VEDTAK. 1. Styret vedtar fullmakter for 2015 i henhold til saksframstillingen og matrisene i saksfremstillingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTAK. 1. Styret vedtar fullmakter for 2015 i henhold til saksframstillingen og matrisene i saksfremstillingen."

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR FULLMAKTER FOR SYKEHUSET INNLANDET 2015 Forslag til VEDTAK 1. Styret vedtar fullmakter for 2015 i henhold til saksframstillingen og matrisene i saksfremstillingen. 2. Styret delegerer anvisningsfullmakt til administrerende direktør på inntil 10 mill. kr. Beløp utover denne grensen må anvises av styreleder. Samme beløp gjelder delegering av innkjøpsfullmakt. 3. Styret gir administrerende direktør utvidet fullmakt uten beløpsgrense til å anvise månedlige fakturaer for gjestepasientoppgjør mellom helseforetakene, fakturaer på avdrag og renter på lån fra HSØ, månedlige fakturaer fra Sykehuspartner, fellesfakturaer fra Sykehusapotekene og kvartalsvise fakturaer fra Kommunal Landspensjonskasse. 4. Ved administrerende direktørs fravær gis tilsvarende fullmakter til stedfortreder. 5. direktør kan gi fullmakt til å anvise på sine vegne til fagdirektør og økonomidirektør for hele sin anvisningsfullmakt. 6. All delegering av fullmakter skal skje skriftlig i henhold til gjeldende prosedyrer. 7. Styret ber om at det i 2015 arbeides videre med å forenkle og klargjøre fullmaktene i tråd med anbefalingene fra Konsernrevisjonen i HSØ etter revisjonen høsten Brumunddal, 11. desember 2014 Morten Lang-Ree administrerende direktør Saksbehandler. Fagdirektør Toril Kolås Avdsjef virksomhetsstyring Borghild Hammer

2 SAKSFREMSTILLING 1 Bakgrunn Sykehuset Innlandet HF (SI) er gitt sine fullmakter og rammer med retningslinjer fra eieren Helse Sør-Øst RHF. Det er tatt utgangspunkt i retningslinjene samt fullmakter som følger av lov om helseforetak i denne saken som omhandler fullmakter i SIHF for året Høsten 2014 ble det foretatt en omfattende revisjon av virksomhetsstyring i SI fra konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst. Konsernrevisjonen viser i rapporten til at de styrende dokumenter for fullmaktene isolert sett hver for seg foreligger, men er ikke sett i en sammenheng når det gjelder hvilke fullmakter hver leder samlet skal ha og hvorvidt det er delegert overordnede fullmakter til den enkelte leder. Fullmaktsstrukturen til SI er av denne grunn ikke definert som helhetlig slik det legges til grunn i de regionale retningslinjene. Det er igangsatt et arbeid med mål i 2015 om å samle alle fullmakter i SI og etablere et samlet fullmaktsdokument. Arbeidet er i gang og i denne saken vedtas en fullmaktsmatrise som omfatter overordnede fullmakter, personal, innkjøp og økonomi. I forhold til overordnede fullmakter har disse ikke tidligere vært presentert samlet til styret i den årlige saken om fullmakter. Fullmaktsstrukturen skal redusere risikoen for misligheter, og samtidig gjøre organisasjonen fleksibel og bidra til en mest mulig effektiv beslutningskultur. 2 Begrepsbruk og nærmere beskrivelser Daglig leder I helseforetakslovens 20 står følgende om foretakets ledelse: «Et foretak ledes av et styre og en daglig leder.» I SI benyttes direktør som tittel for daglig leder. Direktør Med direktør forstås de som er definert som leder på nivå 2 i foretaket. Fullmakter, fullmaktsgiver og fullmaktshaver Med fullmakter forstår vi de rettigheter og begrensninger en fullmaktshaver blir tildelt av en fullmaktsgiver. Fullmaktshaver defineres som den personen som er gitt fullmakter, mens en fullmaktsgiver er den personen som fastsetter og tildeler fullmaktshaveren rettigheter med tilhørende begrensninger. Fullmaktshaver er ansvarlig for at man følger gjeldende lover og forskrifter og helseforetakets etiske retningslinjer og egne prosedyrer for anskaffelser. Styret er den overordnede fullmaktsgiver i SI. Forvaltningen av den overordnede fullmaktsstrukturen er delegert til administrerende direktør. direktør har videre delegert dette til fagdirektør. Side 2 av 12

3 Delegering Overdragelse av myndighet (for eksempel en fullmakt) fra et myndighetsorgan til et annet, eller fra en person til en annen. Begrepet brukes helst i forbindelse med overdragelse av beslutningsmyndighet. Den som delegerer beholder selv myndigheten, og har instruksjonsrett om hvordan myndigheten skal utøves. Delegering kan når som helst trekkes tilbake. All delegering som foretas i foretaket, skal være nødvendig, forsvarlig og dokumenterbar. Alle delegeringer skal skje skriftlig i henhold til gjeldende prosedyrer for innkjøp, attestasjon og anvisningsfullmakt samt HR Fullmaktsreglement. Direktør er ansvarlig for at det til enhver tid finnes oppdaterte oversikter i egen virksomhet over hvem som har fullmakt, og at de som får fullmakt er innforstått med det ansvar som tilligger fullmakten. Videredelegering Retten for en som har fått delegert myndighet til å delegere denne videre. Ved videredelegering gjelder samme prinsipper som under punktet delegering. Budsjettdisponeringsmyndighet Dette er retten til å bestemme hva budsjettmidler skal brukes til innenfor gitt(e) ansvarssted(er). Denne retten videredelegeres gjennom de årlige lederavtalene. Innkjøpsfullmakt Innkjøpsfullmakt er fullmakt til å inngå en juridisk bindende avtale eller bestilling. Fullmaktshaver er ansvarlig for å påse at det er budsjettdekning for anskaffelsen, samt å påse at anskaffelsen gjennomføres i henhold til rutiner for kjøp av varer og tjenester. Attestasjon Attestasjon vil si å gå god for at dokumentet som behandles, gjelder en utgift som foretaket faktisk skal dekke og bekrefte at varen/tjenesten er mottatt og er i henhold til bestilling. Attestasjon innebærer å påse at fastsatte regler og etiske retningslinjer er fulgt og at utgiften er riktig kontert. Henvisning til bestilling/avtale skal påføres ved postering. Attestanter har ikke fullmakt til å belaste kostnadssteder, og omfattes ikke av fullmaktsmatrisen. Alle transaksjoner må anvises av den som har fullmakt til å anvise for det aktuelle kostnadsstedet. Anvisning Dette omfatter å godkjenne at en faktura eller andre økonomiske krav kan utbetales. Anvisning er en godkjenning av at utgiften er pådratt og skal belastes det aktuelle ansvarssted. Den som har anvisningsfullmakt er ansvarlig for at fakturaen er attestert på korrekt måte. Anviser skal kontrollere at kostnaden er økonomisk forsvarlig, har dekning innenfor budsjett og er relevant for virksomheten. Selv om leder i henhold til fullmaktsmatrisen har anvisningsmyndighet for egne anliggender, skal dette anvises av nivået over. Personalansvar Det daglige oppfølgingsansvaret på personalsiden som den nærmeste overordnede har i forhold til den enkelte ansatte. Personalansvaret skal alltid følge stilling og budsjettdisponeringsmyndigheten og kan ikke delegeres. Side 3 av 12

4 3 Brudd på fullmakter Det forutsettes at fullmaktshaver forholder seg til foretakets etiske retningslinjer og overholder SIs krav til habilitet samt habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven. Fullmaktshaver skal handle til beste for SI uten motiver om egen eller andres private vinning. Handlinger som er egnet til å skape mistanke om at habilitetskonflikt foreligger, likestilles med faktisk regelbrudd. For å sikre habilitet skal transaksjoner relatert til en ansatt attesteres av nærmeste overordnede. Dette gjelder f. eks, reisekostnader, kurs, timelister, ferieuttak og andre registreringer i GAT. Den som går utover noen av sine fullmakter eller noen av de nevnte forholdene knyttet til budsjett, strategi, etikk og habilitet, kan urettmessig binde SI utad. Avtalene kan også binde SI på tvers av ledelsens ønsker og foretakets policy. Den som har medvirket til avtaleinngåelsen kan bli stilt økonomisk til ansvar om avtalen heves eller avtalen medfører forpliktelser av uheldig art for SI. Den som avdekker brudd på anvendte fullmakter har plikt til å melde fra til nivået over den som har brutt fullmaktene. Denne vurderer eventuell videre saksgang i dialog med direktør. 4 Fullmakter og ansvar for budsjettdisponering 4.1 Overordnende fullmakter direktør har på vegne av styret det samlede overordnede ansvaret for fullmakter, budsjettdisponering og resultatet i Sykehuset Innlandet HF. Budsjettdisponeringsmyndighet er fordelt mellom direktørene (se begrepsbruk under sakens pkt. 2) som har ansvar for å følge opp bruken av midlene innenfor de rammer som er tildelt av administrerende direktør. Overordnede fullmakter reguleres i fullmaktsmatrise til saken gitt av administrerende direktør, jf pkt. 5 i saken. 4.2 Økonomiske fullmakter Attestasjon og anvisning følger i utgangspunktet den ansattes funksjon i foretaket. Hovedprinsippet er disponering innenfor eget budsjett med beløpsbegrensninger. Beløpsgrensene er satt ut i fra behovet for fleksibilitet og effektivitet i organisasjonen. Alle beløp nevnt i saken er inklusive merverdiavgift med mindre annet er angitt. Økonomifullmakter reguleres nærmere i fullmaktsmatrisen gitt av administrerende direktør, jf pkt. 5 i saken. 4.3 Innkjøpsfullmakter Fullmaktgrense for anvisning er også en innkjøpsfullmakt dersom ikke særskilt innkjøpsfullmakt er gitt. Innkjøp i SI skal kjennetegnes ved at de skal dekke sykehusets behov på en effektiv måte der man skal sørge for konkurranse mellom aktuelle leverandører og likebehandling i anskaffelses- Side 4 av 12

5 prosessen. Alle kjøp skal vurderes i et totalkostnadsperspektiv som i tillegg til selve anskaffelseskostnaden også inkluderer drifts- og vedlikeholdskostnader. I tillegg skal man vurdere forventet levetid, miljømessige konsekvenser og øvrige krav. Et planlagt innkjøp av en bestemt ytelse kan ikke deles opp i den hensikt å unngå fullmaktgrensene eller beløpsgrensene som er regulert i lov og forskrift om offentlige anskaffelser og foretakets egne prosedyrer. Anskaffelser For større anskaffelser, utstyrsanskaffelser, investeringer, driftsavtaler og rammeavtaler, er fullmaktene for selve anskaffelsesprosessen tillagt foretakets innkjøpsavdeling, dette for å sikre involvering av innkjøpsfaglig ekspertise. Anskaffelser av mindre verdi utføres av personer med innkjøpsfullmakt. Anskaffelser av varer og tjenester grupperes etter beløp beregnet utfra avtalens totale verdi inklusive eventuelle opsjoner. Anskaffelsesfullmakter reguleres nærmere i fullmaktsmatrisen gitt av administrerende direktør, jf pkt. 5 i saken. Signering av avtaler og bestillinger Det er den totale kontraktsforpliktelsen som den aktuelle avtalen representerer for helseforetaket, som skal legges til grunn for signering på riktig fullmaktnivå. Det er unntak for rammeavtaler der foretaket ikke forplikter seg til bestemte kjøp. Forventet kontraktsverdi vil fordeles på mange ansvarssteder og ulike leverandører (parallelle rammeavtaler). Her signerer avdelingssjef for innkjøp og kontrakt alle avtaler i foretaket. Fullmaktsgrenser ved inngåelse av leieavtaler Det er den totale leieforpliktelsen som den aktuelle leieavtalen representerer for helseforetaket, som skal holdes opp mot fullmaktnivået. Leieforpliktelsen skal beregnes ved å diskontere årlig leieforpliktelse (grunnleie samt andre kostnader forbundet med leieavtalen) med tre prosent. Dette gjøres for hele leieavtalens periode, inkludert eventuelle opsjoner om forlengelse. Er leieforpliktelsen over 50 mill. kr for leie av lokaler eller over 10 mill. kr for leie av utstyr (MTU, IKT og annet), skal saken fremlegges for Helse Sør-Øst RHF for fullmakt. Jf styresak og i Helse Sør-Øst RHF. 4.4 Personalfullmakter Personalfullmakten omfatter fullmakter knyttet til beslutninger innenfor personalområdet og regulerer fullmakter i forhold til personalansvaret. For budsjettåret 2015 er følgende beslutningsområder regulert i fullmaktsstrukturen: Ansettelse Lønnsfastsettelse Side 5 av 12

6 Permisjoner Ferie Kurs og tjenestereiser Disiplinære reaksjoner HR-systemer (GAT og Personalportalen) For å utdype nærmere prinsippene for delegering av personalfullmakter, er det utarbeidet en egen fullmaktsstruktur innenfor de nevnte beslutningsområdene. Fullmaktsstrukturen inngår som en del av fullmaktsmatrisen i pkt. 5 under. 5 FULLMAKTSMATRISER Fullmakt Signatur Fullmaktens innhold Avgrensning Fullmaktshaver Prinsipp delegering OVERORDNEDE FULLMAKTER Alene I fellesskap Styrets leder Styret Signaturretten er registrert i Foretaksregisteret. Lov om helseforetak fastsetter at signaturretten tillegger styret, men kan delegeres styremedlem eller daglig leder, med de begrensninger som legges i vedtektene for foretaket Prokura Alene Stillingsfullmakt Fast eiendom Forestå den daglige ledelsen av foretaket, herunder å representere foretaket utad, i henhold til helseforetaksloven 37 og 39 og innenfor styrets instruks for administrerende direktør. Fullmakt til å kjøpe/selge fast eiendom innen rammen av styrevedtak Saker av uvanlig art eller av stor betydning Styrets pålegg og retningslinjer Begrensninger i lov og retningslinjer fra HSØ Prokura er registrert i foretaksregisteret. Fullmakten kan ikke delegeres Fullmakten kan ikke delegeres Fullmakten kan delegeres til direktør (nivå 2) Delegering skal skje skriftlig Side 6 av 12

7 Fullmakt Sivilrettslige prosesser Påtalebegjæring Anmeldelse av straffbare forhold Forlik Vedtak av forelegg/bøter Ta ut stevning/anke Fullmaktens innhold Opptre som partsrepresentant samt inngå forlik i rettslige prosesser og megling Begjære påtale på vegne av foretaket Anmelde straffbare forhold begått mot foretaket eller foretakets ansatte Rett til å inngå forlik i saker av økonomisk og annen karakter. Fullmakten gjelder både rettslige og utenrettslige forlik Rett til å vedta forelegg og bøter som gis helseforetaket fra offentlige instanser Ta ut stevning på vegne av selskapet og eventuelt anke Avgrensning Fullmaktshaver Prinsipp delegering Fullmakten for økonomisk forlik er begrenset oppad til kr Forlik over denne beløpsgrensen må godkjennes av styret Bøter over kr skal godkjennes av styret. Fullmakten kan delegeres i konkrete saker. Delegering skal skje skriftlig. Delegert fullmakt kan ikke videredelegeres Styret skal informeres om alle vesentlige saker Fullmakten kan ikke delegeres Fullmakten kan delegeres til direktør (nivå 2) Fullmakten kan delegeres i konkrete saker. Delegering skal skje skriftlig. Delegert fullmakt kan ikke videredelegeres. Styret skal informeres om alle vesentlige saker Fullmakt Fullmaktens innhold Avgrensning Fullmaktshaver Prinsipp delegering Anvisning generelt Anvisning generelt Fullmakt til å anvise til utbetaling faktura eller andre økonomiske krav Fullmakt til å anvise til utbetaling faktura eller andre økonomiske krav ØKONOMISKE FULLMAKTER Ingen beløpsgrense Kr ,- Styreleder Delegeres videre slik: Økonomidirektør og Fagdirektør: Inntil kr ,- Økonomidirektør kan videredelegere inntil kr ,-. HR-direktør, Kommunikasjonsdirektør, Divisjonsdi- Side 7 av 12

8 Fullmakt Fullmaktens innhold Avgrensning Fullmaktshaver Prinsipp delegering rektører: Anvisning investeringer Anvisning visse områder Fullmakt til å anvise til utbetaling faktura knyttet til investeringer Fullmakt til å anvise til utbetaling faktura knyttet fakturaer for - Gjestepasientoppgjør mellom helseforetakene - avdrag og renter på lån fra HSØ - månedlige fakturaer fra Sykehuspartner - fellesregninger fra Sykehusapotekene - kvartalsvise fakturaer fra Kommunal Landspensjonskasse Kr ,- Ingen beløpsgrense Inntil kr ,- Direktørenes anvisningsfullmakt gis til den som fungerer i deres fravær. Direktørene kan delegere anvisningsfullmakt for inntil halvparten av sin fullmakt til sine avdelingssjefer etter behov. Denne delegeringen skal være skriftlig. Avdelingssjef kan i sin tur delegere sin anvisningsfullmakt til sine nærmeste underordnede. Slik fullmakt kan gis for inntil halvparten av avdelingssjefens fullmakt. Denne delegeringen skal være skriftlig Delegeres videre slik: Divisjonsdirektør Eiendom og internservice: Inntil kr ,- Kan videredelegeres til avdelingssjef (er) med særskilt ansvar for investeringsområdet Kan videredelgeres til økonomidirektør uten beløpsgrense. Økonomidirektør kan videredelgere uten beløpsgrense. Oppstart salg av varer og tjenester innenfor eksisterende virksomhet Fullmakt til å beslutte salg av ulike varer, tjenester og rettigheter Begrenset til kr ,- Opprette, endre eller slette bankkontoer Fullmakt til å opprette/slette bankkontoer hos SI s bankforbindelse Økonomidirektør Kan delegeres til regnskapssjef Avgjøre hvem som skal ha utbetalingsfullmakt Fullmakt til å avgjøre hvem som skal ha utbetalingsfullmakt på Økonomidirektør Kan delegeres til regnskapssjef Side 8 av 12

9 Fullmakt Fullmaktens innhold Avgrensning Fullmaktshaver Prinsipp delegering på bankkontoer bankkontoer Avskrive fordringer Godkjenne regnskap for øremerkede midler Fullmakt til å avskrive fordringer Fullmakt til å undertegne særregnskap for midler mottatt fra utenforstående (hovedsakelig HOD/HDIR) Kan først gjøres etter at rutiner for purring og inkasso er fulgt uten resultat Økonomidirektør Økonomidirektør Kan delegeres til regnskapssjef Kan delegeres til divisjonscontrollere eller regnskapssjef Fullmakt Fullmaktens innhold Avgrensning Fullmaktshaver Prinsipp delegering Anskaffelser over kr ;- eks. mva. (Anskaffelser LOA/FOA del II og del III) Anskaffelser mellom kr ,- eks. mva. (Anskaffelser LOA/FOA del I) Andre anskaffelsesfaglige forhold (Anskaffelser LOA/FOA del II og del III) Valg av anskaffelsesprosedyre og godkjenning av konkurransegrunnlag og protokoller. Utlysning, gjennomføring og dokumentasjon i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Valg av anskaffelsesprosedyre og godkjenning av konkurransegrunnlag og protokoller. Gjennomføring og dokumentasjon i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Valg av leverandører til forhandlinger. Avvise leverandører eller tilbud. Avlyse konkurranse. ANSKAFFELSESFULLMAKTER Gjelder innkjøpsprosess frem til signering der rammeavtale eller opsjon ikke foreligger. Gjelder innkjøpsprosess frem til signering der rammeavtale eller opsjon ikke foreligger. Avdelingssjef innkjøp og kontrakt godkjenner anskaffelsesplan, valg av innkjøpsprosedyre og tildeling av kontrakt. Innkjøpssjef for kjøpende divisjon godkjenner anskaffelsesplan, valg av innkjøpsprosedyre og tildeling av kontrakt. Innkjøpssjef for kjøpende divisjon. Kan ikke videredelegeres. Kan ikke videredelegeres. Anskaffelser mellom kr ,- eks. mva. (Anskaffelser LOA/FOA del I) Anskaffelser under kr ,- eks. mva (Anskaffelser LOA/FOA del I) Forespørsel til minst tre tilbydere (konkurranse). Godkjenning og signering av avtaler / bestillinger for eget ansvarssted. Direkte kjøp. Godkjenning og signering av avtaler / bestillinger for eget ansvarssted. Begrenset oppad til beregnet kontraktsverdi lik innkjøpsfullmakt. Begrenset oppad til beregnet kontraktsverdi lik innkjøpsfullmakt. Bestiller med innkjøp- /anvisningsfullmakt Bestiller med innkjøp- /anvisningsfullmakt godkjenner og signerer avtaler / bestillinger for eget ansvarssted. Side 9 av 12

10 Fullmakt Fullmaktens innhold Avgrensning Fullmaktshaver Prinsipp delegering Signere rammeavtale SIGNERING AV KONTRAKTER (INNKJØP OG BESTILLING) Signere avtale med en eller flere leverandører som fastlegger priser og andre leveringsvilkår for kjøp av varer og tjenester i et avtalt tidsrom. Dette er avtaler der foretaket ikke har forpliktet seg til et fastsatt volum eller bestemt kjøpemønster. Rammeavtaler som omfatter flere foretak, inngått av Helse Sør-Øst, Sykehuspartner eller Hinas) godkjennes og signeres av Helse Sør-Øst. Avdelingssjef innkjøp og kontrakt godkjenner og signerer rammeavtaler som gjelder spesifikt for SI. Kan delegeres til ledere med særskilt ansvar for anskaffelser. Signere kontrakt om investeringer, utstyrsanskaffelser og prosjekter. Signere driftsavtale Signere kontrakt om enkeltkjøp eller bestilling Avtaler på investeringsprosjekter. Dette er kjøp der avtalens gjenstand har en levetid over 3 år og en verdi over kroner. Dette vil ofte være utstyrskontrakter (Medisinteknisk utstyr, grunnutstyr), bygge- og anleggstjenester og IKT. Signere avtale med en eller flere leverandører om kjøp av varer og tjenester innenfor gitte produkter / tjenester i et avtalt tidsrom. Dette er avtaler der foretaket har forpliktet seg til et fastsatt volum og/eller bestemt kjøpemønster. Dette kan f.eks. være renovasjonsavtaler, avtaler om tilsyn/service eller abonnementer. Dette kan enten være mindre enkeltkontrakter (finansiert av driftsmidler) eller bestilling på rammeavtale. Begrenset oppad til kontraktsverdi kr ,-. Begrenset oppad til kontraktsverdi lik innkjøpsfullmakt. Begrenset oppad til kontraktsverdi lik innkjøpsfullmakt. Divisjonsdirektør Eiendom intern service. Leder med anvisningsfullmakt godkjenner og signerer avtaler / bestillinger for eget ansvarssted. Leder med anvisningsfullmakt godkjenner og signerer avtaler / bestillinger for eget ansvarssted Kan delegeres med inntil halvparten av dens verdi til avdelingssjefer med særskilt ansvar for investeringer. Kan delegeres med inntil halvparten av dens verdi Kan delegeres med inntil halvparten av dens verdi Side 10 av 12

11 HR - Fullmaktsstruktur for beslutninger/områder SI/09-02 Type beslutning ANSETTELSE - Fast ANSETTELSE - Midlertidige Divisjonsdirektørens fullmakt Beslutningsmyndighet i forhold til alle stillinger i egen divisjon Beslutningsmyndighet i forhold til alle stillinger i egen divisjon. Avdelingssjefens fullmakt Innstillende myndighet i forhold til alle stillinger i egen avdeling Beslutningsmyndighet i forhold til alle stillinger i egen avdeling. Seksjonsleders/ enhetsleders fullmakt Rådgivende uttalelse i forhold til stillinger i egen enhet Rådgivende uttalelse i forhold til stillinger i egen enhet. Merknad HR kan bistå i ansettelsesprosessen. Saksgang følger arbeidsprosesser beskrevet i Personalportalen og Personalhåndbok SI. Tillitsvalgte har uttalerett ved ansettelse på alle ledernivå. De aktuelle tillitsvalgte avklarer seg i mellom hvem som skal delta. Ved uenighet gis den tillitsvalgte som organiserer flest innenfor vedkommende stillingsområde delta. Ansettelse av administrerende direktør ivaretas av styret og faller således utenfor dette reglement. HR kan bistå i ansettelsesprosessen. Saksgang følger arbeidsprosesser beskrevet i Personalportalen og Personalhåndbok SI. Tillitsvalgte har uttalerett ved ansettelse på alle ledernivå. De aktuelle tillitsvalgte avklarer seg i mellom hvem som skal delta. Ved uenighet gis den tillitsvalgte som organiserer flest innenfor vedkommen- Videredelegering av fullmakter Divisjonsdirektør kan delegere fullmakt til avdelingssjef. Dette må fremgå av inngåtte lederavtaler. Ansettelser foretas innenfor divisjonens vedtatte stillingsbudsjett. Ved evt. avvik kreves beslutning fra divisjonsdirektør. Avdelingssjef kan delegere fullmakt til seksjonsleder/enhetsleder. Dette må fremgå av inngåtte lederavtaler. Seksjonsleder/enhetsleder kan delegere fullmakt til å fatte vedtak om midlertidige ansettelser (vikarer) ut av lederlinjen i helger og høytider/ferier og for enkeltvakter kveld/natt. Ansettelser foretas innenfor avdelingens vedtatte Saksbehandler. Fagdirektør Toril Kolås Avdsjef virksomhetsstyring Borghild Hammer

12 HR - Fullmaktsstruktur for beslutninger/områder SI/09-02 Type beslutning Divisjonsdirektørens fullmakt Avdelingssjefens fullmakt Seksjonsleders/ enhetsleders fullmakt Merknad de stillingsområde delta. Ansettelse av administrerende direktør ivaretas av styret og faller således utenfor dette reglement. Videredelegering av fullmakter stillingsbudsjett. Ved evt. avvik kreves beslutning fra avdelingssjef. Skjema utarbeidet av:hr-direktør Rune Hummelvoll Sykehuset Innlandet Side 2 av 12

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF 1. Fullmaktsstrukturen i Sykehusapotekene HF 1.1 Det rettslige grunnlaget Det rettslige grunnlaget for fullmaktsfordelingen mellom de ledende organene er styrende

Detaljer

VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE

VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE Fullmakt Signatur Fullmaktens innhold Avgrensning Fullmaktshaver Prinsipp delegering OVERORDNEDE FULLMAKTER Alene I fellesskap Styrets

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Fullmakter for Sykehuset Telemark Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 84-2015 Økonomidirektør Tom Helge Vedtak 16.12.15 Rønning Trykte

Detaljer

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen.

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.12.13 SAK NR 101 2013 ØKONOMISKE FULLMAKTER FOR REGNSKAPSÅRET 2014 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Brumunddal,

Detaljer

Fullmakter Sykehus Innlandet HF

Fullmakter Sykehus Innlandet HF Beskrivelse av virksomheten Utgave: 0.00 Utarbeidet av: Godkjent av [] Gjelder fra: [] Side 1 av 19 1. Hensikt og omfang Sykehuset Innlandet HF (SI) er gitt fullmakter og rammer med retningslinjer fra

Detaljer

Øko - Fullmaktsdokument for Sykehusapotekene HF, Fullmaktsmatrise - VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE

Øko - Fullmaktsdokument for Sykehusapotekene HF, Fullmaktsmatrise - VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE Øko - Fullmaktsdokument for Sykehusapotekene HF, Fullmaktsmatrise - Vedlegg Forfatter: Jan Rune Amundsen Versjon: 1.0 Godkjent av: Jan Rune Amundsen ID: 8656 Gyldig fra: 29.05.2015 Revisjonsfrist: 28.05.2018

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter Side 1 av 7 s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

Fullmakter Sykehus Innlandet HF

Fullmakter Sykehus Innlandet HF Beskrivelse av virksomheten Utgave: 2.04 Utarbeidet av: Avdelingssjef virksomhetsstyring Borghild Hammer Godkjent av Adm.dir. Alice Beathe Andersgaard Gjelder fra: [1.1.2018] Side 1 av 21 1. Hensikt og

Detaljer

Fullmakter Sykehus Innlandet HF

Fullmakter Sykehus Innlandet HF Beskrivelse av virksomheten Utgave: 2.03 Utarbeidet av: Avdelingssjef virksomhetsstyring Borghild Hammer Godkjent av [] Gjelder fra: [1.1.2017] Side 1 av 18 1. Hensikt og omfang Sykehuset Innlandet HF

Detaljer

Godkjent av Adm.dir. Alice Beathe Andersgaard

Godkjent av Adm.dir. Alice Beathe Andersgaard VEDLEGG 3 Beskrivelse av virksomheten Utgave: 3.00 Utarbeidet av: Avdelingssjef Borghild Hammer Godkjent av Adm.dir. Alice Beathe Andersgaard Gjelder fra: 03.01.2017 Side 1 av 18 Hensikt og omfang Sykehuset

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter Side 1 av 7 s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

Organisasjonskartet skal til enhver tid gjenspeile den organisering som er beskrevet i rolle og fullmaktnotat.

Organisasjonskartet skal til enhver tid gjenspeile den organisering som er beskrevet i rolle og fullmaktnotat. Rollefordeling og fullmakter 1. INNLEDNING Sunnaas sykehus HF er et helseforetak under Helse Sør - Øst RHF. Den norske stat er eier av foretaket, og Helse Sør - Øst RHF har på vegne av eier styringsansvaret

Detaljer

Fullmaktstruktur i Vestre Viken Helseforetak

Fullmaktstruktur i Vestre Viken Helseforetak Fullmaktstruktur i Vestre Viken Helseforetak Fastsatt av administrerende x. februar 2012 INNHOLD Innledning Generelt 1 Definisjoner og begrepsbruk 1 Fullmaktstyper 2 Generelt om økonomifullmakter 3 Generelt

Detaljer

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.15 SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret i Sykehuset Innlandet tar antikorrupsjonsprogrammet

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET ØSTFOLD HF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET ØSTFOLD HF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET ØSTFOLD HF Til styret i Sykehuset Østfold HF den 23. mai 2011 1. Formål med instruksen... 3 2. Overordnet rolleavklaring... 3 3. Administrerende direktørs

Detaljer

Organisasjonskartet skal til enhver tid gjenspeile den organisering som er beskrevet i rolle og fullmaktnotat.

Organisasjonskartet skal til enhver tid gjenspeile den organisering som er beskrevet i rolle og fullmaktnotat. Rollefordeling og fullmakter 1. INNLEDNING Sunnaas sykehus HF er et helseforetak under Helse Sør - Øst RHF. Den norske stat er eier av foretaket, og Helse Sør - Øst RHF har på vegne av eier styringsansvaret

Detaljer

Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF

Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF Gyldig fra: 1. januar 2016 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Relaterte dokumenter... 4 1.2. Fullmaktsene... 4 1.3. Etikk og habilitet... 6 1.4.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 05.02.2009 15/09 Saksbeh: Per Holger Broch Arkivkode:

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Revisjon av Fullmaktsstyring i SSHF - nivåer og fullmakter

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Revisjon av Fullmaktsstyring i SSHF - nivåer og fullmakter Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Per B Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 079-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Revisjon av Fullmaktsstyring i SSHF

Detaljer

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 5 Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Budsjettfullmaktene for kommunale foretak ble sist endret den 27.01.11 i Byrådssak 1025-11.

Detaljer

Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen for bakgrunnen, status og videre oppfølging av organisering av ledernivåene til orientering.

Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen for bakgrunnen, status og videre oppfølging av organisering av ledernivåene til orientering. Dato 20.06.11 Saksbehandler Saksfremlegg Ansvarsavklaring for ledernivåene Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 059/2011 27.06.11 Trykte vedlegg: 1. Protokoll

Detaljer

Fullmaktsstruktur i Eidsiva

Fullmaktsstruktur i Eidsiva Fullmaktsstruktur i Eidsiva Gjeldende fra 9. februar 2017 1 Innhold 1 Fullmaktsstruktur i Eidsiva... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Eidsivas fullmaktskategorier... 3 1.3 Tildeling av fullmakter... 4 1.4 Delegering

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 6 BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Justeringer: Innledningen: oppdatert sitering fra "konsernbudsjettfullmaktene" Nytt punkt II 2. e.:

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helgelandssykehuset HF

Fullmaktsstrukturen ved Helgelandssykehuset HF Fullmaktsstrukturen ved Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport nr 10/08 02.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 27/14 Etablering av enhet for intern revisjon Styret stiller seg positiv til intensjonen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL LEASING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL LEASING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 26.01.17 SAK NR 008 2017 RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL LEASING Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner at finansiell leasing kan benyttes som finansieringskilde

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Internrevisjonsrapport nr 12/08 03.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

Administrerende direktør tilrår derfor at styret godkjenner dokumentet administrerende direktørs fullmakter jf. Vedlegg 2.

Administrerende direktør tilrår derfor at styret godkjenner dokumentet administrerende direktørs fullmakter jf. Vedlegg 2. Saksredegjørelse Om revidert fullmaktshefte Det førende prinsippet for revideringsarbeidet har vært administrerende direktørs ønske om at det skal være samsvar mellom ansvar og myndighet i organisasjonen,

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22. januar 2002. Revidert i styremøte den 1. mars 2006, jf. styresak 13-2006. Revidert i styremøte den 27. september 2012, jf. styresak 100-2012.

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK:

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.04.11 SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret ser alvorlig på bruddene på Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF Instruks for administrerende direktør Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Eidsivakonsernet Fullmaktsstruktur. Eidsivakonsernet. Fullmaktsstruktur

Eidsivakonsernet Fullmaktsstruktur. Eidsivakonsernet. Fullmaktsstruktur Eidsivakonsernet Gjeldende fra 6. desember 2011 1 Innhold Eidsivakonsernet Side i Eidsiva-konsernet... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Felles konsernstruktur... 4 1.3 Områder som er regulert med fullmakter....

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Fullmakter i Helse Sør-Øst. Del 1 Retningslinjer Del 2 Vedlegg Begreper, Oversikt nivåer og Fullmakter

Fullmakter i Helse Sør-Øst. Del 1 Retningslinjer Del 2 Vedlegg Begreper, Oversikt nivåer og Fullmakter Fullmakter i Helse Sør-Øst Del 1 Retningslinjer Del 2 Vedlegg Begreper, Oversikt nivåer og Fullmakter Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 HVORFOR FULLMAKTER?...3 1.2 OMFANG OG AVGRENSNING...3 2 FORUTSETNINGER

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE XXX KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE XXX KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE OG XXX KOMMUNE 1 PARTENE Denne samarbeidsavtalen (Avtalen) er inngått mellom følgende parter: 1. Ålesund kommune, organisasjonsnummer: 942 953 119 2. xxx kommune,

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF

Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF Gyldig fra: 1. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Relaterte dokumenter... 4 1.2. Fullmaktsene... 4 1.3. Etikk og habilitet... 6 1.4.

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Fullmaktsmatrisen i Oslo universitetssykehus SAK 44/2015 FULLMAKTER I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. og 4. februar 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. og 4. februar 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. og 4. februar 2010 SAK NR 003-2010 REVIDERING AV INSTRUKSER OG FULLMAKTER Forslag til vedtak: 1. Revidert styreinstruks godkjennes. 2.

Detaljer

Styresak 49/08. Styresak Internrevisjonsrapport 08/08. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/824. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken :

Styresak 49/08. Styresak Internrevisjonsrapport 08/08. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/824. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken : Direktøren Styresak 49/08 Styresak Internrevisjonsrapport 08/08 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Internrevisjonsrapport nr 08/08 Saksbehandlers kommentar : Saksnr.: 2008/824

Detaljer

Møtedato: Sak nr:

Møtedato: Sak nr: Saksfremlegg for prosjektstyret Møtedato: 19.08.2015 Sak nr: 8-04-15 Sakstype: Vedtakssak Saksbehandler: Nils Hjorthol Fullmaktstruktur Trykte vedlegg: Prosedyre D10105 Intern delegering av fullmakter

Detaljer

Instruks for leder nivå 2 i Helse Stavanger HF

Instruks for leder nivå 2 i Helse Stavanger HF 1. 1.1 Divisjonsdirektørs oppgaver og kompetanse 1.2 vil i det følgende videredelegere de fullmakter som er nødvendige for at leder nivå 2 skal kunne påta seg sitt resultatansvar 1.2.1 Pasientbehandling,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF

Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF Vedlegg 2 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammene for administrerende direktør sitt arbeid og omhandler ansvar, oppgaver,

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER et er fastsatt av Asker kirkelige fellesråd i møte... sak...i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

SAK: SAMARBEID MED SIIS - SAMAORDNA INNKJØP I SALTEN

SAK: SAMARBEID MED SIIS - SAMAORDNA INNKJØP I SALTEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inga Marie Lund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter

Detaljer

SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS

SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS Styret SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet(KD) ber om at styret blir forelagt en rapport fra et dialogmøte i 2010 (vedlagt). KD ber styret

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret av Guvernørrådet 19. februar 2005, utgår Nytt reglement er vedtatt av Guvernørrådet 1/6-2007 med ikrafttreden fra samme dato Ajourført

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Sandefjord kirkelige fellesråd ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD 1 Hensikt og overordnet ansvar Fastsatt 26.10.2016 av Kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord i henhold

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22.01.02 og revidert i styremøte den 01.03.06 Innholdsfortegnelse Innledning 2 1. Møteplan 2 2. Innkalling 2 3. Saksforberedelse m.m. 2 4. Saker

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 2 til Styresak 22.01. Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av

Detaljer

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen om uønskede hendelser i Sykehuset Innlandet

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret 7.12.2016 Versjon 1.1 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov. 2016

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf.75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16.10.2006 200300592-16 221 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Unntatt off.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.04.16 SAK NR 027 2016 INVESTERINGSBUDSJETT 2016. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.04.16 SAK NR 027 2016 INVESTERINGSBUDSJETT 2016. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.04.16 SAK NR 027 2016 INVESTERINGSBUDSJETT 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Sykehuset Innlandet HF har behov for nærmere 550 mill kr årlig til investeringer for å vedlikeholde

Detaljer

Ved fullmaktssøknader til Helse Sør-Øst RHF skal følgende omtales og dokumenteres:

Ved fullmaktssøknader til Helse Sør-Øst RHF skal følgende omtales og dokumenteres: 1. Hva er finansiell leasing Klassifiseringen av finansielle leieavtaler er en regnskapsmessig vurdering som er regulert av Regnskapsloven, herunder Norsk Regnskaps Standard (NRS) 14. Dersom det vesentligste

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Pasientreiser. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse Vanlig transport fra OSL Gardermoen (postnr. 2060) til Oslo

Pasientreiser. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse Vanlig transport fra OSL Gardermoen (postnr. 2060) til Oslo Pasientreiser Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44098483.aspx Ekstern anbuds ID 2014-802335 Saksnummer 2014/4831 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

Nedenfor er en skjematisk kategorisering av de tre fullmaktstypene som anvendes i virksomheten:

Nedenfor er en skjematisk kategorisering av de tre fullmaktstypene som anvendes i virksomheten: Dokument ID: 26 Versjon: 9 Status: Godkjent Dokumentansvarlig: Jørgen Jansen Instruks Fullmaktsstruktur OUS Nivå 1 / Styringssystem og ledelse / Virksomhetsbeskrivelse Godkjent av: Godkjent fra: Bjørn

Detaljer

Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr.

Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr. Dato: 4. mai 2011 Byrådssak /11 Byrådet Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr. 500 000 BIGU SARK-1700-201100073-3

Detaljer

Fullmaktsstyring i SSHF - nivåer og fullmakter Side 1 av 14 Godkjent dato:

Fullmaktsstyring i SSHF - nivåer og fullmakter Side 1 av 14 Godkjent dato: Foretaksnivå Retningslinje Dokument ID: Side 1 av 14 Gyldig til: 15.12.2017 Oversikt over nivåer og fullmakter med beløpsgrenser. Gjelder enkelthendelser (godkjenning av bestilling og anvisning av faktura)

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF Erstatter instruks av 15.10.2008 Denne instruksen er fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF (heretter styret). Styrets revisjonsutvalg (heretter revisjonsutvalget)

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Innherred samkommune ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Mellom ADMINISTRASJONSSJEF OG ENHETSLEDER Samkommunestyre Ordfører Kontrollutvalg Administrasjonssjef (rådmannsfunksjon) Barn og familie Dokumentsenter

Detaljer

Bakgrunn... 3 Sammendrag... 4 Målområder... 5 Prosjekter... 12 Investeringssaker... 13

Bakgrunn... 3 Sammendrag... 4 Målområder... 5 Prosjekter... 12 Investeringssaker... 13 Innkjøpsvirksomheten i Sykehuset Innlandet HF Tertialrapport for 3. tertial 2015 Status pr 31. desember 2015 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Sammendrag... 4 Målområder... 5 Prosjekter... 12 Investeringssaker...

Detaljer

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,-

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,- Anskaffelsesprotokoll verdi over NOK 100.000 eks mva Anskaffelsesprotokoll over NOK 100.000,- Ref.id.: ADM.INNKJØP.SKJ-02 Skjema Side 1 av 5 Generelt Anskaffelser over NOK 100.000 eks mva gjennomføres

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. DESEMBER 2014 VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. DESEMBER 2014 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 001 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. DESEMBER 2014 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19.

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19. Oversikt innhold Veiledning Kort om konsernrevisjonen Bakgrunn og formål med revisjonen Vurderingskriterier og metode Observasjoner til verifisering Prosessen videre Veiledning Oppsummering av resultatet

Detaljer

Vedtatt 4. oktober 2010

Vedtatt 4. oktober 2010 Vedtatt 4. oktober 2010 Endret i styremøte 1. februar 2016 Innhold 1. Formålet med styrets arbeid 2. Generelle regler for alle tillitsvalgte 3. Reglene om styrets sammensetning 4. Organiseringen av styret

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF. Vedtatt av styret xx.xx.2016

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF. Vedtatt av styret xx.xx.2016 Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret xx.xx.2016 Innhold 1. Formål med instruksen... 3 2. Overordnet rolleavklaring... 3 3. Administrerende direktørs myndighet... 3

Detaljer

Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF

Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF Gyldig fra: 1. januar 2014 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Relaterte dokumenter... 3 1.2. Fullmaktsene... 4 1.3. Etikk og habilitet... 5 1.4.

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt om Undervisningsbygg Undervisningsbygg har normalt prosjekter for rundt 70 skoleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES?

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? For Kontrollutvalg 30.11.15 v/rådmann Thor Smith Stickler OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? Definisjon av internkontroll - PwC Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter

Detaljer