Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapsheftet. Regnskap 2006"

Transkript

1 Regnskapsheftet Regnskap 2006

2

3 ÅRSREGNSKAP INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet 8 9 Regnskapsskjema 2A, Investeringsregnskapet 10 Balanseregnskapet 11 Økonomisk oversikt drift 14 Økonomisk oversikt investering 16 Obligatorisk oversikter i henhold til forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner - KOSTRA Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering 19 Anskaffelse og anvendelse av midler 21 Balanse 22 Sektorinndeling 25 Noter Noteoversikt 26 Note 1 - Endring av arbeidskapital 27 Note 2 - Pensjonsforpliktelser 29 Note 3 - Garantiforpliktelser 32 Note 4 - Mellomværende med egne foretak 36 Note 5 - Aksjer 37 Note 6a - Fond og likviditetsreserve 38 Note 6b - Ubundet investeringsfond 41 Note 6c - Såkornfond 42 Note 6d - Selvkostfond 43 Note 6e - Piggdekkfond 44 Note 7 - Kapitalkonto (259.90) 45 Note 8 - Organisasjon 46 Note 9 - Regnskapsprinsipper 49 Note 9b - Vesentlige transaksjoner og andre forhold 51 Note 10 - Avskrivninger, spesifikasjon av og Note 11 - Nybyg og nyanlegg 54 Note 12 - Finansielle omløpsmidler, Bykassen Note 13 - Kraftfondet, henvisning til balanskonti/årsoppgjør/årsberetning 64 Note 14 - Langsiktig gjeld 65 Note 14b - Langsiktig gjeld 67 Note 15 - Likviditetsreserve, udekket/udisponert i inv. regnskapet 70 Note 16 - Avgiftsbalansen for VAR-sektoren 76 Note 17 - Selvkostfeltene byggesaksbehandling m.m. 77 Note 18 - Hendelser/rettsaker med mulige økonomiske konsekvenser 78 Note 19 - Interkommunale samarbeid 81

4 VEDLEGG Vedleggsoversikt 83 DRIFTSREGNSKAPET Spesifisert regnskap 1.0 Lokale tjenester Rådmannen Interne tjenester Sentrale tjenester Kommunale bedrifter og foretak Diverse ansvar Folkevalgte Regnskapstekniske ansvar 165 Rapportering på arter, skjema 1 B - KOSTRA 1.0 Lokale tjenester Rådmannen Interne tjenester Sentrale tjenester Kommunale bedrifter og foretak Diverse ansvar Folkevalgte Regnskapstekniske ansvar 204 Rapportering på funksjoner - KOSTRA 207 INVESTERINGSREGNSKAPET Spesifisert regnskap 0.0 Lokale tjenester Rådmannen Interne tjenester Sentrale tjenester Kommunale bedrifter og foretak Regnskapstekniske ansvar 251 Rapportering på arter, skjema 2B - KOSTRA 0.0 Lokale tjenester Rådmannen Interne tjenester Sentrale tjenester Kommunale bedrifter og foretak Regnskapstekniske ansvar 262 Rapportering på funksjoner - KOSTRA

5 Investeringsregnskapet 263 Balanseregnskap, bykassen 280 Revisjonsberetning 282 Kraftfondet, årsregnskap/årsberetning 284 Lånefondet, årsregnskap 298 KOMMUNALE FORETAK Årsregnskap - Stavne Gård KF 301 Årsregnskap - Trondheim Parkering KF 314

6

7 TRONDHEIM KOMMUNE ÅRSREGNSKAPET FOR 2006 Innledning Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune består av to deler: 1. Årsregnskapet. Heftet inneholder drifts-, investerings- og balanseregnskap og noter i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Foreløpig versjon trykkes når regnskapet er ferdig, normalt pr Endelig versjon trykkes nå revisjonsberetning foreligger. 2. Årsberetningen og årsrapport. Heftet inneholder rådmannen sin redegjørelse for kommunens økonomiske utvikling og status, spesielt om de forhold som påvirker kommunens regnskapsresultat og finansielle stilling, samt analyse av kommunens drift og resultat for 2006 Årsberetningen skal være ferdig utarbeidet innen 31. mars. Årsregnskapet og årsberetningen, samt egen årsoppgjørssak for de folkevalgte er de offisielle årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune. Nytt i 2006: Inndelingen av årsregnskapsheftet er endret noe i forhold til tidligere år for å få en klarere struktur i dokumentet og derved lette bruken av dette. Tidligere år har det vært vanlig praksis at resultatet har vært disponert i forbindelse med avslutningen av regnskapet slik at netto driftsresultat har vært 0 (null). Praksisen er ikke i tråd med årsregnskapsforskriften. Driftsregnskapet er for 2006 avsluttet med overskudd/underskudd iht årsregnskapsforskriften. Disponering skjer i forbindelse med behandlingen av regnskapet i bystyret. Investeringsregnskapet er avsluttet på ansvar i Tidligere år er dette avsluttet på det enkelte prosjekt. Tidligere år har det vært vanlig praksis å avslutte investeringsregnskapet mot likviditetsreserven (utlegg). Denne praksisen er heller ikke i tråd med årsregnskapsforskriften. Investeringsregnskapet er i 2006 avsluttet med udekket/udisponert iht årsregnskapsforskriften. Disponering/inndekking skjer i forbindelse med behandlingen av regnskapet i bystyret. Årsberetningen og årsrapport/virksomhetsbeskrivelse vil være ett dokument i Tidligere år har dette vært to dokumenter. Eventuelle endringer i måten vesentlige poster er behandlet på i regnskapet fremgår av note 9 og 9b.

8 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet Regnskapsskjema 2A, Investeringsregnskapet Balanseregnskapet Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering

9 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT KOSTRA-ART L1 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE , , , ,00- L2 ORDINÆRT RAMMETILSKUDD , , , ,00- L3 SKATT PÅ EIENDOM , , , ,04- L4 ANDRE DIREKTE ELLER INDIREKTE SKATTER ,00-0,00 0, ,00- L5 ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD , , , , L6 SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER SUM(L1:L5) , , , , L7 RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE SUM(900:905) , , , ,47- L8 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTGIFTER , , , ,98 L9 AVDRAG PÅ LÅN , , , , L10 NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER SUM(L7:L9) , , , , L11 TIL DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPS- MESSIGE MERFORBRUK 530 0,00 0,00 0,00 0,00 L12 TIL UBUNDNE AVSETNINGER , , , ,84 L13 TIL BUNDNE AVSETNINGER , , , ,65 L14 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK 930 0,00 0,00 0,00 0,00 L15 BRUK AV UBUNDNE AVSETNINGER , , , ,24- L16 BRUK AV BUNDNE AVSETNINGER , , , , L17 NETTO AVSETNINGER SUM(L11:L16) , , , , L18 OVERFØRT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET , , , , L19 TIL FORDELING DRIFT (L6+L10- L17-L18) , , , , L20 SUM FORDELT TIL DRIFT (FRA SKJEMA 1B) SUM(010:490; 520; 590:790; 830:860; 880:890; 920;990) , , , , L21 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/ MINDREFORBRUK L20 - L ,50-0,00 0,00 0,

10 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 2 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT KOSTRA-ART L1 INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER SUM(010:490) , , , ,69 L2 UTLÅN OG FORSKUTTERINGER 520; , , , ,94 L3 AVDRAG PÅ LÅN , , , ,00 L4 AVSETNINGER SUM(530:539; 548:560) , , , , L5 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV SUM(L1:L4) , , , , L6 FINANSIERT SLIK: L7 BRUK AV LÅNEMIDLER , , , ,73- L8 INNTEKTER FRA SALG AV ANLEGGSMIDLER L9 TILSKUDD TIL INVESTERINGER SUM(660:670) , , , ,42- SUM(810:850; 880:890) , , , ,08- L10 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN OG REFUSJONER SUM(700:770) , , , ,90- L11 ANDRE INNTEKTER SUM(600:650; 900:905) , , , , L12 SUM EKSTERN FINANSIERING SUM(L7:L11) , , , , L13 OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET , , , ,99- L14 BRUK AV AVSETNINGER SUM(930:960) , , , , L15 SUM FINANSIERING SUM(L12:L14) , , , , L16 UDEKKET/UDISPONERT (L5-L15) ,74 0,00 0,00 0,

11 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING BALANSEREGNSKAPET TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 3 REGNSKAP REGNSKAP KAPITTEL EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER KAP , , FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG ( ) , ,00 UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER ( ) , ,49 UTLÅN ( ) , ,86 AKSJER OG ANDELER (2.21) , ,00 PENSJONSMIDLER (2.20) , ,00 B. OMLØPSMIDLER KAP , , KORTSIKTIGE FORDRINGER ( ) , ,69 PREMIEAVVIK (2.19) , ,00 AKSJER OG ANDELER (2.18) , ,08 SERTIFIKATER (2.12) 0,00 0,00 OBLIGASJONER (2.11) , ,02 KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD (2.10) , , SUM EIENDELER (A + B) , ,

12 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING BALANSEREGNSKAPET (FORTS.) TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 4 REGNSKAP REGNSKAP KAPITTEL EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL KAP , , DISPOSISJONSFOND ( ) , ,26- BUNDNE DRIFTSFOND ( ) , ,11- UBUNDNE INVESTERINGSFOND ( ) , ,22- BUNDNE INVESTERINGSFOND (2.55) 0,00 0,00 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (2.5950) ,50-0,00 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (2.5900) 0,00 0,00 UDISPONERT I INVESTERINGSREGNSKAP (2.5960) 0,00 0,00 UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAP (2.5970) , ,58 LIKVIDITETSRESERVE (2.5980) , ,91 KAPITALKONTO (2.5990) , ,95- D. GJELD LANGSIKTIG GJELD KAP , , PENSJONSFORPLIKTELSE (2.40) , ,00- IHENDEHAVEROBLIGASLÅN ( ) , ,00- SERTIFIKATLÅN ( ) 0,00 0,00 ANDRE LÅN ( ) , ,00- KORTSIKTIG GJELD KAP , , KASSEKREDITTLÅN (2.31) 0,00 0,00 ANNEN KORTSIKTIG GJELD ( ) , ,66- PREMIEAVVIK (2.39) , , SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) , ,

13 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING BALANSEREGNSKAPET (FORTS.) TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 5 REGNSKAP REGNSKAP KAPITTEL E. MEMORIAKONTI MEMORIAKONTO KAP ,00 0, UBRUKTE LÅNEMIDLER (1) (2.9100) , ,60 ANDRE MEMORIAKONTI ( ) , ,08 MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE (2.9999) , , (1) Se note 9 B, punktet Langsiktig gjeld/lånefondet.

14 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT KOSTRA-ART BRUKERBETALINGER SUM(600:619) , , , ,59- L3 ANDRE SALGS- OG LEIEINNTEKTER SUM(620:670) , , , ,80- L4 OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(700:780) , , , ,74- L5 RAMMETILSKUDD , , , ,00- L6 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , , ,24- L7 ANDRE OVERFØRINGER SUM(830:850; 880:890) , , , ,00- L8 INNTEKTS- OG FORMUESKATT , , , ,00- L9 EIENDOMSSKATT , , , ,04- L10 ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER ,00-0,00 0, ,00- L SUM DRIFTSINNTEKTER SUM(L3:L11) , , , ,41- L LØNNSUTGIFTER SUM(010:080; 160:165) , , , ,64 L14 SOSIALE UTGIFTER SUM(090:099) , , , ,31 L15 KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR SUM(100:285)- I KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON SUM(160:165) , , , ,91 L16 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON SUM(300:380) , , , ,84 L17 OVERFØRINGER SUM(400:490) , , , ,72 L18 AVSKRIVNINGER , ,00 0, ,88 L19 FORDELTE UTGIFTER NEG(690)+ ( ) , , , ,38- L SUM DRIFTSUTGIFTER SUM(L14:L20) , , , ,92 L BRUTTO DRIFTSRESULTAT L12-L , , , ,49- L RENTEINTEKTER OG UTBYTTE SUM(900:905) , , , ,47- L25 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN , , , ,02- L SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER SUM(L25:L26) , , , ,49- L RENTEUTGIFTER OG LÅNEOMKOSTNINGER , , , ,98 L29 AVDRAG PÅ LÅN , , , ,00 L30 UTLÅN , , , ,21 L SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER SUM(L29:L31) , , , ,19 L

15 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING TRONDHEIM KOMMUNE ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT (FORTS.) SIDENR: 7 REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT KOSTRA-ART RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGS- TRANSAKSJONER L27-L , , , ,70 L MOTPOST AVSKRIVNINGER , ,00-0, ,88- L NETTO DRIFTSRESULTAT L23+L34+L , , , ,67- L BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK 930 0,00 0,00 0,00 0,00 L38 BRUK AV DISPOSISJONSFOND , , , ,24- L39 BRUK AV BUNDNE FOND , , , ,57- L40 BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE 960 0,00 0,00 0,00 0,00 L SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM(L38:L41) , , , ,81- L OVERFØRT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET , , , ,99 L44 AVSATT TIL DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK 530 0,00 0,00 0,00 0,00 L45 AVSATT TIL DISPOSISJONSFOND , , , ,84 L46 AVSATT TIL BUNDNE FOND , , , ,65 L47 AVSATT TIL LIKVIDITETSRESERVEN , ,00 0,00 0,00 L SUM AVSETNINGER SUM(L44:L48) , , , ,48 L REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK L36+L42-L ,50-0,00 0,00 0,00 L

16 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 8 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT KOSTRA-ART SALG AV DRIFTSMIDLER OG FAST EIENDOM SUM(660:670) , , , ,42- L3 ANDRE SALGSINNTEKTER SUM(600:650) , , , ,79- L4 OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(700:770) ,69-0,00 0, ,11- L5 STATLIGE OVERFØRINGER SUM(800:810) , , , ,40- L6 ANDRE OVERFØRINGER SUM(830:890) ,54-0,00 0, ,68- L7 RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE SUM(900:905) 0,00 0,00 0,00 0,00 L SUM INNTEKTER SUM(L3:L8) , , , ,40- L LØNNSUTGIFER SUM(010:080; 160:165) ,45 0,00 0, ,58 L11 SOSIALE UTGIFTER SUM(090:099) ,62 0,00 0, ,37 L12 KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR SUM(100:285)- I KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON SUM(160:165) , , , ,43 L13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER SUM(300:380) KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON 0,00 0,00 0, ,00 L14 OVERFØRINGER SUM(400:490) ,87 0,00 0, ,88 L15 RENTEUTGIFTER OG OMKOSTNINGER ,08 0,00 0, ,46 L16 FORDELTE UTGIFTER 690+( ) ,86-0,00 0, ,03- L SUM UTGIFTER SUM(L11:L17) , , , ,69 L AVDRAG PÅ LÅN , , , ,00 L20 UTLÅN , , , ,94 L21 KJØP AV AKSJER OG ANDELER , ,00 0, ,00 L22 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS UDEKKET 530 0,00 0,00 0,00 0,00 L23 AVSATT TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND , , , ,30 L24 AVSATT TIL BUNDNE FOND 550 0,00 0,00 0,00 0,00 L25 AVSATT TIL LIKVIDITETSRESERVEN ,83 0,00 0, ,00 L SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM(L20:L26) , , , ,24 L FINANSIERINGSBEHOV L18+L27-L , , , ,53 L BRUK AV LÅN , , , ,73- L30 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN , , , ,79- L31 SALG AV AKSJER OG ANDELER 929 0,00 0,00 0, ,00- L32 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS MINDREFORBRUK 930 0,00 0,00 0,00 0,00 L33 OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET , , , ,99- L34 BRUK AV DISPOSISJONSFOND , , , ,57- L35 BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND , , , ,29- L36 BRUK AV BUNDNE FOND 950 0,00 0,00 0,00 0,00 L37 BRUK AV LIKVIDITETSRESERVEN 960 0,00 0,00 0, ,16- L SUM FINANSIERING SUM(L30:L38) , , , ,53- L UDEKKET/UDISPONERT L28-L ,74 0,00 0,00 0,00 L

17 Obligatorisk oversikter i henhold til forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner - KOSTRA Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Anskaffelse og anvendelse av midler Balanse

18 OBLIGATORISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM RAPPORTERING FRA KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 1 A) ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT REGNSKAP KOSTRA-ART BRUKERBETALINGER SUM(600:619) ,72- L3 ANDRE SALGS OG LEIEINNTEKTER SUM(620:670) ,69- L4 OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(700:780) ,41- L5 RAMMETILSKUDD ,00- L6 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER ,70- L7 ANDRE OVERFØRINGER SUM(830:850;880:890) ,76- L8 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE ,00- L9 EIENDOMSSKATT ,60- L10 ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER ,00- L SUM DRIFTSINNTEKTER B SUM(L3:L11) ,88- L LØNNSUTGIFTER SUM(010:080;160:165) ,92 L14 SOSIALE UTGIFTER SUM(090:099) ,10 L15 KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON SUM(100:285)-SUM(160:165) ,76 L16 KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON SUM(300:380) ,48 L17 OVERFØRINGER SUM(400:490) ,29 L18 AVSKRIVNINGER ,04 L19 FORDELTE UTGIFTER 690+( ) ,87- L SUM DRIFTSUTGIFTER C SUM(L14:L20) ,72 L BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B-C L12 - L ,16- L RENTEINNTEKTER, UTBYTTE OG EIERUTTAK SUM(900:905) ,47- L25 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN ,48- L SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER E SUM(L25:L26) ,95- L RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTGIFTER ,72 L29 AVDRAGSUTGIFTER ,00 L30 UTLÅN ,74 L SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER F SUM(L29:L31) ,46 L RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER G=E-F L27 - L ,51 L

19 OBLIGATORISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM RAPPORTERING FRA KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 2 A) ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT (FORTS.) REGNSKAP KOSTRA-ART MOTPOST AVSKRIVNINGER ,04- L NETTO DRIFTSRESULTAT I L23+L34+L ,69- L BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK 930 0,00 L38 BRUK AV DISPOSISJONSFOND ,44- L39 BRUK AV BUNDNE FOND ,34- L40 BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE 960 0,00 L SUM BRUK AV AVSETNINGER J SUM(L38:L41) ,78- L OVERFØRT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET ,20 L44 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK 530 0,00 L45 AVSETNINGER DISPOSISJONSFOND ,11 L46 AVSETNINGER BUNDNE FOND ,66 L47 AVSETNINGER LIKVIDITETSRESERVEN ,00 L SUM AVSETNINGER K SUM(L44:L48) ,97 L REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK L=I+J-K L36+L42-L ,50- L

20 OBLIGATORISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM RAPPORTERING FRA KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 3 B) ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING REGNSKAP KOSTRA-ART SALG AV DRIFTSMIDLER OG FAST EIENDOM SUM(660:670) ,02- L3 ANDRE SALGSINNTEKTER SUM(600:650) ,79- L4 OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(700:770) ,69- L5 STATLIGE OVERFØRINGER SUM(800:810) ,93- L6 ANDRE OVERFØRINGER SUM(830:890) ,54- L7 RENTEINNTEKTER, UTBYTTE OG EIERUTTAK SUM(900:905) 0,00 L SUM INNTEKTER L SUM(L3:L8) ,97- L LØNNSUTGIFTER SUM(010:080;160:165) ,45 L11 SOSIALE UTGIFTER SUM(090:099) ,62 L12 KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON SUM(100:285)-SUM(160:165) ,59 L13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON SUM(300:380) 0,00 L14 OVERFØRINGER SUM(400:490) ,87 L15 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTGIFTER ,08 L16 FORDELTE UTGIFTER 690+( ) ,86- L SUM UTGIFTER M SUM(L11:L17) ,75 L AVDRAGSUTGIFTER ,00 L20 UTLÅN ,00 L21 KJØP AV AKSJER OG ANDELER ,00 L22 DEKNING AV TIDLLIGERE ÅRS UDEKKET 530 0,00 L23 AVSETNINGER TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND ,69 L24 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 550 0,00 L25 AVSETNINGER TIL LIKVIDITETSRESERVE ,83 L SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER N SUM(L20:L26) ,52 L FINANSIERINGSBEHOV O=M+N-L L18+L27-L ,30 L BRUK AV LÅN ,96- L30 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN ,21- L31 SALG AV AKSJER OG ANDELER 929 0,00 L32 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS UDISPONERT 930 0,00 L33 OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET ,20- L34 BRUK AV DISPOSISJONSFOND ,01- L35 BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND ,18- L36 BRUK AV BUNDNE FOND 950 0,00 L37 BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE 960 0,00 L SUM FINANSIERING R SUM(L30:L38) ,56- L UDEKKET/UDISPONERT S=O-R L28 - L ,74 L

21 OBLIGATORISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM RAPPORTERING FRA KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 4 C) ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER REGNSKAP KOSTRA-ART ANSKAFFELSE AV MIDLER INNTEKTER DRIFTSDEL (KONTOKLASSE 1) SUM(600:670;700:770;800:890) ,88- L2 INNTEKTER INVESTERINGSDEL (KONTOKLASSE 0) SUM(600:670;700:770;800:890) ,97- L3 INNBETALINGER VED EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER SUM(900:929) ,12- L SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER S SUM(L2:L4) ,97- L ANVENDELSE AV MIDLER UTGIFTER DRIFTSDEL (KONTOKLASSE 1) SUM(010:285;300:480) ,68 L8 UTGIFTER INVESTERINGSDEL (KONTOKLASSE 0) SUM(010:285;300:480) ,67 L9 UTBETALINGER VED EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER SUM(500:529) ,54 L SUM ANVENDELSE AV MIDLER T SUM(L8:L10) ,89 L ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER U=W L5 - L ,08- L13 ENDRING I UBRUKTE LÅNEMIDLER BAL: 2.91(RT)-2.91(RT-1) ,04 L ENDRING I ARBEIDSKAPITAL V SUM(L13:L14) ,12- L D) AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER AVSETNINGER SUM(530:560) ,79 L1 BRUK AV AVSETNINGER SUM(930:960) ,97- L2 TIL AVSETNING SENERE ÅR 980 0,00 L NETTO AVSETNINGER W=U L1-L2-L ,82 L

22 OBLIGATORISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM RAPPORTERING FRA KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 5 1) OVERSIKT BALANSE REGNSKAP KAPITTEL EIENDELER (A) ANLEGGSMIDLER KAP , FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG ( ) ,42 UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER ( ) ,22 UTLÅN ( ) ,64 AKSJER OG ANDELER (2.21) ,00 PENSJONSMIDLER (2.20) ,00 (B) OMLØPSMIDLER KAP , KORTSIKTIGE FORDRINGER ( ) ,16 PREMIEAVVIK (2.19) ,00 AKSJER OG ANDELER (2.18) ,82 SERTIFIKATER (2.12) 0,00 OBLIGASJONER (2.11) ,02 KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD (2.10) , SUM EIENDELER (A + B) ,

23 OBLIGATORISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM RAPPORTERING FRA KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 6 1) OVERSIKT BALANSE (FORTS.) REGNSKAP KAPITTEL EGENKAPITAL (C) EGENKAPITAL KAP , DISPOSISJONSFOND ( ) ,92- BUNDNE DRIFTSFOND ( ) ,43- UBUNDNE INVESTERINGSFOND ( ) ,73- BUNDNE INVESTERINGSFOND (2.55) 0,00 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (2.5950) ,50- REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (2.5900) 0,00 UDISPONERT I INVESTERINGSREGNSKAP (2.5960) 0,00 UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAP (2.5970) ,49 LIKVIDITETSRESERVE (2.5980) ,91 KAPITALKONTO (2.5990) ,92- (D) GJELD LANGSIKTIG GJELD KAP , PENSJONSFORPLIKTELSE (2.40) ,00- IHENDEHAVEROBLIGASJONER ( ) ,00- SERTIFIKATLÅN ( ) 0,00 ANDRE LÅN ( ) ,00- KORTSIKTIG GJELD KAP , KASSEKREDITTLÅN (2.31) 0,00 ANNEN KORTSIKTIG GJELD ( ) ,91- PREMIEAVVIK (2.39) , SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) ,

24 OBLIGATORISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM RAPPORTERING FRA KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 7 1) OVERSIKT BALANSE (FORTS.) REGNSKAP KAPITTEL (E) MEMORIAKONTI MEMORIAKONTO KAP , UBRUKTE LÅNEMIDLER (1) (2.9100) ,64 ANDRE MEMORIAKONTI ( ) ,58 MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE (2.9999) , (1) Se note 9 B, punktet Langsiktig gjeld/lånefondet.

25 OBLIGATORISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM RAPPORTERING FRA KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER TRONDHEIM KOMMUNE SIDENR: 8 2) OVERSIKT SEKTORINNDELING KASSE 10 STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 14 SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING 15 NORGES BANK 19 STATLIGE LÅNEINSTITUSJONER 20 FORRETNINGSBANKER OG SPAREBANKER INKL. POSTBANKEN 31 KREDITTFORETAK OG FINANSIERINGSSELSKAPER 38 VERDIPAPIRFOND 41 LIVSFORSIKRING MV. (INKL. KOMMUNALE PENSJONSFOND OG -KASSER) 47 SKADEFORSIKRING 50 KOMMUNEFORVALTNINGEN (EGEN KOMMUNE OG ANDRE KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER) 63 STATLIG EIDE FORETAK 66 KOMMUNAL FORRETNINGSDRIFT (EGNE OG ANDRE KOMMUNERS OG FYLKESKOMMUNERS SÆRBEDRIFTER OG FELLESKOMMUNALE FORETAK) 68 SELVSTENDIGE KOMMUNEFORETAK (EGNE OG INTER(FYLKES)-KOMMUNALE AKSJESELSKAPER OG ANDELSLAG) 70 PRIVATE FORETAK MED BEGRENSET ANSVAR (HOVEDSAKLIGPRIVATE AKSJESELSKAPER OG ANDELSLAG) 75 HUSHOLDNINGER (INKLUSIVE PRIVATE NÆRINGSDRIVENDE) 90 UTLANDET 98 IKKE DISPONIBLE BANKINNSKUDD (SKATTETREKK M.V.) 99 INTERIMSKONTI

26 Noteoversikt Note nr Navn 1 Endring av arbeidskapital 2 Pensjonsforpliktelser 3 Garantiforpliktelser 4 Mellomværende med egne foretak 5 Oversikt over aksjer 6a Fond og likviditetsreserve 6b Investeringsfondet 6c Selvkostfond 6d Såkornfondet 6e Piggdekkfond 7 Spesifikasjon av kapitalkonto (259.90) 8 Organisasjonskart, Trondheim kommune Regnskapsprinsipper 9b Vesentlige transaksjoner og andre forhold 10 Avskrivninger, spesifikasjon av kap og i balansen 11 Oversikt over nybygg og nyanlegg 12 Finansielle omløpsmidler bykassen 13 Kraftfondet, henvisning til balansekonti og årsoppgjør/årsberetning 14 Oversikt over lånegjeld, avdrag og renter 14b Langsiktig gjeld, tilleggsopplysninger 15 Likviditetsreserve, hovedoppstillinger 16 Avgiftsbalansen for selvkosttjenestene vann, avløp, renovasjon, slam og feiing 17 Avgiftsbalansen for byggesaker 18 Hendelser etter balansedagen, rettssaker pr med mulige forpliktelser/tap for Trondheim kommune. 19 Samarbeid etter kommuneloven 27 og andre samarbeid

27 Note 1 Endring av arbeidskapital SIDENR: 1 BEREGNING ENDRING AV ARBEIDSKAPITAL BASERT PÅ BEVILGNINGSREGNSKAPET REGNSKAP REGNSKAP L1 ANSKAFFELSE AV MIDLER L2 INNTEKTER DRIFTSDEL (KONTOKLASSE 1) , ,41 L3 INNTEKTER INVESTERINGSDEL (KONTOKLASSE 0) , ,40 L4 INNBET. EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER (KONTOKL 1) , ,49 L5 INNBET. EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER (KONTOKL 0) , , L6 SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER , , L8 ANVENDELSE AV MIDLER L9 UTGIFTER DRIFTSDEL (KONTOKLASSE 1) , ,24 L10 UTGIFTER INVESTERINGSDEL (KONTOKLASSE 0) , ,03 L11 UTBET. EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER (KONTOKL. 1) , ,19 L12 UTBET. EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER (KONTOKL. 0) , , L13 SUM ANVENDELSE AV MIDLER , , L15 ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER , ,96 L16 ENDRING I UBRUKTE LÅNEMIDLER , , L17 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL , , ENDRING AV ARBEIDSKAPITAL BASERT PÅ BALANSEREGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP ENDRING L2 BETALINGSMIDLER , , ,84- L3 KORTSIKTIGE FORDRINGER , , , L4 SUM OMLØPSMIDLER , , , L6 KORTSIKTIG GJELD , , , L8 ENDRING ARBEIDSKAPITAL I BALANSEREGNSKAPET , , ,

28 SIDENR: 2 C) ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER REGNSKAP KOSTRA-ART ANSKAFFELSE AV MIDLER INNTEKTER DRIFTSDEL (KONTOKLASSE 1) SUM(600:670;700:770;800:890) ,88- L2 INNTEKTER INVESTERINGSDEL (KONTOKLASSE 0) SUM(600:670;700:770;800:890) ,97- L3 INNBETALINGER VED EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER SUM(900:929) ,12- L SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER S SUM(L2:L4) ,97- L ANVENDELSE AV MIDLER UTGIFTER DRIFTSDEL (KONTOKLASSE 1) SUM(010:285;300:480) ,68 L8 UTGIFTER INVESTERINGSDEL (KONTOKLASSE 0) SUM(010:285;300:480) ,67 L9 UTBETALINGER VED EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER SUM(500:529) ,54 L SUM ANVENDELSE AV MIDLER T SUM(L8:L10) ,89 L ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER U=W L5 - L ,08- L13 ENDRING I UBRUKTE LÅNEMIDLER BAL: 2.91(RT)-2.91(RT-1) ,04 L ENDRING I ARBEIDSKAPITAL V SUM(L13:L14) ,12- L D) AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER AVSETNINGER SUM(530:560) ,79 L1 BRUK AV AVSETNINGER SUM(930:960) ,97- L2 TIL AVSETNING SENERE ÅR 980 0,00 L NETTO AVSETNINGER W=U L1-L2-L ,82 L

29 Note 2 Pensjonsforpliktelser (F 5 nr 2) Generelt om pensjonsordningene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP), Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Regnskapsføring av pensjon Etter gjeldende lov og forskrift for kommunalt regnskap skal alle påløpte betalingsforpliktelser (utgifter) utgiftsføres når forpliktelsen påløper, dvs i dette tilfelle når den ansatte arbeider, og ikke på det tidspunkt den ansatte har gått av med pensjon. Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med motpost mot omløpsmidler/kortsiktig gjeld i balansen, og med tilbakeføring igjen neste år eller over de neste 15 årene. Trondheim kommune har valgt å tilbakeføre premieavvikene over 15 år. Bestemmelsene i årsregnskapsforskriften innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner. For AFP er pensonsforpliktelsene beregnet ut fra antatte uttaksfrekvenser av pensjon for årsklassene år. De uttaksfrekvensene som er lagt inn i for AFP i de kommunale pensjonsordningene er: 62 år: 20% 63 år: 30 % 64 år: 40 % 65 år: 50 % 66 år: 60 % Uttaksandel i de enkelte årskull er her å forstå som andel av de som har mulighet for det, dvs. de som allerede mottar uføre- eller alderspensjon er holdt utenfor. Videre er rett til AFP betinget av fortsatt tjeneste fram til pensjonering. Det er lagt inn forutsetninger om turnover i de ulike aldersgrupper for å hensynta dette, fra 20 % i gruppen under 20 år og synkende til 0 % for gruppen over 50 år. Korrigering av premietilskudd i 2002 og 2003 Det ble i 2002 og 2003 innbetalt premietilskudd som inkludert arbeidsgiveravgift utgjør kr 250 millioner kroner. Disse innskuddene er å betrakte som innbetalt pensjonspremie, men er ikke tidligere blitt hensyntatt ved beregning av pensjonskostnadene. Dette er korrigert i 2006 og er forklaringen på det store utslaget når det gjelder pensjon tilknyttet TKP. Feilen oppstod fordi reglene på det aktuelle tidspunktet var nye og delvis ufullstendige. Det er totalt inntektsført kr vedrørende premieavvik i Av dette gjelder kr 250 millioner feilen fra 2002 og Vedlegg: 1. Pensjonskostnader Premieavvik, avstemming

30 Pensjonskostnader 2006 Nærmere om regnskapstallene Inntekts- og gjeldsposter vist med - Pensjonsordning TKP KLP SPK SUM PENSJONSKOSTNAD Netto pensj.kostn (inkl.adm.) iht.aktuar - Årets pensjonspremie (jf aktuarberegn.) =Årets premieavvik Arb.avg. Årets betalte pensjonspremie iht.regnsk. Årets premieavvik (se spes.nedenfor) Resultatført 1/15 av tidl.års premieavvik = Pensjonskostnad i regnskapet Pensjonsordning TKP KLP SPK SUM AKKUMULERT PREMIEAVVIK Akkumulert /- Premieavvik for året -/+ Resultatført 1/15 av tidl.års premieavvik -/+ Korreksjon feil tidligere år = Akkumulert premieavvik (*1) Herav oppført under omløpsmidler: Herav oppført under kortsiktig gjeld: TKP KLP SPK SUM MIDLER OG FORPLIKTELSER Pensj.-midler Pensj.-forpl. Pensj.-midler Pensj.-forpl. Pensj.-midler Pensj.-forpl. Pensj.-midler Pensj.-forpl. Netto forplikt. Faktisk (akt.beregn.full amort) Iht regnskap pr = Gjenstående amortisering / estimatavvik pr Arbeidsg.avg.av nto pensj.forpl ) Estiimatavvik pr for fjoråret Akk.estimatavvik pr fra tidl.år Amortisert 1/15 eller 1/1 av estimatavvik = Gjenst.estimatavvik pr ) Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er også en langsiktig forpliktelse. Gjenstående amortisering / estimatavvik er forskjellen mellom fullstendig aktuarberegnet pensjonsforpliktelse og regnskapsført saldo iht forskrift. Netto pensjonsforpliktelse viser at en del av pensjonsforpliktelsen ikke er innbetalt eller regnskapsført. Arb.avg. FORUTSETNINGER Forventet avskastn.pensjonsmidler ( 13-5 F) Diskonteringsrente ( 13-5 E) Forventet årlig lønnsvekst ( 13-5 B) Forventet årlig G- og pensjonsreg. ( 13-5 D) Forventet dødelighet og uførhet TKP KLP SPK 6,00 % 6,00 % 6,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 3,19 % 3,19 % 3,19 % 3,19 % 3,19 % 3,19 % Som forsikr.tekn. forutsetn. Som forsikr.tekn. forutsetn. Som forsikr.tekn. forutsetn.

31 Premieavvik pensjon, avstemming (utgiftsføres/inntektsføres med 1/15-del av opprinnelig beløp hvert år) Saldo År Balansekto Oppr. Beløp + innt/ - utg + innt/ - utg + innt/ - utg + innt/ - utg TK BS TK BS TK BS TK TK Sum Herav BS Arbeidsgiveravgift Saldo Kontroll sats År Balansekto Oppr. Beløp + innt/ - utg + innt/ - utg + innt/ - utg + innt/ - utg TK ,1 % 2002 BS ,1 % 2003 TK ,1 % 2003 BS ,1 % 2004 TK ,1 % 2004 BS ,1 % 2005 TK ,1 % 2006 TK ,1 % Sum Herav BS Sum totalt Balanse Balanse Kontrollsum

32 Note 3 - garantier OPPGAVE OVER KOMMUNENS GARANTIFORPLIKTELSER Nr. Långiver/ Garantiansvar Garantiansvar Låntagere pr utløper år 1 Cultura Bank Svartlamoen Boligstiftelse Den norske Bank A/S Skuta barnehage Carlottenlund Sp.klubb Ranheim idrettslag Stavsetmyra barnehage Stiftelsen KIM - senteret Fokus Bank A/S Kraftverkene i Orkla Stiftelsen Ilen Menigh. Alders-og Sykehjem Statkraft har i forbindelse med kjøpet av TEV påtatt seg det reelle ansvaret. Trondheim Kommune er fortsatt juridisk ansvarlig for garantien overfor lånegiver. 4 Handelsbanken Trondheim kunstgress syd Husbanken Boligformål

33 Note 3 - garantier OPPGAVE OVER KOMMUNENS GARANTIFORPLIKTELSER Nr. Långiver/ Garantiansvar Garantiansvar Låntagere pr utløper år 6 Kommunal Landspensjonskasse Trondhjems Hospital Boligformål Kommunalbanken AS Boligstiftelsen for trygdeboliger Trondhjems Hospital Moholt park borettslag BL Ringvålvegen BL Bergheim senior og omsorgsboliger BL Harmonien BL Sannan park omsorgsboliger BL Ladesletta Hage BL Ilsvika BL J.O. Stavs vei 1, oms.bol Kong Carl Johan arb.stiftelse St. Jørgens stiftelse Zion sykehjem Bakklandet menighetsråd Tempesletta BL Kystadtunet BL Østre Rosten BL Munkvoll borettslag Laugsand borettslag Stiftelsen Laugsand aldershjem Kommunekreditt Norge A/S Trøndelag Bomveiselskap AS Trondh.fjorden Interkommunale Havn Nordea Trondheim varmegrusbane A/S Trondheim Spektrum AS Eiendomsstiftelsen Rotnissen barnehage

34 Note 3 - garantier OPPGAVE OVER KOMMUNENS GARANTIFORPLIKTELSER Nr. Långiver/ Garantiansvar Garantiansvar Låntagere pr utløper år 10 Postbanken Trondhjems Asyls b.hg.- Lademoen b.hg SpareBank 1 Midt-Norge Byåsen menighet Strindheim kunstgress AS Charlottenlund sportsklubb Kolstad fotball Havsteinbanen AS Sportsklubben Freidig Nidelv Idrettslag Flatås Idrettslag Stiftelsen Skistua Vestbyen Idrettslag Fotballavd Trondheim kommunale pensjonskasse Boligformål innskuddslånene Kulturdepartementet (garanti for spillemidler) Strindheim kunstgress Sverresborg IF, Havstein idrettsplass Ranheim IL., kunstgressbane Rosenborg BK, minibane kunstgress Trondhjems turnforening, turnhall Heimdal Fotball A/S Nardo Fotballklubb Trondheim Kunstgress Syd A/S Sportsklubben Trygg/Lade Sportsklubben Freidig Kolstad fotball SiT-Studentsamskipnaden i Trondheim Bruråk Hestesportsklubb Klæbu Sparebank

35 Note 3 - garantier OPPGAVE OVER KOMMUNENS GARANTIFORPLIKTELSER Nr. Långiver/ Garantiansvar Garantiansvar Låntagere pr utløper år Bruråk Hestesportsklubb ,00 Sum:

36 NOTE 4 Mellomværende med egne foretak Trondheim Parkering KF pr : Eiendeler: Gjeld: Utlån Kortsiktig fordring Kortsiktig gjeld Sum fordringer Sum gjeld Netto fordring Stavne Gård KF pr : Eiendeler: Gjeld: Utlån Kortsiktig fordring 0 Kortsiktig gjeld Sum fordringer Sum gjeld Netto fordring

37 Oversikt over aksjer pr Selskapets navn Org.nr. Konto i balansen Antall Pålydendandel verdi Eier- Bokført Merknad Granåsen Arrangement AS ,00 % Tidl Granåsen Skisenter AS Fylkets Fellesvaskeri AS ,00 % Leiv Eiriksson AS ,50 % Tidl Tæl AS Lerkendal Stadion AS ,36 % Leutenhaven AS ,00 % Midnor AS ,50 % Naboer A/B, Østersund ,88 % Trondheim Spektrum AS ,00 % Tidl Nidarøhallen AS Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS ,54 % Olavshallen AS ,00 % Prima AS ,00 % Støren Trelast AS ,11 % Svenska Kommun Forsakrings AB ,14 % Visit Trondheim AS ,45 % Tidl Trondheim Aktivum AS Trondheim Kino AS ,00 % Trondheim Renholdsverk AS ,00 % Trondheim Varmegrusbane AS ,00 % Trøndelag Bomvegselskap AS ,00 % Trøndelag Teater AS ,67 % Trøndelag Veifinans AS ,00 % Trøndelag Vekst AS Vegamot AS ,00 % Voldsminde AS ,00 % Nye aksjeposter: Midt-Norsk Filmfond AS Ny 2006 Midt-Norsk Filmsenter AS Ny 2006 Proventure Seed AS Ny 2006 Trondheim 2018 AS ,00 % Ny 2006 Trådløse Trondheim AS ,00 % Ny 2006 Slettede aksjeposter: Dalsminde hybelhus AS Solgt 2005 Kystad Hybelhus AS ,00 % 0 Avviklet 2006 Teknologiarena AS ,83 % 0 Omgj til stiftelse 2006 Sum:

38 Note 6a Fond og likviditetsreserve SIDENR: 1 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER SAMLET REGNSKAP REGNSKAP ENDRING DISPOSISJONSFOND , , , BUNDNE INVESTERINGSFOND 0,00 0,00 0, UBUNDNE INVESTERINGSFOND , , , BUNDNE DRIFTSFOND , , , SUM FOND , , , REGNSKAP REGNSKAP DRIFTSREGNSKAPET: AVSATT TIL DISPOSISJONSFOND ( ) , ,84 AVSATT TIL BUNDNE DRIFTSFOND ( ) , ,65 BRUK AV DISPOSISJONSFOND ( ) , ,24- BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND ( ) , ,57- INVESTERINGSREGNSKAPET: AVSATT TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND ( ) , ,30 AVSATT TIL BUNDNE INVESTERINGSFOND (2.55) 0,00 0,00 BRUK AV DISPOSISJONSFOND ( ) , ,57- BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND ( ) , ,29- BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND (2.55) 0,00 0, ENDRING DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET , , DISPOSISJONSFOND REGNSKAP REGNSKAP SALDO , ,16- TRONDHEIM BYGGSERVICE (AVSLUTTET KF) 0, ,93 AVSATT I DRIFTSREGNSKAPET , ,84 FORBRUK I DRIFTSREGNSKAPET , ,24- FORBRUK I INVESTERINGSREGNSKAPET , , SALDO PR , ,

39 SIDENR: 2 BUNDNE INVESTERINGSFOND REGNSKAP REGNSKAP SALDO ,00 0,00 AVSATT I INVESTERINGSREGNSKAPET 0,00 0,00 FORBRUK I INVESTERINGSREGNSKAPET 0,00 0, SALDO PR ,00 0, UBUNDNE INVESTERINGSFOND REGNSKAP REGNSKAP SALDO , ,21- AVSATT I INVESTERINGSREGNSKAPET , ,30 FORBRUK I INVESTERINGSREGNSKAPET , , SALDO PR , , BUNDNE DRIFTSFOND REGNSKAP REGNSKAP SALDO , ,03- AVSATT I DRIFTSREGNSKAPET , ,65 FORBRUK I DRIFTSREGNSKAPET , , SALDO PR , , LIKVIDITETSRESERVE REGNSKAP REGNSKAP SALDO , ,33 AVSATT I DRIFTSREGNSKAPET ,00-0,00 AVSATT I INVESTERINGSREGNSKAPET , ,00- VARMEGRUSBANEN ,00-0,00 FORBRUK I DRIFTSREGNSKAPET 0,00 0,00 FORBRUK I INVESTERINGSREGNSKAPET 0, , SALDO PR , ,

40 SIDENR: 3 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK REGNSKAP REGNSKAP SALDO REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK 0,00 0,00 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK ,50 0,00 DISPONERING TIDL. ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK 0,00 0, SALDO PR ,50-0, REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK REGNSKAP REGNSKAP SALDO REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK 0,00 0,00 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK ,74-0,00 DEKNING TIDLIGERE ÅRS MERFORBRUK 0,00 0, SALDO PR ,74 0,

41 Note 6 b - ubundet inv.fond I N V E S T E R I N G S F O N D E T P R Investeringsfond, bokført pr ,34 + avsetning i ,58 + overført fra inv.fond avsatt fra Kraftfondet i ,00 - bruk i 2006 ( ,49) ,09 Investeringsfond, bokført pr ,43 - Bevilget, men ubrukt ,76 Til disposisjon ,67 Tilleggskommentar: Utlånt til: Trondheim Varmegrusbane A/S ,00

42 Note 6 c - selvkostfond S E L V K O S T F O N D P R Selvkostfond, bokført pr ,77 + avsetning i ,00 - bruk i 2006 ( ,00) ,00 Selvkostfond, bokført pr ,77 Bundne driftsfond: (selvkostfond) Avfallsforvaltning ( ,13) Byggesaksfond ,00 Planbehandling ,00 Deponianlegg Hegstadmoen ,00 Feiervesenet ,10 Vann ,85 Slam ,00 Avløp ,95 Sum: ,77

43 Note 6 d - ubundet inv.fond, såkornfondet S Å K O R N F O N D P R Såkornfond, bokført pr ,00 + avsetning i ,00 - bruk i 2006 ( ,00) ( ,00) Såkornfondfond, bokført pr ,00

44 Note 6 e - bundet driftsfond, piggdekkfondet P I G G D E K K F O N D P R Piggdekkfond, bokført pr ,30 + avsetning i ,00 - bruk i 2006 ( ,74) ( ,74) Piggdekkfond, bokført pr ,56 Spesielle forhold i 2006: Regnskapsmessig behandling av inntekten fra piggdekkoblater er endret i Den relative del av inntekten i 2006 som gjelder piggdekkavgift for 2007 er anordnet. Anordnet beløp utgjør kr Dette er årsaken til at det i 2006 må bokføres bruk av fond med kr i stedet for en avsetning til fond med kr

45 Note 7 - Spesifikasjon av kapitalkonto (259.90) KAPITALKONTO PR DEBETPOSTER I ÅRET Mottatte avdrag på boliglån ,77 Mottatte avdrag på sosiallån ,48 Mottatte avdrag på utbedringslån ,55 Avdrag lån fra Varmegrusbanen ,00 Avdrag lån fra Nasjonalforeningen for folkehelsen ,00 Avdrag lån fra Stavne Gård KF ,00 Avdrag lån fra Trondheim Renholdsverk AS ,00 Avdrag lån fra Andungen barnehage ,00 Avdrag lån fra Trondheim Parkering KF ,00 Bruk av lånemidler ,96 Nedskriving av aksjer ,00 Avskrevet etableringslån og komm garanterte lån ,07 Avskriving fra anleggsmodulen (FA) ,04 Utrangering/Salg fra anleggsmodulen (FA) ,00 Anleggsobligasjoner Bykassen ,00 Netto pensj.forpliktelse SPK ,00 Arb.giver avgift - Netto pensj.forpliktelse SPK ,00 Estimatavvik KLP ,00 Estimatavvik SPK ,00 Saldo pr , ,79 KREDITPOSTER I ÅRET Saldo pr ,95 Betalte avdrag lånefondet ,00 Betalte avdrag på eksterne lån ,00 Aktivering av investeringer ,98 Aktivering av investeringer 2005 (Tilbakeføring) ,79 Aktivering fra anleggsmodulen (FA) ,00 Nye utlån til utbedringslån ,00 Nye utlån til boligformål ,00 Nye utlån til Trondheim Parkering KF (Korr) 200,00 Nye utlån til sosialformål ,74 Urettmessig mottatt sosialhjelp ,79 Egenkapitalinnskudd KLP ,00 Netto pensj.forpliktelse KLP ,00 Netto pensj.forpliktelse TKP ,00 Arb.giver avgift - Netto pensj.forpliktelse KLP ,00 Arb.giver avgift - Netto pensj.forpliktelse TKP ,00 Estimatavvik TKP ,00 Forvaltningslån; Restanser omgjort til gjeld ,12 Kjøp av aksjer og andeler ,00 Anleggsobligasjoner Kraftfondet , ,79

46 Poltisk og administrativ organisering Organisasjonskart

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 Innhaldsliste Rekneskapsskjema-Drift... 4 Rekneskapsskjema-Investering... 6 Rekneskapsskjema-Balanse... 8... 9 REVISJONSBERETNING... 17 2 DRIFTSREKNESKAP OG INVESTERINGSREKNESKAP

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd 18.2.2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsprinsipper Kommunens tilskudd Regnskapsskjema drift Regnskapsskjema investering Regnskapsskjema balansen Gravlegater pr

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 6

Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 6 Innhold Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Hovedoversikt drift... 5 Regnskapsskjema 1A... 6 Regnskapsskjema 1B... 6 Regnskapsskjema 1B detaljert... 6 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 2 REGNSKAP 2018 HAMMERFEST HAVN KF 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Fordeling inntekter... 4 3 Økonomisk oversikt drift... 5 4 Innvesteringer 2018... 6 5 Balanse...

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534 Balanse Noter Regnskap ~FusjonsbaIanse Regnskap 2011 01.01.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12.377.969.573 9.911.231.621 9.631.910.278 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Salten Regionråd. Driftsregnskap 2017

Salten Regionråd. Driftsregnskap 2017 Driftsregnskap 2017 Regnskap Budsjett Regnskap Note 2017 2017 2016 Driftsinntekter 1 Andre salgs- og leieinntekter 143 453 63 479 2 Overføringer med krav til motytelse 8 4 985 580 4 391 250 6 212 732 3

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Frogner Menighetsråd. Regnskap 2018

Frogner Menighetsråd. Regnskap 2018 Frogner Menighetsråd Regnskap 2018 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 172 350,18

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Regnskap Tana kommune 2008 Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Sist endret 26/2-09 Side 2/95 Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1a - driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2a - investeringsregnskapet...

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Tall i 1000 kroner Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2013 2013 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 61 870 52 780 52 780 58

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

R 2016 R 2017 RB 2017 VB

R 2016 R 2017 RB 2017 VB 1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast

Detaljer

Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4

Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4 Innhold Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Hovedoversikt drift... 4 Regnskapsskjema 1A... 4 Regnskapsskjema 1B... 5 Regnskapsskjema 1B detaljert på konto... 6

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer