Omstillingsprogrammet i Sauda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omstillingsprogrammet i Sauda"

Transkript

1 Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne

2 Innhold 1. Innledning Ståsteds- og mulighetsstudie for omstillingsarbeidet i Sauda kommune Oversikt: Visjon, formål og mål Mål Resultatmål for omstillingsarbeidet Effektmål og langsiktige resultater Delmål Innsatsområder Primære innsatsområder Innsatsområder støttespiller og partner Oversikt budsjett for omstillingsarbeidet

3 1. Innledning 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for omstillingsarbeidet i Sauda kommune Lenke til fullstendig ståsteds- og mulighetsstudie her. Dette er Sauda sin strategiske utviklingsanalyse for omstillingsarbeidet utarbeidet våren Sauda kommunestyre behandlet ståsteds- og mulighetsstudien i sak 074/13 den 18. september Den ble enstemmig lagt til grunn for videre arbeid med omstilling i Sauda. Saken til kommunestyret finnes her. Utdrag fra ståsteds- og mulighetsstudien er tatt inn i omstillingsplanen for Sauda Handlingsplanen må leses i sammenheng med omstillingsplanen for perioden som finnes her. 3

4 1.2 Oversikt: Visjon, formål og mål 4

5 2. Mål 2.1 Resultatmål for omstillingsarbeidet 1. Netto 30 flere registrerte selskaper i 2020 sammenlignet med Netto 100 flere arbeidsplasser i Sauda i 2020 sammenlignet med innbyggere i innbyggere i Effektmål og langsiktige resultater Effektmål: 1. Økt omstillings- og utviklingskompetanse i virksomhetene og som lokalsamfunn 2. Økt attraktivitet og omdømme som sted (merkevaren Sauda) 3. Sterkere lokal framtidstro og optimisme blant innbyggere og besøkende 4. Betydelig sterkere profil som næringsvennlig kommune 5. Betydelig mer attraktivt som etablerings- og investeringssted for internt og eksternt næringsliv 6. Betydelige sterkere tiltrekningskraft på tilflyttere og besøkende 7. Økte kommunale inntekter som følge av økt innbyggertilskudd og økte skatteinntekter størrelsesorden ,- i 2020 sammenlignet med

6 Langsiktige resultater: 1. Virksomheter i Sauda er i stand til å sikre egen omstilling og utvikling. De er mer konkurransedyktige og lønnsomme. Det finner sted knoppskytinger som sikrer markedsandeler og vekst. De sysselsetter flere mennesker enn i dag. 2. Antall nyetableringer øker 3. Flere flytter til Sauda enn fra Sauda. Det blir befolkningsvekst. 4. Flere besøker Sauda for kortere eller lengre perioder. Det blir etablert grunnlag for flere besøksbaserte arbeidsplasser 5. Bedre privat service, flere tilbud, mer fleksible tjenester 6. Sauda er en sterk merkevare og har et godt omdømme i Rogaland. Sauda er en populær bostedskommune. 7. Omløpstiden for boliger som er til salgs er redusert med 80% sammenlignet med 2013-tall. 8. Bedriftene lykkes bedre med å rekruttere kvalifisert personell til stillinger i Sauda. Det er flere godt kvalifiserte søkere til stillinger i både privat og offentlig sektor sammenlignet med 2013-status. 2.3 Delmål 1. Befolkningen vokser med minimum i gjennomsnitt 1% pr. år fra 2016 til 2020 og 1,5% pr. år fra 2020 a innbyggere i 2020 b innbyggere i Antall virksomheter med en eller flere ansatte i Sauda øker netto med minimum 5 pr. år fra Det pågår til en hvert tid bedriftsutviklingsprosjekter som har som mål å: a. Styrke lønnsomhet b. Øke markedsandeler c. Øke sysselsetting d. Realisere innovasjon 4. Butikk og serveringstilbudet opprettholdes på minimum 2013 nivå (antall, sysselsetting, mangfold o.l.) 5. Antall påbegynte byggeprosjekter i Sauda øker årlig med 10% (2012-tall) i perioden Det er minimum 2 godt kvalifiserte søkere til alle utlyste stillinger i Sauda f.o.m Det finnes et godt utvalg ferdig regulert og tilrettelagt areal for boligbygging og næringsdrift i kommunen 8. Kommunen oppleves som en effektiv tilrettelegger og positiv tjenesteyter for innbyggere og næringsdrivende 6

7 Folketall i Sauda Tabell 1. Visualisering av mål knyttet til folketallsutvikling i Sauda fram mot Sauda MÅL: 2020 MÅL: 2025 Bedrifter med 1 eller flere ansatte Sauda kommune Tabell 2. Visualisering av mål knyttet til bedriftsutvikling i Sauda fram mot Mål 2016 Mål 2019 Mål

8 Igangsatte og fullførte boliger og fritidsbygninger Sauda kommune Mål 2016 Mål 2020 Mål 2025 Tabell 3. Visualisering av mål knyttet til byggeaktivitet i Sauda fram mot

9 3. Innsatsområder Primære innsatsområder Innsatsområde Tiltak Resultatmål 2014 Samarbeidspartner(e) 1. Utvikling av eksisterende næringsliv 1a. Invitere bedrifter til samarbeid Alle virksomheter i Sauda har mottatt invitasjon og kjenner godt til omstillingsprogrammet i Sauda. Budsjett Finansiering 1b. Bidrar til å utvikle, dokumentere og finansiere bedriften sitt prosjekt Omstillingsprogrammet har kartlagt og dokumentert 10 potensielle bedrifts-/ virksomhetsprosjekter innen ulike innsatsområder Bedrifter IN-programmer 1c. Bidra til å kvalifisere bedriftsprosjekter Omstillingsprosjektet har bidratt til å kvalifisere minimum 5 bedriftsprosjekter med ambisjon om til sammen 15 nye arbeidsplasser Bedrifter Innovasjon Norge 1d. Jobbe for etablering av lokale og regionale klynger, bedriftsnettverk og næringshageprogram Det er etablert og finansiert flere prosjekt for utvikling og etablering av næringshage og attraktive klynger og bedriftsnettverk for næringsdrift i Sauda Bedrifter IN-programmer 1e. Utforme og gi tilgang til effektivt system for rekruttering og kompetanseheving Det er utarbeidet og implementert ny modell for rekruttering av fagpersonell til virksomheter i Sauda. Bedrifter v/bolyst Bolyst-prosjektet () 1f. Gjennomføre felles profilerings og markedsføringstiltak for Sauda-bedrifter Det er gjennomført minimum et større markedsføringstiltak av Sauda bedrifter lokalt og eksternt mot Haugalandet og Stavanger-regionen Bedrifter ,- 1g. Stimulere til effektiv planlegging, saksbehandling og tilrettelegging ved kommune, fylkeskommune og stat Kommune, fylkeskommune og fylkesmann er godt kjent med omstillingsarbeidet i Sauda. De er invitert til medspillere og bidragsytere i arbeidet med omstillingsplan og handlingsplaner ,- SUM PRIMÆRINNSATSOMRÅDE

10 Innsatsområde Tiltak Resultatmål 2014 Samarbeidspartner(e) 2. Handel- og sentrumsutvikling 2a Etablere ny samordning av sentrums- og handelsutviklingen 2b. Stimulere og legge til rette for kompetanseutvikling 2c. Stimulere til utvikling av nye markeder ved hjelp av arrangement, e-handel og positiv handelslekkasje 2d. Bidra til attraktive arrangement med høy kvalitet 2d. Bedre markedsføring av sentrum og alle aktørene Ny organisasjon er opprettet og finansiert. Alle handelsvirksomheter har fått tilbud om a) relevant kurs/utdanningstiltak og b) relevant veiledning/rådgivning Det er lansert et prosjekt for lansering av varer og tjenester i en felles digital nett-løsning. Det er utarbeidet en arrangementsplan som skal gi flere handelsaktiviteter gjennom hele året Støtte min. to arrangementstiltak som gir stor aktivitet i sentrum Det er etablert profil og identitet for handel og sentrum i Sauda. Bedriftene, Sauda vgs (UiR), handelsbedrifter, handelsbedrifter, Bolyst Budsjett SUM PRIMÆRINNSATSOMRÅDE Finansiering Bedriftene IN programmer (Bolyst) Bedriftene 3. Avstandsuavhengig arbeidsliv 3a. Bidra til å etablere og profilere et mangfold av kontorarbeidsplasser for avstandsuavhengig arbeid Prosjektorganisasjon for nærings- og byutvikling på Vangsnes er etablert Det er laget oversikt over kontorarbeidsplasser som finnes i dag. Disse er profilert og gjort kjent i og utenfor Sauda., Sauda kommune, Bedrifter/ investorer b. Stimulere prosjekter som skaper avstandsuavhengig arbeid i lokale, eksisterende virksomheter Minimum 5 avstandsuavhengige arbeidsplasser er etablert. SUM PRIMÆRINNSATSOMRÅDE

11 3.2 Innsatsområder støttespiller og partner Mål Tiltak Resultatmål 2014 Budsjett Finansiering 1. Næringsvennlig kommune 2. Ufødt næringsliv 1a. Forenkle og effektivisere prosedyrer og tjenester for regulering, omregulering og deling av utbyggingsareal 1b. Forenkle og effektivisere prosedyrer og tjenester for byggesaksbehandling 1c. Forenkle og effektivisere prosedyrer og tjenester for oppmåling, kartarbeid og deling av areal 1d. Samordning og samarbeid med private aktører om utvikling og tilrettelegging av areal for boligbygging, hyttebygging og næringsdrift. 1e. Etablere system for kontinuerlig utvikling av service- og kommunikasjons-kompetanse i Sauda kommune. Kartlegge og gjennomføre potensielle forenklings- og forbedringspunkter Kartlegge og gjennomføre potensielle forenklings- og forbedringspunkter Kartlegge potensielle forenklings- og forbedringspunkter Minimum ett case/pilotprosjekt knyttet til næringsutvikling eller boligbygging er gjennomført Plan for systemutvikling og implementering er utarbeidet 2a. Finansiere og drifte lokal mentorordning. Øke fra 5 til 8 mentorer og 50% flere mentor-case sammenlignet med b. Etablere og sikre drift av lokal Næringshage, rekruttere målbedrifter. 2c. Sikre samlokaliseringsmuligheter i nye, attraktive kontorlokaler Avtale om næringshage er etablert mellom Suldal og Sauda. 4 Målbedrifter er rekruttert Prosjektorganisasjon for nærings- og byutvikling på Vangsnes er etablert 2d. Etablere lokal styrestall og investorforum Styrestall og investorforum er etablert Sauda kommune IN programmer IN programmer 2e. Arrangere ulike møteplasser for ideutvikling, kompetanseutvikling og nettverksbygging. Minimum 6 møteplasser arrangert gjennom året. 5f. Drifte og videreutvikle Sauda Bedriftskapital AS som lokalt pollenfond 3. Kompetanse 3a. Etablere UiR (Utdanning i Ryfylke) som fast organisasjon og modell som kontinuerlig utvikler og tilbyr skreddersydd kompetanseutvikling der folk bur. Fondskapital forvaltet og satt mest mulig i arbeid jfr retningslinjer. Styrket kompetanse for vurdering av lokale bedriftsutviklingscase. Utarbeidet årsmelding/rapport om aktiviteter til og Sauda kommune. Egen driftsmodell for UiR er etablert. Systemet er knesatt som varig system for etter- og videreutdanning i Ryfylke SUM STØTTESPILLER OG PARTNER INNSATSOMRÅDE Sauda vgs/rogfk 11

12 4. Oversikt budsjett for omstillingsarbeidet 2014 Aktivitet Budsjett Finansiering Utvikling av eksisterende næringsliv Regionale omstillingsmidler og programmer Innovasjon Norge Handel og sentrumsutvikling Regionale omstillingsmidler og programmer Innovasjon Norge Avstandsuavhengig arbeidsliv Regionale omstillingsmidler og programmer Innovasjon Norge Næringsvennlig kommune Regionale omstillingsmidler og programmer Innovasjon Norge Ufødt næringsliv Regionale omstillingsmidler og programmer Innovasjon Norge Kompetanse Regionale omstillingsmidler og programmer Innovasjon Norge Administrative utgifter / drift av omstillingsprogrammet Regionale omstillingsmidler SUM

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Rollag Midtveisevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rollag kommune Omstilling og nyskaping Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rapportering for tildelte omstillingsmidler for 2011, 2012 og 2013 Versjon 7. mai 2014 KH 1 Innhold

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Side1 2011 Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Omstillingsadministrasjonen Loppa kommune 15.02.2011 1 Strategiplan 2011-2012 Forlengelse av omstillingsprogrammet

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å HVa vil vi? vekst i antall innbyggere Vekst i antall innbyggere skaper grunnlag for et velfungerende arbeidsmarked, et velfungerende lokalt marked innen handel, service og bolig og gode kommunale tjenester.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR RØYKEN 2014-2018

NÆRINGSPLAN FOR RØYKEN 2014-2018 NÆRINGSPLAN FOR RØYKEN - 1 Innhold: Forord s. 2 Status s. 3 Befolkning s. 4 Næringsliv s. 4 Næringsarealer s. 6 Sysselsetting s. 7 Infrastruktur s. 8 Visjon hovedmål strategi målområder s. 9 Målområder

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Company Name LINK LARVIK A/S STRATEGIPLAN LINK LARVIK

Company Name LINK LARVIK A/S STRATEGIPLAN LINK LARVIK Company Name A/S STRATEGIPLAN INNHOLDS FORTEGNELSE 1. INNLEDNING 4 2. DAGENS SITUASJON FOR LARVIK 5 3. MÅL 6 4. STRATEGI 7 5. TILTAK 8 Område 1 Lokale virksomheter 8 Område 2 - Gründere/ nyetablerere 10

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011 1 Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT for arbeidet april 2009 desember 2011 2 Innhold Hovedmål... 5 Ulike innganger til få til økt attraktivitet... 5 Hovedmålgruppen... 5

Detaljer

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Næringslivets hus - satsing på etablert næringsliv og nyetableringer

Prosjektbeskrivelse. Næringslivets hus - satsing på etablert næringsliv og nyetableringer Prosjektbeskrivelse Næringslivets hus - satsing på etablert næringsliv og nyetableringer Notatet inneholder en beskrivelse av aktiviteter som Omstillingsprogrammet ønsker å gjennomføre i delprosjektet

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2013 KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2 INNHOLD Perspektiv... 5 Næring til nyskaping... 7 Skape muligheter... 8 Samarbeid om utvikling... 11 Utvikle

Detaljer