REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014"

Transkript

1 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

2 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj Driftsinntekter Brukarbetalingar Andre sals- og leieinntekter Overføringar med krav til motytelse Rammetilskot Andre statlige overføringar Andre overføringar Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i.produksjon Kjøp av tenester som erst. ten.produksjon Overføringar Avskrivingar Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eigaruttak Gevinst på finansielle instrument (omløpsmi Mottatte avdrag ((omløpsmi på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjonar og andre fin.utg Tap på finansielle instrument Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjonar Motpost avskrivingar Netto driftsresultat Interne finanstransaksjonar Bruk av tidlegare års regnsk.m.forbruk mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetningar Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidlegare års reknsk.m merforbruk Avsetningar til disposisjonsfond Avsetningar til bundne fond Avsetningar til likviditetsreserven Sum avsetningar smessig meir/mindreforbruk

3 Økonomiske oversikter - investering Oppr.budsj Inntekter Sal av driftsmiddel og fast eigedom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter, utbytte og eigaruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og t. som inngår i ttrtj.produksjon Kjøp av tenester som erstattar ttj.produksjon Overføringar Renteutgifter, provisjonar og andre fin.utg Fordelte utgifter - - Sum utgifter Finanstransaksjonar Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjar og partar Dekning av tidlegare års udekte Avsetningar til ubundne investeringsfond Avsetningar til bundne fond Avsetningar til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjonar Finansieringsbehov Dekt slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Sal av aksjar og partar Bruk av tidlegare års udisponert Overføringar frå driftsregnskapen Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekt/udisponert

4 Økonomiske oversikter - Balanse 2012 EIGEDELAR Anleggsmiddel Faste eigedomar og anlegg Utstyr, maskiner og transportmiddel Utlån Konserninterne langsiktige fordringer Aksjar og partar Pensjonsmidlar Omløpsmidlar Kortsiktige fordringar Premieavvik Aksjar og partar Sertifikat - - Obligasjonar Kasse, postgiro, bankinnskott SUM EIGEDELAR EIGENKAPITAL OG GJELD Eigenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påverkar AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påverkar AK Invest Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig meirforbruk - - Udisponert i inv.rekneskap - - Udekt i inv.rekneskap - - Likviditetsreserve - - Kapitalkonto Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktingar Ihendehavarobligasjonslån - - Sertifikatlån - - Andre lån Kortsiktig gjeld Kassakredittlån - - Anna kortsiktig gjeld Konsernintern kortsiktig gjeld 568 Premieavvik SUM EIGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Av dette : Ubrukte lånemidlar Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiane

5 sskjema 1A - drift Oppr.budsjett 2012 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskott Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar Andre generelle statstilskott Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrument Renteutg.,provisjonar og andre fin.utg. Tap finansielle instrument Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidlegare regnsk.m merforbruk Til ubundne avsetningar Til bundne avsetningar Bruk av tidligare reknesk.m mindreforbruk Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar Netto avsetningar Overført til investeringsrekneskapen Til fordeling drift Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) smessig mindreforbruk

6 sskjema 1B - drift Oppr.budsjett 2012 SUM fordelt til drift frå skjema 1A RÅDMANN KULTUR POLITISK VERKSEMD MIDTIGRENDA BARNEHAGE ØYE OG SKEI BARNEHAGAR BØFJORDEN OG BÆVERFJORD OS OPPVEKSTSENTER 233 MO OPPVEKSTSENTER TODALEN OG STANGVIK OS OPPVEKSTSENTER 236 ØYE SKULE SURNADAL UNGDOMSSKULE HELSE OG REHABILITERING INSTITUSJONANE HABILITERING HEIMETENESTA NAV KOMMUNALTEKNIKK KOMMUNALTEKNIKK - VAR BYGG OG MILJØ EIGEDOM reservert tilleggsløyving MVA. REFUSJON INVEST YMSE INNTEKTER/ UTGIFTER TILSKOT DAGLEG LEIAR PPT REKTOR KULTURSKULEN KYRKJELEG FELLESRÅD IK BARNEVERN Motpost avskrivingar Premieavvik ført på ansvar Postar ført i både 1A og 1B

7 sskjema 2A - investering Oppr.budsjett 2012 Investeringar i anleggsmiddel Utlån og forskotteringar Avdrag på lån Avsetningar Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmiddel Tilskott til investeringar Mottatte avdrag på lån og refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå driftsregnskapen Bruk av avsetningar Sum finansiering Udekt/udisponert sskjema 2B - investering Nr Prosjekt Oppr.budsjett Ansvar: 100 RÅDMANN 117 IKT - Orkidé IKT-UTVIDA TRÅDLAUST NETT IKT BACKUPLØSNING Sum ansvar: 100 RÅDMANN Ansvar: 130 KULTUR 000 UTAN PROSJEKT KULTURHUSET-OPPGRADERING LYD Sum ansvar: 130 KULTUR Ansvar: 237 SURNADAL UNGDOMSSKULE 142 IKT - PC-INNKJØP SKULANE Sum ansvar: 237 SURNADAL UNGDOMSSKULE Ansvar: 310 HELSE OG REHABILITERING 141 IKT-TURNUSLØNN ENTERPRISE IKT-HSPRO Sum ansvar: 310 HELSE OG REHABILITERING Ansvar: 330 INSTITUSJONANE 141 IKT-TURNUSLØNN ENTERPRISE IKT - LØFT HELSE OG OMSORG Sum ansvar: 330 INSTITUSJONANE

8 Ansvar: 340 BU OG AKTIVITETSTENESTE 141 IKT-TURNUSLØNN ENTERPRISE Sum ansvar: 340 BU OG AKTIVITETSTENESTE Ansvar: 350 HEIMETENESTA 141 IKT-TURNUSLØNN ENTERPRISE Sum ansvar: 350 HEIMETENESTA Ansvar: 420 KOMMUNALTEKNIKK 000 UTAN PROSJEKT KOMMUNEHUSET UTEOMRÅDE TRAFIKKSIKRINGSTILTAK HAMMARVOLLVEGEN G/S VED RIDEHALLEN SVARTVATNET BYGGEFELT NYSTUBAKKAN BYGGEFELT KRÅKHAUGEN BYGGEFELT SOMMERRO INFRASTRUKTUR RØTET INDUSTRITOMTER Sum ansvar: KOMMUNALTEKNIKK Ansvar: 430 KOMMUNALTEKNIKK - VAR 100 BILKJØP FAUSKÅA VASSVERK PRESTELVA VASSVERK PUMPESTASJONAR AVLØPSNETT Sum ansvar: KOMMUNALTEKNIKK - VAR Ansvar: 440 NÆRING, BYGG OG MILJØ 130 SKANSEN IKT E-Bygg IKT Sum ansvar: 440 NÆRING, BYGG OG MILJØ Ansvar: 460 EIGEDOM 000 UTAN PROSJEKT BILKJØP KULTURHUSET LYDSKJERMING BIBLIOTEK ENØK - ENERGISPAREKONTRAKT NØKKELSYSTEM KOMMUNEHUSET ØYE BARNEHAGE - TO NYE AVD PEDAGOGISK TILPASSING SKULEBYGG OPPGRADERING - STANGVIK UTEOMRÅDE BARNEHAGAR NYE ØYE SKULE/ FLEIRBRUKSHALL ØYE SKULE-VENTILASJONSTÅRN DAGSENTER HABILITERING/ HELSE BUSTAD FOR BRUKARAR KONTOR/ MØTEROM HEIMETENESTA Sum ansvar: 460 EIGEDOM Ansvar: 530 KYRKJELEG FELLESRÅD 000 UTAN PROSJEKT Sum ansvar: 530 KYRKJELEG FELLESRÅD Sum investeringar Surnadal, Knut Haugen rådmann Trond Håskjold økonomisjef 8

2 拥 有 合 法 知 识 产 权 且 无 知 识 产 权 纠 纷 ; 3 符 合 本 省 市 地 区 产 业 发 展 方 向, 具 有 一 定 创 新 性 ; 4 经 营 规 范, 社 会 信 誉 良 好, 无 不 良 记 录 ; 5 吸 纳 就 业 2 人 及 以 上 ( 不 含 项 目 发 起

2 拥 有 合 法 知 识 产 权 且 无 知 识 产 权 纠 纷 ; 3 符 合 本 省 市 地 区 产 业 发 展 方 向, 具 有 一 定 创 新 性 ; 4 经 营 规 范, 社 会 信 誉 良 好, 无 不 良 记 录 ; 5 吸 纳 就 业 2 人 及 以 上 ( 不 含 项 目 发 起 扬 帆 电 商 园 创 业 见 习 大 赛 实 施 方 案 一 总 则 为 了 进 一 步 支 持 大 众 创 业 万 众 创 新, 给 创 业 者 提 供 优 质 的 创 业 平 台, 提 供 优 质 的 创 业 服 务, 提 供 实 实 在 在 的 创 业 条 件 合 肥 蜀 山 经 济 开 发 区 与 蜀 山 区 创 业 服 务 中 心 省 大 中 专 毕 业 生 就 业 指 导 中 心 联

Detaljer

untitled

untitled 露 年 老 女 兩 留 兩 離 不 不 不 料 車 不 料 來 1. 22 年 讀 律 說 2. 女 20 老 女 麗 3. 45 老 論 4. 林 女 43 見 識 女 5. 45 來 老 6. 女 20 女 7. 劉 女 45 利 說 8. 60 9. 50 良 10. 50 11. 45 12. 45 露 1 13. 老 14. 里 50 兩 L 不 1 : L L 切 2 1 切 泥 留 露

Detaljer

秘密

秘密 錯 魂 記 歌 仔 戲 劇 本 劇 情 簡 介 義 明 雅 蓮 夫 妻 膝 下 無 子, 養 育 年 齡 差 距 甚 大 的 小 妹 慧 君, 他 們 都 熱 愛 南 管 音 樂, 而 台 南 城 的 南 管 秋 祭 大 會 將 近, 這 三 人 所 屬 的 館 閣 雅 音 齋 也 正 加 緊 練 習, 希 望 能 在 秋 祭 大 會 中 奪 得 頭 彩 某 日 姑 嫂 兩 人 出 門 行 香, 天

Detaljer

E11701

E11701 編 輯 推 薦 無 悔 付 出 的 勇 氣 身 邊 是 不 是 有 這 樣 的 人, 總 將 自 己 的 需 求 放 在 最 後, 為 了 所 愛 的 人 無 怨 無 悔 付 出? 以 前 小 編 總 覺 得 這 樣 的 人 很 偉 大 也 很 傻, 怎 麼 能 將 自 己 的 一 切 全 部 投 入 毫 不 保 留? 或 許 是 因 為 見 到 身 邊 朋 友 為 了 愛 情 義 無 反 顧, 明

Detaljer

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Detaljer

社 工 系 师 生 继 续 服 务 金 竹 林 儿 童 之 家.7 专 业 技 能 训 练 动 员 大 会..7 顶 岗 实 习 动 员 会..9 2013 级 本 科 班 专 业 技 能 训 练...9 保 山 学 院 盈 江 青 爱 小 屋 支 教 行..10 2014 级 政 本 班 德 育

社 工 系 师 生 继 续 服 务 金 竹 林 儿 童 之 家.7 专 业 技 能 训 练 动 员 大 会..7 顶 岗 实 习 动 员 会..9 2013 级 本 科 班 专 业 技 能 训 练...9 保 山 学 院 盈 江 青 爱 小 屋 支 教 行..10 2014 级 政 本 班 德 育 保 山 学 院 就 业 创 业 工 作 简 报 第 二 期 保 山 学 院 招 生 就 业 处 主 办 目 录 人 文 学 院 2016 年 1 月 考 研 复 习 交 流 会.........1 就 业 指 导 专 题 讲 座..........1 面 试 礼 仪 讲 座.........2 就 业 创 业 知 识 讲 座.........3 2014 级 历 史 学 班 前 往 板 桥 镇 开

Detaljer

信工学生工作简报 第四期.doc

信工学生工作简报 第四期.doc 首 都 师 范 大 学 信 息 工 程 学 院 学 生 工 作 简 报 信 工 学 院 学 生 工 作 办 公 室 2011 年 6 月 第 四 期 内 容 提 要 校 党 委 副 书 记 缪 劲 翔 到 信 工 学 院 调 研 信 工 学 院 举 办 党 史 知 识 竞 赛 纪 念 建 党 九 十 周 年 信 工 学 院 举 办 第 九 期 分 党 校 培 训 41 名 学 员 顺 利 结 业 信

Detaljer

2009杭州市小学地方课程

2009杭州市小学地方课程 2013 年 杭 州 市 校 本 课 程 建 设 与 实 施 研 讨 会 暨 江 干 区 精 品 校 本 课 程 推 介 会 资 料 主 办 : 杭 州 市 普 通 教 育 研 究 室 承 办 : 江 干 区 教 育 局 协 办 : 江 干 区 教 师 进 修 学 校 杭 州 师 范 大 学 附 属 丁 兰 实 验 学 校 2013 年 5 月 目 录 1. 会 议 日 程 安 排 3 2. 课 堂

Detaljer

党 政 投 资 基 金 落 户 上 城 区 曰 全 年 新 批 外 商 投 资 项 目 30 个 袁 实 际 利 用 外 资 12737 万 美 元 曰 引 进 市 外 内 资 项 目 598 个 袁 实 际 到 位 资 金 113.9 亿 元 曰 推 进 区 市 协 作 工 程 袁 出 台 实 施

党 政 投 资 基 金 落 户 上 城 区 曰 全 年 新 批 外 商 投 资 项 目 30 个 袁 实 际 利 用 外 资 12737 万 美 元 曰 引 进 市 外 内 资 项 目 598 个 袁 实 际 到 位 资 金 113.9 亿 元 曰 推 进 区 市 协 作 工 程 袁 出 台 实 施 党 政 中 共 上 城 区 委 揖 区 委 工 作 概 况 铱 2010 年 袁 中 共 上 城 区 委 坚 持 以 科 学 发 展 观 为 指 导 袁 紧 紧 围 绕 建 设 野 具 有 国 际 水 准 的 高 品 质 中 心 城 区 冶 战 略 目 标 袁 主 动 适 应 后 金 融 危 机 时 期 转 型 发 展 尧 统 筹 发 展 的 趋 势 特 点 袁 积 极 对 接 省 尧 市 发 展

Detaljer

簡 述 所 有 參 與 教 案 編 寫 人 員 之 學 經 歷 及 負 責 內 容 參 與 教 案 編 寫 人 員 魏 俊 陽 學 歷 經 歷 負 責 內 容 國 立 臺 灣 師 範 新 北 市 閩 南 語 教 案 編 寫 大 學 課 程 與 教 輔 導 團 教 學 者 學 研 究 所 博 士 新

簡 述 所 有 參 與 教 案 編 寫 人 員 之 學 經 歷 及 負 責 內 容 參 與 教 案 編 寫 人 員 魏 俊 陽 學 歷 經 歷 負 責 內 容 國 立 臺 灣 師 範 新 北 市 閩 南 語 教 案 編 寫 大 學 課 程 與 教 輔 導 團 教 學 者 學 研 究 所 博 士 新 教 育 部 顧 問 室 符 合 大 腦 功 能 教 學 的 進 階 師 資 人 才 培 訓 計 畫 第 一 屆 符 合 大 腦 功 能 教 學 教 案 甄 選 辦 法 教 案 資 料 表 領 域 方 向 國 小 : 語 文 類 數 學 類 健 康 自 然 與 生 活 科 技 類 國 中 : 語 文 類 數 學 類 健 康 自 然 與 生 活 科 技 類 社 會 類 改 編 版 第 冊 第 課 範 圍

Detaljer

支撑材料4.4.doc

支撑材料4.4.doc 1. 2. ( ) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.2.10 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. () 25. 4.3.12 26. 2.3.21 27. 1.2.22 28. ( 201465 ) ( 2010122 ) ( 201489 ) 1.

Detaljer

教学设计方案

教学设计方案 分 会 场 名 称 : 教 学 设 计 方 案 课 程 名 称 : 人 与 动 物 单 元 主 题 阅 读 课 教 师 姓 名 : 郭 瑜 科 目 : 语 文 年 级 : 六 年 级 课 时 : 2 课 时 教 学 内 容 本 组 课 文 选 自 人 教 版 六 年 级 上 第 七 单 元 人 与 动 物 专 题, 课 内 四 篇 课 文 : 老 人 与 海 鸥 跑 进 家 来 的 松 鼠 最 后

Detaljer

课程整体教学设计指导意见

课程整体教学设计指导意见 思 想 道 德 修 养 与 法 律 基 础 课 程 整 体 教 学 设 计 一 基 本 信 息 课 程 名 称 : 思 想 道 德 修 养 与 法 律 基 础 课 程 类 型 : 公 共 必 修 课 学 时 :48 学 分 :3 先 修 课 : 无 后 续 课 : 无 二 课 程 需 求 分 析 1 课 程 性 质 与 目 标 : 思 想 道 德 修 养 与 法 律 基 础 课 程 是 学 校 各

Detaljer

???h?????????W??????

???h?????????W?????? 主 題 : 愛 是 什 麼 樣 子 ㄧ 教 學 主 題 : 愛 是 什 麼 樣 子 設 計 緣 起 : 我 目 前 任 教 於 國 小 ㄧ 年 級, 班 上 有 ㄧ 位 多 重 障 礙 的 學 生, 同 儕 因 老 師 的 鼓 勵 與 指 導, 表 面 上 都 能 接 納 身 障 生, 但 因 該 名 身 障 生 表 達 友 誼 的 方 式 不 太 對, 常 會 故 意 把 口 水 滴 到 同 學

Detaljer

天天星期三

天天星期三 康 軒 版 二 上 第 三 單 元 第 九 課 等 待 兔 子 的 農 夫 單 元 名 稱 第 三 單 元 好 聽 的 故 事 課 名 第 九 課 等 兔 子 的 農 夫 教 材 來 源 康 軒 版 第 三 冊 二 上 教 學 時 間 六 節 設 計 者 北 一 區 幸 曼 玲 教 授 團 隊 臺 北 市 西 園 國 小 主 任 林 淑 華 臺 北 市 濱 江 國 小 教 師 廖 瑞 珍 1. 背

Detaljer

任 务 单 一 ~2: 文 具 书 本 摆 整 齐, 争 得 自 理 星 争 星 要 求 : 文 具 用 品 摆 放 好, 书 本 叠 叠 放 整 齐 探 秘 任 务 一 ~2: 文 具 书 本 摆 整 齐, 争 得 自 理 星 任 务 1: 跟 小 辅 导 员 一 起 参 观 高 年 级 的 教

任 务 单 一 ~2: 文 具 书 本 摆 整 齐, 争 得 自 理 星 争 星 要 求 : 文 具 用 品 摆 放 好, 书 本 叠 叠 放 整 齐 探 秘 任 务 一 ~2: 文 具 书 本 摆 整 齐, 争 得 自 理 星 任 务 1: 跟 小 辅 导 员 一 起 参 观 高 年 级 的 教 少 先 队 活 动 课 儿 童 团 团 前 教 育 之 一 苗 苗 章 启 动 课 学 校 : 闵 行 区 实 验 小 学 ( 景 城 校 区 ) 年 级 : 一 年 级 辅 导 员 : 胡 波 活 动 目 标 1 通 过 完 成 校 园 探 秘 行 动 一 级 任 务, 在 做 一 做 玩 一 玩 的 游 戏 闯 关 过 程 中 获 得 青 松 星 动 手 星 爱 心 星 五 宝 星 2 通 过

Detaljer

Cover-3.indd, page Normalize

Cover-3.indd, page Normalize 5 55 75 91 5 6 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 9 10 1 2 3 4 5 6 7 11 12 1 2 3 13 14 1 2 3 15 16 1 2 17 18 1 2 3 19 20 1 2 21 22 1 2 3 23 24 1 2 3 25 26 1 2 3 4 5 27 28 1 3 2 4 5 6 7 8 9 29 30 31 32 1 2 3 4 33

Detaljer

人 間 菩 提 Part 1 人 間 菩 提 Part 2 清 涼 菩 提 正 覺 ------------------ 10 修 行 ------------------ 13 清 心 ------------------ 16 發 願 ------------------ 18 自 重 ----

人 間 菩 提 Part 1 人 間 菩 提 Part 2 清 涼 菩 提 正 覺 ------------------ 10 修 行 ------------------ 13 清 心 ------------------ 16 發 願 ------------------ 18 自 重 ---- 人 間 菩 提 Part 1 人 間 菩 提 Part 2 清 涼 菩 提 正 覺 ------------------ 10 修 行 ------------------ 13 清 心 ------------------ 16 發 願 ------------------ 18 自 重 ------------------- 20 習 氣 ------------------ 22 清 淨 心

Detaljer

Part 1 2 3 4 5 6 7 Part 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Part 3 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Detaljer

2004 162 2004 10 19 ... 1... 2... 6... 18... 21... 24... 29... 30... 38... 43... 44... 48... 49... 51... 52... 54... 55... 57... 71... 81... 83... 83 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) / - 1 - , : ( ) - 2 - : - 3 - 3

Detaljer

投 身 基 层 建 功 立 业 政 治 部 主 任 李 继 耐 上 将 的 批 示 ( 照 片 ) 国 防 生, 梦 想 之 翼 能 飞 多 远? 对 清 华 大 学 国 防 生 走 基 层 之 路 的 追 踪 与 思 考 清 华 学 子 国 防 生 岱 天 荣 摄 - 1 -

投 身 基 层 建 功 立 业 政 治 部 主 任 李 继 耐 上 将 的 批 示 ( 照 片 ) 国 防 生, 梦 想 之 翼 能 飞 多 远? 对 清 华 大 学 国 防 生 走 基 层 之 路 的 追 踪 与 思 考 清 华 学 子 国 防 生 岱 天 荣 摄 - 1 - 目 录 总 政 治 部 主 任 李 继 耐 上 将 的 批 示... - 0 - 国 防 生, 梦 想 之 翼 能 飞 多 远? 对 清 华 大 学 国 防 生 走 基 层 之 路 的 追 踪 与 思 考. - 1 - 军 旅 人 生 从 清 华 启 航... - 13 - 厚 德 值 军 营 自 强 续 辉 煌... - 20 - 扎 根 基 层 建 功 立 业... - 23 - 扎 根 基 层

Detaljer

城市建设与构建和谐城市的探究

城市建设与构建和谐城市的探究 城 市 设 计 导 则 与 建 筑 集 群 设 计 的 滨 海 实 践 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 实 施 综 述 王 靖 摘 要 本 文 通 过 对 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 城 市 设 计 导 则 及 建 筑 集 群 设 计 的 过 程 回 顾, 突 显 了 城 市 设 计 导 则 在 指 引 建

Detaljer

第 二 十 章 灸 法 拔 罐 法 设 计 首 页 课 程 名 称 中 医 传 统 康 复 疗 法 项 目 / 主 题 灸 法 拔 罐 法 课 类 理 论 课 课 序 1 学 时 2 班 级 / 小 组 13 级 体 育 保 健 与 康 复 地 点 819 时 间 11 月 12 日 能 力 ( 技

第 二 十 章 灸 法 拔 罐 法 设 计 首 页 课 程 名 称 中 医 传 统 康 复 疗 法 项 目 / 主 题 灸 法 拔 罐 法 课 类 理 论 课 课 序 1 学 时 2 班 级 / 小 组 13 级 体 育 保 健 与 康 复 地 点 819 时 间 11 月 12 日 能 力 ( 技 中 医 传 统 康 复 疗 法 课 程 教 案 ( 2014---2015 学 年 第 一 学 期 ) 授 课 类 型 ( 新 旧 课 ): 新 授 课 有 无 大 纲 : 有 理 论 : 36 学 时 实 验 : 0 学 时 复 习 : 0 学 时 课 内 实 操 : 18 学 时 参 观 : 0 学 时 其 他 : 0 学 时 目 的 要 求 : 本 授 课 计 划 以 党 的 教 育 方 针

Detaljer

?C?{????

?C?{???? 臺 北 市 政 府 教 育 局 102 年 度 臺 北 市 高 級 中 等 以 下 學 校 國 際 教 育 深 耕 方 案 臺 北 市 國 中 領 域 跨 國 參 訪 報 告 出 國 期 間 :102 年 11 月 17 日 至 21 日 派 赴 國 家 : 中 國 大 陸 杭 州 市 報 告 日 期 :102 年 12 月 公 務 赴 大 陸 地 區 出 國 報 告 ( 赴 大 陸 出 國 類 別

Detaljer

乃 两 个 字 低 沉 了 以 外 其 他 都 是 嘶 吼 出 来 的, 特 别 是 是 也! 说 完 后 似 乎 都 能 看 到 面 目 狰 狞 的 老 头 脖 子 上 的 青 筋 纠 结 暴 显 女 娃 张 着 嘴 喃 喃 道 : 第 二 代 花 骨 朵 好 吃 知 县 老 头 低 低 的 笑

乃 两 个 字 低 沉 了 以 外 其 他 都 是 嘶 吼 出 来 的, 特 别 是 是 也! 说 完 后 似 乎 都 能 看 到 面 目 狰 狞 的 老 头 脖 子 上 的 青 筋 纠 结 暴 显 女 娃 张 着 嘴 喃 喃 道 : 第 二 代 花 骨 朵 好 吃 知 县 老 头 低 低 的 笑 爱 妻 霸 道 : 夫 君 乖 乖 来 道 歉 / 作 者 : 安 德 猫 儿 第 一 卷 第 一 章 穿 越 了 傍 晚 时 分, 醉 人 的 重 重 红 霞 铺 满 了 天 际 袅 袅 上 升 的 炊 烟 在 远 处 与 晚 霞 相 接 一 条 大 黄 狗 突 然 从 草 丛 中 冲 了 出 来, 它 快 步 跑 了 几 下 然 后 冲 着 正 晃 悠 悠 漫 步 的 老 牛 吠 了 两 声 老

Detaljer

sktl00014_read.pdf

sktl00014_read.pdf Part 2 TSET A B C D 34 Part 2 A B C D 35 36 37 TIPS Part 2 38 1 2 1 39 3 4 TIPS Part 2 DJ 40 41 4 12 Part 2 4 42 Part 2 TIPS 1. XXXX 2. 3. 4. 5. 43 44 45 TIPS Part 2 46 TIPS Part 2 47 48 XXXX 1. XXXX 1.

Detaljer

先生別耍我

先生別耍我 先 生 別 耍 我. 夏 雪 3 目 錄 : 第 一 章 005 第 二 章 019 第 三 章 044 第 四 章 058 第 五 章 077 第 六 章 101 第 七 章 121 第 八 章 136 4 目 錄 第 九 章 151 第 十 章 172 尾 聲 196 關 於 夏 雪 197 先 生 別 耍 我. 夏 雪 5 第 一 章 姜 曦 在 照 片 裡 翻 閱 照 片 的 是 一 個

Detaljer

<46495420446F63756D656E7428442D2DBAD8EEDAB2A92DB3AFBBD42D323031312DB3C9B9FBBBE3B1E02DBBE3B1E02E6D6469>

<46495420446F63756D656E7428442D2DBAD8EEDAB2A92DB3AFBBD42D323031312DB3C9B9FBBBE3B1E02DBBE3B1E02E6D6469> 序 一 社 区 是 党 和 政 府 管 理 社 会 的 最 基 层 组 织 袁 是 推 进 城 市 化 发 展 尧 建 设 和 谐 社 会 的 基 础 平 台 袁 创 新 社 区 建 设 是 滨 湖 建 设 率 先 基 本 现 代 化 示 范 区 的 重 要 内 容 袁 也 是 滨 湖 打 造 宜 居 城 市 的 核 心 支 撑 遥 回 首 过 去 袁 我 们 倍 感 欣 慰 遥 近 年 来 袁 滨

Detaljer

Microsoft Word - 目次範例-catalog016204.doc

Microsoft Word - 目次範例-catalog016204.doc 財 政 經 濟 篇 行 政 規 則 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 令 中 華 民 國 99 年 10 月 25 日 金 管 銀 法 字 第 09910003990 銀 行 辦 理 結 構 型 商 品 所 收 本 金 性 質 及 會 計 處 理 之 相 關 事 項 規 定 如 下 : 一 結 構 型 商 品 所 收 之 本 金 不 視 為 存 款, 該 本 金 於 計 算 銀 行 法

Detaljer

(Microsoft Word - 1_\252\354\244p\257S\300u_\254\374\304R\252\272\254K\244\321.doc)

(Microsoft Word - 1_\252\354\244p\257S\300u_\254\374\304R\252\272\254K\244\321.doc) 一 教 案 作 品 名 稱 美 麗 的 春 天 參 賽 組 別 初 小 組 適 用 年 級 一 年 級 教 學 總 節 數 3 節 A-1-5-4-1 能 應 用 注 音 符 號, 輔 助 表 達 自 己 的 經 驗 和 想 法 A-1-6 能 應 用 注 音 符 號, 擴 充 語 文 學 習 的 空 間, 增 進 語 文 學 習 興 趣 B-1-1-2-1 能 自 然 安 靜 的 聆 聽 B-1-2-4-3

Detaljer

第 一 部 分 广 州 市 社 会 科 学 界 联 合 会 ( 部 门 ) 概 况 一 广 州 市 社 会 科 学 界 联 合 会 ( 部 门 ) 主 要 职 能 ( 一 ) 广 泛 团 结 和 组 织 广 州 地 区 社 会 科 学 理 论 研 究 和 实 际 工 作 者, 以 马 克 思 列 宁

第 一 部 分 广 州 市 社 会 科 学 界 联 合 会 ( 部 门 ) 概 况 一 广 州 市 社 会 科 学 界 联 合 会 ( 部 门 ) 主 要 职 能 ( 一 ) 广 泛 团 结 和 组 织 广 州 地 区 社 会 科 学 理 论 研 究 和 实 际 工 作 者, 以 马 克 思 列 宁 广 州 市 社 会 科 学 界 联 合 会 ( 部 门 )2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 广 州 市 社 会 科 学 界 联 合 会 ( 部 门 ) 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 报 表 一 收

Detaljer

2 自 序 小, 印 象 中 只 有 西 醫, 因 為 每 次 生 病 都 是 去 看 西 醫 吃 西 藥 從 大 學, 也 是 陽 明 大 學 物 理 治 療 學 系 畢 業, 就 是 一 般 人 所 說 的 復 健 物 理 治 療 師 這 個 階 段, 所 有 的 治 病 以 及 保 健 觀 念

2 自 序 小, 印 象 中 只 有 西 醫, 因 為 每 次 生 病 都 是 去 看 西 醫 吃 西 藥 從 大 學, 也 是 陽 明 大 學 物 理 治 療 學 系 畢 業, 就 是 一 般 人 所 說 的 復 健 物 理 治 療 師 這 個 階 段, 所 有 的 治 病 以 及 保 健 觀 念 晨 星 出 版 吳 建 隆 著 2 自 序 小, 印 象 中 只 有 西 醫, 因 為 每 次 生 病 都 是 去 看 西 醫 吃 西 藥 從 大 學, 也 是 陽 明 大 學 物 理 治 療 學 系 畢 業, 就 是 一 般 人 所 說 的 復 健 物 理 治 療 師 這 個 階 段, 所 有 的 治 病 以 及 保 健 觀 念, 都 是 現 代 醫 學 的 理 論 退 伍 後, 考 進 台 中

Detaljer

本 次 培 训 是 由 北 森 生 涯 ( 北 京 ) 教 育 科 技 有 限 公 司 的 首 席 培 训 师 彭 勃 老 师 担 任 讲 师, 培 训 内 容 围 绕 着 职 业 生 涯 规 划 理 论 与 实 践 如 何 设 计 大 学 生 生 涯 规 划 课 程 多 元 化 生 涯 规 划 教

本 次 培 训 是 由 北 森 生 涯 ( 北 京 ) 教 育 科 技 有 限 公 司 的 首 席 培 训 师 彭 勃 老 师 担 任 讲 师, 培 训 内 容 围 绕 着 职 业 生 涯 规 划 理 论 与 实 践 如 何 设 计 大 学 生 生 涯 规 划 课 程 多 元 化 生 涯 规 划 教 本 次 培 训 是 由 北 森 生 涯 ( 北 京 ) 教 育 科 技 有 限 公 司 的 首 席 培 训 师 彭 勃 老 师 担 任 讲 师, 培 训 内 容 围 绕 着 职 业 生 涯 规 划 理 论 与 实 践 如 何 设 计 大 学 生 生 涯 规 划 课 程 多 元 化 生 涯 规 划 教 学 方 式 等 内 容, 通 过 典 型 案 例 分 析 理 论 解 析 小 组 讨 论 角 色 体

Detaljer

《人员招聘与任用》

《人员招聘与任用》 人 员 招 聘 与 任 用 课 程 整 体 教 学 设 计 ( 03~ 04 学 年 第 一 学 期 ) 课 程 名 称 : 人 员 招 聘 与 任 用 所 属 系 部 : 管 理 系 制 定 人 : 合 作 人 : 王 舜 华 张 桂 清 张 俊 娜 制 定 时 间 : 03 年 0 月 河 北 政 法 职 业 学 院 课 程 整 体 教 学 设 计 一 课 程 基 本 信 息 课 程 名 称 :

Detaljer

活 動 流 程 時 間 教 學 資 源 評 量 ( 二 ) 活 動 一 : 地 震 所 帶 來 的 傷 害 5 學 生 能 踴 1. 教 師 提 問 : 看 完 剛 的 影 片, 有 沒 有 注 意 躍 的 舉 手 到 地 震 對 我 們 所 帶 來 的 傷 害 有 哪 些? 回 答 2. 學 生

活 動 流 程 時 間 教 學 資 源 評 量 ( 二 ) 活 動 一 : 地 震 所 帶 來 的 傷 害 5 學 生 能 踴 1. 教 師 提 問 : 看 完 剛 的 影 片, 有 沒 有 注 意 躍 的 舉 手 到 地 震 對 我 們 所 帶 來 的 傷 害 有 哪 些? 回 答 2. 學 生 臺 北 市 100 年 度 國 民 小 學 防 災 教 育 教 學 設 計 徵 件 教 學 活 動 設 計 教 案 服 務 單 位 : 臺 北 市 雙 園 國 小 單 元 名 稱 做 好 準 備! 天 搖 地 動 我 不 怕 配 合 領 域 健 康 與 體 育 設 計 者 李 一 聖 適 用 年 級 四 年 級 教 學 時 間 80 適 用 防 災 類 型 ( 可 複 選 ) 震 災 火 災 水 災

Detaljer

義 守 大 學 100 年 度 學 生 事 務 與 輔 導 工 作 成 效 報 告 表 填 表 日 期 :100 年 5 月 18 日 填 表 人 : 孫 淑 芬 工 作 目 標 2-4: 促 進 適 性 揚 才 與 自 我 實 現 工 作 項 目 編 號 29: 提 升 學 生 職 涯 規 劃 能

義 守 大 學 100 年 度 學 生 事 務 與 輔 導 工 作 成 效 報 告 表 填 表 日 期 :100 年 5 月 18 日 填 表 人 : 孫 淑 芬 工 作 目 標 2-4: 促 進 適 性 揚 才 與 自 我 實 現 工 作 項 目 編 號 29: 提 升 學 生 職 涯 規 劃 能 3-6 國 考 講 座 成 果 報 告 書 ( 目 錄 ) 項 目 名 稱 PDF 之 頁 數 1 100.05.11 第 一 梯 次 國 家 考 試 講 座 2 2 100.11.16 第 二 梯 次 國 家 考 試 講 座 3 3 101.05.02 第 一 梯 次 國 家 考 試 講 座 4 4 101.10.24 第 二 梯 次 國 家 考 試 講 座 7 5 102.05.29 第 一 梯

Detaljer

发展党员材料填写参考(上网).doc

发展党员材料填写参考(上网).doc 华 中 科 技 大 学 党 员 发 展 材 料 填 写 参 考 中 共 华 中 科 技 大 学 委 员 会 组 织 部 2010 年 3 月 31 日 目 录 1 党 员 发 展 材 料 一 览 表... 1 2 入 党 志 愿 书 填 写 参 考... 2 3 申 请 入 党 积 极 分 子 培 养 考 察 登 记 表 填 写 参 考... 13 4 华 中 科 技 大 学 发 展 党 员 综 合

Detaljer

示范校建设工作汇报

示范校建设工作汇报 示 范 校 建 设 简 报 第 三 期 天 津 铁 道 职 业 技 术 学 院 示 范 办 2015 年 3 月 15 日 我 院 示 范 校 建 设 进 入 了 紧 张 的 后 建 设 阶 段, 今 年 是 示 范 校 建 设 的 收 官 之 年, 验 收 工 作 时 间 紧 任 务 重, 项 目 组 的 教 师 们 和 全 体 教 职 工 克 服 重 重 困 难, 为 示 范 校 项 目 建 设

Detaljer

粤技组〔2010〕24号

粤技组〔2010〕24号 2010 年 广 东 省 导 游 人 员 职 业 技 能 大 赛 竞 赛 实 施 方 案 一 竞 赛 宗 旨 以 邓 小 平 理 论 三 个 代 表 重 要 思 想 和 科 学 发 展 观 为 指 导, 深 入 贯 彻 落 实 国 务 院 关 于 加 快 发 展 旅 游 业 的 意 见 和 省 政 府 关 于 进 一 步 加 快 我 省 旅 游 业 改 革 与 发 展 的 决 定 文 件 精 神,

Detaljer

觀 音 佛 祖 送 給 衣 宸 的 話 005 自 序 007 Part 1 修 行 心 體 驗 一 篇 看 見 佛 祖 012 二 篇 在 家 修 行 039 三 篇 世 界 的 創 造 者 054 四 篇 大 慈 悲 079 五 篇 最 珍 貴 的 禮 物 095 六 篇 自 救 法 力 練 習

觀 音 佛 祖 送 給 衣 宸 的 話 005 自 序 007 Part 1 修 行 心 體 驗 一 篇 看 見 佛 祖 012 二 篇 在 家 修 行 039 三 篇 世 界 的 創 造 者 054 四 篇 大 慈 悲 079 五 篇 最 珍 貴 的 禮 物 095 六 篇 自 救 法 力 練 習 觀 音 佛 祖 送 給 衣 宸 的 話 005 自 序 007 Part 1 修 行 心 體 驗 一 篇 看 見 佛 祖 012 二 篇 在 家 修 行 039 三 篇 世 界 的 創 造 者 054 四 篇 大 慈 悲 079 五 篇 最 珍 貴 的 禮 物 095 六 篇 自 救 法 力 練 習 110 七 篇 以 至 善 心 創 作 133 八 篇 智 慧 善 法 151 九 篇 我 的 修

Detaljer

2014—2015学年第一学期国际经济学院考试工作之类的自评工作总结

2014—2015学年第一学期国际经济学院考试工作之类的自评工作总结 陕 西 国 际 商 贸 学 院 基 础 课 部 文 件 基 教 函 2015 25 号 201 2015 学 年 第 二 学 期 基 础 课 部 考 试 工 作 自 评 结 果 的 通 报 各 室 部 办 : 根 据 陕 商 院 教 201 6 号 文 件 对 考 试 管 理 质 量 和 评 估 要 求, 我 部 组 织 教 学 工 作 委 员 成 员 及 部 分 督 导 查 阅 了 我 部 制 定

Detaljer

江宁教研通讯

江宁教研通讯 江 宁 教 研 通 讯 ( 第 36 期 2015 年 1 月 教 学 工 作 检 查 专 刊 ) 主 办 : 江 宁 区 教 研 室 编 者 按 : 2015 年 1 月 12-16 日, 区 教 研 室 组 织 全 区 中 小 学 教 务 主 任 分 成 若 干 组 对 全 区 中 小 学 进 行 年 度 教 学 工 作 检 查 1 月 19 日 20 日, 初 中 高 中 小 学 组 各 位

Detaljer

(Microsoft Word - \244\255\246~\257\305\244O\246\346\265\243\301n73\264\301.doc)

(Microsoft Word - \244\255\246~\257\305\244O\246\346\265\243\301n73\264\301.doc) 五 年 一 班 陳 娟 娟 老 師 指 導 一 件 可 怕 的 事 五 年 一 班 顏 馨 兒 不 久 前, 我 和 兩 位 四 年 級 的 同 學, 一 起 參 加 小 小 說 書 人 的 比 賽 我 們 準 備 了 相 聲 參 賽, 一 看 到 密 密 麻 麻 需 要 背 誦 的 台 詞, 整 個 人 都 快 呆 掉 了, 但 是 為 了 爭 取 好 成 績, 我 們 彼 此 約 定 要 全 力

Detaljer

闵行卫生计生动态2014年第30期(总第243期)s.docx

闵行卫生计生动态2014年第30期(总第243期)s.docx 2014 年 第 30 期 ( 总 第 243 期 ) 2014 年 10 月 20 日 闵 行 区 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 编 全 面 实 施 卫 生 改 革 与 发 展 十 二 五 规 划 努 力 实 现 闵 行 卫 生 计 生 事 业 发 展 新 跨 越 本 期 要 目 新 闻 聚 焦 区 卫 生 计 生 委 召 开 创 建 上 海 市 文 明 城 区 卫 生 计 生 系 统

Detaljer

張 院 長 從 小 浸 濡 在 中 醫 的 藥 香 環 境 中, 祖 母 與 母 親 更 擅 以 食 材 配 合 來 滋 補 調 養 身 體, 在 數 十 年 前, 就 極 具 食 療 的 養 生 觀 念, 更 將 藥 食 同 療 的 理 念 發 揮 極 致 張 維 鈞 院 長 從 小 在 藥 香

張 院 長 從 小 浸 濡 在 中 醫 的 藥 香 環 境 中, 祖 母 與 母 親 更 擅 以 食 材 配 合 來 滋 補 調 養 身 體, 在 數 十 年 前, 就 極 具 食 療 的 養 生 觀 念, 更 將 藥 食 同 療 的 理 念 發 揮 極 致 張 維 鈞 院 長 從 小 在 藥 香 五 代 中 醫 救 命 養 生 帖 內 容 簡 介 咳 嗽 咳 不 停, 該 怎 麼 辦? 吃 新 鮮 白 蘿 蔔 就 可 以 止 咳! 喉 嚨 失 聲, 講 不 出 話 來 怎 麼 辦? 來 一 杯 蛋 清 熱 茶, 聲 音 快 速 恢 復! 肝 不 好, 容 易 疲 勞, 如 何 護 肝? 黃 金 蜆 湯 幫 助 修 復 肝 功 能! 長 期 偏 頭 痛, 誰 來 幫 我 擺 脫? 蘆 筍 百

Detaljer

闵行卫生计生动态2016年第3期(总第277期).docx

闵行卫生计生动态2016年第3期(总第277期).docx 2016 年 第 03 期 ( 总 第 277 期 ) 2016 年 03 月 09 日 闵 行 区 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 编 全 面 实 施 卫 生 改 革 与 发 展 十 三 五 规 划 努 力 实 现 闵 行 卫 生 计 生 事 业 发 展 新 跨 越 本 期 要 目 新 闻 聚 焦 闵 行 携 手 复 旦 共 建 儿 科 医 疗 协 作 网 等 四 则 服 务 基 层 温

Detaljer

目 录 第 1 章 一 分 钟 读 一 本 的 超 级 速 读 法 被 多 次 公 开 试 验 证 明 了 的 速 读 奇 迹 1 面 对 现 实, 万 众 惊 异 历 史 的 速 读 概 念 从 根 本 上 被 改 变 了 让 记 者 们 惊 叹 的 一 分 钟 20 万 字 速 读 只 要 经

目 录 第 1 章 一 分 钟 读 一 本 的 超 级 速 读 法 被 多 次 公 开 试 验 证 明 了 的 速 读 奇 迹 1 面 对 现 实, 万 众 惊 异 历 史 的 速 读 概 念 从 根 本 上 被 改 变 了 让 记 者 们 惊 叹 的 一 分 钟 20 万 字 速 读 只 要 经 奇 迹 的 超 级 速 读 法 日 加 古 德 次 序 经 过 短 期 的 训 练, 就 可 以 掌 握 一 分 钟 读 一 本 书 的 速 读 法 对 这 种 说 法, 或 许 有 很 多 人 会 认 为 这 不 过 是 一 种 吹 嘘 而 已 确 实, 从 一 般 的 常 识 来 看, 一 分 钟 读 一 本 书 这 种 速 度, 简 直 是 难 以 令 人 置 信 的 奇 迹 但 是, 在 我

Detaljer

大学外语四六级考试 监考培训会

大学外语四六级考试 监考培训会 提 示 请 监 考 教 师 到 前 排 签 到! 左 边 右 边 1-60 考 场 61-134 考 场 * 按 CET6 考 场 序 号 华 侨 大 学 ( 厦 门 校 区 ) CET 监 考 培 训 教 务 处 2013 年 12 月 12 日 考 试 时 间 : 2013 年 12 月 14 日 ( 本 周 六 ) 上 午 9:00 11:25 四 级 下 午 15:00 17:25 六 级

Detaljer

之 和, 除 高 層 建 築 物 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 五 外, 其 餘 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 二 點 五 為 限, 其 未 達 二 十 五 平 方 公 尺 者, 得 建 築 二 十 五 平 方 公 尺 ( 二 ) 水 箱 水 塔 設 於 屋 頂

之 和, 除 高 層 建 築 物 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 五 外, 其 餘 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 二 點 五 為 限, 其 未 達 二 十 五 平 方 公 尺 者, 得 建 築 二 十 五 平 方 公 尺 ( 二 ) 水 箱 水 塔 設 於 屋 頂 名 稱 : 建 築 技 術 規 則 建 築 設 計 施 工 編 修 正 日 期 : 民 國 103 年 11 月 26 日 生 效 狀 態 : 本 法 規 部 分 或 全 部 條 文 尚 未 生 效 1.93.03.10 修 正 之 第 301 條 條 文, 施 行 日 期 另 定 2. 本 規 則 103.11.26 修 正 之 第 99-1 128 條 條 文, 自 中 華 民 國 一 百 零

Detaljer

并 摊 开 双 手 孟 青 田 : 姚 山 覃, 现 在 是 新 中 国, 你 已 经 走 投 无 路 了, 投 降 吧 姚 山 覃 : 我 从 落 草 那 天 起, 就 不 知 道 什 么 叫 投 降 孟 青 田 手 往 下 挥 的 同 时, 四 季 豆 的 枪 就 响 了, 姚 山 覃 当 场

并 摊 开 双 手 孟 青 田 : 姚 山 覃, 现 在 是 新 中 国, 你 已 经 走 投 无 路 了, 投 降 吧 姚 山 覃 : 我 从 落 草 那 天 起, 就 不 知 道 什 么 叫 投 降 孟 青 田 手 往 下 挥 的 同 时, 四 季 豆 的 枪 就 响 了, 姚 山 覃 当 场 第 一 集 1-1 空 镜 头 : 湘 西 山 脉, 群 峦 叠 嶂 伴 随 着 激 烈 的 枪 炮 声, 叠 出 字 幕 :1951 年, 湘 西 剿 匪 战 场 1-2 日, 外, 树 林 一 面 弹 洞 累 累 的 红 一 团 军 旗 在 高 地 上 迎 风 飘 扬 团 长 孟 青 田 带 着 几 名 战 士 敏 捷 地 向 一 山 洞 逼 近 孟 青 田 等 人 向 洞 内 打 枪, 洞 内

Detaljer

<BBF9B4A1CDB3BCC628B5DACBC4B0E629CFB0CCE2BCAF2E6D7073>

<BBF9B4A1CDB3BCC628B5DACBC4B0E629CFB0CCE2BCAF2E6D7073> 第 三 章 统 计 整 理 复 习 提 要 本 章 介 绍 了 统 计 整 理 在 统 计 活 动 中 的 作 用, 统 计 整 理 的 内 容 和 统 计 资 料 审 核 与 汇 总 的 技 术, 重 点 阐 述 了 统 计 分 组 的 理 论 与 方 法 变 量 数 列 的 编 制 统 计 表 的 构 成 和 制 表 规 范, 简 要 介 绍 了 统 计 图 的 基 本 内 容 复 习 中 要

Detaljer

宝康系列基金2003年度报告公告版.doc

宝康系列基金2003年度报告公告版.doc 1 2 3 4 = + n i i n i n S S P 1 0 ) ( P S 0 i i i i S i P n NAV + i ( n i) NAV0 n i= 1 P NAV i i NAV i i i 5 6 (University of Southampton) 3 2003 7 7 8 2003 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

目 錄

目  錄 ( ) ( ) ( ) 主 題 軸 一 性 別 的 自 我 瞭 解 主 要 概 念 身 心 發 展 性 別 認 同 生 涯 發 展 民 國 100 年 九 年 一 貫 新 課 綱 性 平 議 題 能 力 指 標 次 要 概 念 幼 兒 園 能 力 指 標 國 小 能 力 指 標 身 心 發 展 差 異 1-K-1 覺 察 不 同 性 別 者 身 心 的 異 同 身 體 意 象 1-K-2 覺 知 身

Detaljer

一年級看圖寫作-請聽我說  陳明勤990513

一年級看圖寫作-請聽我說  陳明勤990513 寫 作 教 學 編 寫 : 陳 明 勤 高 銘 紋 楊 英 風 洪 裕 欣 薛 建 興 林 淑 菁 林 倩 誼 壹 教 學 設 計 緣 起 : 有 鑒 於 目 前 作 文 能 力 低 落, 因 此 設 計 各 年 級 寫 作 教 學 活 動, 欲 提 升 兒 童 書 面 表 達 能 力 貳 各 年 級 教 學 設 計 一 年 級 看 圖 寫 作 - 請 聽 我 說 ( 陳 明 勤 ) 一 教 學 目

Detaljer

untitled

untitled 1 2006 021-58361891 1 276 www.easyfinance.com.cn 021-58361891 2 276 www.easyfinance.com.cn 021-58361891 3 276 www.easyfinance.com.cn 2 021-58361891 4 276 www.easyfinance.com.cn 021-58361891 5 276 www.easyfinance.com.cn

Detaljer

浙江长征职业技术学院文件

浙江长征职业技术学院文件 浙 江 长 征 职 业 技 术 学 院 文 件 浙 征 职 教 2015 51 号 浙 江 长 征 职 业 技 术 学 院 2015-2016 学 年 第 一 学 期 期 中 教 学 检 查 通 报 各 系 部 处 室 中 心 馆 : 为 全 面 深 入 了 解 本 学 期 开 学 以 来 教 学 运 行 状 况, 及 时 发 现 研 究 与 解 决 教 学 过 程 中 存 在 的 问 题, 促 进

Detaljer

附件7

附件7 附 件 7 上 海 中 医 药 大 学 教 案 首 页 学 年 :05~06 学 期 : 第 二 学 期 课 程 名 称 : 中 医 内 科 学 题 目 : 虚 劳 时 数 :3 学 时 本 次 课 程 要 求 与 需 要 解 决 的 问 题 : 1 了 解 虚 劳 的 定 义 及 历 史 沿 革 2 熟 悉 虚 劳 的 病 因 病 机 3 熟 悉 虚 劳 的 类 证 鉴 别 4 熟 练 掌 握 虚

Detaljer

Microsoft Word - file[1].doc

Microsoft Word - file[1].doc 签 批 盖 章 胡 振 江 等 级 平 急 局 发 明 电 2015 213 号 关 于 下 发 2015 至 2016 年 度 民 用 航 空 器 维 修 人 员 执 照 考 试 执 考 委 任 代 表 名 单 的 通 知 各 地 区 管 理 局 各 航 空 公 司 各 维 修 单 位 : 依 据 关 于 修 订 民 用 航 空 器 维 修 人 员 执 照 考 试 执 考 委 任 代 表 管 理

Detaljer

注 册 的 账 户 分 为 什 么 类 别? 不 同 的 账 户 类 别 在 收 费 上 有 什 么 区 别? 亚 马 逊 账 户 类 型 只 有 如 下 两 种 : 1. 个 人 销 售 计 划 (Individual) 2. 专 业 销 售 计 划 (Professional) 无 论 是 个

注 册 的 账 户 分 为 什 么 类 别? 不 同 的 账 户 类 别 在 收 费 上 有 什 么 区 别? 亚 马 逊 账 户 类 型 只 有 如 下 两 种 : 1. 个 人 销 售 计 划 (Individual) 2. 专 业 销 售 计 划 (Professional) 无 论 是 个 亚 马 逊 全 球 开 店 北 美 站 点 卖 家 注 册 指 南 及 常 见 问 题 解 答 注 册 亚 马 逊 卖 家 需 要 那 些 资 料 电 子 邮 箱 地 址 您 个 人 或 者 公 司 的 名 称 地 址 联 系 方 式 可 以 支 付 美 元 的 双 币 信 用 卡 (Visa, MasterCard 等 ) 在 注 册 期 间 可 以 联 系 到 您 的 电 话 号 码 个 人 卖

Detaljer

實習報告

實習報告 實 習 報 告 台 北 自 來 水 環 指 導 老 師 : 周 儒 境 教 育 中 心 環 碩 二 60146001s 吳 文 義 壹 實 習 地 點 介 紹 實 習 地 點 : 台 北 自 來 水 園 區 環 境 教 育 中 心 地 址 : 台 北 市 中 正 區 思 源 街 一 號 實 習 時 間 :102/7/1~102/8/16( 周 一 到 週 五 ) 場 域 特 色 : 臺 北 自 來

Detaljer

Microsoft PowerPoint - 2012-7-12-15-22-32-nf1.ppt [唯讀]

Microsoft PowerPoint - 2012-7-12-15-22-32-nf1.ppt [唯讀] 新 北 市 政 府 102 年 度 附 屬 單 位 預 算 籌 編 作 業 講 習 ( 地 方 教 育 發 展 基 金 ) 主 計 處 第 二 科 江 意 玲 2012/05/22 1 簡 報 大 綱 預 算 籌 編 作 業 期 程 本 市 特 種 基 金 簡 介 地 方 教 育 發 展 基 金 簡 介 102 年 度 附 屬 單 位 預 算 編 製 要 點 暨 共 同 項 目 編 列 基 準 各

Detaljer

Microsoft Word - 安徽警官职业学院高等职业教育质量年度报告(2015).doc

Microsoft Word - 安徽警官职业学院高等职业教育质量年度报告(2015).doc 安 徽 警 官 职 业 学 院 高 等 职 业 教 育 质 量 年 度 报 告 (201 2015) 2014 年 12 月 2014 年, 在 安 徽 省 司 法 厅 和 省 教 育 厅 的 关 心 支 持 下, 在 院 党 委 的 正 确 领 导 下, 学 院 深 入 贯 彻 落 实 科 学 发 展 观, 坚 持 以 党 的 十 八 大 精 神 以 及 十 八 届 三 中 四 中 全 会 精 神

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BDBCFE3120D6D0B9FAB5E7C1A6C4EAB6C8BFC6BCBCC8CBCEEFBDB1BDB1C0F8B0ECB7A8>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BDBCFE3120D6D0B9FAB5E7C1A6C4EAB6C8BFC6BCBCC8CBCEEFBDB1BDB1C0F8B0ECB7A8> 附 件 1 中 国 电 力 年 度 科 技 人 物 奖 奖 励 办 法 ( 中 国 电 机 工 程 学 会 2005 年 4 月 15 日 发 布,2011 年 6 月 15 日 第 一 次 修 订,2013 年 6 月 6 日 第 二 次 修 订,2014 年 2 月 10 日 第 三 次 修 订,2015 年 5 月 28 日 第 四 次 修 订 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 鼓 励

Detaljer

1. 西 安 石 油 大 学 红 旗 团 支 部 : 全 校 20 个 ; 2. 西 安 石 油 大 学 优 秀 团 干 部 : 占 本 学 院 ( 系 ) 团 员 总 数 的 4%; 3. 西 安 石 油 大 学 优 秀 团 员 : 占 本 学 院 ( 系 ) 团 员 总 数 的 8% 三 评 选

1. 西 安 石 油 大 学 红 旗 团 支 部 : 全 校 20 个 ; 2. 西 安 石 油 大 学 优 秀 团 干 部 : 占 本 学 院 ( 系 ) 团 员 总 数 的 4%; 3. 西 安 石 油 大 学 优 秀 团 员 : 占 本 学 院 ( 系 ) 团 员 总 数 的 8% 三 评 选 共 青 团 西 安 石 油 大 学 委 员 会 文 件 西 石 大 团 发 2016 5 号 关 于 进 行 2016 年 五 四 评 优 表 彰 工 作 的 通 知 各 学 院 ( 系 ) 团 委 : 根 据 教 育 部 团 中 央 相 关 通 知 精 神, 为 进 一 步 学 习 贯 彻 党 的 十 八 大 和 十 八 届 四 中 五 中 全 会 精 神, 加 强 基 层 团 组 织 建 设,

Detaljer

静 媛 早 就 察 觉 到 了 他 在 看 着 自 己, 一 般 人 不 会 这 样 一 直 盯 着 人 看 的, 直 看 的 人 心 里 发 毛 她 知 道 自 己 该 做 些 什 么, 否 则 照 他 以 往 的 表 现, 接 下 去 的 事 情, 将 是 她 难 以 忍 受 的, 她 清 晰

静 媛 早 就 察 觉 到 了 他 在 看 着 自 己, 一 般 人 不 会 这 样 一 直 盯 着 人 看 的, 直 看 的 人 心 里 发 毛 她 知 道 自 己 该 做 些 什 么, 否 则 照 他 以 往 的 表 现, 接 下 去 的 事 情, 将 是 她 难 以 忍 受 的, 她 清 晰 你 是 我 的 劫 难 / 作 者 : 苏 小 雨 楔 子 刚 从 私 家 轿 车 上 下 来 的 青 年 男 子 有 一 张 英 俊 华 贵 的 脸, 有 着 混 血 儿 般 深 刻 的 五 官, 黑 亮 如 钻 的 眼 睛, 皮 肤 却 有 些 病 态 的 苍 白, 神 色 间 还 带 着 一 股 子 忧 郁 之 色 他 穿 着 一 身 银 灰 色 的 西 装, 手 里 拿 着 一 个 黑 色

Detaljer

哈长城市群发展规划

哈长城市群发展规划 附 件 2016 年 3 月 前 言... 1 第 一 章 规 划 背 景... 2 第 一 节 发 展 基 础... 2 第 二 节 机 遇 挑 战... 3 第 三 节 重 要 意 义... 4 第 二 章 发 展 思 路... 4 第 一 节 指 导 思 想 和 原 则... 4 第 二 节 战 略 定 位... 6 第 三 节 发 展 目 标... 7 第 三 章 总 体 布 局... 7

Detaljer

银丰2003年度报告

银丰2003年度报告 1 2 NAV 0 + w k = 1 P NAVk ( w k + 0.5) w NAV 0 NAV k 3 4 1 5 2 3 4 " " 6 2004 3 25 7 8 9 [] [] 10 11 12 946,618,440.00 598,073,717.80 3,203,200,000.00 68.56% 725,085.14 71.07% 0.05% 1,514,270,111.32 477,816,636.40

Detaljer

让劳模插上腾飞的翅膀 为社会培养高技能人才

让劳模插上腾飞的翅膀  为社会培养高技能人才 让 劳 模 插 上 腾 飞 的 翅 膀 为 社 会 培 养 高 技 能 人 才 二 工 大 成 继 教 学 院 劳 模 班 培 养 模 式 的 实 践 与 探 索 劳 模 培 养 是 二 工 大 的 传 统 和 特 色 新 形 势 下, 二 工 大 成 继 教 学 院 与 上 海 航 天 局 联 合 开 办 机 电 一 体 化 劳 模 班, 积 极 探 索 新 时 期 劳 模 培 养 新 模 式 并

Detaljer

<4D F736F F D20B1D0A87CB3A1C5E9A87CB870B8C9A755B1C0B0CABEC7AED5C5E9A87CB942B0CAB56FAE69B867B64FADECAB682E646F6378>

<4D F736F F D20B1D0A87CB3A1C5E9A87CB870B8C9A755B1C0B0CABEC7AED5C5E9A87CB942B0CAB56FAE69B867B64FADECAB682E646F6378> 教 育 部 體 育 署 補 助 推 動 學 校 體 育 運 動 發 展 經 費 原 則 中 華 民 國 98 年 1 月 6 日 教 育 部 臺 體 ( 一 ) 字 第 0970252252C 號 令 發 布 中 華 民 國 100 年 1 月 26 日 教 育 部 臺 體 ( 三 ) 字 第 1000001924C 號 令 發 布 中 華 民 國 101 年 4 月 5 日 教 育 部 臺 體 (

Detaljer

99年度誠信教育「融入式教案」甄選實施計畫

99年度誠信教育「融入式教案」甄選實施計畫 103 年 度 性 教 育 ( 含 愛 滋 病 防 治 ) 優 良 教 學 模 組 甄 選 單 元 教 學 活 動 設 計 教 案 內 容 架 構 圖 愛 的 代 價 國 中 九 年 級 健 康 教 育 科 共 2 節 課 ( 每 節 以 45 分 鐘 計 ) 單 元 一 : 不 速 之 客 單 元 二 : 親 密 代 價 1. 了 解 懷 孕 後 所 需 負 擔 的 責 任 與 代 價 2. 思

Detaljer

应 用 清 热 剂 须 注 意 以 下 事 项 : 清 热 剂 一. 要 辨 别 里 热 所 在 部 位 及 热 证 之 真 假 虚 实 凡 屡 用 清 热 泻 火 之 剂 而 热 仍 不 退 者, 即 如 王 冰 所 言 寒 之 不 寒, 是 无 水 也,, 当 用 甘 寒 滋 阴 壮 水 之 法

应 用 清 热 剂 须 注 意 以 下 事 项 : 清 热 剂 一. 要 辨 别 里 热 所 在 部 位 及 热 证 之 真 假 虚 实 凡 屡 用 清 热 泻 火 之 剂 而 热 仍 不 退 者, 即 如 王 冰 所 言 寒 之 不 寒, 是 无 水 也,, 当 用 甘 寒 滋 阴 壮 水 之 法 第 四 章 清 热 剂 定 义 凡 以 清 热 药 为 主 组 成, 具 有 清 热 泻 火 凉 血 解 毒 等 作 用, 用 以 治 疗 里 热 证 的 方 剂, 统 称 清 热 剂 属 于 八 法 中 的 清 法 分 类 清 气 分 热 清 营 凉 血 气 血 两 清 清 热 解 毒 清 脏 腑 热 清 虚 热 1 应 用 清 热 剂 须 注 意 以 下 事 项 : 清 热 剂 一. 要 辨 别

Detaljer

散文寫作指導

散文寫作指導 2008 / 2009 學 年 教 學 設 計 獎 勵 計 劃 散 文 寫 作 指 導 參 選 編 號 :G005 學 科 名 稱 : 適 用 年 級 : 初 三 簡 介 根 據 教 學 進 度 安 排, 香 港 朗 文 出 版 社 中 國 語 文 初 三 教 材 第 五 冊 第 一 單 元 的 課 文 篇 章 主 要 有 爸 爸 的 花 落 了 媽 媽 的 手, 第 二 單 元 的 課 文 篇 章

Detaljer

DataWindow

DataWindow 款 項 節 名 稱 及 編 號 0002000000 1 總 統 府 主 管 15,246,120 14,230,741 1,015,379 0002010000 1 總 統 府 981,254 1,054,033-72,779 3202010000 國 務 支 出 981,254 1,054,033-72,779 3202010100 1 860,695 886,897-26,202 一 般 行

Detaljer

1,, ;,,,, (,,, 3

1,, ;,,,, (,,, 3 , 2016 2, ( 2016 43,, (,,,,,,,, 2020,,, ( 2 1,, ;,,,, (,,, 3 , (,,, (, 2,,, (,,,,, ( 302 ( 4 , 3,,, - - -,,,,,,,,, (,,,, 5 , ( 4, (,,,, - - - - ; (,,, (, ( 1 6 ,, ;,, (, 2 G11, G1211 ( G1112 G1015 G12S

Detaljer

富国动态平衡证券投资基金2003年年度报告

富国动态平衡证券投资基金2003年年度报告 2003 2004 3 25 689 13 14 200001 021-53594678 021-63410600 23 100 7 8 100036 010 68424199 010 68424181 146 146 1 2003 2002 1 0.0083 ( )-0.0104 ( )-0.0115 2 34,130,534.74-301,005,485.23 3 0.0222-0.0772 4

Detaljer

第 002 章 名 字 周 五 最 后 一 节 自 习 课 的 下 课 铃, 在 众 多 学 生 的 盼 望 中 响 起, 这 个 下 课 铃 预 示 着 什 么? 啊 哈 哈 哈 哈 两 天 的 休 息 日 啊! 漠 离 伸 了 个 大 大 的 懒 腰 趴 在 桌 子 上, 这 个 周 末 可 有

第 002 章 名 字 周 五 最 后 一 节 自 习 课 的 下 课 铃, 在 众 多 学 生 的 盼 望 中 响 起, 这 个 下 课 铃 预 示 着 什 么? 啊 哈 哈 哈 哈 两 天 的 休 息 日 啊! 漠 离 伸 了 个 大 大 的 懒 腰 趴 在 桌 子 上, 这 个 周 末 可 有 陌 者 漠 矣 寂 者 为 王 / 作 者 : 沫 千 千 第 001 章 游 戏 开 始 A 城 是 一 个 再 普 通 的 小 城,15 岁 的 女 孩 漠 离 住 在 城 中 心 的 一 个 家 属 院 里 早 上 七 点, 镜 子 前 站 着 一 个 穿 校 服 的 女 孩 淡 咖 啡 色 的 眼 睛, 乌 黑 的 辫 子 随 着 她 轻 摇 脑 袋 俏 皮 的 甩 了 两 下 轻 扬 嘴

Detaljer

女人常揉三陰交,保妳終身不變老 (對男人也有效

女人常揉三陰交,保妳終身不變老 (對男人也有效 女 人 常 揉 三 陰 交, 保 妳 終 身 不 變 老 ( 對 男 人 也 有 效...) 常 揉 三 陰 交, 終 身 不 變 老, 如 果 你 的 父 母 給 你 存 了 一 筆 幾 千 萬 的 財 產, 你 卻 不 知 道 用 還 每 天 到 處 借 錢, 過 得 窮 困 潦 倒, 那 是 多 麼 可 惜 的 事 情 呀? 愛 美 是 女 人 的 天 性, 如 今 日 子 越 過 越 好,

Detaljer

(总第47期)《东城档案》2014年第4期(2014.05.12).doc

(总第47期)《东城档案》2014年第4期(2014.05.12).doc 东 城 档 案 2014 年 第 4 期 ( 总 第 47 期 ) 北 京 市 东 城 区 档 案 局 2014 年 5 月 12 日 局 馆 动 态 2 东 城 区 档 案 局 组 织 参 观 复 兴 之 路 展 览 东 城 区 档 案 局 邀 请 基 层 优 秀 共 产 党 员 讲 党 课 为 民 务 实 窗 口 服 务 显 成 效 东 城 区 档 案 局 大 力 提 升 窗 口 服 务 质 量

Detaljer

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 五 教 學 傑 出 教 師 教 學 經 驗 分 享 區 域 人 文 社 會 學 系 - 倪 進 誠 老 師 我 必 須 先 承 認, 在 下 筆 前, 我 根 本 不 知 該 如 何 將 我 的 教 學 經 驗 分 享, 因 為 許 多 教 育 理 論, 都 已 敘 明 地 十 分 清 楚, 那 我 到 底 該 寫 什 麼 呢? 以 下, 就 容 我 寫 一 些 或 許 和 教 學 理 論 不 一

Detaljer

有 78 名 同 学 递 交 了 入 党 申 请 书, 比 例 高 达 42.9% 以 上 2 重 视 和 加 强 入 党 积 极 分 子 的 培 养 考 察 本 学 年 确 定 的 积 极 分 子 共 71 名, 及 时 确 定 培 养 联 系 人, 用 党 员 的 政 治 热 情 先 进 模 范

有 78 名 同 学 递 交 了 入 党 申 请 书, 比 例 高 达 42.9% 以 上 2 重 视 和 加 强 入 党 积 极 分 子 的 培 养 考 察 本 学 年 确 定 的 积 极 分 子 共 71 名, 及 时 确 定 培 养 联 系 人, 用 党 员 的 政 治 热 情 先 进 模 范 2010 年 是 党 基 层 组 织 建 设 巩 固 提 高 年, 是 深 入 学 习 实 践 科 学 发 展 观 后 续 活 动 年, 针 推 系 党 总 支 在 学 院 党 委 的 领 导 下 在 学 院 组 织 部 的 部 署 下, 为 了 贯 彻 落 实 中 共 贵 州 省 委 党 的 建 设 工 作 领 导 小 组 关 于 在 全 省 党 的 基 层 组 织 和 党 员 中 深 化 拓 展

Detaljer

要 及 时 为 入 党 积 极 分 子 确 定 两 名 培 养 联 系 人, 进 行 联 络 帮 助 要 定 期 ( 每 季 度 至 少 一 次 ) 听 取 培 养 联 系 人 的 思 想 和 工 作 情 况 汇 报, 及 时 完 成 入 党 积 极 分 子 登 记 表 ( 见 附 件 2) 的 填

要 及 时 为 入 党 积 极 分 子 确 定 两 名 培 养 联 系 人, 进 行 联 络 帮 助 要 定 期 ( 每 季 度 至 少 一 次 ) 听 取 培 养 联 系 人 的 思 想 和 工 作 情 况 汇 报, 及 时 完 成 入 党 积 极 分 子 登 记 表 ( 见 附 件 2) 的 填 中 共 兰 州 资 源 环 境 职 业 技 术 学 院 委 员 会 文 件 兰 资 环 院 党 发 2016 40 号 关 于 进 一 步 规 范 党 员 发 展 工 作 和 从 严 管 理 党 员 的 通 知 各 系 党 总 支 支 部 : 为 进 一 步 规 范 和 加 强 发 展 党 员 工 作, 从 严 管 理 党 员, 确 保 发 展 党 员 质 量, 提 高 各 基 层 党 组 织 的

Detaljer

目 录 教 学 简 讯 快 报. 1 青 少 年 工 作 系..5 社 会 工 作 学 院...10 法 学 院.14 经 济 管 理 学 院 17 新 闻 与 传 播 系 19 公 共 管 理 系.21 中 国 语 言 文 学 系.25 外 国 语 言 文 学 系.28

目 录 教 学 简 讯 快 报. 1 青 少 年 工 作 系..5 社 会 工 作 学 院...10 法 学 院.14 经 济 管 理 学 院 17 新 闻 与 传 播 系 19 公 共 管 理 系.21 中 国 语 言 文 学 系.25 外 国 语 言 文 学 系.28 学 生 教 学 信 息 月 报 (2013 年 11 月 12 月 合 刊 ) 目 录 教 学 简 讯 快 报. 1 青 少 年 工 作 系..5 社 会 工 作 学 院...10 法 学 院.14 经 济 管 理 学 院 17 新 闻 与 传 播 系 19 公 共 管 理 系.21 中 国 语 言 文 学 系.25 外 国 语 言 文 学 系.28 教 学 简 讯 快 报 我 校 组 织 大 学

Detaljer

1-1招股说明书(封卷稿).PDF

1-1招股说明书(封卷稿).PDF 7 3,656.70 3,656.70 200 7095% 8.530% 1 1996 2000 11 2000 1999 [2001]480 [2000]96 2,000 90 100 3 6 3,224 1,142 285 4 63.25 ( )44.68% ( ) 22 / 2000 [2001]307 4 3,000 ( ) 2,215.15 561.42 222.12 26.14% ( )

Detaljer

(4) (3) (2) (1) 1 B 2 C 3 A 4 5 A A 6 7 A B 8 B 9 D 1 1 0 1 B A A 1 A 1 2 3 C 1 A 1 A 1 B 1 A 1 B 1 2 2 2 2 2 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 A A B B A A D B B C B D A B d n 1 = ( x x ) n ij ik jk k= 1 i, j

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C1C9C4FECEC0C9FABCC6C9FAB9A4D7F7B5DA3130C6DA2D2D2DD3A1CBA2B8E52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C1C9C4FECEC0C9FABCC6C9FAB9A4D7F7B5DA3130C6DA2D2D2DD3A1CBA2B8E52E646F63> 内 部 资 料 注 意 保 存 辽 宁 卫 生 计 生 工 作 2015 年 第 4 期 ( 总 第 10 期 ) 辽 宁 省 卫 生 计 生 委 办 公 室 编 2015 年 10 月 20 日 省 里 动 态 创 新 机 制 体 制 坚 持 惠 民 便 民 促 进 医 改 向 纵 深 发 展 省 委 辽 宁 工 作 刊 载 王 大 南 署 名 文 章 把 握 改 革 方 向 探 索 机 制 创

Detaljer

<4D F736F F D20B9D2CDF85F ED0CBD2B5D2F8D0D0B6C0C1A2B6ADCAC C4EAB6C8CAF6D6B0B1A8B8E62E646F63>

<4D F736F F D20B9D2CDF85F ED0CBD2B5D2F8D0D0B6C0C1A2B6ADCAC C4EAB6C8CAF6D6B0B1A8B8E62E646F63> 兴 业 银 行 独 立 董 事 2011 年 度 述 职 报 告 巴 曙 松 2011 年, 我 依 法 忠 实 勤 勉 履 行 独 立 董 事 职 责, 积 极 参 加 董 事 会 会 议 相 关 委 员 会 会 议 及 董 事 会 组 织 的 其 他 各 项 活 动, 切 实 维 护 银 行 和 全 体 股 东 利 益, 现 将 有 关 情 况 汇 报 如 下 : 一 出 席 全 部 董 事 会

Detaljer

1000103???p???M?????????[??

1000103???p???M?????????[?? 國 立 嘉 義 大 學 附 設 實 驗 國 民 小 學 自 然 與 生 活 科 技 學 習 領 域 教 學 設 計 單 元 名 稱 水 溶 液 - 水 溶 液 的 酸 鹼 性 教 學 班 級 六 年 二 班 教 學 日 期 100 年 1 月 3 日 星 期 一 設 計 者 劉 恬 如 教 學 共 4 節, 教 學 演 示 第 二 節 教 學 者 劉 恬 如 教 材 來 源 康 軒 版 自 然 與

Detaljer

v

v 目 录 南 方 日 报 1 我 追 食 品 安 全 已 10 年, 今 年 依 然 十 分 不 满 2 深 圳 有 条 件 率 先 做 到 让 官 员 不 能 腐 深 圳 市 委 常 委 市 纪 委 书 记 王 兴 宁 谈 反 腐 3 深 圳 前 4 个 月 控 烟 罚 款 2000 余 人 次 5 月 31 日 千 名 志 愿 者 走 上 街 头 开 展 控 烟 督 查 活 动 南 方 都 市 报

Detaljer

转制科研院所现阶段两大行动主题:战略新规划与顶层变革

转制科研院所现阶段两大行动主题:战略新规划与顶层变革 非 类 趋 向 战 略 : 向 创 新 型 企 业 转 型 的 行 动 框 架 本 文 产 权 归 上 海 复 斯 管 理 咨 询 公 司 所 有, 原 文 作 为 特 稿 发 表 在 2010 年 3 月 企 业 管 理 ( 权 威 专 业 期 刊 ) 华 为 从 技 术 创 业 型 企 业 起 步, 发 展 成 为 有 核 心 技 术 和 大 规 模 工 程 实 施 能 力 的 世 界 级 产

Detaljer

上海交通大学医学院

上海交通大学医学院 上 海 交 通 大 学 医 学 院 2014-2015 年 度 社 会 责 任 报 告 上 海 交 通 大 学 医 学 院 精 神 文 明 建 设 委 员 会 2016 年 元 月 目 录 第 一 部 分 公 开 陈 述... 1 第 二 部 分 单 位 概 况... 2 1. 基 本 情 况... 2 2. 经 济 绩 效... 4 3. 性 质 与 类 别... 4 4. 社 会 责 任 报 告

Detaljer

os is os is

os is os is os is os is 1731 1805 1800 1881 é é é 4 1553 1610 32.5 27.07 1577 1638 1575 1537 1563 1581 1644 - 1585 1642 1579 1646 1599 1626 1494 1547 354 430 K 287

Detaljer

搭建平台,成就社区教育工作者的精彩人生

搭建平台,成就社区教育工作者的精彩人生 社 区 教 育 专 职 教 师 专 业 化 建 设 研 究 以 江 苏 如 东 为 例 顾 丛 华 ( 如 东 县 新 店 镇 社 区 教 育 中 心 江 苏 省 南 通 市 226400 ) 摘 要 社 区 教 育 队 伍 是 开 展 社 区 教 育 工 作 的 保 证, 社 区 教 育 专 职 教 师 是 这 支 队 伍 中 的 核 心 力 量, 其 专 业 化 建 设, 一 方 面 依 靠 自

Detaljer

上海市本科教学质量年度报告

上海市本科教学质量年度报告 上 海 市 本 科 教 学 质 量 年 度 报 告 数 据 内 涵 说 明 V2.0 版 上 海 市 教 委 高 教 处 上 海 喆 思 (2015.07.02) 目 录 一 基 本 统 计 挃 标 说 明... 4 二 挃 标 解 释... 4 1. 全 日 制 在 校 本 科 生 数 及 占 在 校 生 总 数 的 比 例 ( 学 年 )... 4 2. 当 年 本 科 招 生 与 业 总 数

Detaljer

个人经历:

个人经历: 在 职 公 考 的 心 路 历 程 笔 试 倒 数 第 二, 面 试 全 组 第 一! 我 是 一 名 在 职 考 公 人 今 年 24 岁, 参 加 的 是 山 东 省 421 联 考, 这 也 是 鄙 人 生 平 第 一 次 参 加 公 考 大 学 期 间, 没 考 过 公, 但 是 考 过 研, 后 来 考 上 了, 但 是 因 为 毕 业 前 工 作 也 找 到 了, 所 以 就 果 断 放

Detaljer

¡¶¾«È·Ñ§ÉúÀàÐÍ£¬ÓÐЧ¿ÎÌù۲ì_Ò»ÃûÌý¾õÆ«ºÃÀàѧÉúµÄ¿ÎÌù۲졷¡ª¡ªÏî¶÷ì¿

¡¶¾«È·Ñ§ÉúÀàÐÍ£¬ÓÐЧ¿ÎÌù۲ì_Ò»ÃûÌý¾õÆ«ºÃÀàѧÉúµÄ¿ÎÌù۲졷¡ª¡ªÏî¶÷ì¿ 精 确 学 生 类 型, 有 效 课 堂 观 察 对 一 名 听 觉 偏 好 型 学 生 所 作 的 行 动 研 究 一 背 景 描 述 : 直 面 真 实 问 题 卢 湾 高 级 中 学 项 恩 炜 无 论 是 教 师 家 长 还 是 学 生, 许 多 的 痛 楚 与 惊 喜, 都 曾 来 自 于 这 样 一 个 真 实 的 问 题 : 为 什 么 对 同 一 教 师 发 生 的 教 学 行 为

Detaljer

MODERN PEOPLE contents Part 1 7 8 9 10 10 11 Part 2 19 28 29 30 31 32 34 36 37 38 20 40 22 42 24 43 26 44 46 48 49 50 52 53 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 Part1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer