Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02."

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011 SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokollen fra styremøtet Skien, 04. april 2011 Marit Kobro Administrerende direktør Side 1 av 6

2 Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Styre Møtedato Møtested Tid: Styreleder Referent Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, Skien Kl Steinar Marthinsen Eirik Andersen Referatdato Følgende medlemmer deltok: Steinar Marthinsen, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF Per Holger Broch, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF Tor-Arne Haug, nestleder, Helse Nord RHF Liv Marit Sundstøl, styremedlem, Sykehuset Østfold HF Marit Brokke, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS Heidi Sønstebø, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS Initialer SM PHB TAH LMS MB HS Fra brukerutvalg deltok Brit Haugdahl, observatør fra brukerutvalg Signe Ramberg, observatør fra brukerutvalg Forfall: Per Karlsen, styremedlem, Helse Vest RHF Ellers deltok: Revisor Tom Henry Olsen (sak ) Fra administrasjonen deltok: Marit Kobro, adm. direktør, Pasientreiser ANS Ole Magne Johnsen, IKT-sjef, Pasientreiser ANS Øystein Næss, økonomisjef, Pasientreiser ANS Eirik Andersen, leder for styre- og eieroppfølging, Pasientreiser ANS MK OMJ ØN EA Innkalling og saksliste ble godkjent. Ingen saker ble innmeldt til eventuelt. Side 2 av 6

3 Saker som ble behandlet: Sak : Godkjenning av protokoll fra styremøtet Protokoller fra styremøtet fremlegges. Styret godkjenner protokollen fra styremøtet Sak : Virksomhetsrapportering pr I januar var saksinngangen på ca saker, og det er iht. budsjett. Saksbehandlingskøen pr. 31. januar var ca saker, dvs. at den totale restansen er redusert med ca saker fra Trenden er en ytterligere reduksjon i køen i februar. Det er et positivt budsjettavvik på ca.5,8 % i januar og det skyldes i hovedsak avvik knyttet til periodisering. Tilstedeværelsen i januar var på 92,6 % som er lavere enn målet på 95 %. Ca. 50 % av fraværet er langtidssykemeldinger grunnet forhold som ikke er arbeidsrelaterte. Opplevd nedetid for programvaren NISSY har i januar vært svært høy og det er iverksatt en rekke tiltak og tett oppfølging mot leverandørene for å bedre stabiliteten. Det erfares at stabiliteten så langt har bedret seg første halvdel av februar. 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen per 31.januar 2011 til etterretning. 2. Det utarbeides månedlige rapporteringer med risikovurdering på handlingsplan IKT til styret som del av den ordinære virksomhetsrapporteringen i hvert styremøte. Sak : Årsberetning og regnskap 2010 Administrerende direktør inviterer styret til å godkjenne vedlagte årsberetning og årsregnskap Regnskap for 2010 er avlagt i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk. 1) Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for ) Styreleder får fullmakt til å avklare om det er behov for utvidelser i note 2 utover nåværende innhold. 3) Styret ber om en redegjørelse til neste møte om de forhold revisor påpekte i tilknytning til PRO og NISSY i sin gjennomgang av regnskap og balanse. Sak : Strategiplanarbeidet status og videre prosess Fremdriften i arbeidet med revidert strategidokument er i tråd med prosess skissert for styret Det er lagt vekt på involvering av samarbeidende aktører og brukersiden i pågående prosess. Hovedfokus i revidert dokument vil ikke avvike vesentlig fra gjeldende strategidokument. Sak om revidert dokument forelegges for styret i tråd med oppsatt fremdriftsplan. Side 3 av 6

4 1) Styret tar fremlagte sak til etterretning 2) Styret slutter seg til foreslått prosess for videre arbeid med strategiplanen Sak : Klagesaker - enkeltoppgjør Oppdatert status for klagesaksområdet viser at det er en for stor andel omgjøringer av de påklagede vedtak. Det vil nå bli satt fokus på å bidra til bedring av kvaliteten på de vedtak som fattes i 1. instans ved pasientreisekontorene og at andel omgjøringer reduseres. Det blir da viktig å etablere målbilder, løpende målinger og systematiske tiltak for å sikre en rimelig balanse mellom produktivitetskrav og kvalitetskrav, og at målingene kan bidra til å initiere de riktige tiltakene. Nå som det foreligger et datagrunnlag som det kan tas utgangspunkt i, legges det opp til månedlige målinger av klageandel og andel omgjøringer, med fokus på å redusere andelen omgjøringer. 1) Styret tar orienteringen om utviklingen på klagesaksområdet til etterretning. 2) Styret understreker viktigheten av felles opplæring som virkemiddel for å sikre lik nasjonal praksis og ber ANS-et om å fortsette dette arbeidet. Sak : Styringsindikatorer 2011 Saken omhandler administrasjonens forslag til styringsindikatorer og målbilder for Det legges opp til å rapportere på de samme indikatorer som i 2010, men med justeringer av mål, grenseverdier og definisjoner. Indikatorene skal omgjøre selskapets strategi til operative tiltak, og skal sikre at det etableres riktige tiltak som bidrar til kvalitet for bruker og effektivitet for eier. Styret godkjenner forslagene til styringsindikatorer og mål for Sak : Samling av enkelte sakstyper til Pasientreiser ANS Det er ønskelig å sikre at alle krav om refusjon knyttet til enkeltoppgjør behandles på en forsvarlig måte, er i tråd med god forvaltningsskikk og ivaretar pasientens rettssikkerhet. Det foreslås følgelig at styret slutter seg til at Pasientreiser ANS behandler enkelte sakstyper som ikke kan eller bør behandles i saksbehandlersystemet PRO og hvor det er hensiktsmessig å behandle kravene på ett sted. 1. Styret slutter seg til at saker av spesiell karakter omtalt i saken behandles i Pasientreiser ANS som en nasjonal løsning med virkning fra Styret får seg forelagt beregnet ressursbehov og en presentasjon av hvordan arbeidet vil bli lagt opp og i neste styremøte Sak : Ny forvaltningsmodell for pasientreiseområdet Saken beskriver forslag til ny løsning for samarbeid innenfor den delen av pasientreiseområdet der Pasientreiser ANS er ansvarlig. Eksisterende arenaer foreslås effektivisert ved å ta ned antall møteplasser og derigjennom redusere administrativ ressursbruk hos alle involverte aktører. Side 4 av 6

5 1. Styret slutter seg til ny forvaltningsmodell. 2. Styret godkjenner mandat for nytt samarbeidsforum pasientreiser. 3. Nytt mandat inntas som nytt vedlegg 2 til gjeldende SLA-avtale mellom RHF-ene og Pasientreiser ANS. Sak : Forvaltning av oppgaver og samarbeid med HELFO Saken belyser enkelte utfordringer relatert til oppfølging av rapportering med mer i forbindelse med egenandeler for pasientreiser. Det foreslås at Pasientreiser ANS tillegges ansvar for oppfølging inn mot HELFO og at selskapet også får ansvar for utvikling og implementering av rutiner i tilknytning til administrering av egenadelsinnrapportering. Nødvendige justeringer av gjeldende avtale mellom de regionale helseforetakene og HELFO skjer i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF og forankres hos de øvrige RHF-ene før kontakt tas med HELFO om justering av avtalen. 1. Pasientreiser ANS ivaretar oppgaver og samarbeid mot HELFO slik det fremgår av saken. 2. Pasientreiser ANS sammen med Helse Sør-Øst RHF tar nødvendig initiativ for å justere gjeldende avtale mellom de fire RHF-ene og HELFO. Nødvendig forankring skjer mot de tre øvrige RHF-ene. 3. Med utgangspunkt i selskapsavtalens pkt 5 skal Pasientreiser ANS ivareta iverksetting av nye rutiner innenfor egenandelsområdet etter forutgående forankring mot helseforetak, og i de regionale helseforetakene der dette anses nødvendig. Sak : Status for gjennomføring av tidligere styresaker Saken viser status for gjennomføring av tidligere behandlede styresaker t.o.m januar Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak t.o.m til orientering. Sak : Handlingsplan IKT Administrerende direktør ber om at styret tar vedlagte handlingsplan IKT til orientering. Saken presenterer tiltak til løsning av det utfordringsbildet for IKT- området som styret ble presentert i møtet den 8. desember Styret tar handlingsplan IKT til orientering. Sak : Årsplan styresaker I denne saken fremlegges justert årsplan for 2011 til orientering Styret tar årsplan for styresaker 2011 til orientering. Side 5 av 6

6 Administrerende direktørs orientering Administrerende direktørs orientering var sendt ut til møtet med informasjon om midtveisrapportering for arbeidet med regelverksforenkling, IKT-løsninger med mer, prosess for ny finansieringsmodell for selskapet, status for overførte oppgaver fra nasjonalt prosjekt egenandeler, en midtveisrapportering for prosjekt kontinuerlig forbedrings fase 2 og 3, prosjekt ny webside inkl chatløsning og en redaksjonell endring av styreinstruksen. 1) Styret tar administrerende direktørs orientering til orientering. 2) Styret ber om å bli holdt løpende orientert om utviklingen i oppgaver overtatt fra nasjonalt prosjekt egenandeler. 3) Styret viser til muntlig orientering i møtet om praktisering av rutiner tilknyttet egenandeler og ber om å få en skriftlig redegjørelse for problemstillingen og risiko i tilknytning til området i neste møte. Andre orienteringer Brev delt ut i møtet: - Brev fra Pasientreiser ANS til berørte helseforetak om praktisering av rutiner tilknyttet egenandeler ved pasientreiser. Tor-Arne Haug Nestleder Liv Marit Sundstøl Per Holger Broch Heidi Sønstebø Marit Brokke Steinar Marthinsen Styreleder Eirik Andersen Styresekretær Side 6 av 6

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS 0000 Internrevisjonen Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Helse Vest RHF, juni 2013 Revisjon av pasientreiser 2 Helse Vest RHF INNHOLD

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 015-2009 ORIENTERINGSSAK: ORGANISERING AV DELPROSJEKT NASJONALT SELSKAP FOR PASIENTREISER Forslag til: V E

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Verifisering Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Oversikt innhold Veiledning

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 060-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22. MAI 2008 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 5. JUNI 2008 Forslag

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR SLUTTRAPPORT Prosjekteier: Prosjektleder: Øystein Næss Roy Smelien Godkjent dato: Signatur: (prosjekteier) (prosjektleder) Helseforetakenes senter for pasientreiser

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/12/14 SAK NR 57-2014 Budsjett 2015 Pasientreiser ANS Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner driftsbudsjettet

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetaket) Tid: Mandag 23.februar 2009 kl. 09.00 Sted: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Terje Aurdal

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Terje Aurdal SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 16. februar 2015 kl 09:00 14:00 Sted: Sykehuspartner HF Skøyen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen,

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.februar 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 19. juni 2009 Revidert 19. april 2010 * * * Formålet med instruksen for administrerende direktør

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Saksliste styremøte 29. januar 2015

Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 22.01.2015 Arkivnummer: 012 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer