Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12."

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokollen fra styremøtet Skien, 11. januar 2012 Marit Kobro Administrerende direktør Side 1 av 6

2 Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Styre Møtedato Møtested Tid: Styreleder Referent Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Radison Blu Airport Hotell, Gardermoen Kl Steinar Marthinsen Eirik Andersen Referatdato Følgende medlemmer deltok: Steinar Marthinsen, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF Tor-Arne Haug, nestleder, Helse Nord RHF Per Karlsen, styremedlem Helse Vest RHF (på telefon) Berit Grønning Nielsen, styremedlem Helse Sør-Øst RHF Erik Andreas Øyen, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF Marit Brokke, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS Vetle Lunde Aaltvedt, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS (varamedlem for Anne Tilly Bagås Initialer SM TAH PK BGN EAØ MB VLA Fra brukerutvalg deltok: Brit Haugdahl, observatør fra regionalt brukerutvalg Helse Midt-Norge Signe Ramberg, observatør fra regionalt brukerutvalg Helse Sør-Øst Forfall: Anne Tilly Bagås, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS Fra administrasjonen deltok: Marit Kobro, administrerende direktør Øystein Næss, økonomisjef/kst IKT-sjef Eirik Andersen, leder for styre- og eieroppfølging, styresekretær ATB MK ØN EA Innkalling og saksliste ble godkjent. Ingen saker ble innmeldt til eventuelt. Side 2 av 6

3 Saker som ble behandlet: Sak : Godkjenning av protokoll fra styremøtet Protokoll fra styremøtet fremlegges. Styret godkjenner protokollen fra styremøtet Sak : Virksomhetsrapportering pr Administrerende direktør anbefaler at styret tar foreliggende rapportering til etterretning. 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31.oktober 2011 til etterretning. 2. Styret er godt fornøyd med utviklingen i selskapets drift. Sak : Videreføring av prosjekt kontinuerlig forbedring organisering og budsjettmessige konsekvenser 2012 Saken beskriver hvordan arbeidet med utrulling av prosjekt kontinuerlig forbedring i de tre øvrige regioner foreslås lagt opp i I tråd med styrets vedtak i sak presenterer saken også budsjettmessige konsekvenser for Det foreslås at prosjektet gjennomføres med organisering som foreslått og innenfor en kostnadsramme på kr 6,5 mill ekskl moms. 1. Styret slutter seg til foreslått organisering av prosjekt kontinuerlig forbedring i Budsjett 2012 for Pasientreiser ANS økes med kr 6,5 mill som beskrevet i saken. Sak : Budsjett 2012 Driftsbudsjettet 2012 for Pasientreiser ANS har en ramme på 103,4 millioner kroner og reduseres med ca 6,5 millioner kroner sammenlignet med revidert budsjett for Dette skyldes i hovedsak: Økning i effektivitet i 2012 Helårseffekt kontinuerlig forbedring (KF/LEAN). Innføring av optisk lesning av reiseregninger (OCR). Fjerning av fysisk arkiv av reiseregninger. Reduksjon i leie av NISSY som følge av lavere avskrivninger. Forventer moderat vekst i saksinngang (2 %). Pris-, lønnsjustering og økning pensjonskostnad Antall årsverk vil reduseres med 10, fra 76,5 til 66,5. Reduksjonen skyldes i all hovedsak lavere bemanning i driftsavdelingen som direkte følge av økt effektivitet. Samtidig er det lagt til grunn en videreføring av oppgaveporteføljen fra 2011, en økning i aktiviteten gjennom vekst i saksinngang og nye oppgaver. Administrerende direktør mener det fremlagte budsjett svarer opp selskapets utfordringsbilde i Side 3 av 6

4 1. Styret godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet for Pasientreiser ANS 2012 som innebærer et samlet driftsbudsjett for 2012 på 109,9 mill kr. inkl effekt av sak og et investeringsbudsjett på 9,9 mill kr fordelt med 5,2 mill kr til NISSY, 4,2 mill kr til PRO og 0,5 mill kr internt. 2. Styret er tilfreds med at budsjett 2012 viser en god produktivitetsutvikling for Pasientreiser ANS. 3. Styret tar til etterretning at det vil kunne være aktuelt å komme tilbake til andre investeringstiltak i løpet av året med sikte på ytterligere kostnadseffektivisering. Sak : Status, tiltaksplan systemforvaltning Revisjonsrapporten om systemforvaltning pekte på flere forbedringsområder innen systemforvaltning og informasjonssikkerhet i Pasientreiser ANS. Som en følge av dette ble det utformet en tiltaksplan for å få et verktøy til å løfte områder som er omtalt i rød eller gul sone, og på denne måten sikre en bedre systemforvaltning og informasjonssikkerhet i Pasientreiser ANS. Alle tiltak til områder i rød sone er nå utført eller i henhold til vedtatt plan.. I hovedsak er også alle tiltakene til områder i gul sone utført eller i henhold til vedtatt plan. Omfanget av arbeidet med utforming av nye driftsavtaler med IKT-leverandørene medfører at fristen må skyves til utgangen av februar 2012.noe. Prosjektet Kvalitetsgjennomgang av IKT funksjonen del 2 er noe forsinket som følge av en bevisst prioritering av prosjektets del 1. Alle tiltakene vil imidlertid være utført innen sluttrapporteringen i styremøtet 5. mars Styret tar orientering om fremdrift av tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS til etterretning. 2. Styret slutter seg til forslag til gjennomføring av tiltaksplanen med ferdigstillelse av alle tiltak innen 5. mars Sak : Evaluering av enkeltoppgjør justert forslag Saken beskriver kort bakgrunnen for hvorfor AD-møtet ønsker gjennomført en evaluering av enkeltoppgjørsområdet og drøfter hvorfor det foreslås at en slik evaluering utsettes. En vesentlig årsak til at det foreslås en utsettelse er avgjørelsen i Helse- og omsorgs-departementet om å iverksette arbeidet med regelverksforenkling med innføring av standard-satser og elektronisk innsending av reiseregningsskjema for pasientreiser uten rekvisisjon. En slik omlegging forventes å ville få konsekvenser for hvordan saksbehandling for pasientreiser uten rekvisisjon, herunder arbeidsflyt og arbeidsprosesser bør organiseres. Saken foreslås oversendt AD-møtet med forslag om å utsette evalueringen. 1. Styret for Pasientreiser ANS anbefaler overfor AD-møtet at evaluering av enkeltoppgjørsområdet utsettes til resultatet av Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med regelverksforenkling m.v. foreligger. 2. Pasientreiser ANS fremmer nytt forslag til evaluering av enkeltoppgjørsområdet når resultatet av HOD`s arbeid foreligger. 3. Saken oversendes AD-møtet. Sak : Etiske retningslinjer Pasientreiser ANS Side 4 av 6

5 Ihht oppdragsdokumentet for 2011 skal Pasientreiser ANS innføre etiske retningslinjer for selskapet. Administrerende direktør inviterer styret til å vedta de fremlagte etiske retningslinjene. Styret vedtar de fremlagte etiske retningslinjene for Pasientreiser ANS med utgangspunkt i bestilling i oppdragsdokumentet for 2011 og med endringer fremkommet i møtet. Sak : Budsjett for pasientreiseområdet 2012 sak til AD-møtet AD-møtet fikk i 2010 fremlagt oversikt over samlede kostnader for pasientreiseområdet og budsjettestimater for Møtet ba Pasientreiser ANS koordinere en halvårlig rapportering på kostnadsutviklingen innenfor pasientreiseområdet i Vedlagte sak er tilbakemelding til ADmøtet på kostnadsbildet og budsjettestimater for Saken legges frem for styret til orientering før oversending til AD-møtet. : 1. Styret tar saken om kostnadsutvikling innenfor pasientreiseområdet 2012 til orientering. 2. Saken oversendes AD-møtet. Sak : Strategiplanarbeidet Arbeidet med revidert strategidokument vil bli igangsatt etter styremøtet Som ved utarbeidelsen av gjeldende dokument vil det bli lagt vekt på involvering av samarbeidende aktører og brukersiden i kommende prosess. Hovedfokus i revidert dokument vil slik det ser ut primo desember ikke avvike vesentlig fra gjeldende strategidokument. Det må likevel tas høyde for eventuelle endringer som måtte bli aktuelle etter gjennomført evaluering av enkeltoppgjørsordningen samt innspill som måtte komme i løpet av prosessen. Sak om revidert dokument forelegges for styret i tråd med styrets vedtak : 1) Styret tar fremlagte sak til orientering. 2) Styret slutter seg til foreslått prosess for rullering av strategiplanen. Sak : Årsplan styresaker I denne saken fremlegges justert årsplan for 2011 til orientering. Styret tar årsplan for styresaker 2011 til orientering. Administrerende direktørs orientering Administrerende direktørs orientering var sendt ut til møtet med informasjon om følgende saker som administrerende direktør også orienterte om i møtet: Side 5 av 6

6 - Status for prosess mot helse- og omsorgsdepartementet vedr regelverksforenkling mv - Særskilt oppgave relatert til terrorhandlingene Internasjonal aften i Pasientreiser ANS - Kartlegging av lik praksis Styret tar administrerende direktørs orientering til orientering. Tor-Arne Haug Nestleder Marit Brokke Per Karlsen Anne Tilly Bagås Erik Andreas Øyen Berit Grønning Nielsen Steinar Marthinsen Styreleder Eirik Andersen Styresekretær Side 6 av 6

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 015-2009 ORIENTERINGSSAK: ORGANISERING AV DELPROSJEKT NASJONALT SELSKAP FOR PASIENTREISER Forslag til: V E

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/12/14 SAK NR 57-2014 Budsjett 2015 Pasientreiser ANS Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner driftsbudsjettet

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 060-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22. MAI 2008 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 5. JUNI 2008 Forslag

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 22. juni 2015 kl 09:00 13:00 Sted: Sykehuspartner Skøyen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 21. og 22. juni 2012 Kl.: 19.30, dag 1 10.30, dag 2 Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/308-48/012 Saksbeh/tlf: Karin

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styre for Kongsberg kommunale eiendom Møtested: Kirkegt. 4 Møtedato: 01.10.2013 Tid: 15:30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styre for Kongsberg kommunale eiendom Møtested: Kirkegt. 4 Møtedato: 01.10.2013 Tid: 15:30 SAKSLISTE Kongsberg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Styre for Kongsberg kommunale eiendom Møtested: Kirkegt. 4 Møtedato: 01.10.2013 Tid: 15:30 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/13 13/4641 GODKJENNING AV REFERAT

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: Thon Hotel Opera, møterom Otello Ved flytogterminalen, Oslo Møtetidspunkt: Tirsdag 9. desember 2014 kl. 16:00-20:00 Styremedlemmer: Fra administrasjonen:

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 25. mai 2011 Kl.: 08.30 til ca. 12.00 Sted: Clarion Hotel Admiral, Bergen Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-46/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 20. juni 2013 Kl.: 10.30 til ca. 15.00 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-49/012

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering Møtedato: 4. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jann Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 23.1.2015 Styresak 3-2015 Budsjett 2015 konsolidert Formål Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 27. april 2015 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens konferansesal

Detaljer

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS 0000 Internrevisjonen Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Helse Vest RHF, juni 2013 Revisjon av pasientreiser 2 Helse Vest RHF INNHOLD

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer