HUT HASVIK I UTVIKLING KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUT HASVIK I UTVIKLING KF"

Transkript

1 HUT HASVIK I UTVIKLING KF ÅRSMELDING 25 1

2 1. FORORD Hasvik I Utvikling KF (HUT)ble formelt dannet i kommunestyremøtet den 28.oktober 22. Det har vært rimelig høy aktivitet rundt HUT i tiden etter oppstart. De første årene har båret preg av mobilisering, kompetanseheving, lobbyvirksomhet og nettverksbygging, samt å støtte opp under det allerede etablerte næringslivet i kommunen. Men overordnet alt det vi gjør i HUT ligger målet om å erstatte de 11 arbeidsplassene som gikk tapt under konkursen i 22 med nye og varige arbeidsplasser. HUT er nå inne i en fase hvor vi begynner å se resultater av det arbeidet som er gjort tidligere, og en del brikker har alt begynt å falle på plass. Spesielt hyggelig er det at det nå går mot produksjonsstart hos Arctic Sous-Vide Products, Hasvik. Vi ser på året 26 med optimisme, og tror at vi kan greie å oppfylle målet om 46 nye arbeidsplasser i kommunen dette året. Årsmelding 25 gjenspeiler de aktiviteter som har skjedd i regi av HUT i året 25. Der det er naturlig vil vi også ta med prosjekter som startet i 24 og ble fullført i 25, samt prosjekter som startet i 25 og videreføres i inneværende år. Styret og daglig leder føler at vi har festet grep om HUT, og funnet en arbeidsform som passer for Hasvik samfunnet. Sammenlignet med andre omstillings- og utviklingskommuner har HUT arbeidet for å få til en bred foraning i befolkningen og næringslivet istedenfor en toppstyrt organisasjon. HUT har tre hovedsatsingsområder: 1. Næringsutvikling 2. Stedsutvikling og infrastruktur 3. Kompetanseutvikling Årsmeldingen gir en vurdering av HUT`s økonomiske situasjon pr og en redegjøring for foretakets virksomhet siste år. I tillegg er det foretatt egen Programstatusvurdering i regi av INNOVASJON Norge. Deler av denne vurderingen er medtatt i Årsmelding for HUT 25. Den fremlagte årsmelding kan synes svært omfattende. Undertegnede finner det imidlertid nødvendig med en såpass detaljert årsmelding både for å orientere kommunestyret, næringslivet og befolkningen om det som skjer i HUT. Årsmelding og Programstatusvurdering finnes på kommunens hjemmesider eller kan fås ved henvendelse til HUT. Breivikbotn 7.mai 26 Eva D. Husby Daglig leder HUT Hasvik kommunestyre fattet i møte den 1.juni 26, sak 18/6 følgende enstemmige vedtak: 1. Årsregnskap for Hasvik i utvikling kf for 25 godkjennes. 2. Mindreforbruket på ,- avsettes til investeringsfond for næringsetablering. Det utarbeides egne retningslinjer for investeringsfondet. 2

3 INNHOLD 1. FORORD 2. ORGANISERING UTVIKLINGEN I NYREGISTRERTE BEDRIFTER ARBEIDSLEDIGHET BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN FLÅTESTRUKTUREN TILTAK I HANDLINGSPLAN FOR HUT OVERORDNEDE TILTAK Administrasjon og gjennomføring av program Styrets arbeid Arbeidsgruppene og prosjektgruppene Mobilisering og nettverksbygging Eksternt samarbeid Evaluering 4.2 NÆRINGSUTVIKLING HUTs næringsfond 4.3 KOMPETANSEUTVIKLING 4.4 STEDSUTVIKLING ØKONOMI STYRET ARBEIDSGRUPPENE PROSJEKTGRUPPER ADMINISTRASJONEN EKSTRA TILFØRTE MIDLER: HOVEDOVERSIKT DRIFSTREGNSKAP HUT 25 FORDELING AV BRUKTE MIDLER PÅ OMRÅDE HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP HUT 25 VEDLEGG Nr 1 Ekstra tilførte midler til HUT 25 Nr 2 Tildelinger fra HUTs næringsfond 25 3

4 2. ORGANISERING HUT er organisert som et 1 % kommunalt eid foretak. Kommunestyret er eier av foretaket, og velger styret. HUT er Hasvik kommunes næringsapparat, og har kontorer i tilknytning til Rådhuset. 2.1 STYRET Styret i HUT er satt sammen av aktører fra næringsliv, lag/foreninger og politisk ledelse. Som observatører er representant fra Hasvik kommune, FFK og INNOVASJON Norge.. Hasvik kommunestyre valgte i møte den 15.desember 24 følgende styre for 2 år: Styremedlemmer: Odd-Ivar Gladsø Roger Hansen Jan-Viggo Hustad Tor-Oskar Andreassen Kurt Nilssen Ann-Mari A Christensen Kos-medlem leder KOS-medlem Næringslivet Næringslivet Fisker Lag og foreninger Observatører: Geir Iversen Kai Kiilvær Terje Gustavsen Jonny Kvalø Ordfører FFK INNORGE Ass. Rådmann 2.2 ARBEIDSGRUPPENE De tidligere arbeidsgruppene er nedlagt. Dette er et valg styret og administrasjonen i HUT har tatt i fellesskap. Ved behov dannes det uformelle arbeidsgrupper for spesifikke oppgaver. 2.3 PROSJEKTGRUPPER De tidligere prosjektgruppene er nedlagt. Dette er et valg styret og administrasjonen i HUT har tatt i fellesskap. Ved behov dannes det uformelle prosjektgrupper for spesifikke oppgaver. 2.4 ADMINISTRASJONEN Administrasjonen i HUT består av to personer, daglig leder og prosjektleder Det har i kortere perioder vært prosjektstillinger knyttet opp mot HUT innen Reiseliv, Slow food og Sørøydagene/turistinformasjon. Det har i liten grad vært innleid ekstern konsulentbistand i 25. Dette har sammenheng med en bevisst valg der det er mulig benytter vi lokale aktører. Det er derfor gledelig å registrere at Hasviksamfunnet besitter en bredde i fagkunnskap som favner meget vidt. 4

5 3. UTVIKLINGEN I NYREGISTRERTE BEDRIFTER HUTs viktigste oppgaver er å bidra til etablering av nye arbeidsplasser. HUTs styre og administrasjon er i likhet med resten av befolkningen utålmodige, og synes etablering av nye arbeidsplasser går for tregt, men samtidig må vi bare erkjenne at ting tar tid. HUT har i 25 brukt mye tid og penger på akkvisisjonsarbeid og forberedelser for nyetablering. Dette arbeidet kan man nå se konete resultater av i form av nyetableringer. Det ble registrert totalt 18 nye bedrifter i Hasvik kommune i 25, samtidig ble det slettet 6 enheter. Et overskudd på totalt 12 etableringer på et år må betegnes som meget bra. De fleste etableringene er små enkeltmannsforetak, og spennvidden er vid. HUT har vært involvert i de fleste etableringene, enten i form av midler til forprosjektering, faglig bistand og/eller økonomisk bistand ved etableringen. De største etableringene i 25 er Sørvær Fiskeindustri as og Artic Sous Vide as. Begge ble etablert i 25, men forventer full effektivitet først fra 26. Ut fra det innmeldte tallmaterialet HUT besitter er det etablert 4 nye arbeidsplasser i 25. Det må imidlertid pressiseres at noen av de mindre enhetene er av en slik art at det ennå ikke er heltidsarbeidesplasser. Det er gledelig å registrere at det er ca 5% kvinnelige etablerere blant de nyregistrerte bedriftene. Alderssammensetningen blant etablerene gjenspeiler alderssammensetningen i yrkeslivet i Hasvik kommune. Det er dessverre for få unge etablerere (under 3 år). HUT håper sammen med Ungdomsrådet (evt. kommunalt ungdomsprosjekt) å kunne intensivere jobbing mot unge etablerere i 26. 5

6 3.2 ARBEIDSLEDIGHET HUT har prioritert ressurser på å støtte opp om det etablerte næringslivet, og bidra til stabilisering og videreutvikling. Dette sammen med nyetableringene i 25 gjør at antall arbeidsledige i Hasvik kommune for tiden er relativt lavt. Hasvik kommune fikk i 25 1,2 millioner oner fra KRD til tiltak til arbeidsledige. Disse midlene ble kanalisert gjennom HUT. I tett samarbeid med AETAT fikk HUT lov til å prøve ut nye modeller med midlertidige stillinger for kompetanseoppbygging og trening til nye arbeidsoppgaver. Flere familiefolk har hevdet at deltakingen i disse prosjektene forhindret at familien flyttet fra Hasvik kommune i løpet av året. Gjennom deltaking i dette prosjektet fanget man også opp personer som ikke hadde rettigheter til dagpenger, og som ellers ville blitt tvunget til å be om økonomisk bistand fra sosialkontoret. Prosjektet ble avsluttet høsten 25, og anses som vellykket. Dette er en arbeidsmetode som anbefales benyttet over en kort periode, og ikke som en varig løsning. HUT er blitt kontaktet av flere andre kommuner som ønsker å bruke Hasvik-modellen i arbeidet for langtidsledige. Arbeidsledigheten i Hasvik var pr. desember 25 på 5,2%. Tallene for mars 26 viser en arbeidsledighet på 5,4% så det kan synes som om arbeidsledigheten har stabilisert seg på en relativt lavt nivå. 1 personer bosatt i Hasvik kommune arbeider på Melkøya, innen ulike bransjer som bla. catering, vaktservise og anlegg. 6

7 3.3 BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN Hasvik kommune opplevde også i 25 en nedgang i folketallet. Dette har klar sammenheng med fortsatt manglende arbeidsplasser. Signalene fra flere utflyttede Hasvikværinger er at de ønsker å flytte tilbake dersom de får arbeid. Dersom det fortsatt etableres nye arbeidsplasser i 26, er det nødvendig med tilførsel av arbeidsaft, og som en følge derav forventes det en stabilisering/økning i folketallet i FLÅTESTRUKTUREN På flåtesida har Hasvik kommune opplevd en drastisk nedgang de siste årene. Noe av dette skyldes struktureringsordningen innen fiskeflåten, mens andre avsluttet pga høy alder. HUT har fiskeri som hovedsatsing i 26, både i forhold til tilrettelegging og investering i ny flåte.hut har i 25 opparbeidet et overskudd på ca 1.million oner. Disse midlene foreslås avsatt på et investeringsfond som kan benyttes som egenkapitaltilskudd ved nyetablering herunder også kjøp av fiskebåt. Nye innkjøp av båter gir en oppadstigende kurve fra

8 4. TILTAK I HANDLINGSPLAN FOR HUT OVERORDNEDE TILTAK Overordnede tiltak omfatter Styret, Administrasjon, konferanser og samarbeid med eksterne aktører Administrasjon og gjennomføring av program Ressurstildeling for gjennomføring av program og administrasjon av programbevilgning for utvikling og nyskapingsprogrammet i Hasvik er tillagt Hasvik i utvikling KF (HUT). HUT har to heltidsansatte Styrets arbeid I 25 ble det avholdt 11 styremøter hvor det ble behandlet 88 næringssaker 52 søknader ble innvilget, 21 avslått og 15 søknader utsatt pga manglende dokumentasjon og forarbeid fra søker. 43 andre saker Styrets medlemmer har god oppmøteprosent. I gjennomsnitt møter 5 av 6 styremedlemmer på styremøtene, dette gir en oppmøteprosent på 83,3. Observatørene møter i snitt med 1,72 representanter pr møte og har en oppmøteprosent på 34,3. Representanten fra INNOVASJON Norge (som er observatør) har til tross for den store avstanden deltatt på de fleste styremøtene. Dette er en styrke for samarbeidet mellom IN og HUT, og har resultert i et meget godt samarbeidsklima. Det ble i mai 25 holdt opplæring for styrets medlemmer, varamedlemmer og observatører for å få innsikt i det arbeidet HUT gjør, og for å få en felles plattform. Det har vært avholdt 1 fellesmøte mellom Formannskapet og HUT-styret i Arbeidsgruppene og prosjektgruppene Arbeidsgruppene og prosjektgruppene ble nedlagt med virkning f.o.m. 1.januar 25. Arbeidsgruppene var viktige i startfasen, men erstattes nå av Ad-hoc grupper ut fra behov Mobilisering og nettverksbygging HUT har også i 25 brukt mye ressurser på mobilisering og nettverksbygging både lokalt og med eksterne samarbeidspartnere. Dette anses i tillegg til direkte bedriftsetablering som HUTs viktigste arbeidsområde. HUT er meget itisk til hvilke møter og konferanser vi deltar på, og prioriterer arrangement/konferanser som på sikt kan skape positiv ringvirkning for utviklingen i Hasvik kommune. HUTs administrasjon har bla vært foredragsholdere på følgende konferanser i 25: Stoccafissofestival, Bergen Taste education, Slow-fish messe Genova, Italia Work-shop, Slow-fish messe Genova, Italia Nordisk ministerråd, Bioetic of the sea, Bergen 8

9 4.1.5 Eksternt samarbeid HUT samarbeider tett med de andre kommunale næringskoordinatorene i Vest-Finnmark Regionråd. Daglig leder i HUT har vært prosjektleder for Reiselivsprosjektet i regi av VFR. Samarbeidet med de andre kommunene i regionen anses som både godt og viktig, og varierer fra sak til sak. Næringsmiljøet i Hammerfest har så langt vært vår nærmeste samarbeidspartnere, og vi har et tett og godt samarbeid med aktørene i miljøet rundt Hammerfest Næringshage. HUT har et godt samarbeid med INNOVASJON Finnmark både på generelt grunnlag og i enkeltsaker. IN deltar ofte som en samarbeidspartner og rådgiver i konete saker. HUT har helt siden etableringen i 23 hadd et tett og konstruktivt samarbeid med AETAT. Dette arbeidet forventer vi nedtonet i 26 pga. relativt lav arbeidsledighet. HUT har i 25 hatt samarbeid med følgende aktører på konete prosjekt: o Slow Food o Tradisjonsfisk o Norsk Handverksutvikling o Pro Barents o Reef Systems Enkelte av samarbeidsrelasjonene skissert over er av en slik karakter at vi forventer dette kan føre til etablering av nye arbeidsplasser, mens andre anses som avsluutet ved avslutning av samarbeidsprosjektet. Følgende samarbeidsprosjekt videreføres i 26: 1. Sørøyegget Utredningarbeidet er fullført med positive signaler. Det tas i løpet av kort tid stilling til hvorvidt prosjektet skal realiseres hvorvidt prosjektet skal realiseres. 2. Slow Food Via det arbeidet som er gjort i regi av Kartleggingsgruppa på Sørvær, er Stedet Sørvær utnvnt til Slow Fish Willage og Pressida. Dette arbeidet videreføres i 26 og kan også på sikt innlemme både fiskere og andre bedrifter i kommunen Evaluering Det foretas en årlig evaluering av hvorvidt HUT oppfyller iteriene som er lagt til grunne for å gjennomføre Utvikling og nyskapingsarbeidet i Hasvik kommune. Dette er en viktig evaluering både for å styrke den faglige kvaliteten på programeiers beslutningsgrunnlag og styrke programansvarligs gjennomføringsevne. INNOVASJON Norge og Finnmark fylkeskommune foretok i februar en statusvurdering av omstillings- og utviklingsarbeidet i Hasvik kommune. Roald Johansen, Ifo institutt for organisasjonsutvikling DA ledet denne prosessen. For gjennomgang av Programstatusvurdering se 9

10 4.2 NÆRINGSUTVIKLING Området Næringsutvikling er klart definert som HUTs hovedsatsingsområde. Dette gjenspeiles også i ressursbruk både i form av tid og penger. I forhold til opprinnelig budsjett for 25 har det vært et betydelig merforbruk innenfor flere næringsrettede områder. Dette skyldes primært tilførsel av ekstern kapital etter forutgående søknad til konete prosjekter fra INNOVASJON NORGE og Nettverkseditt for kvinner. I tillegg fikk Hasvik kommune tilført ekstraordinære midler fra KRD til næringsrettede tiltak, samt tiltak til langtidsledige. Følgende områder har fått et betydelig merforbruk i 25: Akkvisisjonsarbeid Bransjerettet satsing Småbedrifter Honningukka HUTs næringsfond Akkvisisjonsarbeid har vært et prioritert satsingsområde for HUT i 25. Følgende områder har blitt prioritert: Konsulentbistand Aafjord Seafood Akkvisisjon bergverk Akkvisisjon Artic Sous vide products as Sørøyegget Bransjerettet satsing har i stor grad vært rettet inn mot reiseliv. Foruten fiskeri har Reiseliv Sørøya storfiskens rike vært hovedsatsingen til HUT. I tett samarbeid med Reiselivsforum og de enkelte aktørene er det utarbeidet en felles reiselivsplan for Sørøya. Vi har også fått oppdatert Reiselivsforum og HUTs internettside hvor Sørøya profileres som Sørøya Storfiskens Rike, Reiselivsbedriftene begynner nå å se resultater av den målrettede satsingen og felles markedsføringen som har pågått siden oppstart av HUT i 23. Enkelte av bedriftene rapporterer om mer enn 1 % bestilte overnattinger i 25 ift. Samme tidspunkt i 24. Det ser også meget lovende ut for sesongen 26. HUT og reiselivsaktørene deltok på 2 store messer i 25 Wisma, Nederland og Villmarksmessa Lillestrøm. Det er også foretatt tildelinger til bedrifter i 25 som belastes dette ansvarsområdet. Småbedrifter omfatter etablering nye bedrifter og ny næring. Merforbruket skyldes tilførsel av eksterne midler fra Nettverkseditt for kvinner og tilskudd fra AETAT og INNOVASJON NORGE. Det er foretatt utbetaling fra Nettverkseditt for kvinner på. 17.,-. I tillegg er opplæring av Sørøydrakten og Kartleggingsgruppa (kursholder) lønnet over denne kontoen. Dette er finansiert med ekstrent tilførte midler. Det er også foretatt tildelinger til bedrifter i 25 som belastes dette ansvarsområdet Det er etablert mange spennende småbedrifter i løpet av 25. Spennvidden er stor fra transport og fiskeri til glasskunst, søm og grafisk design. For fullstendig oversikt over næringsaktører i Hasvik kommune se HUTs hjemmeside under 1

11 4.2.1 HUTs næringsfond Det er i 25 foretatt utbetalinger på fra HUTs næringsfond. Dette omfatter også tildelinger gjort i 24. Opprinnelig var det budsjettert med. 5., men via tilførsel av ekstra midler fra KRD ble rammene økt. Totale tildelinger fra HUTs næringsfond i 25 er på ,-. En del av disse tildelingene dekkes over andre ansvarsområder som kto 3331 bedriftsutvikling og kto 3334 småbedrifter. Tilskuddene fra HUTs næringsfond varierer i størrelse fra. 1.,- til. 225.,-. Samtlige tilskudd er behandlet og innvilget av HUT-styret. Alle vedtakene har vært enstemmige. I tråd med HUTs retningslinjer gikk mange av tilskuddene i 25 til forstudie, forprosjekt og konsulentbistand for å få vurdert nye eller utvikler allerede etablerte bedrifter. HUT har også gitt tilskudd som søker bruker som egenkapitaltilskudd ved kjøp av fiskefartøy og etablering av bedrift. Beløpet her er normalt oppadgrenset til.1.. Tilskuddene fra HUTs næringsfond er fordelt på følgende områder: Forstudie 9 tildelinger Forprosjekt 9 tildelinger Hovedprosjekt 2 tildelinger Investering/egenkapitaltilskudd 25 tildelinger Som en følge av tilsagn fra HUTs næringsfond har vi i 25 fått 12 nye landbaserte bedrifter som enkeltmannsforetak, AS eller familiebedrift med adresse Hasvik kommune.i tillegg har tilsagn fra HUT bidratt til innkjøp av nye fiskefartøy til Hasvik kommune eller bidratt til eierskifte av fartøy som allerede er hjemmehørende i Hasvik kommune. Støtten fra HUT ved nyetablering og videreutvikling av bedriftene synes å være nyttig og effektfull. HUTs andel av de totale kostnadene ved bedriftsetableringene i 25 var på ,-. Dette utgjør 9,8 prosent av total kostnaden. Total kostnadsrammen på disse næringsrettede prosjektene var samlet på ,25. Under følger en oversikt over de største tilskuddene til øremerkede prosjekter i 25: Arctic Sous-Vide Products Sørøy Design Reidar Nilsen m/sønner Sørøya Design Sørvær Gjestehus Stian Jacobsen Sørøya Havfiskecruice Dahls Transport Ragnar Pettersen Ørjan Furøy Breivikbotn Fiskeriservice Atelier Oceania Reidar Karlsen Braathens RCHobby Sørvær Handel m/fl Ingrids Energiterapi Aksjer Økonomisk støtte Bedriftsetablering Egenkapitaltilskudd Kjøp av fiskefartøy Aksjer Salg av prospekt Egenkapitaltilskudd Kjøp av fiskefartøy Økonomisk støtte Bedriftsetablering Økonomisk støtte Investering Egenkapitaltilskudd Kjøp av fiskefartøy Egenkapitaltilskudd Kjøp av fiskefartøy Økonomisk støtte Investering Økonomisk støtte Investering Økonomisk støtte Investering Økonomisk støtte Bedriftsetablering Økonomisk støtte Trivselstiltak Økonomisk støtte Bedriftsetablering For fullstendig oversikt over tildelinger i 25 se vedlegg II. 11

12 4.3 KOMPETANSEUTVIKLING Generell kompetanseutvikling har ikke vært hovedsatsingsområde i 25. Årsaken til denne nedtoningen skyldes i hovedsak den sterke og målrettede satsingen på kompetanse som skjedde i perioden i regi av prosjektet Kunnskap og næring og HUT. Det har imidlertid vært en storstilt satsing på kompetanseheving/arbeidsrettede tiltak i tett samarbeid med AETAT. Hasvik kommune fikk tilført fra KRD til tiltak for langtidsledige. Ved å tilsette personene i prosjektstillinger i regi av HUT dekket AETAT 5% av lønna mens HUT ved hjelp av KRD-midlene dekket det resterende beløpet. Området Fiskerikompetanse har som en følge av denne ordningen et stort merforbruk. Det var totalt 24 personer i prosjektstillinger i regi av HUT/AETAT i 25, med varighet på fra 2 måneder til 11 måneder. De største prosjektene innen dette området var: Renovering gamle bygg o Hasvik samfunnshus o Breivikbotn samfunnshus o Kvitbua Sørvær o Tørrfiskloftet o Kommunale boliger Kartlegging Tradisjonsfisk - kun lønnskostnader er medtatt under dette området. De øvrige kostnadene er budsjettført under område 3331 Småbedrifter. Renovering Dønnesfjord kirke De øvrige kostnadene er budsjettført under område 3555 Stedsutvikling. HUT har i 25 vært kommunens kontaktledd mot LOSA-prosjektet, hvor ungdom kan gå første året på videregående skole i Breivikbotn. Dette prosjektet drives fra Honningsvåg Fiskarfag og Videregåendeskole. Prosjektet kalles Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet (LOSA). Det deltar til sammen 6 elever fordelt på Hotel og næringsmiddelfag med 5 elever og elektrofag 1 med elev. 4.4 STEDSUTVIKLING Stedsutvikling anses som et viktig satsingsområde både for bygdene generelt og også med tanke på den storstilte satsingen som gjøres innen reiseliv. Stedsutvalgene / grendelagene kan hver få tildelt 1 fra HUT etter innsendt søknad med godkjente prosjekter. Midlene har i stor grad blitt benyttet til forskjønningstiltak og beplantning i bygdene. Som et av tiltakene sammen med AETAT har det vært gjennomført renovering av eldre bygg, bla. samfunnshusene, tørrfiskloftet, kvitbua Sørvær og kirka i Dønnesfjord. Sommeren 25 ble Dønnesfjord kirke renovert med midler fra Riksantikvaren og Finnmark Fylkeskommune. HUT hadde koordineringsansvar for prosjektet. Turkart for Sørøya ble ferdigstil i 25. Dette er et resultat av samarbeid med Hammerfest kommune v/ miljøkonsulenten og STATOIL. HUT har hatt koordineringsansvaret for å få søkt midler til ballbinger. Sørvær og Breivikbotn fikk anlegg i tilknytning til skolene i 25. HUT forskutterde deler av kostnadene til 12

13 ballbingen på Sørvær. Dette refunderes i 26. Det er også kjøpt inn en mini-ballbinge til området ved Hasvik barnehage. 5 ØKONOMI 25 Totalt var budsjett for 25 satt opp med.4. Hasvik kommune finansierer 25 % av de totale kostnadene i tråd med tildelingen fra FFK 1,-. HUT hadde et mindreforbruk i 25 på ,-. Årsaken til dette resultatet skyldes tilførsel av eksterne midler utenom det budsjetterte. HUT hadde opprinnelig et budsjett på. 4..,- i 25 mens årsregnskap for 25 viser driftsinntekter på TILFØRTE MIDLER Som tidligere omtalt er det i løpet av 25 tilført ytterligere midler til HUT, både øremerkedemidler og midler til friere disposisjon. Det er viktig å pressisere at det meste av tilførte midler er knyttet opp mot konete prosjekter, og som en følge derav tilsvarende kostnader. Under følger en skjematisk oversikt som viser fordeling av tilførte midler Midler fra FFK omstillingsmidler Hasvik kommune Ekstra tilførte midler: KRD Etterbetalt 22 Andre Beløp %-andel 25,14 % 8,38 % 61,44 % Salgsinntekter 11.,85 % Moms ,19 % % Sum finansiering I kommunestyret sak 72/5 Anvendelse av tilskudd på ,- påfyll kommunalt næringsfond ble det vedtatt at HUT skulle forvalte midlene fra KRD. Midlene er tilført HUTs næringsfond. Av disse midlene er 1,3 millioner benyttett til å tegne aksjer i Artic Sous-Vide products as, og 4.,- til aksjer og tilskudd til etablering av strikkefabrikk på Sørvær. KRD tilførte 1,2 millioner til AETAT-prosjekter. Disse midlene ble i sin helhet benyttet til tiltak for å få arbeidsledige i arbeid. I løpet av 25 har 24 personer vært innom denne ordningen på tiltak av varighet fra 1måned til 11 måneder. Flere personer som har stått i fare for å miste dagpengene har vært innom denne ordningen. HUT har fått tilført 75.,- fra FFK og 225.,- fra KRD i løpet av 25. Disse midlene ble innvilget i 22 til forprosjektering av dannelsen av HUT, og skulle utbetales i 23. HUT forskutterte utgifter til konsulentbistand i 23, og gikk som en følge av dette med et underskudd på ,-. De tilførte midlene dekker underskuddet for 23. Se vedlegg 1 for mer detaljert oversikt overekstra tilførte midler i

14 5.2 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP HUT 25 Art Tekst Regnskap 25 Budsjett 25 Regnskap 24 Driftsinntekter (6-699) Salgsinntekter (7-799) Refusjoner (8-899) Overføringer SUM DRIFTSINNTEKTER (1-99)+(16-165) Driftsutgifter Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter (inbefatter administrasjon HUT, AETAT-prosjekter, korte engasjement, turistinfo og fr.språklig undervisning ) (1-399)-(16-165) A Kjøp av varer og tjenester (4-49) Overføringer Avsivninger B C=A-B SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT Finansposter (9-95) Renteinntekter 5 Renteutgifter Avdrag på lån 92 Mottatte avdrag på lån 99 Motpost avsivninger D SUM FINANSPOSTER E=C+D ORDINÆRT RESULTAT Interne finanstransaksjoner (53-57) Avsetninger (93-96) Bruk av tidligere avsetninger 97 F H=E+F 14 Brukt til finansiering av utgift i inv.regnskap SUM INTERNE FINANSTRANSAKSJONER REGNSKAPSMESSIG RESULTAT/mindreforbruk

15 5.3 FORDELING AV BRUKTE MIDLER PÅ OMRÅDE. Tabellen nedenfor viser forbruk i 25 fordelt på overgripende tiltak og satsingsområder. Kostnader Overgripende tiltak: Styret Administrasjon Næringsutvikling HUTs næringsfond Akkvisisjonsarbeid Bransjerettet satsing Bedriftsutvikling Fellessatsing Småbedrifter %-andel 16,4 % ,1 % ,4 % ,1 % % Aksjer * 3. Kompetanseutvikling Næringskompetanse Fiskerikompetanse Allmennkompetanse Stedsutvikling og infrastruktur Stedsanalyse Kultur og idrett Stedsutvikling Sum driftsutgifter * Aksjer i Artic Sous Vide products. 5.4 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP HUT 25 Art Tekst Regnskap 25 Budsjett 25 Regnskap 24 (1-59) Investeringer i varige driftsmidler, ,19 (52-529) Utlån, kjøp av aksjer og andeler 1 3,, Investeringer -53 A Dekning av tidligere års udekket merforbruk SUM INVESTERINGER/FINANSIERINGSBEHOV ,19 1 3,, ,19,, (66-679) Salg av eiendom,, (7-899) Tilskudd og ref. vedr. investeringer,, (92-929) Mottatte avdrag på utlån, aksjesalg, andeler,, Finansiering 91 Bruk av lån 97 Overføring fra driftsregnskapet 95 Bruk av tidligere avsetninger B SUM FINANSIERING UDEKKET / UDISPONERT 1 3, , ,31 1 3,, ,19,, Det vises til fullstendig årsregnskap for HUT 25 - vedlegg til Hasvik kommunes Årsregnskap

16 16

17 6 VEDLEGG Vedlegg nr. 1 EKSTRA TILFØRTE MIDLER TIL HUT 25 Det meste av de tilførte midlene 25 er knyttet opp mot konete tiltak/prosjekter. Midler fra Tekst Beløp Andre Tilskudd 24-aktivert 25 23, INNorge - slow food Tilskudd Slow Fish-messe 19, FD-annonser Salg annonser Sørøydagsavisa 98, Nettverkseditt kvinner Tildelt til fordeling , Riksantikvaren Ref. Renovering Dønnesfjord kirke 278, Statens utd.kontor -fr.voksne Ref.undervisn fr.voksne vår 5 1, KRD-22 Etterbetalt utviklingstilsk 225, FFK-22 Etterbetalt utviklingstilsk 75, KRD-næring Erna-midlene 425, KRD-næring Erna-midlene 2, KRD- aetat-tiltak Tilskudd arbeidsprosjekt 1 2, Aetat-refusjoner Ref.tiltaksprosjekt , Aetat-refusjoner Ref.tiltaksprosjekt 257, Aetat-refusjoner -desember Ref.tiltaksprosjekt l , Aetat -tilskudd kartlegging Ref.Oplæring kartleggerne 2, 17

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN - Hasvik i utvikling kf FOTO:EVA HANDLINGSPLAN 2006 INNLEDNING Handlingsplanen er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen skal

Detaljer

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N 2007 INNLEDNING Handlingsplan for er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 16.02.2005 Tid: Kl. 13.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen til kl. 14.00 Harald Isaksen

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 02.06.2009 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.10 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Torunn

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.02.2012 Tid: Kl. 09.40 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 06.06.2006 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Nordkapp kommunes Næringsfond:

Nordkapp kommunes Næringsfond: Nordkapp kommunes Næringsfond: Målet med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunens mulighet til lokalt næringsutvilkingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Per Hansen Anne Olsen-Ryum Gunnar

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Trude Hustad for Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Anne-Birgitte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/08 08/12 REFERATER 11/08 08/99 SOMMERÅPEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/08 08/12 REFERATER 11/08 08/99 SOMMERÅPEN BARNEHAGE Eva D. Husby Gunnar Mauseth Trude Hustad for Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Torunn

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014 Havnestyresak nr.: 08/2015 Vardø havnestyre : 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2014 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.10.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.06.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg.

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg. ,- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv J0ura1postID: saki.: 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 158/12 FORMANSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008 HANDLINSPLAN2008 1 INNLEDNING Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Møtested: Rådhuset

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Møtested: Rådhuset HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2015 Tid: Kl.09.00 Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Roy Mienna for Gunnar Mauseth Målfrid Hansen for Siv O. Gamst Harald Isaksen for Geir A. Iversen

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2008 Tid: Kl. 09.20

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2008 Tid: Kl. 09.20 Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2008 Tid: Kl. 09.20 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Målfrid Hansen for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 05.12.2012 PS 172/2012 Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 PS 150/2011 Revidert i formannskapsmøte 14.09.2011 PS 126/2011

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Årsmelding for Hasvik i Utvikling 2003

Årsmelding for Hasvik i Utvikling 2003 Årsmelding for Hasvik i Utvikling 2003 FORORD Hasvik i utviklin kf (HUT) ble formelt dannet i kommunestyremøte den 28.oktober 2002, men arbeidet kom for alvor i gang fom 1.1.03. Denne rapporten omhandler

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012.

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20940/2013 2013/2077 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/79 Bystyret 20.06.2013 13/92 Formannskapet 05.06.2013 Bodø Spektrum KF. Årsberetning

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 15.12.2004 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Petter Fagerheim jr. for Hovard Sjursen Elisabeth

Detaljer

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30.

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 019/07-025/07 Dato: 22.06.2007 Møtested: Sandland skole Tidspunkt: 10:00 - Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Følgende

Detaljer

OMSTILLING I MELØY INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE INFORMASJON HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL. Foto: Connie Slettan Olsen

OMSTILLING I MELØY INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE INFORMASJON HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL. Foto: Connie Slettan Olsen INFORMASJON INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE OMSTILLING I MELØY Foto: Connie Slettan Olsen w HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL Den store nedturen I mars 2012 besluttet REC at all produksjon

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00. Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 8/11 11/240 13 Ofl 13 SØKNAD

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Vara Vara Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Vara Vara Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.01.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Vara Vara Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Budsjett Forslag Förslåg nytt. 2 012 Regulering reg. blldsj 2012

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Budsjett Forslag Förslåg nytt. 2 012 Regulering reg. blldsj 2012 SAKSpApIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.:. 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 158/12 FORMANNSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Tore Fosse Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer