Innspill til strategi om psykisk helse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill til strategi om psykisk helse"

Transkript

1 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep OSLO Deres referanse Vår referanse Vår dato 16/ Innspill til strategi om psykisk helse Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for over barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. En rekke av våre medlemmer arbeider innen psykisk helse i kommune- og spesialisthelsetjenestene. Det er viktig at en strategi for psykisk helse ses som en del av en større helhet. Derfor er det viktig at det blir arbeidet bredt slik at også andre instanser enn de ordinære helsetjenestene inkluderes, som for eksempel barnehagen, skolen, SFO, videregående skoler, NAV, barnevernet, idretten, frivillige organisasjoner, brukerorganisasjoner, redd barna, røde kors, religiøse samfunn og næringslivet. Et psykisk helsevennlig samfunn kjennetegnes av å ha et samfunnsperspektiv på psykiske helseproblemer ved å fremme helsepolitiske temaer om sammenhengen mellom helse, medisin og samfunn. Det vil si å fremme et mer helhetlig syn på helse hvor analyser av livsvilkår er med når forebygging skal drøftes. Hvilke forhold i samfunnet bidrar til psykisk uhelse, og hva kan forebygge en slik utvikling i samfunnet er viktige spørsmål. Begrepet helse defineres av WHO som «en tilstand av komplett fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lyte» - og rommer altså mange aspekter av et menneskes liv. Den psykiske (u)helsen henger tett sammen med faktorer som somatisk helse, økonomi, arbeid, bolig, familie, sosiale velvære, deltagelse og inkludering i samfunnet, trivsel på skole, barnehage, nabolaget og opplevelse av mestring. Samfunnets helhetlige arbeid for den psykiske helsen til befolkningen er ikke blitt tatt alvorlig nok, og derfor er den varslede strategien om psykisk helse svært viktig. Departementet etterspør svar på flere ulike utfordringer, men FO vil i dette innspillet først og fremst kommentere på forebyggende og psykisk helsefremmende tiltak. Samhandling og kompetanse Et av dagens store problem når det gjelder psykisk helse er manglende samhandling på tvers mellom kommunehelsetjenestene og spesialisthelsetjenestene. FO håper at de planlagte pakkeforløpene kan være med å bidra til bedre samhandling på tvers mellom FO Besøksadresse: Mariboesgt Oslo Postadresse: Pb Sofienberg 0506 Oslo Telefon: Telefaks: e-post: Bankgiro: Bankgiro kontigent: Foretaksnr.: MVA

2 2 de ulike leddene, men det er viktig at dette blir et av satsningsområdene i de planlagte strategiene. FO er opptatt av at rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser må sees på både som et helsemessig og sosialt problem. Det forutsetter tverrfaglige, helhetlige og tilpassende tiltak på mange områder. Utfordringer når det gjelder både helse og sosiale forhold må vektlegges. FO mener sosialfaglig kompetanse i tjenestene er helt nødvendig for å ivareta pasientenes og brukernes behov for forsvarlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. Tilstrekkelig kompetanse og kvalitet i tjenestene er vesentlig for forsvarlige tjenester, og avgjørende for gode rehabiliteringsforløp. Vi ser en klar tendens til at helsefaglig personell prioriteres i både spesialisthelsetjenestene og kommunale helse- og omsorgstjenester. Helhetlige og tverrfaglige tjenester og kompetanse i kommunale tjenester til personer med psykiske lidelser må inneholde både helsefaglig og sosialfaglig kompetanse. FO mener tilstrekkelig sosialfaglig kompetanse er et viktig bidrag i tjenester til personer med psykiske lidelser, og andelen sosialfaglige stillinger i barne- og ungdomspsykiatrien, psykisk helsevern for voksne og rusomsorgen må økes. Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere er godt kvalifisert og kan gi viktige bidrag i psykisk helsearbeid. Kommunene må forplikte seg til å sørge for at ansatte som jobber med tjenester til mennesker med psykiske lidelser har oppdatert kompetanse og kunnskap om hva det er som virker. Brukeren som viktig aktør FO mener brukerperspektiv i tjenester er viktig. Konkrete tiltak for å styrke brukerens og pårørendes medvirkning i tiltak for å bedre tjenester til personer med psykiske lidelser både på individ og systemnivå må iverksettes. Pårørende må vurderes med hensyn til ulike roller og spesielt må mindreårige pårørende ivaretas ut fra egne behov. Det innebærer blant annet at når begrepet pårørende blir brukt om barn, skal ikke barn ivareta foreldrenes behov, men forbli i rollen som barn og møtes på de behovene barn har. Sosialfaglig personell har kompetanse på blant annet samtale som virkemiddel, og slik kompetanse er det viktig at kommunene vektlegger og tar i bruk. Pårørende kan være en ressurs og en aktiv part i pasientens behandlingsnettverk, samtidig som pårørende kan ha egne belastninger og behandlingsbehov. Pårørende med belastninger, plager og bekymringer knyttet til en pasient med psykiske problemer kan selv ha behov for veiledning, råd eller opplæring. Hos pårørende med egne behandlingsbehov, vet vi at det er en høyere forekomst av psykiske og fysiske plager. Det er derfor viktig at denne gruppen både blir selvstendig vurdert med tanke på egne behandlingsbehov og ikke minst iverksatt tiltak for å forebygge behandlingsbehov. Bolig FO mener det må legges til rette for tilskudds- og låneordninger slik at også personer med nedsatt funksjonsevne og lav inntekt får mulighet til å eie egen bolig. Kommunene må disponere tilstrekkelig med kommunale utleieboliger for å ivareta ulike behov som for eksempel overgangsboliger for unge voksne med psykiske lidelser og andre med behov for å leie bolig i kortere eller lengre tid. Videre må det satses på boligsosialt arbeid

3 3 og nærmiljøarbeid. Dette er tiltak som er svært viktige i både forebyggende og rehabiliterende henseende, og som krever en egen satsning som bør ivaretas i strategien. Barn i fattige i familier Fattigdom har blitt en av de mest omdiskuterte sosialpolitiske temaene i Norge. Norge er et av verdens rikeste land hvor befolkningen jevnt over har høy levestandard og det vanskelig å forstå at det opereres med beregninger som viser at opp mot 10 % av Norges befolkning er fattige. Flertallet av kommunene i Norge har økt andel barn som lever i fattige familier, med størst økning i de fem største kommunene. Oslo er en «versting» med nesten dobbelt så høy barnefattigdomsrate som resten av landet. Nesten åtte av ti fattige barn i Oslo har ikke-vestlig minoritetsbakgrunn, noe som vanskeliggjør integrering. Foreldrene står ofte utenfor arbeidslivet og er avhengig av sosialhjelp og offentlige ytelser. Det er ofte barnerike familier som bor dårlig i kommunale boliger som ikke er tilrettelagt barnefamiliers behov. Både barna og foreldrene er særlig sårbare på grunn av manglende tilhørighet til landet, språket, kulturen og ikke minst manglende sosial tilknytning til jevnaldrende og andre. Mange er også traumatisert på grunn av opplevelser fra hjemlandet. Flere har pekt på at lavinntekt eller fattigdom i barnefamilier kan ha betydning for barns helsetilstand og på sikt deres levekår og livssituasjoner. Det er videre en tendens at fattigdom påvirker barns livssjanser og til en viss grad går «i arv». Det er godt dokumentert at barn som lever i fattigdom eller lavinntektsfamilier har dårligere livssjanser enn andre barn. Bekjempelse av fattigdom er derfor svært viktig for å bedre barns oppvekstsvilkår. Forskning viser at risikoen for å bli fattig henger sammen med lav utdanning, svak tilknytning til arbeidslivet, trangboddhet og lav deltakelse i fritidsaktiviteter og samfunnsliv forøvrig. Med bakgrunn i disse kjente faktorene er det viktig at tiltak som iverksettes gjenspeiler disse problemområdene. FO mener at der viktig å satse på et bredt spekter av tiltak. Dette gjelder både tiltak i familien og overfor det enkelte barn, og det er tiltak som kan gjennomføres i NAVs gjeldene regelverk, tiltak som må vedas i statsbudsjettet og tiltak som krever lovendring. For å sikre at barns behov blir ivaretatt, mener FO at alle NAV kontor bør ha en egen barneansvarlig. En barneansvarlig som sikrer at barns behov blir ivaretatt i vurdering av hjelpetiltak til familien. FOs innspill til virkemidler i bekjempelse av barnefattigdom: Gode universelle ordninger Gratis barnehage Gratis skole og skolefritidsordninger Gratis fritidsaktiviteter i kommunene Økt barnetrygd Egne barneansvarlige på alle NAV kontor Kommunale oppvekstplaner som må innebefatte arbeid med barnefattigdom Barnehage og skole som forebyggende arenaer Gjennom samhandlingsreformen understrekes kommunenes ansvar for forebyggende arbeid, og dette inkluderer også barn og unge. FO mener at det i et

4 4 forebyggingsperspektiv vil være naturlig at det også satses på tverrfaglig kompetanse både i tjenestene til barn og unge, og på deres oppvekstarenaer. Særlig tverrfaglig kompetanse på oppvekstarenaer som barnehage, skole og SFO vil legge til rette for tidlig intervensjon og mulighet til å forebygge psykososiale problemer. Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere har god kompetanse i forebyggende og endringsrettet arbeid, og bør derfor være en naturlig del av personalet i barnehage, skole og SFO. I tillegg vil det være naturlig at barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere med klinisk videreutdanning eller annen relevant tilleggsutdanning (jf. kompetansekravet i familievernet) er representert i pedagogisk psykologisk tjeneste, på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Tverrfaglig barnehage Gjennomsnittlig befinner over 90 % av alle barn mellom 1-6 år seg i barnehagen. Barnehagen er samtidig også den samfunnsinstitusjonen som har mest kontakt med foreldrene/foresatte knyttet til oppdragelsen av barna. Barnet bringes og hentes daglig i barnehagen og er dermed en sentral arena for foreldre og samarbeidet om oppdragelse av barn. Ikke minst er barnehagen en sentral arena for tidligst mulig å fange opp barn og familier som av ulike årsaker strever, og den er sentral når det gjelder å kunne forebygge og bidra når barn lever i vanskelige livssituasjoner. Barnehagen kan og skal også legge til rette for en positiv utvikling hos barnet og for foreldrenes omsorgsferdigheter. FO mener en tverrfaglig barnehage er et viktig virkemiddel for at alle barn skal få best mulige tilbud. De kompetansebidragene FOs profesjoner representerer er derfor et viktig supplement til barnehagelærerens kompetanse, og med på å sikre at barn som av ulike årsaker er sårbare og utsatte, blir identifisert og får den hjelpen de har krav på tidligst mulig. FO vil særlig peke på barnevernspedagoger og vernepleiere som viktige profesjoner i barnehagen. Ansatte i barnehagen er i en særstilling når det gjelder å observere og få informasjon om omsorg, helsetilstand og livssituasjonen til barn under skolepliktig alder. Dette er særlig kompetanse som våre profesjoner besitter. Å tilføre barnehagen kompetanse i å kunne identifisere barn som ikke har tilfredsstillende utvikling vil bidra til å forebygge problemer og sikre at tiltak blir satt inn så tidlig som mulig. Vernepleiere har særlig kompetanse på barn med funksjonsnedsettelser, både i å identifisere hjelpebehov og i å gjennomføre faglig, gode tiltak. Barnevern i barnehagen FO er, sammen med mange andre aktører, opptatt av temaet barnevern i barnehagen. Forskning viser at 35 % av barna i barnehagen mangler trygg tilknytning til egne foreldre. Det er viktig at barnehagen har kompetanse til å trygge disse barna og å initiere/drive foreldrestyrkende arbeid, gjerne i samarbeid med andre instanser. Tidlig innsats overfor sårbare og utsatte barn og deres familier er et viktig tverrpolitisk mål. Det berører både kompetansen i barnehagen og barnevernet knyttet til tverrfaglig samhandling, men også kunnskap og kompetanse om barnevernfaglige perspektiver i hverdagsmøtet med barn og familier i barnehagen. Barnehagens totale kompetanse kan økes ved at barnevernspedagoger arbeider i barnehagen. Deres kompetanse omhandler blant annet

5 5 å avdekke, ivareta og handle i forhold til utrygge barn, og barn som utsettes for omsorgssvikt, vold og overgrep. Tverrfaglig skole Skolen er unik ved at alle barn og unge mellom 6-15 år - og deres foreldre er der. Dette gir muligheter for å skape gode felleskap og arbeide inkluderende og forebyggende, både på et overordnet nivå og for elever som av ulike årsaker strever. Det kan være ulike grunner til at barn og unge har det vanskelig. Noen har foreldre som strever med rus og/eller psykiske lidelser, familien kan leve i en utsatt livssituasjon, barnet kan ha uavdekkede behov eller tilstander, og det kan være forhold på skolen som skaper mistrivsel, ensomhet og utestenging. FOs profesjoner har kunnskap og kompetanse om hvordan psykososiale vansker oppstår, og hva som kan dempe disse og forhindre at barns situasjon og utvikling påvirkes negativt. FO har gjentatte ganger spilt inn betydningen av barnevernsfaglig-, sosialfaglig- og vernepleiefaglig kompetanse i skolen. FOs profesjoner besitter kompetanse og verktøy som fremmer godt psykososialt skolemiljø og som er viktig for blant annet godt antimobbearbeid. Samtidig er kompetansen disse profesjonene innehar, sentral når det gjelder å sikre at barn, med ulike utfordringer som hindrer god utvikling, kan oppdages tidlig og få rask og adekvat hjelp. Vi vurderer at skolens totale kompetanse øker gjennom systematisk bruk av barnevernspedagogers, sosionomers og vernepleieres kompetanse. Dette gjelder både for den enkelte elevs opplæring og trygghet og for skolemiljøet i sin helhet. Oppsøkende virksomhet blant barn og unge Den primære målgruppa for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid, er ungdom med hjelpebehov som det ordinære hjelpeapparatet av ulike grunner har vanskelig for å nå. Oppsøkende sosialt arbeid handler om å jobbe med sosial integrering og bidra til gode oppvekstmiljø for målgrupper som sentrale myndigheter hevder er høyt prioritert. Utekontakter og oppsøkende tjenester er eksempler på tjenester som både kan avdekke svikt i et oppvekstperspektiv, og som binder hjelpetjenester sammen og fører til at barn, unge og familier får nødvendig hjelp. De driver oppsøkende sosialt ungdomsarbeid, og er tilstede både på formelle og uformelle arenaer der barn og unge er. Oppsøkende tjenester, fritidsklubber, aktivitetshus og lignende er gratis tiltak som treffer uorganisert ungdom og som har unike muligheter til å fange opp ungdom som av ulike årsaker sliter. Det er viktig at kommunene har et forebyggende apparat som kjenner disse risikosituasjonene og som hurtig kan komme i kontakt med ungdommen slik at man så tidlig som mulig kan komme inn med hjelpetiltak og snu en negativ utvikling. FO mener også at det er avgjørende at det er ansatt kompetente fagfolk med sosialfaglig eller sosial pedagogisk kompetanse i slike tiltak. Personer med utviklingshemning Det er en gruppe som ofte faller utenfor i mange sammenhenger og som bør nevnes særskilt. Personer med utviklingshemning, både barn, unge og voksne utvikler de samme psykiske lidelsene som hos normalbefolkningen i tillegg har de høyere forekomst

6 6 av psykiske lidelser enn i befolkningen forøvrig. Personer med lett utviklingshemning har opptil 50 % større risiko for å utvikle en psykisk lidelse, mens personer med moderat til alvorlig utviklingshemning har 3 til 5 ganger så høy risiko enn vanlig. I tillegg vet vi at det er større utfordringer knyttet til diagnostisering og mindre kompetanse i hjelpeapparatet. Å oppdage, gjenkjenne og utrede en psykisk lidelse hos personer med utviklingshemning er komplisert og krever samarbeid både med personen selv, familien og hjelpeapparatet. I NOUen «På lik linje» som nylig ble overlevert statsråd Horne, ble det trukket frem nettopp denne økte sårbarheten og de levekår personer med utviklingshemning ofte lever under. Livssituasjoner preget av uforutsigbarhet, lite stabilitet og liten grad av selvbestemmelse øker stress og belastninger og utløser psykiske lidelse. I tillegg er det svært liten kompetanse i de samme tjenestene, så forebygging, gjenkjenning og behandling av psykiske lidelser hos personer med utviklingshemning blir nesten umulig. Dette krever at det tilføres budsjettmidler og at det må inn krav om høyskolekompetanse i tjenestene til personer med utviklingshemming, og her er vernepleieres kompetanse uunnværlig. Øremerking av midler Vi vet at skadereduserende (helsefremmende) tiltak ofte ikke er lovpålagte, og dermed blir det ofte kuttet i tilbud som er med på å redusere farene for blant annet redusert psykisk helse når kommuner skal gjøre sine budsjettprioriteringer. Eksempler på dette er kutt i oppsøkende tjenester, kutt i bevilgningene til ungdomsklubber, for få ansatte i barnevernet og på skolene, miljøterapeuter på skolen er ikke prioritert for å nevne noe. Dette er en av grunnene til at FO, til det kjedsommelige, påpeker at tiltak må øremerkes. For eksempel hadde Klassekampen nylig et oppslag der de har gått igjennom budsjettene i de største byene med tanke på hvordan de 400 millionene til rusfeltet hadde blitt brukt. Eksempelvis i Oslo ble halvparten (44 millioner) brukt på andre poster i budsjettet. I Trondheim ble kun 4,3 millioner av 13 millioner brukt til rusfeltet. FO forstår argumentasjonen mot øremerking, ingen er tjent med en stort byråkrati, men på en eller annen måte må det sørges for at pengene brukes i henhold til intensjonen. Med vennlig hilsen Mimmi Kvisvik Forbundsleder Andreas Pedersen Kikvik Rådgiver

Innspill til APs stortingsgruppe om FOs utdanningspolitikk

Innspill til APs stortingsgruppe om FOs utdanningspolitikk FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE APs stortingsgruppe Deres referanse Vår referanse Vår dato 14/00216-1 08.05.2014 Innspill til APs stortingsgruppe om FOs utdanningspolitikk FO

Detaljer

Innspill til Barnevoldsutvalget fra FO til møte 12. mai

Innspill til Barnevoldsutvalget fra FO til møte 12. mai FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Barnevoldsutvalget Deres referanse Vår referanse Vår dato 16/00179-1 09.05.2016 Innspill til Barnevoldsutvalget fra FO til møte 12. mai Fellesorganisasjonen

Detaljer

Høring på veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering

Høring på veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres referanse Vår referanse Vår dato 13/00318-6 20.08.2014 Høring på veileder til forskrift

Detaljer

Generelle spørsmål om retningslinjen. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep OSLO

Generelle spørsmål om retningslinjen. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep OSLO FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Vår dato 18/00004-59 20.06.2018 Høringssvar på forslag til nasjonale

Detaljer

Vår dato 14/ Vår referanse

Vår dato 14/ Vår referanse FO FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Vår dato 14/00157-8 24.04.2015 FOs innspill til Stortingsmelding

Detaljer

Høringssvar - Forskrift om felles rammeplan og forslag til nytt styringssystem

Høringssvar - Forskrift om felles rammeplan og forslag til nytt styringssystem FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Vår dato 17/364-17/00009-32 05.04.2017 Høringssvar - Forskrift

Detaljer

Barn og unge utfordringer og tiltak

Barn og unge utfordringer og tiltak Barn og unge utfordringer og tiltak Formannskapets strategisamling 13.-14. juni 2017 Agenda Ringerike nåsituasjon Folkehelseprofilen i Ringerike Barnefattigdom Ungdata 2017 NAV Politi, krisesenter, Barnevern/Barnevernsvakt

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO

Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Vår dato 15/3712 16/00016-162 01.11.2016 Høringssvar

Detaljer

FOs profesjonsstrategi

FOs profesjonsstrategi FO.NO FOs profesjonsstrategi Vedtatt i sin helhet av landsstyret i mars 2016 1 Innhold FOs profesjonsstrategi...3 Målet med FOs profesjonsstrategi...3 Strategi for profesjonsfaglig arbeid i FO...3 Profesjonsfaglig

Detaljer

Innspill til programgruppa for barnevernspedagogutdanningen - RETHOS

Innspill til programgruppa for barnevernspedagogutdanningen - RETHOS FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Deres referanse Vår referanse Vår dato 17/00341-2 06.12.2017 Innspill til programgruppa for barnevernspedagogutdanningen - RETHOS Innspillet er

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Barns rettigheter som pårørende. Kristin Håland, 2019

Barns rettigheter som pårørende. Kristin Håland, 2019 Barns rettigheter som pårørende Kristin Håland, 2019 Følg oss på nett: www.korus-sor.no Facebook.com/Korussor Tidlig inn http://tidliginnsats.forebygging.no/aktuelle-innsater/opplaringsprogrammet-tidlig-inn/

Detaljer

Høring om levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming

Høring om levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Vår dato 13/00167-5 06.05.2013 Høring

Detaljer

Høring om NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder?

Høring om NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder? FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Vår dato 16/00238-10 29.11.2017 Høring om NOU 2017:

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Lavterskeltilbud tilgjengelig for dem som trenger det?

Lavterskeltilbud tilgjengelig for dem som trenger det? Lavterskeltilbud tilgjengelig for dem som trenger det? Nettverkssamlinger for psykologer i kommunene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane Spesialrådgiver Kari Frank, 19. og 21. september 2018 Politiske

Detaljer

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Lysbilde 1 FELLESORGANISASJONEN Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Tone Faugli, medlem av AU og leder av seksjon for vernepleiere Nestleder

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst fagutvalget

Kommunedelplan oppvekst fagutvalget Kommunedelplan oppvekst fagutvalget 11.4.18 Under følger utkast til målformuleringer innenfor to av fire strategier/fokusområder i kommunedelplan for oppvekst: Forebygging og medvirkning. Det må understrekes

Detaljer

Høringssvar på forslag til nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene - Sosionomutdanningen

Høringssvar på forslag til nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene - Sosionomutdanningen FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Vår dato 18/00099-50 31.08.2018 Høringssvar på forslag til nye

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst

Kommunedelplan oppvekst Kommunedelplan oppvekst Under følger utkast til målformuleringer innenfor to av fire strategier/fokusområder i kommunedelplan for oppvekst: Forebygging og medvirkning. Det må understrekes at dette er et

Detaljer

Bufdir Postboks Tønsberg

Bufdir Postboks Tønsberg FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Bufdir Postboks 2233 3103 Tønsberg Deres referanse Vår referanse Vår dato 17/00185-7 07.06.2017 FOs innspill til Bufdirs høring om kompetansebehov

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Vår dato 13/00432-28 02.06.2014 Innspill til møte med kunnskapsminister

Detaljer

Høring: Barn med funksjonsnedsettelser i barnevernet - en veileder

Høring: Barn med funksjonsnedsettelser i barnevernet - en veileder FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Bufdir, Postboks 2233 3103 Tønsberg Deres referanse Vår referanse Vår dato 15/00029-14 11.02.2015 Høring: Barn med funksjonsnedsettelser i barnevernet

Detaljer

HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET

HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 11/00593-4 01.09.2011 HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET Fellesorganisasjonen

Detaljer

FOs profesjonsstrategi

FOs profesjonsstrategi FO.NO FOs profesjonsstrategi Vedtatt i sin helhet av landsstyret i mars 2016, revidert på landsstyret i desember 2016 1 FOs profesjonsstrategi Målet med FOs profesjonsstrategi FO skal gjennom strategien

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning høringsuttalelse fra Redd Barna

Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning høringsuttalelse fra Redd Barna Kunnskapsdepartementet Vår ref. #/214025 Postboks 8119 Dep Deres ref. 0032 Oslo Oslo, 13.4.2012 Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning høringsuttalelse fra Redd Barna Det vises

Detaljer

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst )

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst ) KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst ) www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv kompetansesentre i et landsomfattende

Detaljer

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN Innspill fra Norsk psykologforening Psykisk helse i folkehelsearbeidet Norsk psykologforening mener det er et stort fremskritt for befolkningens helse, at Regjeringen

Detaljer

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( )

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( ) Bedre psykisk helse for barn og unge Hovedsatsningsområdet (2016-2019) NAPHA, Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene Spesialrådgiver Kari Frank . Politiske beslutninger Arenaer der barn og

Detaljer

Strategidokument for risikoutsatte barn og unge

Strategidokument for risikoutsatte barn og unge Strategidokument for risikoutsatte barn og unge 2016-2018 Ullensaker kommune Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Prosess... 2 2 Strategiens formål... 2 Overordnet mål:... 2 3 Status og utviklingstrekk... 3 3.1

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem?

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem? Innhold Uteteamet, for hvem?... 4 Oppsøkende sosialt arbeid... 5 Forebygging på alle nivåer, i ulik grad... 8 Rusforebygging handler ikke nødvendigvis om rus... 10 Kontaktinformasjon... 12 UTETEAMET.no

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune 2011-2015 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 230113 sak 18-13 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar Statusrapport - Plan for psykisk

Detaljer

Opptrappingsplan mot vold og overgrep

Opptrappingsplan mot vold og overgrep Opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017-2021 BLD v/ Kari Framnes 15. november 2017 Omfang 8,2 prosent av kvinnene og 2 prosent av mennene utsatt for alvorlig partnervold i løpet av livet (NKVS 2014).

Detaljer

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om barn og unge. Velkommen v/anita Rolland F. Fuglesang

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om barn og unge. Velkommen v/anita Rolland F. Fuglesang Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om barn og unge Velkommen v/anita Rolland F. Fuglesang KOMMUNE FYLKE REGION STAT «Samarbeid om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge 0 24 år» Justis-

Detaljer

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012 Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 8. august Anders Smith, seniorrådgiver/lege Forgjengerne. 1860-1994 1982-2011 Haugesund 8. august 2012 2 Folkehelseloven

Detaljer

Opptrappingsplanen. rehabilitering. for habilitering og. Rehabiliteringskonferansen, Ålesund, okt Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver

Opptrappingsplanen. rehabilitering. for habilitering og. Rehabiliteringskonferansen, Ålesund, okt Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering Rehabiliteringskonferansen, Ålesund, okt 2018 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering og rehabilitering

Detaljer

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015.

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. v/ seniorrådgiver Tore Sørensen 1 Langsiktige mål for psykisk helse og rusarbeid Fremme selvstendighet og mestring

Detaljer

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon Engasjement Fellesorganisasjonen sine medlemmer jobber med mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Målsettingen er et inkluderende samfunn hvor mennesker mestrer egne liv og får bistand og hjelp til

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

HELE BARNET I FRAGMENTERTE SYSTEMER

HELE BARNET I FRAGMENTERTE SYSTEMER HELE BARNET I FRAGMENTERTE SYSTEMER Midia Aminzadeh, seniorrådgiver 15.11.2016 Fylkesmannen i Finnmark Politiske mål Det er tverrpolitisk enighet om at barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal, ut i

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Barnekonvensjonen i praksis.

Barnekonvensjonen i praksis. Selvhjelpspakken Barnekonvensjonen i praksis. Sjumilssteget er et program og en metode utviklet i fylkesmannsembetet i Troms, som handler om hvordan FNs barnekonvensjon (BK) barnas grunnlov, kan flyttes

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Tverrfaglig plattform i Sarpsborg kommune for ansatte som arbeider med barn og unge det er knyttet bekymring til

Tverrfaglig plattform i Sarpsborg kommune for ansatte som arbeider med barn og unge det er knyttet bekymring til Tverrfaglig plattform i Sarpsborg kommune for ansatte som arbeider med barn og unge det er knyttet bekymring til Tverrfaglig plattform er et fundament for alle ansatte i Sarpsborg kommune som arbeider

Detaljer

Barnekonvensjonen i praksis.

Barnekonvensjonen i praksis. Selvhjelpspakken Barnekonvensjonen i praksis. Sjumilssteget er et program og en metode utviklet i fylkesmannsembetet i Troms, som handler om hvordan FNs barnekonvensjon (BK) barnas grunnlov, kan flyttes

Detaljer

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet torsdag 17. januar 2013 Innledning ved fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus Helse- og omsorgstjenesteloven: Seminar 17.01.13 kommunene har

Detaljer

Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i barnevernloven

Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i barnevernloven FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Vår dato 14/00039-18 01.12.2014 Forslag om å utvide

Detaljer

Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle?

Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle? Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle? Ekspedisjonssjef Tor Åm Oppstartsseminar nasjonal strategi Inn på tunet Oslo 17. november 2010 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097)

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Høringen kommer fra: o Statlig etat Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen,

Detaljer

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon.

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon. Barn som pårørende Bakgrunn Barns opplevelse av trygghet, tilfredshet og tilstrekkelig omsorg er sterkt knyttet til foreldrenes livssituasjon. Barn av pasienter som er alvorlig syke eller skadde kan derfor

Detaljer

NYTT FRA BUFDIR. Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen. Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016

NYTT FRA BUFDIR. Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen. Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016 NYTT FRA BUFDIR Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016 Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet HVA SKAL VI SNAKKE OM? Barn som lever i fattigdom

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord Bodø 6.12.18 Ola Robertsen og Anja Kolbu Moe, spesialkonsulenter RVTS nord 1 Bakgrunn Helsedirektoratet lanserte i 2017 «Veiledende

Detaljer

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011 Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver Fagdag 18. februar 2011 Kort om innlegget Samhandlingsreformen tre overordnede utfordringer Meldingens 5 hovedgrep Viktige perspektiver i meldingen Nye lovforslag

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet

Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet Fellesorganisasjonen (FO) vil gratulere Manuela Ramin-Osmundsen med utnevnelsen som barne- og likestillingsminister. Det er gledelig

Detaljer

Gården som arbeidsplass en arena for individuell oppfølging

Gården som arbeidsplass en arena for individuell oppfølging Inn på tunet Gården som arbeidsplass en arena for individuell oppfølging Handlingsplan 2013 2017 Prioriterte tjenestesektorer for videreutvikling av IPT I handlingsplanperioden skal det spesielt arbeides

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Innspill til arbeidet med nye retningslinjer for sosionomutdanningen (RETHOS)

Innspill til arbeidet med nye retningslinjer for sosionomutdanningen (RETHOS) FELLESORGANSASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANSASJONEN NORGE Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Vår dato 17/00341-1 29.11.2017 nnspill til arbeidet med nye retningslinjer

Detaljer

Rus/psykiatri blant ungdom - forebygging og krisehåndtering Utviklingstrekk i Lillehammer og nasjonalt, tiltak og effekter

Rus/psykiatri blant ungdom - forebygging og krisehåndtering Utviklingstrekk i Lillehammer og nasjonalt, tiltak og effekter Rus/psykiatri blant ungdom - forebygging og krisehåndtering Utviklingstrekk i Lillehammer og nasjonalt, tiltak og effekter Innledning Tjenesteområdet Psykisk helsearbeid og rusomsorg gir tjenester til

Detaljer

Dalane seminaret 04.12.15

Dalane seminaret 04.12.15 Lisa 5 år, har en syk mor og er redd for at hun skal dø Hvem snakker med Lisa? Leder FoU enheten/barn som pårørende arbeidet ved SUS Gro Christensen Peck Dalane seminaret 04.12.15 Barn som pårørende Filmen

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill.

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Høring NOU - Rett til læring Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 medlemsorganisasjoner.

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir)

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Tilskuddskonferanse 19. januar 2016, Stavanger Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Bekjempelse av barnefattigdom Tall fra Statistisk

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering og rehabilitering bør

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet Oslo, 30. september 2017

Barne- og likestillingsdepartementet Oslo, 30. september 2017 Barne- og likestillingsdepartementet Oslo, 30. september 2017 Høringssvar NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamilier UNICEF er FNs barnefond, og er verdens største hjelpeorganisasjon for barn. UNICEF

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

Hvorfor skal vi ha stort fokus på barn og unges psykiske helse?

Hvorfor skal vi ha stort fokus på barn og unges psykiske helse? Hvorfor skal vi ha stort fokus på barn og unges psykiske helse? Fylkesmannens høstkonferanse, 20.11.17 Politikk, føringer og Program for folkehelsearbeid i kommunene 1 Hva jeg vil si noe om 1. Kort om

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og Høringsinnspill: Vennligst benytt skjema under (både til generelle kommentarer og kommentarer knyttet til

Detaljer

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge - Rusfeltets Hovedorganisasjon

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge - Rusfeltets Hovedorganisasjon Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Oslo, 6. oktober 2011 Innspill til høringsnotat angående forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Tjenester og tilbud for barn og unge

Tjenester og tilbud for barn og unge Tjenester og tilbud for barn og unge Rennebu kommune ønsker å tilby et godt tilbud og gode tjenester for barn og unge og deres foresatte. Samtidig er målet å sikre rett tiltak til rett tid for de som har

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt En medlemsdialog for å forebygge utenforskap og inkludere i fellesskapet KS hovedstyre: Overordnet tema for Kommunalpolitisk toppmøte og Landsting 2016

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag

Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag Knut-Inge Klepp Lanseringskonferanse for nye nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.)

Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) Fra: QuestBack Sendt: 26. juni 2018 13:35 Til: KD-RETHOS Emne: Respons på Høring RETHOS fase1 Høringssvaret kommer fra o Kompetansesenter for sjeldne diagnoser Navn på avsender

Detaljer

5.Virkemidler og kritiske suksessfaktorer for fremtiden. På et generelt plan:

5.Virkemidler og kritiske suksessfaktorer for fremtiden. På et generelt plan: Rapport til kommunedelplan Omsorg 2020-2040 Gruppe 7: Forebyggende, folkehelse, legekontor og dagtilbud 1.Kort sammendrag med hovedfunn og anbefalinger. Se tabell. «Befolkningssammensetning og generell

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom Agnes C W Giertsen, Helsesøster /Høgskolelektor, medlem i arbeidsgruppen for retningslinjene Fylkesmann Oslo

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Generell informasjon

Generell informasjon Generell informasjon Ny veileder for psykisk helse- og rusarbeid for voksne Statsbudsjettet 2015 Barn og unge Tilskuddsordninger Tilsynserfaringer Strategier Opptrappingsplanen for rusfeltet 2015. OECDs

Detaljer

Frisklivssentralen som aktør i rehabiliteringsfeltet Møteplassen 24 oktober 2017

Frisklivssentralen som aktør i rehabiliteringsfeltet Møteplassen 24 oktober 2017 Frisklivssentralen som aktør i rehabiliteringsfeltet Møteplassen 24 oktober 2017 Andreas Sirevaag Fysioterapeut/Human Factors Ingeniør Avdelingsleder Fysio/Ergo og Frisklivssentralen Stord Kommune Hva

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Kartlegging Finnmark sammendrag fra kommunene

Kartlegging Finnmark sammendrag fra kommunene Kartlegging Finnmark 2014 - sammendrag fra kommunene Steg 1: Medbestemmelse Artikkel 12 Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening Steg 1: Medbestemmelse Artikkel 12 Barnet har rett til å si sin mening

Detaljer

Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen,

Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 18.09.16 Høringssvar : Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Innledning til refleksjon og diskusjon Samling for helseledere i Trøndelag Scandic Hell 21.11.17 fylkeslege Jan Vaage Viktige dokumenter Opptrappingsplanen

Detaljer