PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00"

Transkript

1 Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Fra administrasjonen møtte: Are H. Solvang Ass. Rådmann/personal Johnny Kvaløy Møteleder: Ordfører Geir A. Iversen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0079/05 05/00201 REFERATER 0080/05 05/00312 Unntatt offentlighet KLAGE PÅ VEDTAK - SØKNAD OM LÅN TIL KJØP AV BOLIG 0081/05 05/00026 Unntatt offentlighet SØKNAD OM NEDSETTELSE AV SKATT AV BILLIGHETSGRUNNER 0082/05 05/00250 REGULERING AV BREIVIKBOTN HAVNEOMRÅDE TILBUD FRA PAULSEN RI AS, ALTA 0083/05 05/00051 ANVENDELSE AV TILSKUDD PÅ KR ,- TIL PÅFYLL AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND TILLEGGSSAK: 0084/05 05/00264 BUDSJETTREGULERING VEDRØRENDE KJØP AV BALLBINGER

2 MØTEBOK Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/00201 Sak 0079/05: REFERATER Faglig tilråding: Referatene ble tatt til orientering. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: 1) 05/ ADM/SAADM/AHS X /05 Aetat Vadsø ÅRETS BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR FINNMARK VISER EN VISS OPTIMISME MEN STORE NÆRINGSMESSIGE ULIKHETER 2) 05/ ADM/SAADM/AHS U /05 Andøy kommune REFERAT 3) 05/ ADM/SAADM/AHS /05 Vest-Finnmark Regionråd KRAV OM UTBYGGING AV NY HOVEDOVERFØRINGSLINJE FOR ELEKTRISK KRAFT FRA FINNMARK TIL MIDT- NORGE 4) 05/ ADM/SAADM/AHS /05 Vest-Finnmark Regionråd REGIONRÅDET RETTEN TIL Å GI DISPENSASJONER ETTER LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK 5) 05/ ADM/SAADM/GAI N /05 Alta kommune NY HURTIGBÅTFORBINDELSE

3 6) 05/ TEK/TEKADM/AJ K /05 Kystverket VEDR. BRANNSKADET OG SUNKET FRITIDSBÅT TILHØRENDE TORBJØRN WILHELMSEN 7) 05/ ADM/SAADM/AHS X /05 Aetat Vadsø STØRRE AKTIVITET I JUNI MÅNED SKAPER YTTERLIGERE NEDGANG I ARBEIDSLEDIGHETEN 8) 05/ ADM/SAADM/AHS /05 Assisterende rådmann Are H. Solvang MELDING OM POLITISK VEDTAK DELEGERING AV MYNDIGHET TIL FORMANNSKAPET 9) 05/ ADM/SAADM/GAI /05 Innovasjon Norge EKSTRAORDINÆRE VIRKEMIDLER TIL FINNMARK IVERKSETTING AV ARBEID 10) 05/ ADM/SAADM/AHS /05 Are H. Solvang REFERAT FRA MØTE MELLOM FORMANNSKAPET OG HUT 11) 05/ ADM/SAADM/AHS X /05 aetat Vadsø FORVENTET ØKNING I LEDIGHETSNIVÅET FOR JULI MÅNED GRUNNET LAVERE TILTAKSNIVÅ SOMMERMÅNEDENE 12) 05/ ADM/KKA/GMJN /05 Kommunalbanken AVDRAGSUTSETTELSE FOR LÅN I KOMMUNALBANKEN 2. HALVÅR ) 04/ ADM/SAADM/AHS /05 Fylkesmannen i Finnmark VEDR. SØKNAD OM GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK

4 14) 04/ ADM/SAADM/AHS /05 Fylkesmannen i Finnmark VEDR. SØKNAD OM GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK Rett utskrift: Odd Michelsen

5 MØTEBOK Saksbehandler: Anita Soløy Wilhelmsen Arkiv: 253 Arkivsaksnr.: 05/00312 Unntatt offentlighet 5A Sak 0080/05: KLAGE PÅ VEDTAK - SØKNAD OM LÅN TIL KJØP AV BOLIG MØTEBOK Saksbehandler: Anita Wilhelmsen Arkiv: 204 Arkivsaksnr.: 05/00026 Unntatt offentlighet 5A Sak 0081/05: SØKNAD OM NEDSETTELSE AV SKATT AV BILLIGHETSGRUNNER

6 MØTEBOK Saksbehandler: Arild Jenssen Arkiv: P00 Arkivsaksnr.: 05/00250 Sak 0082/05: REGULERING AV BREIVIKBOTN HAVNEOMRÅDE TILBUD FRA PAULSEN RI AS, ALTA Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyret vedtar å sette i gang arbeider med regulering av Breivikbotn havn. Tilbud fra Paulsen RI AS, Alta aksepteres slik det fremkommer i tilbud av Det må avsettes kr ,- eks. mva. til prosjektet. Beløpet dekkes gjennom ekstraordinære statlige midler tildelt Hasvik kommune. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Dok: Tilbud fra Paulsen RI AS, Alta på regulering av Breivikbotn havneområde av for et samlet honorar på kr ,- eks mva. Utredning: Etter et diskusjonsmøte sammen med ordfører og kst. rådmann ble vi enige om at det var behov for en regulering av havneområdene i Breivikbotn med tanke på arealer til etablering av reiselivsbedrifter, fiske/fangst, drivstoff/brensel og evt. andre formålstjenelige virksomheter. I 1985 var det vedtatt en reguleringsplan over dette området. Denne er gått ut i samband med rullering av arealplan i år Årsaken til dette var at reguleringsplanen var blitt såpass gammel at den burde ha vært erstattet med en ny som var mer i henhold til nå situasjonen. Havneområdene i fiskerikommunene er svært viktige områder som tilkjennegir at arbeidsmetodene må legges opp slik at det kan bli en god medvirkning og innspill fra alle aktører som vil bli berørt i en slik prosess. Firma Paulsen RI har tidligere utført reguleringsarbeider for Hasvik kommune, og den siste gjaldt regulering av masseuttak i Hasvik. (gabbro). Tilbudsprisen er på kr ,- eks. mva. Den inneholder reiseutgifter for avholdt møte og befaring er tatt med i honoraret. Videre er det opplyst at det faste honoraret dekker arbeidet frem til første gangs behandling i kommunen.

7 Det vil naturlig nok følge med en del bikostnader som ekstern kopiering m/forsendelseskostnader, Gebyr for kommunal saksbehandling, kostnader i forbindelse med evt. kulturminneundersøkelser og kostnader i forbindelse med eksterne ROS - analyser. Arbeidene skal være sluttfør i løpet av Rett utskrift: Odd Michelsen

8 MØTEBOK Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 05/00051 Sak 0083/05: ANVENDELSE AV TILSKUDD PÅ KR ,- TIL PÅFYLL AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. HUT gis myndighet myndighet av kommunestyret å tildele og forvalte kr ,- av kommunens næringsfondsmidler, herunder rapportere om bruken av midlene. Pengene overføres HUTs bankkonto. 2. Følgende budsjettreguleringer vedtas av kommunestyret: Formannskapets vedtok i hastesak 0031/05 etter kommuneloven 13 om kjøp av aksjer for kr. 1,3 millioner i ARCTIC SOUS-VIDE PRODUCTS AS. Følgende forutsetning ble gjort: Ved evt. tilskudd fra KRD tilbakeføres midlene til HUT, samme kontonr./områder som midlene til aksjekjøp er belastet. Budsjettreguleringen tilbakeføres på bakgrunn av at Hasvik kommune har mottatt tilskudd fra Innovasjon Norge. Kto.nr. Tekst Bud.f.reg. Bud.e.reg. Utgifter Inntekter Økn. Red. Økn. Red Aksjekjøp - Hasvik kommune Overskudd fond Honningkrukka Akkvisisjonsarbeid Nye bedrifter og næringer Rekruttering av arbeidskraft Kompetansekartlegging Kompetanseheving Tettstedstiltak SUM Følgende grov prioritering av bruk av næringsfondsmidler kr ,- og med påfølgende budsjettregulering vedtas av kommunestyret:

9 Tiltak: Overordnet ansvarsnivå i Beløp i kroner: HUTs budsjett: Sum tildelte næringsfondsmidler fra KRD og Innovasjon ,- Tilbakeføring av budsjettregulering til kjøp av Iht. tilbakeført FOS vedtak I sak 0031/ ,- aksjer Arctic Sous-Vide Products AS Investeringstilskudd til kjøp av fiskefartøy Støtte til forbedret infrastrukturtiltak for drivstoffutsalg Honningkrukka , ,- Utredningsarbeid havner Videreutvikling fiskeindustrien Fiskeri , ,- Akkvisisjon - bergverk Mineralforekomster ,- Sum 0 Med påfølgende budsjettregulering: Kto.nr. Tekst Bud.f.reg. Bud.e.reg. Utgifter Inntekter Økn. Red. Økn. Red Aksjekjøp Hasvik kommune Honningkrukka Tilrettelegging fiskeflåten Mineralforekomster SUM Eva D. Husby ble erklært inhabil. Harald Isaksen ved Hasvik senterpartiet fremmet følgende innstilling til kommunestyret: Formannskapets vedtok i hastesak 0031/05 etter kommuneloven 13 om kjøp av aksjer i ARCTIC SOUS-VIDE PRODUCTS AS. Ved evt. tilskudd fra KRD tilbakeføres midlene til HUT, samme kontonr./områder som midlene til aksjekjøp er belastet. Aksjekjøpet på 1,3.millioner ble dekket ved budsjettregulering fra HUTs budsjett som skissert under: Kto.nr. Tekst Bud.f.reg. Bud.e.reg. Utgifter Økn. Red. Inntekter Økn. Red. Aksjekjøp Overskudd fond

10 Nyskaping og stabilisering Etablering av ny næring Tilflytting, rekruttering HUT- tiltak, disp.fond Kompetanseheving Kompetansekartlegging Tettstedsutvikling SUM Resterende midler mill. overføres til formannskapet næringsfond konto xxxxxx. Kommunestyret forutsetter at regelverk for flåtefond blir vedtatt snarest og setter kr ,- til flåtefond, resten går til infrastruktur og havbruk. Formannskapet trekkes inn råd og kompetanse etter behov. En forutsetter at HUT bistår formannskapet. Vedtak: Formannskapet vedtok forslag til Harald Isaksen v/hasvik Senterparti. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Historikk/fakta: mottok Hasvik kommune tilsagnsbrev fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) om påfyll av kommunalt næringsfond med kr ,-. Tilskuddet er utbetalt til kommunens bankkonto ble saken om tildeling av kr ,- utsatt til behandling i formannskapet. Grunnlaget for utsettelsen var usikkerhet i forbindelse med håndteringen av den resterende del av de bevilgede 75 millioner til Finnmarkskommuner mottok Hasvik kommune tilsagnsbrev fra Innovasjon Norge avd. Finnmark om ekstraordinære virkemidler til Finnmark, tilskudd på kr ,- til økning av Hasvik kommunes næringsfond. Tilskuddet er utbetalt til kommunens bankkonto. Formannskapets vedtok i hastesak 0031/05 etter kommuneloven 13 om kjøp av aksjer i ARCTIC SOUS-VIDE PRODUCTS AS. Ved evt. tilskudd fra KRD tilbakeføres midlene til HUT, samme kontonr./områder som midlene til aksjekjøp er belastet. Aksjekjøpet på 1,3.millioner ble dekket ved budsjettregulering fra HUTs budsjett som skissert under:

11 Kto.nr. Tekst Bud.f.reg. Bud.e.reg. Utgifter Økn. Red. Inntekter Økn. Red. Aksjekjøp Overskudd fond Nyskaping og stabilisering Etablering av ny næring Tilflytting, rekruttering HUT- tiltak, disp.fond Kompetanseheving Kompetansekartlegging Tettstedsutvikling SUM Lokal gjennomføring av tildelinger: Kommunestyret har opprettet Hasvik i utvikling til å gjennomføre næringsutvikling i Hasvik kommune. Det vil være naturlig at HUT får ansvar for tildelinger av ekstraordinære næringsfondsmidler. Eksterne målsettinger: Fylkeskommunens har i skriv datert sagt at samme retningslinjer gjelder som fylkeskommunen legger til grunn ved tildeling av midler til kommunale næringsfond, dog ikke tillatt å kjøpe fiskekvoter. Kommunens egne målsettinger: Handlingsplan for HUT vedtatt av kommunestyret i sak 0096/05, jfr. bl.a. punkt: 2 NÆRINGSUTVIKLING Fiskeri er grunnpilarene innen næringslivet i Hasvik kommune, og det ønsker vi også at det skal være i fremtida. Hasvik er en fiskerikommune!! Men det utelukker ikke kreativitet og nyskapingsarbeid både innen fiskeri, avledede næringer og andre næringer som bygger på de naturgitte fortrinn Sørøya har. Reiseliv er et godt eksempel på en næring i vekst, og som fortsatt har et stort vekspotensiale. Overordnet alt som skjer i regi av HUT ligger målsettingen om å etablere 110 mye varige arbeidsplasser i Hasvik kommune innen utgangen av Samtidig ønsker HUT å bidra til å stabilisere og videreutvikle det allerede etablerte næringslivet. Hovedmål: Arbeidsmål: Sikre et robust næringslivsmiljø i Hasvik som er preget av lønnsomhet, service, kompetanse, samarbeid og utvikling. Gjennom bedret lønnsomhet, utvikling og nyskaping er målet å få økt sysselsetting i 2005 med 40 arbeidsplasser, fordelt slik: Fiskeri : 30 arbeidsplasser Reiseliv: 3 arbeidsplasser Annen næring 7 arbeidsplasser

12 Hovedsatsingsområder: 1. Fiskeri og havbruk 1.1. Nyskaping og stabilisering innen fiskeindustri 1.2 Utvikling av oppdrettsnæringen /nye arter 1.3 Utvikling av fiskeflåten 2. Reiseliv 2.1 produkt og bedriftsutvikling 2.2 markedsføring 2.3 festivaler 2.4 attraksjoner / severdigheter 2.5 turistinformasjon 3. Overordnede tiltak næring 3.1 Tilflytting, rekruttering og stabilisering 3.2 HUTs næringsfond 3.3 Etablering nye næringer 2.1 FISKERI OG HAVBRUK UTVIKLING AV FISKEFLÅTEN Hovedmål Bidra til å stabilisere og skaffe til veie nye fartøy, samt legge til rette for fremmedflåten. Arbeidsmål Sikre dagens flåte/bemanningsstruktur og bidra med tilveksten med minst 3 båter i størrelsen, fot. Innhold HUT vil bistå aktørene for å få : endret regelverket mht. tilskudd til kjøp av brukte båter opprettet flåtefond etablert lærlingeplasser utvidet kvotetilgang Linegnesentral Boenheter og service for fremmedfiskere Organisering prosjekteier prosjektansvarlig Prosjektledelse HUT / fiskerorganisasjonene Daglig leder HUT Utpekes Det må tas stilling til om handlingsplanen skal endres ut i fra at kommunen har fått mer midler til gjennomføring av næringsutvikling. Det tenkes her på endring av arbeidsmål og hovedsatsingsområder. Kan det skapes flere arbeidsplasser med mer midler og må enkelte hovedsatsingsområder endres. Handlingsplanen skal snart rullers gjeldende for 2006, slik at det ikke anses hensiktsmessig å endre noe på nåværende tidspunkt.

13 Prioriteringer: Følgende grov prioritering anbefales: Tiltak: Overordnet ansvarsnivå i Beløp i kroner: HUTs budsjett: Sum tildelte næringsfondsmidler fra KRD og Innovasjon ,- Tilbakeføring av budsjettregulering til kjøp av Iht. tilbakeført FOS vedtak I sak 0031/ ,- aksjer Arctic Sous-Vide Products AS Investeringstilskudd til kjøp av fiskefartøy Støtte til forbedret infrastrukturtiltak for drivstoffutsalg Honningkrukka , ,- Utredningsarbeid havner Videreutvikling fiskeindustrien Fiskeri , ,- Akkvisisjon - bergverk Mineralforekomster ,- Sum 0 Retningslinjer ved tildeling av tilskudd og lån til kjøp av fiskefartøy: Kommunestyret har i sak 0007/04 behandlet regelverk for stønadslån til fiskefartøy i Hasvik kommune: Fellesforslag: 1. Gode støtte ordninger til fiskeflåten er en nødvendig forutsetning for en framtid i Hasvik. Det må derfor jobbes aktivt for å finne måter å finansiere en slik ordning på. 2. Formannskapet får fullmakt til å utarbeide og vedta et detaljert regelverk på bakgrunn av de framlagte prinsipper om stønadslån, etter at man har gjennomført en høringsrunde om saken. 3. Realitetsbehandlingen av regelverk for stønadslån til fiskefartøy utsettes til det er funnet økonomisk dekning til låneordningen. Ved å godkjenne det fremlagte regelverk før de økonomiske rammer er på plass, kan det skapes forventinger om tilskudd som det pr. i dag er umulig å innfri. 4. Hasvik kommunes retningslinjer for Flåtefond som ble godkjent den gjelder inntil nye/reviderte retningslinjer er godkjent. 5. Saken oversendes Kommunestyret for endelig behandling. Vedtak: Kommunestyret vedtok fellesforslaget. Enstemmig. Hasvik kommune har ikke pr. i dag utarbeidet nye retningslinjer for tilskudd/lån til fiskeflåten.

14

15 TILLEGGSSAK MØTEBOK Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 05/00264 Sak 0084/05: BUDSJETTREGULERING VEDRØRENDE KJØP AV BALLBINGER Faglig tilråding: Formannskapet innstiller følgende budsjettregulering for kommunestyret: Konto nr. Tekst Driftsutgift Driftsinntekt Statstilskudd Overføring fra fylkeskommunen Overføring fra andre Overføring fra HUT Kjøp av ballbinger inkl. mva Automatisk overveltning til mva konto Merverdiavgift Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Kommunestyret behandlet i møte sak 0053/04 rullering av kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Det ble gjort følgende prioritering ved anskaffelse av ballbinger: 1. Breivikbotn 2. Sørvær 3. Hasvik Det ble søkt primo 2005 om spillemidler til idrettsanlegg for anskaffelse av ballbinger til Breivikbotn og Sørvær. Breivikbotn fikk medio 2005 tildelt spillemidler kr , kr ,- fra Finnmark fylkeskommune og kr ,- fra Posten Norge AS. Sørvær har fått tildelt kr ,- fra Posten Norge AS.

16 Det er overveiende sannsynlig at Sørvær blir prioritert i 2006 med tilsvarende tildeling som Breivikbotn. Hasvik kommune har kjøpt to ballbinger som skal plasseres ved Breivikbotn skole og Sørvær skole. Kjøpesummen pr. ballbinge er kr eksklusiv merverdiavgift. Saksutreder har ikke pr. hånden dokumentene i saken, da disse ved postfordelingen er lånt ut til saksbehandlere. Finansieringen for 2005 blir som følger: Brutto kjøpesum kr Tilskudd staten - kr Tilskudd fylkeskommunen - kr Tilskudd andre - kr Lån fra HUT tas over drift - kr Merverdiavgift - kr Følgende budsjettregulering fremmes: Konto nr. Tekst Driftsutgift Driftsinntekt Statstilskudd Overføring fra fylkeskommunen Overføring fra andre Overføring fra HUT Kjøp av ballbinger Automatisk overveltning til mva konto inkl. mva Merverdiavgift Saksutreder formoder at tilskuddene kan utbetales ultimo 2005 etter at ferdigattest foreligger. Rett utskrift: Odd Michelsen

17 Protokoll fra møte i Hasvik formannskap den 25. august 2005 MØTET HEVET! Geir A. Iversen (s) Harald Isaksen (s) Elisabeth S. Mikalsen (s) Eva D. Husby (s) Roy Mienna (s)

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N 2007 INNLEDNING Handlingsplan for er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Keth Olsen for Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans Petter Rasmussen for Per Sæther Siv

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.03.2005 Tid: Kl. 11.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen for

Detaljer

HUT HASVIK I UTVIKLING KF

HUT HASVIK I UTVIKLING KF HUT HASVIK I UTVIKLING KF ÅRSMELDING 25 1 1. FORORD Hasvik I Utvikling KF (HUT)ble formelt dannet i kommunestyremøtet den 28.oktober 22. Det har vært rimelig høy aktivitet rundt HUT i tiden etter oppstart.

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 2. 2.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/35 REFERAT

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/35 REFERAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 29.01.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 16.03.2005 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 26.04.2004 Tid: Kl.10.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Vara Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Vara Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Vara Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0011/05 05/00058 ORIENTERING FRA FIRMA ALFRED BERG OM EVENTUELL SALG AV AKSJER I HAMMERFEST ENERGI AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0011/05 05/00058 ORIENTERING FRA FIRMA ALFRED BERG OM EVENTUELL SALG AV AKSJER I HAMMERFEST ENERGI AS Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Keth Olsen for Torunn Pettersen Hans P. Rasmussen for Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/05 05/00271 MØTE MED VINDKRAFT NORD AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/05 05/00271 MØTE MED VINDKRAFT NORD AS Hasvik kommune Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER Eva D. Husby Roy Mienna for Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Trude Hustad for Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Anne-Birgitte

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 22/13 13/458 VEDTEKTSENDRING GALGENES BARNEHAGE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 12.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 12.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 12.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 02.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer