ÅRS- OG HANDLINGSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013"

Transkript

1 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012

2 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en gjennomgang av kommunens næringsliv ser man at soliditeten og størrelsen på kommunens bedrifter ikke skiller seg vesentlig fra sammenlignbare kommuner i Finnmark. Arbeidsledigheten følger videre øvrige kommuner i Finnmark. Videre ser man at folketallet siste år har økt. Hovedårsaken til denne økningen er arbeidsinnvandring som følge av nye arbeidsplasser i industri og serviceyrker. Dernest er fremdeles viktig å skape flere attraktive arbeidsplasser som både tiltrekker seg nye innbyggere og bidrar til at kommunens egen befolkning velger å bli i Gamvik kommune. Fiske og fiskeforedling har til alle tider vært grunnsteinen for næringsvirksomhet i Gamvik kommune. Dette vil antakelig også være tilfelle for framtiden, men det er også en fare for at det vil være tøffe omstillinger i denne næringen som det har vært, dersom en skal legge utviklingen de siste 10-årene til grunn. Det er viktig også å satse på nye næringer. En kan se at det vil være vanskelig å opprettholde dagens aktivitet i samfunnet dersom en ensidig satser på fiskerinæringen. Videre bør man også satse på de yngste kreftene innen alle næringer, dette ut i fra at det er aldersgruppen under 40 år som vil kunne bidra til å øke/stabilisere innbyggertallet. 1.2 Mål for utviklingsarbeidet Overordnet alt som skjer i regi av omstillings- og utviklingsarbeidet i kommunen er målsettingen å stabilisere innbyggertallet kommunen, med dette mens at antall innbyggere ikke skal gå under 1000 innbyggere neste år. Nye arbeidsplasser må derfor etableres for å erstatte de som naturlig forsvinner. Hovedmål: Det skal legges til rette for at kommunen skal ha en nyskapings- og utviklingsorganisasjon som er offensiv med hensyn til muligheter, og som er en aktiv tilrettelegger for at bedrifter med nye prosjekter skal møtes på en profesjonell måte. Gamvik kommune skal også være en aktiv tilrettelegger for ny næringsvirksomhet gjennom egne og eksterne prosjekter. Gamvik kommune skal i sitt nærings- og samfunnsutviklingsarbeid styrke samarbeidet med Lebesby kommune. Lønnsomheten i næringslivet er presset, og dette gjelder også for næringslivet i nabokommunen Lebesby. Dette vises gjennom at bedriftene i kommunen har utfordringer knyttet til både lønnsomhet og soliditet. 1

3 1.2.1 Kritiske suksessfaktorer Nedenfor er det satt opp noen vurderinger av hvilke kritiske suksessfaktorer som det særlig er viktig for Gamvik å følge opp. Risikoanalyse (1-5) (1-5) (SxK) Usikkerhetsfaktorer Sannsynlighet Konsekvens Risiko verdi Tiltak Manglende tilgang på ressurspersoner Dialog med aktører og stort utviklingsfokus i foretaket Mangel på A-eiere utenfor foretaket Dialog med aktører og stort utviklingsfokus i foretaket Mindre landinger av fisk og lavere kvoter til flåten Videre arbeid for både å finansiere fartøy og å gjøre kommunen attraktiv for fremmedflåte Prosjektstruktur/plan 2 2,5 5 Kursing og bruk av PLP Samarbeid næringsliv Aktiv dialog næringslivet lokalt og regionalt Regionalt samarbeid Politisk oppfølging Intern forankring av omstillingsarbeidet i kommunen Opplegg for involvering og informasjon Finansiering drift/prosjekt Innspel/søknad til kommune og fylkeskommune, IN og andre Negativ økonomisk utvikling i næringslivet 2, Markedsutvikling, økonomistyring og driftsrutiner For kommuner med få innbyggere er det naturlig at framdriften i mange utviklingsprosesser er avhengig av en mindre gruppe bedrifter og ressurspersoner. Dette har sammenheng med at det er å få eksterne A-eiere til prosjektene i handlingsplanen. Utviklingsorganisasjonen må derfor ta et større ansvar for utviklingen i kommunen enn den naturlig bør ha. Administrasjonen og styret må derfor arbeide svært proaktivt gjennom for å sikre nødvendig framdrift i prosjektene. I denne sammenheng må en også arbeide regionalt, både for å forene ressursene for hele Nordkyn og å se kommunenes posisjon i sammenheng med en større region (for eksempel innen helse). Videre er både kvoterettigheter og landing av fiskeråstoff svært viktig for kommunen. Her må arbeidet med å sikre fremmedflåten gode servicetilbud fortsette. Det samme må arbeidet med å få nye kvoter og båter til kommunen Arbeidsmål: I eksisterende og nye bedrifter er målet å etablere 10 nye arbeidsplasser. Videre skal en være med å sikre 5 eksisterende arbeidsplasser. o De 10 nye arbeidsplassene i 2013 med 10 arbeidsplasser er fordelt slik: Fiskeflåte 2 arbeidsplasser Industri 2 arbeidsplasser Opplevelser, tjenester og service 6 arbeidsplasser 2

4 2 TILTAK 2.1 Drift og samfunn Gamvik Nordkyn Utvikling KF har hatt ansvar for næringsarbeidet og gjennomføring av omstillingsprogrammet i Gamvik kommune i snart 6 år. Det er kommunen som står som eier av både Gamvik Nordkyn Utvikling KF og utviklingsarbeidet. Foretakets driftsutgifter knyttet til dette dekkes innenfor bevilgningene fra Gamvik kommune og Finnmark fylkeskommune, i tillegg til eksterne prosjektmidler. Finnmark Fylkeskommunes tilskudd til nærings- og samfunnsutvikling i Gamvik er i 2013 redusert fra kr 3 millioner, til kr 1,75 millioner. Dette medfører at Nordkyn Utvikling KF i større grad må ha eksterne prosjektinntekter for å kunne opprettholde sitt aktivitetsnivå. I tillegg må man større grad prioritere hvilke prosjekter som startes opp og gjennomføres. En viktig del av arbeidet er å rettlede næringslivet og forvalte Gamvik kommunes næringsfond. Det skal fokuseres på å være den sentrale aktør innen næringsutviklingsarbeidet i kommunen og foretaket skal stimulere til nyskaping, nyetableringer, knoppskyting, kompetanseheving og utviklingstiltak i næringslivet. Nordkyn Utvikling KF skal ha oversikt over alle offentlige finansieringskilder og være kontaktpunkt for disse i den grad bedriftene ønsker det. Videre skal foretaket være medspiller for bedrifter i kontakt med private investeringsmiljøer. Styret i foretaket kan tildele midler jfr. godkjente vedtekter. En av de viktigste eksterne aktørene er havneforetaket. Dette er også et kommunalt foretak, men dekker sin drift hovedsaklig gjennom avgifter fra havnedriften. Dette selskapet har derfor en mer forutsigbar økonomi enn en eventuell videreføring av omstillingsforetaket som en del av næringsarbeidet i kommunen. Gamvik deltar også i KRDs prosjekt saman for ein betre kommune. Som deltaker i dette prosjektet vil kommunen få anledning til å arbeide sammen med andre kommuner om de temaer som er valgt, og å ta del i et større faglig fellesskap. Det er fra KRD satt som en forutsetning for deltagelse at kommunen ønsker å bidra til kunnskapsutvikling og deling, bl.a. gjennom deltagelse i nettverk. Det er videre en forutsetning fra KRD at arbeidet er godt lokalt forankret blant de folkevalgte, administrative ledere og medarbeidere/tillitsvalgte. Kommunen vil få et årlig tilskudd på kroner fra og med Tilskuddet skal være et bidrag til eventuelt frikjøp av lokal prosjektledelse, samt deltakelse på samlinger og nettverk. Avhengig av omfanget av dette prosjektet må det vurderes å lage en egen prosjektplan for dette arbeidet. 3

5 2.1.1 Administrasjon og styrearbeid Minst 8 styremøter, minst ett av møtene skal avholdes utenfor kommunesenteret Arrangere minst ett folkemøte og minst to frokostmøter Etablere en web-løsning for næringsarbeidet Deltagelse på Mehamnmessa å være synlig på andre arrangementer Delta på styremøter med Visit Nordkyn Møte med Formannskapet minst 2 ganger i året, og kommunestyret minst en gang i året Økt samfunnsmessig fokus på næringsutvikling Et godt administrert selskap med et proaktivt styre En prosjektportefølje som gjenspeiler foretakets målsettinger og ressurser Kompetente medarbeidere som gir god service God dialog og informasjon om foretakets arbeid Gode rapporteringsrutiner som kan brukes til målstyring God dialog mellom foretaket og Gamvik kommune jan. feb. mar apri l Styrke samarbeidet med Lebesby kommune Organisering Prosjekteier Nordkyn Utvikling KF (styret) Prosjektansvarlig Styreleder Prosjektledelse Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Mai juni Juli aug Sep okt. nov. des. 4

6 2.1.2 Samarbeid med Lebesby kommune Gamvik og Lebesby kommuner har i løpet av 2012, arbeidet sammen med å finne gode og nyttige samarbeidsløsninger for arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Både Lebesby og Gamvik kommune har hatt stor nytte av omstillingsperioden. Det som kanskje må sies å ha vært en svakhet i omstillingsarbeidet har vært samarbeid mellom disse kommunene i denne perioden. Man har gjennomført fellesprosjekt slik som bl.a. ungdomsprosjektet og innen reiseliv. Kjennetegnet for disse samarbeidsprosjektene har vært at en kommune har stått for gjennomføring, og hatt tett eierskap til prosjektet, mens den andre kommunen har betalt sin andel, men ikke hatt så tett eierskap til prosjektet. Gjennom omstillingsarbeidet i begge kommuner har man bl.a. bygd opp en svært god kompetanse og kapasitet for å støtte opp om næringsutvikling, prosjektarbeid, og bistå bedrifter og gründere i kommunene. Erfaringer fra andre kommuner som har avsluttet omstillingsarbeidet, er at denne kompetansen har forsvunnet fra kommunen. Gamvik og Lebesby kommuner ønsker derfor å bidra til at kompetansen opparbeidet i omstillingsperioden beholdes i kommunene, at gode prosjekter fra perioden videreføres i etterkant av omstillingsperioden, samt at nye prosjekter kan gjennomføres. Prosjektet skal bidra til å finne en samarbeidsform for tettere samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling mellom Gamvik og Lebesby kommuner. Prosjektet skal utrede og foreslå en samarbeidsløsning som er hensiktsmessig i forhold til de ulike kommunenes videre målsetninger. Samarbeidsløsningene skal også ha legitimitet hos næringsaktører og politikere i begge kommuner. Forankring i de ulike kommuner. Felles styringsdokument på aktuelle samarbeidsområder Avklare finansiering av samarbeidet Utrede ulike samarbeidsformer Foreslå- å belyse ulike samarbeidsprosjekt Oppbygning av en prosjektorganisasjon i kommunene som i større grad jobber i fellesprosjekt. jan. feb. mar april Mai juni Juli aug Sep okt. nov. des. Utarbeide samarbeidsavtale/felles strategidokument mellom Lebesby og Gamvik kommuner Utarbeide felles prosjektplan for minst to fellesprosjekter Administrering og drift av arbeidsgruppen Oppstart og innkjøring av minst ett fellesprosjekt mellom Lebesby og Gamvik kommuner Forankre innhold i samarbeidsplaner i næringslivet og begge kommunene Nærmere beskrivelse av modell 2 Organisering Prosjekteier Gamvik og Lebesby kommuner ved ordførerne 5

7 Prosjektansvarlig Prosjektledelse Arbeidsgruppen ved leder Torill Svendsen Innleid Samarbeid med Gamvik Nordkyn Havn KF Gamvik kommunes to kommunale foretak er i dag samlokalisert, og deler en ansatt. Nærings- og samfunnsutvikling berører begge foretakene, da det er vanskelig å holde havneforhold utenom arbeidet med å utvikle samfunnet. I dag er det et godt og integrert administrativt samarbeid mellom Gamvik Nordkyn Utvikling KF og Gamvik Nordkyn Havn KF. Det strategiske samarbeidet mellom foretakene er i dag svakere enn det burde. Man bør i større grad samarbeide om viktige planer, og arbeide sammen på utvikling av havn og sjørettet næringsliv. Gamvik Nordkyn Utvikling KF og Gamvik Nordkyn Havn KF skal ha et tettdriftssamarbeid, og samarbeid om strategisk arbeid Felles planlegging Felles personalforvaltning Felles prioriteringer på områder som er havnerelatert og næringsutvikling rettet mot sjørettet næringsliv jan. feb. mar april Mai juni Juli aug Sep okt. nov. des. Minst to felles styremøter mellom foretakene Felles styreseminar Felles administrasjon Ha minst ett fellesprosjekt Organisering Prosjekteier Gamvik kommune Prosjektansvarlig Styret Gamvik Nordkyn Utvikling Prosjektledelse Daglig leder Gamvik Nordkyn Utvikling KF 6

8 2.1.4 Omdømme, mobilisering For å oppnå full effekt i omdømmearbeidet er det viktig med samsvar mellom ønsket identitet og ønsket omdømme. Det er viktig å bygge et ønsket omdømme rundt noe de som bor i lokalsamfunnet opplever som reelle kvaliteter. Kommunikasjonen med egne innbyggere og omverden må gå parallelt. Vedtaket om satsing på prosjektet «mobilisering og etableringslyst» leder til fokus på samfunnsentreprenørskapsprosesser. Det er større sannsynlighet for at det blir satt i gang en slik prosess når det sosiale og politiske klimaet oppfordrer innbyggerne til å ta kontroll over utviklingen i lokalsamfunnet, når det finnes ressurser som kan støtte utviklingsarbeidet, når det skjer endringer som gjør det mer synlig og lettere å akseptere at lokalsamfunnet selv må ta grep for å snu eller styre utviklingen, og sist men ikke minst, når det finnes enkeltpersoner med entreprenørkompetanse og evne til å initiere prosessen. Viktigheten av å fange mangfoldet gjennom involvering av ulike miljøer, ulike personer krever evne til å se bredden i de ulike innspillene samt muligheter for å skape et miljø som er løsningsorientert og med tro på fremtiden. Prosjektledelse Bedre omdømme, samhold i samfunnet. Bedre og mobilisere samfunnet til å skape nye arbeidsplasser. Barn og ungdom blir mer positiv og optimistisk til det og bo og leve i Gamvik kommune Gode rutiner i kommunen for å ta i mot nye innbyggere Delta i KRDs prosjekt saman for ein betre kommune Etablering av nye foretak Bruk av sosiale medier Kommunikasjon med bedrifter, organisasjoner og andre aktører i kommunen for både å gjennomføre konferanser og andre arrangementer i kommunen. Være mulighetsfokusert i kontakt med potensielle etablerere Styrket driftsgrunnlag for arrangementer i kommunen Videreutvikle eksisterende faste årlige arrangementer Øke kompetansen hos ungdom mht etablering av nye arbeidsplasser. jan. feb. mar april Mai jun i Jul i aug Sep okt. nov. des. Kompetanse/ kartlegging Informasjon og kommunikasjon Arrangementer Integrering av nye innbyggere Ungdom i fokus Kartlegge kompetansebehov for å kunne nå målsettingene Günder-satsning og entreprenør-skap Service og utadrettet aktiviteter 7

9 Organisering Prosjekteier Gamvik kommune Prosjektansvarlig Nordkyn Utvikling KF, styret Prosjektledelse Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommunes 100 år jubileum Ved å benytte jubileum som utgangspunkt kan det iverksettes aktiviteter i kommunen som vil revitalisere kunnskap, skape entusiasme og stolthet til innbyggerne i kommunen. Samtidig vil et skapes historier som kan være av allmenn interesse utenfor kommunen. Ved å fokusere på å få fram/tydeliggjøre det ekte, det unike, det som er Gamvik ved samhandling mellom, folk, bygder, næringsvirksomhet og kommunen vil det kunne skape mange gode historier og gode stedsopplevelser. Historier og opplevelser som må nyttiggjøres av omdømmeprosjektet til å spre de gode historier internt i kommunen og eksternt. En slik tilnærming vil kunne bidra til å skape forståelse for hva omdømmeprosjektet er. Ved å være bevisst de overordnede målene med omdømmearbeidet i alle deler av organisasjon i det videre arbeidet, - kan alle tiltak vurderes opp mot å nyttiggjøre seg grunnlagsinformasjon, lette arbeidet framover, og gi positive effekter i omdømmearbeidet i de kommende årene. Ved å engasjere lokallag, de ulike steders entusiaster og skole/barnehagemiljøer kan dere få fram det unike gjennom tilbakeblikk på historien, hverdagshistorier og drømmesenarier for fremtiden. Ved å knytte det til ulike presentasjoner som del av jubileumsfeiringen spres informasjon, entusiasme skapes og gode stedsopplevelser vinnes. Bevisstgjøring av Gamvik kommunes 100 års jubileum hos befolkning og omverden. Bidra til ulike arrangementer som setter Gamvik kommunes historie og fremtidsmuligheter i fokus. Delta i ulike arrangementer som støtter opp om prosjektets målsetninger Involvere skoler i prosjektet Sørge for markering i hele kommunen Bidra til å etablere arenaer og/eller arrangementer som har en varighet utover jubileumsåret Nedsetting og drift av en kommunal arrangementskomite Bidra til ekstern finansiering av prosjektet Stimulere til initiativ og aktiviteter i alle lokalsamfunn. Følge opp delprosjekter som kommunen er delaktig i Økonomisk oppfølging av prosjektet Forankring hos befolkning og politisk ledelse. jan. feb. mar april Mai jun Jul aug Sep okt. nov. des. i i Prosjektledelse Kompetanse/ kartlegging Informasjon og kommunikasjon Oppfølging kom og bli prosjektet Internt Gamvik kommune Arrangementer Integrering av nye innbyggere Ungdom i fokus Kartlegge kompetansebehov for å kunne nå målsettingene 8

10 Günder-satsning og entreprenør-skap Service og utadrettet aktiviteter Organisering Prosjekteier Nordkyn Utvikling KF (styret) Prosjektansvarlig Styreleder Prosjektledelse Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Arbeid med utvikling Lille-Vevika (basefunksjoner petroleum) Lille-Vevika har vært gjenstand for en idé om å utvikles til et område for petroleumsrelatert virksomhet. Petroleumsvirksomheten i Barentshavet trekker seg nordover og østover. Dette bidrar til å gjøre Nordkyn strategisk plassert for å kunne være vertskap for fremskutte basefunksjoner. Gamvik Nordkyn Utvikling KF har gjennomført en forstudie og utarbeidet en konseptskisse for hvordan området kan utnyttes til formålet. I ettertid har flere aktører i bransjen vist interesse for Lille-Vevika, og selv om prosjektet er i tidlig fase, er det viktig å bidra til fremdrift i Avklaring om muligheter, for Lille-Vevika, samt bidra til å finne samarbeidspartnere for å drive prosjektet videre. Få avklaringer i reguleringsarbeidet Finne samarbeidspartner(e) Tettere samarbeid Gamvik Nordkyn Havn KF jan. feb. mar april Mai jun i Jul i aug Sep okt. nov. des. Prosjektledelse Velge samarbeidspartner Finansiere videre arbeid Forankre og involvere Gamvik kommune Organisering Prosjekteier Gamvik Nordkyn Utvikling KF, og Gamvik Nordkyn Havn KF Prosjektansvarlig Gamvik Nordkyn Utvikling KF Prosjektledelse Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF 9

11 2.2 Fiskeri Gamvik kommune er en fiskerikommune, dette betyr at det er viktig å satse på å videreutvikle denne næringen med fokus på økt verdiskaping og sikre arbeidsplasser. Utgangspunket for Gamvik kommune er svært godt. Det er langt flere fiskemottak i Gamvik kommune enn det er i alle sammenlignbare kommuner i Finnmark. Med dette utgangspunktet leveres det et større kvantum fiskeråstoff i Gamvik kommune enn det gjøres i eksempelvis Lebesby. Det har vært en negativ utvikling i kvoterettigheter som tilhører fartøy registrert i Gamvik kommune. Årsakene til denne utviklingen sett i forhold til Lebesby kan være mange og det er vanskelig å foreta en analyse av dette på handlingsplannivå. Imidlertid har flere aktører pekt på faktorer som havneforhold og andre forhold som knytter seg til det å ha Gamvik kommune som hjemmehavn. Gamvik kommune har i stadig større grad blitt avhengig av fremmedflåten for å ha produksjon i fiskeindustrien. Som vurdert tidligere blir dette antakelig den største utfordringen innen fiskeri for kommunen de kommende årene. For å kunne tilrekke seg fremmedflåten må fiskeindustrien fortsatt kunne betale konkurransedyktige råstoffpriser. Like viktig er det imidlertid også å kunne tilby service til de besøkende fiskerne i form av egnebuer, sanitæranlegg, teknisk bistand og ikke minst en god havn Øke størrelsen på hjemmeflåten / tilgang råstoff Økt hjemmeflåte i Gamvik kommune og bedre tilgang på råstoff og økt oppmerksomhet om behovet for å øke hjemmeflåten Effektiv bruk av næringsfondsmidler som gjør at man får flest mulig nye båter med de midlene som stilles tilrådighet for dette Lokal og regional oppmerksomhet om tiltaket Utvikle Mehamn som en attraktiv havn for fremmedflåten jan. feb. mar april Mai juni Juli aug Sep okt. nov. des. Støtte til minimum 2 fartøy/kvoter Informere og markedsføre ordningen Organisering Prosjekteier Nordkyn Utvikling KF (styret) Prosjektansvarlig Styreleder Prosjektledelse Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF 10

12 2.2.2 Rekruttere unge fiskere Øke antallet fiskere under 30 år på blad B Minst 2 personer under 25 år skal velge fiske som yrke eller utdanning som kvalifiserer til fiskeryrket jan. feb. mar april Mai juni Juli aug Sep okt. nov. des. Det skal gjennomføres et prosjekt for minimum 8 ungdommer under 25 år som gir sommerjobb på fiskebåt Det skal arbeides for at det bygges opp kompetanse innen drift av fiskefartøy rettet mot ungdom Gjennomføring av prosjektet med betydelig mindre ressursbruk enn i tidligere år Organisering Prosjekteier Nordkyn Utvikling KF (styret) Prosjektansvarlig Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Prosjektledelse Ekstern 2.3 Robust næringsstruktur Servicenæringene blir stadig viktigere for å kunne opprettholde aktivitet i kommunen. Ca. 70 % av alle sysselsatte i kommunen jobber innenfor tertiærnæringene, det vil si alle næringer utenom fiske/fangst og industri. I Norge jobber ca 75 % av de sysselsatte innenfor disse næringene og i Finnmark er de ca 77 %. Videre ser man at andelen ansatte i fiskeri og industri har over tid gått ned, samtidig som utdannelsesnivået i befolkningen har endret seg. De fleste familiene baserer seg også på at begge parter skal ha et arbeid som er tilpasset den kompetanse og interessen de har. Dette betyr at det er nødvendig å finne alternative arbeidsplasser for de som ikke ønsker å arbeide innen offentlig forvaltning, helse, fiskeri eller industri. Reiseliv, lokal service og andre nye næringer kan være eksempler på slike satsinger. Mange opplever Gamvik kommune som svært eksotisk. Kommunen er eksponent for en viktig del av vår kystkultur og i et stadig mer urbanisert samfunn vil de kvaliteter som Gamvik kommune har få stor verdi også for personer utenfor kommunen og regionen. Nordkyn utvikling skal også bidra til stabilisering og videreutvikling av allerede etablerte bedrifter. Det er viktig å arbeide med kvalitetssikring av eksisterende bedrifter, herunder å legge til rette for samarbeid med andre næringer, kapasitetstilpassing, kompetanseheving og andre utviklingstiltak. Den viktigste reiselivsattraksjonen i Gamvik kommune er Slettnes fyr. I Lebesby kommune har det vært satset mye for å få Finnkjerka til å bli en attraksjon. Som en del av arbeidet med robust næringsstruktur er å legge til rette for at Nordkyn skal bli en mer attraktiv destinasjon der fokuset er på å tilby kystkultur. Videre skal det arbeides videre med å styrke profilen knyttet til kyst og hav Oppfølging reiseliv Gamvik kommune har i en periode arbeidet med å utvikle Slettnes som destinasjon for reiselivsnæringen på Nordkyn. Dette arbeidet har medført økt aktivitet og service på Slettnes i sommermånedene, samt at Gamvik museum har tatt en større rolle med å utvikle produkter og service på Slettnes og i Gamvik. 11

13 Gamvik kommune er også delaktig i arbeidet i Visit-Nordkyn. Dette er et destinasjonsselskap som driftes i samarbeid med reiselivsaktørene i Gamvik og Lebesby kommune. I fremtiden vil dette være et av de viktigste verktøyene for utvikling av reiselivet i regionen, og da også være viktig for Gamvik kommune for å nå sine målsetninger for reiselivet. I Gamvik kommune er det kommet til aktører som vil og har kompetanse for å kunne utvikle sin bedrift, og kommunens attraktivitet innen reiseliv. Det er viktig å bidra til at disse aktørene får mulighet til å kunne utvikle sine produkt videre, og at de bidrar til et løft for å gjøre kommunen mer attraktiv for tilreisende. Øke antall besøkende og turister til Gamvik kommune Bidra til robuste reiselivsaktører Regionalt samarbeid Bidra til kompetanseheving jan. feb. mar april Mai juni Juli aug Sep okt. nov. des. Deltagelse i Visit-Nordyn Støtte opp om relevante reiselivsprosjekter Fortsatt bidra til videreutvikling av Slettnes som destinasjon Organisering Prosjekteier Nordkyn Utvikling KF (styret) Prosjektansvarlig Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Prosjektledelse Avklares 12

14 3 Budsjett 2013 De faste inntektene til Gamvik Nordkyn Utvikling går ned med kr 1,25 millioner fra 2012 til Det er som følge av at Gamvik kommune har avsluttet sin omstillingsperiode. Forutsetningene for fortsatt drift av foretaket, og gjennomføring av prosjekter er stort. Gamvik kommune har igjennom omstillingsperioden opparbeidet seg god prosjektkompetanse, og metoder for å få størst mulig virkning av ressursene man har tilgjengelig. Inntekter Kolonne1 Finnmark Fylkeskommune kr Gamvik kommune kr Tilskudd prosjekter kr Refusjoner kr SUM kr Utgifter Lønn faste stillinger kr Kontorhold kr Styringsorganer kr Prosjektkostnader kr Tilskudd kr kr

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Berlevåg kommune

Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Berlevåg kommune Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014 Berlevåg kommune Hovedmål I perioden 2011-2014 skal Berlevåg kommune ha en positiv befolkningsutvikling og stabilisering og utvikling i næringslivet gjennom

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/10

SNF-rapport nr. 19/10 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora av Rune Mjørlund SNF-prosjekt nr. 1181: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Side1 2011 Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Omstillingsadministrasjonen Loppa kommune 15.02.2011 1 Strategiplan 2011-2012 Forlengelse av omstillingsprogrammet

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Loppa kommune. Handlingsplan 2012. Vedtatt i programstyret. Omstillingsstyret i Loppa 01.01.2012

Loppa kommune. Handlingsplan 2012. Vedtatt i programstyret. Omstillingsstyret i Loppa 01.01.2012 2012 Loppa kommune Handlingsplan 2012 Vedtatt i programstyret Omstillingsstyret i Loppa 01.01.2012 Handlingsplan for 2012 BAKGRUNN Denne planen følger opp strategiplanen for 2011 2012 og beskriver tiltaksdelen

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

SNF-rapport nr. 28/03

SNF-rapport nr. 28/03 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Vaksdal av Stig-Erik Jakobsen Grete Rusten SNF-prosjekt nr.: 4293 Sluttevaluering av om omstillingsprogrammet i Vaksdal Prosjektet er finansiert av Vaksdal Næringsselskap

Detaljer

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007 INNHOLD FORORD...2 1. INNLEDNING...3 2. IBESTAD I DAG NÅ SITUASJONEN...4 2.1 Befolkningsutvikling 4 2.2 Analyse av dagens næringsmessige situasjon i Ibestad kommune 6 2.2.1 Sterke sider / fortrinn... 6

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Rollag Midtveisevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer