P LAN B E SKRI VE LSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P LAN B E SKRI VE LSE"

Transkript

1 P LAN B E SKRI VE LSE REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD Versjon rev:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. INNLEDNING Bakgrunn Planprosess Konsekvensutredning RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET Overordnede føringer Eksisterende planer i området BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Beliggenhet og planavgrensning Topografi, landskapstrekk og vegetasjon Eiendom og eierforhold Eksist erende infrastruktur Kjente registreringer Lokaliseringsfaktorer BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Endringer i forhold til gjeldende planer Bebyggelse og anlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Grønnstruktur/Lek Landbruk/natur/friluftsområder Hensynssoner Area lregnskap Forholdet til kravene i kapittel II i Naturmangfoldloven ENDRINGER AV PLANFORSLAGET UNDERVEIS KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Sjekkliste for risiko og sårbarhet Vurdering av konsekvenser av planforslaget Avbøtende tiltak VURDERING AV INNKOMNE MERKNADER Merknader etter oppstartsvarsling Merknader etter offentlig ettersyn FORSLAGSSTILLERS EGNE VURDERINGER MATERIELL SOM INNGÅR I PLANFORSLAGET REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

3 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Boligfortetting nær sentrum er et prioritert satsningsområde på Raufoss. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting med konsentrert småhusbebyggelse, som 2 til 4 - mannsboliger, i et etablert boligfelt på Vestrumenga. Forslagstiller (plankonsulent): BoligPartner AS. 1.2 Planprose ss Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen Oppstart av planarbeid ble varslet pr brev og e - post Kunngjøring om oppstart av planarbeid ble varslet i Opplandland Arbeiderblad Merknadsfrist ble satt til hvorpå det kom inn 5 merknader/innspill i tillegg til synspunkter som kom frem under informasjonsmøtet. Informasjonsmøte for naboer og andre interesserte ble avholdt på Vestre Toten Rådhus Overleveringsmøte ble avholdt på Vestre Toten Rådhus Første overlevering av komplett planmateriell Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn F ylkesmannen fremmet innsigelse pga manglende vurderinger i ROS - analysen. I tillegg kom det inn noen faglige innspill. Revidert plan materiale ble revidert på vegne av kommunen som følge av innsigelse og innspill, og b le overlevert til kommunen Medvirkning i forhold til planprosessen skjer gjennom vanlige rutiner ved oppstartsvarsel og offentlig høring, hvor alle har mulighet til å komme med innspill til det som fremlegges. I tillegg har det for dette prosjektet blitt avholdt et informasjonsmøte for naboer og andre interessert e. 1.3 Konsekvensutredning I oppstartsmøtet med kommunen som ble avholdt , ble det konkludert med at tiltaket det skal planlegges for ikke faller inn under forskriftens 2 jfr. vedlegg I, som omfatter tiltak som alltid skal konsekvensutredes. Det faller heller ikke inn under forskrifte ns 3, jfr. 4. Det er således konkludert med at planarbeidet ikke er omfattet av forskriften. 2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLAN ARBEIDET 2.1 Overordnede føringer 1. Rikspolitiske retningslinjer o Samordnet areal - og transportplanlegging o Barn og planlegging o Riks - og fylkesveier 2. Regionale føringer o Regional planstrategi o Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland, vedtatt i Fylkestinget o Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Oppland, REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

4 o Regional plan for folkehelse o Regional plan for klima og energi Kommune plan for Vestre Toten med bestemmelser og retningslinjer. Figur 1 : Arealet er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanen Eksisterende planer i området A realdel av gjeldende kommuneplanen ble sist revidert den Det eksisterer 1 reguleringsplan innenfor planområdet, og denne er listet opp i tabellen nedenfor. Reguleringsplanen for Solgård vil erstatte deler av denne planen. Plan - ID Navn Ikrafttredelsesdato FV 89 Fortau i Øverbyvegen Rognly Skogstien SOLGÅRD FV 89 Fortau i Øverbyvegen Figur 2 Naboplaner For øvrig grenser planen for Solgård mot Skogstien i nordre hjørne, PlanID Litt lenger mot nord - øst ligger regule ringsplanen for Rognly, PlanID REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

5 3. BESKRIVELSE AV PLAN OM RÅDET 3.1 Beliggenhet og planavgrensning Planområdet ligger langs Fv. 89, Øverbyvegen, i krysset mellom Øverbyvegen - Rognerudvegen og Rognerudvegen - Bjerkevegen. Plangrensen følger senter vei i de tre tilgrensende veiene, samt eiendomsgrensen mot eiendommene 12/56 og 12/75 i sør. Det bebyggbare arealet i planområdet omfatter eiendommen 12/59 som ligger sentral t til på Rau foss. Eiendommen er 4,1 daa stor og er bebygget med en frittliggende en ebolig med garasje, samt noe opparbeidet hageareal. Mot sørøst har arealet preg av naturtomt med noen større bjørketrær. Omkringliggende eiendommer er bebygget med f rittliggende eneboliger. Det legges til rette for utbygging på deler av eiendommen med konsentrert bebyggelse og med muligheter for en fremtidig fortetting også av resterende del. Figur 3 Planområdet. REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

6 3.2 Topografi, landskapstrekk og vegetasjon. Terrenget er hellende fra ca 340 m.o.h. i nord - øst, til ca 334m.o.h. mot sør - vest, og består primært av opparbeide t hageareal samt noen store bjørketrær på høyden mot sørøst. Planområdet ligger ellers i et veletablert boligfelt sentralt på Raufoss. 3.3 Eiendom og eierforhold Det bebyggbare arealet i planområdet omfatter eiendommen 12/59. Mot vest grenser planområdet mot fylkesveg. Plangrensen følger senter vei i de tre tilgrensende veiene og grenser direkte mot eiendommene 12/56 og 12/75 i sør. Planområdet grense r ellers mot to boligtomter i sør Eksisterende i nfrastruktur Bebyggelse: Innenfor planområdet står det en enebolig med garasje. Trafikk /adkomst Adkomst til planområdet for nye boenheter på BKS1-2 blir fra Bjerkevegen. Eksisterende boli g har adkomst fra Rognerudvegen, det samme vil gjelde for nye boenheter på BKS3. Vann - avløp og avløpsnett overvann Vestre Toten kommune har hentet frem et kart over vann og avløp med aktuelle påkoblings - punkter (se utsnitt til høyre). Det er rikelig kapasitet i kommunalt VA - nett for utbygging av planområdet. Utbyggingen vil ikke medføre utbyggingsplikt med hjemmel i PBl 18. Figur 4 Kartutsnitt over VA - nett i området REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

7 Strøm Strømleverandør i området er Eidsiva nett. Kartu tsnitt under er hentet fra Eidsiva sin uttalelse til oppstartsvarselet. ( Kartet må i følge Eidsiva anses som veiledende, feil kan forekomme ). Blått = lavspentnett, rødt = høyspentnett. Grått = kabler som er faset ut av nettet. Karte t viser at det ligger en høyspentkabel i området o m kring grensa mot naboeiendommene i sør. 3.5 Kjente registreringer Kulturmiljø / kulturminner/sefrak - registreringer O ffentlig tilgjengelig e kartbaser som kulturminnesok.no, kommunens temakart over kulturminner og andre offentlig e tilgjengelig e kartinnsyn viser ingen registrerte kulturminner innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Biologisk mangfold Miljødirektoratets naturbasekart viser ingen registreringer innenfor planområdet. Skiløyper og stier Det er ingen skiløyper eller stier innenfor planområdet. Barnetråkk Det er ingen barnetråkk innenfor planområdet. Figur 5 Kartutsnitt over strømnett omkring planområdet fra Eidsiva Nett. Spesielle miljøforhold - Støy: Deler av planområdet ligge r innenfor gul st øysone ifølge kommunens temalag for samfunnssikkerhet. Figur 6 Støysoner vist i det kommunale webkartet. REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

8 Spesielle miljøforhold - Radon: I NGU sitt aktsomhetskart for radon, ligger planområdet innenfor rosa fe lt = Høy aktsomhetsgrad. Dette betyr følgende: «Kartet viser hvilke områder i Norge som kan være mer radonutsatt enn andre. I områd er markert med «høy aktsomhet», er det beregnet at minst 20 % av boligene har r adonkonsentrasjoner over øvre anbefalte grenseverdi på 200 Bq/m3 i første etasje. Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og på kunnskap om geologiske forhold. I noen områ der i Norge er mange boliger målt for radon, i andre få eller ingen. Dette kar tet er utviklet ved at kunnskap om andel høye radonkonsentrasjoner i boliger som ligger på kjent geologi er overført til andre områder med tilsvarende geologiske forhold. (Kilde: ).» Alle boliger skal være forberedt for evakuering av Radon - gass. Løsninger legges til grunn iht PBL og gjeldende teknisk forskrift og anbefalinger fra Statens Strålevern. Skred - og flomfarekartlegging I følge offentlig tilgjengelige databaser fra nve.no og ngu.no er det ingen registreringer som tyder på at det foreligger noen form for flom - eller skredfare i området. Det er heller ikke antydet noe om dette i innkomne merknader til oppstartsvarselet. Det e r ingen åpne bekker i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Vurderinger av høydekurvene viser at terrenget faller fra høyeste punkt på tomta ned mot Rognerudve i g en og Øverbyvegen. Overvann fra o mrådene omkring oppstrøms vil sannsynligvis bare i liten gra n d trenge inn på boligområdet, men pga avskjærende vei og grøft. Vannet vil følge grøftene langs adkomstvegene Øverbyvegen og Rognerudvegen. Fortetting innenfor planområdet kan imidlertid medføre konsekvenser for bebyggelsen nedstrøms i form av urban flom. Avbøtende t iltak er omtalt under punkt Lokaliseringsfaktorer Infrastruktur Adkomst til omr å det skjer via kommunale veger i nord og øst (Rognerudvegen og B jerkevegen). Øverbyvegen vil ha funksjon som samleveg og er f ylkesvei. Kommunalt VA - anlegg med aktuelle påkoblingspunkter er vist i utsnitt under punkt 3.4. Nærhet til s kole og barnehage Figur 7 Aktsomhetskart for radon fra NGU. Vestrumenga barnehage er nærmest (Ca avstand langs Øverbyvegen er 550m) Raufoss har 1 skolekrets med 2 skoler; Korta og Raufoss skoler. God kapasitet på Raufoss skole som ligger omkring 2 km fra planområdet. Raufoss ungdomsskole ligger omkring 2 km fra planområdet. Raufoss videregående skole ligger omkring 2 km fra planområdet. Kollektivtransport Ringruta er viktigste bussforbindelse i området Gjøvik Raufoss Toten. Ringruta stopper i Storgata, ca. 700m fra planområdet. Avstanden til jernbanestasjon og t axisentral er ca. 1500m. Stoppmulighet for buss ( Furuly bakken 2 ) ligger innenfor planområdet langs Øverbyvegen. REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

9 Servicetilbud Raufoss sentrum, som ligger i gangavstand fra planområdet, har de fleste servicetilbud som post, butikker, politi, kirke, rådhus og idrettsanlegg. Raufoss storsenter ligger ca. 700 m fra planområdet. R ekreasjons - og friluftsområder Hunnselva som er den nest største sidevassdraget til Mjøsa renner gjennom Raufoss sentrum. Det blir drevet et omfattende arbeid for at elva skal være attraktiv som fiskeelv. Raufoss sentrum grenser til store sk ogområder mot vest. Her er det et omfattende nett av skiløyper om vinteren. Skogområdene dekkes av et omfattende stinett som i tillegg til vegsystemet kan brukes som turveger til fots eller på sykkel. I tillegg er det lysløyper og stier øst for sentrumsomr ådet, noen av disse har startpunkt ved Vestrumenga og strekker seg til Vindplassen på Gjøvik og til Lena i Østre Toten. På Vestrumenga barnehage er det i tillegg en fotballbane. Lokalklimatiske forhold Planområdet er lite vindutsatt og har lang solgang. S pesielt vil innstråling være betydelig om ettermiddagen. Terrenget heller også mot vest på store deler av tomta slik at solinnstrålingen blir effektiv. REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

10 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 4.1 Endringer i forhold til gjeldende planer Det foretas ingen endringer i forhold til gjeldende planer, med unntak av areal regulert til privat vei i nordre hjørne. Dette arealet innlemmes boligformålet BKS3. Nordre ende av fortau, o_sf1, er til passet til slik det er bygget, og avviker derfor noe i forhold til eksisterende plan. 4.2 Bebyggelse og anlegg Planforslaget legger opp til fortetting ved utbygging på delfelt BKS1-2. Innenfor BKS3 foreligger det ingen planer om å rive eksisterende bolig eller fortette ytterligere på nåværende tidspunkt. D et a nsees imidlertid som hensiktsmessig å legge til rette for en eventuell videre fortetting av eiendommen på sikt. Illustrasjonsplanen nedenfor, viser hvordan nytt tiltak tenkes utviklet for søndre del av eiendommen. REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

11 Figur 8 Illustrasjonsplan er av mulige løsninger. Illustrasjon over fulgte opprinnelig planforslag. Illustrasjon under er utarbeidet av hensyn til innkomne innspill etter offentlig høring og viser mulig løsning ved utbygging med 13 boenheter. REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

12 BKS1-2 Eksisterende bolig forblir urørt og ny bebyggelse trekkes ut mot vei og eiendomsgrenser for å skape et sentralt liggende grøntareal med en type tunløsning. Boligbebyggelsen tenkes oppført som 2 - plansløsning. To En 3 - mannsboliger mannsbolig og en 4 - mannsbolig med to fulle etasjer og samt en 2 - mannsbolig med sokkel. Adkomst foreslås fra Bjerkevegen. Felles parkering for beboerne er plassert i kort avstand fra innkjøring, noe som trygger ferdselen av spesielt barn videre inn i feltet. Parkeringsde kningen foreslås regulert til minimum 1 parkeringsplass pr. boenhet, men avsatt over 60m2 og 0,5 parkeringsplass pr. boenhet under 60m2. A vsatt areal gir rom for noen flere parkeringsplasser. Disse kan benyttes av gjester eller av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Boliger med inngangsparti på bakkeplan skal utformes etter prinsippet om tilgjengelig bo lig. Nye boliger skal ha alle hovedfunksjoner (inngang, bad, toalett, kjøkken, oppholdsrom og soverom/ - mulighet) på inngangsplanet. Disse skal være tilgjengelig med rullestol ved normal møblering. Boliger med inngang fra bakkeplanet og boliger med krav om heis, skal ha trinnfri atkomst til inngangsplanet og til terrasse/privat uteplass. Disse kravene gjelder også ved hovedombygginger/ restaurering der som det ikke medfører uforholdsmessige kostnader. Ny bebyggelse knyttes til omkringliggende bebyggelse g jennom blant annet materialbruk og fargevalg. I tillegg refererer strukturen i planen til omkringliggende bebyggelsesstruktur ved at den er bygget opp med større grøntarealer/hager knyttet til boliger. I planen legges bebyggelsen langs vegen og det legges opp til et større grøntområde i tilknytning til boligene. Med dette blir en god kvalitet videreført, nemlig et større grøntareal, samtidig som det er g jort mulig å fortette området. Figur 9 Skissetegninger av foreslått bebyggelse REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

13 BKS3: Det legges til rette for å muliggjøre en ytterligere fortetting av området, om dette skulle bli ak tuelt for grunneier i fremtiden. BKS3 reguleres således til konsentrert småhusbebyggelse. Fremtidig boligbebyggelse her vil, som eksisterende bolig har i dag, få avkjøring fra Rognerudvegen. Utnyttelse Utnyttelsen settes til %BYA= 45 %. Parkering: Det legges opp til felles parkeringsplass for beboerne nær adkomst en for delfelt BKS1-2. Dette bidrar til å begrense trafikken videre inne på feltet og hindre blandet trafikk i fellesarealer. D et avsettes areal som dekker minst Ved oppføring av konsentrert småhusbebyggelse over 60m2, skal det opp arbeides minimum 1 parkeringsplass pr. boenhet. I Ved oppføring av boenheter mindre enn 60m2, skal det opparbeides minimum 0,5 parkeringsplasser per boenhet. Det skal i tillegg viser illustrasjonsplan (vedlegg 6) bonus parkeringsplass er. avsettes parkeringsplass til 2 sykler pr boenhet. Alle biloppstillingsplasser må kunne benyttes uavhengig av hverandre. Ved fortetting av BKS3, skal det fremlegges en egen utomhusplan for feltet som skal vise bla.a. parkeringsløsning. Renovasjon Renovasjon er ivaretatt i planen med tilstrekkelig antall søppeldunker (i plast), og en maksimal gangavstand på 10m fra veg. GLT - Avfall stiller seg positive til bruk av felles plastdunker for beboerne, slik at antallet smådunker kan reduseres. De opplyser videre om at det ved bruk av dunker er fint om de kan plasseres ved adkomst til parkeringsarealet i henholdsvis Rognerudvegen og Bjerkevegen. Renovasjonsbilen trafikkerer disse veiene i dag og med denne løsningen vil det ikke bli behov for å snu inne i pla nområdet. Det tillates oppføring av takoverbygg over søppelbeholdere innenfor areal avsatt til renovasjon. Ved fortetting av BKS3, skal det utarbeides en egen utomhusplan for dette feltet som skal vise bla.a. renovasjonsløsning. 4.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Planområdet er forholdsvis lite, men omkranses av veier på tre av fire sider. Det planlegges ingen spesielle utbedringer av disse veiene, da antall nye enheter er forholdsvis beskjedent i et stort boligfelt. Nærheten til busstoppet og sentrum øker også muligheten for at beboerne vil velge å la bilen stå. Fortau som er regulert inn i gjeldende plan, og som følger Øverbyvegen, videreføres slik den er. Av sikkerhetsmessige hensyn ansees avkjøring fra Bjerkevegen som beste alternativ, da u t kjøring her mest sannsynlig medfører best oversikt fordi bilfører kun må ha oversikt over en vei. Adkomst fra Rognerudvegen vil pga. nærheten til krysset Rognerudvegen - Bjerkevegen, medføre at bilfører må ha oversik t over to veier ved ut kjøring. Adkomst til eksisterende bolig innenfor felt BKS3 videreføres som i dag. Adkomsten må deles med e ventuelle nye boenheter på BKS3, men tillates sideforskjøvet for best mulig tilpassing. Byggegrense mot fylkesvei o_skv1 settes til 15m fra senter veg, noe SVV vil kunne akseptere ifølge merknad til oppstartsvarsel. Frisikt ble anbefalt satt til 10x36m da Øverbyvegen har 40 - sone. SVV har videre blitt rådført med hensyn til bl.a. støyskjermen s plassering som de ikke ønsker inn på arealet «annen veggrunn». Støyskjerm ing skal bygges REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

14 ut i takt med u tbygging på tilstøtende delfelt. Støyverdiene skal ved brukstillatelse være tilfredsstillende iht tabell 3 i Klima - og miljødepartementets retningslin je T /2016. Rognerudvegen og Bjerkevegen (o_skv2) er kommunale veger me d 50 - sone. I følge håndbok N100, vegtype Sa1 og figur E.7 «Siktkrav i uregulerte T - kryss», bør frisikten i krysset settes til 20x45m da vegene har 50 - sone. Ettersom eiendommen er o mkranset av veier fører dette til innsnevringer på alle kanter grunnet byggegrenser og frisiktsoner, noe som er lite heldig for den planlagte strukturen og også muligheten for å plasse re renovasjonsarealet i gangavstand fra vegen for renovatørene. F risikt Bjerkevegen - Rognerudvegen settes av denne grunn lik frisikten mot Øverbyvegen (10x36m), som antas å være en større veg enn Bjerkevegen og Rognerudvegen til tross for at fartsgrensen er lavere. Med denne frisiktsonen unngår man også at renovasjonskjøretøy m å inn på eiendommen med tilhørende dimensjonering av snu - og ryggearealer, noe som bidrar til å trygge ferdselen for barn internt i planområdet. Grunnet arealknapphet er f lytting av renovasjonsarealet uaktuelt da det te går utover boligene og leke - og uteop pholdsarealet. Sikt i avkjørsler er derfor satt til 6x45m, i henhold til hån dbok N100 figur E.26/Tabell E.6 og med utgangspunkt i vegtype Sa1. Teknisk Driftsavdeling har ingen innvendinger mot planen slik den fremstår på illustrasjonsplanen anne n t enn at de vil sette krav har sterke ønsker om at byggegrense til Rognerudvegen og Bjerkevegen blir satt til 10m fra senter veg. Til tross for dette settes b yggegrensen til Rognerudvegen og Bjerkevegen, på grunn av de ulike innsnevringene, til 8m fra senter veg for å øke kvaliteten internt i planområdet på private utearealer og f elles leke - og oppholdsarealer. I tillegg vil plasseringen av bebyggelsen langs vegen muliggjøre fortetting på en skånsom måte uten å ende opp med veldig tettstilt bebyggelse. Bebyggelsen vil samtidig skjerme det sentrale grøntarealet fra vegene. Med bakgrunn i kommunens intensjon om å fortette planområdet, anses det at den foreslått e 8 - meters byggegrense n gir rom for økt kvalitet inne på tomta. For å ivareta tilstre kkelige arealer til vegformål og eventuelt snølagring, økes bredden på «annen veggrunn» langs Rognerudvegen til 1,75m. For å sikre tilstrekkelig areal til veg, grøft og snøopplag settes bredden på annen veggrunn til 1,75m. Den totale vegbredden blir således økt på noen områder. Det skal utarbeides en helhetlig t eknisk plan for VA som skal fremlegges kommunen for godkjenn ing før tiltak kan igangsettes. Nettilknytning og eventuell omlegging av høyspent - /lavspenningskabler i området skal skje i samarbeid med strømleverandør. REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

15 Vann, avløp og overvann: Det skal utarbeides en helhetlig teknisk plan for VA, inkl. løsning for håndtering av overvann. Denne skal fremlegges kommunen for godkjenning før tiltak kan igangsettes. Det vil bli etablert fordrøyningsmagasin innenfor f_blk1. Foreslått plassering er illustrert i illustrasjonplan dat ert Takvann tillates ikke ledet direkte til k ommunalt overvannsnett, men skal ledes til terreng. Påslipp på inntil 5l/sek til kommunalt overvannsnett kan skje i ny innstikkum innenfor eiendomsgrense langs Øverbyvegen. ( Se figur 10 til høyre ). Dimensjonering av fordrøynings magasin er del av VA - planen som kreves godkjent før byggetiltak. Forslag til løsni ng er avklart med Teknisk drif t. Figur 10 - Utsnitt over viser godkjent prinsippløsning for fordrøyningsmagasin av Teknisk drift. 4.4 Grønnstruktur /Lek Det legges opp til et felles sentralt plassert leke - og uteoppholdsareal for beboerne innenfor felt BKS1-2. Arealet vil gi kompensasjon for de mindre private hageareale ne. Arealet skal tilrettelegges for de minste barna, men o gså kunne tilby kvaliteter som tar hensyn til alle aldersgrupper. Arealet skal inneholde minst en sandlekeplass plass til sandlek og sittebenk er. I tillegg åpnes det opp for at beboerne selv kan supplere med annet lekeutstyr. Lekearealet skal tilrettelegges etter prinsippene om universell utforming. For BKS3 og eksisterende enebolig bebyggelse, forutsettes det at lek dekkes på egen grunn. Ved fortetting av BKS3, skal det fremlegges en egen utomhusplan f or feltet som skal vise løsning for bla.a. felles lekeareal. 4.5 Landbruk/natur/friluftsområder Det er ingen LNF - arealer i området, og dette er heller ikke tema her. 4.6 Hensynssoner Frisiktsone r reguleres for kryss og avkjørsler innenfor planområdet. I frisiktsonen skal det være fri sikt langs vei/kryss i en høyde av 0,5 2,5 meter over planum på tilstøtende vegbane. Busker, trær og annet som kan hindre sikten er ikke tillatt. Staten s vegvesen opplyser i sin uttalelse til oppstartsvarselet at frisikt mot fylkesvei i dette tilfellet skal være 10x36m (H140_1). Dette er ivaretatt i planen. Frisikt i kryss Bjerkevegen - Rognerudvegen er satt til 10x36m (H140_2) og for avkjørsler 6x45 ( Inngår i sone ne benevnt H140_1 og H140_2). Faresone H370_1 er faresone for høyspent. Støysone H220_1 er gul støysone som angitt på plankartet. Ved tiltak som omfatter bebyggelse med støyfølsomme bruksformål innenfor sonen skal grenseverdiene i tabell 3 i Klima - og miljødepartementets retningslinje T /2016 gjøres gjeldende. REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

16 4.7 Arealregnskap 4.8 Forholdet til kravene i kap ittel II i Naturmangfoldloven De viktigste i Naturmangfoldloven som blir berørt er (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bi dra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. Vurdering: 8 er oppfylt. Offentlig tilgjengelige baser som Naturbase, Artsdatabanken, NVE atlas, Skog og landskap m.fl. er benyttet for å sjekke om det foreligger spesielt viktige registreringer i om rådet. Det er ikke registrert noen forekomster innenfor planområdet. Det kan forekomme mangelfulle opplysninger for området fordi det ikke har vært spesielt undersøkt mht. naturmangfold, men det antas at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å avgjøre a t tiltaket ikke vil gi vesentlige skader på naturmangfoldet. 9. (føre - var - prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig ves entlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

17 Vurdering: 9 er oppfylt. Kunnskapen om dette området vurderes å være god nok, vedr. de naturverdier som finnes innenfor plan - og influensområdet. 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosy stemet er eller vil bli utsatt for. Vurdering: Tiltaket vil ikke medføre noen ekstra belastning på naturtyper eller økosystem. Arealet er allerede benyttet til boligformål i et etablert boligfelt. 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av ti ltakshaver) Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Vurdering: Tiltakshaver har det økonomiske ansvar for å ta var e på de naturkvaliteter som finnes i området, innenfor de rammer som utbyggingen gir. 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. Vurdering: Byggeteknik ken og byggemetoden vil være i ht. dagens standard og vurderes dermed som miljømessig gode. Alternative driftsmetoder, teknikker og utforming ansees om uaktuelt. 5. ENDRINGER AV PLANFORSLAGET UNDERVEIS Først e planforslag omhandlet en fase 1 og en fase 2, med et bestemmelsesområde #1 for fase 2. Planen tok utgangspunkt i en ønsket fremtidig utvikling av planområdet ved en eventuell fremtidig riving av eksisterende bolig. BKS3 var således inndelt med eget parkeringsareal, renovasjon, utvidelse av tun/lekeplass og videreføring av tomteinndeling og boligbebyggelse langs vegene. Henviser til plandokumenter innsendt første gang Etter behandling ble det bestemt at d ette skulle endres, slik at tidligere fase 2 (#1), som tok utgangspunkt i en videre utvikling av påbegynt struktur med tunløsning, nå har mer fokus på at eksisterende bolig består men uten at å utelukke muligheten e for fortetting på felt BKS3 i fremtiden. Planen ble lagt ut til offentlig høring I forbindelse med innsigelse fra Fylkesmannen vedr. manglende vurderinger i ROS - analysen, samt diverse andre faglige innspill har plandokumentene fått en revisjon. Primært dreide dette seg om brannberedskap, transport av farlig gods og overvannshåndtering. REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

18 6. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 6. 1 Sjekkliste for risiko og sårbarhet Det er fylt ut sjekkliste for arealplaner, for å sjekke ut om planforslaget kan komme i konflikt med nasjonale eller regionale mål og føringer. Planskjema er vedlagt planmaterialet. Tiltaket det skal planlegges for faller ikke inn under forskriftens 2 jfr. vedlegg I, som omfatter tiltak som alltid skal konsekvensutredes. Det falle r heller ikke inn under forskriftens 3, jfr. 4. Det er således konkludert med at planarbeidet ikke er omfattet av forskriften. 6.2 Vurdering av konsekvenser av planforslaget Barn og unges interesser R epresentant for barn og unges interesser var ikke til stede på oppstartsmøtet og det er ikke kommet uttale l se til oppstartsvarselet derfra. Skoleveg: Skolevegen til Korta skole går langs lite trafikker t adkomst veg Rognerudvegen og langs gangveg/fortau frem til Korta skole. Skolevegen til Raufoss skole går på gangveg/fortau praktisk talt hele strekningen, men det vil være behov for å krysse Storgata i Raufoss sentrum. Avstanden til begge skoler vil være ca 2 km. Tiltaket vil øke trafikkbelastningen på Rognerudvegen noe, men det vurderes at tiltaket i sin helhet ikke har noe n negative konsekvenser for skoleveg en. Det legges opp til en intern snarveg til fortauet med passasje gjennom støyskjermingen, slik at det ikke blir nødvendig å ferdes via Bjerkevegen/Rognerudvegen for å komme seg dit. S tøy, forurensning og sikkerhet Støy: Støyberegninger er utarbeidet av MjøsPlan AS den for planområdet. Deler av planområdet ligger i gul støysone og det er ifølge rapporten nødvendig med støyskjerm ing langs Øverbyvegen for å kunne oppnå tilfredsstillende støynivå for bebyggelsen som skal ligge nærmest vegen. Det er imidlertid ikke oppført noen nærliggende støyskjermer her tidligere, og en støyskjerm som kun strekker seg over e t lite strekke, kan fort virke stor og skjemmende på de ellers åpne omgivelsene. Det vil derfor bli lagt vekt på å finne løsninger for støyskjermen som ikke bryter for mye i det visuelle bildet i området. S Traf ikk s ikk erhet: Fortetting en vil medføre noe økt trafikk på adkomstvege r, noe som medfører noe mer trafikk i kryss Øverbyvegen Rognerudvegen. Det vil og så bli en ekstra avkjøring langs Bjerkevegen. Det legges også opp til at adkomsten til BKS3 kan sideforskyves langs Rognerudvegen ved en eventuell fortetting med nye boenheter på feltet. Brannberedskap: Det har vært dialog med brannvesenet pr. telefon i forbindelse med innsigelse til manglende vurdering av brannberedskap i ROS - analysen. De opplyser om at innsatstiden er på maks 10 minutter og at slokkevannet som finnes i området er tilstrekkelig. Det ligger bl.a. en kum i krysset Øverbyvegen/Rognerudvegen. Brannvesenet har også sett på forslaget til illustrasjonsplan og detaljreguleringsplan, samt blitt informert om mulige justeringer av planen, og mener at det er god nok fremkommelighet i planen. De kan parkere langs veiene og i tillegg kan parkeringsplassen på feltet benyttes. Videre er det flere adkomstmuligheter/passeringsmuligheter til og forbi planområdet om en av veie ne skulle ha redusert fremkommelighet. REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

19 Urban flom: I følge Norsk Klimaservicesenters Klimaprofil for Oppland er årsnedbøren i Oppland beregnet til å øke med ca. 20 %. Episoder med kraftig nedbør ventes å øke vesentlig både i intensitet og hyppighet, o g det anbefales inntil videre et klimapåslag på minst 40 % på regnskyll med varighet under 3 timer. Utfordringene med overvann ventes å bli større enn i dag, og det er derfor viktig å ta hensyn til dette i overvannsplanleggingen. Utbygging av planområdet vil medføre en økning av tette flater. Dette kan føre til konsekvenser både innad i feltet og for nedenforliggende eiendommer om nødvendige tiltak ikke gjennomføres i forbindelse med utbyggingen av feltet. I verste fall kan flom generelt sett medføre fare for både liv og helse samt påføre eiendommer, boliger og infrastruktur store skader. Tiltak i hht TEK : 1) Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt for å sikre vannbalansen i området og unngå o verbelastning på avløpsanleggene. 2)Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet. Med bakgrunn i ovennevnte er avbøtende tiltak beskrevet under punkt Ulykke med farlig gods/transport av farlig gods Det har vært dialog med brannvesenet pr. telefon og lokale transportfirmaer pr e - post (LRN og Toten transport) i forbindelse med innsigelse til manglende vurdering av transport av farlig gods i ROS - a nalysen. Ingen av de som har blitt kontaktet kjenner til at det foregår noe spesiell rutinemessig transport av farlig gods langs Øverbyvegen. LRN nevner at en av grunnene er at det er en undergang ut i fra Raufoss på 3 meter og at ingen lastebil kommer un der der. Toten transport opplyser at området ligger utenfor hovedveiene de vanligvis benytter, men at de har sporadisk transport langs Øverbyvegen, men at transport med farlig gods på denne veien i liten grad vil være aktuelt så lenge hovedveiene er åpne. Med bakgrunn i ovennevnte vurderes det at det er liten sannsynlighet for at det skal oppstå en ulykke nær planområdet som følge av transport av farlig gods. Planforslaget legger imidlertid opp til at frisikten i krysset Rognerudvegen/Øverbyvegen skal være tilfreds stillende og at fortauet langs Øvebyvegen forblir uendret. Fartsgrensen forbi planområdet er også forholdsvis lav med 40 - sone. Sol og skygge Sol - og skyggeanalyse: Sol - og skyggediagram nedenfor viser skygger for planområdet i periodene rundt vårjevndøgn, sommersolverv, og høstjevndøgn; på tidspunktene kl.10, 14 og 18. Tabellen viser at b ygningsmassene skaper en del skygge på tomta og delvis på det sentrale fellesarealet. I tillegg får de vestvendte private uteareal for bolig C skygge fra støyskjermen. Dette kan reduseres betraktelig ved å plassere en lavere støyskjerm og eventuelt bygge den med deler av glass. I sol - og skyggeanalysen har en støyskjerm på ca. 3m høyde blitt lagt til grunn. Forholdene med et lavere støyskjermingstiltak vil således ikke ha forverrede konsekvenser for plan en. REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

20 n g ø d n v rje å V r v e lv o s m m o S REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

21 n g ø d n v tje s ø H 6.3 Avbøtende tiltak A vbøtende tiltak vedr. støy : Planområdet ligger i sentrum av Raufoss langs Øverbyvegen. Boligene på tomta har private uteplasser med best sol på siden mot Øverbyvegen. Skjermingstiltaket skal gi gode støyforhold samtidig som det ikke vesentlig reduserer solforhold mot (sør - )vest. Det velges å legge vekt på tilstrekkelig skjerming fremfor høye skjermer som virker dominerende og ødeleggende for omgivelsene, da det stort sett er brukt vanlige gjerder og hekker langs Øverbyvegen. Det tilla tes port/passasje el.l. for gjennomgang til fortau o_sf1. Ved utbygging av felt BKS1, skal støy s kjermingstiltak mot Øverbyvegen utarbeidet i samsvar med et av forslagene omtalt i vedlagt støyrapport, datert Denne skal legges til grunn ved valg av løsning. Det foreslås en lavere støyskjerm (ca. 1m) i kombinasjon med fasadeisolerende tiltak som for eksempel (delvis) innglasset balkong. S tøyskjermingstiltak skal bygges ut i tak t med bebyggelsen og ferdigstilles før brukst ilatelse innen BKS1 kan gis. REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

22 Ved fortetting med nye boenheter på felt BKS3, skal det utarbeides en egen støyvurdering, slik at støyverdiene (jfr. tabell 3 i Klima - og miljødepartementets retningslinje T /2016) er ivaretatt tilstrekkelig før brukstilla telse kan gis. Det er tatt høyde for å muliggjøre en eventuell videreføring av støyskjerm en ved fortetting innenfor felt BKS3, og alternativ uten knekk er således vist i plankart et. Avbøtende tiltak vedr. sikkerhet: Sikring av frisikt mot Øverbyvegen og Rognerudvegen innlemmes i plankart og bestemmelser. Adkomst til parker ingsareal, f_spa1, er lagt til Bjerkevegen da utpåkjøring her kun vil kreve oversikt over en veg. Intern gangforbindelse mellom lekeareal og fortau skal fremgå av utomhusplan og port /passasje gjennom støyskjerm tillates. Avbøtende tiltak vedr. overvann og sikring mot urban flom. Det innlemmes i bestemmelsene krav om at det skal utarbeides en helhetlig teknisk plan for VA, inkl. løsning for overvannshåndtering, som skal fremlegges kommunen for godkjenning før tiltak kan igangsettes. Det vil bli etablert fordrøyningsmagasin innenfo r f_blk1. Foreslått plassering er illustrert i illustrasjonplan datert Avbøtende tiltak som lavbrekk i terreng, overvannssluk og fordrøyningsmagasin skal fremkomme av utomhusplan. Takvann tillates ikke ledet direkte til kommunalt overvannsnett, men skal ledes til terreng. Påslipp på inntil 5l/sek til kommunalt overvannsnett kan skje i ny innstikkum innenfor eiendomsgrense langs Øverbyvegen. Dimensjonering av fordrøyningsmagasin er del av V A - planen som kreves godkjent før byggetiltak. 7. VURDERING AV INNKOM NE MERKN ADER 7.1 Merknader etter oppstartsvarsling Det har kommet inn 7 innspill til varsel om oppstart. Det kom i tillegg frem noen synspunkter fra naboer og andre berørte på informasjonsmøtet som ble avholdt Under følger et k ortfat tet resymé av hvert enkelt skriv med f orslagsstiller s komment ar. Offentlige høringsinstanser Fylkesmannen i Oppland datert : Fylkesmannen viser til og forventer at nasjonale og regionale interesser omtalt i Planskjemaet og presisert i Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging i Oppland kap. 2 og 3, blir ivaretatt i det videre p lanarbeidet. De forventer også at kap. 1 om prosess og planforberedelse blir fulgt opp. Fylkesmannen anbefaler at det i planbeskrivelsen også vurderes høyere utnyttelsesgrad enn det de foreløpige skissene viser. Videre ber Fylkesmannen om at det ved høring av planforslag oversendes ett eksemplar av SOSI - fil og pdf - fil til Statens kartverk pr e - post. Forslagsstillers kommentar: Punktene i planskjemaet er gjennomgått og kommentert. %BYA er satt til 45 %. Statens ve gvesen (SVV) datert : SVV har følgende kommentarer: Adkomst. Illustrasjonen som er presentert, viser adkomst til nye boliger inn fra kommunal veg Rognerudvegen. Det er positivt, for det er ikke ønskelig med flere avkjørsler langs fylkesvegen. REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

23 Byggegrense til fylkesvegen er i utgangspunktet 20 meter fra midtlinja. De kan akseptere at den om nødvendig reduseres til 15 meter. Frisiktsone i krysset Rognerudvegen x fv.89 Øverbyvegen må inn i plankartet og i bestemmelsene. Fartsgrensen i Øverbyvege n er 40 km/t og dermed er kravet til frisikt 10 m x 36 meter. Kollektivholdeplass. Furulybakken er en holdeplass som de ikke kjenner til om er i bruk. Bussen stopper i så fall i vegkryssene med Rognerudvegen og Furulybakken. Dersom holdeplassen er i bruk, mener de det bør reguleres inn kantstopp med plattform. Dette må forslagsstiller avklare med Oppland fylkeskommune/opplandstrafikk i prosessen. Støy. Deler av planområdet er støyutsatt. Støyforholdene for boliger og uteområder må vurderes i henhold til grenseverdier gitt i Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T /2012). Eventuelle behov for støytiltak må innarbeides i planen. Forslagsstillers kommentar: Byggegrensen er satt til 15 meter fra senter fylkesveg. Ved å trekke be bygge lsen så langt ut som mulig, frigjøres det nok plass til interne gangveger, lek og uteoppholdsarealer sentralt i planen. Bebyggelsen bidrar også til å beskytte lekearealet mot støv og støy fra fylkesvegen. En byggegrense på 20m vil redusere mulighetene for en god tunløsning og en høy kvalitet på utearealer betraktelig. Frisiktsone i krysset Rognerudvegen Fv.89, er innlemmet i både plankart og bestemmelser. Kollektivholdeplassen Furulybakken 2 forblir som i dag. Opplands trafikk opplyser i sitt innspill til oppstartsvarselet at det ikke er bussholdeplass her, men at busser stopper i forbindelse med krysset og at de ikke ønsker at mulighetene for å stoppe her endres. Støyforhold er vurdert av MjøsPlan AS og støyrapport dat ert er vedlagt planmateriale. En lavere støyskjerm, med og uten glass, foreslås plassert inntil formålsgrensen mello m boligformål og annen veggrunn. Denne vil sikre grenseverdiene for utearealer (55dB), samt solforhold på private utearealer. Til tak i fasaden vil sikre ytterligere støyreduserende behov. Det te er innlemmet i bestemmelser som skal sørge for at anbefalte tiltak iverksettes. Forslagsstiller har også vært i dialog med SVV vedrørende plasseringen av støyskjermen. Denne kunne settes opp nærmere vegen enn byggegrensen til veg, men måtte stå utenfor arealet annen veggrunn i gjeldende plan. Oppland fylkeskommune datert : Regionalenheten: Varselet angir at planen vil være i samsvar med kommuneplanens arealdel og at planen ikk e utløser krav om KU. Det går ikke fram om Vestre Toten kommune har fattet vedtak om dette. De minner om at det er kommunen som er planmyndighet og som skal avgjøre spørsmålet. De tar konklusjonen til etterretning. Fortetting med boliger nær Raufoss sentr um mener de t er et godt tiltak og de har ingen vesentlige merknader til dette formålet. De nevner at det ikke er oppgitt hvor mange boenheter som den viste illustrasjonen gir og at en utnyttelse opp mot 3 boliger pr. daa på det nye utbyggingsområdet bør være et mål. A ndre hensyn de mener bør vurderes er muligheten for tilgjengelige boliger og at det bør settes krav til en andel tilgjengelige boliger på f.eks. 50 %. Samtidig bør strøkskarakteren ikke endres for mye. De mener videre at vektleggingen av felles uteområder som er vist i illustrasjonen er god. Planen bør inneholde et krav om minste uteoppholdsareal (MUA). Det må gjøres støyberegninger og foreslås tiltak dersom beregningene viser verdier over normene i veileder T /2012. Opplandstrafikk: Opplandstrafikk in formerer om at holdeplassen Furulybakken 2 ligger inne i planområde og at det daglig er passasjerer som bruker denne holdeplassen. Det er REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

24 ikke bussholdeplass her i dag, men busser stopper i forbindelse med krysset og de ønsker ikke at mulighetene for å sto ppe her endres. Kulturarv: Ut fra deres arkiv har de ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med kulturminner. De vil imidlertid gjøre oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf l ov om kulturminner 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dett e. Forslagsstillers komment ar: Regionalenheten Punktet vedr. konsekvensutredning er gjennomgått på oppstartsmøte og det er ikke krysset av for at konsekvensutredning er nødvendig. Dette ble også bekreftet i e - post fra saksbehandler Støyvurdering er foretatt og rapport ve dlagt planmaterialet. Krav om minste uteoppholdsareal er innlemmet i bestemmelsene. Øv rige innspill tas til etterretning. Opplandstrafikk Mulighetene for å stoppe bussen på Furulybakken 2 forblir uendret. Det må settes opp en støyskjerm langs fylkevegen, men denne vil ikke komme i konflikt med fortauet og busstoppet. Kulturarv : Innspill tas til etterretning. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) datert : DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser av regional, nasjonal eller internasjonal verdi, bergrettigheter eller masseuttak i drift, og de har dermed ingen merknader til varsel om oppstart av planarbeid for Solgård i Vestre Toten kommune. Jernbaneverket datert : Jernbaneverket har ingen merknader da planområdet ikke berører jernbanens interesser. Eidsiva Nett (EN) e - post mottatt : EN har ingen kommentarer til arbeidet foruten at de ber om at det blir tatt hensyn til deres eksisterende nett i området. De har både høy og lavs penningsnett på og utenfor den aktuelle tomten. De ber også om at utbygger tar kontakt tidlig med EN for å avklare effektbehov og nettilknytning. Forslagsstillers kommentar: Følgende er innlemmet i planbestemmelsene: «Nettilknytning, eventuell omlegging a v høyspent - /lavspenningskabler i området og tiltak innenfor faresone H370_1 ska l skje i samarbeid med netteier.» Videre er også følgende bestemmelse tatt med: «Før tiltak kan igangsettes innenfor planområdet skal høyspentkabel innenfor faresone H370_1 være påvist. Plassering av eventuell nettstasjon og tiltak innenfor faresone H370_1 skal avklares med netteier.» NVE e - post mottatt : NVE informerer om at det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer, er å ta tilstr ekkelig hensyn til flom og skredfare i arealplanleggingen. Plan og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK 10 Kapittel 7) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. NVEs retningslinjer 2/2011 Flaum og skredfare i a realplanar beskriver hvordan en kan ta hensyn til disse naturfarene. Kommunene må også tilpasse arealbruken til klimaendringer som blant annet innebærer mer nedbør og ekstremvær. Som et bidrag i vurderingen av hvordan tema innenfor NVEs forvaltningsområde r kan REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

25 ivaretas i planleggingen, har NVE sendt med en sjekkliste. Sjekklista gir en kortfattet oversikt over når og hvordan ulike tema skal innarbeides i reguleringsplaner, og inneholder linker til mer informasjon og veiledere for utredning av naturfare. De anbefaler at sjekklista benyttes aktivt i forbindelse med risiko og sårbarhetsanalysen (ROS) for planområdet. NVEs retningslinjer 2/2011 og sjekklista ligger også tilgjengelig på NVEs nettsider om arealplanlegging: ogskred/arealplanleggi ng. Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring. På grunn av store saksmengder har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til å svare ut alle saker på offentlig ettersyn. Manglende uttalelse fra NVE betyr derfor ikk e nødvendigvis at deres ansvarsforhold er sjekket ut og planens innhold funnet tilfredsstillende. Manglende uttalelse fra NVE endrer ikke på tiltakshavers ansvar for sikker utbygging jf. pbl 29 5 og TEK 10, eller kommunens ansvar for å påse at dette er i varetatt jf. pbl Forslagsstillers kommentar: Tas til etterretning. Sjekkliste er gjennomgått. Organisasjoner, foreninger og interessegrupper Ingen. Direkte berørte parter og naboer Det har ikke kommet inn skriftlige konkrete merknader fra naboer og andre berørte parter. I forbindelse med informasjonsmøtet som ble avholdt , ble det notert ned noen ønsker/ synpunkter fra de naboene/berørt e som var tilstede. Disse er kort oppsummert og kommentert under: - Sjekk av tomtegrenseoppgang, spesielt mot gnr/bnr 12/75. Kommentar: Klarlegging av grense er bestilt fra Vestre Toten kommune. - Nabo på gnr/bnr 12/75 ønsker at garasjene flyttes sammen mot vest og litt større avstand til sin tomt. Kommentar: Plassering av innkjøring (Bjerkevegen) er vurdert plassert lengst mulig unna kryss med tanke på trafikksikkerhet/oversiktlighet. Plasseringen av innkjøringen og behovet for nødvendig ryggeareal bidrar til at garasjene må plasseres forholdsvis nærme eiendoms grensene. Etter infomøte har avstande n mellom tomt og garasje økt (se illustrasjonsplan). - Vedr. trærne som står på tomten, så er naboene svært positive til at disse fjernes. Kommentar: I nnenfor lekearea l/uteoppholdsareal vil solforhold og beplantningens kvalitet avgjøre om noe av beplantn ingen kan bevares. Trær som kommer i konflikt med parkeringsareal og boligbebyggelse må fjernes. - Det opplyses om mye kantparkering langs Rognerudveien, og at de er bekymret rundt hvorvidt en såpass stor økning av antall enheter vil medføre enda flere pa rkerte biler. Kommentar: Det er ikke ønskelig fra kommunens side å legge til rette for parkering langs veien, da overordnet mål for sentrumsnære områder er å redusere bilbruken. Parkeringskapasitet for planområdet er vurdert internt på tomta. - Nabo (12 /75 ) ønsker at adkomsten til BKS1-2 vurderes fra Rognerudvegen. Av sikk erhetsmessige hensyn så ble dette vurdert dit hen at avkjøring fra Bjerkevegen mest sannsynlig medfører best oversikt ved utpåkjøring, da man her kun trenger å ha oversikt over en vei. Adkomst fra Rognerudvegen vil pga nærheten til krysset Rognerudvegen - REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

26 Bjerkevegen medføre at man må ha oversikt over to veier ved utpåkjøring. Eventuelle nye boenheter innenfor BKS3, vil imidlertid få avkj øring fra Rognerudvegen. - Ved en eventuell fortetting på BKS3 (tidligere angitt som fase 2), er det ønskelig at terrenget senkes noe for å bedre frisikten i krysset Rognerudvegen - Øverbyvegen. - Det ble opplyst om Kabler/EL og at dette må hensyntas i pla nleggingen. Kommentar: Løsning for EL skal hensyntas i samarbeid med strømleverandør. VA - plan skal godkjennes av kommunen før tiltak kan igangsettes. - Det ble stilt spørsmål i forbindelse med høyder og forholdet til eksisterende høydekrav, begrensing av fyllinger og at man kanskje følger terrenget mest mulig. Nabo (12/75) er positiv til om terrenget senkes noe for garasjebebyggelsen for at ikke disse skal virke veldig ruvende. Kommentar: Høyder avklares i byggesaken, men rammene er satt i bestemmelsene til detaljplanen. - Det var også spørsmål i forbindelse med hvor mange etasjer bebyggelsen vil bestå av. Kommentar: Det legges opp til bebyggelse med 2 - plansløsning. 3 - og 4 - mannsbolig ( er ) med to fulle etasjer og 2 - mannsbolig(er) med sokkel. 7.2 Merknader etter offentlig ettersyn Liste over innsigelser Nr Kommunens referanse Navn Dato A 16/ Fylkesmannen i Oppland Liste over uttalelser Nr Kommunens referanse Navn Dato 1 16/ Direktoratet for mineralforvaltning / Kartverket / Bane NOR / NVE, Region Øst (Norges vassdrags - og energidirektorat) 5 16/ Regionalenheten Oppland fylkeskommune / Teknisk driftsavdeling Veste Toten kommune / Statens Vegvesen, Plan og trafikk Oppland / Fylkesmannen i Oppland REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

27 Oppsummering av innsigelser A Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen har fremmet innsigelse til planforslaget pga. ufullstendig ROS - analyse som mangler vurdering av overvann, transport av farlig gods og brannberedskap. Se også uttalelse fra Fylkesmannen (nr.8) i skjemaet med uttalelser. Forslagsstillers kommentar - Forslagstiller vil benevne at veilederen som ble brukt til ROS - analysen var aktuell i tiden da planarbeidet ble påbegynt. Etter avtale med Fylkesmannen gjennom telefonisk kontakt , vil de omtalte tema overvann, transport av farlig gods og bra nnberedskap bli innarbeidet i den opprinnelige ROS - analysen. Der det er hensiktsmessig blir viktige moment og eventuelle avbøtende tiltak innarbeidet i resten av planmaterialet. Med dette ansees kravene i innsigelsen som etterkommet. Se også forslagsti llers kommentar (nr.8) i skjemaet med uttalelser. Oppsummering av uttalelser 1 Direktoratet for mineralforvaltning - DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser av regional, nasjonal eller internasjonal verdi, bergrettigheter eller masseuttak i drift, og vi har dermed ingen merknader til saken. Forslagsstillers kommentar - ingen kommentarer. 2 Kartverket - Kontrollrapport for Solgård viser status godkjent på alle punkt. - ingen kommentarer. 3 Bane NO R - Viser til sine innspill ved planoppstart og har ingen ytterligere merknader - ingen kommentarer. 4 NVE, Region Øst (Norges vassdrags - og energidirektorat) - NVE viser til perioder med store saksmengder og manglende ressurser for behandling av arealplaner og har derfor ikke kunne behandlet planen til Solgård. - sjekkliste er brukt i forbindelse med planarbeidet. REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

28 NVE viser i tillegg til vedlagt sjekkliste knyttet til NVEs ansvarsområder. 5 Regionalenheten Oppland fylkeskommune - Viser til a t deres merknader fra varsel om oppstart er vurdert og innarbeidet. Ingen ytterligere merknader. - Kulturarvenheter har ingen merknader. - Opplandstrafikk har vurdert planforslaget og har ingen merknader utover Statens Vegvesen sin kommentar, nemlig ønsker om å etablere kantstopp for Furulybakken dette bør ligge utenfor denne planen. - ingen kommentarer. - ingen kommentarer. - ingen kommentarer. 6 Teknisk driftsavdeling Veste Toten kommune - Driftsavdelingen mener intensjonen om fortetting i boligområder må planlegges og bygges innenfor arealene som er tilgjengelige med byggegrense på 10 meter. Teknisk driftsavdeling krever at b yggegrense settes til 10 meter. Begrunnels er behovet for tilstrekkelige sikkerhetsmarginer for utførelse av vegved likehold og håndtering av overvann. Det er av avgjørende betydning at brøyting av snø, lagring av snø og utførelse av vegens øvrige behov for drift og vedlikehold kan utføres uten fare for skader på bygninger og øvrige installasjoner på vegens naboeiendomm er. - 8m byggegrense langs Rognerudvegen og Bjerkevegen er valgt som følge av de ulike innsnevringene. En byggegrense på 8m fra senter veg vil å øke kvaliteten internt i planområdet på private utearealer og felles leke - og oppholdsarealer. I tillegg vil plasseringen av bebyggelsen langs vegen muliggjøre fortetting på en skånsom måte uten å ende opp med veldig tettstilt bebyggelse. Bebyggelsen vil samtidig skjerme det sentrale grøntarealet fra vegene. Med bakgrunn i kommunens intensjon om å fortette plano mrådet, anses det at den foreslåtte 8 - meters byggegrensen gir rom for økt kvalitet inne på tomta. For å ivareta tilstrekkelige arealer til vegformål og eventuelt snølagring, økes bredden på «annen veggrunn» langs Rognerudvegen til 1,75m. For å sikre tilstr ekkelig areal til veg, grøft og snøopplag settes bredden på annen veggrunn til 1,75m. Den totale vegbredden blir således økt på noen områder. 7 Statens Vegvesen, Plan og trafikk Oppland - Statens vegvesen har ingen merknader til planen. - ingen kommentarer. REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

29 8 Fylkesmannen i Oppland - Barn og unge : Generelt mener Fylkesmannen at det ved utbygging av områder med konsentrert bebyggelse bør stilles krav om at leke - og uteoppholdsareal skal være opparbeidet i henhold til planen før det gis ferdiga test for første bolig. - Arealutnytting : Fylkesmannen ber kommunen om å vurdere å stille krav til høyere minimum antall boenheter på område BKS3 om mulig. Dermed støttes rådmannen som i saksframlegg mener at 13 boenheter bør være et minimumskrav i bestemmelsene. For å sikre høy arealutnyttelse b ør det sette krav om minimum 13 boenheter innenfor planområdet. - tas til etterretning. - tas til et terretning. - Støy : Fylkesmannen anbefaler at kartlagte støysoner vises som hensynssoner på plankartet. - Risiko og sårbarhet : Det er utarbeidet en ROS - analyse, men da etter gammel veiledning og ikke e tter ny veileder som kom i april Fylkesmannen mener at overvannshåndtering, transport av farlig gods langs fv.89 og brannberedskap, spesielt adkomst for brannutrykningskjøretøy og slokkevann, må tas med i analysen. Ut fra at planforslaget ikke har en tilfredsstillende ROS - analyse, fremmer Fylkesmannen innsigelse til planen. Den mangler vurderinger og eventuelle avbøtende tiltak mot uønskede hendelser som overvann, transport av farlig gods og brannberedskap. - tas til etterretning. - Forslagstiller vil benevne at veilederen som ble brukt til ROS - analysen var aktuell i tiden da planarbeidet ble påbegynt. Etter avtale med Fylkesmannen gjennom telefonisk kontakt , vil de omtalt e tema overvann, transport av farlig gods og brannberedskap bli innarbeidet i den opprinnelige ROS - analysen. Der det er hensiktsmessig blir viktige moment og eventuelle avbøtende tiltak innarbeidet i resten av planmaterialet. Med dette ansees kravene i innsigelsen som etterkommet. REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30

30 8. FORSLAGSSTILLERS EGNE VURDERINGER Forslagstiller vurde re r p lanen til å oppfylle intensjonen i kommuneplanen på sentrale punkter. Planen åpner for fortetting nær sentrum og en utbygging vil medføre bedre utnytting av eksisterende infrastruktur. Bebyggelsen er plassert slik at det gir rom for et åpent tun sentralt på området med god tilgjengelig for de nye beboerne. Ved en eventuell fortetting på BKS3, kan det tilstøtende tunet utvides om forholdene tillater det. Bebyg gelsesstrukturen videreføres i den grad at man også finner større sammenhengende grøntområder/hager på omkringliggende eneboligtomter og s amtidig vil tomta oppfylle funk sjonen som et fortettingsområde. Det har ikke kommet krav i merknader til varsel om oppstart som planen ikke oppfyller. 9. M ATERIELL SOM INNGÅR I PLANFORSLAGET Materiellet består av: Vedlegg : Dato: Reguleringsplan Beskrivelse ( denne) rev Reguleringsplan Bestemmelser rev Reguleringsplan Plankart rev. ettersendes Reguleringsplan Plankart sosifil rev. ettersendes Sosikontroll/rapport rev. ettersendes Illustrasjonsplan med snitt rev Sol - og skyggeanalyse ROS - analyse rev Avisannonse Støy vurdering MjøsPlan AS Merknader til oppstartsvarsel 11 - Planskjema 12 - REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD - PLANBESKRIVELSE Side av 30