06.06.08. Sensur faller innen 27.06.08.

SKR-B. UTSATT EKSAMEN 06.06.08. Sensur faller innen 27.06.08. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Individuell skriftlig eksamen i MATEMATIKK 1, M1SKR SKR-B 1 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 6.6.8. Sensur faller innen 27.6.8. BOKMÅL Resultatet

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI Naturfag kjemi 1 Hva er det kjemiske symbolet for jern? A) H 2 O B) Cu C) Fe D) Cd E) Mn Naturfag kjemi 2 Hvilken av reaksjonslikningene er balansert og viser

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

Det forventede resultatet er at vannet skal bli blått etter at magnesiumbiten har reagert med det

Det forventede resultatet er at vannet skal bli blått etter at magnesiumbiten har reagert med det Magnesium og vann 1 Innledning I denne aktiviteten er formålet å vise elevene hva som skjer når magnesium reagerer med vann. Fra læreplanens mål kan vi se at elevene etter syvende årstrinn og innenfor

Detaljer

Fasit til 1. runde. for uttakning til den. 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, juli 2008

Fasit til 1. runde. for uttakning til den. 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, juli 2008 Kjemi OL Fasit til 1. runde for uttakning til den 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, 12.-21. juli 2008 Oppgave 1 1 C 2 D 3 C 4 C 5 D 6 B 7 A 8 B 9 A 10 A 11 A 12 A 13 B 14 B 15 C 16

Detaljer

2NF171-1 Naturfag 1, emne 1: Introduksjon til naturfaget

2NF171-1 Naturfag 1, emne 1: Introduksjon til naturfaget 2NF171-1 Naturfag 1, emne 1: Introduksjon til naturfaget Emnekode: 2NF171-1 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte For å bli en dyktig lærer i naturfag på

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet Eksamen i: KJM 1100 Generell kjemi Eksamensdag: 18. desember 2012 Tid for eksamen: 14.30 18.30 Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Periodesystemet

Detaljer

NTNU Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

NTNU Fakultet for lærer- og tolkeutdanning NTNU Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Emnekode(r): Emnenamn: LVUT8094 A Naturfag, 5-0, Emne, KFK Studiepoeng: 5 Eksamensdato: 0. juni 06 Varigheit/Timer: Målform: Kontaktperson/faglærar: (namn og

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator «Huskelapp» - A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator «Huskelapp» - A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Dato: Fredag 27. februar 2015 Tid: Kl 09:00 15:00 Sted: Aud.max Tillatte hjelpemidler: Kalkulator «Huskelapp» - A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk

Detaljer

ORDINÆR/UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

ORDINÆR/UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen ORDINÆR/UTSATT EKSAMEN 28.05.08 Sensur faller innen 18.06.08 BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb samtidig med registrering av sensur i studentdatabasen, senest første virkedag etter sensurfrist

Detaljer

Kjemi språk og reaksjoner

Kjemi språk og reaksjoner Kjemi språk og reaksjoner Oppgave 3 NAT 261 H-2018 Gruppe 7: Grethe Dagestad Leiv Holtskog Thomas Veggeland Kristin Brennhaug 1 Innhold Kjemi språk og reaksjoner... 1 1. Innledning... 3 2. Formål med undervisningen...

Detaljer

Årsplan - Naturfag. Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Årsplan - Naturfag. Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Årsplan - Naturfag 2019-2020 Årstrinn: Lærer: 7. årstrinn Kjetil Kolvik Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema: Forskerspiren

Detaljer

NTNU Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

NTNU Fakultet for lærer- og tolkeutdanning NTNU Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Emnekode(r): Emnenavn: LGU115 Naturfag 1 1-7, Emne 1, utsatt eksamen Studiepoeng: 15 Eksamensdato:. Mai, 16 Varighet/Timer: Målform: Kontaktperson/faglærer: (navn

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand

1. UTTAKSPRØVE. til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand Dag: En dag i uke 40-42. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler:

Detaljer

Halvårsplan i naturfag for klasse 01 AB våren 2017

Halvårsplan i naturfag for klasse 01 AB våren 2017 Halvårsplan i naturfag for klasse 01 AB våren 2017 Vurdering i faget Kjennetegnene på måloppnåelse skal være til støtte for standpunkt, men skal også brukes underveis i opplæringen: - Kjennetegnene skal

Detaljer

LAG DIN EIGEN ISKREM NATURFAG trinn 90 min. SENTRALE OMGREP: Faseovergang, kjemi, molekyl, atom, fast stoff, væske, gass

LAG DIN EIGEN ISKREM NATURFAG trinn 90 min. SENTRALE OMGREP: Faseovergang, kjemi, molekyl, atom, fast stoff, væske, gass 1 av 5 sider Oppgåve LAG DIN EIGEN ISKREM 5. 7. trinn 90 min. ca. 2 undervisningsøkter på 45 min SENTRALE OMGREP: Faseovergang, kjemi, molekyl, atom, fast stoff, væske, gass ANBEFALT FØREHANDSKUNNSKAP:

Detaljer

Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8!

Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8! Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8! Periode Hovedtema Kompetansemål mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 1 Arbeid med Planlegge og gjennomføre stoffer undersøkelser for å teste holdbarheten

Detaljer

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 OPPGAVER (1 atomer, molekyler, ioner) 1.1 Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 Atomkjernen Hva er antall protoner, nøytroner, nukleoner i 35 235 3 80 a) S

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Innhold Forord... 11 Kapittel 1 Atomet og periodesystemet... 13 1.1 Kjemi og atomet... 13 Atomet består av protoner, nøytroner og elektroner... 14 Grunnstoffer... 14 Atomnummer og massenummer... 15 Isotoper...

Detaljer

Naturfag 2 Fysikk og teknologi, 4NA220R510 2R 5-10

Naturfag 2 Fysikk og teknologi, 4NA220R510 2R 5-10 Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 2 Fysikk og teknologi, 4NA220R510 2R 5-10 ORDINÆR EKSAMEN 13.12.2010. Sensur faller innen 06.01.2011. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Trinn: 8 Årsplan i: Naturfag Lærebok: Eureka Skuleår: 2011/2012

Trinn: 8 Årsplan i: Naturfag Lærebok: Eureka Skuleår: 2011/2012 ÅRSPLAN I NATURFAG 8. trinn 2011/2012 Dette er ein rettleiande plan som seier kva tema som skal handsamast i faget dette skuleåret. Mykje vil truleg endrast både med omsyn til tema og aktivitetar. (Kolonna

Detaljer

AKTUELLE ØVELSER (PRAKTISK INNSLAG) Øvelser som kan være aktuelle som praktisk innslag ved muntlig-praktisk eksamen.

AKTUELLE ØVELSER (PRAKTISK INNSLAG) Øvelser som kan være aktuelle som praktisk innslag ved muntlig-praktisk eksamen. AKTUELLE ØVELSER (PRAKTISK INNSLAG) Øvelser som kan være aktuelle som praktisk innslag ved muntlig-praktisk eksamen. Fag: NATURFAG Naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogram NAT1001 1. Gjennomføre en

Detaljer

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130-D 30 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 11.06.09. Sensur faller innen 02.07.09. BOKMÅL Resultatet

Detaljer

Eksamen 20.11.2009. AA6249 Kjemi 3KJ Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.11.2009. AA6249 Kjemi 3KJ Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.2009 AA6249 Kjemi 3KJ Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Informasjon til sensor og eksaminand: 5 timar Vanlege rettskrivingsordbøker,

Detaljer

Emnenavn: Eksamenstid: 6 timer. Faglærer: Flere. Oppgavesettet består av 6 sider inklusiv denne forsiden og to vedlegg.

Emnenavn: Eksamenstid: 6 timer. Faglærer: Flere. Oppgavesettet består av 6 sider inklusiv denne forsiden og to vedlegg. EKSAMEN Emnekode: LMUNAT10117 Emnenavn: NAT101 Naturvitenskapens tenke- og arbeidsmåter (5-10) Dato: 31.5.2018 Hjelpemidler: Kalkulator og periodesystemet Eksamenstid: 6 timer Faglærer: Flere Om eksamensoppgaven

Detaljer

NTNU Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

NTNU Fakultet for lærer- og tolkeutdanning NTNU Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Emnekode(r): LGU51007 Emnenavn: Naturfag 1 5-10, emne 1 Studiepoeng: 15 Eksamensdato: 26. mai 2016 Varighet/Timer: Målform: Kontaktperson/faglærer: (navn og telefonnr

Detaljer

Cappelens kjemikurs. Tradisjonelle kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr i utradisjonelle lokaler. Egenaktivitet for kursdeltakerne

Cappelens kjemikurs. Tradisjonelle kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr i utradisjonelle lokaler. Egenaktivitet for kursdeltakerne Cappelens kjemikurs Tradisjonelle kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr i utradisjonelle lokaler. Egenaktivitet for kursdeltakerne Utstyr Store plastbegere Små plastbegere Reaksjonsbrett Pipetter Rør Stativer

Detaljer

Kjemi 1. Figur s Figurer kapittel 8: Syrer og baser. gir andre farger enn syrer gir. ph < 7 ph > 7. Reagerer med uedelt metall og gir H 2 -gass

Kjemi 1. Figur s Figurer kapittel 8: Syrer og baser. gir andre farger enn syrer gir. ph < 7 ph > 7. Reagerer med uedelt metall og gir H 2 -gass Figur s. 42 Egenskaper hos syrer / sure løsninger Smaker surt Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Egenskaper hos baser / basiske løsninger Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen

Detaljer

Kjernen i kjerneelementet. Energi og materie. Maria Vetleseter Bøe, Kirsten Fiskum og Aud Ragnhild Skår

Kjernen i kjerneelementet. Energi og materie. Maria Vetleseter Bøe, Kirsten Fiskum og Aud Ragnhild Skår Kjernen i kjerneelementet Energi og materie Maria Vetleseter Bøe, Kirsten Fiskum og Aud Ragnhild Skår Energi og materie Elevene skal forstå hvordan vi bruker sentrale teorier, lover, modeller for og begreper

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket Kjemi OL 1 UTTAKSPRØVE til den 44 Internasjonale Kjemiolympiaden 2012 i Washington DC, USA Dag: En dag i ukene 40-42 Varighet: 90 minutter Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi Maksimal

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal

Detaljer

Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8!

Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8! Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8! Periode Hovedtema Kompetansemål mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 1 Arbeid med Planlegge og gjennomføre stoffer undersøkelser for å teste holdbarheten

Detaljer