Kjemi språk og reaksjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjemi språk og reaksjoner"

Transkript

1 Kjemi språk og reaksjoner Oppgave 3 NAT 261 H-2018 Gruppe 7: Grethe Dagestad Leiv Holtskog Thomas Veggeland Kristin Brennhaug 1

2 Innhold Kjemi språk og reaksjoner Innledning Formål med undervisningen Beskrivelse av undervisningsaktiviteten Vurdering Bakgrunn for valg av arbeidsmåter Evaluering av undervisningen Kilder Vedlegg Vedlegg 1. A. En elevøvelse om løselighet og felling Vedlegg 2. B. En elevøvelse om kjemisk reaksjon med observerbare endringer Vedlegg 3. Eksempel fra utfylling av skjema fra øvelse A Vedlegg 4. Eksempel på resultater fra øvelse A Vedlegg 5. Eksempel på utfylling av rapport fra øvelse B

3 1. Innledning Kjemi er den grenen av naturvitenskapen som har med stoffene og deres oppbygning, egenskaper og reaksjoner å gjøre. Ved eksperimentering med stoffer i laboratoriet, beskrives det som observeres på makronivå og forklares på mikronivå. I tillegg blir funnene presentert i form av kjemiske formler og symboler. Lærere betrakter gjerne stoffene og deres egenskaper og reaksjoner i alle tre dimensjoner samtidig, mens elevene ikke nødvendigvis ser denne koblingen mellom dimensjonene like lett. Det er viktig at vi som lærere er bevisst dette og hjelper elevene ved at vi presiserer hvilket nivå vi er på. For elevene kan kjemi fremstå som et fremmedspråk, ved at de må lære seg flere regler for navnsetting og for å sette sammen formler. Hvert stoff har sin formel og sitt navn - gitt ved systematisk bruk av et sett med regler (Vivi Ringnes, 1996). Det kan være mange fremmedord for elevene, og disse er det viktig at vi prøver å forklare i undervisningen. Kjemi er i stor grad en erfaringsvitenskap og dette bør gjenspeiles i kjemiundervisningen med mye praktisk arbeid. Tradisjonelle kjemiforsøk setter en rekke krav og elevene må holde rede på mye informasjon på en gang. De må lese fremgangsmåten og navn på kjemikalier og utstyr, samt trekke inn relevant teori og finne ut hvordan de skal anvende utstyret. Samtidig kan det være at læreren gir tilleggsinformasjon om gjennomføringen av forsøket, og at medelever kommenterer forsøket og andre forhold som kan være irrelevante. Visst det er for mye støy, kan det føre til at elevene bare følger fremgangsmåten uten å reflektere over sammenhengene. I så tilfelle vil de miste oversikt over arbeidet og få et lite læringsutbytte (Ringnes og Hannisdal, 2006). Kjemiaktiviteter kan klassifiseres ut fra massen som brukes av et stoff. Det har blitt vanlig å arbeide med små mengder av stoffene, noe som i praksis betyr at massen av et stoff og volumet av en løsning reduseres. Elevene kan like godt observere det som skjer i et forsøk ved å bruke små mengder av stoffene. Bruk av små mengder av stoff har flere fordeler, som lavere kostnader, mindre mengder avfall/ mindre forurensing, raskere gjennomføring av forsøket og økt sikkerhet. 3

4 2. Formål med undervisningen I undervisningen som skal gjennomføres vil vi ta utgangspunkt i følgende kompetansemål i kjemi 1 innenfor temaene: Språk og modeller i kjemi: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne forklare, illustrere og vurdere stoffers sammensetning, bindingstyper og egenskaper ved hjelp av periodesystemet sette navn på enkle uorganiske forbindelser ved hjelp av regler for navnsetting sette opp reaksjonslikninger med tilstandssymboler og bruke reaksjonslikninger i beregninger med stoffmengde Vannkjemi Mål for opplæringen er at eleven skal kunne vurdere løselighet og felling av salter i vann på grunnlag av forsøk og beregninger Fokus i undervisningsaktiviteten som blir presentert her vil være på å observere hva som skjer i to typer kjemiske reaksjoner i praksis og kunne beskrive det med reaksjonsligninger. Mer spesifikt vil læringsmålene for økten være: 1. Å observere fellingsreaksjoner ved blanding av blanke løsninger som sammen gir bunnfall 2. Å skrive fellingsreaksjonene 3. Å observere en redoksreaksjon og skrive reaksjonsligningen for det som skjer. Vi vil vektlegge at elevene skal være aktive i egen læringsprosess og legger opp til elevaktive arbeidsmetoder, der de bl.a. selv skal blande stoffer, slik at det skjer kjemiske reaksjoner. Elevforutsetninger Undervisningen er laget for elever på studiespesialiserende retning på VG2. Disse er i alderen år og har valgt kjemi som ett av sine programfag. Ofte har de matematikk, fysikk og biologi som programfag i tillegg. Selv om elevene har valgt faget kjemi, kan disse elevgruppene likevel være en blanding av elever med forskjellig motivasjon, ulik faglig styrke og ulik etnisk bakgrunn. Det siste kan føre til språklige utfordringer når norsk språk oppleves vanskelig i tillegg til at kjemispråket er krevende og nytt for denne aldersgruppen generelt. 4

5 3. Beskrivelse av undervisningsaktiviteten Opplegget er planlagt for to skoletimer og er delt i to: A. En elevøvelse om løselighet og felling B. En elevøvelse om kjemisk reaksjon med observerbare endringer Elevene jobber sammen to og to under disse elevøvelsene, og de får en skoletime til hver del. A. En elevøvelse om løselighet og felling Elevene er kjent med løselighet for salter og utfelling av bunnfall, dersom vi blander ioner som sammen gir tungtløselige eller uløselige salt. De skal også ha tilgang til løselighetstabell, f.eks. «Gyldendals tabeller og formler i kjemi», (Bjørn Gunnar Steen, 2010). Her kan de se hvilke salter som kan bli utfelt, når de blander en dråpe av hvert stoff. I økt A. skal de blande en dråpe av to flytende væsker og observere hva som skjer. På forhånd skal de tenke gjennom hva som kommer til å skje, ut fra løselighetstabellen. Så skal de skrive opp reaksjonen som skjer, der det blir en utfelling. Utfellingene kan vises som fargeforandring eller «blakking» av løsningene. Elevene kan velge hvilke stoffer de vil blande, og de kan derfor ut fra løselighetstabellen velge stoffer som sammen gir salter med farger som rød, gul, grønn, rosa og rødbrun. Dette kan være litt mer spennende enn bare hvitt bunnfall. Se vedlegg 1 med beskrivelse til elevene, ark å legge dråpene på og skjema til å fylle ut. Arkene med de hvite og grå firkantene legges inn i en plastlomme, slik at dråpene kan legges på plastikken og ikke ødelegge papirarket. Arkene med underlag til øvelsen deles ut til elevene i starten av timen og legges ut til elevene på ItsLearning, slik at de kan fylle ut på PC etter at notater er gjort for hånd underveis. Tilgjengelige løsninger til bruk i øvelsen, alle fortynnede løsninger, ca 1 M: Natriumhydroksid NaOH Kobbersulfat CuSO 4 Bariumnitrat Ba(NO 3) 2 Nikkelsulfat Ni SO 4 Sølvnitrat AgNO 3 Saltsyre HCl Kaliumkromat K 2CrO 4 Jern(III)klorid FeCl 3 Blynitrat Pb(NO 3) 2 Blyacetat Pb(CH 3COO) 2 5

6 B. En elevøvelse om kjemisk reaksjon med observerbare endringer I denne elevøvelsen skal elevene observere en reaksjon som skjer mellom jern i stålull og kobbersulfat. Reaksjonen er en redoksreaksjon og ikke en fellingsreaksjon som i forrige øvelse. Elevene er kjent med redoksreaksjoner og spenningsrekka fra naturfag på VG1, men de vil her få en liten repetisjon av dette, for å forstå hvorfor reaksjonen skjer. Det som er hensikten med elevøvelsen er å observere en kjemisk reaksjon og øve på å sette opp en reaksjonsligning ut fra det som observeres. I tillegg skal det gjøres regneoppgaver basert på den aktuelle reaksjonsligningen. Se Vedlegg 2. med beskrivelse til elevene, som også er en mal for rapporten de skal skrive. Denne legges også ut på ItsLearning. 6

7 4. Vurdering Elevene skal skrive rapport i hvert forsøk og levere inn. De kan jobbe sammen, men levere hver sine rapporter, på ItsLearning. Disse brukes som grunnlag under en evt muntlig eksamen til våren. I første elevøvelsen skal elevene ikke skrive en fullstendig rapport, men bare en oversikt over reaksjonsligningene der det skjedde en utfelling. De fyller ut skjemaet som fulgte elevøvelsen, slik at det kommer frem hvilke løsninger de blandet og hva som ble resultatet. Det er viktig å få med balanserte reaksjonsligninger, slik at ladning på ionene kommer frem, samt saltene sine symboler. Se vedlegg 3 med eksempel fra gjennomføringen. De fleste elevene fylte ut skjemaet for hånd og sendte det inn på ItsLearning etter scanning. Den andre elevøvelsen har en utfyllingsrapport vedlagt, som bare er å fylle ut med resultater og skrive en konklusjon. Det skal også gjøres en utregning som det er viktig at elevene får med seg og forstår. I tillegg blir elevene vurdert underveis i elevøvelsene, hvordan de oppfører seg på laboratoriet, hvilke vurderinger de gjør og hvor mye hjelp de trenger til å skrive reaksjonsligninger. Dette teller med i en helhetsvurdering når det skal settes karakter i faget. Vurderingene er OK-, OK og OK+ som gis på rapporten på ItsLearning, som en helhetsvurdering av hver elevøvelse. 7

8 5. Bakgrunn for valg av arbeidsmåter Elevene jobber sammen to og to under disse elevøvelsene. Da kan de diskutere sammen underveis og gjøre vurderinger sammen. De får en skoletime til hver elevøvelse. Skoletimene er på 60 minutter, så det skal være nok tid. A. En elevøvelse om løselighet og felling Ved å la elevene velge hvilke stoffer de blander i stedet for å følge en fast oppskrift, må de tenke litt gjennom hva som vil skje og de kan forsøke å finne de fine utfellingene med de flotteste fargene. Det vil jo variere hvor mye elevene engasjerer seg i denne muligheten, men for noen elever vil dette være svært motiverende, at de får lov til å bestemme selv. Bruk av dråper på ark og ikke mengder i begerglass fører til mye mindre kjemikaliebruk enn bruk av begerglass eller reagensrør, der elevene ofte bruker mer enn nødvendig. Bruk av firkanter med grått og hvitt felt gjør det lettere å se utfelling av tungtløselige salt. Saltene som er hvite, vises best på den grå flaten, mens fargede utfellinger vises best på det hvite. Dersom elevene skal skrive fullstendige rapporter, går det mye tid til rapporten og uvesentlige detaljer, i stedet for å ha fokus på det som skjer i forsøket og resultatene der. B. En elevøvelse om kjemisk reaksjon med observerbare endringer Bruk av stålull og kobbersulfat er en enkel måte å se reaksjonen mellom jern (Fe) og kobberioner (Cu 2+ ). Vanligvis må jernbiter pusses for å få reaksjon med kobberioner, så stålull er lettere å få til å reagere. En av hensiktene med elevøvelsen er å gjøre aktuelle beregninger ut fra et konkret eksempel. Beregningene gjøres på tavla, slik at alle får med seg riktig utregning i rapporten sin. Konklusjonen skal de skrive selv, og ofte er det her det kommer frem om elevene har forstått elevøvelsen og om de greier å formulere med egne ord hva de har gjort. 8

9 6. Evaluering av undervisningen Elevene fikk komme med tilbakemelding etter timene, der de fikk beskrive hva de lærte av disse to timene og de to elevøvelsene. Vi satte også av litt tid til diskusjon av tilbakemeldingene for å kunne bruke dette til å forbedre undervisningsopplegget til neste gang. Videre hadde det vært interessant om elevene kom med noen tips til økt motivasjon. Det var også et håp om at elevene ville komme med forslag til eksperimenter som er praktisk rettet mot det virkelige liv. Dette kan f.eks. være å observere hvordan en offeranode blir redusert på en båtmotor til en av elevene. Ofte viser det seg at dette er vanskelig for elevene å vurdere. De kan ha fokus på lærestoffet i timene, men er ikke flinke til å sette dette inn i andre sammenhenger. På skriftlig eksamen i Kjemi 2 på VG3 er det gjerne oppgaver fra det virkelige liv, der elevene skal bruke sine kunnskaper etter 2 år med kjemi og vurdere hvordan kunnskapen skal brukes. Dette er ikke enkelt, men de nye læreplanene som kommer, vil fremme slik læring og ha mer fokus på dette. A. En elevøvelse om løselighet og felling Det var tydelig at elevene likte det å ikke måtte følge en detaljert oppskrift. Elevene uttrykte at de var fornøyd med å kunne velge selv hvilke løsninger de skulle blande. De syns det var lærerikt å bruke løselighetstabellen på denne måten, slik at de lærte seg å se hvilke opplysninger de kan finne i tabellen. Det ble opplevd nyttig å kunne sjekke i løselighetstabellen først, hva som skulle skje ved blanding, og deretter blande og sjekke at det stemte. Vedlegg 4 viser et eksempel på resultatene de fikk, med utfelte salter med ulike farger. Elever liker å ta bilder av det som skjer, så det er fokus på ryddighet og orden, slik at bildene blir bra. B. En elevøvelse om kjemisk reaksjon med observerbare endringer Elevene fant det interessant å kunne se en reaksjon så konkret, som når stålull løser seg opp i kobbersulfat fordi jern blir oksidert til ioner i løsningen og kobberionene blir redusert til rent kobber. Det var lett å se det rødbrune kobberet bli utfelt på stålullen. Først ble det brukt en svak kobbersulfatløsning, der det var vanskelig å se at det skjedde en reaksjon, så det ble tatt frem en kobbersulfatløsning med høyere konsentrasjon, slik at det var lettere å se reaksjonen. En av hensiktene med elevøvelsen er å gjøre aktuelle beregninger ut fra et konkret eksempel. En forbedring kunne vært å gjøre en øvelse der vi veier et stoff før og etter reaksjonen og gjør beregninger som bekrefter resultatet av veiingen. 9

10 7. Kilder Vivi Ringnes (1996), hentet fra: Ringnes V. og Hannisdal M. (2006). Kjemi fagdidaktikk. Høyskoleforlaget. Utdanningsdirektoratet. Kompetansemål i kjemi1. Hentet fra: Bjørn Gunnar Steen (2010). Gyldendals tabeller og formler i kjemi. Kjemi1 og Kjemi2. Gyldendal undervisning. 10

11 Vedlegg 1. Utdelte ark til øvelse A. En elevøvelse om løselighet og felling 2. Utdelte ark til øvelse B. En kjemisk reaksjon med observerbare endringer 3. Eksempel fra utfylling av skjema fra øvelse A. 4. Eksempel på resultater fra øvelse A 5. Eksempel på utfylling av rapport fra øvelse B. 11

12 Vedlegg 1. A. En elevøvelse om løselighet og felling Løseligheten til et stoff er et mål på den maksimale massen av stoffet som kan løses i en viss mengde av et løsemiddel ved en gitt temperatur. Løselighet i vann For salters løselighet i vann skiller vi mellom lett løselige, tungt løselige og uløselige salter. Til skolebruk kan vi som regel slå sammen de to siste gruppene, slik at vi bare skiller mellom lett løselige og «uløselige» salter. Tabellen under gir en oversikt over løseligheten til noen vanlige ioneforbindelser i vann. Løselige Uløselige Alle forbindelser som inneholder Na +, K + + -, NH 4 og NO 3 De fleste klorider, Cl - AgCl, PbCl 2 2- De fleste sulfater, SO 4 PbSO 4, BaSO 4, CaSO 4 Na 2CO 3, K 2CO 3, (NH 4) 2CO 3 2- De fleste karbonater, CO 3 NaOH, KOH, NH 4OH De fleste hydroksider, OH - Fellingsreaksjoner Dersom vi blander sammen løsninger som inneholder lettløselige salter, kan vi få en utfelling dersom løsningene inneholder ioner som til sammen kan danne et uløselig salt. Et eksempel er vist på bildet til venstre. Løsninger av kaliumjodid (KI) og blynitrat (Pb(NO 3) 2) blandes i et begerglass. Vi får utfelling av gult blyjodid (PbI 2). 2KI(aq) + Pb(NO 3 ) 2 (aq) PbI 2 (s) + 2KNO 3 (aq) Netto ionelikning: Pb 2+ (aq) + 2I (aq) PbI 2 (s) 12

13 I denne øvelsen skal du dryppe ulike løsninger på de markerte firkantene. Prøv å treffe sånn at dråpen din blir liggende delvis på hvitt og delvis på grått felt. Utprøving: Prøv selv med løsningene som er satt frem og skriv i tabellen hva dere forventer og hva som skjer. 13

14 Fyll ut tabellen med de testene du har gjort. Skriv først hva dere forventer ut fra løselighetstabellen og deretter hva dere observerer. Skriv netto ioneligning der det skjer en utfelling. Saltløsninger NaOH CuSO 4 NaOH CuSO 4 14

15 Vedlegg 2. B. En elevøvelse om kjemisk reaksjon med observerbare endringer Problemstilling Hva er de observerbare tegnene på at det skjer en kjemisk reaksjon mellom jern og kobber(ii)sulfatløsning? Hvordan kan reaksjonen beskrives med en netto ioneligning? UTSTYR Fellesutstyr 0,1 M CuSO 4, kobber(ii)sulfatløsning stålull uten såpe (Fe) Utstyr for gruppen lite begerglass/plastbeger Fremgangsmåte og observasjoner 1) Beskriv de utleverte stoffene. 2) Putt litt stålull ned i noen milliliter av kobber(ii)sulfatløsningen. Beskriv det du observerer etter noen minutter. Resultater og spørsmål a) Hvilke observasjoner gjorde du som tyder på at det har skjedd en kjemisk reaksjon? b) Hva er utgangsstoffene i reaksjonen? c) Skriv netto ioneligning med tilstandssymboler for reaksjonen. d) Skriv en balansert totalligning og før opp navn og farger for stoffene under formlene. e) Regn ut hvor mange gram jern vi trenger for å fjerne alle Cu 2+ -ionene fra 10 ml av 0,1 M CuSO 4. Konklusjon 15

16 Vedlegg 3. Eksempel fra utfylling av skjema fra øvelse A. 16

17 Vedlegg 4. Eksempel på resultater fra øvelse A 17

18 Vedlegg 5. Eksempel på utfylling av rapport fra øvelse B Kjemisk reaksjon med observerbare endringer og netto ioneligning Dato: Problemstilling: Hva er de observerbare tegnene på at det skjer en kjemisk reaksjon mellom jern og kobber(ii)sulfatløsning? Hvordan kan reaksjonen beskrives med en netto ioneligning? Utstyr: Fellesutstyr: - 0,1M CuSO4, kobber(ii)sulfatløsning - Stålull uten såpe (Fe) Utstyr for gruppen: - Lite begerglass/plastbeger Fremgangsmåte og observasjoner: 1) CuSO4 en lyseblå/turkis løsning Stålull mørkegrå, myk. Ligner på en grov bomull 2) Når stålullen har lagt i løsningen i noen minutter ser vi at stålullen løser seg opp og endrer farge til rødbrun. Kobber(II)sulfatløsningen mister litt av fargen sin. Resultater og spørsmål: a) Observasjoner som tyder på at det skjer en kjemisk reaksjon er at stålullen smuldrer opp, det blir et rødbrunt lag i bunnen. Væsken får mindre farge. b) Utgangsstoffene i reaksjonen er CuSO4 og Fe(s) c) Nettoioneligning: Fe(s) + Cu 2+ (aq) Fe 2+ (aq) + Cu(s) d) Fe(s) + CuSO4(aq) FeSO4(aq) + Cu(s) Jern + Kobbersulfat Jern(II)sulfat + Kobber Grått metall + Blå løsning Fargeløs løsning + Rødbrunt metall e) 10mL 0,1M CuSO4 0,01L * 0,1mol/L = 0,001mol CuSO4 Da må vi ha 0,001mol Fe(s) stålull 0,001mol Fe * 55,85g/mol = 0,05585g Fe. Vi må ha 0,05585g jern for å fjerne alle Cu 2+ -ionene. 18

19 Konklusjon: Vi har hatt en redoksreaksjon som vi satt opp en ligning for når stålullen blander seg med CuSO4 løsningen. Når vi puttet stålullen i CuSO4, mistet løsningen fargen, og stålullen løste seg opp og endret farge fordi jernet i stålullen oksiderte i CuSO4. 19

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger 1. Vann som løsningsmiddel 2. Elektrolytter Sterke elektrolytter Svake elektrolytter Ikke-eletrolytter 3. Sammensetning av løsning Molaritet

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER REAKSJONSFART, LIKEVEKT OG LØSELIGHET

FLERVALGSOPPGAVER REAKSJONSFART, LIKEVEKT OG LØSELIGHET FLERVALGSOPPGAVER REAKSJONSFART, LIKEVEKT OG LØSELIGHET Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk

Detaljer

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri 1 Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri Vandige løsninger; sterke og svake elektrolytter Sammensetning av løsninger Typer av kjemiske reaksjoner Fellingsreaksjoner (krystallisasjon)

Detaljer

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130E UTSATT EKSAMEN 23.05.2011. Sensur faller innen 15.06.2011. BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs.

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Støkiometri 1 Bestem masseprosenten av nitrogen i denne forbindelsen: (N 2 H 2 ) 2 SO

Detaljer

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg)

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg) Eksamensoppgave høsten 2010 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Grunnleggende kjemi Eksamensdato: 7.desember 2010 Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag Emnekode: NAT400 Eksamensform: Skriftlig

Detaljer

Fasit til 1. runde. for uttakning til den. 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, juli 2008

Fasit til 1. runde. for uttakning til den. 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, juli 2008 Kjemi OL Fasit til 1. runde for uttakning til den 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, 12.-21. juli 2008 Oppgave 1 1 C 2 D 3 C 4 C 5 D 6 B 7 A 8 B 9 A 10 A 11 A 12 A 13 B 14 B 15 C 16

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI Hjelpemidler: Periodesystem (kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Naturfag 1, NA130-B. Oppgave 1 (Geofag 15 %) Oppgave 2 (Økologi - 20 %) Individuell skriftlig eksamen i.

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Naturfag 1, NA130-B. Oppgave 1 (Geofag 15 %) Oppgave 2 (Økologi - 20 %) Individuell skriftlig eksamen i. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning ndividuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130-B 30 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 06.01.09. Sensur faller innen 27.01.09. BOKMÅL Resultatet

Detaljer

Cappelens kjemikurs. Tradisjonelle kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr i utradisjonelle lokaler. Egenaktivitet for kursdeltakerne

Cappelens kjemikurs. Tradisjonelle kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr i utradisjonelle lokaler. Egenaktivitet for kursdeltakerne Cappelens kjemikurs Tradisjonelle kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr i utradisjonelle lokaler. Egenaktivitet for kursdeltakerne Utstyr Store plastbegere Små plastbegere Reaksjonsbrett Pipetter Rør Stativer

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 8

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 8 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 8 Oppgave 1 a) Det skal settes navn på følgende forbindelser : i) Hg2(NO3)2 : Kvikksølv(I)nitrat (Kvikksølv kan

Detaljer

Stoffer til forsøkene i kjemi på nett 1

Stoffer til forsøkene i kjemi på nett 1 Stoffer til forsøkene i kjemi på nett 1 I listen står det hvor stoffene du trenger til forsøkene kan kjøpes. Reagensrør, begerglass og annet utstyr, som er vanlig i skolen, er ikke oppført i listen. Det

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Dato: 22.02.2017 Klokkeslett: 09:00-15:00 Sted: Åsgårdveien 9 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Natur og univers 3 Lærerens bok

Natur og univers 3 Lærerens bok Natur og univers 3 Lærerens bok Kapittel 4 Syrer og baser om lutefisk, maur og sure sitroner Svar og kommentarer til oppgavene 4.1 En syre er et stoff som gir en sur løsning når det blir løst i vann. Saltsyregass

Detaljer

2) Vi tilsetter syrer fordi løsningen skal være sur (men ikke for sur), for å unngå porøs kobberdannelse.

2) Vi tilsetter syrer fordi løsningen skal være sur (men ikke for sur), for å unngå porøs kobberdannelse. Forhåndsspørsmål Uorganisk labkurs TMT4122 Oppgave 1 1) Potensialfall over elektrolytten = resistivteten, lengde mellom elektroder, elektrodeareal. For å gjøre liten velger vi lite mellomrom mellom elektrodene

Detaljer

Studentenes navn: Olav Myrvoll, Ida Henriette Tostrup og Line Antonsen Hagevik 06. september 2011. NA153 Naturfag 1 Del 1 Nr.

Studentenes navn: Olav Myrvoll, Ida Henriette Tostrup og Line Antonsen Hagevik 06. september 2011. NA153 Naturfag 1 Del 1 Nr. Studentenes navn: Olav Myrvoll, Ida Henriette Tostrup og Line Antonsen Hagevik 06. september 2011 NA153 Naturfag 1 Del 1 Nr. 1 av 4 rapporter Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Teori...4 3. Materiell

Detaljer

Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs (se

Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs (se Individuell skriftlig eksamen i NATURFAG 1, NA130-E 30 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 25.05.10. Sensur faller innen 15.06.10. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

PARTIKKELMODELLEN. Nøkler til naturfag. Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU. 27.Mars 2014

PARTIKKELMODELLEN. Nøkler til naturfag. Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU. 27.Mars 2014 PARTIKKELMODELLEN Nøkler til naturfag 27.Mars 2014 Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU Læreplan - kompetansemål Fenomener og stoffer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive sentrale egenskaper

Detaljer

Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 2

Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 2 Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 2 I listen står det hvor stoffene du trenger til forsøkene kan kjøpes. Reagensrør, begerglass og annet utstyr, som er vanlig i skolen, er ikke oppført i listen. Det

Detaljer

Nr. 9 Egg i Eddik. Av Kristine Pedersen, Arne Olav Berg og NN

Nr. 9 Egg i Eddik. Av Kristine Pedersen, Arne Olav Berg og NN Nr. 9 Egg i Eddik Av Kristine Pedersen, Arne Olav Berg og NN Innledning I dette forsøket skal vi legge et rått egg i et glass med eddik. Egget skal ligge i glasset i et døgn og vi skal deretter observere

Detaljer

Alkohol med mange OH-grupper

Alkohol med mange OH-grupper 12. årstrinn Alkohol med mange OH-grupper Organiske forbindelser som inneholder én eller flere OH-grupper kalles alkoholer og navnet ender på ol. Polyetenol er en alkohol med mange tusen OH-grupper i hvert

Detaljer

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData.

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData. Bokmål Eksamen Emnekode: KJEMI1/FAD110 Emnenavn: Kjemi 1 Dato: 27.02.2015 Tid (fra-til): 0900-1300 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData Faglærer(e) : Anne Brekken Sensurfrist : 20.03.2015 Antall

Detaljer

Skjema for undervisningsplanlegging

Skjema for undervisningsplanlegging Skjema for undervisningsplanlegging 2. trinn Naturfag fra vann til is Opplegget skal foregå over to økter, med en totaltid på 3,5 timer. Det vil være 14 dagers mellom øktene. Dette kan være en utfordring,

Detaljer

Naturfag 2, Na210R510

Naturfag 2, Na210R510 Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 2, Na210R510 10 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 13. desember 2011 Sensur faller innen 05.01.2012 BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

Kjemi på trekkpapir og bomullspinner!

Kjemi på trekkpapir og bomullspinner! Vent med å åpne posen Hva? Hvorfor? Hvordan? PRØV SELV! Kjemi på trekkpapir og bomullspinner! Naturfagkonferansen 21. og 22. oktober 2010 Brit Skaugrud, UiO, Skolelaboratoriet kjemi Hva? Foto: Truls Grønneberg

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

EKSAMENSOPPGAVE. KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Dato: Onsdag 28. februar 2018 Klokkeslett: 09:00-15:00 Sted: Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

1. Oppgaver til atomteori.

1. Oppgaver til atomteori. 1. Oppgaver til atomteori. 1. Hva er elektronkonfigurasjonen til hydrogen (H)?. Fyll elektroner inn i energidiagrammet slik at du får elektronkonfigurasjonen til hydrogen. p 3. Hva er elektronkonfigurasjonen

Detaljer

Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 1

Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 1 Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 1 I listen står det hvor stoffene du trenger til forsøkene kan kjøpes. Reagensrør, begerglass og annet utstyr, som er vanlig i skolen, er ikke oppført i listen. Det

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet Eksamen i: KJM 1100 Generell kjemi Eksamensdag: 18. desember 2012 Tid for eksamen: 14.30 18.30 Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Periodesystemet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kjemi del 2

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kjemi del 2 Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kjemi del 2 Studieplan varig videreutdanning i kjemi. Kjemi del 2 1 Studieplan varig etterutdanning i kjemi 30 studiepoeng,

Detaljer

Stoffer og utstyr til forsøkene i Kjemi på nett 2

Stoffer og utstyr til forsøkene i Kjemi på nett 2 Stoffer og utstyr til forsøkene i Kjemi på nett 2 I listen står det hvor stoffene du trenger til forsøkene kan kjøpes. Reagensrør, begerglass og annet utstyr, som er vanlig i skolen, er ikke oppført i

Detaljer

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer og baser Definisjoner Brønsted, 1923 En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer Genrelt uttrykk HB H + + B - syre H + + korresponderende base

Detaljer

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 OPPGAVER (1 atomer, molekyler, ioner) 1.1 Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 Atomkjernen Hva er antall protoner, nøytroner, nukleoner i 35 235 3 80 a) S

Detaljer

Alkohol med mange OH-grupper

Alkohol med mange OH-grupper Alkohol med mange OH-grupper Organiske forbindelser som inneholder én eller flere OH-grupper kalles alkoholer og navnet ender på ol. Polyvinylakohol (PVA) er en alkohol med mange tusen OH-grupper i hvert

Detaljer

Saltet isløft Rapport 3, Naturfag del 1 Våren Av: Magne Andreassen og Therese Størkersen GLU C

Saltet isløft Rapport 3, Naturfag del 1 Våren Av: Magne Andreassen og Therese Størkersen GLU C Saltet isløft Rapport 3, Naturfag del 1 Våren 2012 GLU2 5-10 C 17.04.12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Teori 3 3 Materiell og metode 4 3.1 Utstyr 4 3.2 Framgangsmåte 4 4 Resultater 5 5 Drøfting 5

Detaljer

Kjeminettverk Sogn og Fjordane

Kjeminettverk Sogn og Fjordane Kjeminettverk Sogn og Fjordane Førde 28.04.2017 Svein Tveit Skolelaboratoriet i kjemi Kjemisk institutt, UiO Epost: svein.tveit@kjemi.uio.no Tlf: 22 85 55 36 1 Innhold Program... 3 DEMO - Ulike oksidasjonstrinn

Detaljer

Sluttrapport NAT2000 va ren 2014

Sluttrapport NAT2000 va ren 2014 Sluttrapport NAT2000 va ren 2014 Endringer: Hvilke endringer var planlagt fra forrige gang? Nye lærere i biologi Resultat: Utskiftning av deler av biologipensum. Samarbeidet mellom lærerne har vært meget

Detaljer

Økt engasjement gjennom utforskende arbeidsmåter - interesse gjennom mestring

Økt engasjement gjennom utforskende arbeidsmåter - interesse gjennom mestring Økt engasjement gjennom utforskende arbeidsmåter - interesse gjennom mestring ReaLise 8 og 9. nov 2011 Stein Dankert Kolstø Inst. for fysikk og tek., Universitetet i Bergen Vev er bygget opp av celler

Detaljer

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Klassifisering og merking av stoffer og løsninger

Klassifisering og merking av stoffer og løsninger Klassifisering og merking av stoffer og løsninger Hotell Alexandra, Loen 15. og 16. september 2009 Brit Skaugrud, UiO, Skolelaboratoriet kjemi Klassifisering og merking av stoffer og løsninger Kort sammendrag/beskrivelse

Detaljer

AKTUELLE ØVELSER (PRAKTISK INNSLAG) Øvelser som kan være aktuelle som praktisk innslag ved muntlig-praktisk eksamen.

AKTUELLE ØVELSER (PRAKTISK INNSLAG) Øvelser som kan være aktuelle som praktisk innslag ved muntlig-praktisk eksamen. AKTUELLE ØVELSER (PRAKTISK INNSLAG) Øvelser som kan være aktuelle som praktisk innslag ved muntlig-praktisk eksamen. Fag: NATURFAG Naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogram NAT1001 1. Gjennomføre en

Detaljer

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning 4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning 4.109 Vil løsninger som fås ved blanding av like stoffmengder av de følgende syrene og basene være sure, basiske eller nøytrale? a HCl + KOH

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER PRAKTISK ARBEID OG GJELDENE SIFRE

FLERVALGSOPPGAVER PRAKTISK ARBEID OG GJELDENE SIFRE FLERVALGSOPPGAVER PRAKTISK ARBEID OG GJELDENE SIFRE Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Praktisk arbeid 1 En elev trenger 17,3 ml av en standard løsning. Hva slags utstyr bør hun velge? A) 25 ml

Detaljer

FASIT til 2. UTTAKSPRØVE

FASIT til 2. UTTAKSPRØVE Kjemi OL FASIT til 2. UTTAKSPRØVE til den 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Oppgave 1 (36 poeng, 2 poeng per deloppgave) 1) C 2) B 3) A 4) A 5) C 6) A 7) C 8) C 9) C 10) C 11)

Detaljer

Kjemi og miljø. Elektrokjemi Dette kompendiet dekker følgende kapittel i Rystad & Lauritzen: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 og 10.5

Kjemi og miljø. Elektrokjemi Dette kompendiet dekker følgende kapittel i Rystad & Lauritzen: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 og 10.5 1 Kjemi og miljø Elektrokjemi Dette kompendiet dekker følgende kapittel i Rystad & Lauritzen: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 og 10.5 Kapittel 10 Elektrokjemi 2 10.1 Repetisjon av viktige begreper: 2 10.2 Elektrokjemiske

Detaljer

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann Kapittel 16 Syrer og baser Repetisjon 1(30.09.03) 1. Syrer og baser Likevektsuttrykk/konstant Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med

Detaljer

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt apittel 8 jemisk likevekt 1. Reversible reaksjoner. Hva er likevekt? 3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt 4. Likevektskonstanten (i) Hva sier verdien oss? (ii) Sammenhengen mellom

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI Kandidatnr: Eksamensdato: 09.12.2004 Varighet: 09.00 14.00 Fagnummer: FO120N Fagnavn: Klasse(r): Generell kjemi Studiepoeng: Faglærer(e): Hjelpemidler:

Detaljer

Navn og formler for kationer. Kation (positivt ion) Ammonium NH 4

Navn og formler for kationer. Kation (positivt ion) Ammonium NH 4 Figur s. 68 Navn og formler for kationer Kation (positivt ion) Ammonium NH 4 + Barium Ba 2+ Bly(II) Pb 2+ Jern(II) Fe 2+ Jern(III) Fe 3+ Kalium K + Kalsium Ca 2+ Kobber(II) Cu 2+ Natrium Na + Nikkel(II)

Detaljer

Kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr

Kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr Kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr Trondheim, Bergen og Oslo 9. - 12. juni 2008 Brit Skaugrud Enkelt utstyr enkle aktiviteter Fokus på kjemien Mer tid til diskusjon (eller flere aktiviteter) Moderne

Detaljer

Kjemieksperimenter for mellomtrinnet. Ellen Andersson og Nina Aalberg Skolelaboratoriet, NTNU

Kjemieksperimenter for mellomtrinnet. Ellen Andersson og Nina Aalberg Skolelaboratoriet, NTNU Kjemieksperimenter for mellomtrinnet. Ellen Andersson og Nina Aalberg Skolelaboratoriet, NTNU Læreplan - formål «Å arbeide både praktisk og teoretisk i laboratorier og naturen med ulike problemstillinger

Detaljer

LGU53004-A NA emne 1

LGU53004-A NA emne 1 Individuell skriftlig eksamen i LGU53004-A NA 2 5-10 emne 1 ORDINÆR EKSAMEN: 16. desember 2013 BOKMÅL Sensur faller innen: 10.01.2014 Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi KJ1000 Generell kjemi Bokmål Student nr.: Studieprogram: Eksamen lørdag 2. juni 2007, 0900-1300 Tillatte hjelpemidler: kalkulator

Detaljer

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Kjemi Privatister

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Kjemi Privatister Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Kjemi Privatister Utdanningsprogram: Studiespesialisering Realfag, programfag Fagkode og fagnavn: REA3011 Kjemi 1 REA3013 Kjemi 2 Eksamensordning: Forberedelse

Detaljer

Buffere. Gjennomføring. Hvordan blir ph i bufferen påvirket av fortynning? Hva er bufferkapasiteten for bufferen?

Buffere. Gjennomføring. Hvordan blir ph i bufferen påvirket av fortynning? Hva er bufferkapasiteten for bufferen? 13. årstrinn Buffere Hvordan blir ph i bufferen påvirket av fortynning? Hva er bufferkapasiteten for bufferen? 1 sprøyte, 10 ml 2 sprøyter, 1 ml 6 begre 2 ph-strimler (ph 0 14) 25 ml buffer 1 HCl, 0,1

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi KJ1000 Generell kjemi Bokmål Student nr.: Studieprogram: Eksamen fredag 3. desember 2004, 0900-1300 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Det forventede resultatet er at vannet skal bli blått etter at magnesiumbiten har reagert med det

Det forventede resultatet er at vannet skal bli blått etter at magnesiumbiten har reagert med det Magnesium og vann 1 Innledning I denne aktiviteten er formålet å vise elevene hva som skjer når magnesium reagerer med vann. Fra læreplanens mål kan vi se at elevene etter syvende årstrinn og innenfor

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001

EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001 Side 1 av 6 sider EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001 Eksamen i : KJE-1001 Eksamensdato : Mandag 25.februar 2013 Tid : 09:00-15:00 Sted : Aud. Max. Tillatte hjelpemidler : Kalkulator "Huskelapp" = ett A4-ark med

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 4

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 4 Program for lektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 4 Oppgave 1 a) Det skal settes navn på 10 ioner : i) SO4 2 : sulfation ii) S 2 : sulfidion iii) Cl : kloridion iv)

Detaljer

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter 1 Hvilken ladning har et proton? +1 2 Hvor mange protoner inneholder element nr. 11 Natrium? 11 3 En isotop inneholder 17 protoner og 18 nøytroner. Hva er massetallet?

Detaljer

4 KONSENTRASJON 4.1 INNLEDNING

4 KONSENTRASJON 4.1 INNLEDNING 4 KONSENTRASJON 4.1 INNLEDNING 1 Terminologi En løsning er tidligere definert som en homogen blanding av rene stoffer (kap. 1). Vi tenker vanligvis på en løsning som flytende, dvs. at et eller annet stoff

Detaljer

Kapittel 9 Syrer og baser

Kapittel 9 Syrer og baser Kapittel 9 Syrer og baser 1. Syre og base (i) Definisjon (ii) Likevektsuttrykk og likevektskonstant (iii) Sterke syrer og sterke baser (iv) Svake syrer og svake baser 2. Vann som både syre og base (amfotært)

Detaljer

1. uttak til den 37. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. Oppgave 1 1) C 2) B 3) D 4) A 5) B 6) A 7) D 8) C 9) B 10) C 11) A 12) B

1. uttak til den 37. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. Oppgave 1 1) C 2) B 3) D 4) A 5) B 6) A 7) D 8) C 9) B 10) C 11) A 12) B 1. uttak til den 37. jemiolympiaden, 2005. Fasit og poengberegning. ppgave 1 1) C 2) B 3) D 4) A 5) B 6) A 7) D 8) C 9) B 10) C 11) A 12) B ppgave 2 a) Litiumoksid og litiumhydroksid b) 80 kg vann er 4440

Detaljer

Kapittel 17 Mer om likevekter

Kapittel 17 Mer om likevekter Kapittel 17 Mer om likevekter 1. Mer om syre-base likevekter - Buffer o Definisjon o Hvordan virker en buffer? o Bufferkapasitet o Bufferlignigen o Hvordan lage en buffer med spesifikk ph?. Titrerkurver

Detaljer

2. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013. i Moskva, Russland

2. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013. i Moskva, Russland Kjemi OL 2. UTTAKSPRØVE til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013 i Moskva, Russland Dag: Onsdag 16. januar 2013 Varighet: 180 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelsen Kjemi 1

Resultater fra spørreundersøkelsen Kjemi 1 Resultater fra spørreundersøkelsen Kjemi 1 Hvor enig er du påstandene under gjelder for kjemi 1? N = 72 Naturfag i vg1 gir ikke noe godt fundament å bygge videre på Elevene har for svake forkunnskaper

Detaljer

VI SORTERER METALLER NATURFAG MATEMATIKK trinn min.

VI SORTERER METALLER NATURFAG MATEMATIKK trinn min. 1 av 5 sider Oppgave VI SORTERER METALLER 5. 7. trinn 60 90 min. 60 90 minutter. Sett av mer tid hvis dere skal bruke tetthet for å identifisere metallene. SENTRALE BEGREPER: Kildesortering, resirkulering,

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE Hjelpemidler: Periodesystem (og kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur).

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K.

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K. EKSAMENSOPPGAVE Fag: Generell og uorganisk kjemi Gruppe(r): 1KA Fagnr LO 400 K Dato: 14. desember 001 Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 Eksamensoppgaven består av Tillatte

Detaljer

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit. Oppgave 1 A) d B) c C) b D) d E) a F) a G) c H) d I) c J) b Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli 2003. 1. uttaksprøve. Fasit. Oppgave 2 A) a B) b C) a D) b Oppgave 3 Masseprosenten av hydrogen

Detaljer

ORDINÆR / UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

ORDINÆR / UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130E 15 studiepoeng ORDINÆR / UTSATT EKSAMEN 20. 12. 2010 Sensur faller innen 12. 01. 2011 BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb samtidig med registrering

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket Kjemi OL 1 UTTAKSPRØVE til den 44 Internasjonale Kjemiolympiaden 2012 i Washington DC, USA Dag: En dag i ukene 40-42 Varighet: 90 minutter Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi Maksimal

Detaljer

EKSTRAORDINÆR EKSAMEN Sensur faller innen

EKSTRAORDINÆR EKSAMEN Sensur faller innen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130 130-D 30 studiepoeng EKSTRAORDINÆR EKSAMEN 30.01.09. Sensur faller innen 20.02.09. BOKMÅL

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kjemi del 1

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kjemi del 1 Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kjemi del 1 Studieplan varig videreutdanning i kjemi. Kjemi del 1 1 Studieplan varig etterutdanning i kjemi 30 studiepoeng,

Detaljer

Kjemi i grunnopplæringen og lærerutdanningen av grunnskolelærere. Anders Isnes NTVA 15. mars 2011 Naturfagsenteret

Kjemi i grunnopplæringen og lærerutdanningen av grunnskolelærere. Anders Isnes NTVA 15. mars 2011 Naturfagsenteret Kjemi i grunnopplæringen og lærerutdanningen av grunnskolelærere Anders Isnes NTVA 15. mars 2011 Naturfagsenteret Oppdrag: Refleksjoner omkring læreplaner og kjemifagets plass Ambisjonsnivået i norske

Detaljer

Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet. Naturfagkonferansen D2 Kjemiforsøk og risiko

Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet. Naturfagkonferansen D2 Kjemiforsøk og risiko Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Naturfagkonferansen 2012 D2 Kjemiforsøk og risiko Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Må vi gjøre risikovurderinger (1)? Noen steder i noen forskrifter hvor det

Detaljer

Rødkålsaft som indikator Rapport 2 i Naturfag 1 del 2 2011/12 Magne Svendsen, Frank Ove Sørensen og Eivind Aakvik, GLU 5-10NP, Universitetet i

Rødkålsaft som indikator Rapport 2 i Naturfag 1 del 2 2011/12 Magne Svendsen, Frank Ove Sørensen og Eivind Aakvik, GLU 5-10NP, Universitetet i Rødkålsaft som indikator Rapport 2 i Naturfag 1 del 2 2011/12 Magne Svendsen, Frank Ove Sørensen og Eivind Aakvik, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Teori...

Detaljer

H. Aschehoug & Co. Side 1 av 5

H. Aschehoug & Co.  Side 1 av 5 1 Kvalitativ uorganisk analyse 1 a gl, aso og ZnO a,, F og G,,, F og G c,, og F d a Løs unnfallet i varmt vann (ly(ii)klorid løses) og sentrifuger Test filtratet med KI og K ro Gult unnfall av PI og PrO

Detaljer

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner Kapittel 19 Elektrokjemi Repetisjon 1 (14.10.02) 1. Kort repetisjon redoks Reduksjon: Når et stoff tar opp elektron Oksidasjon: Når et stoff avgir elektron 2. Elektrokjemiske celler Studie av overføring

Detaljer

Løsningsforslag eksamen kjemi2 V13

Løsningsforslag eksamen kjemi2 V13 Side 1 for Vurdering Løsningsforslag eksamen kjemi2 V13 Eksamen kjemi2 våren 2013 Del 1 Oppgave 1 O har -2, K har +1, til sammen (-2)*3+1=-5, altså har Cl +5, alternativ C Fullstendig forbrenning: kun

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag Vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Sannsynlighet Trinn: 10 Tidsramme: 10 12 timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering

Detaljer

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Kjemi Privatister

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Kjemi Privatister Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Kjemi Privatister Utdanningsprogram: Studiespesialisering Realfag, programfag Fagkode og fagnavn: REA3011 Kjemi 1 REA3013 Kjemi 2 Eksamensordning: Forberedelse

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

80"+9(:-,(;<0,+$,+()*(=)'(>?@-%9((((((((((((((((((((((((((( A+%-,0$%/,/,/(%(.)0B#"+B(

80+9(:-,(;<0,+$,+()*(=)'(>?@-%9((((((((((((((((((((((((((( A+%-,0$%/,/,/(%(.)0B#+B( "#$%&'()*('"*+,$%&'(%(-"++(."/&01"*0"22)0/(.34567( 80"+9(:-,(;

Detaljer

Fasit Kjemien stemmer Forkurs

Fasit Kjemien stemmer Forkurs Fasit Kjemien stemmer Forkurs Kapittel 1 Kjemiens egenart 1.1 a) 3, b) 5 og c) 2 1.2 a) et elektronpar b) tiltrekningskrefter mellom positive og negative ioner c) et elektronpar 1.3 a) Antall protoner

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Syrer

Detaljer

KORT INFORMASJON OM KURSHOLDER

KORT INFORMASJON OM KURSHOLDER EINSTEINKLUBBEN På Einstein skapes det et nysgjerrig og eksperimenterende miljø. Hovedfokuset vårt er å gi barna en introduksjon til praktisk jobbing med naturfag og forskning. I løpet av kurset skal vi

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Emnekode(r): Emnenavn: LGU53004 Naturfag 2 5-10 emne 1 - Kjemi Studiepoeng: 9 Eksamensdato: 1. desember 2015 Varighet/Timer: Målform: Kontaktperson/faglærer:

Detaljer

KORT INFORMASJON OM KURSHOLDER

KORT INFORMASJON OM KURSHOLDER EINSTEINKLUBBEN På Einstein skapes det et nysgjerrig og eksperimenterende miljø. Hovedfokuset vårt er å gi barna en introduksjon til praktisk jobbing med naturfag og forskning. I løpet av kurset skal vi

Detaljer

Praktisk labarbeid i kjemiundervisning

Praktisk labarbeid i kjemiundervisning Praktisk labarbeid i kjemiundervisning Gruppe 4 Åse Botnen Karen Wik Skogland Amalie Boye Katarina K Hjeltnes Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Forankring i læreplanen 3 Elevarbeidet

Detaljer

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Modul nr. 1633 Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Tilknyttet rom: Newton Larvik 1633 Newton håndbok - Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Side 2 Kort

Detaljer

Syrer og sure løsninger

Syrer og sure løsninger Syrer og sure løsninger I denne aktiviteten skal du prøve ut noen egenskaper til syrer og sure løsninger Innhold 1 BTB (bromtymolblått) i dråpeteller (blå) 1 saltsyre i dråpeteller med tynn stilk 1 eddik

Detaljer

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i KJM1100 Generell kjemi Eksamensdag: Fredag 15. januar 2016 Oppgavesettet består av 17 oppgaver med følgende vekt (også gitt i

Detaljer

NTNU Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

NTNU Fakultet for lærer- og tolkeutdanning NTNU Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Emnekode(r): Emnenavn: LGU115 Naturfag 1 1-7, Emne 1, utsatt eksamen Studiepoeng: 15 Eksamensdato:. Mai, 16 Varighet/Timer: Målform: Kontaktperson/faglærer: (navn

Detaljer