ÅRS- OG HANDLINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013"

Transkript

1 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012

2 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en gjennomgang av kommunens næringsliv ser man at soliditeten og størrelsen på kommunens bedrifter ikke skiller seg vesentlig fra sammenlignbare kommuner i Finnmark. Arbeidsledigheten følger videre øvrige kommuner i Finnmark. Videre ser man at folketallet siste år har økt. Hovedårsaken til denne økningen er arbeidsinnvandring som følge av nye arbeidsplasser i industri og serviceyrker. Dernest er fremdeles viktig å skape flere attraktive arbeidsplasser som både tiltrekker seg nye innbyggere og bidrar til at kommunens egen befolkning velger å bli i Gamvik kommune. Fiske og fiskeforedling har til alle tider vært grunnsteinen for næringsvirksomhet i Gamvik kommune. Dette vil antakelig også være tilfelle for framtiden, men det er også en fare for at det vil være tøffe omstillinger i denne næringen som det har vært, dersom en skal legge utviklingen de siste 10-årene til grunn. Det er viktig også å satse på nye næringer. En kan se at det vil være vanskelig å opprettholde dagens aktivitet i samfunnet dersom en ensidig satser på fiskerinæringen. Videre bør man også satse på de yngste kreftene innen alle næringer, dette ut i fra at det er aldersgruppen under 40 år som vil kunne bidra til å øke/stabilisere innbyggertallet. 1.2 Mål for utviklingsarbeidet Overordnet alt som skjer i regi av omstillings- og utviklingsarbeidet i kommunen er målsettingen å stabilisere innbyggertallet kommunen, med dette mens at antall innbyggere ikke skal gå under 1000 innbyggere neste år. Nye arbeidsplasser må derfor etableres for å erstatte de som naturlig forsvinner. Hovedmål: Det skal legges til rette for at kommunen skal ha en nyskapings- og utviklingsorganisasjon som er offensiv med hensyn til muligheter, og som er en aktiv tilrettelegger for at bedrifter med nye prosjekter skal møtes på en profesjonell måte. Gamvik kommune skal også være en aktiv tilrettelegger for ny næringsvirksomhet gjennom egne og eksterne prosjekter. Gamvik kommune skal i sitt nærings- og samfunnsutviklingsarbeid styrke samarbeidet med Lebesby kommune. Lønnsomheten i næringslivet er presset, og dette gjelder også for næringslivet i nabokommunen Lebesby. Dette vises gjennom at bedriftene i kommunen har utfordringer knyttet til både lønnsomhet og soliditet. 1

3 1.2.1 Kritiske suksessfaktorer Nedenfor er det satt opp noen vurderinger av hvilke kritiske suksessfaktorer som det særlig er viktig for Gamvik å følge opp. Risikoanalyse (1-5) (1-5) (SxK) Usikkerhetsfaktorer Sannsynlighet Konsekvens Risiko verdi Tiltak Manglende tilgang på ressurspersoner Dialog med aktører og stort utviklingsfokus i foretaket Mangel på A-eiere utenfor foretaket Dialog med aktører og stort utviklingsfokus i foretaket Mindre landinger av fisk og lavere kvoter til flåten Videre arbeid for både å finansiere fartøy og å gjøre kommunen attraktiv for fremmedflåte Prosjektstruktur/plan 2 2,5 5 Kursing og bruk av PLP Samarbeid næringsliv Aktiv dialog næringslivet lokalt og regionalt Regionalt samarbeid Politisk oppfølging Intern forankring av omstillingsarbeidet i kommunen Opplegg for involvering og informasjon Finansiering drift/prosjekt Innspel/søknad til kommune og fylkeskommune, IN og andre Negativ økonomisk utvikling i næringslivet 2, Markedsutvikling, økonomistyring og driftsrutiner For kommuner med få innbyggere er det naturlig at framdriften i mange utviklingsprosesser er avhengig av en mindre gruppe bedrifter og ressurspersoner. Dette har sammenheng med at det er å få eksterne A-eiere til prosjektene i handlingsplanen. Utviklingsorganisasjonen må derfor ta et større ansvar for utviklingen i kommunen enn den naturlig bør ha. Administrasjonen og styret må derfor arbeide svært proaktivt gjennom for å sikre nødvendig framdrift i prosjektene. I denne sammenheng må en også arbeide regionalt, både for å forene ressursene for hele Nordkyn og å se kommunenes posisjon i sammenheng med en større region (for eksempel innen helse). Videre er både kvoterettigheter og landing av fiskeråstoff svært viktig for kommunen. Her må arbeidet med å sikre fremmedflåten gode servicetilbud fortsette. Det samme må arbeidet med å få nye kvoter og båter til kommunen Arbeidsmål: I eksisterende og nye bedrifter er målet å etablere 10 nye arbeidsplasser. Videre skal en være med å sikre 5 eksisterende arbeidsplasser. o De 10 nye arbeidsplassene i 2013 med 10 arbeidsplasser er fordelt slik: Fiskeflåte 2 arbeidsplasser Industri 2 arbeidsplasser Opplevelser, tjenester og service 6 arbeidsplasser 2

4 2 TILTAK 2.1 Drift og samfunn Gamvik Nordkyn Utvikling KF har hatt ansvar for næringsarbeidet og gjennomføring av omstillingsprogrammet i Gamvik kommune i snart 6 år. Det er kommunen som står som eier av både Gamvik Nordkyn Utvikling KF og utviklingsarbeidet. Foretakets driftsutgifter knyttet til dette dekkes innenfor bevilgningene fra Gamvik kommune og Finnmark fylkeskommune, i tillegg til eksterne prosjektmidler. Finnmark Fylkeskommunes tilskudd til nærings- og samfunnsutvikling i Gamvik er i 2013 redusert fra kr 3 millioner, til kr 1,75 millioner. Dette medfører at Nordkyn Utvikling KF i større grad må ha eksterne prosjektinntekter for å kunne opprettholde sitt aktivitetsnivå. I tillegg må man større grad prioritere hvilke prosjekter som startes opp og gjennomføres. En viktig del av arbeidet er å rettlede næringslivet og forvalte Gamvik kommunes næringsfond. Det skal fokuseres på å være den sentrale aktør innen næringsutviklingsarbeidet i kommunen og foretaket skal stimulere til nyskaping, nyetableringer, knoppskyting, kompetanseheving og utviklingstiltak i næringslivet. Nordkyn Utvikling KF skal ha oversikt over alle offentlige finansieringskilder og være kontaktpunkt for disse i den grad bedriftene ønsker det. Videre skal foretaket være medspiller for bedrifter i kontakt med private investeringsmiljøer. Styret i foretaket kan tildele midler jfr. godkjente vedtekter. En av de viktigste eksterne aktørene er havneforetaket. Dette er også et kommunalt foretak, men dekker sin drift hovedsaklig gjennom avgifter fra havnedriften. Dette selskapet har derfor en mer forutsigbar økonomi enn en eventuell videreføring av omstillingsforetaket som en del av næringsarbeidet i kommunen. Gamvik deltar også i KRDs prosjekt saman for ein betre kommune. Som deltaker i dette prosjektet vil kommunen få anledning til å arbeide sammen med andre kommuner om de temaer som er valgt, og å ta del i et større faglig fellesskap. Det er fra KRD satt som en forutsetning for deltagelse at kommunen ønsker å bidra til kunnskapsutvikling og deling, bl.a. gjennom deltagelse i nettverk. Det er videre en forutsetning fra KRD at arbeidet er godt lokalt forankret blant de folkevalgte, administrative ledere og medarbeidere/tillitsvalgte. Kommunen vil få et årlig tilskudd på kroner fra og med Tilskuddet skal være et bidrag til eventuelt frikjøp av lokal prosjektledelse, samt deltakelse på samlinger og nettverk. Avhengig av omfanget av dette prosjektet må det vurderes å lage en egen prosjektplan for dette arbeidet. 3

5 2.1.1 Administrasjon og styrearbeid Minst 8 styremøter, minst ett av møtene skal avholdes utenfor kommunesenteret Arrangere minst ett folkemøte og minst to frokostmøter Etablere en web-løsning for næringsarbeidet Deltagelse på Mehamnmessa å være synlig på andre arrangementer Delta på styremøter med Visit Nordkyn Møte med Formannskapet minst 2 ganger i året, og kommunestyret minst en gang i året Økt samfunnsmessig fokus på næringsutvikling Et godt administrert selskap med et proaktivt styre En prosjektportefølje som gjenspeiler foretakets målsettinger og ressurser Kompetente medarbeidere som gir god service God dialog og informasjon om foretakets arbeid Gode rapporteringsrutiner som kan brukes til målstyring God dialog mellom foretaket og Gamvik kommune jan. feb. mar apri l Styrke samarbeidet med Lebesby kommune Organisering Prosjekteier Nordkyn Utvikling KF (styret) Prosjektansvarlig Styreleder Prosjektledelse Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Mai juni Juli aug Sep okt. nov. des. 4

6 2.1.2 Samarbeid med Lebesby kommune Gamvik og Lebesby kommuner har i løpet av 2012, arbeidet sammen med å finne gode og nyttige samarbeidsløsninger for arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Både Lebesby og Gamvik kommune har hatt stor nytte av omstillingsperioden. Det som kanskje må sies å ha vært en svakhet i omstillingsarbeidet har vært samarbeid mellom disse kommunene i denne perioden. Man har gjennomført fellesprosjekt slik som bl.a. ungdomsprosjektet og innen reiseliv. Kjennetegnet for disse samarbeidsprosjektene har vært at en kommune har stått for gjennomføring, og hatt tett eierskap til prosjektet, mens den andre kommunen har betalt sin andel, men ikke hatt så tett eierskap til prosjektet. Gjennom omstillingsarbeidet i begge kommuner har man bl.a. bygd opp en svært god kompetanse og kapasitet for å støtte opp om næringsutvikling, prosjektarbeid, og bistå bedrifter og gründere i kommunene. Erfaringer fra andre kommuner som har avsluttet omstillingsarbeidet, er at denne kompetansen har forsvunnet fra kommunen. Gamvik og Lebesby kommuner ønsker derfor å bidra til at kompetansen opparbeidet i omstillingsperioden beholdes i kommunene, at gode prosjekter fra perioden videreføres i etterkant av omstillingsperioden, samt at nye prosjekter kan gjennomføres. Prosjektet skal bidra til å finne en samarbeidsform for tettere samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling mellom Gamvik og Lebesby kommuner. Prosjektet skal utrede og foreslå en samarbeidsløsning som er hensiktsmessig i forhold til de ulike kommunenes videre målsetninger. Samarbeidsløsningene skal også ha legitimitet hos næringsaktører og politikere i begge kommuner. Forankring i de ulike kommuner. Felles styringsdokument på aktuelle samarbeidsområder Avklare finansiering av samarbeidet Utrede ulike samarbeidsformer Foreslå- å belyse ulike samarbeidsprosjekt Oppbygning av en prosjektorganisasjon i kommunene som i større grad jobber i fellesprosjekt. jan. feb. mar april Mai juni Juli aug Sep okt. nov. des. Utarbeide samarbeidsavtale/felles strategidokument mellom Lebesby og Gamvik kommuner Utarbeide felles prosjektplan for minst to fellesprosjekter Administrering og drift av arbeidsgruppen Oppstart og innkjøring av minst ett fellesprosjekt mellom Lebesby og Gamvik kommuner Forankre innhold i samarbeidsplaner i næringslivet og begge kommunene Nærmere beskrivelse av modell 2 Organisering Prosjekteier Gamvik og Lebesby kommuner ved ordførerne 5

7 Prosjektansvarlig Prosjektledelse Arbeidsgruppen ved leder Torill Svendsen Innleid Samarbeid med Gamvik Nordkyn Havn KF Gamvik kommunes to kommunale foretak er i dag samlokalisert, og deler en ansatt. Nærings- og samfunnsutvikling berører begge foretakene, da det er vanskelig å holde havneforhold utenom arbeidet med å utvikle samfunnet. I dag er det et godt og integrert administrativt samarbeid mellom Gamvik Nordkyn Utvikling KF og Gamvik Nordkyn Havn KF. Det strategiske samarbeidet mellom foretakene er i dag svakere enn det burde. Man bør i større grad samarbeide om viktige planer, og arbeide sammen på utvikling av havn og sjørettet næringsliv. Gamvik Nordkyn Utvikling KF og Gamvik Nordkyn Havn KF skal ha et tettdriftssamarbeid, og samarbeid om strategisk arbeid Felles planlegging Felles personalforvaltning Felles prioriteringer på områder som er havnerelatert og næringsutvikling rettet mot sjørettet næringsliv jan. feb. mar april Mai juni Juli aug Sep okt. nov. des. Minst to felles styremøter mellom foretakene Felles styreseminar Felles administrasjon Ha minst ett fellesprosjekt Organisering Prosjekteier Gamvik kommune Prosjektansvarlig Styret Gamvik Nordkyn Utvikling Prosjektledelse Daglig leder Gamvik Nordkyn Utvikling KF 6

8 2.1.4 Omdømme, mobilisering For å oppnå full effekt i omdømmearbeidet er det viktig med samsvar mellom ønsket identitet og ønsket omdømme. Det er viktig å bygge et ønsket omdømme rundt noe de som bor i lokalsamfunnet opplever som reelle kvaliteter. Kommunikasjonen med egne innbyggere og omverden må gå parallelt. Vedtaket om satsing på prosjektet «mobilisering og etableringslyst» leder til fokus på samfunnsentreprenørskapsprosesser. Det er større sannsynlighet for at det blir satt i gang en slik prosess når det sosiale og politiske klimaet oppfordrer innbyggerne til å ta kontroll over utviklingen i lokalsamfunnet, når det finnes ressurser som kan støtte utviklingsarbeidet, når det skjer endringer som gjør det mer synlig og lettere å akseptere at lokalsamfunnet selv må ta grep for å snu eller styre utviklingen, og sist men ikke minst, når det finnes enkeltpersoner med entreprenørkompetanse og evne til å initiere prosessen. Viktigheten av å fange mangfoldet gjennom involvering av ulike miljøer, ulike personer krever evne til å se bredden i de ulike innspillene samt muligheter for å skape et miljø som er løsningsorientert og med tro på fremtiden. Prosjektledelse Bedre omdømme, samhold i samfunnet. Bedre og mobilisere samfunnet til å skape nye arbeidsplasser. Barn og ungdom blir mer positiv og optimistisk til det og bo og leve i Gamvik kommune Gode rutiner i kommunen for å ta i mot nye innbyggere Delta i KRDs prosjekt saman for ein betre kommune Etablering av nye foretak Bruk av sosiale medier Kommunikasjon med bedrifter, organisasjoner og andre aktører i kommunen for både å gjennomføre konferanser og andre arrangementer i kommunen. Være mulighetsfokusert i kontakt med potensielle etablerere Styrket driftsgrunnlag for arrangementer i kommunen Videreutvikle eksisterende faste årlige arrangementer Øke kompetansen hos ungdom mht etablering av nye arbeidsplasser. jan. feb. mar april Mai jun i Jul i aug Sep okt. nov. des. Kompetanse/ kartlegging Informasjon og kommunikasjon Arrangementer Integrering av nye innbyggere Ungdom i fokus Kartlegge kompetansebehov for å kunne nå målsettingene Günder-satsning og entreprenør-skap Service og utadrettet aktiviteter 7

9 Organisering Prosjekteier Gamvik kommune Prosjektansvarlig Nordkyn Utvikling KF, styret Prosjektledelse Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommunes 100 år jubileum Ved å benytte jubileum som utgangspunkt kan det iverksettes aktiviteter i kommunen som vil revitalisere kunnskap, skape entusiasme og stolthet til innbyggerne i kommunen. Samtidig vil et skapes historier som kan være av allmenn interesse utenfor kommunen. Ved å fokusere på å få fram/tydeliggjøre det ekte, det unike, det som er Gamvik ved samhandling mellom, folk, bygder, næringsvirksomhet og kommunen vil det kunne skape mange gode historier og gode stedsopplevelser. Historier og opplevelser som må nyttiggjøres av omdømmeprosjektet til å spre de gode historier internt i kommunen og eksternt. En slik tilnærming vil kunne bidra til å skape forståelse for hva omdømmeprosjektet er. Ved å være bevisst de overordnede målene med omdømmearbeidet i alle deler av organisasjon i det videre arbeidet, - kan alle tiltak vurderes opp mot å nyttiggjøre seg grunnlagsinformasjon, lette arbeidet framover, og gi positive effekter i omdømmearbeidet i de kommende årene. Ved å engasjere lokallag, de ulike steders entusiaster og skole/barnehagemiljøer kan dere få fram det unike gjennom tilbakeblikk på historien, hverdagshistorier og drømmesenarier for fremtiden. Ved å knytte det til ulike presentasjoner som del av jubileumsfeiringen spres informasjon, entusiasme skapes og gode stedsopplevelser vinnes. Bevisstgjøring av Gamvik kommunes 100 års jubileum hos befolkning og omverden. Bidra til ulike arrangementer som setter Gamvik kommunes historie og fremtidsmuligheter i fokus. Delta i ulike arrangementer som støtter opp om prosjektets målsetninger Involvere skoler i prosjektet Sørge for markering i hele kommunen Bidra til å etablere arenaer og/eller arrangementer som har en varighet utover jubileumsåret Nedsetting og drift av en kommunal arrangementskomite Bidra til ekstern finansiering av prosjektet Stimulere til initiativ og aktiviteter i alle lokalsamfunn. Følge opp delprosjekter som kommunen er delaktig i Økonomisk oppfølging av prosjektet Forankring hos befolkning og politisk ledelse. jan. feb. mar april Mai jun Jul aug Sep okt. nov. des. i i Prosjektledelse Kompetanse/ kartlegging Informasjon og kommunikasjon Oppfølging kom og bli prosjektet Internt Gamvik kommune Arrangementer Integrering av nye innbyggere Ungdom i fokus Kartlegge kompetansebehov for å kunne nå målsettingene 8

10 Günder-satsning og entreprenør-skap Service og utadrettet aktiviteter Organisering Prosjekteier Nordkyn Utvikling KF (styret) Prosjektansvarlig Styreleder Prosjektledelse Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Arbeid med utvikling Lille-Vevika (basefunksjoner petroleum) Lille-Vevika har vært gjenstand for en idé om å utvikles til et område for petroleumsrelatert virksomhet. Petroleumsvirksomheten i Barentshavet trekker seg nordover og østover. Dette bidrar til å gjøre Nordkyn strategisk plassert for å kunne være vertskap for fremskutte basefunksjoner. Gamvik Nordkyn Utvikling KF har gjennomført en forstudie og utarbeidet en konseptskisse for hvordan området kan utnyttes til formålet. I ettertid har flere aktører i bransjen vist interesse for Lille-Vevika, og selv om prosjektet er i tidlig fase, er det viktig å bidra til fremdrift i Avklaring om muligheter, for Lille-Vevika, samt bidra til å finne samarbeidspartnere for å drive prosjektet videre. Få avklaringer i reguleringsarbeidet Finne samarbeidspartner(e) Tettere samarbeid Gamvik Nordkyn Havn KF jan. feb. mar april Mai jun i Jul i aug Sep okt. nov. des. Prosjektledelse Velge samarbeidspartner Finansiere videre arbeid Forankre og involvere Gamvik kommune Organisering Prosjekteier Gamvik Nordkyn Utvikling KF, og Gamvik Nordkyn Havn KF Prosjektansvarlig Gamvik Nordkyn Utvikling KF Prosjektledelse Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF 9

11 2.2 Fiskeri Gamvik kommune er en fiskerikommune, dette betyr at det er viktig å satse på å videreutvikle denne næringen med fokus på økt verdiskaping og sikre arbeidsplasser. Utgangspunket for Gamvik kommune er svært godt. Det er langt flere fiskemottak i Gamvik kommune enn det er i alle sammenlignbare kommuner i Finnmark. Med dette utgangspunktet leveres det et større kvantum fiskeråstoff i Gamvik kommune enn det gjøres i eksempelvis Lebesby. Det har vært en negativ utvikling i kvoterettigheter som tilhører fartøy registrert i Gamvik kommune. Årsakene til denne utviklingen sett i forhold til Lebesby kan være mange og det er vanskelig å foreta en analyse av dette på handlingsplannivå. Imidlertid har flere aktører pekt på faktorer som havneforhold og andre forhold som knytter seg til det å ha Gamvik kommune som hjemmehavn. Gamvik kommune har i stadig større grad blitt avhengig av fremmedflåten for å ha produksjon i fiskeindustrien. Som vurdert tidligere blir dette antakelig den største utfordringen innen fiskeri for kommunen de kommende årene. For å kunne tilrekke seg fremmedflåten må fiskeindustrien fortsatt kunne betale konkurransedyktige råstoffpriser. Like viktig er det imidlertid også å kunne tilby service til de besøkende fiskerne i form av egnebuer, sanitæranlegg, teknisk bistand og ikke minst en god havn Øke størrelsen på hjemmeflåten / tilgang råstoff Økt hjemmeflåte i Gamvik kommune og bedre tilgang på råstoff og økt oppmerksomhet om behovet for å øke hjemmeflåten Effektiv bruk av næringsfondsmidler som gjør at man får flest mulig nye båter med de midlene som stilles tilrådighet for dette Lokal og regional oppmerksomhet om tiltaket Utvikle Mehamn som en attraktiv havn for fremmedflåten jan. feb. mar april Mai juni Juli aug Sep okt. nov. des. Støtte til minimum 2 fartøy/kvoter Informere og markedsføre ordningen Organisering Prosjekteier Nordkyn Utvikling KF (styret) Prosjektansvarlig Styreleder Prosjektledelse Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF 10

12 2.2.2 Rekruttere unge fiskere Øke antallet fiskere under 30 år på blad B Minst 2 personer under 25 år skal velge fiske som yrke eller utdanning som kvalifiserer til fiskeryrket jan. feb. mar april Mai juni Juli aug Sep okt. nov. des. Det skal gjennomføres et prosjekt for minimum 8 ungdommer under 25 år som gir sommerjobb på fiskebåt Det skal arbeides for at det bygges opp kompetanse innen drift av fiskefartøy rettet mot ungdom Gjennomføring av prosjektet med betydelig mindre ressursbruk enn i tidligere år Organisering Prosjekteier Nordkyn Utvikling KF (styret) Prosjektansvarlig Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Prosjektledelse Ekstern 2.3 Robust næringsstruktur Servicenæringene blir stadig viktigere for å kunne opprettholde aktivitet i kommunen. Ca. 70 % av alle sysselsatte i kommunen jobber innenfor tertiærnæringene, det vil si alle næringer utenom fiske/fangst og industri. I Norge jobber ca 75 % av de sysselsatte innenfor disse næringene og i Finnmark er de ca 77 %. Videre ser man at andelen ansatte i fiskeri og industri har over tid gått ned, samtidig som utdannelsesnivået i befolkningen har endret seg. De fleste familiene baserer seg også på at begge parter skal ha et arbeid som er tilpasset den kompetanse og interessen de har. Dette betyr at det er nødvendig å finne alternative arbeidsplasser for de som ikke ønsker å arbeide innen offentlig forvaltning, helse, fiskeri eller industri. Reiseliv, lokal service og andre nye næringer kan være eksempler på slike satsinger. Mange opplever Gamvik kommune som svært eksotisk. Kommunen er eksponent for en viktig del av vår kystkultur og i et stadig mer urbanisert samfunn vil de kvaliteter som Gamvik kommune har få stor verdi også for personer utenfor kommunen og regionen. Nordkyn utvikling skal også bidra til stabilisering og videreutvikling av allerede etablerte bedrifter. Det er viktig å arbeide med kvalitetssikring av eksisterende bedrifter, herunder å legge til rette for samarbeid med andre næringer, kapasitetstilpassing, kompetanseheving og andre utviklingstiltak. Den viktigste reiselivsattraksjonen i Gamvik kommune er Slettnes fyr. I Lebesby kommune har det vært satset mye for å få Finnkjerka til å bli en attraksjon. Som en del av arbeidet med robust næringsstruktur er å legge til rette for at Nordkyn skal bli en mer attraktiv destinasjon der fokuset er på å tilby kystkultur. Videre skal det arbeides videre med å styrke profilen knyttet til kyst og hav Oppfølging reiseliv Gamvik kommune har i en periode arbeidet med å utvikle Slettnes som destinasjon for reiselivsnæringen på Nordkyn. Dette arbeidet har medført økt aktivitet og service på Slettnes i sommermånedene, samt at Gamvik museum har tatt en større rolle med å utvikle produkter og service på Slettnes og i Gamvik. 11

13 Gamvik kommune er også delaktig i arbeidet i Visit-Nordkyn. Dette er et destinasjonsselskap som driftes i samarbeid med reiselivsaktørene i Gamvik og Lebesby kommune. I fremtiden vil dette være et av de viktigste verktøyene for utvikling av reiselivet i regionen, og da også være viktig for Gamvik kommune for å nå sine målsetninger for reiselivet. I Gamvik kommune er det kommet til aktører som vil og har kompetanse for å kunne utvikle sin bedrift, og kommunens attraktivitet innen reiseliv. Det er viktig å bidra til at disse aktørene får mulighet til å kunne utvikle sine produkt videre, og at de bidrar til et løft for å gjøre kommunen mer attraktiv for tilreisende. Øke antall besøkende og turister til Gamvik kommune Bidra til robuste reiselivsaktører Regionalt samarbeid Bidra til kompetanseheving jan. feb. mar april Mai juni Juli aug Sep okt. nov. des. Deltagelse i Visit-Nordyn Støtte opp om relevante reiselivsprosjekter Fortsatt bidra til videreutvikling av Slettnes som destinasjon Organisering Prosjekteier Nordkyn Utvikling KF (styret) Prosjektansvarlig Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Prosjektledelse Avklares 12

14 3 Budsjett 2013 De faste inntektene til Gamvik Nordkyn Utvikling går ned med kr 1,25 millioner fra 2012 til Det er som følge av at Gamvik kommune har avsluttet sin omstillingsperiode. Forutsetningene for fortsatt drift av foretaket, og gjennomføring av prosjekter er stort. Gamvik kommune har igjennom omstillingsperioden opparbeidet seg god prosjektkompetanse, og metoder for å få størst mulig virkning av ressursene man har tilgjengelig. Inntekter Kolonne1 Finnmark Fylkeskommune kr Gamvik kommune kr Tilskudd prosjekter kr Refusjoner kr SUM kr Utgifter Lønn faste stillinger kr Kontorhold kr Styringsorganer kr Prosjektkostnader kr Tilskudd kr kr

GAMVIK HANDLINGSPLAN - 2014. Vedtatt av kommunestyret 27.mars 2014 KOMMUNE

GAMVIK HANDLINGSPLAN - 2014. Vedtatt av kommunestyret 27.mars 2014 KOMMUNE 0 GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2014 Vedtatt av kommunestyret 27.mars 2014 1 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en gjennomgang

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016

GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016 GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016 Vedtatt av styret 10.desember 2015, og kommunestyret 17.desember2015 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN 2017-2021 Vedtatt av Formannskapet 24.november 2016, og kommunestyret 15.desember2016 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser

Detaljer

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN - Hasvik i utvikling kf FOTO:EVA HANDLINGSPLAN 2006 INNLEDNING Handlingsplanen er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen skal

Detaljer

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N 2007 INNLEDNING Handlingsplan for er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen

Detaljer

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016 Omstilling i Nordkapp 2013-2018 Om Kapp KF Handlingsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Strategisk utviklingsanalyse: oppsummert... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.3 Status per 2015...

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

SPIRE 4 Handlingsplan mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan

SPIRE 4 Handlingsplan mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan SPIRE 4 Handlingsplan 2016 10. mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan Framdrift Gratangen kommunes omstillingsprogram SPIRE Revidert omstillingsplan SPIRE vedtatt nov. 2015: Nye måltall for SPIRE

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eierne, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eieren, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan Omstilling 2016-2022 Sør-Varanger kommune Handlingsplan 2016-2017 Vedtatt av kommunestyret: 15. juni 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.2 Om handlingsplanen...

Detaljer

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017 Omstilling Dyrøy Handlingsplan Versjon: 1.1-5. september 2017 Behandlet av styringsgruppa: 5. september 2017 Vedtatt av kommunestyret: 12. oktober 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier

Detaljer

Årsrapport Gamvik Nordkyn Utvikling KF

Årsrapport Gamvik Nordkyn Utvikling KF 2011 Årsrapport Gamvik Nordkyn Utvikling KF Raymond Robertsen Gamvik Nordkyn Utvikling KF Innledning Styrelederen har ordet 2011 har vært et godt år for Nordkyn Utvikling KF og for Gamvik kommune. Gamvik

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen.

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. 2. Hvem er juridisk eier av Glåmdal regionråd, org nr 995 192 691 3. Søknadsbeløp: 1 750 000 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan Omstilling i Nordkapp Om Kapp KF. Handlingsplan 2017

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan Omstilling i Nordkapp Om Kapp KF. Handlingsplan 2017 Omstilling i Nordkapp 2013-2018 Om Kapp KF Handlingsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Strategisk utviklingsanalyse: oppsummert... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.3 Status... 4

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

HANDLINGSPLAN med tiltaksdel

HANDLINGSPLAN med tiltaksdel HANDLINGSPLAN med tiltaksdel 2011 2012 Gamvik - Nordkyn havn KF Versjon 31.08.2011 Innhold 1 GAMVIK-NORDKYN HAVN KF... 3 2 OM PLANEN... 3 3 GAMVIK KOMMUNE... 4 4 MARITIM OG MARIN NÆRINGSSTRUKTUR... 5 4.1

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008 HANDLINSPLAN2008 1 INNLEDNING Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Innhold Innledning... 3 1.1 Fasene i omstillingsprogrammet... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen for arbeids- og næringsliv

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal.

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Innledning Seks nasjonalparker ligger helt eller delvis i Hedmark Fylke. To av disse er Femundsmarka og Gutulia i Engerdal kommune. I 2008 ble Engerdal

Detaljer

Møteinnkalling. Smøla kommune. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Utvalg: Møtested: Møte pr. epost Dato:

Møteinnkalling. Smøla kommune. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Utvalg: Møtested: Møte pr. epost Dato: Smøla kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF Møte pr. epost Dato: 01.04.2016 Tidspunkt: Møte avholdes via epost. Roger Osen leder Tove Røsand sekretær Saksliste

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune HANDLINGSPLAN utkast januar 2009.

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune HANDLINGSPLAN utkast januar 2009. HANDLINGSPLAN 2009 4.utkast januar 2009. 1 FORORD Båtsfjord FISKERIHOVEDSTADEN har gjennom årtier vært et globalt handelssted. Gjennom eksport av fisk og andre marine produkter er vi en del av den internasjonale

Detaljer

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Forprosjekt Kristian Todal NORDFJORD VEKST AS Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Mål og rammer... 2 2.1 Mål for prosjektet... 3 2.1.1 Effektmål:... 3 2.1.2Prosjektmål:...

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Omstilling

Omstilling Omstilling 2017-2022 Kragerø kommune Handlingsplan 2017-2018 Versjon: 1-19. April 2017 Behandlet av styringsgruppa:19.04.2017 Vedtatt av kommunestyret: 11.05.2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: Tid: 10:00

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: Tid: 10:00 Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 22.05.2017 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE. Strategi og handlingsplan for 2010

Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE. Strategi og handlingsplan for 2010 Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE Strategi og handlingsplan for 2010 2010 Bakgrunn... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 5 2010 Det store investeringsåret... 5 Strategi... 6 Administrasjon... 6 Stedsutvikling...

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

OMSTILLING I BERLEVÅG: HANDLINGSPLAN

OMSTILLING I BERLEVÅG: HANDLINGSPLAN OMSTILLING I BERLEVÅG: HANDLINGSPLAN MODELL FOR RAMMEBUDSJETT for omstillingsmidlene årlig ramme 3,5 mill STRATEGI FELLES PROSJEKTER BEDRIFTSPROSJEKTER FORSTUDIER OG FOR- PROSJEKTER 350.000 350.000 700.000

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING MØTE MED REFERANSEGRUPPA 03. mai 2013 Formål Fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud Hva betyr det? Regional plan for verdiskaping og

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

Omstilling Bindal. Handlingsplan 2015

Omstilling Bindal. Handlingsplan 2015 Omstilling Bindal Handlingsplan 2015 1 1. INNLEDNING 3 1.1 UTVIKLINGSANALYSEN - KORT OPPSUMMERT 3 1.2 HVA SIER OMSTILLINGSPLANEN? 4 1.2.1 OMSTILLINGSPLANEN MÅLSETTINGER 4 1.2.2. OMSTILLINGSPLANENS INNSATSOMRÅDER

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Innhold, tiltak og virkemidler

Innhold, tiltak og virkemidler Innhold, tiltak og virkemidler Avtalepartene vil i fellesskap stimulere kommunenes arbeid for gode tjenester til innbyggerne. Programmet avgrenses til temaene sykefravær, heltid/deltid, kompetanse og rekruttering,

Detaljer

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen»

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» BAKGRUNN De åtte kommunene i Fjellregionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2)

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Søknadssum: 1 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Tjenesteutvikling Opplysninger

Detaljer

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering I. Innledning Svart kursiv = Tekst hentet fra vedtatt omstillingsplan Blå kursiv = Tekst hentet fra handlingsplan SPIRE 3 Rød kursiv = Tekst hentet fra styreseminaret II. Mål Omstillingsarbeidets resultatmål:

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Sør-Varanger kommune. Forslag til planprogram for strategisk næringsplan Vedtatt av utvalg for miljø og næring:

Sør-Varanger kommune. Forslag til planprogram for strategisk næringsplan Vedtatt av utvalg for miljø og næring: Sør-Varanger kommune Forslag til planprogram for strategisk næringsplan 2017-2027 Vedtatt av utvalg for miljø og næring: 30.01.2017 Innhold 1. Innledning og bakgrunn... 3 2. Målsetninger med planarbeidet...

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Regelverk for næringsfondet

Regelverk for næringsfondet Regelverk for næringsfondet Regelverk- og utviklingsfond i Loppa kommune Vedtatt i kommunestyret PS 66/15 18.12.15 1. Formål. 1.A. Vedtektene skal bidra til at ideer og prosjekter iverksettes og fører

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 26.02.2010 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/10 09/1034 KARTLEGGING I

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Operasjonalisering av SNP Fosen 2016 til prosjektplan

Operasjonalisering av SNP Fosen 2016 til prosjektplan Operasjonalisering av SNP Fosen 2016 til 2020 - prosjektplan A. Mulighetsområde: HAVROMMET B. Forankring: Vedtatt SNP for Fosen 2016 til 2020 strategidokument og handlingsplan C. Deltakerkommuner: Osen,

Detaljer

Teksten settes her. med ny næringsplan!

Teksten settes her. med ny næringsplan! Teksten settes her med ny næringsplan! Agenda - Bakgrunnen - Prosessen - Resultater ett år etter - Hva har vi lært Bakgrunn for prosessen - Tiltak i kommuneplanens langsiktige del - Flere utdaterte planer

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/7405-2 Dato: * STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR DRAMMEN - STATUS INNSTILLING TIL BYSTYRET: Administrasjonens innstilling: Saken tas til etteretning.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Søknad Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Kort beskrivelse Det skal bygges opp en

Detaljer

INTENSJONSAVTALE NY KOMMUNE

INTENSJONSAVTALE NY KOMMUNE INTENSJONSAVTALE NY KOMMUNE Innledning Evenes, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland, Tjeldsund og Harstad kommuner tar sikte på å slå seg sammen senest 01.01. 2020. Det er kommunestyrene i de respektive

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Flakstad kommune, Kystfiskarlaget. Hilde Rødås Johnsen Q2 Q RGZ Innleid Kystfiskarl. Q3 Q Vi imøteser søknader

Flakstad kommune, Kystfiskarlaget. Hilde Rødås Johnsen Q2 Q RGZ Innleid Kystfiskarl. Q3 Q Vi imøteser søknader Handlingsplan 2013 Innsatsområde Prosjekt/tiltak Resultatmål 2013 Prosjekteier PA PL Ressurser Oppstart Ferdig Kostnad Årsverk Innb. 1. Fiskeri, Marin industri og havbruk Friske midler 2013 1 000 000 Overført

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Handlingsprogram for Næringsutvikling

Handlingsprogram for Næringsutvikling Handlingsprogram for Næringsutvikling - 2017 Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling skal stimulere til økt verdiskaping og høyere antall arbeidsplasser i

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Hovedutvalg for nærings, drift og miljø vedtar oppstart av arbeidet med næringspolitisk handlingsplan basert på følgende rammer:

SAKSFREMLEGG. Hovedutvalg for nærings, drift og miljø vedtar oppstart av arbeidet med næringspolitisk handlingsplan basert på følgende rammer: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/758-1 Arkiv: U01 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: NÆRINGSPOLITISK HANDLINGSPLAN Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring, drift og miljø. Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Sluttevaluering av utviklings og omstillingsarbeidet [ ]

Sluttevaluering av utviklings og omstillingsarbeidet [ ] Sluttevaluering av utviklings og omstillingsarbeidet [2007-2012] 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 3 3. Omstillingsprosessen og aktører... 4 3.1 Mål for omstillingen... 4 3.2 Omstillingsorganisasjonen...

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Omstilling i Nordkapp Om Kapp KF. Handlingsplan 2018

Omstilling i Nordkapp Om Kapp KF. Handlingsplan 2018 Omstilling i Nordkapp 2013- Om Kapp KF Handlingsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Strategisk utviklingsanalyse: oppsummert... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.3 Status... 4 1.4

Detaljer

FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE

FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE HVEM ER VI og HVA KAN VI BLI? Innbyggere areal kystlinje Flekkefjord 9096 482 km2 77 km Kvinesdal 5981 887 km2 37 km Farsund 9705 263 km2 237 km LISTER kommune 24782 1632 km2 351

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE NORE OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL

SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE NORE OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE NORE OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL OVERORDNET INFO VEDR SØKER - Søker: Omstillingsprogrammet i Rollag Kommune - Kontaktperson: Espen Berg - Espen.berg@rollag.kommune.no;

Detaljer

6.4 Delmål 4: IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger

6.4 Delmål 4: IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger 6.4 Delmål 4: IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger 6.4.1 Arbeidsområde 4A - Utvikling og utnyttelse av regionale fortrinn og muligheter IN skal bidra til lokal og regional

Detaljer

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 2015 2019 Frivillig sektor med lag, foreninger, organisasjoner, frivillige enkeltpersoner (ildsjeler) og grupper gjør en stor innsats og utgjør en stor forskjell

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

«Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan. Regional formannskapskonferanse, 11.

«Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan. Regional formannskapskonferanse, 11. «Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan Regional formannskapskonferanse, 11.april 2014 Temaer i dag 1 Idrettsbasert næringsutvikling 2 Film-, TV- og spillproduksjon

Detaljer

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune Prosjektplan Hovedprosjekt Hyllestad Utviklingspark AS Hyllestad kommune Godkjent av styret 20. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 PROSJEKTMÅL... 3 1.3 RAMMER...

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Gode på Utfordringer Planer Skala score. utviklingsarbeidet fra kommune- analyse- til plan- og. der er svært gode næringslivsledere

Gode på Utfordringer Planer Skala score. utviklingsarbeidet fra kommune- analyse- til plan- og. der er svært gode næringslivsledere Del 2: Statusvurdering Offentlig Oppsummering av utfordringene Ledelse Kompetanse Økonomi Tid og energi Kultur Gode på Utfordringer Planer Skala score Kommunen har Mangler noen som kan ta et Tenker primært

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2013/1240-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Innstilling

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer