HUT HASVIK I UTVIKLING KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUT HASVIK I UTVIKLING KF"

Transkript

1 HUT HASVIK I UTVIKLING KF ÅRSMELDING 25 1

2 1. FORORD Hasvik I Utvikling KF (HUT)ble formelt dannet i kommunestyremøtet den 28.oktober 22. Det har vært rimelig høy aktivitet rundt HUT i tiden etter oppstart. De første årene har båret preg av mobilisering, kompetanseheving, lobbyvirksomhet og nettverksbygging, samt å støtte opp under det allerede etablerte næringslivet i kommunen. Men overordnet alt det vi gjør i HUT ligger målet om å erstatte de 11 arbeidsplassene som gikk tapt under konkursen i 22 med nye og varige arbeidsplasser. HUT er nå inne i en fase hvor vi begynner å se resultater av det arbeidet som er gjort tidligere, og en del brikker har alt begynt å falle på plass. Spesielt hyggelig er det at det nå går mot produksjonsstart hos Arctic Sous-Vide Products, Hasvik. Vi ser på året 26 med optimisme, og tror at vi kan greie å oppfylle målet om 46 nye arbeidsplasser i kommunen dette året. Årsmelding 25 gjenspeiler de aktiviteter som har skjedd i regi av HUT i året 25. Der det er naturlig vil vi også ta med prosjekter som startet i 24 og ble fullført i 25, samt prosjekter som startet i 25 og videreføres i inneværende år. Styret og daglig leder føler at vi har festet grep om HUT, og funnet en arbeidsform som passer for Hasvik samfunnet. Sammenlignet med andre omstillings- og utviklingskommuner har HUT arbeidet for å få til en bred foraning i befolkningen og næringslivet istedenfor en toppstyrt organisasjon. HUT har tre hovedsatsingsområder: 1. Næringsutvikling 2. Stedsutvikling og infrastruktur 3. Kompetanseutvikling Årsmeldingen gir en vurdering av HUT`s økonomiske situasjon pr og en redegjøring for foretakets virksomhet siste år. I tillegg er det foretatt egen Programstatusvurdering i regi av INNOVASJON Norge. Deler av denne vurderingen er medtatt i Årsmelding for HUT 25. Den fremlagte årsmelding kan synes svært omfattende. Undertegnede finner det imidlertid nødvendig med en såpass detaljert årsmelding både for å orientere kommunestyret, næringslivet og befolkningen om det som skjer i HUT. Årsmelding og Programstatusvurdering finnes på kommunens hjemmesider eller kan fås ved henvendelse til HUT. Breivikbotn 7.mai 26 Eva D. Husby Daglig leder HUT Hasvik kommunestyre fattet i møte den 1.juni 26, sak 18/6 følgende enstemmige vedtak: 1. Årsregnskap for Hasvik i utvikling kf for 25 godkjennes. 2. Mindreforbruket på ,- avsettes til investeringsfond for næringsetablering. Det utarbeides egne retningslinjer for investeringsfondet. 2

3 INNHOLD 1. FORORD 2. ORGANISERING UTVIKLINGEN I NYREGISTRERTE BEDRIFTER ARBEIDSLEDIGHET BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN FLÅTESTRUKTUREN TILTAK I HANDLINGSPLAN FOR HUT OVERORDNEDE TILTAK Administrasjon og gjennomføring av program Styrets arbeid Arbeidsgruppene og prosjektgruppene Mobilisering og nettverksbygging Eksternt samarbeid Evaluering 4.2 NÆRINGSUTVIKLING HUTs næringsfond 4.3 KOMPETANSEUTVIKLING 4.4 STEDSUTVIKLING ØKONOMI STYRET ARBEIDSGRUPPENE PROSJEKTGRUPPER ADMINISTRASJONEN EKSTRA TILFØRTE MIDLER: HOVEDOVERSIKT DRIFSTREGNSKAP HUT 25 FORDELING AV BRUKTE MIDLER PÅ OMRÅDE HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP HUT 25 VEDLEGG Nr 1 Ekstra tilførte midler til HUT 25 Nr 2 Tildelinger fra HUTs næringsfond 25 3

4 2. ORGANISERING HUT er organisert som et 1 % kommunalt eid foretak. Kommunestyret er eier av foretaket, og velger styret. HUT er Hasvik kommunes næringsapparat, og har kontorer i tilknytning til Rådhuset. 2.1 STYRET Styret i HUT er satt sammen av aktører fra næringsliv, lag/foreninger og politisk ledelse. Som observatører er representant fra Hasvik kommune, FFK og INNOVASJON Norge.. Hasvik kommunestyre valgte i møte den 15.desember 24 følgende styre for 2 år: Styremedlemmer: Odd-Ivar Gladsø Roger Hansen Jan-Viggo Hustad Tor-Oskar Andreassen Kurt Nilssen Ann-Mari A Christensen Kos-medlem leder KOS-medlem Næringslivet Næringslivet Fisker Lag og foreninger Observatører: Geir Iversen Kai Kiilvær Terje Gustavsen Jonny Kvalø Ordfører FFK INNORGE Ass. Rådmann 2.2 ARBEIDSGRUPPENE De tidligere arbeidsgruppene er nedlagt. Dette er et valg styret og administrasjonen i HUT har tatt i fellesskap. Ved behov dannes det uformelle arbeidsgrupper for spesifikke oppgaver. 2.3 PROSJEKTGRUPPER De tidligere prosjektgruppene er nedlagt. Dette er et valg styret og administrasjonen i HUT har tatt i fellesskap. Ved behov dannes det uformelle prosjektgrupper for spesifikke oppgaver. 2.4 ADMINISTRASJONEN Administrasjonen i HUT består av to personer, daglig leder og prosjektleder Det har i kortere perioder vært prosjektstillinger knyttet opp mot HUT innen Reiseliv, Slow food og Sørøydagene/turistinformasjon. Det har i liten grad vært innleid ekstern konsulentbistand i 25. Dette har sammenheng med en bevisst valg der det er mulig benytter vi lokale aktører. Det er derfor gledelig å registrere at Hasviksamfunnet besitter en bredde i fagkunnskap som favner meget vidt. 4

5 3. UTVIKLINGEN I NYREGISTRERTE BEDRIFTER HUTs viktigste oppgaver er å bidra til etablering av nye arbeidsplasser. HUTs styre og administrasjon er i likhet med resten av befolkningen utålmodige, og synes etablering av nye arbeidsplasser går for tregt, men samtidig må vi bare erkjenne at ting tar tid. HUT har i 25 brukt mye tid og penger på akkvisisjonsarbeid og forberedelser for nyetablering. Dette arbeidet kan man nå se konete resultater av i form av nyetableringer. Det ble registrert totalt 18 nye bedrifter i Hasvik kommune i 25, samtidig ble det slettet 6 enheter. Et overskudd på totalt 12 etableringer på et år må betegnes som meget bra. De fleste etableringene er små enkeltmannsforetak, og spennvidden er vid. HUT har vært involvert i de fleste etableringene, enten i form av midler til forprosjektering, faglig bistand og/eller økonomisk bistand ved etableringen. De største etableringene i 25 er Sørvær Fiskeindustri as og Artic Sous Vide as. Begge ble etablert i 25, men forventer full effektivitet først fra 26. Ut fra det innmeldte tallmaterialet HUT besitter er det etablert 4 nye arbeidsplasser i 25. Det må imidlertid pressiseres at noen av de mindre enhetene er av en slik art at det ennå ikke er heltidsarbeidesplasser. Det er gledelig å registrere at det er ca 5% kvinnelige etablerere blant de nyregistrerte bedriftene. Alderssammensetningen blant etablerene gjenspeiler alderssammensetningen i yrkeslivet i Hasvik kommune. Det er dessverre for få unge etablerere (under 3 år). HUT håper sammen med Ungdomsrådet (evt. kommunalt ungdomsprosjekt) å kunne intensivere jobbing mot unge etablerere i 26. 5

6 3.2 ARBEIDSLEDIGHET HUT har prioritert ressurser på å støtte opp om det etablerte næringslivet, og bidra til stabilisering og videreutvikling. Dette sammen med nyetableringene i 25 gjør at antall arbeidsledige i Hasvik kommune for tiden er relativt lavt. Hasvik kommune fikk i 25 1,2 millioner oner fra KRD til tiltak til arbeidsledige. Disse midlene ble kanalisert gjennom HUT. I tett samarbeid med AETAT fikk HUT lov til å prøve ut nye modeller med midlertidige stillinger for kompetanseoppbygging og trening til nye arbeidsoppgaver. Flere familiefolk har hevdet at deltakingen i disse prosjektene forhindret at familien flyttet fra Hasvik kommune i løpet av året. Gjennom deltaking i dette prosjektet fanget man også opp personer som ikke hadde rettigheter til dagpenger, og som ellers ville blitt tvunget til å be om økonomisk bistand fra sosialkontoret. Prosjektet ble avsluttet høsten 25, og anses som vellykket. Dette er en arbeidsmetode som anbefales benyttet over en kort periode, og ikke som en varig løsning. HUT er blitt kontaktet av flere andre kommuner som ønsker å bruke Hasvik-modellen i arbeidet for langtidsledige. Arbeidsledigheten i Hasvik var pr. desember 25 på 5,2%. Tallene for mars 26 viser en arbeidsledighet på 5,4% så det kan synes som om arbeidsledigheten har stabilisert seg på en relativt lavt nivå. 1 personer bosatt i Hasvik kommune arbeider på Melkøya, innen ulike bransjer som bla. catering, vaktservise og anlegg. 6

7 3.3 BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN Hasvik kommune opplevde også i 25 en nedgang i folketallet. Dette har klar sammenheng med fortsatt manglende arbeidsplasser. Signalene fra flere utflyttede Hasvikværinger er at de ønsker å flytte tilbake dersom de får arbeid. Dersom det fortsatt etableres nye arbeidsplasser i 26, er det nødvendig med tilførsel av arbeidsaft, og som en følge derav forventes det en stabilisering/økning i folketallet i FLÅTESTRUKTUREN På flåtesida har Hasvik kommune opplevd en drastisk nedgang de siste årene. Noe av dette skyldes struktureringsordningen innen fiskeflåten, mens andre avsluttet pga høy alder. HUT har fiskeri som hovedsatsing i 26, både i forhold til tilrettelegging og investering i ny flåte.hut har i 25 opparbeidet et overskudd på ca 1.million oner. Disse midlene foreslås avsatt på et investeringsfond som kan benyttes som egenkapitaltilskudd ved nyetablering herunder også kjøp av fiskebåt. Nye innkjøp av båter gir en oppadstigende kurve fra

8 4. TILTAK I HANDLINGSPLAN FOR HUT OVERORDNEDE TILTAK Overordnede tiltak omfatter Styret, Administrasjon, konferanser og samarbeid med eksterne aktører Administrasjon og gjennomføring av program Ressurstildeling for gjennomføring av program og administrasjon av programbevilgning for utvikling og nyskapingsprogrammet i Hasvik er tillagt Hasvik i utvikling KF (HUT). HUT har to heltidsansatte Styrets arbeid I 25 ble det avholdt 11 styremøter hvor det ble behandlet 88 næringssaker 52 søknader ble innvilget, 21 avslått og 15 søknader utsatt pga manglende dokumentasjon og forarbeid fra søker. 43 andre saker Styrets medlemmer har god oppmøteprosent. I gjennomsnitt møter 5 av 6 styremedlemmer på styremøtene, dette gir en oppmøteprosent på 83,3. Observatørene møter i snitt med 1,72 representanter pr møte og har en oppmøteprosent på 34,3. Representanten fra INNOVASJON Norge (som er observatør) har til tross for den store avstanden deltatt på de fleste styremøtene. Dette er en styrke for samarbeidet mellom IN og HUT, og har resultert i et meget godt samarbeidsklima. Det ble i mai 25 holdt opplæring for styrets medlemmer, varamedlemmer og observatører for å få innsikt i det arbeidet HUT gjør, og for å få en felles plattform. Det har vært avholdt 1 fellesmøte mellom Formannskapet og HUT-styret i Arbeidsgruppene og prosjektgruppene Arbeidsgruppene og prosjektgruppene ble nedlagt med virkning f.o.m. 1.januar 25. Arbeidsgruppene var viktige i startfasen, men erstattes nå av Ad-hoc grupper ut fra behov Mobilisering og nettverksbygging HUT har også i 25 brukt mye ressurser på mobilisering og nettverksbygging både lokalt og med eksterne samarbeidspartnere. Dette anses i tillegg til direkte bedriftsetablering som HUTs viktigste arbeidsområde. HUT er meget itisk til hvilke møter og konferanser vi deltar på, og prioriterer arrangement/konferanser som på sikt kan skape positiv ringvirkning for utviklingen i Hasvik kommune. HUTs administrasjon har bla vært foredragsholdere på følgende konferanser i 25: Stoccafissofestival, Bergen Taste education, Slow-fish messe Genova, Italia Work-shop, Slow-fish messe Genova, Italia Nordisk ministerråd, Bioetic of the sea, Bergen 8

9 4.1.5 Eksternt samarbeid HUT samarbeider tett med de andre kommunale næringskoordinatorene i Vest-Finnmark Regionråd. Daglig leder i HUT har vært prosjektleder for Reiselivsprosjektet i regi av VFR. Samarbeidet med de andre kommunene i regionen anses som både godt og viktig, og varierer fra sak til sak. Næringsmiljøet i Hammerfest har så langt vært vår nærmeste samarbeidspartnere, og vi har et tett og godt samarbeid med aktørene i miljøet rundt Hammerfest Næringshage. HUT har et godt samarbeid med INNOVASJON Finnmark både på generelt grunnlag og i enkeltsaker. IN deltar ofte som en samarbeidspartner og rådgiver i konete saker. HUT har helt siden etableringen i 23 hadd et tett og konstruktivt samarbeid med AETAT. Dette arbeidet forventer vi nedtonet i 26 pga. relativt lav arbeidsledighet. HUT har i 25 hatt samarbeid med følgende aktører på konete prosjekt: o Slow Food o Tradisjonsfisk o Norsk Handverksutvikling o Pro Barents o Reef Systems Enkelte av samarbeidsrelasjonene skissert over er av en slik karakter at vi forventer dette kan føre til etablering av nye arbeidsplasser, mens andre anses som avsluutet ved avslutning av samarbeidsprosjektet. Følgende samarbeidsprosjekt videreføres i 26: 1. Sørøyegget Utredningarbeidet er fullført med positive signaler. Det tas i løpet av kort tid stilling til hvorvidt prosjektet skal realiseres hvorvidt prosjektet skal realiseres. 2. Slow Food Via det arbeidet som er gjort i regi av Kartleggingsgruppa på Sørvær, er Stedet Sørvær utnvnt til Slow Fish Willage og Pressida. Dette arbeidet videreføres i 26 og kan også på sikt innlemme både fiskere og andre bedrifter i kommunen Evaluering Det foretas en årlig evaluering av hvorvidt HUT oppfyller iteriene som er lagt til grunne for å gjennomføre Utvikling og nyskapingsarbeidet i Hasvik kommune. Dette er en viktig evaluering både for å styrke den faglige kvaliteten på programeiers beslutningsgrunnlag og styrke programansvarligs gjennomføringsevne. INNOVASJON Norge og Finnmark fylkeskommune foretok i februar en statusvurdering av omstillings- og utviklingsarbeidet i Hasvik kommune. Roald Johansen, Ifo institutt for organisasjonsutvikling DA ledet denne prosessen. For gjennomgang av Programstatusvurdering se 9

10 4.2 NÆRINGSUTVIKLING Området Næringsutvikling er klart definert som HUTs hovedsatsingsområde. Dette gjenspeiles også i ressursbruk både i form av tid og penger. I forhold til opprinnelig budsjett for 25 har det vært et betydelig merforbruk innenfor flere næringsrettede områder. Dette skyldes primært tilførsel av ekstern kapital etter forutgående søknad til konete prosjekter fra INNOVASJON NORGE og Nettverkseditt for kvinner. I tillegg fikk Hasvik kommune tilført ekstraordinære midler fra KRD til næringsrettede tiltak, samt tiltak til langtidsledige. Følgende områder har fått et betydelig merforbruk i 25: Akkvisisjonsarbeid Bransjerettet satsing Småbedrifter Honningukka HUTs næringsfond Akkvisisjonsarbeid har vært et prioritert satsingsområde for HUT i 25. Følgende områder har blitt prioritert: Konsulentbistand Aafjord Seafood Akkvisisjon bergverk Akkvisisjon Artic Sous vide products as Sørøyegget Bransjerettet satsing har i stor grad vært rettet inn mot reiseliv. Foruten fiskeri har Reiseliv Sørøya storfiskens rike vært hovedsatsingen til HUT. I tett samarbeid med Reiselivsforum og de enkelte aktørene er det utarbeidet en felles reiselivsplan for Sørøya. Vi har også fått oppdatert Reiselivsforum og HUTs internettside hvor Sørøya profileres som Sørøya Storfiskens Rike, Reiselivsbedriftene begynner nå å se resultater av den målrettede satsingen og felles markedsføringen som har pågått siden oppstart av HUT i 23. Enkelte av bedriftene rapporterer om mer enn 1 % bestilte overnattinger i 25 ift. Samme tidspunkt i 24. Det ser også meget lovende ut for sesongen 26. HUT og reiselivsaktørene deltok på 2 store messer i 25 Wisma, Nederland og Villmarksmessa Lillestrøm. Det er også foretatt tildelinger til bedrifter i 25 som belastes dette ansvarsområdet. Småbedrifter omfatter etablering nye bedrifter og ny næring. Merforbruket skyldes tilførsel av eksterne midler fra Nettverkseditt for kvinner og tilskudd fra AETAT og INNOVASJON NORGE. Det er foretatt utbetaling fra Nettverkseditt for kvinner på. 17.,-. I tillegg er opplæring av Sørøydrakten og Kartleggingsgruppa (kursholder) lønnet over denne kontoen. Dette er finansiert med ekstrent tilførte midler. Det er også foretatt tildelinger til bedrifter i 25 som belastes dette ansvarsområdet Det er etablert mange spennende småbedrifter i løpet av 25. Spennvidden er stor fra transport og fiskeri til glasskunst, søm og grafisk design. For fullstendig oversikt over næringsaktører i Hasvik kommune se HUTs hjemmeside under 1

11 4.2.1 HUTs næringsfond Det er i 25 foretatt utbetalinger på fra HUTs næringsfond. Dette omfatter også tildelinger gjort i 24. Opprinnelig var det budsjettert med. 5., men via tilførsel av ekstra midler fra KRD ble rammene økt. Totale tildelinger fra HUTs næringsfond i 25 er på ,-. En del av disse tildelingene dekkes over andre ansvarsområder som kto 3331 bedriftsutvikling og kto 3334 småbedrifter. Tilskuddene fra HUTs næringsfond varierer i størrelse fra. 1.,- til. 225.,-. Samtlige tilskudd er behandlet og innvilget av HUT-styret. Alle vedtakene har vært enstemmige. I tråd med HUTs retningslinjer gikk mange av tilskuddene i 25 til forstudie, forprosjekt og konsulentbistand for å få vurdert nye eller utvikler allerede etablerte bedrifter. HUT har også gitt tilskudd som søker bruker som egenkapitaltilskudd ved kjøp av fiskefartøy og etablering av bedrift. Beløpet her er normalt oppadgrenset til.1.. Tilskuddene fra HUTs næringsfond er fordelt på følgende områder: Forstudie 9 tildelinger Forprosjekt 9 tildelinger Hovedprosjekt 2 tildelinger Investering/egenkapitaltilskudd 25 tildelinger Som en følge av tilsagn fra HUTs næringsfond har vi i 25 fått 12 nye landbaserte bedrifter som enkeltmannsforetak, AS eller familiebedrift med adresse Hasvik kommune.i tillegg har tilsagn fra HUT bidratt til innkjøp av nye fiskefartøy til Hasvik kommune eller bidratt til eierskifte av fartøy som allerede er hjemmehørende i Hasvik kommune. Støtten fra HUT ved nyetablering og videreutvikling av bedriftene synes å være nyttig og effektfull. HUTs andel av de totale kostnadene ved bedriftsetableringene i 25 var på ,-. Dette utgjør 9,8 prosent av total kostnaden. Total kostnadsrammen på disse næringsrettede prosjektene var samlet på ,25. Under følger en oversikt over de største tilskuddene til øremerkede prosjekter i 25: Arctic Sous-Vide Products Sørøy Design Reidar Nilsen m/sønner Sørøya Design Sørvær Gjestehus Stian Jacobsen Sørøya Havfiskecruice Dahls Transport Ragnar Pettersen Ørjan Furøy Breivikbotn Fiskeriservice Atelier Oceania Reidar Karlsen Braathens RCHobby Sørvær Handel m/fl Ingrids Energiterapi Aksjer Økonomisk støtte Bedriftsetablering Egenkapitaltilskudd Kjøp av fiskefartøy Aksjer Salg av prospekt Egenkapitaltilskudd Kjøp av fiskefartøy Økonomisk støtte Bedriftsetablering Økonomisk støtte Investering Egenkapitaltilskudd Kjøp av fiskefartøy Egenkapitaltilskudd Kjøp av fiskefartøy Økonomisk støtte Investering Økonomisk støtte Investering Økonomisk støtte Investering Økonomisk støtte Bedriftsetablering Økonomisk støtte Trivselstiltak Økonomisk støtte Bedriftsetablering For fullstendig oversikt over tildelinger i 25 se vedlegg II. 11

12 4.3 KOMPETANSEUTVIKLING Generell kompetanseutvikling har ikke vært hovedsatsingsområde i 25. Årsaken til denne nedtoningen skyldes i hovedsak den sterke og målrettede satsingen på kompetanse som skjedde i perioden i regi av prosjektet Kunnskap og næring og HUT. Det har imidlertid vært en storstilt satsing på kompetanseheving/arbeidsrettede tiltak i tett samarbeid med AETAT. Hasvik kommune fikk tilført fra KRD til tiltak for langtidsledige. Ved å tilsette personene i prosjektstillinger i regi av HUT dekket AETAT 5% av lønna mens HUT ved hjelp av KRD-midlene dekket det resterende beløpet. Området Fiskerikompetanse har som en følge av denne ordningen et stort merforbruk. Det var totalt 24 personer i prosjektstillinger i regi av HUT/AETAT i 25, med varighet på fra 2 måneder til 11 måneder. De største prosjektene innen dette området var: Renovering gamle bygg o Hasvik samfunnshus o Breivikbotn samfunnshus o Kvitbua Sørvær o Tørrfiskloftet o Kommunale boliger Kartlegging Tradisjonsfisk - kun lønnskostnader er medtatt under dette området. De øvrige kostnadene er budsjettført under område 3331 Småbedrifter. Renovering Dønnesfjord kirke De øvrige kostnadene er budsjettført under område 3555 Stedsutvikling. HUT har i 25 vært kommunens kontaktledd mot LOSA-prosjektet, hvor ungdom kan gå første året på videregående skole i Breivikbotn. Dette prosjektet drives fra Honningsvåg Fiskarfag og Videregåendeskole. Prosjektet kalles Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet (LOSA). Det deltar til sammen 6 elever fordelt på Hotel og næringsmiddelfag med 5 elever og elektrofag 1 med elev. 4.4 STEDSUTVIKLING Stedsutvikling anses som et viktig satsingsområde både for bygdene generelt og også med tanke på den storstilte satsingen som gjøres innen reiseliv. Stedsutvalgene / grendelagene kan hver få tildelt 1 fra HUT etter innsendt søknad med godkjente prosjekter. Midlene har i stor grad blitt benyttet til forskjønningstiltak og beplantning i bygdene. Som et av tiltakene sammen med AETAT har det vært gjennomført renovering av eldre bygg, bla. samfunnshusene, tørrfiskloftet, kvitbua Sørvær og kirka i Dønnesfjord. Sommeren 25 ble Dønnesfjord kirke renovert med midler fra Riksantikvaren og Finnmark Fylkeskommune. HUT hadde koordineringsansvar for prosjektet. Turkart for Sørøya ble ferdigstil i 25. Dette er et resultat av samarbeid med Hammerfest kommune v/ miljøkonsulenten og STATOIL. HUT har hatt koordineringsansvaret for å få søkt midler til ballbinger. Sørvær og Breivikbotn fikk anlegg i tilknytning til skolene i 25. HUT forskutterde deler av kostnadene til 12

13 ballbingen på Sørvær. Dette refunderes i 26. Det er også kjøpt inn en mini-ballbinge til området ved Hasvik barnehage. 5 ØKONOMI 25 Totalt var budsjett for 25 satt opp med.4. Hasvik kommune finansierer 25 % av de totale kostnadene i tråd med tildelingen fra FFK 1,-. HUT hadde et mindreforbruk i 25 på ,-. Årsaken til dette resultatet skyldes tilførsel av eksterne midler utenom det budsjetterte. HUT hadde opprinnelig et budsjett på. 4..,- i 25 mens årsregnskap for 25 viser driftsinntekter på TILFØRTE MIDLER Som tidligere omtalt er det i løpet av 25 tilført ytterligere midler til HUT, både øremerkedemidler og midler til friere disposisjon. Det er viktig å pressisere at det meste av tilførte midler er knyttet opp mot konete prosjekter, og som en følge derav tilsvarende kostnader. Under følger en skjematisk oversikt som viser fordeling av tilførte midler Midler fra FFK omstillingsmidler Hasvik kommune Ekstra tilførte midler: KRD Etterbetalt 22 Andre Beløp %-andel 25,14 % 8,38 % 61,44 % Salgsinntekter 11.,85 % Moms ,19 % % Sum finansiering I kommunestyret sak 72/5 Anvendelse av tilskudd på ,- påfyll kommunalt næringsfond ble det vedtatt at HUT skulle forvalte midlene fra KRD. Midlene er tilført HUTs næringsfond. Av disse midlene er 1,3 millioner benyttett til å tegne aksjer i Artic Sous-Vide products as, og 4.,- til aksjer og tilskudd til etablering av strikkefabrikk på Sørvær. KRD tilførte 1,2 millioner til AETAT-prosjekter. Disse midlene ble i sin helhet benyttet til tiltak for å få arbeidsledige i arbeid. I løpet av 25 har 24 personer vært innom denne ordningen på tiltak av varighet fra 1måned til 11 måneder. Flere personer som har stått i fare for å miste dagpengene har vært innom denne ordningen. HUT har fått tilført 75.,- fra FFK og 225.,- fra KRD i løpet av 25. Disse midlene ble innvilget i 22 til forprosjektering av dannelsen av HUT, og skulle utbetales i 23. HUT forskutterte utgifter til konsulentbistand i 23, og gikk som en følge av dette med et underskudd på ,-. De tilførte midlene dekker underskuddet for 23. Se vedlegg 1 for mer detaljert oversikt overekstra tilførte midler i

14 5.2 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP HUT 25 Art Tekst Regnskap 25 Budsjett 25 Regnskap 24 Driftsinntekter (6-699) Salgsinntekter (7-799) Refusjoner (8-899) Overføringer SUM DRIFTSINNTEKTER (1-99)+(16-165) Driftsutgifter Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter (inbefatter administrasjon HUT, AETAT-prosjekter, korte engasjement, turistinfo og fr.språklig undervisning ) (1-399)-(16-165) A Kjøp av varer og tjenester (4-49) Overføringer Avsivninger B C=A-B SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT Finansposter (9-95) Renteinntekter 5 Renteutgifter Avdrag på lån 92 Mottatte avdrag på lån 99 Motpost avsivninger D SUM FINANSPOSTER E=C+D ORDINÆRT RESULTAT Interne finanstransaksjoner (53-57) Avsetninger (93-96) Bruk av tidligere avsetninger 97 F H=E+F 14 Brukt til finansiering av utgift i inv.regnskap SUM INTERNE FINANSTRANSAKSJONER REGNSKAPSMESSIG RESULTAT/mindreforbruk

15 5.3 FORDELING AV BRUKTE MIDLER PÅ OMRÅDE. Tabellen nedenfor viser forbruk i 25 fordelt på overgripende tiltak og satsingsområder. Kostnader Overgripende tiltak: Styret Administrasjon Næringsutvikling HUTs næringsfond Akkvisisjonsarbeid Bransjerettet satsing Bedriftsutvikling Fellessatsing Småbedrifter %-andel 16,4 % ,1 % ,4 % ,1 % % Aksjer * 3. Kompetanseutvikling Næringskompetanse Fiskerikompetanse Allmennkompetanse Stedsutvikling og infrastruktur Stedsanalyse Kultur og idrett Stedsutvikling Sum driftsutgifter * Aksjer i Artic Sous Vide products. 5.4 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP HUT 25 Art Tekst Regnskap 25 Budsjett 25 Regnskap 24 (1-59) Investeringer i varige driftsmidler, ,19 (52-529) Utlån, kjøp av aksjer og andeler 1 3,, Investeringer -53 A Dekning av tidligere års udekket merforbruk SUM INVESTERINGER/FINANSIERINGSBEHOV ,19 1 3,, ,19,, (66-679) Salg av eiendom,, (7-899) Tilskudd og ref. vedr. investeringer,, (92-929) Mottatte avdrag på utlån, aksjesalg, andeler,, Finansiering 91 Bruk av lån 97 Overføring fra driftsregnskapet 95 Bruk av tidligere avsetninger B SUM FINANSIERING UDEKKET / UDISPONERT 1 3, , ,31 1 3,, ,19,, Det vises til fullstendig årsregnskap for HUT 25 - vedlegg til Hasvik kommunes Årsregnskap

16 16

17 6 VEDLEGG Vedlegg nr. 1 EKSTRA TILFØRTE MIDLER TIL HUT 25 Det meste av de tilførte midlene 25 er knyttet opp mot konete tiltak/prosjekter. Midler fra Tekst Beløp Andre Tilskudd 24-aktivert 25 23, INNorge - slow food Tilskudd Slow Fish-messe 19, FD-annonser Salg annonser Sørøydagsavisa 98, Nettverkseditt kvinner Tildelt til fordeling , Riksantikvaren Ref. Renovering Dønnesfjord kirke 278, Statens utd.kontor -fr.voksne Ref.undervisn fr.voksne vår 5 1, KRD-22 Etterbetalt utviklingstilsk 225, FFK-22 Etterbetalt utviklingstilsk 75, KRD-næring Erna-midlene 425, KRD-næring Erna-midlene 2, KRD- aetat-tiltak Tilskudd arbeidsprosjekt 1 2, Aetat-refusjoner Ref.tiltaksprosjekt , Aetat-refusjoner Ref.tiltaksprosjekt 257, Aetat-refusjoner -desember Ref.tiltaksprosjekt l , Aetat -tilskudd kartlegging Ref.Oplæring kartleggerne 2, 17

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen Loppa kommune Dra på Lopphavet et hav av muligheter 2012 Foto: Terje K. Haugen Foto Terje K. Haugen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Organisasjon og bemanning... 2 2. Rådmannens generelle kommentarer... 6 3. Hva

Detaljer

Årsmelding 2011 Omstillingsprogrammet i Loppa kommune

Årsmelding 2011 Omstillingsprogrammet i Loppa kommune 2012 Årsmelding 2011 Omstillingsprogrammet i Loppa kommune Årsmelding 2010 Omstillingsarbeidet i Loppa kommune. Vedtatt i omstillingsstyret den TKH Loppa kommune 07.03.2012 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning....

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14 ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD LOKALSTYRELEDERENS KOMMENTAR... 3 POLITISK ORGANISERING... 5 Rammer for virksomheten... 5 Politisk struktur... 5 Lokalstyret... 5 Administrasjonsutvalget (AU)... 5 Teknisk utvalg

Detaljer

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009 Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune Årsmelding og regnskap for Innhold Innholdsfortegnelse 1 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD OG MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE...4 1.1 REGIONRÅDET...4 1.2 MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNESTYRE...6

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune. Årsmelding 2014 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune. Bilder: Solveig Jentoft,

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.1115:24) Herøy kommune Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 2 Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer