! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( (+ '! ' % " ' ),$ -.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -."

Transkript

1

2

3 Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( (+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!) ) ) ) '! ) ' % )" ',$-. )" ' ),$-. )" ' *$ & /$0

4 ' % ' 2 ' ( )

5 !"# #$ %##!"!" &'(!# )#!! " *"! &! +,"',#(,', +,"',#,',!" -! " "!!" #$!"!"!! "! % %$. '(! #/# "'# 0 1 '( (!!! "!! % %! (# 2''(! #/# "'# 0 '( ( 3 (!!"!!" $ &"!""" &"!!" &"!!" &"" 1' '$ "! &"!"" ( (##! ',!! ))!!"!!" ' 4 (##! ',!! ) "!!!"!" *

6 ( &!#!#!"# #$ &!"!" %$!!"!! "!!! + *"! &! +,"',#(,', +,"',#,',!" %!# -! "! "! "" -, '( ( 3 ( +,"', 4 (!! " " %,)!! "!!! "! "" $- ( &, 1 '( (!"!!, (' ',!!!!!!! "!!! "! "" +*

7 .$)$ 5! / 0 5 / 0 5!, $)$!!"! "!.)$)$ 3!! / 0 3! / 0 3!, )$)$!"!!! "!".$&)$)$! & & ) (# )''''#'( +4! )''''#'( +5 / $ &" & &!.))) 2 ( ')! &!" & ()0$ 5# 5!# ')0 &

8 !!! /(/'/1/.$$ "! 6 7 -## 3$#'# 3 (, 8,# $0 $!!""!!!" 6 7 +! 8#, &!, +' +2/(/'/1/!"" " " /3/'4.5(6.1337/1 / $ " "!! 6 7 4',!!! 3!! )''''#'( +4! )''''#'( +5 %'##! %'##! 3' ' 3 ' * +' 1$!! " 6 7 8,!' 599, ( &! ( ( 4$!!! (, 8# +2/3/'4.5(6.1337/1!"" " " 2/2(.4'6( 1# (# ## 1 ##

9 !!! 21852(1/ ) # )99! )! )'# ), /'('321852(1/9.: &"""!"! 46(46(337/1 ), /0 /'('3.#/(4.5(6.19.&#: &"! "

10 &'(!# :## &'(# $! "" %$.! #/# "'# 0 %',! 2'! #/# "'# 0 '( ( '* &"!""" &"!!" &"!!" &"" 2 ##! 2 2 ##! ') &!" "!""!" ' 2!! &#!!/!,#0 * 5 # 3 (! '( ( ;,) ""!"!! %$- (# 5! # 2 1 '( (!, "!!"" " "!"!!"!!' ""!"!! +*

11 # 66 % #1 $1 % 1 4 $ 0 $ % $ % 1 + / $ $ 1%1 0 2 $ / $(7%$ $!" 91 : 0 0/% % % % ;$ $9 $1 $ 0/ 0 $ / $. # 3 6 $ ( )$ $ (1 $ $< $ $ /

12 $/ $)$.$)$ <!! % < 5! 5 5!, & &"!.)$)$ 3!! 3! 3!,!" "!" )(# )'''' &"! % 0 1 % 6 <!! % < # "'# )! ), 8# )! ), ) # /$0 $ &"""!"! +, )( ), 8# / $ &"! % 0 1

13 &" 5$ $$5))/,!;) ,# ',!' # '# /))/,!; )# ',!' )# ',# <# ; 9=&>: ='', % ', - <', #/,!;4,!(; '(',# > > 4 > > = " > > =. > > '( 6 $- $ $. + / = / + 1/ / $ >$ $ $ $ / / $1 $ 0? $ + $/ $0 10 $9 1$00$ $$4 60 %+5 %+5 %+5$

14 ) $ ) +## *', #$0) 2).$$ -#% '& > 6##!2& 8& *?! 6##!)& 1!$, + *-9 <<+#'& & ' &3 & & ' 6##!<:9& 6##!5!& 1& &$'(& &#!9. & & ' &$'(29# <<& 9# & A9+ & <, &! & 59,& &,"'! & ' B9 & & ' 6##!-$& & '??C#'$& & ' -#&#!,& & ' -#-'& & ' 6!& & ' 5," & ' &! 9!, 1 )

15 *' " 3$ $ 3$0! 3$0 2$ 9& &#(! 9! " 3$< $ 3$0! 3$0 $ 6!#,! 3$,4% $ 3$0! 3$0 &# 6$$0 $$! " +, " " 6 5! < 5! < +###! 6!'(7 6##!6 +- 6##!8+-.,# + - ( +###, 6, 7 +! (.,# 6##!8+- 6##!)#+- 6, 7 6, 7 *$!( $?

16 -.$$&.)) $ /$.'' (7 )4$#.'' (7 ## $ "$ '#.'' (7 ''! $ '#',!.'' (7 99.'' (7 -$ $#,$$9,#, $, 6 3 3! 3 3 " 3!! # 2 '( '( '( < % #0) ""!" " "!"

17 ." $.$$)))&).$$ < %<! 2 (! $! ))) < %< 5!'!' ' 3!""!!""" % 0$ $ $#))) # < %< 5 3 %

18 $"+)))) +) < %< 5 3 % 00 $#)))) #) < %< 5 3 /# " 0 "1 # < 6$< 2 ''#! =' #! <$#!'( 2 #! '

19 2' 34 6 <!! % < 3)? $0 +### (, - '(!" 7 +##!> ( +##! $#> ( +##! $#> ( +##! $#> ( +##! $#> ( 6! $# ( 6! $#> ( 6! $#> ( 6! $#> ( 6! $#> ( 6! $#> ( 6! ( 4'(!!" '( (, ## ' <!! % < +### (, $ "', 3)? "', > > > & (6 ( &(6> > > $ " ## #9 &#, " ## #9 &#, " ## #9> > > 3!, $ #(!,# +##!, $ " #9!,#" /!0 "

20 # # %< D 4 5 <' <' D & > > > 4'! / # 0 # %< D 4 5 <' <' D & > > > 4'!! / # 0 # %< D 4 5 <' <' D & > > > 4'! / # 0

21 $)<%/(('3 # %< D 4 5 <' <' D & > > > 4'!! / # 0 $)<51.'3 #A33/.4 # %< D 4 5 <' D & > > > 4' D!! / # 0

22 &5 2*;$$ 191: 40 94:.)$ < B)$C $ 00C, ;$$ 1).)$ B) 30 % $9: )D*)$9!: 2$6?D EF * F (6)$9: ' C# EF * F #9!: #)9! : <G9HI EF * F B$5$9: 5$9: 2$6? D EF 1& F EF * F EF * F EF * F EF * F EF * F EF * F EF * F EF * F EF * F EF * F EF * F EF * F EF * F EF * F EF * F /&C 9: 2$6?D *6 F 2$6?44 EF * F )$9": ()9"!: 88#8?64 EF * F C EF * 6" F #%'$C9": 2$ EF F 5$)$9" : 2$86J%54)L EF * F ' C#C<. EF * F (9": &'#-#?F + F A94 < + F 8 K??L"?D EF + F 8 K??D EF + F 2$6?K4D EF *2$ F D EF + +,"' F B,$$9"!: 2 9.'2$'C< EK +.9: 2$*?44& EF * F *)6, D 3 *)6, D 3 *-6, D 3 *46, D 3 4 K D 3 4& "&#D 3 4!?D 3 4 C'.D 3 4 B 3 *-D 3 4& % -#D 3 4

23 D '#L EF 4 29!: &?86LD EF 4 F 1?D EF 4 2$6? E2 4 F 2$6?D EF 4 F 4$)9!: 2$6?K4 E2 4 F -2 EF 4 F 2$6 LM EF * F 2$3CK4 EF * &#D 3 &#D 3??C?D EF 4 EF * F 2$6?D EF *2$ F EF * F.)$0 -6&'$ D # EF 4 -*% D &#& EF 4 F K 2' D <- + F &?8L D EF 4 1?N% D EF 4 F 2 1< EF 4 F 2$6?44K4&K EF * F EF * F %)9": 2$6 L EF * F 5)9 : 2$6?M EF * F

24 )6 6!!!! ( > # > # > # > # %$,$*$ 6!!!! > # > # *' 6!!! *"," #,,! ', *"," #,,!! ## ##9/&+-5+&!?0 *","!" ', *","!"! ## ##9/&+-5+&!?0!" $6##!5!& %(#$ 1!$,.$)$$ $C- 4( " #(# %(#9(#( )

25 (!"!6##!##!"!+ ##!"!6 ##!"!1("$##!"!<''##!"! (##!"!.# ## %!" &#! &#!! % #9 4'!"!( 3 ($$) 6 + (!"!6##!##!"!+ ##!"!6 ##!"!1("$##!"! ##!"!*''##!"!+## %!" &#! &#!! % #9 4'!"!( 3 &!, ''

26 &$% 6 + (!"!6##!##!"! ##!"! (##!"!(!,##!"!.# ##!"!6 ##!"!+,##!"!+##!"!+ %!" &#! &#!! % #9 4'!"!( 3 &! ''( $

27 - 4.5(6.14'6 #$0 4 #$0 /' 0!! " 4'(7 +'(7!# &!#! # ''!# & $# $# $ # &, +,"', <, '', '( ( 3 ( '( ( #! ( '( ( ( 3 ( ( 8,!' 8,# /' 0 """!"!"!"!" ( ( 0 0 ( 2;9 ># #< #0 A$ #$

28 7 244.) 6!! #! $ % ' *, 5 D$6 D# <$! 9 4 +& <$(# <$6$ ),& +##.$ $ 2!9 "' 6 ' +,""$ &!! 1 # 5 5#%$' &,# <$",# >)+#9 >)+6(,9 >)+.,# >)++& &'#.' &,"D%( "!"! "" & # &!"!!"!! "!!! %! 3 ( +,"', 4!! " "

29 %,)!! "!!! "! "" $- ( 1 '( ( &,!"!! ',!!!!! "!!! "! "" +* "

30 % 4" #9: #!!!!!!! 3.)-/'6.1.2('(6.7' *B<<5<+&&5*)32.5-2)% @)%-B%5<.)% -5<<&32.5-2)%!!"!!!!!!! " &*.&5<<2)+2)% %)-3&A<)% -5<<&5<<2)+2)% &! &! &! &!!.)-/'6.1.2('(6.!"!"!!! *B<<5<+&&5*)32.5-2)% @)%-B%5<.)% -5<<&32.5-2)% " "!! &*.&5<<2)+2)% %)-3&A<)% -5<<&5<<2)+2)% & &! &! 3.)-!#.'3+'3/ *B<<5<+&&5*)32.5-2)% @)%-B%5<.)% -5<<&32.5-2)%!! ""!!"""!""! &*.&5<<2)+2)% %)-3&A<)% -5<<&5<<2)+2)% &"! &""" &!""! &" ".)-!#.'3+'3/!!"!!""!! ""!"" 3.)-B/1/323 *B<<5<+&&5*)32.5-2)% @)%-B%5<.)% -5<<&32.5-2)%!!" "!"! "!!!!!!" &*.&5<<2)+2)% -5<<&5<<2)+2)% &!"! &! &! &".)-B/1/323 " "! ""!!

31 #9: #!!!!!!! 3.)-" %+'' *B<<5<+&&5*)32.5-2)% @)%-B%5<.)% -5<<&32.5-2)% ""!! ""! &*.&5<<2)+2)% -5<<&5<<2)+2)% &" " & " " &! &!.)-" %+''!"! ""!! "! 3.)-E/3'4.5/6 *B<<5<+&&5*)32.5-2)% @)%-B%5<.)% -5<<&32.5-2)%!!" " &*.&5<<2)+2)% %)-3&A<)% -5<<&5<<2)+2)% &! &!" &".)-E/3'4.5/6 &! & & &!!".) /6(1&!! & & -5<<&5<<2)+2)% &!"" &! &"!!! &" 66.16

32 5(+

33 8, 5(+ Hammerfest Parkering KF Regnskap 2012

34 5(+ )

35 5(+ -!"# #$!" #$ ""!!! "! - *"! &! +,"',#(!,' +,"',#!,'!" -! " " #$- "!! "!""! % - %$ 1 '( ( "! %! (# '( ( 3 ( "" " " " $-!!! " " " 1' '$- "!!! "" (- ('##! ',!! )) ""!! ""!!""!" ' ('# ',!! ) "! " " * "! &!

36 5(+ ()- 5 # 3 (! '( ( ;,) "!!! %$- (# 5! # 2 1 '( (!, -!"!! - "!!! +*!

37 5(+!!! /(/'/1/-.$$ 5## -## 3$#'# 3 (, 8,# $$- $0 +!, &!, 8# + $0 $- ""!! " +2/(/'/1/-!" "" /3/'4.5(6.1337/1- / $ 4',!!! 3!! %'##!/4!0 %'##!/4!0 3' ' 3 ' * +' )''''#'( +4! )''''#'( +5 $- """ 3$ 1$ 599, ( 8,!' &! ( (!!' $$- " " """ 4$ + (, 8# $-!" "! +2/3/'4.5(6.1337/1-!" "" 2 3 (# ## 1!##

38 5(+ '/ $ $/ $.$)$ <!! % < 5! / 0 5 / 0 5!, &"! &! ".)$)$ 3!! / 0 3! / 0 3!,! )(# &!" &! % 0 / 1 $!/ $$ 6 <!! % < # "'# )! ), 8# )! ), ) # /$0 $ " ""! +, )( ), 8# / $!"! % 0 / 1

39 5(+ '!.))) $.$$)))&).$$ <!! %<! 2 (!"! $! ))) <!! %< 5!'!' ' 3 $#)))) #) <!! %< 5 3 B $ ' ) 9): # < 6$< 2 ''#! =' #! <$#!'( 2 #! ' >0 $ "

40 5(+ '" ) 9:) # < 6$< 2 '' = <$'( 2 % (! '3$ $$ 2 %'( - '(., : "' -# (, %$ <0$- +##! $#< ( 4'(!!" '( )

41 '.$$ 5(+.$$&.)) $ /$.'' (7 )4$#.'' (7 ## $ "$ '#.'' (7 ''! $ '#',!.'' (7 99.'' (7 -$ $#,$$9,#, $, 6 3 3! 3 3 " 3!! # 2 '( '(O '( < % #0) "! " )

42 '4 $ 5(+ 4.5(6.14'6 #$0 4 #$0 /' 0! 4'(7 +'(7!# &!#! # ''!# & $# $ # $ # &, +,"', <, '', #! ( '( ( 8,!' 8,# /' 0 ""!!!! ( ( 0 0 ( < 6 >9, / 4 )

43 !(+ Hammerfest Eiendom KF Regnskap 2012 )

44 !(+ ))

45 !(+ -!"# #$!" #$ "" "" "!!!! - *"! &! +,"',#(!,' +,"',#!,'!" -!!!!!!! #$-!! "!!! " % - %$ 1 '( ( "!!!! "" %! (# '( ( 3 ( "" "" " $- & "" &""" &""" &"!! 1' '$- &!""!!!! (- ('##! ',!! ))!! "! ""!" ' ('# ',!! )!!"" * &! )

46 !(+ ()- 5 # 3 (! '( ( ;,) " "! %$- (# 5! # 2 1 '( (!, -!!!!!!!"!! - "! +* & "" )

47 !(+!!! /(/'/1/-.$$ 5## -## 3$#'# 3 (, 8,# $$- " "" $0 +!, &!, 8# + $0 $-! +2/(/'/1/- "! " /3/'4.5(6.1337/1- / $ 4',!!! 3!! %'##!/4!0 %'##!/4!0 3' ' 3 ' * +' )''''#'( +4! )''''#'( +5 $- "!"! 3$ 1$ 599, ( 8,!' &! ( (!!' $$-!"! " 4$ + (, 8# $-! +2/3/'4.5(6.1337/1- "! " 2 3 (# ## 1!## )

48 !(+ '/ $ $/ $.$)$ <!! % < 5! / 0 5 / 0 5!, &!!" &!!!.)$)$ 3!! / 0 3! / 0 3!,!"!!!!!!" )(# &!"!!!! % 0 1 $!/ $$ 6 <!! % < # "'# )! ), 8# )! ), ) # /$0 $ &" "!!! " +, )( ), 8# / $ &!"!!!! % 0 1 )

49 !(+ '!.))) $.$$)))&).$$ <!! %<!/#!0 2 ( &!"!!! $! ))) <!! %< 5!'!' ' 3 ' ) 9: # < 6$< 2 ''#! = <$#!'( 2 #! % (! '" ) 9:) # < 6$< 2 '' = <$'( 2 % (! < 0 0 0/""*!( ( )"

50 !(+ '3$ $$FC $$$$$<) 6 < % < 3)? $0 -# (, %$ <0$- +##! $D ( +##! $D ( +##! $D ( +##! $D ( +##! $D ( +##! $D ( +##! $D ( +##! $D ( +##! $D ( +##! $D ( 6! $D ( +*8!<I "', ( +*8!> ( &'! $D ( 4'(!!" '( (, # ## 4 "' '(''$ (##.!+## ( ( #!", ('' &!"

51 !(+ '.$$.$$&.)) $ /$.'' (7 )4$#.'' (7 ## $ "$ '#.'' (7 ''! $ '#',!.'' (7 99.'' (7 -$ $#,$$9,#, $, 6 3 3! 3 3 " 3!! # 2 '( '(O '( <!"!6! ## #0)!" " &##!" '($6##!)#+- ''( $

52 '1!(+ $ 96 "4 3 3: 6 5 ',, >/ 2C8" DE E ", : >/ %C4)4 DE" E " >/ %C4)4 DE E " >/ %C8"" DE" E "" 9FC DE"" E 9FF DE E F GB!#2%52:"+%5 DE) E +> 8 DE" E ) +> 2 DE) ") E " >/ C8 DE % E >6 DE)) +" F FC DE) ) E,: >/ C( 1 DE ) E ) >/ ;+ DE) ) E )

53 '4 $!(+ 4.5(6.14'6 #$0 4 #$0 /' 0! 4'(7 +'(7!# &!#!# ''!# & $# $# $# &, +,"', <, '', #! ( '( ( 8,!' 8,# /' 0! ""! ""! ( ( 0 0, /!(+ *96&, / ($*46, 2 %* 65 #/( <C, 1 4 *3#1

54 !(+ )

55 REGNSKAP 2012

56 Vedlegg A. Driftsdel Regnskap 2011 Budsjett 2012 (end) Regnskap 2012 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets Kjøp av tjenester som erstatter foretakets Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

57 Vedlegg B. Investeringsdel Investeringer i anleggsmidler Dekning av tidligere års udekket Regnskap 2012 Budsjett 2012 (end) Regnskap Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Tilskudd til investeringer Sum ekstern finansiering Overført fra driftsdelen Sum finansiering Udekket/udisponert Beløpene fordeler seg som følger: Prosjektering ny havneterminal Ferdigstille kai 23/Fuglenesterminal Ferdigstille kai Finnøya Riggkai Oppgradering losbåt Bil vedlikeholdsavdeling Sum Investering

58 Vedlegg C. Balanseregnskapet Tekst Kapittel Eiendeler , ,36 Anleggsmidler , ,71 Pensjonsmidler ,00 Faste eiendommer og anlegg , ,64 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,07 Aksjer og andeler , ,00 Omløpsmidler , ,65 Kortsiktige fordringer , ,12 Kortsiktige fordringer , ,05 Sertifikater 2.12 Obligasjoner 2.11 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,48 Egenkapital og gjeld , ,36 Egenkapital , ,83 Disposisjonsfond , ,15 Bundne driftsfond ( ) Ubundne investeringsfond ( ) Bundne investeringsfond 2.55 Regnskapsmessig overskudd ,33 Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Kapitalkonto , ,68 Gjeld , ,53 Langsiktig gjeld , ,20 Pensjonsforpliktelser ,00 Sertifikatlån ( ) Andre lån ( ) , ,20 Kortsiktig gjeld , ,33 Kassekredittlån 2.31 Annen kortsiktig gjeld ( ) , ,33 Memoriakonti Ubrukte lånemidler , ,00 Andre memoriakonti ( ) Motkonto for memoriakontiene , ,00

59 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskapsåret Forrige regnskapsår Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(600:670; 700:780;800:895) SUM(600:670; 700:770;800:895) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel S SUM(010:285;300:480) (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(010:285;300:480) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler U=W Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) Endring i arbeidskapital V Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Regnskapsåret Forrige regnskapsår Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer Endring aksjer og andeler Premieavvik Endring sertifikater Endring obligasjoner Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån Endring annen kortsiktig gjeld Premieavvik Endring arbeidskapital

60 NOTE nr. 2 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Regnskaps-året Forrige år SUM(530:560) Avsetninger til fond , ,33 Bruk av avsetninger SUM(930:960) , ,00 Til avsetning senere år 980 0,00 0,00 Netto avsetninger 0, ,33 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra Regnskaps-året Forrige år art/balanse IB , ,82 Avsetninger driftsregnskapet , ,00 Bruk av avsetninger driftsregnskapet 940 0,00 Bruk av avsetninger 940 0,00 0,00 UB , ,82

61 NOTE nr. 3 Kapitalkonto KAPITALKONTO Balanse Balanse (underskudd i kapital) (kapital) Debetposteringer i Kreditposteringer i året: året: Salg av fast eiendom og Aktivering av fast anlegg 0 eiendom og anlegg Nedskrivninger fast Oppskriving av fast eiendom eiendom Avskriving av fast eiendom og anlegg Aktivering av utstyr, Salg av utstyr, maskiner maskiner og og transportmidler Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler transportmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler Kjøp av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler Nedskrivning av aksjer og andeler Avdrag på formidlings/startlån Utlån formidlings/startlån Avdrag på sosial lån Utlån sosial lån Avdrag på utlånte egne midler Utlån egne midler Avskrivning sosial utlån Avskrevet andre utlån Oppskriving utlån Bruk av midler fra eksterne lån Avdrag på eksterne lån Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Urealisert kurstap utenlandslån Urealisert kursgevinst utenlandslån Balanse Balanse (Kapital) (underskudd i kapital)

62 NOTE nr. 4 Anleggsmidler Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Anskaffelseskost , , , ,55 Akkumulerte avskrivninger , , ,56 Tilgang i regnskapsåret ,00 Avgang i regnskapsåret* Avskrivninger i regnskapsåret , , ,06 Nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi ,31 0, , , ,93

63 NOTE nr. 5 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 1 Tekst Investeringer i nybygg og nyanlegg Finansiert ved Lån Statstilskudd Andre tilskudd Egenkapital overført fra driftsregnskapet Egenkapital fond Egenkapital årets salgsinntekter anleggsmidler Avvik investering / finansiering Regnskap Budsjett * Avvik , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00

64 NOTE nr. 6 Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Tekst Kommunens samlede lånegjeld Regnskapsåret Forrige regnskapsår Gjenværende løpetid Fordelt på følgende kreditorer: Kommunekreditt fastrente 4,5% rente Kommunekreditt fastrente 4,15% rente KLP flytende rente 3,1% rente Kommunalbanken flytende rente 2,4% rente Kommunalbanken Fast rente 4,5% rente Nordea Finans flytende rente 3,31% Kommunalbanken Fast rente 4,19% rente Kommunalbanken Fast rente 3, Klp Fast rente 3,2% Andre låneavtaler Gjeld i andre kommunale regnskapsenheter Kommunale foretak KF Sum

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 2 REGNSKAP 2018 HAMMERFEST HAVN KF 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Fordeling inntekter... 4 3 Økonomisk oversikt drift... 5 4 Innvesteringer 2018... 6 5 Balanse...

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd 18.2.2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsprinsipper Kommunens tilskudd Regnskapsskjema drift Regnskapsskjema investering Regnskapsskjema balansen Gravlegater pr

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hammerfest Parkering KF

Hammerfest Parkering KF Hammerfest Parkering KF Regnskap 2018 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt drift... 3 Hovedoversikt investering... 4 Hovedoversikt balansen... 5 Note nr. 1 Arbeidskapital... 6 Note nr. 2 Ytelser til daglig

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 Innhaldsliste Rekneskapsskjema-Drift... 4 Rekneskapsskjema-Investering... 6 Rekneskapsskjema-Balanse... 8... 9 REVISJONSBERETNING... 17 2 DRIFTSREKNESKAP OG INVESTERINGSREKNESKAP

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Salten Regionråd. Driftsregnskap 2017

Salten Regionråd. Driftsregnskap 2017 Driftsregnskap 2017 Regnskap Budsjett Regnskap Note 2017 2017 2016 Driftsinntekter 1 Andre salgs- og leieinntekter 143 453 63 479 2 Overføringer med krav til motytelse 8 4 985 580 4 391 250 6 212 732 3

Detaljer

Frogner Menighetsråd. Regnskap 2018

Frogner Menighetsråd. Regnskap 2018 Frogner Menighetsråd Regnskap 2018 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 172 350,18

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 6

Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 6 Innhold Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Hovedoversikt drift... 5 Regnskapsskjema 1A... 6 Regnskapsskjema 1B... 6 Regnskapsskjema 1B detaljert... 6 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

R 2016 R 2017 RB 2017 VB

R 2016 R 2017 RB 2017 VB 1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Tall i 1000 kroner Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2013 2013 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 61 870 52 780 52 780 58

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Møteinnkalling nr. 1/2018

Møteinnkalling nr. 1/2018 Møteinnkalling nr. 1/2018 Utvalg: Lagunen i Bjugn KF Møtested: Tinbua, Rådhuset Møtedato: 11.06.2018 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne M. Standahl, som sørger for innkalling av varamedlem.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Økonomisk oversikt - Drift

Økonomisk oversikt - Drift Økonomisk oversikt - Drift Note Regnskap 21 Budsjett 21 Regnskap 29 Art Tekst 6 Brukerbetalinger -6 382 391-4 945-4 52 944 62-67 Andre salgs- og leieinntekter 13-9 63 774-9 925-4 46 28 7-78 Overføringer

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Hammerfest Parkering - Årsregnskap Hammerfest Parkering KF. Å rsmelding og Regnskap 2013

Hammerfest Parkering - Årsregnskap Hammerfest Parkering KF. Å rsmelding og Regnskap 2013 Hammerfest Parkering KF Å rsmelding og Regnskap 2013 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Hammerfest Parkering Kf... 3 Styret i perioden.... 3 Bemanning og årsverk 2013... 3 Sykefravær... 3 Behandling

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

Møteinnkalling nr. 1/2018

Møteinnkalling nr. 1/2018 Møteinnkalling nr. 1/2018 Utvalg: Valsneset Utvikling KF Møtested: Tinbua, Rådhuset Møtedato: 11.06.2018 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne M. Standahl, som sørger for innkalling av varamedlem.

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer