Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet"

Transkript

1 Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

2 INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3 INVESTERINGSREGNSKAP...4 BALANSEREGNSKAP...5 HOVEDOVERSIKTER...6 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT...7 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERINGER...8 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER...9 BALANSEREGNSKAPET...10 DRIFTSREGNSKAP...11 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAP...12 REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAP PR. RESULTATENHET...13 INVESTERINGSREGNSKAP...29 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERINGSREGNSKAP...30 REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSPROSJEKTER...31 AKKUMULERTE INVESTERINGER OG FINANSIERING...39 BALANSEREGNSKAP...49 SPESIFISERT BALANSEREGNSKAP...49 NOTER TIL REGNSKAPET...55 Årsregnskap 2009 Side 2 av 103

3 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Driftsregnskap Netto driftsresultat. Driftsregnskapet er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 46,4 mill. kroner og et regnskapsresultat i balanse etter at det er foretatt avsetninger til fond. Det positive driftsresultatet kan forklares med en meravkastning av Primæroppgavefondet på 73,9 mill. kroner. Av dette er 27,9 mill. kroner brukt til dekning av merutgifter i tjenesteproduksjonen og svikt i skatt/rammetilskudd. Det resterende er avsatt til fond. Avsetninger utover budsjett Mill. kroner Avsetning til VAR-fond (netto utover budsjett) 14,9 Avsetning fond kirker og kulturbygg 4,6 Avsetning fond POF - prisregulering 15,6 Avsetning fond POF - bufferkapital 7,4 Avsetning disposisjonsfond (utover budsjett) 3,5 Sum avsetninger utover budsjett 46,0 Avsetningen til VAR-fond er gjort med bakgrunn i gebyrforskriftene og skal føres til inntekt i Medregnet det som var budsjettert, er samlet avsetning til VAR-fond 18,5 mill. kroner. Avsetning til fond for kirker og kulturbygg med 4,6 mill. kroner er gjort med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om at det skal avsettes et beløp tilsvarende fondets avkastning beregnet av fondets kapital på 34,3 mill. kroner. Avsetningen er gjort i kommunens regnskap og skal disponeres til bygningsvedlikehold. Avsetning til Primæropppgavefondet til prisregulering med 15,6 mill. kroner, er gjort i henhold til vedtektenes 3, 1. ledd, som lyder slik: Grunnkapitalens realverdi skal først sikre opprettholdt ved at det hvert år avsettes det beløp som er nødvendig for at den samlede kapital prosentvis skal økes tilsvarende økningen i konsumprisindeksen for det forløpne år (tilleggskapital). Avsetning med 7,4 mill kroner til bufferkapital på Primæroppgavefondet, er gjort i henhold til vedtektenes 3, 2. ledd og kommunestyrets vedtak, punkt 4, ved behandlingen av 2. tertialrapport 2009 som lyder som følger: Ved regnskapsavslutningen for 2009 avsettes et størst mulig beløp til bufferkapital, dersom fondets avkastning overstiger budsjettert avkastning og så langt regnskapsresultatet gir rom for dette. Det er gjort en avsetning til disposisjonsfond med i alt 7,5 mill. kroner. Dette er 3,5 mill. kroner mer enn budsjettert. Avsetningen er gjort i henhold til kommunestyrets vedtak, punkt 5, i Strategidokument som legger føringer på at dette beløpet skal disponeres slik: Brannvesen ny redningsbil Berg skole, trafikkløsning Heyerdahls Hus, rehabilitering (v/larvik Kommunale Eiendom) 1,0 mill. kroner 5,0 mill. kroner 1,5 mill. kroner Brutto driftsresultat. Brutto driftsresultat korrigert for avskrivninger, er negativt med 14,1 mill. kroner. Det betyr at kommunen har vært avhengig av sine inntekter fra Primæroppgavefondet for å dekke deler av kommunens drift, samt rente- og avdragsutgifter. Det er flere underliggende elementer i driftsregnskapet som viser et avvik i forhold til budsjett. De største avvikene er som følger. Årsregnskap 2009 Side 3 av 103

4 Skatteinngangen viser en merinntekt på 21,8 mill. kroner. Denne ble imidlertid mer enn oppveid av en svikt i rammetilskuddet på 37,4 mill. kroner. Hovedårsaken til denne svikten, var et negativt utslag på inntektsutjevningen da kommunens skatteinngang hadde en betydelig høyere vekst enn gjennomsnittet for landets kommuner. På andre inntekter utenom driftsbudsjettene til resultatenhetene er det en merinntekt på 4 mill kroner. Dette gjelder hovedsakelig mva-kompensasjon på investeringer, fratrukket overføring til investeringsregnskapet. Rente- og avdragsutgifter viser en innsparing på 4,6 mill. kroner. Pensjonsutgifter, utenom det som regnskapsføres på resultatenhetene, hadde en merutgift på 6 mill. kroner. Lønnsreserven gav en innsparing på 1,5 mill. kroner som en følge av lavere lønnsoppgjør enn forutsatt. Til tjenesteproduksjonen har det vært netto merutgifter på 14,4 mill. kroner utenom avsetninger til vann, avløp og renovasjon. Oppvekstenheter viser en samlet overskridelse på 9,4 mill. kroner, mens omsorgsenheter hadde en netto overskridelse på 4,8 mill. kroner. Av andre enheter/tjenester med større overskridelser er barnevern med 2,8 mill. kroner og NAVkommune med 1,6 mill. kroner. Øvrige områder har mindre avvik. Som en følge av fallende rentenivå, har det vært innkrevd netto 18,5 mill. kroner for mye i gebyrinntekter på disse områdene. Netto meravsetning til fond er på 14,9 mill. kroner og belaster således også regnskapsresultatet. Investeringsregnskap Investeringsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk på kr ,79. Etter regnskapsforskriftenes 9 står det følgende: Dersom utgifter, utbetalinger og avsetninger i investeringsregnskapet ikke fullt ut kan finansieres av inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger i investeringsregnskapet, skal det udekkede beløpet føres opp til dekning på investeringsbudsjettet i det år regnskapet legges frem. Det udekkede beløpet skal først reduseres ved å redusere budsjetterte avsetninger finansiert av inntekter i investeringsregnskapet og ved å overføre budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne investeringsfond til prosjekter med manglende finansiell dekning. Følgende overskridelser/finansieringer er foretatt ved avslutning av investeringsregnskapet: Prosjekt Tekst Beløp 5147 Nytt kulturhus , Tollbodgarasjen, påbygg ,91 Sum merforbruk , Kapitalinnskudd telemark kommunerevisjon IKS , Salg av aksjer , Farrishallen rehabilitering ,00 Sum merinntekter ,15 Netto merforbruk ,79 Merforbruket for det nye kulturhuset skyldes i hovedsak sviktende finansiering. I budsjettet for 2009 er det forutsatt 15 mill. kroner i statstilskudd og 5 mill. kroner i gaver fra private. Det er verken gitt statstilskudd eller gaver til kulturhuset i I budsjettet for 2010 har kommunestyret vedtatt å finansiere manglende gaver fra private med låneopptak. Årsregnskap 2009 Side 4 av 103

5 Balanseregnskap Ved etablering av Larvik Kommunale Eiendom KF ble det opprettet et eget firma i økonomisystemet med hovedbok, leverandørreskontro, kundereskontro, anleggsverdimodul og lånemodul, samt lønnsog personalsystem og faktureringssystem. En stor del av kommunens eiendeler og gjeld ble overført til foretaket pr Følgende beløp ble overført: Kostbkap Tekst Beløp Aktiva 510 Kasse, bankinnskudd i: , Aksjer og andeler (langsiktige) utstedt av: , Utstyr, maskiner og anlegg , Faste eiendommer og anlegg ,55 Sum aktiva ,40 Passiva 532 Annen kortsiktig gjeld overfor: , Ihendehaverobligasjonslån , Andre lån fra: , Ubundne investeringsfond , Bundne investeringsfond , Disposisjonsfond , Kapitalkonto ,59 Sum passiva , Memoriakonti for ubrukte lånemidler , Motkonto for memoriakonti ,58 Endring av kommunens brutto lånegjeld: Endring Larvik kommune Larvik Kommunale Eiendom KF Larvik Havnevesen KF SUM I oversikten er det ikke tatt med husbankmidler til videre utlån. Samlede brutto lånegjeld for kommunen og foretakene er økt med 237,7 mill. kroner til 1 905,2 mill. kroner. For kommunen er lånegjelden økt med 119,9 mill. kroner til 722,1 mill. kroner. Det er tatt opp nytt obligasjonslån på140 mill. kroner i obligasjonslån til finansiering av budsjettert investeringer i Ved utgangen av året lå det i kommunens likvide beholdning på 130,5 mill. kroner i ubrukte lånemidler, hvorav 2,6 mill. kroner i formidlingslån og 127,9 mill. kroner i finansieringslån. Kommunens fondskapital er i 2009 redusert med 50,4 mill. kroner fra 864,0 til 813,6 mill. kroner. Selv om det er foretatt en rekke avsetninger i driftsregnskapet, har likevel fondskapitalen blitt redusert. Det skyldes at en stor del av Primæroppgavefondets er brukt til finansiering av kulturhuset. På ubundet investeringsfond står det igjen kr til fri disposisjon, mens hele Disposisjonsfondet er øremerket til vedtatte prosjekter. Årsregnskap 2009 Side 5 av 103

6 HOVEDOVERSIKTER Årsregnskap 2009 Side 6 av 103

7 Økonomisk oversikt drift Tall i 1000 kroner Regnskap 2009 Regulert budsjett 2009 Opprinnelig budsjett 2009 Regnskap 2008 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Årsregnskap 2009 Side 7 av 103

8 Økonomisk oversikt investeringer Tall i 1000 kroner Regnskap 2009 Regulert budsjett 2009 Opprinnelig budsjett 2009 Regnskap 2008 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert Årsregnskap 2009 Side 8 av 103

9 Anskaffelse og anvendelse av midler Tall i 1000 kroner Regnskap 2009 Regnskap 2008 ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning neste år Netto avsetninger Årsregnskap 2009 Side 9 av 103

10 Balanseregnskapet Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2009 Regnskap 2008 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påviker AK-drift Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 Årsregnskap 2009 Side 10 av 103

11 DRIFTSREGNSKAP Årsregnskap 2009 Side 11 av 103

12 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap Regnskap 2009 Regulert budsjett 2009 Opprinnelig budsjett 2009 Regnskap 2008 Tall i 1000 kroner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Årsregnskap 2009 Side 12 av 103

13 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskap pr. resultatenhet Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:150 Skatteoppkreveren i Larvik 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,06 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,65 40 Overføringer , , , ,41 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,99 0, ,99 Sum driftsutgifter , , , ,11 60 Salgsinntekter , , , ,00 70 Refusjoner , , , ,14 Sum driftsinntekter , , , ,14 Netto driftsutgifter , , , ,97 RE:160 Eiendomskontoret 01 Lønn og sosiale utgifter 0,00 0,00 0, ,79 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon 0,00 0,00 0, ,48 40 Overføringer 0,00 0,00 0, ,50 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 0,00 0,00 0, ,09 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0, ,86 60 Salgsinntekter 0,00 0,00 0, ,83 70 Refusjoner 0,00 0,00 0, ,69 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0,00 0,00 0, ,87 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, ,39 Netto driftsutgifter 0,00 0,00 0, ,47 RE:200 Frøystvet skole 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,73 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,83 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,75 40 Overføringer , , , ,75 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 332,00 0,00 0, ,84 Sum driftsutgifter , , , ,90 60 Salgsinntekter , , , ,50 70 Refusjoner , , , ,05 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,55 Netto driftsutgifter , , , ,35 Årsregnskap 2009 Side 13 av 103

14 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:210 Nanset barne- og ungdomsskole 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,73 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,90 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,00 40 Overføringer , , , ,81 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,20 0, ,27 Sum driftsutgifter , , , ,71 60 Salgsinntekter ,17 0,00 0, ,00 70 Refusjoner , , , ,81 80 Overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,51 0,00 0, ,06 Sum driftsinntekter , , , ,87 Netto driftsutgifter , , , ,84 RE:220 Sentrum barne- og ungdomsskole 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,87 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,83 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,02 40 Overføringer , , , ,51 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner ,13 0,00 0, ,80 Sum driftsutgifter , , , ,03 60 Salgsinntekter , , , ,50 70 Refusjoner , , , ,36 80 Overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,82 0,00 0, ,74 Sum driftsinntekter , , , ,60 Netto driftsutgifter , , , ,43 RE:230 Stavern barne- og ungdomsskole 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,10 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,90 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,33 40 Overføringer , , , ,72 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,51 0, ,51 Sum driftsutgifter , , , ,56 60 Salgsinntekter ,00 0,00 0, ,00 70 Refusjoner , , , ,72 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,92 0,00 0, ,48 Sum driftsinntekter , , , ,20 Netto driftsutgifter , , , ,36 Årsregnskap 2009 Side 14 av 103

15 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:300 Bommestad og Rødbøl oppvekstsenter 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,22 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,12 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,18 40 Overføringer , , , ,23 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,69 0, ,99 Sum driftsutgifter , , , ,74 60 Salgsinntekter ,67 0,00 0, ,30 70 Refusjoner , , , ,66 80 Overføringer 0,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,00 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,96 Netto driftsutgifter , , , ,78 RE:310 Langestrand og Veldre oppvekstsenter 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,65 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,78 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,78 40 Overføringer , , , ,70 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,06 0, ,11 Sum driftsutgifter , , , ,02 60 Salgsinntekter , , , ,10 70 Refusjoner , , , ,97 80 Overføringer ,50 0,00 0, ,50 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,30 0,00 0, ,58 Sum driftsinntekter , , , ,15 Netto driftsutgifter , , , ,87 RE:320 Lågendalen oppvekstsenter 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,99 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,70 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,26 40 Overføringer , , , ,44 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,88 0, ,49 Sum driftsutgifter , , , ,88 60 Salgsinntekter , , , ,82 70 Refusjoner , , , ,63 80 Overføringer 0,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0,00 0,00 0, ,50 Sum driftsinntekter , , , ,95 Netto driftsutgifter , , , ,93 Årsregnskap 2009 Side 15 av 103

16 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:330 Nesjar oppvekstsenter 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,35 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,34 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,15 40 Overføringer , , , ,27 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,50 0, ,19 Sum driftsutgifter , , , ,30 60 Salgsinntekter ,67 0,00 0, ,61 70 Refusjoner , , , ,99 80 Overføringer 0,00 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,60 Netto driftsutgifter , , , ,70 RE:340 Tjodalyng barne- og ungdomsskole 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,92 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,93 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,04 40 Overføringer , , , ,37 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,69 0, ,99 Sum driftsutgifter , , , ,25 60 Salgsinntekter , , , ,50 70 Refusjoner , , , ,21 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,63 0,00 0, ,78 Sum driftsinntekter , , , ,49 Netto driftsutgifter , , , ,76 RE:350 Valby oppvekstsenter 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,32 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,72 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,45 40 Overføringer , , , ,01 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner ,82 0,00 0, ,88 Sum driftsutgifter , , , ,38 60 Salgsinntekter ,00 0,00 0, ,35 70 Refusjoner , , , ,69 80 Overføringer 0,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,99 0,00 0, ,10 Sum driftsinntekter , , , ,14 Netto driftsutgifter , , , ,24 Årsregnskap 2009 Side 16 av 103

17 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:360 Østre Halsen oppvekstsenter 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,30 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,56 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,00 40 Overføringer , , , ,13 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 496,14 0,00 0, ,61 Sum driftsutgifter , , , ,60 60 Salgsinntekter ,50 0,00 0, ,47 70 Refusjoner , , , ,18 80 Overføringer 0,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,37 0,00 0, ,42 Sum driftsinntekter , , , ,07 Netto driftsutgifter , , , ,53 RE:370 Læring og oppvekst 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,35 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,41 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,00 40 Overføringer , , , ,67 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,74 0, ,01 Sum driftsutgifter , , , ,44 60 Salgsinntekter , , , ,56 70 Refusjoner , , , ,23 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,00 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,79 Netto driftsutgifter , , , ,65 RE:400 Nanset barnehage 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,89 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,02 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,27 40 Overføringer , , , ,52 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,50 0, ,56 Sum driftsutgifter , , , ,26 60 Salgsinntekter ,34 0,00 0, ,86 70 Refusjoner , , , ,64 80 Overføringer 0,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,50 Netto driftsutgifter , , , ,76 Årsregnskap 2009 Side 17 av 103

18 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:410 Sentrum barnehage 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,38 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,75 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , ,00 0,00 40 Overføringer , , , ,75 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,05 0, ,95 Sum driftsutgifter , , , ,83 60 Salgsinntekter ,68 0,00 0, ,58 70 Refusjoner , , , ,13 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,71 Netto driftsutgifter , , , ,12 RE:420 Stavern barnehage 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,93 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,68 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , ,00 0,00 40 Overføringer , , , ,30 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,01 0, ,30 Sum driftsutgifter , , , ,21 60 Salgsinntekter ,01 0,00 0, ,78 70 Refusjoner , , , ,60 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0,00 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,38 Netto driftsutgifter , , , ,83 RE:450 Fellesområde skoler 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,69 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,12 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,75 40 Overføringer , , , ,94 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner ,70 0,00 0, ,22 Sum driftsutgifter , , , ,72 60 Salgsinntekter , , , ,66 70 Refusjoner , , , ,79 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0, ,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,45 Netto driftsinntekter , , , ,73 Årsregnskap 2009 Side 18 av 103

19 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:451 Fellesområde barnehager 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,02 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,43 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod.n , , , ,56 40 Overføringer ,04 0,00 0, ,54 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner ,00 0,00 0, ,00 Sum driftsutgifter , , , ,55 60 Salgsinntekter , , , ,00 70 Refusjoner , , , ,85 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,00 0,00 0, ,88 Sum driftsinntekter , , , ,73 Netto driftsinntekter , , , ,18 10 RE:452 Private barnehager Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 31,80 0,00 0, ,20 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,00 40 Overføringer , , , , Sum driftsutgifter 899,40 667, , ,03 60 Salgsinntekter , , , ,00 70 Refusjoner ,00 0,00 0,00 0,00 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0,00 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,00 Netto driftsutgifter , , , ,03 RE:470 Barneverntjenesten 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,15 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,72 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,40 40 Overføringer , , , ,02 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner ,35 0,00 0, ,75 Sum driftsutgifter , , , ,04 60 Salgsinntekter -0, ,00 0, ,00 70 Refusjoner , , , ,06 80 Overføringer , ,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , ,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,06 Netto driftsutgifter , , , ,98 Årsregnskap 2009 Side 19 av 103

20 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:480 Barne- og ungdomstjenester 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,63 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,60 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , ,00 0,00 40 Overføringer , , , ,18 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner ,52 0,00 0, ,40 Sum driftsutgifter , , , ,81 60 Salgsinntekter ,79 0,00 0, ,50 70 Refusjoner , , , ,75 80 Overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,19 0,00 0, ,99 Sum driftsinntekter , , , ,24 Netto driftsutgifter , , , ,57 RE:500 Idrett og friluftsliv 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,00 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,81 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,60 40 Overføringer , , , ,60 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,40 0, ,48 Sum driftsutgifter , , , ,49 60 Salgsinntekter , , , ,60 70 Refusjoner , , , ,64 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,32 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,24 Netto driftsutgifter , , , ,25 RE:520 Kultur 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,38 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,70 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,58 40 Overføringer , , , ,02 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,87 0, ,51 Sum driftsutgifter , , , ,19 60 Salgsinntekter , , , ,47 70 Refusjoner , , , ,78 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,07 0,00 0, ,36 Sum driftsinntekter , , , ,61 Netto driftsutgifter , , , ,58 Årsregnskap 2009 Side 20 av 103

21 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:660 Larvik læringssenter 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,74 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,29 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,00 40 Overføringer , , , ,41 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,90 0, ,65 Sum driftsutgifter , , , ,09 60 Salgsinntekter ,00 0,00 0, ,00 70 Refusjoner , , , ,32 80 Overføringer , ,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , , ,18 Sum driftsinntekter , , , ,50 Netto driftsutgifter , , , ,59 RE:Tjølling omsorgstjeneste 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,37 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,31 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,65 40 Overføringer , , , ,20 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,28 0, ,88 Sum driftsutgifter , , , ,41 60 Salgsinntekter , , , ,80 70 Refusjoner , , , ,92 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,16 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,72 Netto driftsutgifter , , , ,69 RE:710 Hedrum omsorgstjeneste 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,09 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,88 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,52 40 Overføringer , , , ,68 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,01 0, ,80 Sum driftsutgifter , , , ,97 60 Salgsinntekter , , , ,99 70 Refusjoner , , , ,27 80 Overføringer 0,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,00 0,00 0, ,67 Sum driftsinntekter , , , ,93 Netto driftsutgifter , , , ,04 Årsregnskap 2009 Side 21 av 103

22 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:720 Sentrum omsorgstjeneste 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,89 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,94 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,00 40 Overføringer , , , ,46 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,93 0, ,18 Sum driftsutgifter , , , ,47 60 Salgsinntekter , , , ,45 70 Refusjoner , , , ,52 80 Overføringer ,94 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,46 0,00 0, ,39 Netto driftsinntekter , , , ,36 Netto driftsutgifter , , , ,11 RE:730 Stavern/Brunlanes omsorgstjeneste 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,09 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,62 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,30 40 Overføringer , , , ,73 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,98 0, ,15 Sum driftsutgifter , , , ,89 60 Salgsinntekter , , , ,80 70 Refusjoner , , , ,30 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,90 0,00 0, ,25 Sum driftsinntekter , , , ,35 Netto driftsutgifter , , , ,54 10 RE:740 Det nasjonale aldershjem for sjømenn Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 2 226,00 0,00 0, ,20 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,00 40 Overføringer 2 596,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter , , , ,20 60 Salgsinntekter ,00 0, , ,20 70 Refusjoner 0,00 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter ,00 0, , ,20 Netto driftsutgifter , , , ,00 Årsregnskap 2009 Side 22 av 103

23 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:741 Fellesområde pleie og omsorg 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,33 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,06 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,00 40 Overføringer ,93 0,00 0, ,12 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,43 0, ,84 Sum driftsutgifter , , , ,35 60 Salgsinntekter , ,00 0,00 0,00 70 Refusjoner ,86 0,00 0, ,40 80 Overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,70 0,00 0, ,64 Sum driftsinntekter , ,00 0, ,04 Netto driftsutgifter , , , ,31 RE:750 Omsorgstjenesten for funksjonshemmede 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,71 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,22 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,25 40 Overføringer , , , ,58 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,70 0, ,82 Sum driftsutgifter , , , ,58 60 Salgsinntekter , , , ,73 70 Refusjoner , , , ,05 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,00 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,78 Netto driftsutgifter , , , ,80 RE:760 Helse og rehabiliteringstjenesten 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,73 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,06 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,35 40 Overføringer , , , ,76 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,77 0, ,76 Sum driftsutgifter , , , ,66 60 Salgsinntekter , , , ,54 70 Refusjoner , , , ,72 80 Overføringer , , ,00-350,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,22 0,00 0, ,84 Sum driftsinntekter , , , ,10 Netto driftsutgifter , , , ,56 Årsregnskap 2009 Side 23 av 103

24 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:771 NAV - kommune 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,78 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,92 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,30 40 Overføringer , , , ,56 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,28 Sum driftsutgifter , , , ,84 60 Salgsinntekter , , , ,76 70 Refusjoner , , , ,41 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , , ,74 Sum driftsinntekter , , , ,91 Netto driftsutgifter , , , ,93 RE:772 Levekår og sosialmedisinske tjenester 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,62 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,97 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , ,00 0, ,36 40 Overføringer , , , ,11 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,99 0, ,34 Sum driftsutgifter , , , ,40 60 Salgsinntekter ,50 0,00 0, ,50 70 Refusjoner , , , ,13 80 Overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , , ,08 Sum driftsinntekter , , , ,71 Netto driftsutgifter , , , ,69 RE:800 Kommunalteknikk 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,16 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,32 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,25 40 Overføringer , , , ,20 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,23 Sum driftsutgifter , , , ,16 60 Salgsinntekter , , , ,13 70 Refusjoner , , , ,18 80 Overføringer , , , ,64 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , ,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,95 Netto driftsutgifter , , , ,79 Årsregnskap 2009 Side 24 av 103

25 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:830 Larvik brannvesen 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,27 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,08 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,00 40 Overføringer , , , ,26 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,58 Sum driftsutgifter , , , ,19 60 Salgsinntekter , , , ,26 70 Refusjoner , , , ,09 80 Overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,57 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,35 Netto driftsutgifter , , , ,84 RE:840 Arbeid og kvalifisering 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,63 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,72 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,50 40 Overføringer , , , ,24 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,67 0, ,22 Sum driftsutgifter , , , ,31 60 Salgsinntekter , , , ,83 70 Refusjoner , , , ,14 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,05 0,00 0, ,24 Sum driftsinntekter , , , ,21 Netto driftsutgifter , , , ,10 RE:860 Plan, byggesak, landbruk og miljø 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,56 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,96 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , ,00 0, ,00 40 Overføringer , , , ,77 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,09 Sum driftsutgifter , , , ,38 60 Salgsinntekter , , , ,34 70 Refusjoner , , , ,91 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,78 0,00 0, ,43 Sum driftsinntekter , , , ,68 Netto driftsutgifter , , , ,70 Årsregnskap 2009 Side 25 av 103

26 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:911 Sentraladministrasjon 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,28 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,21 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,00 40 Overføringer , , , ,81 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,30 0, ,03 Sum driftsutgifter , , , ,33 60 Salgsinntekter , , , ,85 70 Refusjoner , , , ,82 80 Overføringer , ,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , , ,18 Sum driftsinntekter , , , ,85 Netto driftsutgifter , , , ,48 RE:916 Folkevalgte styringsorganer 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,28 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,00 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,00 40 Overføringer , , , ,44 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,91 0, ,91 Sum driftsutgifter , , , ,63 60 Salgsinntekter ,00 0,00 0,00 0,00 70 Refusjoner , , , ,40 Sum driftsinntekter , , , ,40 Netto driftsutgifter , , , ,23 RE:917 Revisjon og sekretariat kontrollutvalg 01 Lønn og sosiale utgifter ,28 0,00 0, ,27 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,75 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,00 40 Overføringer , , , ,48 Sum driftsutgifter , , , ,50 70 Refusjoner ,65 0,00 0,00-29,48 Sum driftsinntekter ,65 0,00 0,00-29,48 Netto driftsutgifter , , , ,02 Årsregnskap 2009 Side 26 av 103

27 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:918 Fellesutgifter 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,45 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon , , , ,53 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod ,40 0,00 0, ,00 40 Overføringer , , , ,01 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,70 Sum driftsutgifter , , , ,69 60 Salgsinntekter , , , ,00 70 Refusjoner , , , ,95 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,31 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,95 Netto driftsutgifter , , , ,74 RE:919 Lønnsreserve/Tilleggsbevilgninger 01 Lønn og sosiale utgifter 0, , ,00 0,00 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 0,00 0, ,00 0,00 Sum driftsutgifter 0, , ,00 0,00 Netto driftsutgifter 0, , ,00 0,00 RE:979 Kirken 01 Lønn og sosiale utgifter ,99 0,00 0, ,30 40 Overføringer , , , ,44 Sum driftsutgifter , , , ,74 60 Salgsinntekter ,69 0,00 0, ,30 Sum driftsinntekter ,69 0,00 0, ,30 Netto driftsutgifter , , , ,44 10 RE:980 Forretningsdrift Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 0, ,00 0,00 0,00 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , , ,12 40 Overføringer , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,12 80 Overføringer ,64 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter ,64 0,00 0,00 0,00 Netto driftsutgifter , , , ,12 RE:981 Turistkontoret 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,34 Kjøp av varer og tjenester til 10 egenproduksjon 1 120, , , ,00 40 Overføringer , , ,00 0,00 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner ,80 0,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter , , , ,34 70 Refusjoner ,34 0,00 0, ,33 Sum driftsinntekter ,34 0,00 0, ,33 Netto driftsutgifter , , , ,01 Årsregnskap 2009 Side 27 av 103

28 Art Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:984 Eiendomsforvaltning 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod , , ,00 0,00 40 Overføringer , , ,00 0,00 Sum driftsutgifter , , ,00 0,00 60 Salgsinntekter ,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter ,00 0,00 0,00 0,00 Netto driftsutgifter , , ,00 0,00 Totale netto driftsutgifter , , , ,24 Korreksjoner , , , ,76 Fra regnskapsskjema 1A - fordelt til drift , , , ,00 Årsregnskap 2009 Side 28 av 103

29 INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap 2009 Side 29 av 103

30 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskap Regnskap 2009 Regulert budsjett 2009 Opprinnelig Budsjett 2009 Regnskap 2008 Tall i 1000 kroner FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Årsregnskap 2009 Side 30 av 103

31 Regnskapsskjema 2B Investeringsprosjekter Pro Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:160 Eiendomskontoret 1352 Indre Havn - ny standpromenade 0,00 0,00 0, , Ny skolebruksplan (THJ) 0,00 0,00 0, , Helgeroa barnehage - utbygging 0,00 0,00 0, , Brannsikring i h.t. nye forskriftskrav 0,00 0,00 0, , Nye bioenergibaserte varmeanlegg 0,00 0,00 0, , Tilbygg Tjodalyng barne- og ungdomsskole 0,00 0,00 0, , Omlegging av vann- og kloakk Jegersborg b 0,00 0,00 0, , Tilrettelegging for økt husleie - Tjølling rådhus 0,00 0,00 0, , Oppgradering av uteområdet R4 0,00 0,00 0, , Rehabilitering av Paviljong Bøkeskogen 0,00 0,00 0, , Noresitomten, sanering forurenset masse 0,00 0,00 0, , Ombygging RA ungdomsskole 0,00 0,00 0, , Varmeanlegg bygninger m/bioenergi 0,00 0,00 0, , Hedrum ungdomsskole. Rehab. Sv.baseng 0,00 0,00 0, , Ombygging av Gjærdalstunet, K.sak 129,07 0,00 0,00 0, , Ombygging av kråkefjellveien 0,00 0,00 0, , Ombygging av lokaler i Romberggt. 3 0,00 0,00 0, , Ombygging fasade - Jordet skole 0,00 0,00 0, , Riving av Lovisenlund gård 0,00 0,00 0, , Ombygging av stikkledn. for avløp og kloakk 0,00 0,00 0, , Berg skole/helgeroa barnehage - ny trafikkløs. 0,00 0,00 0, , Hegdal industriområde - sluttasfaltering 0,00 0,00 0, , Brunla ungdomsskole - ny drenering 0,00 0,00 0, , Utvidelse av Tanum barnehage - ovf. LKE 0,00 0,00 0, , Permanent utvidelse av Solstad barnehage 0,00 0,00 0, , Tollerodden - bygging av servisebygg 0,00 0,00 0, , Yttersølia - oppgradering av varmeanlegg 0,00 0,00 0, , Ombygging av Ahlefeldtsgate 0,00 0,00 0, , Østre halsen skole - nye toaletter 0,00 0,00 0, , Byskogen felleskjøkken - ny fettavskiller 0,00 0,00 0, , Biorenseanlegg - Furuheim sykehjem 0,00 0,00 0, , Biorenseanlegg - Hedrum ungdomsskole 0,00 0,00 0, , Biorenseanlegg - Tjølling sykehjem 0,00 0,00 0, , Solavskjerming - Hedrum ungdomsskole 0,00 0,00 0, , Omlegging av kloakk - Langestrand skole 0,00 0,00 0, , Mesterfjellet Ungdomsskole - ombygging 0,00 0,00 0, , Nytt biorenseanlegg i Yttersølia sykehjem 0,00 0,00 0, , Langestrand skole - ny drenering mm 0,00 0,00 0, , Nytt biobrenselanlegg på Østre Halsen skole 0,00 0,00 0, , Farrishallen - Oppgradering av el-anlegget 0,00 0,00 0, , Lovisenlund barnehage, utendørs anl ,00 0,00 0, , Lovisenlund barnehage, byggestart ,00 0,00 0, , Tanum barnehage - Nytt uteanlegg E 0,00 0,00 0, , Nytt toalettanlegg - Tollgarasjen E 0,00 0,00 0, , Kjøp av utleiebolig 0,00 0,00 0, , Salg av eiendommer 0,00 0,00 0, , Klima- og energistrategi 0,00 0,00 0, ,00 Årsregnskap 2009 Side 31 av 103

32 Pro Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett PCB-armatur 0,00 0,00 0, , Torpefeltet - grunnerverv 0,00 0,00 0, , Festiviteten rehab ovf. LKE 0,00 0,00 0, , Farris Bad rehab ,00 0,00 0, , Indre havn, kjøp av bygninger/areal 0,00 0,00 0, , Tollerodden toalettanlegg 0,00 0,00 0, , Kvelde kunstgressbane, undervarme 0,00 0,00 0, , Reh./ombygging av Tjodalyng skole 0,00 0,00 0, , Globus barnehage - ombygging ,00 0,00 0, ,00 Sum Eiendomskontoret 0,00 0,00 0, ,98 RE:200 Frøystvet skole 5246 Ballbinge Frøystvet skole ,00 0,00 0,00 0, Lekeutstyr Frøystvet skole 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum Frøystvedt skole ,00 0,00 0,00 0,00 RE:310 Langestrand og Veldre oppvekstsenter 4123 Utvidelse av Tanum barnehage - ovf. LKE 0,00 0,00 0, , Grøtterød avdeling, Veldre kulturbarnehage 0,00 0,00 0, , Veldre kulturbarnehage, avd. Tanum 0,00 0,00 0, , Veldre kulturbarnehage - drenering 0,00 0,00 0, ,75 Sum Langestrand og Veldre oppvekstsenter 0,00 0,00 0, ,13 RE:320 Lågendalen oppvekstsenter 5254 Hvarnes barnehage i skolen 0,00 0,00 0, ,75 Sum Lågendalen oppvekstsenter 0,00 0,00 0, ,75 RE:330 Nesjar oppvekstsenter 4090 Helgeroa barnehage - utbygging 0,00 0,00 0, , Helgeroa barnehage - utbygging inventar 0,00 0,00 0, ,72 Sum Nesjar oppvekstsenter 0,00 0,00 0, ,55 RE:350 Valby oppvekstsenter 4236 Valby skole paviljong - inventar , ,00 0,00 0, Valby Road - Balløkke ,90 0,00 0,00 0, Valby barnehage, oppgradering kjøkken 0,00 0,00 0, ,75 Sum Valby oppvekstsenter , ,00 0, ,75 RE:360 Østre Halsen oppvekstsenter 4083 Bergeskogen barnehage, utbygging 0,00 0,00 0, ,68 Sum Østre Halsen oppvekstsenter 0,00 0,00 0, ,68 RE:400 Nanset barnehage 5258 Hovlandbanen barnehage ,50 0,00 0, ,40 Sum Nanset barnehage ,50 0,00 0, ,40 Årsregnskap 2009 Side 32 av 103

33 Pro Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:410 Sentrum barnehage 5259 Sentrumssatelitten 0,00 0,00 0, , Lovisenlund barnehage ved Larvik Turn 0,00 0,00 0, ,50 Sum Sentrum barnehage 0,00 0,00 0, ,30 RE:420 Stavern barnehage 5260 Solstad barnehage-paviljong 0,00 0,00 0, ,60 Sum Stavern barnehage 0,00 0,00 0, ,60 RE:450 Fellesområde skoler 5191 Grunnskole, IKT , ,00 0, ,94 Sum Fellesområde skoler , ,00 0, ,94 RE:451 Fellesområde barnehager 4123 Utvidelse av Tanum barnehage ,19 0,00 0,00 0, Lovisenlund barnehage 3 435,08 0,00 0,00 0, Tanum barnehage - uteanlegg ,10 0,00 0,00 0, Barnehageutbygging 0, ,00 0,00 0, Hovlandbanen barnehage ,00 0,00 0,00 0, Globus barnehage - ombygging , ,00 0,00 0, Valby barnehage, oppgradering kjøkken , ,00 0,00 0, Oppgradering av Jegersborg barnehage , ,00 0,00 0, Helgeroa barnehage, utelekeplass - vogntog , ,00 0,00 0, Framparken barnehage , ,00 0,00 0,00 Sum Fellesområde barnehager , ,00 0,00 0,00 RE:500 Idrett og friluftsliv 1273 Månejordet kunstgressbane ,29 0,00 0,00 0, Tollerodden toalettanlegg 0,00 0,00 0, , Salg løypemaskin , ,00 0,00 0, Ny løypemaskin , ,00 0,00 0,00 Sum Idrett og friluftsliv , ,00 0, ,62 RE:520 Kultur 5057 Utbedring Herregården 0,00 0,00 0, , Nytt kulturhus 0,00 0,00 0, , Utsmykking nybygg , ,00 0, , De fem kulturhus/herregården 0,00 0,00 0, , Sliperiet. Inventar og utstyr 0,00 0,00 0, , Poesiparken ,13 0,00 0, , Krigsminnemerke Bommestad, flytting til Kvelde , ,00 0,00 0, Intern låneordning 0,00 0,00 0, ,24 Sum Kultur , ,00 0, ,05 Årsregnskap 2009 Side 33 av 103

34 Pro Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:710 Hedrum omsorgstjeneste 5073 Kjøp/salg av bil ,00 0,00 0,00 0, Vaskeriutstyr - Hedrum PLO , ,00 0,00 0,00 Sum Hedrum omsorgstjeneste , ,00 0,00 0,00 RE:720 Sentrum omsorgstjeneste 5073 Kjøp/salg av bil , ,00 0,00 0, Inventar og utstyr produksjonskjøkken , ,00 0, ,60 Sum Sentrum omsorgstjeneste , ,00 0, ,60 RE:730 Stavern/Brunlanes omsorgstjeneste 5997 Intern låneordning 0,00 0,00 0, ,00 Sum Stavern/Brunlanes omsorgstjeneste 0,00 0,00 0, ,00 RE:730 Fellesområde pleie og omsorg 5296 Helsenett - inv. 0, ,00 0,00 0, Praktiaske opplysninger i sykepleien - PPS , ,00 0,00 0,00 Sum Fellesområde pleie og omsorg , ,00 0,00 0,00 RE:741 Omsorgstjenesten for funksjonshemmede 5997 Intern låneordning , ,00 0, ,79 Sum Omsorg for funksjonshemmede , ,00 0, ,79 RE:771 NAV - kommune 4146 Etablering NAV Larvik inv , ,00 0,00 0,00 Sum NAV - kommune , ,00 0,00 0,00 RE:772 Levekår og sosialmedisinske tjenester 4112 Ombygging av Gjærdalstunet, K.sak 129,07 0,00 0,00 0, , Kjøp/salg av bil , ,00 0,00 0,00 Sum Levekår og sosialmed. tjenester , ,00 0, ,04 Årsregnskap 2009 Side 34 av 103

35 Pro Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:800 Kommunalteknikk 1149 Vannledningsanlegg Seierstad - Vardås ,23 0,00 0, , Etterkostnader diverse prosjekter ,00 0,00 0, , Fosserødåsen Østre del 0,00 0,00 0, , Langestrand VA anlegg ,00 0,00 0, , Vassvik ny kloakk og vannledning , ,00 0, , Østre Halsen VA anlegg , ,00 0, , Sollifeltet VA ,00 0,00 0, , Husebyskogen - boligfelt ,60 0,00 0, , Torpelia Boligfelt 1. etappe VVA anlegg 0,00 0,00 0, , Kefas pumpestasjon , ,00 0,00 0, Residensveien VA anlegg , ,00 0,00 0, Bredbånd 2005 IT/KMT , ,00 0, , Trafikksikkerhet ,35 0,00 0, , Solliveien VA anlegg 0,00 0,00 0, , Terneveien, Risøya avløp, Høybergveien VA 0,00 0,00 0, , Reservevann Hallevannet ,00 0,00 0, , Gonveien - Salverksbukta , ,00 0, , Modellering av avløpsnettet ,00 0,00 0, , Hagalia og Kverken VA anlegg 927,00 0,00 0,00 0, Floskjærveien vannledning boligområde 0,00 0,00 0, , Ulfsbakk høydebasseng , ,00 0, , Foldvik Høymyr boligfelt ,00 0,00 0,00 0, Kvelde RA Doseringsanlegg 0,00 0,00 0, , Bøkeskogen Lysanlegg 0,00 0,00 0,00 890, Rammeavtale for utskifting av vannledninger ,33 0,00 0, , Revet vei, vann, avløp ,50 0,00 0, , Sammenkobling vann Larvik - Sandefjord 0,00 0,00 0, , PCB-armatur 5 094,38 0,00 0, , Øya-krysset, ombygging 0,00 0,00 0, , Nordbyløkka VA , ,00 0, , Ula og Kjerringvik VA-anlegg , , , , Hoffsgt, Sverresgt, Byskogvn. VA 9 408,00 0,00 0, , Haraldsgt, Jegersborgsgt, Josefinesgt. VA 2 500,00 0,00 0, , Fibertrase Solliveien - Lillevik RA 0,00 0,00 0, , Lillevik RA slampumpe ,00 0,00 0, , Sanden-RV301 VVA anlegg , ,00 0, , Gjone vannledningsanlegg ,00 0,00 0, , Bøkeskogens inngangsparti 0,00 0,00 0, , Farriseidet VA 1. etappe ,20 0,00 0, , Hvarnes - vannforsyning , , ,00 0, Hem-Teien VA-anlegg ,00 0,00 0, , Bjerke vannledningsanlegg 0,00 0,00 0, , Gopledal vannverk, rentvannspumper 0,00 0,00 0, , Lillevik RA hygenisering slam , , , , Øya ny traktor ,00 0,00 0, , Storskolen avløp ,42 0,00 0, , Anleggsutstyr Øya 0,00 0,00 0, ,00 Årsregnskap 2009 Side 35 av 103

36 Pro Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett Værvågen pumpestasjon ,00 0,00 0, , Månejordet fase 2 - skateboard ,25 0,00 0, , Lillevik RA sentrifuger , ,00 0, , Larviksveien sanering avløp 0,00 0,00 0, , Indre Havn - ny standpromenade 0,00 0,00 0, , Asfaltering ,00 0,00 0, , Marius brygge park 0,00 0,00 0, , Batteristranda park , , , , Veilys, lysløype, asfalt ,57 0,00 0, , Ny gjenvinningstasjon 0, , ,00 0, Lynglia VA 0,00 0,00 0, , Nanset, Bøkelia og Sentrum VA Forprosjekt ,60 0,00 0,00 0, Eidsten og Snørsvall VA. Forprosjekt ,00 0,00 0,00 0, Manglerød boligfelt bidragsmodell ,52 0,00 0,00 0, Grøttinglia VA anlegg ,00 0,00 0,00 0, Galvaniserte vannledninger, utskifting ,00 0,00 0,00 0, Batteristranda park del ,22 0,00 0,00 0, Kysthospitalveien, fortau, veianlegg ,38 0,00 0,00 0, Omsland vannverk grunnvannundersøkelser ,00 0,00 0,00 0, KOU vann og avløp ,20 0,00 0,00 0, Asfalt ,65 0,00 0,00 0, Trafikksikkerhetstiltak ,66 0,00 0,00 0, Veiinvesteringer ,00 0,00 0,00 0, Anleggsutstyr Øya ,94 0,00 0,00 0, Spylebil Øya ,01 0,00 0,00 0, Indre Havn ,57 0,00 0,00 0, Farris bad snøtineanlegg ,50 0,00 0,00 0, Nordlyløkka VA fase , ,00 0,00 0, Nansetgata nedre del VA , ,00 0,00 0, Lydhus - Andvik VA ,00 0,00 0,00 0, Liafaret omlegging VA , ,00 0,00 0, Gatelys Hovland ,50 0,00 0,00 0, Vindlyveien-Granholtet VA , ,00 0,00 0, Hvalen pumpestasjon ombygging , ,00 0,00 0, Skrenten G/S vei erstatningstomt 0, ,00 0,00 0, Rehabilitering vann 0, , ,00 0, Rehabilitering avløp 0, , ,00 0, Veiformål 0, ,00 0,00 0, Trafikksikkerhetstiltak 0, ,00 0,00 0, Kjøp/salg av bil ,40 0,00 0, , Malmøya 0,00 0,00 0, , Kronprinstomta Stavern , , , , Indre havn, kjøp av bygninger/areal 0,00 0,00 0, , Tollerodden toalettanlegg 0,00 0,00 0, , Intern låneordning ,13 0,00 0, ,50 Sum Kommunalteknikk , , , ,06 Årsregnskap 2009 Side 36 av 103

37 Pro Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:830 Larvik brannvesen 5280 Tankbil - utskifting ,00 0,00 0,00 0, Brannbil 12 0,00 0,00 0, , Komandobil , ,00 0,00 0,00 Sum Larvik brannvesen , ,00 0, ,00 RE:840 Arbeid og kvalifisering 5073 Kjøp/salg av bil ,00 0,00 0, , Globus barnehage 0,00 0,00 0, , Globus barnehage - ombygging ,00 0,00 0, , Framparken barnehage ,00 0,00 0,00 0, Intern låneordning , ,00 0, ,00 Sum Arbeid og kvalifisering , ,00 0, ,19 RE:860 Plan, byggesak, landbruk og miljø 5169 PLB - Geodataplan 13 prosjekter ,00 0,00 0, , Strandsoneregistreringer i kommunens kart 0, ,00 0,00 0,00 Sum Plan, byggesak, landbruk og miljø , ,00 0, ,50 RE:911 Sentraladministrasjon 4019 Helgeroa sykehjem ,88 0,00 0, , Byskogen ombygging BAS 0,00 0,00 0, , Ny skolebruksplan (THJ) 0,00 0,00 0, , Furuheim ,56 0,00 0, , Tilbygg Tjodalyng barne- og ungdomsskole 0,00 0,00 0, , Oppgradering Tele- og datanettet , ,00 0, , Nytt kulturhus , , , , Formidlingssenter Kaupang 0, ,00 0,00 0, Grunnskole, IKT ,00 0,00 0, , Oppgradering Agresso til 5.5 0,00 0,00 0, , Nytt sentralbord , ,00 0, , Kulturhusfondet ,75 0,00 0,00 0, Reh./ombygging av Tjodalyng skole 0,00 0,00 0, , E-handel, ny sluttbrukerapplikasjon ,50 0,00 0, , Kjøp av aksjer i ifokus 0,00 0,00 0, , Tollbodgarasjen, påbygg , , ,00 0, Websak sikkerhetsmodul ,25 0,00 0,00 0, Aksjer i Opplev Larvik A/S , ,00 0,00 0, Utskifting av exchange (e-postsystem) , ,00 0,00 0, Samlokalisering av nettsider , ,00 0,00 0, Trådløst nettverk , ,00 0,00 0, Intern låneordning 0, ,00 0,00 0,00 Sum Sentraladministrasjon , , , ,77 Årsregnskap 2009 Side 37 av 103

38 Pro Tekst Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Budsjett Budsjett RE:916 Folkevalgte styringsorganer 5109 Oppgradering Tele- og datanettet ,00 0,00 0,00 0, Folkevalgte, IKT ,20 0,00 0, ,50 Sum Folkevalgte styringsorganer ,20 0,00 0, ,50 RE:918 Fellesutgifter 5048 Egenkapitalinnskudd KLP , ,00 0, ,00 Sum Fellesutgifter , ,00 0, ,00 RE:979 Kirken 5120 Rehabilitering kirkegårder , , , ,00 Sum Kirken , , , ,00 RE:980 Forretningsdrift 5068 Salg av aksjer 0,00 0,00 0, ,81 Sum Forretningsdrift 0,00 0,00 0, ,81 SUM TOTAL , , , ,01 Årsregnskap 2009 Side 38 av 103

39 Akkumulerte investeringer og finansiering Utgifter Totale Finansiering Utgifter Lån Fond Andre innt Sum 1149 Vannledning Seierstad Budsjett Regnskap Status pr Etterkostnader div. prosjekt Budsjett Regnskap Status pr Langestrand VA anlegg Budsjett Regnskap Status pr Vassvik ny kloakk/vann Budsjett Regnskap Status pr Østre Halsen VA anlegg Budsjett Regnskap Status pr Sollifeltet Budsjett Regnskap Status pr Husebyskogen boligfelt Budsjett Regnskap Status pr Månejordet kunstgressbane Budsjett Regnskap Status pr Kefas pumpestasjon Budsjett Regnskap Status pr Residensveien VA anlegg Budsjett Regnskap Status pr Årsregnskap 2009 Side 39 av 103

40 Utgifter Totale Finansiering Utgifter Lån Fond Andre innt Sum 1289 Bredbånd 2005 IT/KMT Budsjett Regnskap Status pr Trafikksikkerhet Budsjett Regnskap Status pr Reservevann Hallevann Budsjett Regnskap Status pr Gonveien - Saltverksbukta Budsjett Regnskap Status pr Modellering av avløpsnettet Budsjett Regnskap Status pr Kverken VA anlegg Budsjett Regnskap Status pr Ulfsbakk høydebasseng Budsjett Regnskap Status pr Kfoldvik Høymyr boligfelt Budsjett Regnskap Status pr Rammeavtale utskifting vann Budsjett Regnskap Status pr Revet vei, vann, avløp Budsjett Regnskap Status pr PCB-armatur Budsjett Regnskap Status pr Årsregnskap 2009 Side 40 av 103

41 Utgifter Totale Finansiering Utgifter Lån Fond Andre innt Sum 1322 Nordbyløkka VA Budsjett Regnskap Status pr Ula/Kjerringvik VA-anlegg Budsjett Regnskap Status pr Hoffsgt, Sverresgt Budsjett Regnskap Status pr Haraldsgt, Jegerborgsgt Budsjett Regnskap Status pr Lillevik RA slampumpe Budsjett Regnskap Status pr Sanden-RV301 VVA anlegg Budsjett Regnskap Status pr Gjone vannledningsanlegg Budsjett Regnskap Status pr Farriseidet VA 1. etappe Budsjett Regnskap Status pr Hvarnes - vannforsyning Budsjett Regnskap Status pr Hemsvingen VA-anlegg Budsjett Regnskap Status pr Lillevik RA slam Budsjett Regnskap Status pr Årsregnskap 2009 Side 41 av 103

42 Utgifter Totale Finansiering Utgifter Lån Fond Andre innt Sum 1345 Storskolen avløp Budsjett Regnskap Status pr Værvågen pumpestasjon Budsjett Regnskap Status pr Månejordet fase 2 - skateb. Budsjett Regnskap Status pr Lillevik renseanlegg Budsjett Regnskap Status pr Batteristranda park Budsjett Regnskap Status pr Veilys, lysløype, asfalt Budsjett Regnskap Status pr Nanset, Bøkelia VA Forprosj. Budsjett Regnskap Status pr Eidsten og Snørsvall VA Budsjett Regnskap Status pr Manglerød boligfelt bid.model Budsjett Regnskap Status pr Grøttinglia VA anlegg Budsjett Regnskap Status pr Galvaniserte vannledninger Budsjett Regnskap Status pr Årsregnskap 2009 Side 42 av 103

43 Utgifter Totale Finansiering Utgifter Lån Fond Andre innt Sum 1368 Batteristranda park del 2 Budsjett Regnskap Status pr Kysthospitalveien Budsjett Regnskap Status pr Omsland vannverk Budsjett Regnskap Status pr KOU vann og avløp 2009 Budsjett Regnskap Status pr Asfalt 2009 Budsjett Regnskap Status pr Trafikksikkerhetstiltak 2009 Budsjett Regnskap Status pr Veiinvesteringer 2009 Budsjett Regnskap Status pr Anleggsutstyr Øya 2009 Budsjett Regnskap Status pr Spylebil Øya 2009 Budsjett Regnskap Status pr Indra Havn 2009 Budsjett Regnskap Status pr Farris Bad snøtineanlegg Budsjett Regnskap Status pr Årsregnskap 2009 Side 43 av 103

44 Utgifter Totale Finansiering Utgifter Lån Fond Andre innt Sum 1380 Nordbyløkka VA fase 2 Budsjett Regnskap Status pr Nansetgata nedre del VA Budsjett Regnskap Status pr Lydhus - Andvik VA Budsjett Regnskap Status pr Liafaret omlegging VA Budsjett Regnskap Status pr Gatelys Hovland 2009 Budsjett Regnskap Status pr Vindlyveien-Granholtet VA Budsjett Regnskap Status pr Hvalen pumpestasjon Budsjett Regnskap Status pr Helgeroa sykehjem Budsjett Regnskap Status pr Furuheim 2 Budsjett Regnskap Status pr Utvidelse Tanum barnehage 0 Budsjett Regnskap Status pr Lovisenlund barnehage-bygg 0 Budsjett Regnskap Status pr Årsregnskap 2009 Side 44 av 103

45 Utgifter Totale Finansiering Utgifter Lån Fond Andre innt Sum Tanum barnehage-uteanlegg 0 Budsjett Regnskap Status pr Etablering NAV 0 Budsjett Regnskap Status pr Valby skole paviljong 0 Budsjett Regnskap Status pr Egenkapitalinnskudd KLP 0 Budsjett Regnskap Status pr Kjøp/salg av bil 0 Budsjett Regnskap Status pr Oppgradering Tele- og data 0 Budsjett Regnskap Status pr Rehabilitering Kirkegårder 0 Budsjett Regnskap Status pr Nytt kulturhus 0 Budsjett Regnskap Status pr Utsmykking nybygg 0 Budsjett Regnskap Status pr PLB-Geodataplan 13 prosjekter 0 Budsjett Regnskap Status pr Folkevagte, IKT 0 Budsjett Regnskap Status pr Årsregnskap 2009 Side 45 av 103

46 Utgifter Totale Finansiering Utgifter Lån Fond Andre innt Sum Grunnskole, IKT 0 Budsjett Regnskap Status pr Vaskeriutstyr - Hedrum PLO 0 Budsjett Regnskap Status pr Inventar produksjonskjøkken 0 Budsjett Regnskap Status pr Kronprinstomta Stavern 0 Budsjett Regnskap Status pr Ballbinge Frøystvet skole 0 Budsjett Regnskap Status pr Hovlandbanen barnehage 0 Budsjett Regnskap Status pr Nytt sentralbord 0 Budsjett Regnskap Status pr Kulturhusfondet 0 Budsjett Regnskap Status pr Tankbil-utskifting Budsjett Regnskap Status pr E-handel, ny sluttbruker 0 Budsjett Regnskap Status pr Valby Road - Balløkke 0 Budsjett Regnskap Status pr Årsregnskap 2009 Side 46 av 103

47 Utgifter Totale Finansiering Utgifter Lån Fond Andre innt Sum Valby barnehage-kjøkken 0 Budsjett Regnskap Status pr Tollbodgarasjen, påbygg 0 Budsjett Regnskap Status pr WebSak sikkerhetsmodul 0 Budsjett Regnskap Status pr Aksjer i Opplev Larvik AS 0 Budsjett Regnskap Status pr Poesiparken 0 Budsjett Regnskap Status pr Utskifting av e-postsystem 0 Budsjett Regnskap Status pr Kriksminnemerke -flyying 0 Budsjett Regnskap Status pr Kommamdobil Budsjett Regnskap Status pr Samlokalisering nettsider 0 Budsjett Regnskap Status pr Jegersborg barnehage 0 Budsjett Regnskap Status pr Helgeroa barnehage-uteplass 0 Budsjett Regnskap Status pr Årsregnskap 2009 Side 47 av 103

48 Utgifter Totale Finansiering Utgifter Lån Fond Andre innt Sum Framparken barnehage 0 Budsjett Regnskap Status pr Salg løypemaskin 0 Budsjett Regnskap Status pr Ny løypemaskin 0 Budsjett Regnskap Status pr Trådløst nettverk 0 Budsjett Regnskap Status pr PPS-Opplysninger sykepleien 0 Budsjett Regnskap Status pr Intern låneordning 0 Budsjett Regnskap Status pr Årsregnskap 2009 Side 48 av 103

49 BALANSEREGNSKAP Spesifisert balanseregnskap Konto Tekst Regnskap 2009 Regnskap 2008 EIENDELER (A) ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Aktiverte faste eiendommer og anlegg , , Avskriving faste eiendommer og anlegg , ,02 Sum faste eiendommer og anlegg , ,63 Utstyr, maskiner og transportmidler Aktiverte maskiner, transp.midler og utstyr , , Avskriving maskinter, transp.midler/utstyr , ,04 Sum utstyr, maskiner og transportmidler , ,66 Utlån Kvelde Mølle AS , , Stift. Trygdebol. Utsiktsparken v/labo , , Stift. Trygdebol. Gyldenløveg. 3 v/labo , , Stift. Gloppe Eldreleil. v/labo , , Stift. Eldre/ensl. leil. Tjølling v/labo , , Larvik Kommunale Boligstiftelse , , Halsen Ungdomskorps , , Sosiallån (Agresso) , , Sosiallån flyktninger (Agresso) , , Husbankutlån til private, Et.lån I uten sikkerhet , , Husbankutlån til private, Et.lån II uten sikkerhet 0, , Kvelde IL Kunstgressbane , , Larvik Turn IF - forskuttering spillemidler 0, , Husbankutlån til private, Et.lån I , , Husbankutlån til private, Et.lån II , , Husbankutlån til private, U-lån , , Husbankutlån til private, Startlån , ,46 Sum utlån , ,94 Aksjer og andeler Statsforetak 9 300, , Kommune-/Fylkesforetak , , Private , ,00 Sum aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler Pensjonsmidler KLP , , Pensjonsmidler - SPK , ,00 Sum pensjonsmidler , ,00 Sum anleggsmidler , ,23 Årsregnskap 2009 Side 49 av 103

50 Konto Tekst Regnskap 2009 Regnskap 2008 (B) OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Inngående MVA - momskompensasjon , , Oppgjørskonto momskompensasjon , , PJUS - oppfølging Komm.fakt , , Interim - fordeling forsikring 0, , Gjennomgangsbeløp , , Kommuner - refusjonskrav 0, , Fylkeskommuner- refusjonskrav 0, , Staten - ikke oppgjorte refusjonskrav , , Skatteinnskpetøren - oppgjørskonto , , Inng. mva. 25%, , , Kundefordringer , , Kundefordringer Parkering , , Komm.krav trukket i lønn 0,00 0, Folketrygden - ref.krav sykepenger , , Folketrygden - ref.krav fp+avg/sykep. d.å , , Sykepenger feilutbetalt fra NAV , , Folketrygden - ref.krav sykepenger Agresso , , Forsikringer til fordeling av lønnsavd. 0, , Påløpte, ikke betalte renter , , Andre tilfeldige debitorer , , Forskudd, feilkonto, neg.lønn , , Forskudd, feilkonto, neg.lønn , , Nto. lønn brukere-gjærdal , ,00 Sum kortsiktige fordringer , ,24 Aksjer og andeler Valutasikring , , Rentefond , , Navigate , , API Eiendomsfond Norge , , Norske aksjer , , Hedgefond 0, ,00 Sum aksjer og andeler , ,18 Obligasjoner Norske obligasjoner , , Obligasjoner til varig eie , ,02 Sum obligasjoner , ,02 Årsregnskap 2009 Side 50 av 103

51 Konto Tekst Regnskap 2009 Regnskap 2008 Kasse, postgiro, bankinnskudd Kontorkasse , , DnB driftskonto , , Vestfold spb. Bygdebok , , Vestfold spb. Steinbok 7 739, , DnB remittering Sosial ,66 0, DnB kontant Sosial , , Dnb kontant barn -200,00 0, DnB uttak Gjærdal ,00 0, DnB remittering Barnevern ,65 0, DnB skattetrekk , , DnB nye husb.lån , , Primæroppgavefond 0,00 0, Bankinnskudd-forvaltere , , Vestfold spb. = , , Larvikbanken = , , DnB = , , DnB = , ,82 Sum kasse, postgiro, bankinnskudd , ,28 Premieavvik KLP - Arbeidsgiveravgift premieavvik pensjon , , SPK - Arbeidsgiveravgift premieavvik pensjon , , Premieavvik pensjon KLP , , Premieavvik pensjon SPK , ,00 Sum premieavvik , ,00 Sum omløpsmidler , ,72 Sum eiendeler , ,95 EGENKAPITAL OG GJELD (C) EGENKAPITAL Disposisjonsfond Disposisjonsfond - avsatt til drift (fra ) , , Disp.fond vstt Steingt - inntføres 2008 (fra ,00 0, Disp.f.tilskudd Brunla tennishall (fra ) , , Disp.f.Nalumstranda (fra ) , , Disposisjonsfond - avsatt til investeringer , , POF - Egenkapitalinnskudd KLP 0, , POF-prisregulering ,00 0, POF-buffer ,47 0, POF - Tilskudd til Arena 0, , Til vedlikehold av kirker og kulturbygg , ,00 Sum disposisjonsfond , ,67 Årsregnskap 2009 Side 51 av 103

52 Konto Tekst Regnskap 2009 Regnskap 2008 Bundne driftsfond Tidl. løges legat til barnehager , , Fond til fremme av fisk i Lågen (Gr.kap = ) , , Lvk.banken 95 - til Br.nes bygdebok , , Sangfor /Til ny forening, se arkiv safe , , Bundet dr.fond, Hedrum PLO - testamentarisk gave , , VAR-regnskapet inntektsføres , , VAR-regnskap inntektsføres ,00 0, VAR-regnskap inntektsføres , , PLB-regnskap inntektsføres ,00 0, PLB-regnskap inntektsføres , , Feier-regnskap inntektsføres , , Feier-regnskap inntektsføres ,00 0, Bundne driftsfond - ovf. neste år , , Bundne driftsfond - ovf. neste år , ,93 Sum bundne driftsfond , ,03 Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond- disponibelt , , Ubundne investeringsf. - avsatt til investeringer , , POF - Grunnkapital , , POF-Vedlikehold kulturbygg og kirker , , POF-Toalettanlegg Tollerodden 0,00 0, POF -Utsmykking Kulturhuset , , POF-Egenkapitalinnskudd i KLP ,00 0, Ubundne tomtefond 0,00 0,00 Sum ubundne investeringsfond , ,37 Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond , ,86 Sum bundne investeringsfond , ,86 Endring i regnskapsprinsipp Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift , ,17 Sum endring i regnskapsprinsipp , ,17 Regnskapsmessig merforbruk Underskudd , ,04 Sum regnskapsmessig merforbruk , ,04 Udekket i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet , , Udekket i investeringsregnskapet ,79 0,00 Sum udekket i investeringsregnskapet , ,77 Kapitalkonto Kapitalkonto , ,36 Sum kapitalkonto , ,36 Sum egenkapital , ,31 Årsregnskap 2009 Side 52 av 103

53 Konto Tekst Regnskap 2009 Regnskap 2008 LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser KLP Arbeidsgiveavgift netto pensjonsforpliktelse , , SPK Arbeidsgiveravgift netto pensjonsforpliktelse , , Pensjonsforpliktelser KLP , , Pensjonsforpliktelser - SPK , ,00 Sum pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån Obligasjonslån , ,00 Sum ihendehaverobligasjonslån , ,00 Andre lån Statsbanker , , Forretnings- og sparebanker , , Byggelån DnB - Torpefeltet 0,00 0, Priv. kredittforetak og fin.selskaper , , Forsikringsselskaper , , Statsbanker videreutlån , , Ekstraord. avdrag Et.lån , ,36 Sum andre lån , ,64 Sum langsiktig gjeld , ,64 KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld Interimskonto feilliste OCR-innbetalinger ,00 0, Komm.fakt s servicekti (trygd pr. kunde) 3 083, , Fosserød TV-anlegg - sendes Kvelde vel 0,00 0, Torpefeltet TV-anlegg 0,00 0, Forhåndssalg Munken kino 0,00 0, Gjennomgangsbeløp , , Skatteinspektøren - oppgjørskonto , , Utg. mva. 8%, ,00 0, Remittering , , Boligtilskudd etablering, til disposisjon , , Boligtilskudd etablering, disponert, ikke utbetalt , , Boligtilskudd tilpassning, til disposisjon , , Boligtilskudd tilpassning, disponert ikke utbetalt , , Husbanken-ekstraord.innfr.fv.lån d.år , , Påløpte, ikke betalte renter , , Påløpte, ikke betalte renter , , Gave til skulptur - Ø.H. skole = , , Gave til Furuheim bo- og akt.senter -890,11-890, Gave til Byskogen Bo-og akt.sent. 0, , Gave til Bøkesk. paviljong = , , Gave til Sylvette = , , Fanekonto/repr. av skolefane = , , Dep. leil. Skreppestad B/L à , , Dep. frisørlokale Gloppe (Tj. PLO) , , Arb.g.andel av påløpte feriep. (2004) , , Skattetrekk , ,06 Årsregnskap 2009 Side 53 av 103

54 Konto Tekst Regnskap 2009 Regnskap Påleggstrekk , , Arb.g.avgift av lønn + arb.givers andel pensjon , , Arbeidsgiveravgift tillegg KLP -987, , K.L.P. - bto. pensjonspremie , , KLP-midlertidig pensjonstrekk ,29 0, Statens pensjonskasse - pensjonspremie , , Fagf.kontigent - Utdanningsforbundet 258,00 0, Fagforeninger 1 554,06 853, Frivillige trekk 0, , Avtaletrekk -836, , Feriepenger - utg.ført 09 - utbet ,01 0, Feriepenger - utg.ført 08 - utbet , , Netto utbetalt , ,65 Sum annen kortsiktig gjeld , ,00 Premieavvik Arb.g.avgift av premieavvik pensjon KLP , , Arb.g.avgift av premieavvik pensjon SPK , , Premieavvik pensjon KLP , , Premieavvik pensjon SPK , ,00 Sum premieavvik , ,00 Sum kortsiktig gjeld , ,00 Sum egenkapital og gjeld , ,95 MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Et.lån til flyktninger, til disposisjon , , Startlån til disposisjon , , Disponert,ikke utbetalt startlån , , Et.lån m/særvilkår, disponert, ikke utbetalt , , Ubrukte midler av eksterne lån , ,25 Sum ubrukte lånemidler , ,23 Andre memoriakonti Lån av Primæroppgavefondet , , Labo - 2 utlån 0, , Halsen ungdomskorps , , Skogavgift - innest. v./skogoppsynet , ,00 Sum andre memoriakonti , ,00 Motkonto for memoriakontiene Diverse ubr. midler av forvaltn.lån , , Diverse ubr. midler av eksterne lån , , Diverse lån av fondsmidler , , Diverse tilgodehavender senere år , ,00 Sum motkonto for memoriakontiene , ,23 0,00 0,00 Årsregnskap 2009 Side 54 av 103

55 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper. NOTE nr. 2 Organisering. NOTE nr. 3 Spesielle poster/transaksjoner. NOTE nr. 4 Endring i arbeidskapital. NOTE nr. 5 Garantier gitt av kommunen. NOTE nr. 6 Avsetninger og bruk av avsetninger. NOTE nr. 7 Kapitalkonto. NOTE nr. 8 Anleggsmidler fordelt på avskrivningstid. NOTE nr. 9 Anleggsmidler faste eiendommer og anlegg NOTE nr. 10 Anleggsmidler Maskiner, transportmidler og utstyr NOTE nr. 11 Anleggsmidler Aksjer og andeler. NOTE nr. 12 Finansielle omløpsmidler Primæroppgavefondet. NOTE nr. 13 Finansielle omløpsmidler Aksjer. NOTE nr. 14 Finansielle omløpsmidler Obligasjoner. NOTE nr. 15 Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere NOTE nr. 16 Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig virksomhet NOTE nr. 17 Avdrag på gjeld. NOTE nr. 18 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i driftsregnskapet NOTE nr. 19 Regnskapsmessig udekket i investeringsregnskapet. NOTE nr. 20 Selvkosttjenester. NOTE nr. 21 Årsverk. NOTE nr. 22 Pensjonskostnader NOTE nr. 23 Primæroppgavefondet. NOTE nr. 24 Restanser på kommunale krav. Årsregnskap 2009 Side 55 av 103

56 NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper. All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter og inntekter er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter og inntekter i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet.. Den del av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost i balansen. Investeringer i investeringsregnskapet blir ført netto, dvs. eksklusiv mva, dersom virksomheten ligger innenfor avgiftsområdet, for eksempel VAR-regnskapet. Investeringen utenom avgiftsområdet blir ført brutto, dvs. inklusiv mva. Mva-kompensasjon på investeringene bokføres som inntekter i driftsregnskapet. I den grad enkelte inntekter og utgifter ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler. I balanseregnskapet er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon er omløpsmidler. Anleggsmidler som varige driftsmidler er fast eiendom, bygninger, anlegg inventar, utstyr, transportmidler, maskiner m.v. Et varig driftsmiddel må ha en anskaffelseskost på minimum kr ,- og en økonomisk levetid på minst 3 år. Aksjer, andeler, obligasjoner og utlån med løpetid over ett år kan klassifiseres som finansielle anleggsmidler. Finansiert motiverte investeringer i verdipapirer vil alltid være omløpsmidler uavhengig av hvilken tidshorisont kommunen har for slike plasseringer. Kommunen følger KRS nr. 4 Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Vedlikehold som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets standard utgiftsføres i driftsregnskapet. Påkostninger som øker standarden på anleggsmiddelet føres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen. En påkostning må i tillegg være på minimum kr ,- før den kan føres i investeringsregnskapet. Klassifisering av gjeld. Langsiktig gjeld er knyttet til formål som nevnt i kommunelovens 50 Avtale om finansielle leasing anses også som langsiktig gjeld. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Vurderingsregler. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler (aksjer, obligasjoner, fond m.v.) skal vurderes til virkelig verdi i balanseregnskapet. Det innebærer at urealisert kurstap/-gevinst på finansielle plasseringer av kommunens Primæroppgavefond skal føres i driftsregnskapet. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningen starter året etter anskaffelsen. Avskrivningene er i tråd med 8 i forskift om årsregnskap og årsberetning. Årsregnskap 2009 Side 56 av 103

57 NOTE nr. 2 Organisering av kommunens virksomhet. Politisk organisering Kommunestyret er øverste myndighet i Larvik kommune. Kommunestyret i Larvik består etter kommunevalget i 2003 av 35 folkevalgte politikere. Dette representerer en reduksjon fra 53 til 35. Alle politikerne med unntak av ordfører sitter i en av kommunestyrets komiteer. Alle saker som skal til kommunestyret, behandles først i en av komiteene. Komiteen kan ikke fatte endelig vedtak i noen saker, men fremmer sin egen innstilling til kommunestyret. Kommunestyret har delegert all den myndighet som loven tillater til rådmannen. Organisasjonsmodell Årsregnskap 2009 Side 57 av 103

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2008 Side 2 av 111

Årsregnskap 2008 Side 2 av 111 Årsregnskap 28 ÅRSREGNSKAP 28... 1 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 3 DRIFTSREGNSKAP... 3 INVESTERINGSREGNSKAP... 4 BALANSEREGNSKAP... 5 KONKLUSJON... 6 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 8

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd 18.2.2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsprinsipper Kommunens tilskudd Regnskapsskjema drift Regnskapsskjema investering Regnskapsskjema balansen Gravlegater pr

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 Innhaldsliste Rekneskapsskjema-Drift... 4 Rekneskapsskjema-Investering... 6 Rekneskapsskjema-Balanse... 8... 9 REVISJONSBERETNING... 17 2 DRIFTSREKNESKAP OG INVESTERINGSREKNESKAP

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 2 REGNSKAP 2018 HAMMERFEST HAVN KF 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Fordeling inntekter... 4 3 Økonomisk oversikt drift... 5 4 Innvesteringer 2018... 6 5 Balanse...

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 6

Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 6 Innhold Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Hovedoversikt drift... 5 Regnskapsskjema 1A... 6 Regnskapsskjema 1B... 6 Regnskapsskjema 1B detaljert... 6 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

R 2016 R 2017 RB 2017 VB

R 2016 R 2017 RB 2017 VB 1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Frogner Menighetsråd. Regnskap 2018

Frogner Menighetsråd. Regnskap 2018 Frogner Menighetsråd Regnskap 2018 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 172 350,18

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Tall i 1000 kroner Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2013 2013 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 61 870 52 780 52 780 58

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Salten Regionråd. Driftsregnskap 2017

Salten Regionråd. Driftsregnskap 2017 Driftsregnskap 2017 Regnskap Budsjett Regnskap Note 2017 2017 2016 Driftsinntekter 1 Andre salgs- og leieinntekter 143 453 63 479 2 Overføringer med krav til motytelse 8 4 985 580 4 391 250 6 212 732 3

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsmelding 2018 for Berlevåg Havn KF

Årsmelding 2018 for Berlevåg Havn KF Årsmelding 2018 for Berlevåg Havn KF Berlevåg Havn KFK inngår juridisk sett som en del av kommunen, men har eget styre og daglig leder. Av den grunn er eiendeler, gjeld og egenkapital til Berlevåg Havnedistrikt

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer