Innkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Dato: Tid: Kl. 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Dato: Tid: Kl. 09:00"

Transkript

1 Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Dato: Tid: Kl. 09:00 Den som har lovlig forfall, må snarest mulig melde dette i Politikerportalen, innen 24 timer før møtet. Etter det må forfall meldes direkte til politisk sekretariat. Varamedlem møter etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 069/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og valg av representanter til godkjenning av protokoll 070/21 Møteplan for politiske utval /21 Søknad om fritak fra politiske verv - Hilde Kalleklev Håland 072/21 Søknad om fritak fra politiske verv - Åse Berit Apeland Rolland 073/21 Søknad om skjenkebevilling, Verkstaden selskapslokale as 074/21 Salsbevilling for nettsal av alkohol, Lokalbrygg as 075/21 Plassering dagsturhytte 076/21 Godkjenning av nye vedtekter/samarbeidsavtale for oppgåvefellesskapet Friluftsrådet Vest 077/21 Høringsuttalelse - Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler 078/21 Høringsuttale - utforming av nye bompengepakker på Haugalandet 079/21 Veikart for Haugalandet - En felles strategi for næringsutvikling /21 Flytting av finansiering fra miljøgate i Nedstrand til fortau i Hinderåvåg 081/21 Tertialrapport 2/ /21 Samlesak for orienteringer 083/21 Samlesak for spørsmål Tysvær, Sigmund Lier Ordfører

2 Saksbehandler: Liv Jorunn Frønsdal Rådmann: Sigurd Eikje Dato: Arkivsak-ID.: 21/4358 JournalpostID: 21/30189 Saksnr. Utvalg Møtedato 069/21 Formannskapet Godkjenning av innkalling, saksliste og valg av representanter til godkjenning av protokoll Merknader til innkalling: Merknader til saksliste: Følgende representanter ble valgt til godkjenning av protokoll: 1. Leder Side 2 av 39

3 Saksbehandler: Åshild Austerheim Milje Rådmann: Sigurd Eikje Dato: Arkivsak-ID.: 20/17120 JournalpostID: 21/29225 Saksnr. Utvalg Møtedato 070/21 Formannskapet Kommunestyret Møteplan for politiske utval 2022 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kommunestyret vedtek følgjande møteplan for 2022: Utvalg Jan Feb Mars Apr Mai Juni Aug Sept Okt Nov Des Kommunestyret Formannskap /29. Kommuneplanutv Levekårsutvalget Teknisk utvalg / Adm.utv Ungdomsrådet, eldrerådet og råd for personar med funksjonsnedsetjing vert oppmoda til å tilpassa sine møtedatoar til denne møteplanen, og fortrinnsvis ha møtedag måndag i same veka som hovudutvala. Saksutgreiing Kalender med forslag til møteplan for 2022 er vedlagt denne saka. Dei ulike utvala er merka med fargekodar. Det er tatt følgjande omsyn ved utarbeiding av møteplanen: Vinterferie i veke 9 Siste skuledag før sommarferien er tysdag 21. juni. Ekstra møter i teknisk utval på grunn av saker med saksbehandlingsfrist. Kombinasjon av heildags- og halvdagsmøte i kommuneplanutvalet, for å unngå for mange møtedagar/gruppemøte. Det er foreslått nokre fleire møter i kommuneplanutvalet for Dette med tanke på at både samfunnsdelen av kommuneplanen skal behandlast, og at arbeidet med arealdelen av kommuneplanen vert starta opp. Rådmannen rådar ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for personar med funksjonsnedsetjing til å Side 3 av 39

4 tilpassa sine møtedatoar til møteplanen for politiske utval. Råda skal vedta sine eigne møteplanar, men det er i forslaget likevel innarbeidd forslag om at råda skal ha møte måndag i same veka som hovudutvala har møte. På den måten sikrar ein at aktuelle saker vert behandla i råda før dei skal opp i hovudutvala. Kontrollutvalet vedtek sin eigen møteplan. Vedlegg: Forslag til møteplan 2022 Side 4 av 39

5 Saksbehandler: Liv Jorunn Frønsdal Rådmann: Sigurd Eikje Dato: Arkivsak-ID.: 20/10488 JournalpostID: 21/29549 Saksnr. Utvalg Møtedato 071/21 Formannskapet Kommunestyret Søknad om fritak fra politiske verv - Hilde Kalleklev Håland Rådmannen sitt forslag til vedtak: Hilde Kalleklev Håland, Sp, innvilges fritak fra sine politiske verv ut kommunestyreperioden. Følgende endringer i verv blir gjort gjeldende fra : Merita Øvrebø rykker opp som fast medlem i kommunestyret for Senterpartiet. Varamedlem nr 2-9 rykker opp....går inn som nytt fast medlem i Teknisk utvalg og Viltnemnden.... blir ny nestleder i Teknsik utvalg og Viltnemnden, og derav også varamedlem til styret i HIM IKS....går inn som nytt 2. varamedlem til Formannskapet, og derav også til Kommuneplanutvalget, Tiltak- og næringsfondet og Valgstyret....går inn som nytt 1. varamedlem i Klagenemnd for eigendomsskatt. Side 5 av 39

6 Saksutredning Bakgrunn for saka Hilde Kalleklev Håland har i e-post søkt om fritak fra politiske verv ut kommunestyreperioden. Søknaden begrunnes med helsemessige årsaker. Kommunestyret innvilget fritak for Hilde Kalleklev Håland frem til Hun søker nå om fritak for resten av perioden. Saks- og faktaopplysninger Hilde Kalleklev Håland representerer Senterpartiet og har følgende verv i inneværende kommunestyreperiode: Medlem av kommunestyret Medlem og nestleder Teknisk utvalg, og derav medlem og nestleder i Viltnemnden, og varamedlem til styret i Haugaland interkommunale miljøverk IKS 2. varamedlem til Formannskap, og derav Kommuneplanutvalget, Tiltak- og næringsfond og Valgstyret Varamedlem til Klagenemnd for eiendomsskatt. Kommuneloven 7-9 andre ledd sier: «Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden». Tidligere kommunelov hadde følgende vilkår for å kunne få fritak: «at man ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet». Kommunelovutvalget mente at formuleringen var vanskelig å forholde seg til og mente det vil være mer beskrivende å benytte «vesentlig ulempe for den folkevalgte». Dette ville få klarere frem at det er snakk om en vesentlighetsvurdering. Fritaksgrunnen vil fortsatt i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstrabyrdefult å oppfylle de pliktene vervet medfører. Bestemmelsene om opprykk, nyvalg og suppleringsvalg er omtalt i kommuneloven Det er ulike regler om det er et midlertidig fritak eller om det er endelig uttreden. Det vil derfor bli litt andre regler som gjelder i dette tilfelle enn når kommunestyret behandlet saken om permisjon ut Verv som kommunestyremedlem: Kommunelovens ledd sier blant annet: «Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og det er valgt ved forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerorden de er valgt...» I Tysvær kommune er kommunestyrevalget avholdt som forholdsvalg, og varamedlemmer fra Senterpartiet trer i dette tilfelle inn i kommunestyret i den nummerorden de er valgt. Det vil si at Merita Øvrebø rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Senterpartiet. Varamedle m 2-9 rykker automatisk opp. Verv som medlem og nestleder i teknisk utvalg m.v.: Representantene i Teknisk utvalg utgjør også kommunen sin Viltnemnd. Medlem og varamedlem i styret til HIM har vanligvis blitt valgt inn i kraft av verv som leder og nestleder i teknisk utvalg. Side 6 av 39

7 Ved midlertidig uttreden fra andre utvalg enn kommunestyret sier den nye kommuneloven at det skal velges settemedlem, og ved valg av settemedlem skal rekkefølgen på varamannlisten følges. I permisjonstiden til Håland er det derfor Kathleen Baker Askeland (Ap), som er første vara for Sp/AP, som har møtt fast for Håland. Håland søker nå om endelig uttreden, og da er det reglene i kommuneloven 7-10 fjerde ledd som er gjeldene: «Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyret trer endelig ut skal det velges nytt medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40% av medlemmene i organet, skal det, hvis mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet.» Ved endelig uttreden er det ikke automatikk i at første vara rykker opp som fast medlem i utvalget. Det må derfor gjøres et nyvalg til den ledige plassen som medlem. Ved konstitueringen etter kommunevalget stilte Senterpartiet og Arbeiderpartiet fellesliste til Teknisk utvalg. Det er derfor Sp og Ap som peker ut hvem de vil ha inn. Reglene om 40% kjønnsbalanse gjelder også ved nyvalg, og da skal organet ses under ett. Når Håland går ut av utvalget blir det bare 3 kvinnelige medlemmer igjen (Øvrebø, Eikje og Haraldseid). Dette er mindre enn 40% av utvalget, og Sp/Ap må derfor oppnevne et nytt kvinnelig medlem. Det er ingen automatikk i at nytt medlem tar over som nestleder. Kommunestyret må derfor velge ny nestleder i teknisk utvalg og viltnemnd. Nestlederen er også varamedlem i kommuneplanutvalget og Kommunal klagenemnd når leder av teknisk har forfall. Merita Øvrebø (Sp) er valgt som nestleder i permisjonen til Håland. Verv som varamedlem i formannskap mv.: I Tysvær har kommunestyret vedtatt at formannskapets medlemmer/varamedlemmer også utgjør Valgstyret, Tiltak- og næringsfondet og Kommuneplanutvalget (i sistnevnte er også de to lederne i hovedutvalgene medlemmer). Et nyvalg av varamedlem til formannskapet vil derfor også være nyvalg av varamedlem til disse tre andre utvalgene. Kommunelovens 7-10 fjerde ledd sier: «Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyret trer endelig ut skal det velges nytt medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte...» Det er presisert i kommentarutgaven til kommuneloven, samt i rundskriv H-4/19 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, at det ved endelig uttreden er den ledige plassen som varamedlem det skal velges nytt varamedlem til. Det er ingen derfor ingen automatikk i at varamedlem rykker opp, og nytt varamedlem går inn nederst på varamannlisten. Ved konstitueringen ble det vedtatt følgende varamannliste til Sp/KrF til formannskapet: 1. Steinar Høyvik, KrF 2. Hilde Kalleklev Håland, Sp 3. Birgit Lilleskog, Sp 4. Kristian Valle Høie, KrF 5. Erlend Dale, Sp Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har fellesliste til formannskapet, og de må nå velge nytt andre Side 7 av 39

8 varamedlem. Dette er likevel ikke til hinder for at Sp/KrF kan velge å sette inn dagens tredje femte varamedlem et hakk opp, og sette inn nytt varamedlem som nummer fem på listen. I følge kommuneloven 5-6 kan medlemmer og varamedlemmer til formannskapet kun velges blant medlemmene i kommunestyret. Jf. avsnittet ovenfor om nytt medlem i kommunestyret vil det være Jan Egil Austerheim og Merita Øvrebø som kan gå inn som nytt varamedlem i formannskapet. De andre kommunestyremedlemmene til Sp og KrF er allerede på varamannlisten. Austerheim er i permisjonen til Håland inne som femte varamedlem til formannskapet. Senterpartiet og Kristelig Folkeparti må derfor ta stilling til om Austerheim eller Øvrebø skal gå inn som inn som andre varamedlem, eller om Birgith Lilleskog, Kristian Valle Høie og Erlend Dale skal velges som hhv. andre, tredje og fjerde varamedlem for Sp/KrF, og at Austerheim eller Øvrebø går inn som femte varamedlem. Verv som 1. varamedlem til klagenemnd for eiendomsskatt: Det vises til avsnittet om varamedlem til formannskap, og informasjon om at det ved endelig uttreden er den ledige plassen som varamedlem det skal velges inn nytt varamedlem i. Det er altså ingen automatikk i at varamedlem rykker opp Ved konstitueringen ble det vedtatt følgende varamannliste til Klagenemnden for eiendomsskatt: 1. Hilde Kalleklev Håland, Sp 2. Anna Henriette V. Eikje, KrF 3. Nils Stråtveit, Ap 4. Halvor M. Stakkestad, H 5. Geir Tysvær, FrP 6. Silje Gangstø, FrP I forbindelse med innvilgelse av permisjonssøknaden til Håland rykket varamedlem i klagenemnden opp, og Synnnøve Knappskog (Sp) ble valgt inn som 6. varamedlem. Ved varig uttreden er det den ledige plassen som første varamedlem det skal velges til, og det er Senterpartiet som skal foreslå hvem som skal velges. Dette er likevel ikke til hinder for at Senterpartiet kan forslå at varamedlem rykker opp, og at det velges et nytt fast 6. varamedlem. Innkomne merknader/uttale fra parter Ikke aktuelt Beredskap Ikke aktuelt Rådmannen sin konklusjon Kommuneloven har klare regler for opprykk og nyvalg. Lover er også tydelig på at et nyvalg skal skje ut fra forslag fra den samme gruppen som den som trer ut er med i. Ved konstitueringen hadde Senterpartiet fellesliste med Arbeiderpartiet til Teknisk utvalg og med Kristelig Folkeparti til Formannskapet. Det er derfor grupperingen Ap/Sp som skal foreslå til Teknisk utvalg og Sp/KrF til Formannskapet. Kommunestyret blir informert om hvem dette er, og skal gjøre vedtak om de foreslåtte kandidatene så fremt de er valgbare. Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m. Side 8 av 39

9 Saksbehandler: Liv Jorunn Frønsdal Rådmann: Sigurd Eikje Dato: Arkivsak-ID.: 20/10488 JournalpostID: 21/28648 Saksnr. Utvalg Møtedato 072/21 Formannskapet Kommunestyret Søknad om fritak fra politiske verv - Åse Berit Apeland Rolland Rådmannen sitt forslag til vedtak: Åse Berit Apeland Rolland innvilges fritak fra sine politiske verv ut kommunestyreperioden. Følgende endringer blir gjort gjeldende fra :...går inn som nytt medlem i Klagenemnd for eiendomsskatt... blir ny leder i Klagenemnd for eiendomsskatt Saksutgreiing Bakgrunn for saka Åse Berit Apeland Rolland har i e-post søkt om fritak fra politiske verv ut kommunestyreperioden. Søknaden begrunnes med helsemessige årsaker. Saks- og faktaopplysningar Åse Berit Apeland Rolland representerer Senterpartiet og har i inneværende kommunestyreperiode vervet som medlem i Klagenemnd for eiendomsskatt, der hun også er valgt som leder. Kommuneloven 7-9 andre ledd sier: «Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden». Side 9 av 39

10 Tidligere kommunelov hadde følgende vilkår for å kunne få fritak: «at man ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet». Kommunelovutvalget mente at formuleringen var vanskelig å forholde seg til og mente det vil være mer beskrivende å benytte «vesentlig ulempe for den folkevalgte». Dette ville få klarere frem at det er snakk om en vesentlighetsvurdering. Fritaksgrunnen vil fortsatt i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstrabyrdefult å oppfylle de pliktene vervet medfører. Bestemmelsene om opprykk, nyvalg og suppleringsvalg er omtalt i kommuneloven 7-10, og i dette tilfelle er det fjerde ledd som er gjeldende: «Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyret trer endelig ut skal det velges nytt medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40% av medlemmene i organet, skal det, hvis mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet.» Ved konstitueringen ble det vedtatt følgende sammensetning i Klagenemnden for eiendomsskatt: Medlemmer: Åse Berit Rolland, Sp Kine Knutsen Angeltveit, SV Kathleen B. Askeland, Ap Trygve Hebnes, H Narve Susort, V Kristian Valle Høie, KrF Varamedlemmer (numerisk): 1. Hilde Kalleklev Håland, Sp 2. Anna Henriette V. Eikje, KrF 3. Nils Stråtveit, Ap 4. Halvor M. Stakkestad, H 5. Geir Tysvær, FrP 6. Silje Gangstø, FrP Leder: Nestleder: Åse Berit Rolland Narve Susort Ved endelig uttreden er det ikke automatikk i at første vara rykker opp som fast medlem i utvalget. Det må derfor gjøres et nyvalg til den ledige plassen som medlem. Nyvalget skal skje ut fra forslag fra den gruppen som den som trer ut er med i, og det er derfor Senterpartiet som skal foreslå nytt varamedlem. Det er likevel ikke til hinder for at Senterpartiet kan foreslå et medlem fra en annen gruppe/parti. Reglene om 40% kjønnsbalanse gjelder også ved nyvalg, og da skal organet ses under ett. Når Rolland går ut av utvalget blir det bare 2 kvinnelige medlemmer igjen (Angeltveit og Askeland). Dette er mindre enn 40% av utvalget, og det må derfor oppnevnes et nytt kvinnelig medlem. Det er ingen automatikk i at nytt medlem tar over som leder. Kommunestyret må derfor velge ny leder. Innkomne merknader/uttale fra parter Ikke aktuelt Beredskap Ikke aktuelt Rådmannen sin konklusjon Kommuneloven har klare regler for opprykk og nyvalg. Loven er også tydelig på at et nyvalg skal skje ut fra forslag fra den samme gruppen som den som trer ut er med i. Senterpartiet skal derfor forslå hvem de ønsker valgt inn. Kommunestyret blir informert om hvem dette er, og skal gjøre vedtak om den foreslåtte kandidaten så fremt vedkommende er valgbar. Side 10 av 39

11 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m. Kommuneloven Rundskriv H 4/19: Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyret og fylkesting rettleiing om val til folkevalde organ med meir. Side 11 av 39

12 Saksbehandler: John Leiv Dahlseng Rådmann: Sigurd Eikje Dato: Arkivsak-ID.: 20/3163 JournalpostID: 21/29459 Saksnr. Utvalg Møtedato 073/21 Formannskapet Kommunestyret Søknad om skjenkebevilling, Verkstaden selskapslokale as Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1.Tysvær kommune gir løyve til skjenking av alkohol i gruppe 1,2 og 3 til Verkstaden Selskapslokale AS ( org nr , Tysværvegen 538, 5570 Aksdal. Styrar: Ewa Sandvik, f Stedfortredar: Kristian Sandvik, f Løyvet gjeld innandørs, på terrassar, og i lyssthus i strandkanten. Skjenking i lyssthuset er å rekne som utandørs skjenking. 3. Løyvet vert gitt med atterhald om at verksemda framstår slik ho er presentert i framlagt driftskonsept, planar og teikningar. 4. Skjenketidene er i samsvar med gjeldande retningsliner for sal og skjenking av alkohol i Tysvær kommune: Innandørs: For kvardagar frå kl 12:00 til kl 01:00 For søn- og helgedagar frå kl 13:00 til kl 01:00 For skjenking av brennevin frå kl 13:00 til kl 01:00 Utandørs: For kvardagar frå kl 12:00 til kl 23:00 For søn- og helgedagar fr kl 13:00 til kl 23:00 For skjenking av berennevin frå kl 13:00 til kl 23:00 5. Avgift blir fakturert årleg i medhald av forskrift til alkoholloven. 5. Løyvet gjeld fram til Side 12 av 39

13 Saksutgreiing Samandrag Søknaden gjeld løyve til skjenking av alkohol i gruppe 1,2 og 3 frå Verkstaden selskapslokale AS. Bakgrunn for saka Verkstaden selskapslokale har i 2 periodar hatt løyve til skjenking av alkohol i gruppe 1,2 og 3. Bedrifta serverer mat frå eige kjøken. Dei tilbyr ei totaloppleving i samband med feiring av bryllup, konfirmasjonar og andre markeringar. I tillegg er dei et tilbod i.s.m. møter, seminarer, quiz og matkurs. Nye eigarar har overtatt drifta frå I samband med dette må dei søkja om nytt løyve. Både styrar og stedfortredar har avlagt, og bestått dei prøvane som er naudsynte for å kunne få løyve til skjenking av alkohol. Det er søkt om løyve til skjenking av alkohol innandørs, på avgrensa terrassar og i lyssthus i strandkanten. Inkomne merknadar/uttale frå partar Det er ikkje kome inn merknader i saka. Beredskap Bedrifta er plikta til å ha oppdatert Internkontroll som synleggjer korleis dei skal handtere uforusette handlingar i.s.m. utføringa av løyve. Vurdering Verkstaden selskapslokale AS er ei bedrift som dekkjer eit viktig behov i Tysvær kommune. Nye eigarar har overtatt bedrifta frå Innlevert driftskonsept, planar og teikningar frå nye eigarar tilfredstiller krava som er sett i Retningsliner for sal og skjenking av alkohol i Tysvæ r kommune. Det er ikkje kome inn merknadar til søknaden. Både styrar og stedfortredar har avlagt og bestått naudsynte prøvar prøvar for å få løyve. Rådmannen vurderer at skjenking i lyssthuset er å rekne som utandørs skjenking. Og at tidsbegrensingane for utandørs skjenking skal følgast der. Rådmannen sin konklusjon Rådmannen foreslår at det vert gitt løyve til skjenking av alkohol i gruppe 1,2 og 3 til Verkstaden selskapslokale AS Aktuelle lovar, forskrifter, avtalar m.m. Alkoholloven Forskrift til alkoholloven Retningsliner for sal og skjenking av alkohol i Tysvær kommune Vedlegg: Søknad om skjenkebevilling Skisse Lysthus Skisse Verkstaden Side 13 av 39

14 Saksbehandler: John Leiv Dahlseng Rådmann: Sigurd Eikje Dato: Arkivsak-ID.: 21/2516 JournalpostID: 21/29460 Saksnr. Utvalg Møtedato 074/21 Formannskapet Kommunestyret Salsbevilling for nettsal av alkohol, Lokalbrygg as Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Tysvær kommune gir løyve til nettsal av alkohol med inntil 4,7 volumprosent, for utlevering i Tysvær til Lokalbrygg AS ( orgnr ), Karl Staffels vei 76, 0665 OSLO. Utlevering av varer skal skje via Posten / Post i butikk. 2. Styrar av bevillingen: Eirik Petter Tomter, f Stedfortredar: Pia Rødsten Dahlstrøm, f Løyvet blir gitt med atterhald om at verksemda framstår slik ho er presentert i søknaden. 4. Det skal førast kontroll med salet og utlevering. Dette må kunne dokumenterast ved kontroll. 5. Salet skal skje i samsvar med alkoholloven, forskrift til alkoholloven og retningsliner for sal og skjenking av alkohol i Tysvær kommune Utlevering frå Posten / Post i butikk kan skje innanfor desse tidsromma: Kvardagar frå kl 08:00 til kl 20:00 Laurdagar og dagar før heilagdagar frå kl 08:00 til kl 18:00 Dagen før Kristi himmelfartsdag frå kl 08:00 til kl 20:00 Tidspunkt for utlevering skal kunne dokumenterast av Posten / Post i butikk. 7. Avgift blir fakturert i medhald av alkoholloven ein gong i året. 8. Løyvet blir gitt fram til Saksutgreiing Samandrag Saka gjeld sal og utlevering av alkohol med inntil 4,7 volumprosent via Posten / Post i butikk. Saks- og faktaopplysningar Lokalbrygg.no er eit konsept der ein tilbyr sal av eit breitt utval av lokale drikkevarer som er brygga Side 14 av 39

15 av «småskala» bryggerier i heile Noreg. Varene som tilbys er øl, cider, ingefærøl og andre drikkevarer med eit alkoholinnhald på inntil 4,7 volumprosent. Kundane bestiller varene på nett. Varene blir sendt og utlevert via Posten. Alkoholloven gir rom for slik handel, under føresetnad av at det er etablert tilfredstillande kontroll både i.s.m. med bestilling og utlevering. Det er dokumentert at firmaet har etablert slike ordningar. I tillegg har Posten lang erfaring, og god kontroll med m.a. utlevering av alkohol for Vinmonopolet. Sjølv om firmaet har adresse i Oslo, må dei ha løyve til sal i kvar einskild kommune der dei skal levere varer. Det er frå for gitt løyve til nettsal i nabokommunane Vindafjord, Karmøy, Sveio og Haugesund. I tillegg er det gitt løyve i over 100 andre norske kommunar. Både styrar og stedfortredar har avlagt og bestått naudsynte prøvar for slik verksemd. Firmaet har og naudsynt salsbevilling i Oslo kommune. Inkomne merknadar/uttale frå partar Det er ikkje kome inn merknader til søknaden. Beredskap Firmaet er plikta til å ha tilfredstillande Internkontroll som sikrar opplæring og handtering av uønska hendingar. Vurdering Alkoholloven gir rom nettsal av alkohol for utlevering på Posten / Post i butikk. I Retningsliner for sal og skjenking av alkohol i Tysvær kommune er det og gitt rom for slikt løyve Rådmannen vurderer at det kan gis slikt løyve og i Tysvær. Forutsetninga for løyve e r at det er ein tilfredstillande kontroll med sal og utlevering jf alkoholloven. Rådmannen vurderer at dette ligg føre. I tillegg må utlevering skje innanfor dei tidsbegrensingane som er satt i Retningsliner for sal og skjenking av alkohol i Tysvær kommune Dette betyr at alkohol ikkje kan leverast ut i heile Posten / Post i butikk si opningstid. Posten har lang erfaring og rutiner med slik utlevering for Vinmonopolet. Rådmannen sin konklusjon Rådmannen meiner det er rett å gi Lokalbrygg AS løyve til sal al alkohol med inntil 4,7 volumprosent for utlevering av Poste / Post i butikk i Tysvær kommune. Aktuelle lovar, forskrifter, avtalar m.m. Alkoholloven Forskrift til alkoholloven Retningsliner for sal og skjenking av alkohol i Tysvær kommune Vedlegg: Søknad om salgsbevilling for alkohol Notat - Konseptet Lokalbrygg.no Side 15 av 39

16 Saksbehandler: Anders Øyvind Netland Rådmann: Sigurd Eikje Dato: Arkivsak-ID.: 20/10283 JournalpostID: 21/28357 Saksnr. Utvalg Møtedato 017/21 Eldrerådet /21 Råd for personer med funksjonsnedsettelse /21 Ungdomsrådet /21 Levekårsutvalget /21 Formannskapet Kommunestyret Plassering dagsturhytte Rådmannen sitt forslag til vedtak: Dagsturhytta i Tysvær bygges på Alvanuten Råd for personer med funksjonsnedsettelse : Behandling: Rådet har følgende merknad til saken: Det må arbeides videre arbeid med mulighet for universell tilgjengelighet til hytten. RPF- 022/21 Vedtak: Dagsturhytta i Tysvær bygges på Alvanuten Det må arbeides videre med mulighet for universell tilgjengelighet til hytten. Levekårsutvalget : Behandling: Levekårsutvalget slutter seg enstemmig til rådmannens forslag til vedtak. LEV- 028/21 Vedtak: Dagsturhytta i Tysvær bygges på Alvanuten. Side 16 av 39

17 Saksutredning Sammendrag Rådmannen har vurdert alternative plasseringer for dagsturhytte i Tysvær ut i fra fastsatte kriterier og konkluderer med at Alvanuten i Aksdal er best egnet. Bakgrunn for saka Dagsturhytte-prosjektet er et initiativ fra Rogaland fylkeskommune etter modell fra Vestland. Målet er at det skal bygges dagsturhytte i alle fylkets kommuner og etter lokale prosesser er nå alle kommunene i Rogaland med. Hyttene er helt identiske, men plassering bestemmes lokalt i dialog med fylkeskommunen. Prosjektet er delfinansiert av Sparebankstiftelsen SR-bank, Rogaland fylkeskommune og spillemidler og forutsetter en kommunal egenandel. Dette ligger inne i gjeldende økonomiplan. Saks- og faktaopplysninger Det er en forutsetning at dagsturhytta skal plasseres maks 15 min med bil fra kommunesenteret og at det er en gangtid i løypa på mellom min. Hytta bør ligge i et folkerikt område der en kommer frem på gang- og sykkelvei. Videre er det en fordel med utsikt mot kommunesenteret og utsikt mot sjø. Gode parkeringsforhold med god kapasitet er viktig og det bør også være mulig å ankomme med buss. Følgende steder er sett på innledningsvis: Hodnafjell, Alvanuten, Bongsatjørn, turveien mellom Frakkagjerd og Eikeskog og Helgelandsfjellet: Hodnafjellet har krevende parkeringsforhold og er nok litt usentralt. Ellers greit egnet. Alvanuten oppfyller alle kriterier Bongsatjørn har for kort tur ihht kriteriene. Det er også en nyere gapahuk ved turveien som bidrar til at det er mer naturlig å finne en annen plassering for dagsturhytten. Turveien mellom Frakkagjerd og Eikeskog oppfyller parkeringsbehovet på Frakkagjerdsiden og turen kan være lang nok. Turveien har allerede en turhytte/gapahuk (Andersenhytta) som er mye brukt og det er derfor mer naturlig å finne en annen plassering. Helgelandsfjellet i Førre har litt for kort tur og begrenset parkeringskapasitet, og ut i fra erfaringer et konfliktpotensial med naboer ved besøkstopper. Innkomne merknader/uttale fra parter Fra Rogaland fylkeskommune. Oversikt over prosjektene Beredskap Ikke vesentlige konsekvenser Vurdering Alvanuten er, etter grovsilingen, vurdert som best egnet. Rådmannen har derfor valgt å gjøre en grundig analyse av dette alternativet for å kvalitetssikre forslaget. Det er funnet et godt egnet sted på et flatt platå rett sør for masten. Her er det lett å bygge og det er spektakulær utsikt i flere retninger. På en god dag ser en bl.a. Sletta mot nordvest, Karmøy og Utsira i Vest, Bokn og Boknafjorden i sør og Folgefonna mot nordvest. Tomten har tilgang på elektrisitet fra masten rett ved. Det har vært dialog med grunneier for byggetomt, grunneier for turtrase og eier av mast. Alle er positive. Grunneier for byggetomt er villig til å stille tomt gratis til disposisjon for formålet, og grunneier for turtrase aksepterer en lett oppgradering av turstien. Det har også vært avholdt avklaringsmøte med byggesaksavdelingen for å se mulighetsrommet på Alvanuten. Prosjektet må Side 17 av 39

18 byggesøkes, men signalene er positive. Rogaland fylkeskommune, som prosjekteier, har også vurdert tomtens egnethet og skriver følgende etter befaring: En fin rute nær sentrum, bustadfelt, samfunnsfunksjonar som skule, barnehage og Idrettsanlegg, med ei spektakulær utsikt. Dette kan bli første dagsturhytta med permanent lys ettersom det kan koplast strømtilførsel på ei allerede eksisterande mast. Potensiale for å bli ei hytte som er universelt utforma med tilkomstveg etter kvart. Litt oppgradreing av sti nokre stader. Grunneier er positiv til etablering av turvei fra vestsiden, noe en etter hvert vil kunne se nærmere på sammen med eksterne aktører. En evt framtidig turvei vil kunne gjøre prosjektet universelt utformet, noe som ikke er et krav men vil ligge der som en framtidig mulighet. Ser en til nabokommunene har Haugesund valgt å plassere sin dagsturhytte på Vibrandsøy, Karmøy ved etablert tursti ved Tuastadvatnet og Sveio på tursti ved Emberlandsnipen. Ser en i sum på dagstuthyttene i Karmøy og Haugesund sammen med ev. Alvanuten i Tysvær vil det gi et variert regionalt tilbud med hytter både på fjell, ved sjø og ved vann. Rådmannen ser også en tilleggs-effekt ved plassering på Alvanuten i tråd med visjoner for kommunesenteret. Dette vil kunne bli et spennende opplevelseselement i Aksdal og vil kunne tilføre kommunesenteret en flott attraksjon. Rådmannen sin konklusjon Etter vurderinger av egnethet og kvalitetssikring anbefaler rådmannen at dagsturhytta i Tysvær blir plassert på Alvanuten rett sør for eksisterende mast. Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m. Vedlegg: Dagsturhytte plassering Alvanuten Eksempel dagsturhytte - Hornindal - Oppsummering av synfaringar på tomter til dagsturhyttene i Rogaland Side 18 av 39

19 Saksbehandler: Liv Jorunn Frønsdal Rådmann: Sigurd Eikje Dato: Arkivsak-ID.: 20/17479 JournalpostID: 21/29873 Saksnr. Utvalg Møtedato 076/21 Formannskapet Kommunestyret Godkjenning av nye vedtekter/samarbeidsavtale for oppgåvefellesskapet Friluftsrådet Vest Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Tysvær kommune godkjenner samarbeidsavtale for Friluftsrådet Vest slik den ligg føre i saka. Saksutgreiing Samandrag Ny kommunelov i 2019 har ført til at interkommunale samarbeidsorgan har måtta endra samarbeidsform. Friluftsrådet Vest har vedtatt at den nye samarbeidsforma skal vere Friluftsrådet Vest - Kommunalt oppgåvefellesskap med heimel i den nye kommunelova kapittel 19. Friluftsrådet Vest har på årsmøte sitt vedtatt samarbeidsavtalen mellom deltakarkommunane og ber nå om at Tysvær kommune godkjenner denne. Bakgrunn for saka På årsmøtet i Friluftsrådet Vest, 24. mars 2021, blei det i sak 9 vedtatt nytt forslag til samarbeidsavtale mellom deltakarkommunane og oppgåvefellesskapet Friluftsrådet Vest. Forslag til samarbeidsavtale vert nå sendt deltakarkommunane for godkjenning. Saks- og faktaopplysningar Ved ny kommunelov i 2019 opphøyrde den interkommunale samarbeidsforma ihht tidlegare kommunelov 27. Det vil sei at alle tidlegare 27-samarbeid er blitt pålagt å endra til ein annan lovleg samarbeidsform innan ein overgangsperiode på fire år i frå ny kommunelov tredde i kraft. Kommunane som er medlemmer i Friluftsrådet Vest har vedtatt at ny organisasjonsform skal vera Friluftsrådet Vest - Kommunalt Oppgåvefellesskap med heimel i ny kommunelov kapittel 19. Lovkravet til denne samarbeidsforma er at det må gjerast eit vedtak om ein samarbeidsavtale for oppgåvefellesskapet, jf kommunelova 19-4, der det heiter: 19-4.Samarbeidsavtale Side 19 av 39

20 Når det opprettes et oppgavefellesskap, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i oppgavefellesskapet. De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta samarbeidsavtalen og avtaleendringer som gjelder noen av momentene nevnt i fjerde ledd. Representantskapet i oppgavefellesskapet vedtar selv endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder andre forhold enn de som er nevnt i fjerde ledd. Slike endringer vedtas med tilslutning av minst 2/3 av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at slike endringer skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv i samtlige deltakerkommuner. Samarbeidsavtalen skal fastsette a) oppgavefellesskapets navn b) om oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet d) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet e) deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet f) den enkelte deltakerens eierandel i oppgavefellesskapet og ansvarsandel for fellesskapets forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen g) om oppgavefellesskapet skal ha myndighet til å ta opp lån h) hva oppgavefellesskapet skal rapportere til deltakerne om i) hvordan deltakerne kan tre ut av oppgavefellesskapet j) hvordan oppgavefellesskapet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for at oppgavefellesskapets arkiver blir oppbevart etter at oppgavefellesskapet er oppløst. Samarbeidsavtalen trer i kraft etter vedtak i Friluftsrådet sitt representantskapsmøte i 2022 og når alle medlemskommunane har godtatt avtalen gjennom politisk vedtak. Inkomne merknadar/uttale frå partar Ikkje aktuelt Beredskap Ikkje aktuelt Vurdering Den nye kommunelova har fått konsekvensar for korleis interkommunale samarbeidsorgan, som friluftsråd, utformar sine vedtekter. Etter den nye kommunelova skal det kallas samarbeidsavtale mellom deltakarkommunane og det interkommunale føretaket. Forslag til ny samarbeidsavtale er utarbeida i samråd med advokat i Samfunnsbedriftene. I tillegg er det rådført med Friluftsråd enes landsforbund og friluftsråda i Rogaland og Vestland. Rådmannen sin konklusjon Rådmannen meiner samarbeidsavtalen er godt gjennomarbeida slik den ligg føre og tilrår at Tysvær kommune sluttar seg til samarbeidsavtalen for Friluftsrådet Vest. Aktuelle lovar, forskrifter, avtalar m.m. Kommuneloven Vedlegg: Ny Samarbeidsavtale mellom Friluftsrådet Vest og kommunene - Vedtatt Side 20 av 39

21 Saksbehandler: Anders Øyvind Netland Rådmann: Sigurd Eikje Dato: Arkivsak-ID.: 21/3883 JournalpostID: 21/26779 Saksnr. Utvalg Møtedato 077/21 Formannskapet Høringsuttalelse - Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler Rådmannen sitt forslag til vedtak: Kulturdepartementet ber i høringsnotatet om særskilt oppmerksomhet og tilbakemelding på hvilken av de skisserte finansieringsmodellene som egner seg best. Tysvær kommune vurderer høringsnotatets modell 4 som best egnet. Modellen gir kommunene størst fleksibilitet og gir mulighet for større enheter i stedet for flere små frivilligsentraler. Modell 4 vil også totalt gi tilskuddsordningen en mer rettferdig fordeling enn de øvrige skisserte modellene. Saksutredning Sammendrag Tysvær kommune skal fra selv drive Tysvær frivilligsentral. Driftsavtalen med Kirkens bymisjon opphører fra samme dato. Tysvær kommune mottar ihht. dagens praksis kr ,- (2021) årlig i statstilskudd. Kommunens egenfinansiering er i 2021 kr ,-. Forslag til forskrift om tilskudd til frivilligsentraler omtaler både forutsetninger for tildeling av tilskudd og alternative finansieringsmodeller. Forslag til forskrift er nå på høring. Bakgrunn for saken Kulturdepartementet inviterer i brev datert og vedlagt høringsnotat til å komme med innspill til utkast til Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler. Frist for høring er 12. november og forskriften får virkning fra januar Departementet ber om særlig oppmerksomhet og tilbakemelding på hvilken av de skisserte tildelingsmodellene som anses som best egnet. Saks- og faktaopplysninger Det er mange års erfaring med drift av frivilligsentraler i Norge. Utkast til forskrift er solid forankret i evalueringer, stortingsvedtak og grundige prosesser mellom kulturdepartementet, KS, Norges Side 21 av 39

22 frivilligsentraler og Frivillighet Norge. Rådmannen vurderer derfor at det ikke er nødvendig med et omfattende høringssvar og fokuserer uttalelsen fra Tysvær kommune på de alternative finansieringsmodeller, slik departementet særskilt ber om. Det inviteres til høringssvar om det som skisseres som modell 1 eller 4 er best egnet som finansieringsmodell for frivilligsentralene. De aktuelle alternativene beskrevet i høringsforslaget: Beregning av tilskudd modell 1: 4 Beregning av tilskudd, modell 1 Alle kommuner som søker ordningen og oppfyller kravene i 7 mottar et tilskudd basert på antallet frivilligsentraler i kommunen. Beregning av tilskudd modell 4: 4 Beregning av tilskudd, modell 4 Alle kommuner som søker ordningen og oppfyller kravene i 7 mottar en minstesats som skal bidra til drift av én frivilligsentral. De gjenstående midlene fordeles etter innbyggertallet per 1. januar i søknadsåret i kommunene som har søkt ordningen. Fordeling av tilskudd lokalt alternativt modell 1 og 4: 5 Forvaltning Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen på vegne av Kulturdepartementet. Kommunen overfører tilskuddet i sin helhet til frivilligsentralen(e). Modell 1: Tilskuddet skal fordeles likt mellom frivilligsentralene i kommunen. Modell 4: Kommunen prioriterer selv hvordan tilskuddet skal fordeles. Modell 1 er lik eksisterende ordning. Fordelen med denne er at den er utprøvd og dermed forutsigbar. Det gis tilskudd per frivilligsentral. De kommunene som av uli ke grunner har valgt å ha flere frivilligsentraler mottar vesentlig mer statsstøtte enn de som har 1 frivilligsentral, uavhengig av innbyggertall og størrelse på frivilligsentralene. Det stilles spørsmål om dette er en rettferdig tilskuddsmodell. Modell 1 kan også føre til lavere tilskudd til hver enkelt frivilligsentral på sikt. Opprettes flere frivilligsentraler vil det legge press på ordningen der utfallet kan bli mindre tilskudd til hver enkelt sentral. Modell 4 er tenkt som et basistilskudd pluss tillegg per innbygger. Kommuner med innbyggere skal få samme beløp som hver enkelt frivilligsentral etter modell 1. Mindre kommuner får et lavere beløp. Kommuner med mer enn innbyggere får høyere beløp basert på innbyggertall. Det er foreløpig ikke kjent hva minstebeløp og tilskudd per innbygger blir, men Tysvær kommune vil uansett få størst tilskudd etter modell 4. Innkomne merknader/uttale fra parter Ingen Beredskap Ikke relevant Side 22 av 39

23 Rådmannen sin konklusjon Rådmannen ser både fordeler og ulemper med begge modellene. En del av kommunene som huser flere frivilligsentraler må sannsynligvis omorganisere og evt legge ned sentraler hvis modell 4 innføres. For disse vil nok en omlegging til modell 4 oppleves som bå de krevende og unødvendig. Tysvær kommune vil få best uttelling og være best tjent med tilskudd etter modell 4, som, etter rådmannens syn, er et mer rettferdig fordelingskriterium enn modell 1. Rådmannen vurderer derfor modell 4 som best egnet. Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m. Vedlagt forslag til forskrift Vedlegg: Høringsbrev - forskrift for tilskudd til frivilligsentraler( )( ) Høringsnotat forskrift for tilskudd til frivilligsentraler høringsinstanser liste Side 23 av 39

24 Saksbehandler: Bjørn Bruaset Rådmann: Sigurd Eikje Dato: Arkivsak-ID.: 21/4031 JournalpostID: 21/27876 Saksnr. Utvalg Møtedato 078/21 Formannskapet Kommunestyret Høringsuttale - utforming av nye bompengepakker på Haugalandet Rådmannen sitt forslag til vedtak: 1. Kommunestyret i Tysvær ser behovet for utbedringer og nye veitraseer på fylkesveiene på Karmøy, Haugesund og Sveio. Kommunestyret er redd for at samlet bel astning blir for høy dersom det legges opp til separate bompengepakker på fylkesveier og E134 og E Kommunestyret anbefaler at en det i videre arbeidet utreder rammer og realisme for en Haugalandspakke 2 der tiltak både på fylkesveier og E134 og E39 inngår. 3. Dersom rådene fra fylkeskommunenes fagavdelinger vinner fram forutsetter kommunestyret at bompengeinnkreving til bypakke i Haugesund og fastlandssiden på Karmøy, samt bompengepakker for Fv547 på Karmøy og Fv47 Haugesund nord-sveio utelukkende skjer på fylkesveier. Saksutredning Sammendrag I 2019 vedtok kommunene på Haugalandet og Rogaland og Hordaland fylkeskommuner å utarbeide nye bompengepakker som kan starte opp når dagens Haugalandspakke går ut i Se vedlagt sak 08/2019 i kommunestyret. Utredningsarbeidet er nå godt i gang og fagavdelingene ved fylkeskommunene i Rogaland og Vestland har nå sendt et notat til høring for å få en tydelig retning i det videre utredningsarbeidet. I notatet anbefales at det arbeides videre med tre ulike bompengepakker; en bypakke i Haugesund og fastlandssiden på Karmøy, samt egne bompengepakker for Fv547 på Karmøy og Fv47 Haugesund nord Sveio. Eventuelle bompakker på E39 og E134 kommer først når de respektive veiprosjekter er planavklart og forankret i Nasjonal transport plan (NTP). Side 24 av 39

25 Bakgrunn for saka Kommunene på Haugalandet og Rogaland og Hordaland fylkeskommuner vedtok i 2019 å utarbeide nye bompengepakker som kan starte opp når dagens Haugalandspakke går ut i Vedtaket la ikke opp til en regional fellespakke på Haugalandet slik som i dag, men å skille mellom: 1. Bypakke/by- og tettstedspakke for byområdet og eventuelt andre tettsteder. 2. Egen bompengepakke for fylkesveg 547 på Karmøy. 3. Egen bompengepakke for fylkesveg 47 i Haugesund nord/sveio. 4. Statlige bompengeprosjekter på E134 og E39. Saks- og faktaopplysninger De felles vedtakene fra 2019, også kalt prinsippvedtakene innebærer ikke at kommunene eller fylkeskommunene har forpliktet seg til å delta i nye bompengepakker dette skal de først ta stilling til når bompakke-forslagene er ferdig utarbeidet. Rogaland og Vestland fylkeskommuner har ledet utredningsarbeidet og presenterer i vedlagt notat status i arbeidet pr september 2021, hvilke muligheter og begrensninger som er for utforming av nye bompengepakker, og gir sine anbefalinger om videre arbeid. Før arbeidet fortsetter, ønsker fylkeskommunene at kommunene og Statens vegvesen særlig gir tilbakemelding på konkrete spørsmål: Felles spørsmål til alle: Skal fylkeskommunene og kommunene på Haugalandet arbeide videre med en bypakke og egne bompengepakker for Karmøy/fv. 547 og Haugesund nordsveio/fv. 47? Skal det planlegges for at det kan komme bompengeinnkreving til store statlige prosjekter på E134 og E39 etter hvert som de blir klare, deriblant til E134 Helganes- Aksdal/Karmsund bru? E134 i Vindafjord og Etne: Skal eventuelle bompenger på E134 i Vindafjord og Etne innrettes mot Bakka-Solheim, framfor en mulig, framtidig bompengepakke med mindre prosjekter? Bypakke: Skal fylkeskommunene og de berørte kommunene arbeide videre med en bypakke? Skal bypakken innrettes mot ny statlig tilskuddsordning i Nasjonal Transportplan med nullvekstmål for personbiltransport? Skal bypakken avgrenses geografisk til å gjelde Haugesund/fastlands-Karmøy? Karmøy/fv. 547: Skal Rogaland fylkeskommune og Karmøy kommune arbeide videre med en egen bompengepakke for Karmøy/fv. 547? Side 25 av 39

26 Haugesund nord-sveio/fv. 47: Skal Rogaland og Vestland fylkeskommuner og Haugesund og Sveio kommuner arbeide videre med en egen bompengepakke for Haugesund nord-sveio/fv. 47? Skal de undersøke hva som er mulig å oppnå med forbedringer langs dagens veg, før pakken utformes detaljert? Alternativt allerede nå bestemme at det skal bygges ny veg på strekningen Førland-Ekrene Etter høring til kommunene og statsetatene vil fylkestingene i Rogaland og Vestland behandle saken i desember Deretter vil fylkeskommunene og kommunene fortsette arbeidet med de bompengepakkene som blir valgt. De skal da se nærmere på alternative løsninger, vurdere aktuelle enkeltprosjekter, prioritere, beregne kostnader og takster mv. Når bompakke-forslagene er ferdige, vil de berørte kommunene og fylkeskommunene få saken til ny politisk behandling. I vedlagt notat er det grunngitt hvorfor en trenger nye bompengepakker på Haugalandet. Hovedgrunnene er at kommunene og fylkeskommunene har begrenset med ressurser til vegformål samtidig som både kommuner, fylkeskommunen og stat har vedtatt ambisiøse politisk mål for transportutviklingen. Fagavdelingene i fylkeskommunene i Rogaland og Vestland mener at forutsetningene for en ny felles regional Haugalandspakke 2 ikke er på plass. I vedlagt notat står det følgende: «En fordel med dagens Haugalandspakke, var at den ga rom for å finansiere prosjekter av en viss betydning i hele regionen. Siden den gang har det kommet strengere krav til plan- og kostnadsavklaringer som skal styrke gjennomførbarhet og kostnadskontroll i nye bompengepakker. Store prosjekter på E134 og E39 må ha vedtatt reguleringsplan og avsatt finansiering i NTP, og også for pakker med mindre, statlige utbedringsprosjekter, skal statlig finansiering være avklart. Disse kravene er ikke tilfredsstilt for Haugalandet, og forutsetningene for å fremme en regional fellespakke med statlige prosjekter på E134 og E39 er dermed ikke på plass nå. En eventuell regional fellespakke kunne for øvrig også fått utfordringer med ulike transportpolitiske prioriteringer innad i regionen og med porteføljestyring av store statlige prosjekter. En eventuell fellespakke uten prosjekter (og innkreving) på E134 og E39 ville hatt begrenset inntektsgrunnlag i indre deler av regionen, og dermed også begrenset mulighet til å finansiere prosjekter der.» Fagavdelingene hos fylkeskommunene anbefaler tre bompengepakker på fylkeskommunalt og kommunalt vegnett. Konkret blir det anbefalt at fylkeskommunene og kommunene går videre med følgende bompengepakker på fylkeskommunalt og kommunalt vegnett, jf. vedtaket fra 2019: 1. Bypakke for Haugesund/fastlands-Karmøy. 2. Bompengepakke med utgangspunkt i fv. 547 på Karmøy. 3. Bompengepakke med utgangspunkt i fv. 47 i Haugesund nord/sveio. Videre arbeid med disse bompengepakkene er beskrevet utfyllende i vedlagt notat. Notatet gjengir de kjente store utbyggingsprosjektene på E39 og E134 som er startet eller under planlegging. A. E39 Rogfast: Prosjektet er under bygging. Planlagt bompengeperiode Forventet takst kr 392,- for lette kjøretøy. B. E134 Bakka-Solheim: Kommunedelplan vedtatt i I NTP-behandlingen hadde et flertall på Stortinget merknader om oppstart i Avsatte beløp er ikke tilstrekkelig for fullfinansiering. Neste skritt er at Statens vegvesen må få klarsignal til å utarbeide Side 26 av 39

27 reguleringsplan. C. E39 Bokn-Hope: Statens vegvesen starter kommunedelplanarbeid høsten D. E134 Helganes-Aksdal/Karmsund bru: Neste skritt er at Statens vegvesen må få klarsignal til å utarbeide kommunedelplan, før prosjektet kan komme inn i NTP. De nye prosjektene på E134 og E39 ligger et stykke fram i tid, men kan slik fagavdelingene hos fylkeskommunene ser det likevel bli fremmet mens en bypakke og bompengepakker på fv. 547 og fv. 47 fortsatt pågår. Rådmannen mener ambisjonsnivået i bypakken og bompengepakker på fv. 547 og fv. 47 må vurderes nøye for å unngå at samlet bompengebelastning i regionen blir for høy dersom statlige bompengepakker innfases senere. Takstnivåer og varighet i bypakken og bompengepakker på fylkesveiene kan virke inn på realismen i å lykkes med statlige bompengepakker. Høringsnotatet tar opp spørsmålet om innretning av og geografisk avgrensning av bypakke n og hvilke kommuner som skal delta. Rogaland fylkeskommune og Karmøy og Haugesund kommuner har i flere år arbeidet for en statlig tilskuddsordning til gang-, sykkel- og kollektivtiltak for mellomstore byområder. En slik ordning er nå på plass i ny Nasjonal transport plan. Kravet for å få statlige midler er bl.a. at kommunen og fylkeskommunen må forplikte seg til nullvekst i personbiltransport og gjennomføre egne tiltak. Av det kommunene kan påvirke, vil arealbruk og parkeringspolitikk ha stor betydning. Fagavdelingen hos Rogaland fylkeskommune anbefaler at bypakken innrettes mot den nye tilskuddsordningen. Fagavdelingen mener videre at det er innenfor det sammenhengende byområdet Haugesund/fastlandsKarmøy at det ligger best til rette for en transportpoliti kk med nullvekstmål fordi det der er mer kompakt arealbruk, kortere avstander og flere reiser som er mulig å gjennomføre uten bil. Avstandene til bolig- og arbeidsplasskonsentrasjonene i resten av Karmøy, i Tysvær og Sveio er betydelig lengre og forutsetningene for en transportpolitikk basert på nullvekstmålet ikke de samme. Statens vegvesen anbefaler at bypakken avgrenses mest mulig til byområdet og til fylkeskommunal og kommunal infrastruktur det vil si at Statens vegvesen i ikke går inn for at bypakken skal omfatte tiltak på E134. Rådmannen sin vurdering og konklusjon Fagavdelingene hos Rogaland og Vestland fylkeskommuner anbefaler at det arbeides videre med flere bompengepakker; ingen av de omfatter Tysvær kommune direkte. Fylkeskommunene sine fagavdelinger følger opp prinsippvedtaket fra 2019 der videreføring av en samlet regional bompengepakke, Haugalandspakke 2, ikke ble foretrukket. Deres grunngitte standpunkt er at forutsetningene for en ny felles regional Haugalandspakke 2 ikke er på plass. For rådmannen ser det ut som at fagavdelingene velger den enkleste vei for å få på plass nye bompengepakker for fylkesveier, før staten kommer på banen med planer og egne bompengeinnkrevinger senere. Rådmannen er usikker på om innbyggerne ytterst på Haugalandet er tjent med et slikt «mangfold» av bompengepakker. Og om det er realistisk å få gjennomslag for nye statlige bompengepakker i tillegg til innkreving på fylkesveier. Rådmannen mener derfor det må legges mer arbeid i å utrede realisme og rammer for en Haugalandspakke 2 der tiltak både på fylkesveier og E39 og 134 inngår. Rådmannen ser det som naturlig at Statens vegvesen kommer tydeligere på banen i det videre utredningsarbeidet. Dersom rådene fra fylkeskommunenes fagavdelinger vinner fram mener rådmannen at det må settes klare føringer for bomplasseringer. Rådmannen forutsetter at bompengeinnkreving på E39 og E134 er utelukket som finansieringskilde for bypakke i Haugesund og fastlandssiden på Karmøy, samt bompengepakker på fylkesveiene i Karmøy, Haugesund og Sveio. Side 27 av 39

Søknad om fritak frå fylkeskommunale verv

Søknad om fritak frå fylkeskommunale verv ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/8173-300 Saksbehandlar: Ingeborg Strandberg Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Valnemnda 06.03.2018 Fylkestinget 06.03.2018 Søknad om fritak frå

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 19/1012. Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 19/1012. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 19/1012 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 11.03.2019 Kommunestyret 25.03.2019 FRAMTIDIGE SAMFERDSELSPAKKER PÅ HAUGALANDET - PRINSIPPAVKLARING

Detaljer

Innkalling av Valnemnd

Innkalling av Valnemnd OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valnemnd Møtedato: 18.09.2017 Møtestad: Osterøy rådhus Møtetid: kl. 18.00 kl. 19.00 Eventuelle forfall må meldast til per tlf., sms til 40524876 eller per epost til Varamedlemmer

Detaljer

Søknad om fritak frå verv som medlem i fylkesutvalet i Hordaland - Mari K. Kjellesvik

Søknad om fritak frå verv som medlem i fylkesutvalet i Hordaland - Mari K. Kjellesvik ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/732-175 Saksbehandlar: Merethe Helland Nordnæs Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Valnemnda 02.10.2018 Fylkestinget 02.10.2018 Søknad om fritak

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget Fylkestinget

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget Fylkestinget Saksnr.: 2015/394 Løpenr.: 155773/2018 Klassering: 082 Saksbehandler: Anne-Lise Kristoffersen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 18.10.2018 Fylkestinget 25.10.2018

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgnemnda

MØTEINNKALLING Valgnemnda Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgnemnda Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.08.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

Søknad om permisjon fra kommunale verv - Tommy Skar (Ap) Saksbehandler: Rita Stensrud Saksnr.: 14/

Søknad om permisjon fra kommunale verv - Tommy Skar (Ap) Saksbehandler: Rita Stensrud Saksnr.: 14/ Ås kommune Søknad om permisjon fra kommunale verv - Tommy Skar (Ap) Saksbehandler: Rita Stensrud Saksnr.: 14/03779-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 19.11.2014 Kommunestyret 19.11.2014 Ordførers

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: E-post Møtedato: 15.05.2017-19.05.2017 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840).

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840). KOMMUNELOVEN 8. Formannskap. Fylkesutvalg. 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkesutvalg på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel ikke kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Lillehammer kommune Valgnemnd MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnd Møtested: Wiese Møtedato: 22.06.2017 Tid: 08:45-09:00 Eventuelt forfall meldes til hilde.larsen@lillehammer.kommune.no. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 49/17 SØKNAD OM FRITAK FRA FOLKEVALGTE VERV - ANNIKKEN STRANGER BERGERUD

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 49/17 SØKNAD OM FRITAK FRA FOLKEVALGTE VERV - ANNIKKEN STRANGER BERGERUD Lillehammer kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.06.2017 Tid: 18:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud på 99504231. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN MØTEINNKALLING Utvalg: Nytt kommunestyre Møtested: Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19:00 Kl. 18.00 er det felles middag for sittende og nytt kommunestyre i kantina. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign.

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 06.11.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Søknad om fritak frå verv som leiar av fylkeseldrerådet og medlem av fylkeseldrerådet

Søknad om fritak frå verv som leiar av fylkeseldrerådet og medlem av fylkeseldrerådet Fylkesrådmannen Arkivnr: 2017/732-240 Saksbehandlar: Merethe Helland Nordnæs Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Valnemnda 05.03.2019 Fylkestinget 05.03.2019 Søknad om fritak frå verv som leiar

Detaljer

Saker til behandling 20/15 15/ GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3 VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE MØTEBOKA

Saker til behandling 20/15 15/ GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3 VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE MØTEBOKA MØTEINNKALLING Konstituerende Kommunestyremøte Dato: 19.10.2015 kl. 18:00 Sted: Allrommet Siratun Arkivsak: 15/00352 Arkivkode: 040 De som ikke kan møte innkaller selv varamedlem etter rekkefølge fra egen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 23.04.2018 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret konstituerende møte

Møteinnkalling. Kommunestyret konstituerende møte Nes Kommune Møteinnkalling konstituerende møte Dato: 10.10.2019 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen Arkivsak: 19/01044 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden - Even Jansen

Saksframlegg. Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden - Even Jansen Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2011/981-34007/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 30.10.2012 Saksframlegg Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden - Even Jansen Utv.saksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni

Møteinnkalling. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen Dato: 02.03.2018 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Formannskapet. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Formannskapet. Sakliste Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.2015 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Nærøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Nærøy rådhus. Dato: Tidspunkt: 16:30

Nærøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Nærøy rådhus. Dato: Tidspunkt: 16:30 Nærøy kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 14.10.2019 Tidspunkt: 16:30 Kommunestyresalen, Nærøy rådhus Søknad om permisjon med gyldig begrunnelse må rettes til ordfører Steinar

Detaljer

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Org.nr. 987 635 460 Oversikt over endringer i selskapsavtalen foretatt etter registrering av selskapet 2 endret av representantskapet i møte

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: Kl. 10:00 BEGRUNNELSE: Søknaden kom inn sent inn i forhold til utsending

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 25.01.2017 kl. 15:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

7/19 19/ Valg av Formannskap for perioden /19 19/ Valg av kontrollutvalg for perioden

7/19 19/ Valg av Formannskap for perioden /19 19/ Valg av kontrollutvalg for perioden Møteinnkalling Valgkomitéen 2015-2019 Dato: 16.10.2019 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen SAKSKART Side Saker til behandling 7/19 19/05755-4 Valg av Formannskap for perioden 2019-2023 2 8/19 19/05755-5

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 25.04.2018 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Onsdag 6. april 2016 holdt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Arne Gjerde.

STYREPROTOKOLL. Onsdag 6. april 2016 holdt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Arne Gjerde. STYREPROTOKOLL Onsdag 6. april 2016 holdt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Arne Gjerde. MØTESTAD: Tysvær Rådhus, Berit Bjelland-rommet MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

NB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl

NB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.10.2019 Tid: 18:00 NB! Det vil bli fotografering

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Rissa Kommunestyre Ekstrasaker Møtested: Rissa rådhus, storsalen. Møtedato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Rissa Kommunestyre Ekstrasaker Møtested: Rissa rådhus, storsalen. Møtedato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Rissa Kommunestyre Ekstrasaker Møtested: Rissa rådhus, storsalen. Møtedato: 05.10.2017 Tid: 09:00 Forfall meldes på elektronisk skjema https://www.rissa.kommune.no/politikk/ På bakgrunn

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Tiurvn. 7 7650 Verdal Deres ref: Vår ref: LIER 2005/8942 Dato: 04.11.2005 Svar - Søknad om fritak fra alle politiske verv, unntatt kommunestyret, i Verdal kommune - Vi viser til

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Valnemnda. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Valnemnda. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Møteinnkalling Utval: Møtestad: Valnemnda Komponisten, Hotell Ullensvang Dato: 13.06.2017 Tid: 10:00 Dagsorden Kl 10:00 Sakshandsaming Dersom nokon av utvalet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling MØTEINNKALLING - konstituerende møte Dato: 08.10.2015 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, Kommunestyresal Arkivsak: 15/01209 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG

SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG Formannskapet behandlet saken den 10.11.2014, saksnr. 103/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG

SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 20.10.2014, saksnr. 38/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/3850. Kommunestyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/3850. Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/3850 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 22.10.2015 VALG AV EIERREPRESENTANTER I INTERKOMMUNALE SELSKAPER FOR PERIODEN 2015-2019 Forslag

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll

Kommunestyret. Møteprotokoll Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 08.02.2011 001/11 Godkjenning av møteprotokoll 09.12.2010 002/11 Delegasjonssaker 003/11 Meldinger 004/11 Søknad om fritak politiske verv 005/11 Valgstyret

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Møteinnkalling Rev. 02.10.15 endret saknummer, økt med 1 Utvalg: styre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 14.10.2015 Tid: 17:00 Faste medlemmer av det nyvalgte kommunestyret for perioden

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER

SAKSPROTOKOLL - FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER SAKSPROTOKOLL - FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 28/15 Behandling: Innstillingen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.01.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Ken Heine Bakke Arkiv: 001 &61 Arkivsaksnr.: 16/798. Politisk representant som flyttar

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Ken Heine Bakke Arkiv: 001 &61 Arkivsaksnr.: 16/798. Politisk representant som flyttar SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ken Heine Bakke Arkiv: 001 &61 Arkivsaksnr.: 16/798 Politisk representant som flyttar Vedlegg: Melding om flytting frå kommunen Arbeids- og delegeringsreglement for Balestrand

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 18.09.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:30 Møteinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00*

Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00* Tvedestrand kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 10.11.2015 Tid: 15:00* Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret som sørger

Detaljer

ETNE KOMMUNE FOR 2011 KONTROLLUTVALET ETNE KOMMUNE

ETNE KOMMUNE FOR 2011 KONTROLLUTVALET ETNE KOMMUNE ETNE KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 KONTROLLUTVALET ETNE KOMMUNE 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 06.03.2017 Møtested: Møterom

Detaljer

En reise gjennom folkevalgte organer

En reise gjennom folkevalgte organer En reise gjennom folkevalgte organer Seniorrådgivere Edvard Aspelund og Ragnhild Spigseth Lovens formål Folkevalgte organer Valgbarhet, valg og suspensjon Godtgjøring og velferdsgoder Saksbehandling i

Detaljer

SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK

SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK Lindås kommune Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK Søkjar (1) Namn: F.dato/org. nr Adresse: Telefonnr. Epost: : SØKNADEN GJELD SKJENKING FOR Gebyr kr. 290,- Det blir

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 06.09.2017 kl. 08:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15 Grane kommune Side 1 av 11 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 29.08.2012 Møtetid: 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. august

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 8 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 65/18 Formannskapet 16.10.2018 63/18 Kommunestyret 25.10.2018 Ark.: 033 Lnr.: 13682/18 Arkivsaksnr.: 18/1007-15 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. eller e-post SAKSLISTE NR 2 Del 2

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. eller e-post SAKSLISTE NR 2 Del 2 Ringerike kommune Utvalg: Valgnemnda Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. eller e-post sek@ringerike.kommune.no SAKSLISTE

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

Søknad om fritak frå verv som medlem av fylkesutvalet

Søknad om fritak frå verv som medlem av fylkesutvalet Fylkesrådmannen Arkivnr: 2017/732-205 Saksbehandlar: Merethe Helland Nordnæs Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Valnemnda 11.12.2018 Fylkestinget 11.12.2018 Søknad om fritak frå verv som medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 6/13 13/880 TONE BRÅTEN-ELLINGSEN - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 6/13 13/880 TONE BRÅTEN-ELLINGSEN - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV 2 Ringerike kommune Utvalg: VALGNEMNDA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2013 Tid: KL. 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.04.2016 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNING VEGPROSJEKTER I BYOMRÅDET HAUGESUND Rådmannens forslag

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Formannskapet. Møteinnkalling

Nord-Aurdal kommune Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Møtedato: 07.09.2006 Møtested: Formannskapssalen, 4. etasje Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 16.01.2017 Møtested: Møterom

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 56/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I FJELLREGIONEN

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 56/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I FJELLREGIONEN TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.10.2011 Tid: Kl. 19.00 Felles bespisning med gammelt kommunestyre i kulturhuskafeen. Kl. 20.00 Konstituerende møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 21.03.2018 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: 15.01.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Spørsmål om representasjon i kommunestyre etter grensejustering midt i kommunestyreperiode

Spørsmål om representasjon i kommunestyre etter grensejustering midt i kommunestyreperiode Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2014/5107 15/2494-12 11.09.2015 Spørsmål om representasjon i kommunestyre etter grensejustering midt i kommunestyreperiode Vi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Valnemnd Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 13.08.2014 Tid: 13:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov

Detaljer

BOKN KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE

BOKN KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE BOKN KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE 1. INNLEIING Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ som på vegne av kommunestyret skal føre det løpande tilsynet med den

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE 1. INNLEIING Kommunelova kapittel 12 handlar om internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste

Detaljer

Innkalling av Valnemnd

Innkalling av Valnemnd OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valnemnd Møtedato: 20.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 19:00 Eventuelle forfall må meldast til per tlf. 90637989, sms til eller per epost til

Detaljer

Tidsplan: Rådmannens presentasjon av Budsjett 2017 og Økonomiplan Lunsj Møte i formannskapet og kommunalt klageorgan.

Tidsplan: Rådmannens presentasjon av Budsjett 2017 og Økonomiplan Lunsj Møte i formannskapet og kommunalt klageorgan. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.11.2016 Tid: 09:00 Tidsplan: 09.00 Rådmannens

Detaljer

I starten av møtet vil det bli gitt følgende orientering: - Utviklingsprosess innen helse og velferdsområdet v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal 1 time.

I starten av møtet vil det bli gitt følgende orientering: - Utviklingsprosess innen helse og velferdsområdet v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal 1 time. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 29.09.2016 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Line Adelheid Stang Leklemsvegen 171 7650 Verdal Deres ref: Vår ref: LIER 2005/8133 Dato: 04.11.2005 Svar - Søknad om fritak fra kommunale verv - Line Adelheid Stang Vi viser til

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 15.09.2009 Møtetid: Kl. 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 040/09-053/09 Faste representanter: Vararepresentanter. Britt E. Gulbrandsen,

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE FOR 2011 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE

TYSVÆR KOMMUNE FOR 2011 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE TYSVÆR KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE 1. INNLEIING Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ som på vegne av kommunestyret skal føre det løpande tilsynet med

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Anne Kolstad MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Anne Kolstad MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.04.2017 Tid: 09:00 10:45 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Bystyret

Tilleggsinnkalling for Bystyret Side 1 av 7 Tønsberg kommune Tilleggsinnkalling for Bystyret Møtedato: 19.06.2019 Møtested: Bystyresalen, Tønsberg rådhus Møtetid: 17:30 Forfall meldes politisk sekretariat tlf. 95275191 eller postmottak@tonsberg.kommune.no.

Detaljer

Brit L. Skaar, Jan Egil Sørli og Thorbjørn Hæhre. Jens Njøsen, Werner Lundgrenn og Vidar Hoel

Brit L. Skaar, Jan Egil Sørli og Thorbjørn Hæhre. Jens Njøsen, Werner Lundgrenn og Vidar Hoel KONGSVINGER KOMMUNE MØTEBOK FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 18.11.2010 Møtetid: 17:30 20:30 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 126/10-130/10 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Orientering:

Detaljer

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 22. januar Bjørn Iversen ordfører (s)

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 22. januar Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 29.01.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Rotunden, Rådhuset Dato: 26.10.2005 Tid: 13:00 13:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Norberg Ordfører H

Detaljer

Krav om lovlighetskontroll i tilleggssak PS 12/21 Daniel Bjarmann-Simonsen (H) - søknad om fritak fra politiske verv

Krav om lovlighetskontroll i tilleggssak PS 12/21 Daniel Bjarmann-Simonsen (H) - søknad om fritak fra politiske verv Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.03.2012 16787/2012 2011/10125 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/51 Formannskapet 28.03.2012 Bystyret 29.03.2012 Krav om lovlighetskontroll

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 58/16 Arkivsak nr: 16/488 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 60/16 Formannskapet 04.05.2016 58/16 Kommunestyret 24.05.2016 KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 09.05.2017 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan Egil Halbjørhus (Høgre), Marte Steimler Thorset (Høgre)

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan Egil Halbjørhus (Høgre), Marte Steimler Thorset (Høgre) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 25.04.2012 kl. 14:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 15.03.2018 Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2012 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2012 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2012 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE INNLEIING Kommunelova kapittel 12 handlar om internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Innkalling av Valnemnd

Innkalling av Valnemnd OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valnemnd Møtedato: 26.05.2015 Møtestad: Osterøy rådhus Møtetid: kl. 19:30 Eventuelle forfall må meldast til per tlf., sms til 90637989 eller per epost til Varamedlemmer møter

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE OBS!! MØTETIDSPUNKT. ORIENTERINGER: Kl. 17.30 18.00 Planer om utvikling av Sentrum Syd v/siw Solberg

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE OBS!! MØTETIDSPUNKT. ORIENTERINGER: Kl. 17.30 18.00 Planer om utvikling av Sentrum Syd v/siw Solberg MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 18.11.2010 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:30 OBS!! MØTETIDSPUNKT Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/10 KONSTITUERING I STILLINGEN SOM RÅDMANN I SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/10 KONSTITUERING I STILLINGEN SOM RÅDMANN I SØRUM KOMMUNE Sak 11/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/10 Arkivsaknr: 10/1246 Saksbehandler: K-kode: 416 KONSTITUERING I STILLINGEN SOM RÅDMANN I SØRUM KOMMUNE RKO/LPK/KGAAL Kari

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/ Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

MØTEINNKALLING. Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/ Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE MØTEINNKALLING Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/6824-1 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.10.2011 Tid: Kl. 18:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Åfjord rådhus Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Åfjord rådhus Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Åfjord rådhus Kommunestyresalen Møtedato: 15.02.2017 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Solgunn Barsleth som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer