R 2016 R 2017 RB 2017 VB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R 2016 R 2017 RB 2017 VB"

Transkript

1 1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter Salg av driftsmidler/fast eiendom Refusjoner/overføringer Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tjenesteytingsavtale Statlige tilskudd Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune Tilskudd fra fellesråd / menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler Sum driftsinntekter UTGIFTER Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner / overføringer, merverdiavgift Kalkulatorisk utgift ved kommunal tjenesteytingsavtale Tilskudd og gaver Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån, kjøp av aksjer, andeler og liknende Netto finansinntekter/ -utgifter Avskrivninger Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsatt til dekning tidligere år (underskudd) Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsett til/ styrking av likviditetsreserven Overført til investeringsregnskapet Sum avsetninger Merforbruk/mindreforbruk

2 2. Investeringsregnskap i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Renteutgifter, låneomkostninger Avdrag på lån (ekstraord) Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l Dekning av tidliger års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av driftsmidler / fast eiendom Refusjoner Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.) Sum ekstern finansiering Bruk av tidligere års udisponert Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansering Udekket / udisponert Art 580 og Kontrollsum (skal være 0)

3 3. Balanseregnskap i 1000 kr. Regnskap 2017 Regnskap 2016 EIENDELER (A) Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån 0 0 Aksjer og andeler Sum anleggsmidler (B) Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER (A + B) EGENKAPITAL OG GJELD (C) EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond 0 0 Ubundne investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital (D) GJELD Langsiktig gjeld Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) (E) MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene SUM MEMORIAKONTI 0 0 Kontrollsum balanse 0 0

4 4. Oppstilling over ansvar Ansvar Ansvar - navn F R fjorår R år RB år VB år VB neste år Kirkelig administrasjon 41 kr ,19 kr ,54 kr ,00 kr ,00 kr , Kirker 42 kr ,52 kr ,92 kr ,00 kr ,00 kr , Gravplasser 43 kr ,26 kr ,62 kr ,00 kr ,00 kr , Trosopplæring 44 kr ,47 kr ,32 kr ,00 kr ,00 kr 6 155, Koordinator trosopplæring 44 kr ,17 kr ,52 kr ,00 kr ,00 kr Konfirmantarbeid 44 kr ,28 kr ,73 kr ,00 kr ,00 kr , Ungdomsarbeid 44 kr ,36 kr ,41 kr - kr 2 000,00 kr Søndagsskolen 44 kr ,00 kr ,00 kr - kr - kr Diakon 44 kr 4 619,63 kr 1 602,99 kr 5 570,00 kr 3 620,00 kr 2 870, Kirkemusikk 44 kr ,10 kr ,64 kr ,00 kr - kr Menighetsarbeid 44 kr ,25 kr ,53 kr ,00 kr ,00 kr , Menighetsblad 44 kr ,00 kr ,68 kr ,00 kr ,00 kr , Kalender 44 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Fasteaksjon 44 kr - kr 2 609,54 kr 2 609,00 kr - kr 2 519, Arrangementer 44 kr ,98 kr ,57 kr ,00 kr ,00 kr , Gravstell 44 kr ,00 kr ,59 kr ,00 kr ,00 kr , Askhøgda barnehage 45 kr ,70 kr ,72 kr - kr - kr Finanstransaksjoner 89 kr ,37 kr ,94 kr ,00 kr 4 750,00 kr ,00 kr - kr - kr - kr -1,00 kr -

5 5. Oppstilling over konto Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Funksjon Beløp Vedtatt budsjett Revidert budsjett Administrasjon Fastlønn 41 kr ,67 kr ,00 kr , Administrasjon Annen lønn 41 kr ,20 kr - kr 1 000, Administrasjon Godtgjøring folkevalgte 41 kr - kr ,00 kr , Administrasjon Pensjonsinnskudd 41 kr ,94 kr ,00 kr , Administrasjon Guppeliv og ulykke 41 kr 2 684,16 kr 2 800,00 kr 2 800, Administrasjon Arbeidsgiveravgift 41 kr ,07 kr ,00 kr , Administrasjon Arbeidsgiveravgit sykepengerefusjon 41 kr (5 091,23) kr - kr (3 048,00) Administrasjon Kontormateriell 41 kr 1 378,40 kr 5 000,00 kr 6 044, Administrasjon Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 41 kr 9 599,38 kr ,00 kr , Administrasjon Annet forbruksmateriell 41 kr 5 055,12 kr 1 000,00 kr 7 000, Administrasjon Matvarer 41 kr ,20 kr ,00 kr , Administrasjon Post, bank, telefoni og datalinjer 41 kr ,99 kr ,00 kr , Administrasjon Annonser, informasjon og representasjon 41 kr ,72 kr ,00 kr , Administrasjon Opplæring, kurs 41 kr ,35 kr ,00 kr , Administrasjon Reiseutgifter, opplæring (ikke oppg.pl.) 41 kr - kr 100,00 kr 100, Administrasjon Skyssgodtgjørelse oppgavepliktig 41 kr 9 956,90 kr ,00 kr 7 000, Administrasjon Reiseutgifter/drift av egne transportmidler 41 kr ,21 kr 3 000,00 kr , Administrasjon Forsikringer 41 kr - kr 150,00 kr 150, Administrasjon Forsikring av personell 41 kr (364,88) kr 4 500,00 kr 4 500, Administrasjon Avgifter,gebyrer og lisenser 41 kr ,53 kr ,00 kr , Administrasjon Inventar og utstyr 41 kr ,27 kr ,00 kr , Administrasjon Konsulenttjenester/kjøpte tjenester 41 kr ,80 kr - kr Administrasjon Tap på fordringer/utstedte fakturaer 41 kr 8,00 kr - kr 10, Administrasjon Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting 41 kr ,00 kr ,00 kr , Administrasjon Moms generell kompensasjonsordning 41 kr ,13 kr ,00 kr , Administrasjon Tilskudd/gaver til andre 41 kr 2 000,00 kr - kr 2 000, Administrasjon Renteutgifter 41 kr 3 331,66 kr - kr 3 500, Administrasjon Overføring investeringsregnskapet 41 kr ,00 kr ,00 kr , Administrasjon Salg av varer, tjenester, gebyrer, utenfor avgifts 41 kr (34 425,00) kr - kr Administrasjon Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten 41 kr (27 869,00) kr - kr (27 869,00) Administrasjon Feriepenger av ref. sykepenger 41 kr (2 842,00) kr - kr (2 842,00) Administrasjon Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 41 kr (37 836,13) kr (35 000,00) kr (35 000,00) Administrasjon Interne overføringer (inntekt) 41 kr (70 000,00) kr (70 000,00) kr (70 000,00) Administrasjon Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteytin 41 kr ( ,00) kr ( ,00) kr ( ,00) Administrasjon Tilskud fra staten/statlige institusjoner 41 kr (10 000,00) kr (10 000,00) kr Administrasjon Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner 41 kr ( ,00) kr ( ,00) kr ( ,00) Administrasjon Sum kr ( ,54) kr ( ,00) kr ( ,00) Kirker Fastlønn 42 kr ,75 kr ,00 kr , Kirker Avtalefestede tillegg 42 kr ,00 kr ,00 kr , Kirker Variable tillegg 42 kr 1 070,90 kr - kr 700, Kirker Vikarer 42 kr ,31 kr ,00 kr , Kirker Lønn til vikarer uten refusjon 42 kr 4 480,56 kr - kr Kirker Overtid 42 kr 1 574,23 kr - kr 1 600, Kirker Annen lønn 42 kr 660,40 kr - kr 200, Kirker Telefongodtgjørelse 42 kr 2 400,00 kr 2 400,00 kr 2 400, Kirker Pensjonsinnskudd 42 kr ,72 kr ,00 kr , Kirker Guppeliv og ulykke 42 kr 2 013,24 kr 1 100,00 kr 2 000, Kirker Arbeidsgiveravgift 42 kr ,09 kr ,00 kr , Kirker Kontormateriell 42 kr - kr 1 000,00 kr Kirker Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 42 kr ,55 kr ,00 kr , Kirker Annet forbruksmateriell 42 kr 6 113,62 kr 6 000,00 kr 6 000, Kirker Matvarer 42 kr ,43 kr ,00 kr , Kirker Post, bank, telefoni og datalinjer 42 kr 7 661,27 kr ,00 kr , Kirker Opplæring, kurs 42 kr 2 950,00 kr 8 000,00 kr 2 000, Kirker Skyssgodtgjørelse oppgavepliktig 42 kr 1 843,80 kr 4 000,00 kr 5 000, Kirker Reiseutgifter/drift av egne transportmidler 42 kr ,28 kr ,00 kr , Kirker Energi 42 kr ,88 kr ,00 kr , Kirker Forsikringer 42 kr ,00 kr ,00 kr , Kirker Forsikring av personell 42 kr 59,80 kr 3 000,00 kr 3 000, Kirker Leie lokaler og grunn 42 kr 1 050,00 kr - kr 1 050, Kirker Avgifter,gebyrer og lisenser 42 kr ,11 kr ,00 kr , Kirker Inventar og utstyr 42 kr ,58 kr ,00 kr , Kirker Vedlikehold og byggetjenester, nybygg 42 kr 780,00 kr ,00 kr 5 000, Kirker Serviceavtaler og reparasjoner 42 kr ,10 kr ,00 kr , Kirker Materialer til vedlikehold 42 kr - kr 130,00 kr 130, Kirker Vakthold og vektertjenester, alarmsystemer 42 kr ,30 kr ,00 kr , Kirker Konsulenttjenester/kjøpte tjenester 42 kr ,00 kr ,00 kr , Kirker Moms generell kompensasjonsordning 42 kr ,74 kr ,00 kr ,00

6 20000 Kirker Avskrivninger 42 kr ,00 kr ,00 kr , Kirker Brukerbetaling ved kirkelige tjenester 42 kr (2 400,00) kr - kr Kirker Salg av varer, tjenester, gebyrer, utenfor avgifts 42 kr (7 000,00) kr - kr (2 000,00) Kirker Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 42 kr - kr (5 000,00) kr Kirker Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 42 kr (67 249,74) kr (60 000,00) kr (60 000,00) Kirker Tilskudd/gaver fra andre 42 kr - kr - kr (1 604,00) Kirker Bruk av ubundne fond 42 kr - kr (65 000,00) kr Kirker Motpost avskrivninger 42 kr ( ,00) kr (95 700,00) kr (95 700,00) Kirker Sum kr ,92 kr ,00 kr , Gravplasser Fastlønn 43 kr ,49 kr ,00 kr , Gravplasser Avtalefestede tillegg 43 kr 3 136,00 kr 6 000,00 kr 4 000, Gravplasser Vikarer 43 kr ,58 kr 6 700,00 kr Gravplasser Ekstrahjelp 43 kr 5 758,01 kr ,00 kr , Gravplasser Annen lønn 43 kr 2 371,40 kr - kr 448, Gravplasser Pensjonsinnskudd 43 kr ,76 kr ,00 kr , Gravplasser Guppeliv og ulykke 43 kr 671,16 kr 650,00 kr 650, Gravplasser Arbeidsgiveravgift 43 kr ,44 kr ,00 kr , Gravplasser Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 43 kr ,96 kr ,00 kr , Gravplasser Annet forbruksmateriell 43 kr 91,14 kr - kr 91, Gravplasser Matvarer 43 kr 217,48 kr - kr 217, Gravplasser Post, bank, telefoni og datalinjer 43 kr 314,60 kr - kr 315, Gravplasser Skyssgodtgjørelse oppgavepliktig 43 kr 766,50 kr - kr Gravplasser Reiseutgifter/drift av egne transportmidler 43 kr 3 468,28 kr 2 700,00 kr 2 700, Gravplasser Energi 43 kr 1 890,77 kr 2 000,00 kr 2 000, Gravplasser Forsikringer 43 kr 889,58 kr 1 100,00 kr 1 100, Gravplasser Forsikring av personell 43 kr 123,68 kr 1 021,00 kr 1 021, Gravplasser Avgifter,gebyrer og lisenser 43 kr ,69 kr ,00 kr , Gravplasser Inventar og utstyr 43 kr ,24 kr 1 000,00 kr , Gravplasser Materialer til vedlikehold 43 kr - kr 1 000,00 kr Gravplasser Konsulenttjenester/kjøpte tjenester 43 kr ,00 kr ,00 kr , Gravplasser Moms generell kompensasjonsordning 43 kr ,22 kr ,00 kr , Gravplasser Avskrivninger 43 kr 9 569,00 kr - kr Gravplasser Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 43 kr ( ,14) kr ( ,00) kr ( ,00) Gravplasser Avgiftspliktig salg av varer og tjenester 43 kr (12 000,00) kr - kr (8 000,00) Gravplasser Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 43 kr (47 426,22) kr (10 000,00) kr (35 000,00) Gravplasser Tilskudd/gaver fra andre 43 kr (6 400,00) kr - kr Gravplasser Bruk av ubundne fond 43 kr (92 000,00) kr (50 000,00) kr (92 000,00) Gravplasser Motpost avskrivninger 43 kr (9 569,00) kr - kr Gravplasser Sum kr ,62 kr ,00 kr , Trosopplæring Fastlønn 44 kr ,73 kr ,00 kr , Trosopplæring Avtalefestede tillegg 44 kr ,04 kr ,00 kr , Trosopplæring Annen lønn 44 kr 238,80 kr - kr 200, Trosopplæring Telefongodtgjørelse 44 kr 2 400,00 kr 2 160,00 kr 2 610, Trosopplæring Pensjonsinnskudd 44 kr ,42 kr ,00 kr , Trosopplæring Guppeliv og ulykke 44 kr 969,24 kr 1 100,00 kr 1 100, Trosopplæring Arbeidsgiveravgift 44 kr ,05 kr ,00 kr , Trosopplæring Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 44 kr ,05 kr ,00 kr , Trosopplæring Annet forbruksmateriell 44 kr 5 203,60 kr 2 000,00 kr 5 000, Trosopplæring Matvarer 44 kr 6 375,04 kr 8 000,00 kr 5 000, Trosopplæring Post, bank, telefoni og datalinjer 44 kr - kr 21,00 kr Trosopplæring Opplæring, kurs 44 kr 3 500,00 kr 5 000,00 kr 5 000, Trosopplæring Skyssgodtgjørelse oppgavepliktig 44 kr 1 393,00 kr 6 500,00 kr 2 500, Trosopplæring Reiseutgifter/drift av egne transportmidler 44 kr 1 367,16 kr 500,00 kr 1 500, Trosopplæring Forsikringer 44 kr - kr 300,00 kr 300, Trosopplæring Forsikring av personell 44 kr (138,68) kr 1 633,00 kr 1 633, Trosopplæring Leie lokaler og grunn 44 kr ,00 kr ,00 kr 8 000, Trosopplæring Avgifter,gebyrer og lisenser 44 kr 2 901,23 kr 3 500,00 kr 3 500, Trosopplæring Inventar og utstyr 44 kr - kr 400,00 kr 400, Trosopplæring Moms generell kompensasjonsordning 44 kr 5 105,55 kr ,00 kr , Trosopplæring Betaling fra deltakere 44 kr (42 775,00) kr (30 000,00) kr (42 000,00) Trosopplæring Salg av varer, tjenester, gebyrer, utenfor avgifts 44 kr - kr (3 121,00) kr (3 121,00) Trosopplæring Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten 44 kr (7 512,00) kr - kr (3 756,00) Trosopplæring Feriepenger av ref. sykepenger 44 kr (766,00) kr - kr (383,00) Trosopplæring Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 44 kr (5 105,55) kr (10 000,00) kr (10 000,00) Trosopplæring Tilskud fra staten/statlige institusjoner 44 kr ( ,00) kr ( ,00) kr ( ,00) Trosopplæring Offer/innsamlet til egen virksomhet 44 kr (11 505,00) kr (15 000,00) kr (14 000,00) Trosopplæring Tilskudd/gaver fra andre 44 kr (1 850,00) kr (5 000,00) kr (2 000,00) Trosopplæring Sum kr (14 327,32) kr (10 658,00) kr (9 054,00) Koordinator Fastlønn 44 kr ,75 kr ,00 kr , Koordinator Annen lønn 44 kr 429,60 kr - kr 1 000, Koordinator Telefongodtgjørelse 44 kr - kr 240,00 kr Koordinator Pensjonsinnskudd 44 kr 6 669,65 kr 7 438,00 kr 7 463,00

7 41101 Koordinator Guppeliv og ulykke 44 kr 149,04 kr 150,00 kr 150, Koordinator Arbeidsgiveravgift 44 kr 7 993,63 kr 8 029,00 kr 8 029, Koordinator Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 44 kr 2 000,00 kr - kr 4 000, Koordinator Annet forbruksmateriell 44 kr 34,29 kr - kr 50, Koordinator Matvarer 44 kr 1 375,65 kr - kr 3 000, Koordinator Post, bank, telefoni og datalinjer 44 kr - kr - kr 1 000, Koordinator Skyssgodtgjørelse oppgavepliktig 44 kr 3 564,40 kr 1 500,00 kr 3 000, Koordinator Reiseutgifter/drift av egne transportmidler 44 kr 477,52 kr 500,00 kr 1 000, Koordinator Forsikring av personell 44 kr (0,59) kr - kr 163, Koordinator Leie lokaler og grunn 44 kr 500,00 kr - kr Koordinator Avgifter,gebyrer og lisenser 44 kr 483,54 kr - kr 484, Koordinator Moms generell kompensasjonsordning 44 kr 67,94 kr - kr Koordinator Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten 44 kr (1 092,00) kr - kr (1 638,00) Koordinator Feriepenger av ref. sykepenger 44 kr (223,00) kr - kr (167,00) Koordinator Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 44 kr (67,94) kr - kr Koordinator Tilskud fra staten/statlige institusjoner 44 kr (81 000,00) kr (73 000,00) kr (83 000,00) Koordinator Sum kr (9 723,52) kr (6 025,00) kr (6 348,00) Konfirmantarbeid Fastlønn 44 kr ,07 kr ,00 kr , Konfirmantarbeid Variable tillegg 44 kr 7 168,00 kr 5 600,00 kr 5 600, Konfirmantarbeid Annen lønn 44 kr 490,20 kr - kr 490, Konfirmantarbeid Pensjonsinnskudd 44 kr ,52 kr ,00 kr , Konfirmantarbeid Guppeliv og ulykke 44 kr 223,68 kr 200,00 kr 200, Konfirmantarbeid Arbeidsgiveravgift 44 kr ,47 kr ,00 kr , Konfirmantarbeid Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 44 kr ,64 kr ,00 kr , Konfirmantarbeid Annet forbruksmateriell 44 kr 1 394,49 kr 2 000,00 kr 2 000, Konfirmantarbeid Matvarer 44 kr ,93 kr ,00 kr , Konfirmantarbeid Post, bank, telefoni og datalinjer 44 kr (0,20) kr 100,00 kr 100, Konfirmantarbeid Opplæring, kurs 44 kr 1 530,00 kr - kr 1 530, Konfirmantarbeid Skyssgodtgjørelse oppgavepliktig 44 kr 3 187,40 kr - kr 3 187, Konfirmantarbeid Reiseutgifter/drift av egne transportmidler 44 kr ,00 kr ,00 kr , Konfirmantarbeid Forsikringer 44 kr - kr 304,00 kr 304, Konfirmantarbeid Forsikring av personell 44 kr 81,56 kr - kr 326, Konfirmantarbeid Leie lokaler og grunn 44 kr ,36 kr ,00 kr , Konfirmantarbeid Avgifter,gebyrer og lisenser 44 kr 967,08 kr 62,00 kr 1 000, Konfirmantarbeid Moms generell kompensasjonsordning 44 kr ,12 kr ,00 kr , Konfirmantarbeid Betaling fra deltakere 44 kr ( ,00) kr ( ,00) kr ( ,00) Konfirmantarbeid Avgiftspliktig salg av varer og tjenester 44 kr (12 945,47) kr (10 000,00) kr (11 576,00) Konfirmantarbeid Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten 44 kr (1 644,00) kr - kr (1 644,00) Konfirmantarbeid Feriepenger av ref. sykepenger 44 kr (168,00) kr - kr (168,00) Konfirmantarbeid Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 44 kr (21 238,12) kr (20 000,00) kr (20 000,00) Konfirmantarbeid Offer/innsamlet til egen virksomhet 44 kr (38 887,00) kr (32 000,00) kr (32 000,00) Konfirmantarbeid Tilskudd/gaver fra andre 44 kr - kr (5 000,00) kr Konfirmantarbeid Tilskudd og gaver 44 kr (8 400,00) kr (7 000,00) kr (8 400,00) Konfirmantarbeid Sum kr ,73 kr ,00 kr , Ungdomsarbeid Annet forbruksmateriell 44 kr 64,41 kr - kr Ungdomsarbeid Matvarer 44 kr 465,18 kr 2 000,00 kr 2 000, Ungdomsarbeid Reiseutgifter/drift av egne transportmidler 44 kr - kr - kr 1 000, Ungdomsarbeid Leie lokaler og grunn 44 kr 400,00 kr 2 000,00 kr 4 000, Ungdomsarbeid Moms generell kompensasjonsordning 44 kr 85,26 kr 1 500,00 kr 1 500, Ungdomsarbeid Betaling fra deltakere 44 kr (3 200,00) kr - kr (5 000,00) Ungdomsarbeid Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 44 kr (85,26) kr (1 500,00) kr (1 500,00) Ungdomsarbeid Offer/innsamlet til egen virksomhet 44 kr (2 880,00) kr (2 000,00) kr (2 000,00) Ungdomsarbeid Sum kr (5 150,41) kr 2 000,00 kr Søndagsskolen Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 44 kr 6 456,00 kr ,00 kr , Søndagsskolen Annet forbruksmateriell 44 kr - kr 2 000,00 kr 2 000, Søndagsskolen Moms generell kompensasjonsordning 44 kr 1 614,00 kr 1 500,00 kr 1 500, Søndagsskolen Avsetninger ubundne fond 44 kr 4 251,00 kr - kr 4 251, Søndagsskolen Betaling fra deltakere 44 kr (1 050,00) kr (1 500,00) kr (1 500,00) Søndagsskolen Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 44 kr (1 614,00) kr (1 500,00) kr (1 500,00) Søndagsskolen Tilskud fra staten/statlige institusjoner 44 kr - kr (7 000,00) kr (7 000,00) Søndagsskolen Offer/innsamlet til egen virksomhet 44 kr - kr (3 500,00) kr (3 500,00) Søndagsskolen Tilskudd/gaver fra andre 44 kr (6 648,00) kr - kr Søndagsskolen Bruk av ubundne fond 44 kr (4 251,00) kr - kr (4 251,00) Søndagsskolen Sum kr (1 242,00) kr - kr Diakon Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 44 kr - kr 600,00 kr 600, Diakon Annet forbruksmateriell 44 kr 8,42 kr 20,00 kr 20, Diakon Matvarer 44 kr 535,57 kr 1 000,00 kr 1 000, Diakon Leie lokaler og grunn 44 kr 6 750,00 kr 5 000,00 kr 6 000, Diakon Avgifter,gebyrer og lisenser 44 kr - kr - kr 750, Diakon Inventar og utstyr 44 kr 197,00 kr - kr 200, Diakon Moms generell kompensasjonsordning 44 kr 81,18 kr 1 000,00 kr 1 000,00

8 42000 Diakon Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 44 kr (81,18) kr (1 000,00) kr (1 000,00) Diakon Offer/innsamlet til egen virksomhet 44 kr (4 284,00) kr (3 000,00) kr (3 000,00) Diakon Tilskudd/gaver fra andre 44 kr (1 604,00) kr - kr Diakon Sum kr 1 602,99 kr 3 620,00 kr 5 570, Kirkemusikk Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 44 kr ,35 kr ,00 kr , Kirkemusikk Annet forbruksmateriell 44 kr 7,50 kr 1 500,00 kr 1 500, Kirkemusikk Matvarer 44 kr 533,43 kr - kr Kirkemusikk Post, bank, telefoni og datalinjer 44 kr 12,50 kr - kr 126, Kirkemusikk Reiseutgifter/drift av egne transportmidler 44 kr 385,46 kr - kr Kirkemusikk Avgifter,gebyrer og lisenser 44 kr 1 178,00 kr - kr 1 178, Kirkemusikk Konsulenttjenester/kjøpte tjenester 44 kr - kr 1 000,00 kr 1 000, Kirkemusikk Moms generell kompensasjonsordning 44 kr 639,46 kr ,00 kr , Kirkemusikk Avsetninger ubundne fond 44 kr ,10 kr - kr , Kirkemusikk Betaling fra deltakere 44 kr (15 625,00) kr - kr Kirkemusikk Salg av varer, tjenester, gebyrer, utenfor avgifts 44 kr (67 375,60) kr - kr Kirkemusikk Avgiftspliktig salg av varer og tjenester 44 kr (19 500,00) kr (83 500,00) kr ( ,00) Kirkemusikk Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 44 kr (639,46) kr (20 000,00) kr (20 000,00) Kirkemusikk Offer/innsamlet til egen virksomhet 44 kr (3 590,00) kr (9 000,00) kr (9 000,00) Kirkemusikk Tilskudd/gaver fra andre 44 kr (2 025,00) kr - kr Kirkemusikk Bruk av ubundne fond 44 kr (13 207,10) kr - kr (13 207,00) Kirkemusikk Sum kr ,64 kr - kr (25 196,00) Menighetsarbeid Annet forbruksmateriell 44 kr 2,00 kr - kr 2, Menighetsarbeid Matvarer 44 kr 300,20 kr - kr 300, Menighetsarbeid Post, bank, telefoni og datalinjer 44 kr 11,25 kr - kr 11, Menighetsarbeid Overføring av ofringer/innsamlede midler til andre 44 kr ,00 kr ,00 kr , Menighetsarbeid Offer/innsamlet til egen virksomhet 44 kr (54 799,98) kr (50 000,00) kr (55 000,00) Menighetsarbeid Offer/innsamlet til annen virksomhet 44 kr (69 404,00) kr (45 000,00) kr (60 000,00) Menighetsarbeid Offer/innsamlet til misjonsprosjekt 44 kr (23 643,00) kr (15 000,00) kr (20 000,00) Menighetsarbeid Tilskudd/gaver fra andre 44 kr - kr (3 000,00) kr (3 000,00) Menighetsarbeid Sum kr (54 486,53) kr (53 000,00) kr (57 687,00) Menighetsblad Kontormateriell 44 kr 1 750,00 kr 1 750,00 kr 1 750, Menighetsblad Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 44 kr 104,68 kr - kr 105, Menighetsblad Annonser, informasjon og representasjon 44 kr ,00 kr ,00 kr , Menighetsblad Moms generell kompensasjonsordning 44 kr - kr ,00 kr , Menighetsblad Avgiftspliktig salg av varer og tjenester 44 kr (48 200,00) kr (45 000,00) kr (50 000,00) Menighetsblad Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 44 kr - kr (20 000,00) kr (20 000,00) Menighetsblad Tilskudd/gaver fra andre 44 kr (13 050,00) kr (3 000,00) kr (5 000,00) Menighetsblad Sum kr ,68 kr ,00 kr , Kalender Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 44 kr ,00 kr - kr Kalender Annonser, informasjon og representasjon 44 kr - kr ,00 kr , Kalender Moms generell kompensasjonsordning 44 kr - kr 3 000,00 kr 5 000, Kalender Avgiftspliktig salg av varer og tjenester 44 kr (34 000,00) kr (34 000,00) kr (34 000,00) Kalender Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 44 kr - kr (3 000,00) kr (5 000,00) Kalender Offer/innsamlet til egen virksomhet 44 kr (350,00) kr - kr Kalender Tilskudd/gaver fra andre 44 kr (2 650,00) kr (5 000,00) kr (2 500,00) Kalender Sum kr (14 700,00) kr (16 000,00) kr (15 500,00) Fasteaksjon Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 44 kr 89,70 kr - kr 90, Fasteaksjon Annet forbruksmateriell 44 kr 71,77 kr - kr 71, Fasteaksjon Matvarer 44 kr 1 198,07 kr - kr 1 198, Fasteaksjon Leie lokaler og grunn 44 kr 1 250,00 kr - kr 1 250, Fasteaksjon Moms generell kompensasjonsordning 44 kr 196,41 kr - kr 197, Fasteaksjon Overføring av ofringer/innsamlede midler til andre 44 kr ,00 kr ,00 kr , Fasteaksjon Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 44 kr (196,41) kr - kr (197,00) Fasteaksjon Offer/innsamlet til annen virksomhet 44 kr (57 741,00) kr (75 000,00) kr (57 741,00) Fasteaksjon Sum kr 2 609,54 kr - kr 2 609, Arrangementer Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 44 kr ,53 kr 9 000,00 kr , Arrangementer Annet forbruksmateriell 44 kr 841,60 kr 500,00 kr 1 000, Arrangementer Matvarer 44 kr ,44 kr ,00 kr , Arrangementer Leie lokaler og grunn 44 kr 1 450,00 kr 3 000,00 kr 3 000, Arrangementer Moms generell kompensasjonsordning 44 kr 1 641,87 kr 3 000,00 kr 3 000, Arrangementer Betaling fra deltakere 44 kr - kr (7 200,00) kr (7 200,00) Arrangementer Salg av varer, tjenester, gebyrer, utenfor avgifts 44 kr (4 825,00) kr - kr (1 855,00) Arrangementer Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 44 kr (1 641,87) kr (3 000,00) kr (3 000,00) Arrangementer Sum kr ,57 kr ,00 kr , Gravstell Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 44 kr 3 913,60 kr 3 000,00 kr 600, Gravstell Annet forbruksmateriell 44 kr ,00 kr ,00 kr , Gravstell Matvarer 44 kr 2 001,01 kr - kr 2 001, Gravstell Inventar og utstyr 44 kr ,40 kr 8 700,00 kr ,00

9 44600 Gravstell Moms generell kompensasjonsordning 44 kr 776,50 kr 7 000,00 kr 7 000, Gravstell Salg av varer, tjenester, gebyrer, utenfor avgifts 44 kr ,71 kr - kr Gravstell Avgiftspliktig salg av varer og tjenester 44 kr ( ,31) kr (70 000,00) kr (76 335,00) Gravstell Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 44 kr (776,50) kr (7 000,00) kr (7 000,00) Gravstell Sum kr (44 830,59) kr (35 300,00) kr (38 384,00) Barnehage Fastlønn 45 kr ,24 kr ,00 kr , Barnehage Vikarer 45 kr ,12 kr ,00 kr , Barnehage Lønn til vikarer uten refusjon 45 kr ,60 kr - kr Barnehage Overtid 45 kr 1 074,20 kr - kr Barnehage Annen lønn 45 kr 651,12 kr - kr 84, Barnehage Telefongodtgjørelse 45 kr 2 400,00 kr - kr 2 400, Barnehage Pensjonsinnskudd 45 kr ,86 kr ,00 kr , Barnehage Guppeliv og ulykke 45 kr ,44 kr ,00 kr , Barnehage Arbeidsgiveravgift 45 kr ,14 kr ,00 kr , Barnehage Arbeidsgiveravgit sykepengerefusjon 45 kr (28 208,87) kr - kr (26 000,00) Barnehage Kontormateriell 45 kr - kr 4 500,00 kr Barnehage Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes 45 kr ,03 kr ,00 kr , Barnehage Annet forbruksmateriell 45 kr 6 594,46 kr ,00 kr , Barnehage Matvarer 45 kr ,19 kr ,00 kr , Barnehage Post, bank, telefoni og datalinjer 45 kr 5 863,56 kr 4 000,00 kr 6 000, Barnehage Annonser, informasjon og representasjon 45 kr - kr 2 000,00 kr Barnehage Opplæring, kurs 45 kr 8 965,00 kr ,00 kr 5 000, Barnehage Skyssgodtgjørelse oppgavepliktig 45 kr 6 706,20 kr 1 500,00 kr 1 500, Barnehage Reiseutgifter/drift av egne transportmidler 45 kr 5 096,09 kr 1 500,00 kr 4 000, Barnehage Energi 45 kr ,78 kr ,00 kr , Barnehage Forsikringer 45 kr - kr 1 000,00 kr Barnehage Forsikring av personell 45 kr 2 121,15 kr ,00 kr , Barnehage Leie lokaler og grunn 45 kr ,00 kr ,00 kr , Barnehage Avgifter,gebyrer og lisenser 45 kr ,21 kr ,00 kr , Barnehage Inventar og utstyr 45 kr ,56 kr ,00 kr , Barnehage Vedlikehold og byggetjenester, nybygg 45 kr 3 820,00 kr 5 000,00 kr Barnehage Serviceavtaler og reparasjoner 45 kr 6 199,00 kr - kr Barnehage Konsulenttjenester/kjøpte tjenester 45 kr 3 120,00 kr - kr Barnehage Interne overføringer (utgift) 45 kr ,00 kr ,00 kr , Barnehage Moms generell kompensasjonsordning 45 kr ,38 kr ,00 kr , Barnehage Tilskudd/gaver til andre 45 kr 1 010,00 kr - kr Barnehage Avsetninger ubundne fond 45 kr ,70 kr - kr , Barnehage Betaling fra deltakere 45 kr ( ,00) kr ( ,00) kr ( ,00) Barnehage Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten 45 kr (78 876,00) kr - kr (70 000,00) Barnehage Feriepenger av ref. sykepenger 45 kr (7 312,00) kr - kr (4 773,00) Barnehage Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 45 kr (33 441,38) kr (60 000,00) kr (60 000,00) Barnehage Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner 45 kr ( ,80) kr ( ,00) kr ( ,00) Barnehage Tilskudd/gaver fra andre 45 kr (3 000,00) kr - kr Barnehage Bruk av ubundne fond 45 kr ( ,70) kr - kr ( ,00) Barnehage Sum kr ( ,72) kr - kr Finans Renteutgifter 89 kr ,00 kr ,00 kr , Finans Avdragsutgifter 89 kr ,00 kr ,00 kr , Finans Avsetninger ubundne fond 89 kr ,63 kr - kr , Finans Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) 89 kr ,59 kr - kr Finans Renteinntekter 89 kr (41 995,65) kr (70 000,00) kr (60 000,00) Finans Bruk tidl års regnskapsmessige mindreforbruk 89 kr ( ,63) kr - kr ( ,00) Finans Sum kr ,94 kr 4 750,00 kr ,00 Totalsum kr - kr (1,00) kr -

REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn

REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) R 15 VB 15 RB 15 10000 Administrasjon 10100 Fastlønn 961 077 996 666 968 426 10000 Administrasjon 10800 Godtgjøring folkevalgte 0 25

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Torsdag 21.04.2016, Kl 1900 Sted: Kirkestua v/ Gjerdrum kirke Tilstede: Morten Vilhelm Drefvelin, Maria Stokstad, Norunn Furuseth, Camilla Vestvold, Jakob

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Frogner Menighetsråd. Regnskap 2018

Frogner Menighetsråd. Regnskap 2018 Frogner Menighetsråd Regnskap 2018 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 172 350,18

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 Innhaldsliste Rekneskapsskjema-Drift... 4 Rekneskapsskjema-Investering... 6 Rekneskapsskjema-Balanse... 8... 9 REVISJONSBERETNING... 17 2 DRIFTSREKNESKAP OG INVESTERINGSREKNESKAP

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjett 2018 Drift

AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjett 2018 Drift AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD 600-659 Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinntekter -47 000-42 000-92 200 660-679 Salg av driftsmidler/ fast eiendom 700-789 Refusjoner/ overføringer -102 000-111 000-135

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Budsjett pr. Avdeling

Budsjett pr. Avdeling Side 1 11.09. 13:08:56 Regn 2017 Budsjett Budsjett 2019 Avdeling: 41 Kyrkjeleg administrasjon 10100 Fastlønn 1 725 242,18 1 805 00 1 815 00 10101 Faste tillegg 2 387,50 10105 Feriepengar 215 160,76 230

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd 18.2.2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsprinsipper Kommunens tilskudd Regnskapsskjema drift Regnskapsskjema investering Regnskapsskjema balansen Gravlegater pr

Detaljer

Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader

Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2017 2017 2017 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 370 554 343 000 458 020 418 752 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Haugesund kirkelige fellesråd Møtedato:

DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Haugesund kirkelige fellesråd Møtedato: DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Møtedato: 19.02.2019 (19.02.2019) - 16/00001-109 Møteinnkalling 19.02.2019 : Møteinnkalling 19.02.2019 DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Dato: Sted: Arkivsak: Arkivkode: 19.02.2019

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

REGNSKAP Sum driftsinntekter

REGNSKAP Sum driftsinntekter Driftsregnskap i 1000 kr. REGNSKAP 2016 R 2015 R2016 RB 2016 VB 2016 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 142-1 184-1 307-1 271 Salg av driftsmidler/fast eiendom 0 0 0 0 Refusjoner/overføringer

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

1. Kirkeregnskapene Prop. 1 S ( ) I Prop. 1 S ( ) ble det gitt følgende omtale av kirkeøkonomien: Kirkeøkonomien

1. Kirkeregnskapene Prop. 1 S ( ) I Prop. 1 S ( ) ble det gitt følgende omtale av kirkeøkonomien: Kirkeøkonomien VEDLEGG TIL RUNDSKRIV P-2/2011 PROP. 1 S (2010-2011) DEN LOKALE KIRKEØKONOMIEN 2007-2009 Hovedtall for utviklingen av økonomien i Den norske kirke presenteres årlig for Stortinget i departementets budsjettproposisjon

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Driftsregnskap detaljert m/funksjon

Driftsregnskap detaljert m/funksjon Page 1 of 11 041 INNTEKTER 3611 Kontingenter og medlemsavgifter -4 421 0 0 0 3622 Salg av materiell (avg.fri) -180-10 000-10 000-1 623 3633 Utleie av lokaler (herunder minnesamvær) -1 000 0 0 0 Sum brukerbetaling,

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Nøtterøy kirkelige fellesråd

Nøtterøy kirkelige fellesråd KFsak 03/18 Vedlegg 4 Nøtterøy kirkelige fellesråd Detaljert balanseregnskap 2017 51000004 Teie hår og fotpleie 1,000.00 51000009 Håndkasse lørdagskafe 500.00 51020001 Bank 2470.07.25169 10,833,934.14

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2019 2018 0890 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0890 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk 35 400 Avsetning til ubundne fond 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Fellesrådets driftsregnskap t.o.m. 3. kvartal 2017 pr funksjon

Fellesrådets driftsregnskap t.o.m. 3. kvartal 2017 pr funksjon Fellesrådets driftsregnskap t.o.m. 3. kvartal 2017 pr funksjon 01 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 492 230 650 817-158 587 867 700 03 Refusjoner/Overføringer 7 743 535 6 226 677 1 516 858

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4

Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4 Innhold Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Hovedoversikt drift... 4 Regnskapsskjema 1A... 4 Regnskapsskjema 1B... 5 Regnskapsskjema 1B detaljert på konto... 6

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Balanse Frogner menighet

Balanse Frogner menighet Balanse 31.07.2018 120 Frogner menighet - 2018 21.08.2018 31.07.2018 31.12.2017 EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 3.239.098 3.239.098 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 0 0

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 6

Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 6 Innhold Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Hovedoversikt drift... 5 Regnskapsskjema 1A... 6 Regnskapsskjema 1B... 6 Regnskapsskjema 1B detaljert... 6 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Gjøfjell menighetsråd. Årsregnskap Org.nr

Gjøfjell menighetsråd. Årsregnskap Org.nr Årsregnskap 2018 Org.nr. 876 986 272 Driftsregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap Økonomisk oversikt drift 2018 2018 2017 Inntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 2-21 600-17 000-16

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2017

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2017 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2017 1 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Side 3 Økonomisk oversikt - Investering Side 5 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på Side

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Nesodden menighetsråd. Årsregnskap Org.nr

Nesodden menighetsråd. Årsregnskap Org.nr Nesodden menighetsråd Årsregnskap 2017 Org.nr. 976 986 253 Note Nesodden menighetsråd Nesodden menighetsråd Driftsregnskap Regnskap Opprinnelig budsjett Regnskap Økonomisk oversikt drift 2017 2017 2016

Detaljer

1. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

1. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler NOTER TIL REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn 1. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Gjøfjell menighetsråd. Årsregnskap Org.nr

Gjøfjell menighetsråd. Årsregnskap Org.nr Årsregnskap 2017 Org.nr. 876 986 272 Driftsregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap Økonomisk oversikt drift 2017 2017 2016 Inntekter 2 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter -16 500-15 000-15

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Notater. Randi Strand

Notater. Randi Strand 2007/52 Notater Randi Strand Notater Kirkelig rapportering 2007 Felles- og menighetsråd Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk og for elektronisk rapportering, via skjema for regnskap November 2007 Avdeling

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod

Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter 30 447 66 000 35 554 11-12 Varer/tj. som inngår i tjenesteprod. 104 067 151 000 46 934 100 Kontormateriell 7 402 17 000 9 598 110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAP 2014

NOTER TIL REGNSKAP 2014 NOTER TIL REGNSKAP 2014 Gjerdrum og Heni sokn 1. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 2 REGNSKAP 2018 HAMMERFEST HAVN KF 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Fordeling inntekter... 4 3 Økonomisk oversikt drift... 5 4 Innvesteringer 2018... 6 5 Balanse...

Detaljer

1. Kyrkjerekneskapane Prop. 1 S ( ) I Prop. 1 S ( ) vart økonomien i Den norske kyrkja omtalt som følgjer:

1. Kyrkjerekneskapane Prop. 1 S ( ) I Prop. 1 S ( ) vart økonomien i Den norske kyrkja omtalt som følgjer: VEDLEGG TIL RUNDSKRIV V 1N/2015 Den lokale kyrkjeøkonomien 2011 2013 Utviklinga av økonomien i Den norske kyrkja blir kvart år presentert for Stortinget i departementet sin budsjettproposisjon (Prop. 1

Detaljer

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016 Nr. 1/2016 kundebrev prosessen kirkeregnskap - bidrar til forbedring Bakgrunnen for dette kundebrevet er erfaringer vi som revisor har gjort oss gjennom revisjon av regnskaper for kirkelige fellesråd og

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer