BØMLO VATN OG AVLØPSSELSKAP AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BØMLO VATN OG AVLØPSSELSKAP AS"

Transkript

1 BØMLO VATN OG AVLØPSSELSKAP AS NORSK VANNFORENING ER DAGENS ORGANISERING AV VA - VIRKSOMHETEN OPTIMAL FOR Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER? ERFARINGER MED VA SELSKAP SOM AS Roy-Sverre Amundsen Daglig leder BVA

2 BØMLO VATN OG AVLØPSSELSKAP AS - Bakgrunn Alternativ organisering av kommunale tjenester. - Hvorfor aksjeselskap? - Organisering og rollefordeling. - Erfaringer med BVA. - Framtid Regionalisering / Interkommunalt samarbeid / Felles organisering.

3 BAKGRUNN Stiftet 17. desember 2002 Operativ fra 1. januar 2003 Aksjekapital 3,0 mill. kr. ( tinginnskudd ) Bømlo kommune er eneaksjonær

4 HVORFOR AKSJESELSKAP? ALTERNATIVE ORGANISASJONSMODELLER Konkurranseutsetting av driften BUM modell Kommunalt foretak drift og vedlikehold Aksjeselskap drift og vedlikehold Aksjeselskap Totalansvar med både eiendomsrett til VA - anleggene / utbygging og drift / vedlikehold

5 NEW PUBLIC MANAGEMENT NMP MODERNISERING AV OFFENTLIG SEKTOR FORNYING AV OFFENTLIG SEKTOR

6 MODERNISERING AV OFFENTLIG SEKTOR NEW PUBLIC MANAGEMENT - NPM NPM - ET SETT MED VIRKEMIDLER (IKKE IDEOLOGI ELLER EGEN TEORI) ADAPTIVE MODELLER FRA PRIVAT SEKTOR - 2 SØYLER 1. Økonomisk begrunnelse for endringer 2. Organisatorisk og ledelsesmessig begrunnelse for endringer

7 NEW PUBLIC MANAGEMENT - NPM SØYLE 1 ØKONOMISK BEGRUNNELSE Privatisering Konkurranseutsetting Kontraktsstyring fra hierarki til marked Brukerbetaling delfinanisering Benchmarking Kvasimarkeder (BUM modeller internt) Endrede finansieringsformer fra ramme til stykkpris Resultatorienterte insentiv- / belønning- / lønnssystemer

8 NEW PUBLIC MANAGEMENT - NPM SØYLE 2 ORG./LEDELSESM. BEGRUNNELSE Entreprenøraktig ledelse / Prestasjon - resultat Strategisk ledelse langsiktighet Flatere strukturer Mål og resultatstyring / Endring av systemer (BMS) Retorikk, system og språkutvikling fra privat sektor Nye reformmodeller fra forvaltning til management Fra forvaltning og offentlig eierskap til AS og børs Brukerfokus frihet til å velge

9 BAKGRUNN - MÅL Erkjennelsen av at noe må gjøres Legitimitet / Ryddighet / Tillit Rendyrking av selvkostprinsippet Mindre byråkrati / Effektiv organisasjonsform Handlefrihet og beslutningsdyktig Handlekraft og entreprenørskap Effektivisering av VA - tjenestene Ansvarliggjøring for resultat / Større fokus på inntektssiden Frihet ved rekruttering og kompetanseutvikling Prestasjonsorientering / Fokus på resultat

10 FOKUS Fokus på resultat / inntekter / finansiering Fokus på fag, kvalitet og miljøutfordringer Rekruttering / Kompetanseutvikling / Belønningssystem Organisasjonskultur Konkurransekraft Entrepriseform / Profesjonalisering av prosjektgjennomføringer Skattefinansiering versus avgiftsfinansiering Overtakelse av gjeld 50 mill. kr.

11 FORMÅL Selskapet sitt formål er kjøp, utbygging, drift og vedlikehold av vatn og avløpsanlegg i Bømlo kommune, og andre oppgaver i tilknytning til dette. Selskapet kan også utføre oppdrag for andre kommuner og privat virksomhet, og engasjere seg i lignende virksomhet. Selskapet skal på grunn av sitt allmennyttige formål drives etter selvkostprinsippet. SKATTEFRITAK

12 ORGANISERING OMFORDELING AV RESSURSBRUKEN Hierarkisk løsning Gjøre det selv? Markedsløsning Kjøpe tjenester? Samarbeid med andre Hybride organisasjoner?

13 Kommunestyret Støtte / Stab Tekn. Internkontroll / HMS Ledningskartverk Godkjenning / Kontroll Saksbeh. / Arkiv Støtte / Stab / Merk. Merkantile funk. / Økonomi Lønn og og personal Formannskapet Teknisk utvalg Ordfører Rådmannen Teknisk sjef POLITISK ORGANISERING ADMINISTRATIV ORGANISERING Plan / oppmåling Forvaltning Driftssjef Driftsingeniør VVA Utbyggingsavdeling Operativ leder Vann og Avløp Drift og vedlikehold Veganlegg Drift og vedlikehold ORGANISASJONSPLAN - KOMMUNAL ORGANISERING

14 Støtte / Stab Tekn. Internkontroll / HMS Leidningskartverk Godkjenning / Kontroll Saksbeh. / Arkiv Støtte / Stab / Merk. Kjøp av tenester Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS Styret Jan Willy Folgerø-Holm Leiar i styret Dagleg leiar Driftsansvarleg Prosjekt / Invest Prosjektering / Utbygging Prosjektorganisering Vassforsyning Drift og vedlikehald Avløp Drift og vedlikehald Bygg / Verk. / Miljøs Drift og vedlikehald Miljøst. Distr. Prod. Distr. Prod. Bygg VA Driftsb. Verksted Lag./Uts. ORGANISASJONSPLAN

15 REGNSKAPSPRINSIPPER KOMMUNE VERSUS AS Kalkylerenter versus reell rentekostnad (3 årig statsobligasjonsrente + 1 %) Tilknytingsgebyr fordeles over 20 år og aktiveres i balansen (fra 2005) Avskrivningstiden (forventet levetid) på ledningsanlegg økes fra 40 år til 80 år (fra 2008) Verdien av egenproduksjon på investeringer aktiveres i balansen Ingen fordelingsproblematikk for felleskostnader

16 KALKYLERENTA - HISTORIKK 3 ÅRIG STATSOBL.RENTE + 1 % Årstall Statsobl. Tillegg Kalkyler ,13 1,0 14, (Snitt) 10,62 1,0 11, (Snitt) 6,50 1,0 7, (Snitt) 5,20 1,0 6, (Snitt) 6,48 1,0 7, ,24 1,0 5, ,95 1,0 3, ,90 1,0 3, ,74 1,0 4, ,79 1,0 5, ,53 1,0 5, ,71 1,0 3,71

17 BØMLO KOMMUNE OG BVA Overordnet politisk styring og kommunal administrativ kontroll Sentrale og lokale forskrifter Hovedplaner for vatn og avløp Hovedavtale mellom Bømlo kommune og BVA Utslippstillatelser og beredskap

18 BØMLO KOMMUNE OG BVA Bømlo kommune skal ivareta flere roller : * Eierskap / Eneaksjonær / Eierstyring - Generalforsamling / Styret * Kontraktspart Bestiller og kunde * Myndighetsutøvelse Forvaltning / Forurensningsmyndighet / Beredskap Administrasjonen * Arenaer for informasjon / diskusjon Kommunal organisering versus parlamentarisme

19 BØMLO KOMMUNE OG BVA Bømlo kommune har forvaltningsansvaret (lover og forskrifter). - Skille mellom forvaltning og tjenesteyting? Politisk styring og prioritering på hovedplannivå. Årlige vedtak i kommunestyret om gebyrnivå. - Hva skjer med ombudsmannsrollen? - Demokratisk underskudd / Maktstrukturer? BVA er lednings og anleggseier. - Endring av eierskap/private aksjonærer på sikt? (Ikke aktuelt etter lovfastsetting om offentlig eierskap (direkter / indirekte) til infrastrukturen)

20 HOVEDAVTALEN MELLOM BK OG BVA Sitat punkt 1 i avtalen : Verksemda til BVA skal finansierast ved aksje kapital, samt årlege gebyr og tilknytingsgebyr frå abonnentane. Vass og avløpsgebyr skal krevjast inn i samsvar med forskrift. Ikke klagerett etter forvaltningslova på forskrifter. BVA gjør få enkeltvedtak.

21 DRIFTSAVTALEN MELLOM BK OG BVA Sitat punkt 1 i avtalen : Gebyrregulativ som fastset årlege gebyr, tilknytingsgebyr og andre gebyr knytt til avgiftsområda skal vedtakast av BK etter innstilling frå BVA. Direkte innstillingsrett!

22 BØMLO KOMMUNE OG BVA BVA gir graveløyve og har ansvaret for ledningskartverket. Bømlo kommune er forurensningsmyndighet og gir utslippstillatelse. - Klar rollefordeling! - Rådmannen / adm. blir kontraktspart. BVA gir uttalelse om tilknytning til VA anlegg i byggesaker og arealplaner. BVA godkjenner alle private tekniske VA paner for anlegg som skal overtas til drift og vedlikehold.

23 BØMLO KOMMUNE OG BVA FORVALTNING - DELEGERING Plan og bygningslova. - Pålegg om tilknytning til offentlige anlegg - Kan ikke delegeres Forureiningslova. - Kontroll av utslipp fra separate avløpsanlegg - Kan delegers Kommunen gir pålegg

24 BØMLO VATN OG AVLØPSSELSKAP AS - Erfaringer - Utfordringer - Framtid

25 ERFARINGER / MÅLOPPNÅELSE * Erfaringene etter 7 år er positive. * Eierene er godt fornøyd. * Samarbeidet og samhandlingen med Bømlo kommune er god og målrettet. * Måloppnåelse i forhold til forventninger er gode. Objektivitet / Forvaltningsrevisjon fra Deloitte / Brukerundersøkelse TNS Gallup * Ingen ansatte kunne tenke seg en framtid som i gamle Bømlo kommune.

26 FRAMTIDSPERSPEKTIV KOMPETANSEPERSPEKTIV MARKEDSPERSPEKTIV FINANSIERINGSPERSPEKTIV MILJØPERSPEKTIV - DET YTRE MILJØ ARBEIDSMILJØPERSPEKTIV

27 KOMPETANSEPERSPEKTIV STABILTET / REKRUTTERING STATE OF THE NATION - RIF 2010 Det er stort behov for rekruttering av VA personell. Eldrebølgen slår til for fullt innen VA sektoren i løpet av 5 år. Økt rekruttering av lærere og studenter pga nært forekommende pensjonistbølge må priotriteres.

28 KOMPETANSEPERSPEKTIV STABILTET / REKRUTTERING Konkurranse om arbeidskraften både kompetanse og kapasitet. Ingen VA faglig grunnutdanning på videregående skole Generasjonsskifte lokalt og generelt på landsbasis / Bedriftsspesifikk kompetanse opparbeidet over lang tid Hvordan rekruttere de rette medarbeiderene, og få de til å bli? Mer marked, konkurranseutsetting og kontraktsstyring. Mindre hierarki og egenproduksjon.

29 MARKEDSPERSPEKTIV ENTREPRENØRER / LEVERANDØRER Få entreprenører som finner interesse av å regne anbud når markedet er godt. Færre leverandører satser i det kommunaltekniske markedet Kompetanse og kapasitet når det gjelder planlegging / prosjektering av kommunaltekniske anlegg. Lovverk, forskrifter og innkjøpsregler krever ressurser, kapasitet og kompetanse på innkjøpssiden.

30 FINANSIERINGSPERSPEKTIV GEBYRFINANSIERTE TJENESTER Professor Hallvard Ødegaard til State of the nation : Ettersom norske vannverk (og avløpsverk) kan kreve inn gebyr for å sikre tilfredsstillende kvalitet på tjenestene burde det ikkje være noe problem å ta betydelig økonomiske løft i investeringer og drift. Det viser seg imidlertid at lokalpolitikere kvier seg for å øke gebyrene selv om de ligger på et meget lavt nivå i Norge i forhold til land det er naturlig å sammenligne med. Hvor er vann og avløpspolitikeren (om ho eller han finnes)?

31 DET PERSPEKTIVLØSE PERSPEKTIV Det koster like mye pr. dag for fri bruk av vatn og avløpstjenester som en kopp kaffe på kafe eller en halv liter flaskevann i kiosken.

32 MILJØPERSPEKTIV AVLØP OG DET YTRE MILJØ Kommunen er forurensningsmyndighet for alle utslipp frå (ny avløpsforskrift). Utslipp til gode sjøresipienter med primærrenisng via mekaniske renseanlegg / slamavskillere Pumpestasjoner i nedslagfelt til ferskvanns resipienter fellesledninger er et stort problem - separasjon er en stor utfordring

33 ARBEIDSMILJØPERSPEKTIV KLOAKK - TILTAK Fra mekaniske renseanlegg til slamavskillere Alle pumpestasjoner med tørroppstilte pumper Ingen bevegelige deler i pumpesumpen BVA overtar ikke pumpestasjoner som ikke tilfredsstiller arbeidsmiljøkravene

34 REGIONALISERING / INTERKOMMUNALT SAMARBEID FELLES ORGANISERING REGIONALISERING / STØRRE ENHETER? MER FUSJON / MINDRE FISJON? SAMARBEID ELLER FELLES ORGANISERING? IKS ELLER AS? LIKE GEBYRREGULATIV OG LOKALE FORSKRIFTER? FRA IVAR IKS TIL ROVAR AS HVORFOR IKKJE GJENNOMFØRBART?

35 FRAMTIDEN Vil sjølvkostprinsippet overleve? Vil VA sektoren bli markedsgjort? Er det legitimt og ønskelig å betale utbytte til aksjonærer over VA - gebyrene? Er toget gått for en enhetlig VA organisering, eller må vi leve med hybrider, multi utilities og fragmentert organisering?

36 TAKK FOR MEG! Har dere spørsmål : Tlf. :

37 OFFENTLIG EIERSKAP SENTRALPOLITISKE TEMA NOU : 2006 Når sikkerhet er viktig Forslag om lovendring

38 OFFENTLIG EIERSKAP I sammendraget til NOU : 2006 Når sikkerhet er viktig heter det blant annet, sitat : Utvalget vil på generelt grunnlag peke på at vann- og avløpsnett tilfredsstiller kravet om kritisk avhengighet og absolutt nødvendighet både for vannforsyning og avløpstjenester i og med at de er lokalt naturlige monopoler slik at det ikke fins brukbare alternativer.

39 OFFENTLIG EIERSKAP Med referanse til NOU 2006 : 6 er det fremmet et lovforslag fra Senterpartiet med følgende ordlyd, sitat : Stortinget ber Regjeringa fremme en ny lov for å sikre at vann - og avløpsinfrastrukturen forblir heleid av det offentlige i all framtid. Loven gir unntak fra offentlig eie av vann og avløpsvirksomheter som i dag er organisert i ikke-kommerseielle private andelslag eid av abonnentene, slik at dagens eierorganisering for disse kan videreføres under denne loven.

40 KONKURRANSEUTSETTING Offentlig finansiering av tjenesten med kommunen, fylkeskommunen eller staten som bestiller. Det offentlige har som bestiller ansvaret for kvaliteten på tjenesten ovenfor bruker / klient / abonnent / kunde, og det forvaltningsmessige ansvaret. Privat utførelse av tjenesten gjennom tidsbegrensede kontrakter oppnådd gjennom konkurranse i et åpent marked.

41 PRIVATISERING Avslutte offentlig tjenesteyting (lovpålagt versus ikke lovpålagt offentlig tjenesteyting). Gjelder både finansiering og utførelse av tjenesten. Det som tidligere var en offentlig teneste (ikke lovpålagt) blir markedsgjort og basert på markedskreftene tilbud og etterspørsel / 100% brukerfinansiert. Hybrider Gråsoner / Snikprivatisering

42 Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS Støtte / Stab Tekn. Internkontroll / HMS Ledningsk.verk Godkj. / Kontroll Saksbeh. / Arkiv Støtte / Stab / Merk. Kjøp av tenester Dagleg leiar Roy Sverre Amundsen Driftsansvarlig Odd Petter Habbestad Prosjekt / Invest Prosjektering Utbygging Prosjektorganisering Egenprodukjson Leif Selle Per Sverre Toft Vassforsyning. Steinar Halleraker Vidar Wiik Jan Ottar Hope Avløp Jan Roar Grutle Thor A. Larsen Jan Ottar Hope Bygg / Verk. / Miljøs Leif Økland Alf H. Sørenes Miljøst. Distribusjon Produksjon RA Distribusjon Produksjon RA Bygg VA Driftsbygn. Verkstad Lag./Uts. ORGANISASJONSPLAN / ANSVARSKART

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser Levanger kommune Utførerens rammebetingelser BAKGRUNN Gjennomføring av BUM-modellen fra 1.1.2004 innebærer ny oppgave- og ansvardeling internt i Levanger kommune. Bestilleren får etter modellen bl.a. ansvar

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

Offentlige velferdsgoder

Offentlige velferdsgoder Bjarne Jensen Offentlige velferdsgoder Økonomistyring, regnskapsprinsipper og New Public Management Delrapport 1: Økonomistyringssystemer og New Public Management Høgskolen i Hedmark Rapport nr. 12 2007

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

New Public Management i praksis

New Public Management i praksis New Public Management i praksis - En studie av Narvik VAR KF Marianne Dobak Kvensjø Mastergradsoppgave i statsvitenskap Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2009 1 Forord Nå

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Del 1 Generell del Vedtatt i Kommunestyret 25.11.2010 Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Motiver for selskapsdannelse...

Detaljer

Nye selvkostregler i 2014

Nye selvkostregler i 2014 Nye selvkostregler i 2014 May Rostad, Kinei AS Vann, avløp og nye rettsregler 2014 26. og 27. november 2014, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Innhold A. Retningslinjene for beregning av

Detaljer

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune God selskapsstyring i Kongsvinger kommune Vedtatt av kommunestyret 30.08.07 Innledning Med dette framlegges to dokumenter som skal gi kommunestyret et samlet grunnlag for å drøfte Kongsvinger kommunes

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Driftskomité TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 4 1.1Hensikten med en eierskapsmelding...

Detaljer

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Gjennomgang av Trysil kommunes selskap... 6 2.1 Kategorisering av eierskap... 6 2.1.1 Finansielt eierskap... 6 2.1.2

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Gjennomgang og status - Sandnes Bydrift KB

Gjennomgang og status - Sandnes Bydrift KB SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102564 : E: 210 : Per Hanasand Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 24.05.2011 74/11 Bystyret 31.05.2011 SANDNES BYDRIFT

Detaljer

Markedsretting av offentlig sektor virkemidler og handlingsrom. Fanny Voldnes

Markedsretting av offentlig sektor virkemidler og handlingsrom. Fanny Voldnes Markedsretting av offentlig sektor virkemidler og handlingsrom alternativer Fanny Voldnes Forord I stadig større grad opplever vi at oppgaver som tidligere var utført av det offentlige, overtas av private

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer