Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode"

Transkript

1 SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode Beslutningssaker Sak nr Sakstittel Merknad Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. mars Orientering om prosess vedr. ansettelse av adm. direktør Fremlegges i møtet Tertialrapport 1. tertial Økonomisk langtidsplan Avtaler HR-system Orienteringssaker Sak nr Sakstittel Merknad Årsplan Status Sykehuspartners arbeid rettet mot Nytt Østfoldsykehus Status Langsiktig samarbeidsavtale for IKT infrastruktur Presenteres i møtet Andre orienteringer Styreleder orienterer Driftsorienteringer fra konst. daglig leder Eventuelt Drammen, 6. mai 2015 Steinar Marthinsen Styreleder Side 1 av 1

2 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 13. mai 2015 SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. MARS 2015 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 19. mars 2015 godkjennes. Drammen, 6. mai 2015 Ole Johan Kvan Konst. daglig leder Side 1 av 1

3 Møteprotokoll Styre: Sykehuspartner HF Møtested: Hoffsveien 1D Skøyen Dato: 19. mars 2015 Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Bjørn Erikstein Marianne Johnsen Cathrine Klouman Nanette Loennechen Tatjana Schanche Joachim Thode Leder Nestleder Ansattes representant Ansattes representant Ansattes representant Forfall: Morten Lang Ree Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet: Økonomidirektør Bernt Hellerud, direktør IKT-tjenester Ingvild Berlin Kalleberg, direktør Prosjekttjenester Axel Bull (deltok under behandling av sak ), direktør Kunder og kommunikasjon Stein-Are Agledal, seniorrådgiver Virksomhetsstyring Per Magnus Strøm, kommunikasjonssjef Trude Julie Dommerud og rådgiver Mette Bustad Thordén (referent). Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 019, 023, 020, 021, 022, 024, 025, 026, 027 og 028 Side 1 av 5

4 SAK GODKJENNING AV PROTKOLL FRA STYREMØTE 16. februar 2015 Styrets enstemmige V E D T A K: Protokoll fra styremøte 16. februar 2015 godkjennes. SAK RESULTATRAPPORT PR. FEBRUAR 2015 Administrasjonen la frem resultatrapport pr. februar 2015 Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Styret tar resultatrapport pr. februar 2015 til etterretning. 2. Styret ber om at månedsrapporten knyttet til kundeoppfølging blir mere spisset mot de avvik som må følges opp og hvilke hovedtiltak som må iverksettes for å sikre Sykehuspartner sin leveranseevne. SAK VIRKSOMHETSPLAN 2015 Formålet med saken er å legge grunnlaget for en målrettet og helhetlig rapportering og oppfølging av Sykehuspartner sitt oppdrag i Styret. Styrets enstemmige V E D T A K: Styret tar endelig versjon av virksomhetsplan til etterretning og som grunnlag for oppfølging gjennom Side 2 av 5

5 SAK INVESTERINGSBUDSJETT 2015 U.off. Administrasjonen legger frem sak om investeringsbudsjett Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Styret vedtar prioriteringen innenfor en ramme på kr 183,4 mnok. for investeringsbudsjett for Styret ber om at bruk av risikoavsetningen kommer som beslutningssaker til styret. SAK ÅRSREGNSKAP 2014 Administrasjonen legger frem orienteringssak om årsregnskap 2014 for Sykehuspartner for styret i Sykehuspartner HF. Revisor Terje Kjær, PWC presenterte revisjon av årsregnskapet Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Styret tar Årsregnskap 2014 til orientering. 2. Styret tar orienteringen fra revisor til etterretning og ber konst. Daglig leder følge opp med nødvendige tiltak. SAK ØKONOMISK LANGTIDSPLAN PLANFORUTSETNINGER Administrasjonen legger frem orientering om de overordnede forutsetningene i økonomisk langtidsplan for perioden Styrets enstemmige V E D T A K: Styret tar forutsetningene til økonomisk langtidsplan til foreløpig orientering. Side 3 av 5

6 SAK LEIEAVTALER PERIFERIUTSTYR Administrasjonen legger frem en orienteringssak om leieavtaler på periferiutstyr. Styrets enstemmige V E D T A K: Styret tar saken til orientering SAK ÅRSPLAN 2015 Styrets enstemmige V E D T A K: Styret tar årsplan 2015 til orientering. SAK STATUS SYKEHUSPARTNERS ARBEID RETTET MOT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS U.off. Administrasjonen presenterte status for Sykehuspartner sitt arbeid rettet mot Nytt Østfoldsykehus. Styrets enstemmige V E D T A K: Styret tar saken til orientering og vil berømme de ansatte som er involvert for stor innsats for å gjennomføre prosjektet. Side 4 av 5

7 SAK STATUS LANGSIKTIG SAMARBEIDSAVTALE FOR IKT INFRASTRUKTUR U.off. Administrasjonen orienterte om status for arbeidet med langsiktig samarbeidsavtale for IKT infrastruktur. Styrets enstemmige V E D T A K: Styret tar saken til orientering. KONST. DAGLIG LEDER ORIENTERER Konst. daglig leder Ole Johan Kvan orienterte om: Avholdt informasjonsmøte med Riksrevisjonen Mottatt revisjonsplan fra Internrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF Gjennomført informasjonsmøter med ansatte på alle lokasjoner Innflytting i nye lokaler på Skøyen Skøyen, 19. mars 2015 Steinar Marthinsen Leder Bjørn Erikstein nestleder Cathrine Kloumann Marianne Johnsen Nanette Loennechen Joachim Thode Tatjana Schanche Morten Lang Ree var ikke til stede Side 5 av 5

8 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 13. mai 2015 SAK NR TERTIALRAPPORT PR. 1. FEBRUAR 2015 Forslag til vedtak: Styret tar tertialrapport for 1. tertial 2015 til etterretning. Drammen, 6. mai 2015 Ole Johan Kvan Konst. daglig leder Side 1 av 1

9 Tertialrapport 1.tertial 2015 Tertialrapport Sykehuspartner HF 1.tertial 2015 Sykehuspartner HF 0

10 Tertialrapport 1.tertial 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Økonomi og kostnadseffektivisering Økonomiske nøkkeltall Tjenesteleveranser Prosjektleveranser Driftsleveranser Kundetilfredshet Kunderapport Brukertilfredshet / temperaturmåling Medarbeidere Måloppnåelse Risikovurdering Risikoområder Risikovurdering Risikostyring og tiltak Vedlegg 1 - Øvrige styringskrav og tiltak Vedlegg 2 - Bestillinger i Oppdragsdokumentet IKT Digital fornying portefølje-, program- og prosjektstyring HR, økonomi og regnskap Innkjøp og logistikk Sykehuspartner HF 0

11 Tertialrapport 1.tertial Sammendrag Utarbeidelse av rapporten er tilpasset dato for behandling i styret i Sykehuspartner 13.mai Tallmateriale og vurderinger av økonomi, tjenesteleveranser, kundetilfredshet og medarbeidere er derfor oppdatert pr mars Øvrige vurderinger er foretatt på bakgrunn av informasjon tilgjengelig pr 1.tertial. Økonomi og kostnadseffektivisering Resultatet pr mars viser et akkumulert resultat med 31,2 MNOK som er i henhold til budsjett. Akkumulerte inntekter fra prosjekter har utviklet seg positivt, og ligger nå tilnærmet i henhold til budsjett. I budsjettet for 2015 er det stilt vesentlig krav til kostnadseffektivisering, og det er derfor tilfredsstillende å rapportere et resultat pr 1. tertial som er i henhold til budsjett. Bruken av ekstern bistand er lavere enn tidligere år, egenandelen av Sykehuspartners ansatte i digital fornying øker i tråd med våre mål for 2015 og arbeidet knyttet til å redusere og standardisere applikasjonsporteføljen til HSØ er igangsatt. For IKT-Service følger vi planen om å effektivisere brukerstøtte med bedre selvbetjeningsløsninger. HR, Økonomi og Regnskap har vist over flere år en effektivisering og man følger planen om å nå målet med å øke produktiviteten knyttet til antall LTO`er produsert pr medarbeider til 970 ved utgangen av Tjenesteleveranser Ressurstilgangen til Digital fornying og Nytt Østfoldsykehus er pr mars tilfredsstillende med 100 % av bestilte ressurser levert. Omleggingsprosjektet ved SIHF nådde en viktig milepæl med 7000 klienter på 70 lokasjoner som ble lagt om til standard HSØ plattform. Oppgradering av Flexlab anses som vellykket på VVHF og STHF. Den første milepælen for idriftsettelse av Nytt Østfoldsykehus (KIB1) er nådd med solid innsats frem til oppstartsdato og et solid beredskapsapparat er på plass for å støtte videre ibruktakelse. Våre ansatte har levert en solid innsats i et krevende prosjekt, og sykehusets løsninger fremstår i dag som et av Nord-Europas mest moderne. Antall timer levert til tjenesteendringer er på nivå med 2014, men leveransebacklogen er fremdeles høy. Det er iverksatt tiltak for å redusere backloggen for å få bedre samsvar mellom foretakenes investeringsbudsjetter, Sykehuspartners leveranseevne og mål om applikasjonssanering i HSØ. Antall kritiske hendelser har hatt en negativ utvikling i 2015, og fortsetter å øke i mars. Ahus skiller seg ut mhp mange kritiske feil i perioden, og det er iverksatt ekstraordinære tiltak for å avhjelpe situasjonen. I stort skyldes ustabiliteten på Ahus aldrende plattform, og det langsiktige tiltaket vil være en full omlegging av foretaket. Det har i 2015 vært historisk mange endringer fra både prosjekter og drift, som kan ha sammenheng med den negative utviklingen på kritiske feil. Kundetilfredshet Kundetilfredshet og brukertilfredshet er begge pr mars noe lavere enn målsettingen. Sykehuspartner arbeider langsiktig med styrking av kundeundersøkelser, brukerundersøkelser og tilbakemeldingskanaler for å sikre tydeligere tilbakemeldinger og relevante tiltak. Vi får mange positive tilbakemeldinger på våre prosjektleveranser. Dette anses å være av stor betydning for Sykehuspartners omdømme. Medarbeidere Turnover er fortsatt noe økende. Her er det iverksatt tiltak for å lage system for sluttsamtaler og analyser av disse. Sykefravær i januar-mars er høyere enn tilsvarende måneder i fjor i flere av våre virksomhetsområder. Pr nå er det uklart om det handler om sesongvariasjon knyttet til influensa, eller om vi ser en negativ trend. Sykehuspartner HF 1

12 Tertialrapport 1.tertial 2015 Måloppnåelse I henhold til Sykehuspartner sin virksomhetsplan og de etablerte målene for 2015 er vi inne i en god utvikling. De viktigste tiltakene som skal bidra til målrettet modernisering og utvikling er i rute: Prosjektene knyttet Digital Fornying, Nytt Østfoldsykehus og prosjektene bestilt av foretakene leveres hovedsakelig som planlagt. Det er oppnådd viktige resultater innen standardisering og konsolidering av tjenestekatalogen. Målet om å forbedre leveranser og tjenester til helseforetakene er avhengig av resultater som leveres fra drifts- og forvaltningsområdet innenfor IKT-Tjenester. Resultatene ligger noe bak forventningene til tross for iverksatte kortsiktige og langsiktige tiltak. Som nevnt over øker antall kritiske hendelser og leveransekvalitet er fortsatt noe uforutsigbar for en del av IKT leveranser utenom prosjekter. Det jobbes med langsiktige og strukturelle tiltak som vil ha god effekt over tid. Risikovurdering Det pekes på fire vesentlige risikoområder pr 1.tertial Det første er fortsatt uforutsigbarhet knyttet til leveranse av tjenesteendringer og SLA-oppgraderinger for IKT-tjenester. Det andre er prosessen for etablering av en langsiktig samarbeidsavtale for IKT infrastruktur som skaper usikkerheten i organisasjonen og krever høyt lederfokus. Det tredje er en stadig større endringsaktivitet som kombinert med en aldrende infrastruktur og systemportefølje øker risiko for kritiske feil. Den fjerde er en økning av pensjonskostnader som kan få konsekvens for resultatet. Risikovurdering med tilhørende tiltak er beskrevet i kapittel 7. Sykehuspartner HF 2

13 Tertialrapport 1.tertial Økonomi og kostnadseffektivisering Oppdaterte NRS pensjonsberegninger fra januar 2015 viser en kostnadsøkning (utover det som allerede inngår i budsjettet) i 2015 med ca. 26 MNOK. Foreløpige signaler tyder på at Sykehuspartner ikke får denne økte kostnaden kompensert slik som de øvrige helseforetakene. Avvik Tiltak Ansvarlig Tidsfrist Økte pensjonskostnader Stram kostnadskontroll for eventuelt å absorbere økte pensjonskostnader innenfor eksisterende budsjett VO- og stabsdirektører Justering av ambisjonsnivå i Digital fornying Tett oppfølging av behovsutvikling og eventuelt justering av plan for rekruttering AD og økonomidirektør Sykehuspartner HF 3

14 Tertialrapport 1.tertial Økonomiske nøkkeltall Rød linje viser budsjett. Sykehuspartner HF 4

15 Tertialrapport 1.tertial Tjenesteleveranser 3.1 Prosjektleveranser Ressursstatus Digital fornying og SØK vs. andre prosjekter ved utgangen av mars Ressurstilgangen til Digital fornying og SØK er tilfredsstillende. Andelen leverte ressurser sett opp imot bestilte ressurser i mars er 100 % totalt. Ressurser fra Sykehuspartner står for 47 % av ressursene som leverte timer inn i Digital fornying. Prosjekttjenester merker et økende behov for bistand til tjenesteendringer og SLAoppgraderinger. Forecasten viser noe reduksjon i ressursbehov fra august. Størst reduksjon sees i programmene SØK IKT. Det arbeides tett med programledelsene i Digital fornying om ressursplaner til høsten. RKL viser et jevnt ressursbehov hele Den første milepælen for idriftsettelse av Nytt Østfoldsykehus (KIB1) er nådd med solid innsats frem til oppstartsdato og et solid beredskapsapparat er på plass for å støtte videre ibruktakelse. Våre ansatte har levert en solid innsats i et krevende prosjekt, og sykehusets løsninger fremstår i dag som et av Nord-Europas mest moderne. Vi har produksjonssatt et nytt elektronisk kurvesystem, ny regional lab-løsning, meldings- og prosesstyringssystem med elektroniske tavler, nettbrett og mobile enheter, samt flyttet driften av felles IKTløsninger fra Fredrikstad til nytt regionalt datasenter i Oslo. Omleggingsprosjektet ved SIHF nådde i mars en viktig milepæl. Samtlige 70 lokasjoner har fått lagt om til standard HSØ plattform. Omleggingen innebærer en endring på 7000 klienter og berører brukere. I forbindelse med omleggingen ble en del av sikker print løsningen og dynamisk arbeidsflate rullet ut på Sykehuset Innlandet. Oppgradering av Flexlab, hovedverktøyet på laboratoriet for medisinsk biokjemi, ble oppgradert på VVHF og STHF. Oppgraderingene ansees vellykkede. Sykehuspartner HF 5

16 Tertialrapport 1.tertial Driftsleveranser Utvikling i Leveransebacklog for Tjenesteendringer for IKT-tjenester: Tjenesteendringer i Sykehuspartner defineres som fakturerbare leveranser som bestilles av kunden i tillegg til årlig avtale og som krever et godkjent tilbud før leveranse iverksettes. I mars har antall tjenesteendringer fortsatt vært høyt med en liten økning på 3% ift. februar. Økningen skyldes blant annet en betydelig økning av bestillinger i mars måned på ca. + 50% over gjennomsnittlig ca. 100 saker i måned. Det forventes at en stor del av disse ekstra bestillingene håndteres raskt ut i fra deres art, feks kjøp av printere og ulike standard oppdrag. 43 % av de avtalte leveranser er i tilbudsfasen og 57 % til gjennomføring i mars. Det gjenspeiler stort sett en status quo på vår leveranseevne. Basert på føringer fra RHF om prioritering av økonomiske midler og retningslinjer for utvikling av tjenester (standardisering/konsolidering) er det forventet at en del av backloggen for tjenesteendringer reduseres i løpet av de kommende månedene. Parallelt jobbes det med å prioritere innkommende saker sammen med kunder basert på deres budsjett og områdeplaner samt SPs føringer fra RHF og leveransekapasitet. Dette skal sikre relevante og dermed færre bestillinger. På litt lengre sikt forventes det også en økning i vår leveransekapasitet knyttet til tjenesteendringer knyttet implementering av den regionale forvaltningsmodellen og vårt nye leveransestyringsapparat. Sykehuspartner HF 6

17 Tertialrapport 1.tertial 2015 Kritiske hendelser OBS! Hendelser knyttet til systemet Metavision er med i statistikkene selv om løsningen pr mars ikke var overlevert til SP. Sett i forhold til gjennomsnittet pr. måned i 2014 har antall kritiske hendelser økt betydelig i Vi ser en økning i forhold til månedsgjennomsnittet i 2014 på 29% i januar, 35% i februar og 74% i mars. Ahus og OUS ligger fortsatt høyt med hendelser fordelt på mange tjenester. For å stabilisere drift på Ahus er det etablert et prosjekt som fokuserer på identifiserte svakheter. For OUS er det ingen klar sammenheng mellom årsakene til hendelser i mars. To tjenester har vært spesielt berørt og bidro til halvparten av økt antall hendelser fra februar: PAPS-løsningen på SVHF og DIPS på SSHF. I tillegg viser statistikk for innmeldte endringsbehov at aktivitetsnivået rundt løsningene er høyere enn noen gang. Naturligvis står SØHF for mye av økningen i aktivitetsnivå (KIB1 i PNØ-programmet). Dette har blant annet gitt seg utslag i mange hendelser knyttet til Metavision-løsningen, som anses som en umoden tjeneste og binder opp mange Sykehuspartners ressurser. Avvik Tiltak Ansvarlig Tidsfrist Høy stabil backlog i Fokus på opprydding i gamle/nedprioriterte Direktør IKT-T tjenesteendringer bestillinger av tjenesteendringer Økende antall kritiske hendelser Bistå aktivt i Infrastrukturmoderniseringsprogrammet for utskifting av gammel teknologi Gjennomføre stabiliseringsprosjekt på Ahus Løpende vurdere aktivitetsnivå på prosjekt og endringer opp mot sikker og stabil drift Direktør IKT-T Direktør IKT-T Direktør IKT-T Sykehuspartner HF 7

18 Tertialrapport 1.tertial Kundetilfredshet 4.1 Kundetilfredshet I all hovedsak er alle helseforetak tilfreds med HR-tjenester, Innkjøp og Logistikk og prosjekttjenester. Spesifikt er PNØ og sykehuset Østfold godt fornøyd med Sykehuspartners prosjektleveranser til Nytt Østfoldsykehus. Flere av helseforetakene rapporterer også positive erfaringer med Brukerstøtte samt at samarbeidet med kundeansvarlig og deres team fungerer godt. Samarbeidet knyttet til flere enkelt-aktiviteter blir også fremhevet, for eksempel Dips kartlegging på Sykehuset Telemark. Helseforetakene opplever fortsatt utfordringer i forhold til IKT Leveranse. Utfordringene består hovedsakelig av avvik mellom HF ets områdeplan og Sykehuspartner sin kapasitet; leveranser som blir utsatt samt bestillinger som ikke blir prioritert i henhold til foretakets forventninger. Sykehuspartner arbeider kontinuerlig med å ferdigstille omforente leveranseplaner som del av kundeplanene. Hensikten med dette er å avstemme forventningsnivået til begge parter. Ahus, Vestre Viken og Sørlandet Sykehus rapporterer fortsatt betydelig bekymring i forhold til IKT Drift og Forvaltning. I all hovedsak dreier dette seg om konsekvensene av en aldrende infrastruktur. Sykehuspartner har fortsatt stort fokus på å avverge og rette kritiske feil for alle foretak. 4.2 Brukertilfredshet / temperaturmåling Andel som svarer ja på spørsmålet Er du totalt sett fornøyd med håndtering av henvendelsen din? Generelt er det noe lavere brukertilfredshet enn målsettingen på 75 %, samt noen mindre forskjeller mellom ulike deler av organisasjonen. Avvik Tiltak Ansvarlig Tidsfrist Generelt lavere brukertilfredshet enn målsetting (75 %) Videreføring av arbeid med systematisering og dypere analyse av kunde- og brukertilbakemeldinger Kundedirektør Sykehuspartner HF 8

19 Tertialrapport 1.tertial Medarbeidere Avvik Tiltak Ansvarlig Tidsfrist Økende turnover Gjennomføre foreløpig/forenklet analyse av sluttårsaker Rutiner for gjennomføring av sluttsamtaler i forbindelse med endt arbeidsforhold skal gjennomgås, og sikre at denne kunnskapen systematiseres og nyttegjøres. HR-direktør HR-direktør 21.april 1.juni Sykehuspartner HF 9

20 Tertialrapport 1.tertial Måloppnåelse Sykehuspartner har vedtatt 12 mål for Vår vurdering av måloppnåelse pr 1.tertial illustreres med følgende figur: Fargeindikator: Grønn Gul Rød Definisjon: Ingen tiltak nødvendig; forventet full måloppnåelse Behov for tiltak; forventet delvis eller full måloppnåelse Behov for tiltak; stor risiko for manglende måloppnåelse Overordnet utvikling på mål Forbedre leveranser og tjenester til helseforetakene 1. tertial 2. tertial 1.1 Sikre sikker og stabil drift Samlet sett leverer Sykehuspartner sikker og stabil drift som gir god oppetid på tilgjengelighet av tjenester i porteføljen. Likevel har antall kritiske hendelser økt betydelig i 2015; de knyttes til aldrende systemer/infrastruktur og økt aktivitetsnivået som medfører mange parallelle endringer. Kortsiktige tiltak er iverksatt (se rapporten del1). Langsiktige tiltak bygger på en mer proaktiv drift på tvers av HFene ved evaluering av hovedkomponenter og prosesser samt etablering av teknologimålbilder pr. foretak. 1.2 Sikre forutsigbare leveranser Sykehuspartner leverer tjenestene sine med ulike grad av forutsigbarhet på tvers av tjenesteporteføljen. Det er høy leveransepresisjon for tjenester innenfor HR, økonomi og regnskap, Innkjøp og logistikk og regionale prosjekter. Når det gjelder porteføljen knyttet til IKT-tjenester jobbes det med innføring av prioriterings- og styringsmekanismer samt metodikk (prosjekt) som skal sikre økt forutsigbarhet (tid/kvalitet) for både leveranser av prosjekter, SLAoppgraderinger og tjenesteendringer. Generelt er prioriteringsregimet samt plan og ressursstyring for oppgaver utenom regionale prosjekter er i ferd til å bli fullt operativt. Målingsregimet for leveransepresisjon er under utvikling. Sykehuspartner HF 10

21 Tertialrapport 1.tertial Forbedre leveranser og tjenester til helseforetakene 1. tertial 2. tertial 1.3 Etablere og styrke forvaltning av regionale tjenester Regional forvaltning for de regionale kliniske tjenestene PAS/EPJ, Lab, Radiologi, Kurve og Fødejournal er etablert mht å ha ansatt ressurser, etablert tjenestebeskrivelser og å utføre arbeid. Etableringsgrad varierer avhengig av tjenesten. HSØ regionalt senter for klinisk IKT er under etablering. 1.4 Modernisere klientporteføljen Prosjektet for å modernisere klienter for OUS og mottaksorganisasjon i Sykehuspartner samarbeider godt for å sikre gjennomføring og at antall kritiske feil er under kontroll under klientomleggingen. Utskifting av PC er i regionen har i årets første måneder vært krevende på grunn av forsinkelse i avtale for leasing. Nå er dette løst, og vi forventer en økt utskiftingstakt for resten av året. Status pr 1.tertial er pc er, og vi må øke takten for å nå målet på for Øke kunde- og brukertilfredshet Brukertilfredshet måles fortløpende når det gjelder opplevd håndtering av saken. Den er under målet (75%) med 69% fornøyde brukere. Kundetilfredshet måles to ganger i året og målingen gjennomføres i mai. Parallelt er det opprettet nye samhandlingsarenaer mellom prosjekt og foretak med fokus på prosjekter (6 av 10). Vi har igangsatt et arbeid for systematisering og bedre analyse av kunde- og brukertilbakemeldinger som skal implementeres i Bidra til målrettet modernisering og utvikling 1. tertial 2. tertial 2.1 Bidra til vellykket oppstart av nytt Østfoldsykehus KIB1: Prosjektet er i henhold til plan. Oppstart går som planlagt. SP beredskapsapparat på plass. Mottaksapparatet er operativt og rekruttering pågår iht. behov og plan. 2.2 Bidra til realisering av Digital fornying Sykehuspartner leverer på et svært tilfredsstillende nivå: 96% innen leveransefrist (mål:95%) og 87% av utnyttelsesgrad av prosjektledere (mål: 85%) og 45% av ressurser er ansatt i Sykehuspartner. 2.3 Standardisere og konsolidere applikasjoner Samlet sett har Sykehuspartner stort fokus på å bidra til at HFene standardiserer sine tjenester. Standardisering av HR- /økonomitjenester med implementering av ERP er iht. plan. Standardisering og konsolidering av IKT-tjenester er et pågående arbeid som gjennomføres gjennom omleggingsprosjekter (OUS) og sanering av tjenestekatalogen i samarbeid med HFene (p.t. reduksjon på 12,7% for over 30% av katalogen som er gjennomgått). Det jobbes med en helhetlig plan for ytterligere å redusere applikasjonsporteføljen med 20%. Sykehuspartner HF 11

22 Tertialrapport 1.tertial Bidra til målrettet modernisering og utvikling 1. tertial 2. tertial 2.4 Bistå helseforetakene og eier med prosjekttjenester etter behov Samlet sett bistår Sykehuspartner helseforetakene og eier iht. behovet. Alle prioriterte prosjekter/fokusområder er i rute iht. plan: Prosjekt Ventetid og fristbrudd, MTU-prosjekter, prosjektleveranser fra IOL, kundedrevet innovasjon (Medicloud plattform), Forskning, Eiendom og prehospitale tjenester. 3. Videreutvikle Sykehuspartner for å sikre kostnadseffektive tjenester 3.1 Sikre kostnadseffektivisering Samlet sett er Sykehuspartner i rute ved iverksettelse av tiltak som skal bidra til kostnadseffektivisering. I budsjettet for 2015 er det stilt vesentlig krav til kostnadseffektivisering, og det er derfor tilfredsstillende å rapportere et resultat pr 1. tertial som er i henhold til budsjett. Dekningsgrad for deltakelse av Sykehuspartners ansatte i Digital fornying øker månedlig med 47% i mars (mål 55%). Det forventes en bedring i produktivitet i HR mot sommer etter reorganiseringen. Tiltak knyttet til reduksjon av samtaletid i brukerstøtte er i startfasen. Etablering av en ny kontrakt for HSØ forsyningssenter er iht. plan 3.2 Etablere langsiktig samarbeidsavtale for IKT infrastruktur Sykehuspartner bidrar med kapasitet og kompetanse i IMP anskaffelsesprosjekt. Dette prosjektet er så langt gjennomført i henhold til gjeldende tidsplan, og vi får gode tilbakemeldinger på profesjonalitet og faglig deltakelse. Samtidig oppleves dette arbeidet periodevis som svært krevende for organisasjonen. På den ene siden beslaglegger prosjektet sentrale nøkkelmedarbeidere i IKT-tjenester, samtidig som omfanget av arbeidet er mer krevende enn tidligere antatt. Sykehuspartner er i oppstarten av å etablere et internt OU-prosjekt for å forberede egen organisasjon for en ev anskaffelse. Dette arbeidet er ressursmessig krevende. 3.3 Bedre virksomhetsstyring Sykehuspartner etablerer en ny styringsmodell både på strategisk og operativt nivå. Dette innebærer etablering av nye rapporteringsrutiner og prosesser gjennom et felles rapporteringssenter, samt etablering av system for risikostyring/-håndtering. Sykehuspartner er også i tett dialog med konsernrevisjonen, og følger opp avvik fra tidligere revisjoner. Ny rolle som kvalitetssjef er opprettet og det er foretatt ansettelse i stillingen. 1. tertial 2. tertial Sykehuspartner HF 12

23 Tertialrapport 1.tertial Risikovurdering 7.1 Risikoområder Definisjon av risikoområder 1. Økonomi iht. budsjett: Avvik mellom regnskap og budsjett 2. Sikker og stabil drift: Tilgjengelighet av driftstjenester for brukere 3. Leveranseforutsigbarhet: Avtalte leveranser levert iht. tid, kost, kvalitet 4. Prosjektleveranse (PNØ/DF): Avtalte prosjektleveranser for PNØ/DF levert iht. avtalt tid, kost, kvalitet 5. Langsiktig samarbeidsavtale: Konsekvens for løpende drift 6. Kompetanse: Utvikling av kompetanse som trengs i framtiden 7. Omdømme: Omtale av Sykehuspartner, tillitsnivå blant kundene våre 7.2 Risikovurdering Sykehuspartner HF 13

24 Tertialrapport 1.tertial Risikostyring og tiltak # Risikoområde Vurdering (Sann.het/ konsekv.) 1 Økonomi iht. budsjett Moderat / moderat Forklaring for risikofaktorer Tiltak Ansvarlig Utviklingen så langt i år viser en god kostnadskontroll i hele organisasjonen. Imidlertid har vi fått et krav om inndekning av økte pensjonskostnader som ikke var forutsatt i budsjettet. Hvis vi ikke finner en løsning på dette, innebærer det en stor risiko for budsjettavvik. Avklaring med RHF om finansiering av økt pensjonskostnader Fortsatt streng kostnadskontroll AD VO direktørene 2 Sikker og stabil drift 3 Leveranseforutsigbarhet 4 Prosjektleveranse (PNØ/DF) Liten / alvorlig Stor / moderat Liten / Lav Trenden så langt i år viser en økning i kritiske IKTdriftshendelser. Dette har sammenheng med aldrende infrastruktur, høyt antall endringer og stor prosjektaktivitet. Konsekvensen er bortfall av kritiske systemer og mulige konsekvenser for sykehusdriften. Fortsatt uforutsigbarhet knyttet til leveranse av tjenesteendringer og SLAoppgraderinger for IKT-tjenester. Mulig konsekvens er noe inntekt- og omdømmetap. Status så langt i år viser prosjektleveranser i henhold til plan for både nytt Østfoldsykehus og Digital fornying. En revurdering av ambisjonsnivået i Digital fornying vil kunne påvirke behovet for ressurser fra Sykehuspartner. Fokus på kontinuerlig overvåking og kontroll Videre fokus på utskiftning av komponenter. Strengere endringskontroll og prioritering av aktivitetsnivå. Implementere organisasjon og prosesser for leveransestyring. Tett dialog med Fornyingsstyrets programkontor og HSØ. Løpende vurdering av rekrutteringsplan opp mot ressursbehov i Digital fornying. Systemansvarlig IKT-T tjenesteproduksjon Leveransestyring IKT- T Seksjons- /enhetslede re og tjenesteansvarlig PT direktør 5 Langsiktig samarbeidsavtale Moderat / moderat Arbeidet med langsiktig samarbeidsavtale medfører en krevende samtidighet med andre pågående prosesser, og krever stor deltakelse fra Sykehuspartners ledere og medarbeidere. Åpen dialogprosess med mulige leverandører skaper usikkerhet i organisasjonen. Gjennomføre hyppige informasjonsmøter internt. Involvere prosjekteier i internt informasjonsarbeid. Utrede og beskrive mulige konsekvenser for Sykehuspartner ved ulike alternativer. AD IKT-T direktør HR-direktør Sykehuspartner HF 14

25 Tertialrapport 1.tertial 2015 # Risikoområde Vurdering (Sann.het/ konsekv.) 6 Kompetanse Liten / moderat 7 Omdømme Moderat / Lav Forklaring for risikofaktorer Tiltak Ansvarlig Mulige omorganiseringer knyttet til nasjonal organisering (IOL), inngåelse av en avtale med en strategisk partner eller endring i forvaltningsmodell kan føre til usikkerhet. Mulig konsekvens er tap av kompetanse. Tap av omdømme knyttet til ovennevnte risikoer. God informasjon til ansatte. Kompetansestrategi Fokus på dokumentasjon og opplæring for å beholde kompetanse. Aktiv risikostyring (Se ovennevnte tiltak). Forsterke dialog med kunder og eier. Utarbeide og iverksette kommunikasjonsplan. AD VO direktørene AD VO direktørene Kunder & Kommunika sjon Sykehuspartner HF 15

Møte: Styret, Sykehuspartner HF Dato: 19. mars 2015 kl 13:00 17:00 Sted: Sykehuspartner Møterom 1. etg Hoffsveien 1D, Skøyen

Møte: Styret, Sykehuspartner HF Dato: 19. mars 2015 kl 13:00 17:00 Sted: Sykehuspartner Møterom 1. etg Hoffsveien 1D, Skøyen SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner HF Dato: 19. mars 2015 kl 13:00 17:00 Sted: Sykehuspartner Møterom 1. etg Hoffsveien 1D, Skøyen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten

Detaljer

Møteprotokoll. Steinar Marthinsen Atle Brynestad Nestleder Fra kl 09.30

Møteprotokoll. Steinar Marthinsen Atle Brynestad Nestleder Fra kl 09.30 Møteprotokoll Styre: Sykehuspartner Møtested: Sykehuspartner, Skøyen Dato: 21. mai 2014 Tidspunkt: 09.00-12.45 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Leder Atle Brynestad Nestleder Fra kl 09.30 Cathrine

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSPARTNER HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSPARTNER HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSPARTNER HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 4 2 TILDELING

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 30. september 2015 kl 09:00 14:00 Sted: Møterom Livshjulet Skøyen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen,

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR 019-2016 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status per tredje tertial

Detaljer

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken HF, Jan-Roger

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 10.06.2016 Møtested Tlf./videomøte Tid 08.30 12.30 Møteleder

Detaljer

Thomas Bagley, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Marianne Andreassen, Hanne Gaaserød, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode

Thomas Bagley, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Marianne Andreassen, Hanne Gaaserød, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 30. mars 2016 kl. 12:30 14:00 Sted: Thon hotell Opera Til: Thomas Bagley, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Marianne Andreassen, Hanne Gaaserød, Nanette Loennechen,

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013 Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På Sted: Dato: Vedlegg til referatet: HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Rapport 5/2015 Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 6.11.2015 Rapport nr. 5/2015 Revisjonsperiode September oktober 2015 Virksomhet Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl 0830-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011 SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse II-2016

STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse II-2016 STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/01010 Ledelsens gjennomgåelse II-2016 Sammendrag: direktør, gjennomført mai/juni 2016. Områdene med høyest risiko i perioden

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 26. august 2015 kl 08:30 12:00 Sted: Møterom Livshjulet Skøyen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree,

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 22. juni 2015 kl 09:00 13:00 Sted: Sykehuspartner Skøyen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 086-2015 OPPDATERT REGIONAL IKT-STRATEGI Forslag til vedtak: Styret slutter seg til at oppdatert versjon av IKT-strategi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 53-2016 Halvårlig risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS per

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/16

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/16 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/16 SAK NR 43-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 09.06.16 og 11.07.16 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF.

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF. Vedlegg til sak 11/2015 Status oppfølging av styrets vedtak Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med andre halvår 2014. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/15. SAK NR 30-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 23.04.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/15. SAK NR 30-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 23.04. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/15 SAK NR 30-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 23.04.15 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 02.mai 2016

Styret Sykehusinnkjøp HF 02.mai 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 02.mai 2016 SAK NR 31-2016 Gjennomgang av foretaksprotokollen - avsjekk Forslag til vedtak: Styret ber konst. daglig leder særlig følge opp

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13 SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK:

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16 SAK NR 51-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.09.16 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011. SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011. SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011 SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser

Detaljer

Forbedret økonomistyring ved sykehuset

Forbedret økonomistyring ved sykehuset Saksframstilling Saksbehandler økonomidirektør Dato 21.04.2010 Forbedret økonomistyring ved sykehuset Sak nr. Styre Møtedato 2010/xx Styret for sykehuset 27.05.2010 Ingress Så vel Helse Sørøst RHF sin

Detaljer

Integrasjonsfabrikken Norges største integrasjonsprosjekt? Integrasjonsdagene, Halden 4-5. september 2014

Integrasjonsfabrikken Norges største integrasjonsprosjekt? Integrasjonsdagene, Halden 4-5. september 2014 Integrasjonsfabrikken Norges største integrasjonsprosjekt? Integrasjonsdagene, Halden 4-5. september 2014 Agenda Sykehuspartner IKT Integrasjonsfabrikken og Helse Sør Øst strategi om digital fornying Leveranser

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hamar Dato: Styremøte 7. februar 2013 Tidspunkt: Kl 0830-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder Turid Birkeland

Detaljer

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett): Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1. etg møterom 028 Dato: 27. mars 2014 Tidspunkt: kl 16.00-20.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 SAK NR 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 28.08.15 og 25.09.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI )

Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI ) Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI ) 1 Dokumenthistorikk Versjonsnr. Endringer Utarbeidet av Endringsdato 0.98 Første versjon mandat for et Roar H 16.08.13 felles forum 2 Innholdsfortegnelse Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjekter gjennom tidene hva har vi lært?

Detaljer

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier Vedlegg til styresak 016-2013 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET

Detaljer

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2011 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjon av systemforvaltning... 4 Formål og omfang... 4 Tidsrom for gjennomføring og ressursbruk... 4 Funn og anbefalinger...

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: kl 14.00-17.

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: kl 14.00-17. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: kl 14.00-17.50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder

Detaljer

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012 www.pwc.no Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim Agenda Revisjonens målsetning og innhold Overordnet forretningsanalyse - punkter til diskusjon Risikovurdering og revisjonsplan Kommunikasjonsplan

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. februar 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. februar 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. februar 2016 SAK NR 011-2016 ORIENTERINGSSAK: IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST LANGSIKTIG SAMARBEIDSAVTALE INNEN IKT-INFRASTRUKTUR

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent.

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent. Møteprotokoll Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark, Rjukan Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: Kl 1100 Følgende medlemmer møtte: Stein-Are Agledal Elisabeth A. Nilsen Ellen Årøen Thor Helge

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 22. oktober 2015 Tidspunkt: Kl

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 22. oktober 2015 Tidspunkt: Kl Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 22. oktober 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Regionalt senter for kliniske IKT løsninger. Hvordan sikre regional forvaltning med lokalt eierskap

Regionalt senter for kliniske IKT løsninger. Hvordan sikre regional forvaltning med lokalt eierskap Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Hvordan sikre regional forvaltning med lokalt eierskap Organisasjonskart Digital fornying Helse Sør-Øst: Styret i Helse Sør-Øst Budsjett og økonomisk langtidsplan

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 10. mars 2016 Tidspunkt: Kl 0930-1530 Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Styreleder Anne

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/12 SAK NR 52-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24.10.12 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Fornyingsstyrets møte #20. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Lync / Oslo 23. september 2015

Fornyingsstyrets møte #20. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Lync / Oslo 23. september 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19.

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19. Oversikt innhold Veiledning Kort om konsernrevisjonen Bakgrunn og formål med revisjonen Vurderingskriterier og metode Observasjoner til verifisering Prosessen videre Veiledning Oppsummering av resultatet

Detaljer

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020 GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET HR-strategi frem mot 2020 En felles strategi - for hele foretaksgruppen Lokalt forankrede strategier Handlingsplaner Overordnet

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del IV Kundespesifikke Bilag

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del IV Kundespesifikke Bilag Avtale om leveranse av IKT-tjenester Del IV Kundespesifikke Bilag Versjon: 1.0 Dato oppdatert : 22.03.11 Avtale om leveranse av IKT-tjenester Side : 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1. GENERELLE LEVERANSEVILKÅR...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 033-2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. APRIL 2009. Hamar, 20. mai 2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 033-2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. APRIL 2009. Hamar, 20. mai 2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 033-2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. APRIL 2009 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 29.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 15. september 2014 Sted: Kalnes, nytt østfoldsykehus Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 22. desember 2014 kl 15:00 16:00 Sted: Helse Sør-Øst RHF, Grev Wedels plass

Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 22. desember 2014 kl 15:00 16:00 Sted: Helse Sør-Øst RHF, Grev Wedels plass SAKSLISTE Møte: t, Sykehuspartner Dato: 22. desember 2014 kl 15:00 16:00 Sted: Helse Sør-Øst RHF, Grev Wedels plass Til:, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche,

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012 Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1 1.0 TILTAK BESKRIVELSE TID /FREKVENS ANSVAR Avtaledekning 1.1 Lokale anskaffelser Det skal gjennomføres halvårlig evaluering

Detaljer

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer