Årsregnskap Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet"

Transkript

1 - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

2 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER... 8 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER... 8 BALANSEREGNSKAPET... 9 DRIFTSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAP PR. RESULTATENHET INVESTERINGSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERINGSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSPROSJEKTER NOTER TIL REGNSKAPET... 37

3 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET DRIFTSREGNSKAP Driftsregnskapet er gjort opp med et negativt netto driftsresultat på 58,3 mill. kroner og et regnskapsmessig underskudd på 35,4 mill. kroner etter at det er foretatt pliktige strykninger. Etter regnskapsforskriftene 9 skal følgende strykninger gjennomføres dersom driftsregnskapet viser seg å gi et regnskapsmessig merforbruk: 1. Budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret 2. Avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter. 3. Budsjettert inndekning av tidligere merforbruk når det har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter. Ved avslutning av driftsregnskapet er inndekningen av underskuddet for 2010 på 11 mill. kroner strøket. Det innebærer at underskuddene for 2010 og 2011 på til sammen 46,5 mill kroner må dekkes. Finansdepartementet har bestemt at minimum 40 % av momskompensasjon fra innvesteringer som inntektsføres i driftsregnskapet skal tilbakeføres til investeringsregnskapet i Den pliktige delen av overføringen er unntatt fra strykningsregelen. For Larvik kommune utgjør dette kr sunderskuddet er et resultat av betydelige overskridelser på driftsutgiftene, større avsetninger til gebyrfond for vann og avløp, økt tilskudd til private barnehager og svikt i avkastningen fra Primæroppgavefondet. Størrelsen på regnskapsunderskuddet er noe redusert som en følge av merinntekter av skatt/rammetilskudd og innsparte utgifter på pensjon og rentekostnader. En kort oppsummering av de største faktorene som har påvirket det samlede regnskapsresultatet kan beskrives som følger: De samlede netto merutgiftene til egen tjenesteproduksjon beløper seg til 27,7 mill kroner Merutgifter til overføringer og kjøp av tjenester fra andre enn kommunen utgjør 21,8 mill kroner hvor tilskudd til private barnehager utgjør 18,1 mill kroner Avsetninger til gebyrfond for vann, avløp og renovasjon ble ca 17,2 mill kroner mer enn budsjettert. Avkastningen på Primæroppgavefondet ble 9,6 mill kroner mot budsjettert 31,3 mill. kroner. Til delvis dekning av manglende avkastning på Primæroppgavefondet er det inntektsført 16,3 mill. kroner fra fondets frie kapital. Gjenstående kapital på 688,3 er bundet til investeringsformål Merinntekter av skatt/rammetilskudd ble 14,6 mill kroner Andre poster på hovedinntekter viser en innsparing på 2,6 mill kroner Innsparte rente- og avdragsutgifter utgjør 0,7 mill kroner Strykning av avsetning til Disposisjonsfond med 6 mill kroner Side 2 av 85

4 INVESTERINGSREGNSKAP Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av 7. april 2010 foretatt en presisering/tolkning av regelverket for budsjettering og regnskapsføring av investeringer. Departementets forståelse av regelverket er følgende: 1. Investeringsbudsjettet er ettårig, og ikke årsuavhengig. 2. Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra kommunen utgifter i budsjettåret. Investeringsbudsjettet må reguleres etter behov for å tilfredsstille lovens krav til balanse, realisme mv. 3. Begrepet udekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet bruk av midler i året, og ikke avvik på de avvik på de enkelte investeringsrammene eller avvik på enkeltprosjektnivå. 4. Med unntak av midler som er reservert særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller avtale (med giver), regnes alle midler i prinsippet som frie. All tilgang på frie midler i investeringsregnskapet vil således måtte anses som felles finansiering av investeringsporteføljen dersom dette er nødvendig for å sikre tilstrekkelig samlet finansiell dekning i årets investeringsregnskap. Tidligere er regelverket tolket slik at investeringsbudsjettet er årsuavhengig og at hvert enkelt investeringsprosjekt skal finansieres. Den nye tolkningen gjør det enklere å avslutte investeringsregnskapet men stiller samtidig større krav til realistisk budsjettering i budsjettåret. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse og avsluttet etter departementets tolkning av regelverket, dvs. at samlet tilgang skal settes mot samlet bruk på midler i året. Finansieringsbehovet ble til sammen på 254,4 mill. kroner mot budsjettert 332,8 mill. kroner. Av dette beløpet er netto investeringsutgiftene på 143,4 mill. kroner mens resten 111,0 mill. kroner gjelder finansieringstransaksjoner, dvs. avdrag på innlån og utlån av husbankmidler, kjøp av aksjer og andeler, samt dekning av tidligere merforbruk i investeringsregnskapet. Det samlede finansieringsbehov er dekket ved lån 210,4 mill. kroner, hvorav 144,3 mill. kroner gjelder finansieringslån og resten er husbanklån til videre utlån. Den øvrige del av finansieringen er dekket med mottatte avdrag på utlån, overføring fra driftsregnskapet og bruk av fondsmidler. BALANSEREGNSKAP På grunn av ubrukte lånemidler har likviditeten vært tilfredsstillende gjennom hele Uten ubrukte lånemidler ville imidlertid likviditeten være svært dårlig. Dette skyldes flere forhold: smessig driftsunderskudd for 2010 og Overføring av midler til Larvik Kommunale Eiendom KF som etter tjenesteytingsavtalen skal gjøres hvert tertial den første måneden i tertialet. Forskuddsbetaling av tilskudd til private barnehager. Inntektsføring av premieavvik for pensjonsordningen over flere år uten at midler kommer inn på kommunens bankkonto. Akkumulert premieavvik er nå balanseført med netto 113 mill. kroner. Akkumulert premieavvik. Ordningen med premieavvik i kommunens regnskap ble innført i Kommunene skulle utgiftsføre beregnet pensjonskostnader i stedet for faktisk innbetalt pensjonspremie. Løpende pensjonspremie skulle fortsatt utgiftsføres, men i tillegg skulle det hvert år inntektsføres/utgiftsføres et premieavvik som var lik differansen mellom innbetalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad. Kommunene fikk muligheten til å velge tilbakeføring av premieavvik over ett år eller 15 år. Larvik kommune valgte 15 års tilbakeføringstid i likhet med de fleste andre kommuner. Side 3 av 85

5 Siden ordningen startet er det hvert år inntektsført betydelige beløp i premieavvik. Pr var akkumulert premieavvik på 99 mill. kroner. Dette er penger som ikke har kommet inn på kommunens bankkonto og medført sterk svekkelse av likviditeten. Samtidig har denne kreative bokføring ført til kunstig gode regnskapsresultater gjennom mange år. Ulempen er at akkumulert premieavvik skal tilbakeføres ved årlige avsetninger og fører til betydelig merbelastning i framtidige budsjetter. Fordi inntektene ikke kommer inn i samme takt som utgiftene påløper, er det helt nødvendig for kommunen å ha en likviditetsreserve til dekning av løpende drift. Likviditetsreserven fungerer også i mange tilfeller som kortsiktig finansieringskilde for investeringer. En god likviditetsreserve er derfor av stor betydning for den kommunale virksomhet. Likviditetsanalyse Tall i Omløpsmidler 1 199, , , ,0 - Premieavvik -89,6-92,3-107,2-119,7 - Fondsmidler -879,3-813,6-804,9-771,7 Sum omløpsmidler - fondsmidler 230,1 275,4 135,5 327,6 Kortsiktig gjeld 307,0 291,0 290,5 360,2 Premieavvik -2,2-2,4 0,7-6,6 + Ubrukte lånemidler 76,8 130,5 0,4 164,9 + Akkumulert overskudd/underskudd -30,3 22,5 16,9 46,5 Sum kortsiktig gjeld 351,3 441,6 308,5 565,0 Likviditetsreserve -121,2-166,5-173,0-237,4 Dekningsgrad 65,5 % 62,4 % 43,9 % 58,0% Kommunens langsiktige likviditetsreserve er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktige forpliktelser korrigert for bundne midler, det vil si fondsmidler, ubrukte lånemidler og overskudd/underskudd. Likviditetsreserven er tidligere avsatte midler for å øke kommunens likviditet og betalingsevne og kalles ofte stamlikviditet. I hele perioden har stamlikviditet vært negativ. Samtidig er det viktig å legge merke til likviditetsgraden er sterkt synkende fra over 65,5 % i 2008 til 58,0 % i Denne svekkelsen er foruroligende. Dersom det ikke avsattes midler til styrking av likviditetsreserven, vi kommunen etter hvert få likviditetsproblemer. Når omsetningen øker må også likviditetsreserven øke. Kommunens fondskapital er i 2011 redusert med 33,4 mill. kroner fra 804,8 til 771,4 mill. kroner. Både disposisjonsfondet og ubundne investeringsfond er redusert, mens bundne driftsfond er økt som følge av overdekning innen VAR-sektoren. I løpet av året økte kommunens brutto lånegjeld med kun 319 mill kroner. Til finansiering av investeringer vedtatt i budsjettet for 2011 ble det tatt opp 3 finansieringslån på til sammen 305 mill. kroner Etterspørsel etter husbanklån som kommunen låner videre ut til etablering har økt sterkt. For å dekke etterspørselen ble det tatt opp 2 husbanklån på til sammen 70 mill. kroner. Side 4 av 85

6 Langsiktig lånegjeld Tall i Brutto lånegjeld pr ,0 773,0 901,3 909,6 +Nye lån 240,1 180,0 60,0 374,9 -Avdrag/innfrielse -79,3-51,7-51,7-55,8 Brutto lånegjeld pr ,8 901,3 909, ,6 -Utlån -195,1 207,8 237,9 269,5 Netto lånegjeld pr ,7 693,5 671,7 959,1 Antall innbyggere Lånegjeld pr innbygger i kr Det gjøres oppmerksom på at en stor del av kommunens låneportefølje ble overført til Larvik Kommunale Eiendom KF ved etablering Side 5 av 85

7 HOVEDOVERSIKTER ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Regulert Opprinnelig Tall i 1000 kroner budsjett 2011 budsjett DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger smessig mer-/mindreforbruk Side 6 av 85

8 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Tall i 1000 kroner 2011 Regulert budsjett 2011 Opprinnelig budsjett INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 7 av 85

9 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER Tall i 1000 kroner ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Tall i 1000 kroner Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning neste år Netto avsetninger Side 8 av 85

10 BALANSEREGNSKAPET Tall i 1000 kroner Noter EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endriring i regnskapsprinsipp som påviker AK-drift smessig mindreforbruk 0 0 smessig merforbruk Udekket i investeringsregnskapet Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 Side 9 av 85

11 DRIFTSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET Tall i 1000 kroner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2011 Regulert budsjett 2011 Opprinnelig budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle intrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle intrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) smessig merforbruk/mindreforbruk) Side 10 av 85

12 REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAP PR. RESULTATENHET Art Tekst 2011 Regulert budsjett 2011 Vedtatt budsjett RE:100 Sentraladministrasjonen 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,90 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,69 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,57 40 Overføringer , , , ,94 50 Finansutgifter og finansieringstrans , , , ,34 Sum driftsutgifter , , , ,44 60 Salgsinntekter , , , ,93 70 Refusjoner , , , ,00 80 Overføringer , , , ,49 90 Finansinntekter og finansieringstrans , ,39 0, ,87 Sum driftsinntekter , , , ,29 Netto driftsutgifter , , , ,15 RE:110 Fellesutgifter 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,34 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,67 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod ,05 0,00 0, ,00 40 Overføringer , , , ,04 50 Finansutgifter og finansieringstrans , , , ,86 Sum driftsutgifter , , , ,91 60 Salgsinntekter , , , ,23 70 Refusjoner , , , ,07 80 Overføringer 0,00 0,00 0,00-900,00 90 Finansinntekter og finansieringstrans ,00 0,00 0, ,89 Sum driftsinntekter , , , ,19 Netto driftsutgifter , , , ,72 RE:111 Lønnsreserve og tilleggsbev 01 Lønn og sosiale utgifter 0,00 44, ,00 0,00 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod. 0, , ,00 0,00 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod. 0, , ,00 0,00 Sum driftsutgifter 0, , ,00 0,00 Netto driftsutgifter 0, , ,00 0,00 RE:120 Folkevalgte styringsoppgaver 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,05 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,77 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,20 40 Overføringer , , , ,08 50 Finansutgifter og finansieringstrans , ,81 0, ,91 Sum driftsutgifter , , , ,01 70 Refusjoner , , , ,94 80 Overføringer ,37 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,94 Netto driftsutgifter , , , ,07 Side 11 av 85

13 Art Tekst RE:121 Revisjon og kontrollutvalg 2011 Regulert budsjett 2011 Vedtatt budsjett Lønn og sosiale utgifter ,76 0,00 0,00 0,00 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,18 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,00 40 Overføringer , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,18 70 Refusjoner ,25 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter ,25 0,00 0,00 0,00 Netto driftsutgifter , , , ,18 RE:150 Skatteoppkreveren i Larvik 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,97 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,90 40 Overføringer , , , ,59 50 Finansutgifter og finansieringstrans , ,99 0, ,99 Sum driftsutgifter , , , ,45 60 Salgsinntekter , , , ,00 70 Refusjoner , , , ,04 90 Finansinntekter og finansieringstrans. 0,00 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,04 Netto driftsutgifter , , , ,41 RE:201 Fellesområde barnehager 01 Lønn og sosiale utgifter 2 852, , ,00 0,00 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,44 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod ,00 0, , ,70 40 Overføringer , ,00 0, ,60 50 Finansutgifter og finansieringstrans ,00 0,00 0, ,00 Sum driftsutgifter , , , ,74 60 Salgsinntekter , , , ,63 70 Refusjoner ,99 0,00 0, ,60 80 Overføringer 0,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstrans. 0, ,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,23 Netto driftsinntekter , , , ,49 RE:202 Fellesområde skoler 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,51 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,31 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,91 40 Overføringer , , , ,88 50 Finansutgifter og finansieringstrans , ,52 0, ,98 Sum driftsutgifter , , , ,59 60 Salgsinntekter , , , ,08 70 Refusjoner , , , ,71 80 Overføringer 0,00 0,00 0,00 242,00 90 Finansinntekter og finansieringstrans ,70 0,00 0, ,82 Sum driftsinntekter , , , ,61 Netto driftsutgifter , , , ,98 Side 12 av 85

14 Art Tekst RE:203 Barnehager spes.ped Regulert budsjett 2011 Vedtatt budsjett Lønn og sosiale utgifter , , , ,37 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,41 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,35 40 Overføringer , ,00 0, ,68 Sum driftsutgifter , , , ,81 60 Salgsinntekter 0,00 0,00 0, ,00 70 Refusjoner , ,00 0, ,76 Sum driftsinntekter , ,00 0, ,76 Netto driftsutgifter , , , ,05 RE:210 Oppvekst nordøst 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,79 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,16 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,28 40 Overføringer , , , ,95 50 Finansutgifter og finansieringstrans , ,78 0, ,89 Sum driftsutgifter , , , ,07 60 Salgsinntekter , , , ,37 70 Refusjoner , , , ,97 80 Overføringer ,96 0,00 0,00 0,00 90 Finansinntekter og finansieringstrans ,18 0,00 0, ,44 Sum driftsinntekter , , , ,78 Netto driftsutgifter , , , ,29 RE:211 Oppvekst sentrum 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,86 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,03 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,30 40 Overføringer , , , ,15 50 Finansutgifter og finansieringstrans , ,85 0, ,96 Sum driftsutgifter , , , ,30 60 Salgsinntekter , , , ,53 70 Refusjoner , , , ,19 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstrans ,23 0,00 0, ,22 Sum driftsinntekter , , , ,94 Netto driftsutgifter , , , ,36 RE:212 Oppvekst sørvest 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,78 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,18 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,73 40 Overføringer , , , ,12 50 Finansutgifter og finansieringstrans , ,48 0, ,17 Sum driftsutgifter , , , ,98 60 Salgsinntekter , , , ,24 70 Refusjoner , , , ,92 80 Overføringer ,64 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstrans ,19 0,00 0, ,53 Sum driftsinntekter , , , ,69 Netto driftsutgifter , , , ,29 Side 13 av 85

15 Art Tekst RE:220 Læring og oppvekst 2011 Regulert budsjett 2011 Vedtatt budsjett Lønn og sosiale utgifter 0,00 0,00 0, ,95 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod. 0,00 0,00 0, ,57 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod. 0,00 0,00 0, ,00 40 Overføringer 0,00 0,00 0, ,36 50 Finansutgifter og finansieringstrans. 0,00 0,00 0, ,75 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0, ,63 60 Salgsinntekter 0,00 0,00 0, ,26 70 Refusjoner 0,00 0,00 0, ,29 80 Overføringer 0,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstrans. 0,00 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, ,55 Netto driftsutgifter 0,00 0,00 0, ,08 RE:221 Larvik læringsenter 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,16 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,18 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,55 40 Overføringer , , , ,21 50 Finansutgifter og finansieringstrans , ,47 0, ,54 Sum driftsutgifter , , , ,64 60 Salgsinntekter , , , ,17 70 Refusjoner , , , ,65 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstrans ,37 0,00 0, ,39 Sum driftsinntekter , , , ,21 Netto driftsutgifter , , , ,43 RE:230 Barne- og ungdomstjenester 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,42 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,35 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,50 40 Overføringer , , , ,88 50 Finansutgifter og finansieringstrans ,30 0,00 0, ,79 Sum driftsutgifter , , , ,94 60 Salgsinntekter , , , ,00 70 Refusjoner , , , ,69 80 Overføringer ,01 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstrans ,90 0,00 0, ,13 Sum driftsinntekter , , , ,82 Netto driftsutgifter , , , ,12 RE:231 Barneverntjenesten 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,47 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,70 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,74 40 Overføringer , , , ,36 50 Finansutgifter og finansieringstrans , ,00 0, ,23 Sum driftsutgifter , , , ,50 70 Refusjoner , , , ,02 80 Overføringer , ,00 0,00 0,00 90 Finansinntekter og finansieringstrans , , , ,07 Sum driftsinntekter , , , ,09 Netto driftsutgifter , , , ,41 Side 14 av 85

16 Art Tekst RE:500 Samfunnskontakt og bibliotek 2011 Regulert budsjett 2011 Vedtatt budsjett Lønn og sosiale utgifter , , , ,45 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,95 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,04 40 Overføringer , , , ,53 50 Finansutgifter og finansieringstrans , ,87 0, ,78 Sum driftsutgifter , , , ,75 60 Salgsinntekter , , , ,03 70 Refusjoner , , , ,15 80 Overføringer , ,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstrans ,62 0,00 0, ,32 Sum driftsinntekter , , , ,50 Netto driftsutgifter , , , ,25 RE:501 Kultur, idrett og fritid 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,42 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,95 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,59 40 Overføringer , , , ,60 50 Finansutgifter og finansieringstrans , ,31 0, ,84 Sum driftsutgifter , , , ,40 60 Salgsinntekter , , , ,20 70 Refusjoner , , , ,06 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstrans ,03 0,00 0, ,32 Sum driftsinntekter , , , ,58 Netto driftsutgifter , , , ,82 RE:701 Fellesområde pleie og omsorg 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,46 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,35 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,00 40 Overføringer ,51 0,00 0, ,38 50 Finansinntekter og finansieringstrans , ,00 0, ,74 Sum driftsutgifter , , , ,93 60 Salgsinntekter , , , ,13 70 Refusjoner , ,00 0, ,15 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstrans ,12 0,00 0, ,41 Sum driftsinntekter , , , ,69 Netto driftsutgifter , , , ,76 RE:702 Felles vaskeri 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,31 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,34 40 Overføringer , , , ,59 Sum driftsutgifter , , , ,24 60 Salgsinntekter ,00 0,00 0, ,00 70 Refusjoner , , , ,38 Sum driftsinntekter , , , ,38 Netto driftsutgifter , , , ,86 Side 15 av 85

17 Art Tekst RE:703 Produksjonskjøkken 2011 Regulert budsjett 2011 Vedtatt budsjett Lønn og sosiale utgifter , , , ,65 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,33 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod ,00 0,00 0,00 0,00 40 Overføringer ,21 0,00 0, ,50 50 Finansutgifter og finansieringstrans , ,46 0, ,24 Sum driftsutgifter , , , ,72 60 Salgsinntekter , , , ,15 70 Refusjoner , , , ,45 Sum driftsinntekter , , , ,60 Netto driftsutgifter , , , ,12 RE:710 Omsorg nordøst 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,33 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,75 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,90 40 Overføringer , , , ,02 50 Finansutgifter og finansieringstrans , ,00 0, , Sum driftsutgifter 559,17 705,01 219,00 339,28 60 Salgsinntekter , , , ,57 70 Refusjoner , , , ,11 80 Overføringer ,08 0,00 0,00 0,00 90 Finansinntekter og finansieringstrans ,00 0,00 0, ,32 Sum driftsinntekter , , , ,00 Netto driftsutgifter , , , ,28 RE:720 Omsorg sentrum 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,08 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,51 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,70 40 Overføringer , , , ,48 50 Finansutgifter og finansieringstrans , ,45 0, , Sum driftsutgifter 419,30 133,45 327,00 197,60 60 Salgsinntekter , , , ,45 70 Refusjoner , , , ,67 80 Overføringer ,89 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstrans. 0,00 0,00 0, ,56 Sum driftsinntekter , , , ,68 Netto driftsutgifter , , , ,92 Side 16 av 85

18 Art Tekst RE:730 Omsorg sørvest 2011 Regulert budsjett 2011 Vedtatt budsjett Lønn og sosiale utgifter , , , ,69 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,96 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,10 40 Overføringer , , , ,29 50 Finansutgifter og finansieringstrans , ,02 0, ,01 Sum driftsutgifter , , , ,05 60 Salgsinntekter , , , ,97 70 Refusjoner , , , ,94 80 Overføringer ,58 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstrans. 0,00 0,00 0, ,60 Sum driftsinntekter , , , ,51 Netto driftsutgifter , , , ,54 RE:750 Omsorgstjenesten for funk 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,95 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,61 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,66 40 Overføringer , , , ,12 50 Finansutgifter og finansieringstrans , ,15 0, ,97 Sum driftsutgifter , , , ,31 60 Salgsinntekter , , , ,44 70 Refusjoner , , , ,83 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstrans ,83 0,00 0, ,69 Sum driftsinntekter , , , ,96 Netto driftsutgifter , , , ,35 RE:760 Helse- og rehabilitering 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,34 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,04 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,65 40 Overføringer , , , ,19 50 Finansutgifter og finansieringstrans , ,37 0, ,77 Sum driftsutgifter , , , ,99 60 Salgsinntekter , , , ,29 70 Refusjoner , , , ,82 80 Overføringer , , ,00 0,00 90 Finansinntekter og finansieringstrans ,09 0,00 0, ,25 Sum driftsinntekter , , , ,36 Netto driftsutgifter , , , ,63 Side 17 av 85

19 Art Tekst RE:770 Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse 2011 Regulert budsjett 2011 Vedtatt budsjett Lønn og sosiale utgifter , , , ,13 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,82 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,50 40 Overføringer , , , ,68 50 Finansutgifter og finansieringstrans , ,50 0, ,64 Sum driftsutgifter , , , ,77 60 Salgsinntekter ,00 0,00 0, ,50 70 Refusjoner , , , ,28 80 Overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 90 Finansinntekter og finansieringstrans , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,78 Netto driftsutgifter , , , ,99 RE:780 NAV 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,33 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,29 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,98 40 Overføringer , , , ,88 50 Finansutgifter og finansieringstrans , , , ,71 Sum driftsutgifter , , , ,19 60 Salgsinntekter , , , ,38 70 Refusjoner , , , ,26 80 Overføringer , , , ,50 90 Finansinntekter og finansieringstrans , , , ,20 Sum driftsinntekter , , , ,34 Netto driftsutgifter , , , ,85 RE:790 Arbeid og kvalifisering 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,94 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,82 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,23 40 Overføringer , , , ,95 50 Finansutgifter og finansieringstrans , ,62 0, ,44 Sum driftsutgifter , , , ,38 60 Salgsinntekter , , , ,86 70 Refusjoner , , , ,57 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstrans ,39 0,00 0, ,80 Sum driftsinntekter , , , ,23 Netto driftsutgifter , , , ,15 Side 18 av 85

20 Art Tekst RE:800 Kommunalteknikk - vei, park og friområder 2011 Regulert budsjett 2011 Vedtatt budsjett Lønn og sosiale utgifter , , , ,67 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,64 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,14 40 Overføringer , , , ,07 50 Finansutgifter og finansieringstrans , ,84 0, ,87 Sum driftsutgifter , , , ,39 60 Salgsinntekter , , , ,58 70 Refusjoner , , , ,86 80 Overføringer , , , ,30 90 Finansinntekter og finansieringstrans ,83 0,00 0, ,51 Sum driftsinntekter , , , ,25 Netto driftsutgifter , , , ,14 RE:801 Kommunalteknikk - vann, avløp og renovasjon 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,45 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,99 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,81 40 Overføringer , , , ,39 50 Finansutgifter og finansieringstrans , , , ,83 Sum driftsutgifter , , , ,47 60 Salgsinntekter , , , ,44 70 Refusjoner , , , ,39 90 Finansinntekter og finansieringstrans , , , ,50 Sum driftsinntekter , , , ,33 Netto driftsinntekter , , , ,86 RE:802 Kommunalteknikk - fordelte fellesutgifter 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,12 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,92 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod ,81 0,00 0, ,48 40 Overføringer , , , ,82 50 Finansutgifter og finansieringstrans. 311,48 0,00 0,00 178,68 Sum driftsutgifter , , , ,78 60 Salgsinntekter , , , ,50 70 Refusjoner , , , ,28 80 Overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,78 Netto driftsutgifter 0,00 0,00 0,00 7,00 Side 19 av 85

21 Art Tekst RE:810 Plan, byggesak, landbruk og geodata 2011 Regulert budsjett 2011 Vedtatt budsjett Lønn og sosiale utgifter , , , ,14 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,13 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod ,65 0,00 0, ,00 40 Overføringer , , , ,24 50 Finansutgifter og finansieringstrans , ,86 0, ,19 Sum driftsutgifter , , , ,70 60 Salgsinntekter , , , ,90 70 Refusjoner , , , ,49 90 Finansinntekter og finansieringstrans ,23 0,00 0, ,54 Sum driftsinntekter , , , ,93 Netto driftsutgifter , , , ,77 RE:820 Larvik brannvesen 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,50 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,74 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,92 40 Overføringer , , , ,50 50 Finansutgifter og finansieringstrans , ,93 0, ,68 Sum driftsutgifter , , , ,34 60 Salgsinntekter , , , ,49 70 Refusjoner , , , ,46 90 Finansinntekter og finansieringstrans. -844,24 0,00 0, ,50 Sum driftsinntekter , , , ,45 Netto driftsutgifter , , , ,89 RE:901 Private barnehager 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod. 0,00 0,00 0, ,82 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,00 40 Overføringer , , , ,85 Sum driftsutgifter , , , ,67 70 Refusjoner ,00 0,00 0,00 0,00 80 Overføringer 0,00 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter ,00 0,00 0, ,00 Netto driftsutgifter , , , ,67 RE:902 DNAS 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod. 0,00 0,00 0, ,40 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,40 60 Salgsinntekter 0,00 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, ,00 Netto driftsutgifter , , , ,40 Side 20 av 85

22 Art Tekst RE:950 Diverse overføringer til andre 2011 Regulert budsjett 2011 Vedtatt budsjett Lønn og sosiale utgifter 0,00 0,00 0, ,58 10 Kjøp av varer og tjenester til egenprod , , , ,11 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,50 40 Overføringer , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,19 60 Salgsinntekter ,00 0,00 0,00 0,00 70 Refusjoner ,32 0,00 0,00 0,00 90 Finansinntekter og finansieringstrans , ,00 0, ,80 Sum driftsinntekter , ,00 0, ,80 Netto driftsutgifter , , , ,39 RE:979 Kirke 01 Lønn og sosiale utgifter ,70 0,00 0, ,71 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , ,00 0,00 0,00 40 Overføringer , , , ,41 Sum driftsutgifter , , , ,12 60 Salgsinntekter ,70 0,00 0, ,71 90 Finansinntekter og finansieringstrans. 0,00 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter ,70 0,00 0, ,71 Netto driftsutgifter , , , ,41 RE:984 Eiendomsforetaket 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,00 40 Overføringer , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,00 60 Salgsinntekter ,00 0,00 0, ,00 80 Overføringer , ,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , ,00 0, ,00 Netto driftsutgifter , , , ,00 Sum netto driftsutgifter , , , ,86 Korreksjoner , , , ,14 Fra regnskapsskjema 1A fordelt til drift , , , ,00 Side 21 av 85

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2008 Side 2 av 111

Årsregnskap 2008 Side 2 av 111 Årsregnskap 28 ÅRSREGNSKAP 28... 1 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 3 DRIFTSREGNSKAP... 3 INVESTERINGSREGNSKAP... 4 BALANSEREGNSKAP... 5 KONKLUSJON... 6 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 8

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 Innhaldsliste Rekneskapsskjema-Drift... 4 Rekneskapsskjema-Investering... 6 Rekneskapsskjema-Balanse... 8... 9 REVISJONSBERETNING... 17 2 DRIFTSREKNESKAP OG INVESTERINGSREKNESKAP

Detaljer

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 2 REGNSKAP 2018 HAMMERFEST HAVN KF 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Fordeling inntekter... 4 3 Økonomisk oversikt drift... 5 4 Innvesteringer 2018... 6 5 Balanse...

Detaljer

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd 18.2.2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsprinsipper Kommunens tilskudd Regnskapsskjema drift Regnskapsskjema investering Regnskapsskjema balansen Gravlegater pr

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Tall i 1000 kroner Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2013 2013 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 61 870 52 780 52 780 58

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 6

Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 6 Innhold Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Hovedoversikt drift... 5 Regnskapsskjema 1A... 6 Regnskapsskjema 1B... 6 Regnskapsskjema 1B detaljert... 6 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Salten Regionråd. Driftsregnskap 2017

Salten Regionråd. Driftsregnskap 2017 Driftsregnskap 2017 Regnskap Budsjett Regnskap Note 2017 2017 2016 Driftsinntekter 1 Andre salgs- og leieinntekter 143 453 63 479 2 Overføringer med krav til motytelse 8 4 985 580 4 391 250 6 212 732 3

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

R 2016 R 2017 RB 2017 VB

R 2016 R 2017 RB 2017 VB 1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Hammerfest Parkering KF

Hammerfest Parkering KF Hammerfest Parkering KF Regnskap 2018 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt drift... 3 Hovedoversikt investering... 4 Hovedoversikt balansen... 5 Note nr. 1 Arbeidskapital... 6 Note nr. 2 Ytelser til daglig

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer