HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N"

Transkript

1 - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N 2007

2 INNLEDNING Handlingsplan for er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen Det er forutsatt at handlingsplanen skal revideres hver år som grunnlag for søknad om bevilgning til utviklings- og nyskapningsarbeidet. Handlingsplanen inneholder oversikt over konkrete tiltak som er planlagt gjennomført det neste året. Kostnadsplan og finansieringsplan er lagt inn med satsingsområde som detaljeringsgrad. Handlingsplan for 2007 (HP) bygger videre på tiltak i Handlingsplan for har vært aktivt i 4 år nå, og har i denne perioden vært gjennom ulike faser, noe som også har gjenspeilt seg i prioriteringer i Handlingsplanen. De ulike fasene går selvsagt delvis over i hverandre, men gir samtidig et klart bilde på utviklingen innen arbeidet med å erstatte de 110 arbeidsplassene som gikk tapt i 2002 med nye og varige arbeidsplasser. Fase1: Mobilisering, kompetanseheving, stabilisering. Første året og deler av andre bar preg av en storstilt mobilisering for å få innspill på tiltak som burde jobbe videre med. Samtidig ble det også gitt en rekke kompetansehevende tilbud både til jobbsøkende og personer ansatt i det private og offentlige. Fase 2: Akkvisisjon og nettverksbygging. har brukt mye tid og penger på akkvisisjon og nettverksbygging både internt i kommunen og ift. eksterne samarbeidspartnere. Vi har spesielt lagt vekt på å få frem de gode ideene, videreutviklet og realisert dem slik at de gir arbeidsplasser. Fase 3: Etableing og nyskaping. De to forutgående årene har vi tydelige resultater av det arbeidet som er gjort i de forutgående fasene. Det er en gryende optimisme, og det er etablert flere bedrifter enn noen gang tidligere. Hovedsatsingsområdet for i 2007 vil bli arbeid med å skape arbeidsplasser i tilknytning til oljeetablering i forbindelse med Goliat-utbyggingen. Fase 4: Videreutvikling og stabilisering. I løpet av 2007, vil en gå inn i sluttfasen for ( ). Denne fasen vil bære preg av en videreutvikling og stabilisering av etablerte bedrifter, både mht. lønnsomhet, robusthet og økt antall arbeidsplasser. s Handlingsplan for 2007 har hovedfokus på å bygge opp et robust næringsliv basert på det mangfold av bedrifter som er etablert, samt sikre en forankring innen oljerelatert næring.. Dette gjenspeiler seg både i tiltak, og økonomisk fordeling. Den fremlagte handlingsplanen er ment aktivt brukt som et styringsredskap i arbeidet med å skaffe et robuste næringsliv i Hasvik kommune. Eva D. Husby Daglig leder Handlingsplan for 2007 er godkjent av Hasvik kommunestyre sak 62/06. OVERORDNEDE TILTAK Hovedmål: Lede utviklingsprogrammet i tråd med Strategiplan for , samt iverksette og følge opp tiltakene godkjent i Handlingsplan for 2005.

3 Arbeidsmål: administrasjonen ( Daglig leder og prosjektleder) forestår den daglige drifta. -styret holder månedlige møter, og har ansvaret for tilrettelegging for gjennomføringen av programmet. Hovedsatsingsområder: 1. Administrasjon og gjennomføring av program 2. Evaluering av gjennomføringen av programmet 3. Interkommunalt samarbeid 4. Omdømmeprosjekt 5. etter ADMINISTRASJON OG GJENNOMFØRING AV PROGRAM Formål Ressurstildeling for gjennomføring av program og administrasjon av programbevilgning. Innhold Hasvik i utvikling KF videreføres med formål å gjennomføre utviklings- og nyskapningsprogrammet herunder Foretakets driftsutgifter knyttet til dette forutsettes dekket i sin helhet innefor programbevilgningen. Rådmannen Daglig leder 1.2 EVALUERING AV GJENNOMFØRINGEN AV PROGRAMMET Formål Ekstern evaluering av gjennomføringen av programmet for å styrke den faglige kvaliteten på programeiers beslutningsgrunnlag og styrke programansvarligs gjennomføringsevne. Innhold INNorge har koordinert evalueringsarbeidet de forutgående årene med innleid konsulent til praktisk gjennomføring. Dette er et viktig styringsredskap både for administrasjonen, styret, og kommunestyret. Det gjennomføres derfor evaluering også i Organisering Prosjekteier INNovasjonNorge INNovasjonNorge Innleid konsulent 1.3 INTERKOMMUNALT SAMARBEID Formål Styrke kommunens grunnlag for å løse sine oppgaver og legge til rette for utvikling rettet mot enkeltpersoner, bedrifter og foreninger/lag. Innhold Kommunen har etablert relasjoner til andre kommuner i ulike sammenhenger. En del tiltak skjer via Vest-Finnmark regionråd. prioriterer å arbeide med Næringsrettede samarbeidsprosjekt. Rådmannen 1.4 OMDØMMEPROSJEKT Formål Styrke Hasviks omdømme i forhold til innbyggere, brukere og samarbeidspartnere lokalt og eksternt for å bedre grunnlaget for en god og aktiv næringsutvikling. Innhold Hasvik i utvikling kf har fått invitasjon fra INNovasjon Norge om å gjennomføre et pilotprosjekt i Hasvik kommune i samarbeid med INNovasjon Norge og andre omstillingskommuner. Kostnadene dekkes via ekstraordinære midler.

4 1.5 ETTER 2008 Formål Utarbeide en strategi for hvordan Hasvik kommunes næringsapparat skal være etter at legges ned ved utgangen av år Innhold Vuredere ulike modeller for å forvalte Hasvik kommunes næringsapparat. Legge fram et utkast til framtidig organisering med økonomisk oversikt, finansiering og praktisk organisering. Rådmannen

5 2 NÆRINGSUTVIKLING Fiskeri er grunnpilarene innen næringslivet i Hasvik kommune, og det ønsker vi også at det skal være i fremtida. Hasvik er en fiskerikommune!! Men det utelukker ikke kreativitet og nyskapingsarbeid både innen fiskeri, avledede næringer og andre næringer som bygger på de naturgitte fortrinn Sørøya har. Nærheten til Goliat-feltet gir spennende muligheter som kan gi nye arbeidsplasser til Hasvik kommune, enten det blir direkte ilandføring til Dønnesfjord eller som avledede arbeidsplasser innen oljenæringen. Overordnet alt som skjer i regi av ligger målsettingen om å etablere 110 mye varige arbeidsplasser i Hasvik kommune innen utgangen av Samtidig ønsker å bidra til å stabilisere og videreutvikle det allerede etablerte næringslivet. Det er viktig for også å støtte opp om videreutvikling av allere etablerte bedrifter for å skape nye arbeidsplasser. Hovedmål: Sikre et robust næringslivsmiljø i Hasvik som er preget av lønnsomhet, service, kompetanse, samarbeid og utvikling. Hovedsatsingsområder: 1. FISKERI 2. REISELIV 3. OLJERELATERT NÆRING 4. OVERORDNEDE TILTAK NÆRING

6 2.1 FISKERI Fiskeri er grunnpilarene i Hasviksamfunnet. Det ønsker vi at det fortsatt skal være. Det har vært en tilbakegang i antall fartøy de siste årene, men kvoterettighetene og ilandbragt fangst har økt. Tendensen ved utgangen av år 2006 viser en svak oppadstigende kurve mht. nyregistrerte fartøy. Det er også en gryende optimisme innen fiskerinæringa med drift på alle tre anleggene NYSKAPING OG STABILISERING INNEN FISKEINDUSTRI Hovedmål Bidra til å sikre og stabilisere de etablerte bedrifter innen fiskeri samt bistå ved nyetableringer Innhold Bistå bedriftene for å legge til rette for økt samarbeid og dergjennom kunne forbedre lønnsomheten i bedriftene. Øke verdiskapningen av hvert kilo råstoff som kjøpes ved bedriftene og utnytte større andel av råstoffet. Organisering Prosjekteier og fiskeindustrien Avtales med aktørene UTVIKLING AV FISKEFLÅTEN Formål Hjelpe etablerte og nyetablere fiskere ved kjøp av fiskefartøyer. Innhold Bistå ved kjøp av nye eller brukte fiskefartøy til bruk i aktivt yrkesfiske i Hasvik kommune. Organisering Prosjekteier / fiskernes organisasjoner Avtales med aktørene TILRETTELEGGING FOR FREMMEDFLÅTEN. Formål Bistå ved tilrettelegging for å sikre økt tilgang på fremmedflåte til Hasvik kommune. Innhold Bistå fiskeindustrien for tilrettelegging av infrastruktur få et større antall av fremmedflåten til å levere fangster til fiskebrukene i Hasvik kommune Organisering Prosjekteier og fiskeindustrien og fiskeindustrien Utpekes på hvert tettsted SLOW-FOOD Formål Skape merkevare tilknytning til Slow-Food for etablering av lønnsomme arbeidsplasser både på Sørøya og andre områder i Nord. Innhold Koordinere Slow Foods arbeid i nord tuftet på det etablerte nettverket mellom Sørøya og Slow Food i tett samarbeid med Finnmark Fylkeskommune, Innovasjon Norge og andre lokale og eksterne samarbeidspartnere. Slow Food i Nord med hovedsete på Sørøya er lagt inn som et av satsingsområdene i RUP Organisering Prosjekteier + samarbeidspartnere + samarbeidspartnere Avtales med aktørene

7 2.2 REISELIV Reiseliv har sammen med fiskeri vært s prioriterte satsingsområde de forutgående årene. Dette ser vi tydelige resultater av, gjennom en den sterke økningen både i 2005 og Prognosene for 2007 er meget lovende. Det er imidlertid av stor viktighet å følge opp de igangsatte prosessene, og videreutvikle de muligheter som ligger innen dette området, selv om satsingen nedtones noe MARKEDSFØRING Formål Markedsføre Sørøya som Storfiskens rike. Innhold og reiselivbedriftene samarbeider om deltaking på messer for felles profilering av reiselivsbedriftene i kommunen. Det avsettes midler til markedsføring i aktuelle tidsskrifter. Organisering Prosjekteier /Reiselivsforum /Reiselivsforum Innleid FESTIVALER Formål Videreutvikle det påbegynte arbeidet for å få til et mer formalisert og forpliktende samarbeid med det lokale næringsliv om festivaler. Innhold Sørøydagene er et årlig foretak og er et positivt løft for Hasviksamfunnet. Det bør søkes om eksterne midler til koordinering av dette arbeidet. Stillingen kan ses sammen med evt. turistinformasjon som et prøveprosjekt i 2 år. Organisering Prosjekteier / Reiselivsforum / Reiselivsforum Innleid TURISTINFORMASJON Formål Få etablert turistinformasjon/destinasjonsenhet Innhold Med den stadig økende turisttilstrømningen ser man at det er behov for en tilstedeværende turistinformasjon med oppdatert info. Det arbeides for å få til en felles turistinformasjon for reiselivsbedriftene i kommunen. Det avsettes midler til delfinansiering av turistinformasjon. Arbeidet gjennomføres sammen med reiselivsaktørene, og som et 2-årig prøveprosjekt. Evt stilling ses sammen med koordinering festivaler. Organisering Prosjekteier /Reiselivsforum /Reiselivsforum

8 2.3 OLJERELATERTE NÆRINGER Sørøya og Hasvik kommune er nærmeste nabo til utvinningene av olje som skal skje på Goliatfeltet. Det arbeides målrettet på alle fronter i 2007 for å få størst mulig ringvirkninger og lokal verdiskaping av denne etableringen KONSEKVENSUTREDNING Formål Få utarbeidet en konsekvensutredning vedr. Goliatutbyggingen med henblikk på Hasvik kommune. Innhold Det utarbeides en utredning som viser ulike scenarier og konsekvenser for Hasviksamfunnet i forbindelse med Goliatutbyggingen. Det legges spesielt vekt på mulige ringvirkninger i form av arbeidsplasser og inntekter til Hasvik kommune, samt hvilke forutsetninger det forventes at Hasvik kommune må innfri. Det innhentes ekstern kompetanse der dette er nødvendig. Innleid i samarbeid med Innleid i samarbeid med MARKEDSFØRING Formål Dønnesfjord som ilandføringssted for Goliat. Innhold Det arbeides målrettet og på et bredt spekter for å Dønnesfjord som ilandføringssted for Goliat. Det innhentes ekstern kompetanse der dette er nødvendig. Innleid i samarbeid med Innleid i samarbeid med BEDRIFTSETABLERINGER Formål Få etablert arbeidsplasser i tilknytning til Goliatutbygging Innhold Det drives et utstrakt akkvisisjonsarbeid og nettverksbygging for å få bedriftsetableringer i tilknytning til Goliatutbyggingen uansett ilandføringssted. Det innhentes ekstern kompetanse der dette er nødvendig. Innleid i samarbeid med Innleid i Samarbeid med

9 2.4 OVERORDNEDE TILTAK NÆRING I tillegg til å være en viktig samarbeidspartner i forbindelse med nyetablering og videreutvikling av bedrifter, er s viktigste bidrag økonomisk bistand. For mange er egenkapital den avgjørende faktoren hvorvidt det er mulig å realisere et prosjekt eller ikke. Det legges derfor opp til tre ulike tilskuddsordninger koordinert via. Kompetanseheving er nedtonet ift.tidligere år da dette har vært et av satsingsområdene og man har i stor grad dekket dette behovet. Tiltaket er fortsatt viktig, men det satset i 2007 kun på næringsrettet kompetansehveing S NÆRINGSFOND Formål Stimulere til nyskaping, nyetablering, knoppskyting, kompetanseheving og utviklingstiltak både innenfor nyetablering og blant etablerte bedrifter. Innhold Styret i kan tildele midler jfr. Vedtekter godkjent av -styret 12.mars Organisering prosjekteier prosjektansvarlig Daglig leder S INVESTERINGSFOND Formål Stimulere til nyetablering av bedrifter og fiskefartøy gjennom egenkapitaltilskudd. Innhold Midlene fra s investeringsfond brukes fortrinnsvis som egenkapital ved større investeringer. Egenkapitaltilskuddet kan gis som lån eller tilskudd etter gjeldende regler. Organisering prosjekteier prosjektansvarlig Daglig leder NETTVERKSKREDITT FOR KVINNER Formål Stimulere til nyetablering av kvinnearbeidsplasser. Innhold bistår intresserte kvinner i etablering av nettverkskreditt-gruppe for videre utlån av midler. Organisering prosjekteier prosjektansvarlig Avtales sammen med gruppa Avtales sammen med gruppa NÆRINGSRETTET KOMPETANSEHEVING Formål Oppgradere og videreutvikle den fagspesifike kompetansen innenfor ny og etablert næring i Hasvik kommune. Innhold Det legges opp til et tett samarbeid med næringslivet for å kunne skreddersy et tilbud tilpasset næringslivets behov. Det kan gis tilskudd til opplæring i den enkelte bedrift. I tillegg satses det på felles kompetanseheving innen økonomi og administrasjon som omfatter flere bedrifter. Organisering Prosjekteier / Næringslivet Daglig leder Innleid

10 3 STEDSUTVIKLING OG INFRASTRUKTUR Den store satsingen på stedsutvikling de tre første årene har vært nødvendig både for trivsel, stabilisering og forskjønning av bygdene. I handlingsplan for 2007 satses det på å videreføre det påbegynte arbeidet, men med mindre økonomiske rammer enn tidligere. Infrastruktur faller utenfor s myndighetsområde, men det legges opp til midler til forprosjektering med tanke på ekstern finansiering. Hovedmål: Tettstedene i kommunen skal videreutvikles til attraktive bo og oppvekstområder med servicetilbud tilpasset befolkningen og næringslivet. Arbeidsmål: Gjennonm et tett samarbeid mellom stedsutvalgene, næringslivet og kommunen skal det foretas en generell forskjønning i bygdene. Tiltak: o o Stedsutvikling Infrastruktur 3.1 STEDSUTVIKLING Formål Utvikle de tre tettstedene til attraktive områder både for fastboende, turister og næringsliv. Innhold Samarbeide med Stedsutvalgene/Grendelagene for å videreføre de pågående prosjekter samt videreutvikle ny. Det innvilges midler etter forutgående beskrivelse/godkjenning av prosjekter. Organisering Prosjekteier /Grendelagene Daglig leder Innleid 3.2 INFRASTRUKTUR Formål Tilrettelegge for næringsrelatert infrastruktur Innhold Det avsettes midler til Forprosjektering av infrastrukturtiltak spesifikt i havneområdene, men også andre områder. Rådmann Innleid i samarbeid med / kommunen

11 5 ØKONOMI 5.1 KOSTNADSPLAN Tiltak Kostnader %-andel Overgripende tiltak ,- 24,5 % Hasvik kommune kjøp tjeneste ,- 5 % Næringsutvikling ,- 60,5 Stedsutvikling og infrastruktur ,- 10 % Sum kostnader ,0 % 5.2 FINANSIERINGSPLAN Hasvik kommunestyre sender søknad om tilskudd på kr ,- (75%) til Finnmark fylkeskommune. Fylkeskommunens bevilgninger tilføres kommunen i kvartalsvis. Hasvik kommune finansierer 25 % av de totale kostnadene i tråd med tildelingen fra FFK. Hasvik kommunen tilfører sin andel i to halvårlige overføringer. Finansiering År1 %-andel FFK % Hasvik kommune % Sum finansiering %

12 5.3 BUDSJETT 2007 OVERGRIPENDE TILTAK , Administrasjon ,- Hasvik kommune-kjøp tjenester ,- Styret ,- Evaluering ,- Interkommunalt samarbeid ,- NÆRINGSUTVIKLING ,- Fiskeri og havbruk Nyskaping og stabilisering fiskeri , Tilrettelegging fremmedflåte , Utvikling av fiskeflåten , Slow Food ,- Reiseliv Markedsføring , Festivaler , Turistinformasjon ,- Oljerelatert næring.. Konsekvensutredning ,-.. Markedsføring ,-.. Bedriftsetablering ,- Overordnede tiltak næring s næringsfond , Næringsrettet kompetanseheving 0,- STEDSUTVIKLING OG INFRASTRUKTUR , Stedsutvikling , Infrastruktur ,- TOTALT ,- Det vedtatte budsjett forutsetter tilskudd fra Finnmark Fylkeskommune på kr ,-.

HUT HASVIK I UTVIKLING KF

HUT HASVIK I UTVIKLING KF HUT HASVIK I UTVIKLING KF ÅRSMELDING 25 1 1. FORORD Hasvik I Utvikling KF (HUT)ble formelt dannet i kommunestyremøtet den 28.oktober 22. Det har vært rimelig høy aktivitet rundt HUT i tiden etter oppstart.

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer

Loppa kommune. Handlingsplan 2012. Vedtatt i programstyret. Omstillingsstyret i Loppa 01.01.2012

Loppa kommune. Handlingsplan 2012. Vedtatt i programstyret. Omstillingsstyret i Loppa 01.01.2012 2012 Loppa kommune Handlingsplan 2012 Vedtatt i programstyret Omstillingsstyret i Loppa 01.01.2012 Handlingsplan for 2012 BAKGRUNN Denne planen følger opp strategiplanen for 2011 2012 og beskriver tiltaksdelen

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg LEBESBY I VEKST Foto: Bjørn Tore Forberg rapport Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : :... 2 1. og strategier... 3 Resultatmål i perioden 2007-2010... 3 Strategiarbeid... 3 og

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Side1 2011 Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Omstillingsadministrasjonen Loppa kommune 15.02.2011 1 Strategiplan 2011-2012 Forlengelse av omstillingsprogrammet

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 29 MØTE NR.: 05/13 TID: 06.12.2005 10:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Berlevåg kommune

Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Berlevåg kommune Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014 Berlevåg kommune Hovedmål I perioden 2011-2014 skal Berlevåg kommune ha en positiv befolkningsutvikling og stabilisering og utvikling i næringslivet gjennom

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/10

SNF-rapport nr. 19/10 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora av Rune Mjørlund SNF-prosjekt nr. 1181: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

Måsøy kommune. Kommuneplan. Vedtatt av kommunestyret 25.11.1999 sak 73/99 (j.nr.99/02727)

Måsøy kommune. Kommuneplan. Vedtatt av kommunestyret 25.11.1999 sak 73/99 (j.nr.99/02727) 1 Måsøy kommune Kommuneplan Langsiktig del 2000-2012 Vedtatt av kommunestyret 25.11.1999 sak 73/99 (j.nr.99/02727) 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 4 1.1 PLANENS INNHOLD 4 1.2 PLANENS STRUKTUR 4 1.3

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Årsmelding 2011 Omstillingsprogrammet i Loppa kommune

Årsmelding 2011 Omstillingsprogrammet i Loppa kommune 2012 Årsmelding 2011 Omstillingsprogrammet i Loppa kommune Årsmelding 2010 Omstillingsarbeidet i Loppa kommune. Vedtatt i omstillingsstyret den TKH Loppa kommune 07.03.2012 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning....

Detaljer

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag 1 Forord (Eva) 2 Innhold 1. Om planen bakgrunn for arbeidet 1.1 Mandat og organisering 1.2 Metode og oppfølging av planen 2. Rammer og forutsetninger

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007 INNHOLD FORORD...2 1. INNLEDNING...3 2. IBESTAD I DAG NÅ SITUASJONEN...4 2.1 Befolkningsutvikling 4 2.2 Analyse av dagens næringsmessige situasjon i Ibestad kommune 6 2.2.1 Sterke sider / fortrinn... 6

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 04.03.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer