Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20

2 1 Næringslivet i Gamvik kommune Næringsstruktur Robust næringsstruktur Næringslivets lønnsomhet Nyetableringer Kvoterettigheter Ilandførte fangster Arbeidsledighet og innbyggertall Næringsstruktur Antall fiskere MÅL OG STRUKTUR Overordnet næringsutvikling Mål for utviklingsarbeidet TILTAK Bransjeoverskridende aktiviteter Administrasjon og gjennomføring av program Rettlede næringslivet, administrere Nordkyn Utviklings næringsfond Samarbeid mellom næringer Tiltak overfor eksisterende bedrifter Videreføring av utviklingsarbeidet Fiskeri og havbruk Overordnet Samfunnsregnskap for utvikling av havnen Øke størrelsen på hjemmeflåten Videreutvikling av fiskerindustrien i Gamvik kommune Rekruttere unge fiskere (sommerjobb) Opplevelseskommunen Overordnet Tiltak overfor eksisterende bedrifter, kvalitetssikring, og kapasitets optimalisering Slettnes Etablering av en attraksjon for barnefamilier i Gamvik kommune Samfunn Kompetanseutvikling i bedriftene samt videreutvikling av studiesenteret i Gamvik kommune Ungdomsprosjekt Nordkyn Handelsnæring Informasjon og kommunikasjon Vindmøller Arrangementer Rammebudsjett Side 2 av 20

3 1 Næringslivet i Gamvik kommune 1.1 Næringsstruktur Gamvik kommune er et samfunn som er nært knyttet til ressursene i havet. I første rekke er kommunen bygd på samfunnets nærhet til de rike fiskeressursene utenfor, og industrien har på lik linje med andre kystsamfunn i Norge måttet tilpasse seg både nye markedsmekanismer og ressursforvaltninger. En styrke med kommunen er at man har seks aktive fiskebruk mens de fleste andre kystkommuner har fra ett til to anlegg. De to største anleggene er Nordkyn Seafood og Aker Seafoods. Dernest er det satset en del på reiseliv de siste årene. Utviklingen her har vært positiv, blant annet har etableringen av Nordic Safari vært viktig. Mehamn Hotell og Slettnes Fyr er videre også viktige reiselivsaktører sammen med Widerøe og ikke minst Hurtigruten som i framtiden vil bli ennå viktigere i utviklingen av reiselivsnæringen i Nord-Norge. For å få en videre utvikling innen reiselivet er det derfor viktig både å satse på bedriftene og på Visit Nordkyn som en regional aktør for hele området. Det tredje viktige området for kommunen er å utvikle samarbeid og kompetanse; samarbeid internt og kompetanse om markedene nasjonalt og internasjonalt. 1.2 Robust næringsstruktur To parametre som er illustrerende for robustheten i næringslivet er bedriftenes lønnsomhet og kvoterettigheter knyttet til kommunen Næringslivets lønnsomhet Næringslivet i Gamvik kommune er preget av lokal service og primærnæringer i tillegg til noe reiseliv. Robusthet defineres gjerne som en funksjon av grad av mangfold, størrelse, økonomiske resultat, marked og grad av innovasjon/nyskaping. I strategisk næringsplan er det så langt ikke definert hvordan man vil arbeide med robust næringsliv. Videre er det vanskelig å kvantifisere flere av elementene, men dersom man gjør en analyse av soliditet gjennom kredittverdighet og størrelse finner man at det i 2008 var 28 aksjeselskap med over kr 1 million i omsetning. 14 av disse har god eller bedre kredittverdighet (50 poeng eller over på en skala fra 0 til 100). Nedenfor vises en oversikt over antall aksjeselskap i de to kategoriene fra 1 til 70 millioner. Side 3 av 20

4 Figur 1: Antall aksjeselskap i Gamvik kommune Dersom man sammenligner seg med en del andre kystkommuner i Finnmark ser man at Gamvik kommune ikke skiller seg ut på noen vesentlig måte. Figur 2 nedenfor viser dette. Figur 2: Antall selskap med god eller bedre kredittverdighet i forhold til antall innbyggere. Båtsfjord har dobbelt så mange AS med god eller bedre kredittverdighet med omsetning over kr 1 million enn Vardø og Berlevåg (bak hvert selskap med omsetning over kr 1 million med god eller bedre kredittverdighet i Båtsfjord er det 29 innbyggere, i Gamvik kommune er det 35 innbyggere og i Vardø er det 58 innbyggere mens snittet for Finnmark er 46 innbyggere). Når man øker til 2 mill og så videre er det stadig færre selskap pr innbygger med god eller bedre kredittverdighet. Økonomisk utvikling i bedriftene Det er bedre økonomiske resultater i bedriftene i kommunen fra 2002 og fram til Imidlertid ser man at lønnskostnadene øker mer. Det er få bedrifter som gir store utslag på Side 4 av 20

5 statistikken og av de tre største bedriftene i kommunen (omsetning over 10 mill) er to innenfor fiskeriforedling. Figur 3: Økonomisk utvikling i de 16 største bedriftene i Gamvik kommune fra 2002 og fram til 2008 (alle bedriftene med en omsetning på over kr 3 millioner). Mehamn har en noe urovekkende utvikling. Her ser man at bedriftens økonomiske resultat går ned mens lønnskostnadene øker relativt sterkt. De bedriftene som særlig trekker statistikken ned i 2008 er Nordic Safari Wildlife Adventures, Isanlegget, Metek og Mehamn Hotell. Det totale underskuddet for disse bedriftene var på ca kr 3,1 millioner. Aker Seafoods er ikke registrert i Gamvik kommune og deres resultater er derfor ikke med i denne oversikten. Figur 4: Økonomisk utvikling i de 12 største bedriftene i Mehamn fra 2002 og fram til 2008 (alle bedriftene med en omsetning på over kr 3 millioner). For Nervei, Gamvik og Sjånes ser man en noe annen utvikling. Her er det særlig Sjånesbruket som har de beste økonomiske resultatene. I 2008 var deres overskudd på hele kr 4,5 millioner. Totalt er det kun 4 bedrifter med i denne oversikten over de største bedriftene. Side 5 av 20

6 Figur 5: Økonomisk utvikling i de 4 største bedriftene i Sjånes, Nervei og Gamvik fra 2002 og fram til 2008 (alle bedriftene med en omsetning på over kr 3 millioner) Nyetableringer Det har vært varierende antall nyetableringer i perioden 2001 til De fleste nyetableringene har vært innenfor tjenesteyting som detaljhandel, transport, helse, opplevelser og data i tillegg til bygg og anlegg. Figur 6: Nyetableringer og nedleggelser i Gamvik kommune i perioden 2002 til 2008 (offentlig sektor og primærnæringer er ikke med i denne oversikten). Tendensen er at det har vært flere nyetableringer enn nedleggelser i Gamvik kommune de siste årene, men det er mange enkeltmannsforetak med fra 0 til 1 ansatt i statistikken (av 26 etableringer i Gamvik kommune i perioden fra 2002 var det kun 2 nye aksjeselskap). Dette gjør at det er vanskelig å si noe konkret om verdiskapingspotensialet knytte til denne utviklingen. Side 6 av 20

7 1.2.3 Kvoterettigheter Gamvik kommune mistet kvoterettigheter for torsk og hyse fra 2005 til For torsk her nedgangen vært på 25 % og for hyse har kvotene gått ned med 55 %. Når det gjelder sei har kvotene økt med over 350 %, men kvoter tilknyttet Lebesby kommune har økt med hele 656 %. Tabell 1: Kvoter i tonn knyttet til kommunene Gamvik og Lebesby. I 2005 knytter kvotene seg til antall krabber. Vi har tatt utgangspunkt i at hver krabbe da veide 3 kg. Dette gjør sammenligningen noe usikker. Gamvik 2005 Endring i 2009 % Torsk % Hyse % Sei % Blåkveite 680 Krabbe % Lebesby Torsk % Hyse % Sei kg % Blåkveite 682 Krabbe % Settes disse tallene for torsk og hyse i én figur får man følgende utvikling: Figur 7: Kvoteutviklingen i tonn på hjemmeflåten for torsk og hyse i kommunene Gamvik og Lebesby Side 7 av 20

8 1.2.4 Ilandførte fangster Figur 8: Ilandført (i tonn) torsk og torskearter, samt totalt ilandført fangst i Gamvik og Lebesby kommuner Selv om kvotene går ned ser man ikke den samme negative utviklingen for landet fisk. Dette har sin årsak i at det er flere fiskekjøpere i Gamvik kommune enn i Lebesby. Dette betyr at kommunen blir stadig mer avhengig av fremmedflåten for å kunne ha aktivitet i kommunens videreforedlingsindustri og fiskemottak. 1.3 Arbeidsledighet og innbyggertall Figur 9: Arbeidsledighet Arbeidsledigheten i Gamvik kommune er høyere enn gjennomsnittet for Finnmark, men ligger om lag på samme nivå som sammenlignbare kommuner i Finnmark. Gjennomsnittlig ledighet fra januar 2003 og fram til september 2009 var for Gamvik kommune 6,6 %. Gjennomsnittet for Finnmark var i samme periode 4,5 %. Høyest har ledigheten vært i Vardø med 9,4 % og lavest har ledigheten vært i Hammerfest med 2,5 %. Gamvik og Berlevåg har hatt en lik utvikling i innbyggertall siden 1950-tallet. Siden 1974 har utviklingen vært negativ kun avbrutt av en mindre oppgang i -93 og -94. Side 8 av 20

9 Figur 10: Antall innbyggere fra 1951 fram til 2008 SSB har i sin framskriving av folketallet anslått at middels vekst vil ha om lag 750 innbyggere i Utfordringen for Gamvik kommune er å snu denne utviklingen. Ser man videre på hvem som flytter ut av kommunen finner man at det særlig er de unge som reiser ut selv om det har vært en liten økning blant de mellom 10 og 19 år. Totalt ble det 51 færre innbyggere i perioden 2006 til Figur 11: Befolkningsutvikling i Gamvik kommune Side 9 av 20

10 Figur 12: Folkemengde og framskrevet , framskriving basert på alternativ MMMM (middels vekst). En lav arbeidsledighet kombinert med utflytting kan indikere at personer uten arbeid har lav terskel for å flytte ut av kommunen. Når man videre ser på næringssammensetningen i kommunen arbeider hele 18,4 % av befolkningen innen primærnæringene i kommunen. Gjennomsnittet for Finnmark er 6,8 % og snittet for landet for øvrig er 3,2 %. I Lebesby er 14 % av de sysselsatte i primærnæringen 1. Yrkesdeltakelsen er videre et omfattende tema. 64 % av befolkningen mellom 15 og 74 år er i arbeid mens snittet for Finnmark er 70 % og for landet for øvrig på 72 %. Sammenlignbart tall for Lebesby er 63 %. Når det gjelder sosialmottakere er andelen 10,7 % mens andelen for Lebesby er 8,8 %. Gjennomsnittet for Finnmark er 5 % og for landet for øvrig er den 4 % endring Folkemengde Lebesby % Antall år i Lebesby % Sosialhjelpsmottakere i Lebesby % Folkemengde Gamvik -17 % kommune Antall år i Gamvik -20 % kommune Sosialhjelpsmottakere i Gamvik kommune % Figur 13: Antall innbyggere, personer i yrkesaktiv alder og sosialhjelpmottakere i Lebesby og Gamvik kommuner I tabellen ovenfor ser man at antallet sosialhjelpmottakere har økt med 32 % i perioden 2001 til Antallet personer mellom 20 og 66 år har også blitt redusert mer enn den øvrige befolkningen. Når man ser dette i sammenheng med fødselsstatistikken blir utviklingen lite ønskelig. Antallet barn fra nyfødt til fem år har sunket med 70 prosent de ti siste årene. 2 Nedenfor vises aldersstrukturen i kommunen. 1 Kilde: SSB, tall fra Side 10 av 20

11 Figur 14: Befolkningen etter kjønn og alder Prosent 1.4 Næringsstruktur Når man går inn på næringsstrukturen ser man at både industri, tjenesteproduksjon og helse og sosial sysselsetter flere personer enn primærnæringene. Figur 15: Sysselsatte pr 4. kvartal 2008, etter næring I 2007 er det registrert netto utpendling fra Gamvik kommune med 112 personer, sammenlignbart tall for Lebesby er 34 personer. Det er ikke mulig å se ut i fra tallene hva dette skyldes, men tilgang på arbeidsplasser og kompetanseprofil i befolkningen kan være to årsaker Antall fiskere I Gamvik kommune som ellers i Finnmark og Norge er antallet fiskere på vei ned og det er blant de yngste fiskerne man finner den største nedgangen. I 1983 var det eksempelvis 3 fiskere under 20 år registrert i Gamvik kommune, i 2008 var det ingen. Det var videre hele 33 fiskere mellom 20 og 30 år i I 2008 var tallet sunket til 7. Nedenfor vises den prosentvise nedgangen fra 1998 til 2008 innenfor de ulike aldersgruppene Side 11 av 20

12 Figur 16: Nedgang i % innenfor aldersgruppene fra under 20 år til over 60 år for personer med fiske som hovednæring i Gamvik kommune i peronden 1983 til 2008 I antall får personer man følgende utvikling: Figur 17: Antall fiskere (personer med hovednæring fiske) innefor tre aldersgrupper fra 1983 til 2008 Statistikken viser at selv om alle aldersgrupper reduseres blir det en gradvis høyere alder på fiskerne i kommunen. Dette styrker behovet for å øke nyrekrutteringen blant unge til fiskeriyrket (blad B). 2 MÅL OG STRUKTUR 2.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Etter gjennomgang av kommunens næringsliv ser man at soliditeten og størrelsen på kommunens bedrifter ikke skiller seg vesentlig fra sammenlignbare kommuner i Finnmark. Arbeidsledigheten følger videre øvrige kommuner i Finnmark, men har i det siste hatt en økning som ligger over fylkessnittet. Dette har antakelig sin årsak i den avhengigheten kommunen har til fiskerinæringen. Særlig siste år har det vært noen utfordringer knyttet til markedssituasjonen. Videre ser man at folketallet er på vei ned og dette skaper en del utfordringer. For det første er det viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen slik at den arbeidsaktive delen av befolkningen velger å bli framfor å reise ut. Dernest er det viktig å skape flere attraktive Side 12 av 20

13 arbeidsplasser som både tiltrekker seg nye innbyggere og bidrar til at kommunens egen befolkning velger å bli i Gamvik kommune. Fiske og fiskeforedling har til alle tider vært grunnsteinen for all næringsvirksomheten i Gamvik kommune. Dette vil antakelig også være tilfelle for framtiden, men man må også være klar på at det neppe vil være like mange ansatte i denne næringen i framtiden. Ser man på antallet fiskere og ansatte i foredlingsleddet har det blitt færre de senere årene og noen endring i denne utviklingen er vanskelig å se for seg. Det er derfor viktig også å satse på nye næringer. Dette er årsaken til at reiseliv og samfunn også blir en viktig byggestein for den videre næringsmessige satsingen. Videre må man også satse på de yngste kreftene, dette ut i fra at det er aldersgruppen under 40 år som vil kunne bidra til å øke/stabilisere innbyggertallet da det er de som får barn. 2.2 Mål for utviklingsarbeidet Overordnet alt som skjer i regi av omstillings- og utviklingsarbeidet i kommunen er målsettingen å øke antall arbeidsplasser i kommunen med 5 % i løpet av 2010 i forhold til Samtidig skal innbyggertallet stabiliseres på 2008-nivå. Dette krever en netto innflytting på ca 20 personer pr år basert på dagens fødselsstatistikk. Hovedmål: Det skal legges til rette for at kommunen får en nyskapings- og utviklingsorganisasjon som er offensiv med hensyn til muligheter og som er en aktiv tilrettelegger for at bedrifter med nye prosjekter skal møtes på en profesjonell og kompetent måte. Gamvik kommune skal også være en aktiv tilrettelegger for ny næringsvirksomhet (økt hjemmeflåte, satsing på opplevelser og økt handel) gjennom tilgang på areal, bred bistand for nye bedrifter og god informasjon. Arbeidsmål: Gjennom bedret lønnsomhet i bedriftene, utvikling og nyskaping er målet å få til økt sysselsetting i 2010 med 10 arbeidsplasser fordelt slik: Fiskeflåte 2 arbeidsplasser Industri 6 arbeidsplasser Opplevelser 2 arbeidsplasser 3 TILTAK 3.1 Bransjeoverskridende aktiviteter Administrasjon og gjennomføring av program Grunnlang for arbeidet Mål Innhold Organisering Prosjekteier Nordkyn Utvikling KF har ansvar for næringsarbeidet i Gamvik kommune. Foretakets driftsutgifter knyttet til dette dekkes i sin helhet innenfor bevilgningene fra Gamvik kommune og Finnmark fylkeskommune i tillegg til eksterne prosjektmidler fra Innovasjon Norge. Ressurstildeling for gjennomføring av program og administrasjon av programbevilgningen for å oppnå mål i tråd med planer. Kontinuerlig følge opp den utviklingen som skjer i næringslivet i kommunen, og treffe tiltak tilpasset utviklingen i samarbeid med styret. Gamvik kommune Prosjektansvarlig Rådmann Prosjektledelse Daglig leder Nordkyn Utvikling KF Side 13 av 20

14 3.1.2 Rettlede næringslivet, administrere Nordkyn Utviklings næringsfond Hovedmål Det nye kommunale foretaket skal være en sentral aktør innen næringsutvikling i kommunen og stimulere til nyskaping, nyetableringer, knoppskyting, kompetanseheving og utviklingstiltak i næringslivet. Arbeidsmål Det skal utarbeides en oversikt over de prosjektene man har vært inne i med råd, støtte, megling etc. Innhold Nordkyn Utvikling KF skal ha oversikt over alle offentlige finansieringskilder og være kontaktpunkt for disse i den grad bedriftene ønsker det. Videre skal kommunen være medspiller for bedrifter i kontakt med private investeringsmiljøer. Næringsstyret kan tildele midler jfr. godkjente vedtekter. Organisering Prosjekteier Nordkyn Utvikling KF (styret) Prosjektansvarlig Styreleder Prosjektledelse Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Samarbeid mellom næringer Hovedmål Utvikle bedre samarbeidsløsninger på tvers av næringer på Nordkyn. Innhold Etablere bedre samarbeidsløsninger mellom Visit Nordkyn, sjømatnæringen og andre næringssammenslutninger for å skape nye tilbud og salgbare produkt til besøkende, marked utenfor kommunen og lokalbefolkning. Organisering Prosjekteier Nordkyn Utvikling KF (styret) Prosjektansvarlig Styreleder Prosjektledelse Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Tiltak overfor eksisterende bedrifter Hovedmål Bidra til stabilisering og videreutvikling av allerede etablerte bedrifter. Formål Gjennom bedret lønnsomhet, utvikling og nyskaping øke antall sysselsatte, samt bidra til sikring av eksisterende årsverk. Dette gjøres ved å oppsøke eksisterende bedrifter for å diskutere utviklingsprosjekt. Innhold Det skal foretas en helhetlig gjennomgang av kommunens bedrifter for å få innspill til nye utviklingsprosjekter og tiltak for både å sikre eksisterende arbeidsplasser og legge grobunn for å skape nye. Gjennom året skal det være gjort minimum 10 slike initiativ. Organisering Prosjekteier Nordkyn Utvikling KF (styret) Prosjektansvarlig Styreleder Prosjektledelse Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Side 14 av 20

15 3.1.5 Videreføring av utviklingsarbeidet Formål Omstillingsperioden for Gamvik kommune går inn i sin siste periode i 2010 og det er derfor viktig å legge forholdene til rette for videreføring. Innhold Starte en prosess for å få videreført omstillingsperioden som skal lede ut i en konkret plan som skal oversendes kommune og fylkeskommune. Organisering Prosjekteier Nordkyn Utvikling KF (styret) Prosjektansvarlig Styreleder Prosjektledelse Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF 3.2 Fiskeri og havbruk Gamvik kommune er en fiskerikommune og dette betyr at det er viktig å satse på å videreutvikle denne næringen med fokus på økt verdiskaping og sikre arbeidsplasser. Utgangspunket for Gamvik kommune er svært godt. Det er langt flere fiskemottak i Gamvik kommune enn det er i alle sammenlignbare kommuner i Finnmark. Med dette utgangspunktet leveres det et langt større kvantum fiskeråstoff i Gamvik kommune enn det gjøres i eksempelvis Lebesby. Gamvik kommune er på sjetteplass blant fiskerihavnene i Finnmark målt etter ilandført fangst, kun slått av Hasvik, Nordkapp, Måsøy, Hammerfest, Sør-Varanger og Båtsfjord, 3. Som tidligere vist har det imidlertid vært en svært negativ utvikling i kvoterettigheter som tilhører fartøy registrert i Gamvik kommune. Årsakene til denne utviklingen sett i forhold til Lebesby kan være mange og det er vanskelig å foreta en analyse av dette på handlingsplannivå. Imidlertid har flere aktører pekt på faktorer som havneforhold og andre forhold som knytter seg til det å ha Gamvik kommune som hjemmehavn. Dette betyr at Gamvik kommune i stadig større grad blir avhengig av fremmedflåten for å ha produksjon i fiskeindustrien i kommunen. Dette blir antakelig den største utfordringen innen fiskeri for kommunen de kommende årene. For å kunne tilrekke seg fremmedflåten må fiskeindustrien fortsatt kunne betale konkurransedyktige råstoffpriser. Like viktig er det imidlertid også å kunne tilby service til de besøkende fiskerne i form av egnebuer, sanitæranlegg, teknisk bistand og ikke minst en god havn Overordnet Formål Legge til rette for at Gamvik kommune skal bli den foretrukne kommunen å utvikle seg innen fiskeri og videreforedling. Innhold I samarbeid med aktører i kommunen skal hovedmålsettingen følges opp, blant annet skal en bidra til at det blir fokusert på bedriftenes behov. Særlig skal det fokuseres på å gjøre havnene i Gamvik kommune mer attraktiv for fremmedflåten Organisering Prosjekteier Gamvik kommune Prosjektansvarlig Styreleder Nordkyn Utvikling KF Prosjektledelse Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF 3 Kautokeino: 2 tonn, Nesseby 354: tonn, Porsanger: 394 tonn, Alta: 607 tonn, Loppa: 1 854, tonn, Vardø: tonn, Vadsø: tonn, Lebesby: tonn, Berlevåg: tonn, Gamvik: tonn, Hasvik: tonn, Nordkapp: tonn, Måsøy: tonn, Hammerfest: tonn, Sør-Varanger: tonn, Båtsfjord: tonn Side 15 av 20

16 3.2.2 Samfunnsregnskap for utvikling av havnen Hovedmål Større fokus på verdiskapingspotensialet for utvikling av haven i Mehamn. Arbeidsmål Gjennomføre et samfunnsregnskap for en større utbygging av havnen i Mehamn. Innhold Igangsette arbeid for å få utredet det verdiskapingspotensialet det ligger å få bedrede havneforhold ti Mehamn. Arbeidet gjøres som et samarbeidsprosjekt mellom havneforetaket og utviklingsselskapet. Organisering Prosjekteier Nordkyn Utvikling KF og Gamvik-Nordkyn Havn KF Prosjektansvarlig Daglig leder av Gamvik-Nordkyn Havn KF Prosjektledelse Ekstern Øke størrelsen på hjemmeflåten Hovedmål Bidra til økt hjemmeflåte i Gamvik kommune. Arbeidsmål Øke hjemmeflåten med minimum to fartøykvoter. Innhold Effektiv bruk av næringsfondsmidler som gjør at man får flest mulig nye båter med de midlene som stilles tilrådighet for dette. Organisering Prosjekteier Nordkyn Utvikling KF (styret) Prosjektansvarlig Styreleder Prosjektledelse Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Side 16 av 20

17 3.2.4 Videreutvikling av fiskerindustrien i Gamvik kommune Hovedmål Etablere og sikre varige arbeidsplasser i fiske- og sjømatindustrien i Gamvik kommune. Arbeidsmål Øke tiden med kontinuerlig drift i kommunens sjømatbedrifter. Innhold Arbeide for økt fleksibilitet og utvikling av kvalitetsprodukter fra Gamvik kommune. Bidra til ytterligere økt markedsfokus hos sjømataktørene i kommunen, gjennom samarbeid med Innovasjon Norge og eksportleddet. Samarbeid med marint verdiskapingsprogram vil være en sentral oppgave. Organisering Prosjekteier Fiskeindustrien i kommunen Prosjektansvarlig Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Prosjektledelse Ekstern Rekruttere unge fiskere (sommerjobb) Hovedmål Nyrekruttering til fiskeriyrket. Arbeidsmål 4 ungdommer skal gjennomgå programmet i Innhold Gjennom praktisk deltakelse om bord i et fiskefartøy vil ungdommen få praktisk erfaring i hvordan fiskeryrket praktiseres. Organisering Prosjekteier Nordkyn Utvikling KF (styret) Prosjektansvarlig Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Prosjektledelse Ekstern 3.3 Opplevelseskommunen Servicenæringene blir stadig viktigere for å kunne opprettholde aktivitet i kommunen. Ca 70 % av alle ansatte i kommunen jobber innenfor tertiærnæringene, det vil si alle næringer utenom fiske/fangst og industri. I Norge er 75,7 % av arbeidsstokken innenfor disse næringene og i Finnmark er 77,1 % antatt å være innenfor i disse næringene. Videre ser man at andelen ansatte i fiskeri, oppdrett og industri går ned. Dette betyr at det er nødvendig for kommunen å finne alternative arbeidsplasser for den delen av befolkningen som ikke lenger kan arbeide innenfor fiseriene og fiskeindustrien. Mange opplever Gamvik kommune som svært eksotisk. Kommunen er eksponent for en viktig del av vår kystkultur og i et stadig mer urbanisert samfunn vil de kvaliteter som Gamvik kommune har få stor verdi for et reiselivsmarked i utvikling Overordnet Formål Legge til rette for at Nordkyn skal bli den mest attraktive destinasjonen i Finnmark som tilbyr ekte kystkultur og kystopplevelser. Innhold I samarbeid med Visit Nordkyn skal hovedmålsettingen følges opp. Etablere et sterkt merkenavn for opplevelser knyttet til kyst og hav for Nordkyn. Organisering Prosjekteier Reiselivsbedriftene i kommunen Prosjektansvarlig Styreleder Visit Nordkyn Prosjektledelse Daglig leder av Visit Nordkyn Side 17 av 20

18 3.3.2 Tiltak overfor eksisterende bedrifter, kvalitetssikring, og kapasitets optimalisering Hovedmål Bidra til stabilisering og videreutvikling av allerede etablerte bedrifter. Arbeidsmål Kvalitetssikring av eksisterende bedrifter er prioritert, herunder å legge til rette for samarbeid med andre næringer, kapasitetstilpassing, kompetanseheving og andre utviklingstiltak. Innhold Arbeide tett med største bedriftene for å utvikle nye aktiviteter og opplevelser basert på eksisterende og nye produkter. Elementer vil være pakking, prising, matprodukter, språk, salg, markedsføring etc. Kompetansebygging og profilbygging skal stå sentralt i dette arbeidet. Organisering Prosjekteier Nordkyn Utvikling KF (styret) Prosjektansvarlig Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Prosjektledelse Ekstern Slettnes Formål Utvikle Slettnes som et fyrtårn i turistmessig sammenheng Innhold Legge tilrette for at Slettnes blir den viktigste destinasjonen i kommunen, og en motor innen reiselivet i regionen Organisering Prosjekteier Gamvik kommune Prosjektansvarlig Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Prosjektledelse Ekstern Etablering av en attraksjon for barnefamilier i Gamvik kommune Formål De opplevelsene som i dag tilbys i kommunen er i liten grad tilpasset barnefamilier. Formålet er derfor å legge grunnlag for en å etalblere en ny attraksjon. Innhold Igangsette en forstudie for å se på muligheten for etablering av en attraksjon i kommunen som appellerer til barn og barnefamilier. Organisering Prosjekteier Reiselivsbedriftene Prosjektansvarlig Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Prosjektledelse Ekstern 3.4 Samfunn For at kommunen og samfunnet skal utvikle seg videre må det satses både på kompetansebygging og samfunnsutvikling. Eksempelvis er det etablert et studiesenter i kommunen. Utfordringen er imidlertid å skape et innhold som bidrar positivt til kompetanseutviklingen både i bedrifter og foretak samt blant lokalbefolkningen ellers. Videre er det viktig både å satse på handelsnæringen slik at befolkningen får et tilbud som gjør at handelslekkasjen minsker samt å legge tilrette for å få flere arrangement til kommunen. Alt dette er viktig for å øke aktivitetsnivået i kommunen og derigjennom øke trivsel og bolyst. Side 18 av 20

19 3.4.1 Kompetanseutvikling i bedriftene samt videreutvikling av studiesenteret i Gamvik kommune Formål Legge til rette for økt fokus på kompetanseheving i lokalmiljøet. Innhold Gå i dialog med Fylkesmannen, NAV, fylkeskommunen (Losa) og Høgskolen i Finnmark for å finne ut om det er grunnlag for øke bruken av studiesenteret i Gamvik kommune for å legge til rette for både at borteboende studenter og elever i den videregående skolen kan ta deler av sine studier lokalt. Prosjektet må gjøres i en dialog med Lebesby kommune. Det er videre viktig å legge til rette for generell kompetanseutvikling i bedriftene basert på bedriftens egen behov. Organisering Prosjekteier Gamvik kommune Prosjektansvarlig Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Prosjektledelse Ekstern Ungdomsprosjekt Nordkyn Formål Få flere unge i etableringsfasen tilbake til hjemkommunen samt få flere unge i kommunen til å velge relevant utdanning. Innhold Prosjektet har som formål å rekruttere og motivere ungdom til å ta relevant utdanning og velge å etablere seg i hjemkommunen, å få antall ungdommer i aldersgruppen år opp på samme utdanningsnivå som landsgjennomsnittet samt å redusere antall unge som mottakere av arbeidsledighetstrygd og sosial stønad. Organisering Prosjekteier Lebesby og Gamvik kommuner Prosjektansvarlig Toril Svendsen Prosjektledelse Lill Astrid Røvik Handelsnæring Formål I størst mulig grad sikre at alle typer varer som innbyggere og næringsliv trenger i sitt daglige virke er tilgjengelig fra bedrifter i kommunen. Innhold Gjennomgang av de tilbudene som finnes for å legge grunnlag for både en bedret koordinering av varesortiment og avdekke nye områder for etablerte bedrifter. Organisering Prosjekteier Mehamn næringsforening Prosjektansvarlig Styreleder Mehamn næringsforening Prosjektledelse Ekstern Informasjon og kommunikasjon Formål Gi en bedret informasjon om muligheter i kommunen både til innbyggerne, turistene og bedrifter som vurderer kommunen som et etableringssted og få bedre samordning mellom ulike offentlige etater og næringslivet. Innhold Følge opp allerede igangsatt informasjonsprosjekt og prosjektet "næringsvennlig kommune. Organisering Prosjekteier Gamvik kommune Prosjektansvarlig Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Prosjektledelse Ekstern Side 19 av 20

20 3.4.5 Vindmøller Formål Etablere en større vinkraftpark på Nordkyn. Innhold Bistå de aktører som arbeider med prosjektet bistand i sitt planleggingsarbeid. Organisering Prosjekteier Gamvik kommune Prosjektansvarlig Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Prosjektledelse Ekstern Arrangementer Formål Øke aktiviteten i kommunen ved å legge til rette for festivaler, konferanser og andre arrangementer. Innhold Kontakt med bedrifter, organisasjoner og andre aktører i kommunen for både å gjennomføre konferanser og andre arrangementer i kommunen. Organisering Prosjekteier Nordkyn Utvikling KF (styret) Prosjektansvarlig Styreleder Prosjektledelse Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF 4 Rammebudsjett Bevilgning Finnmark fylkeskommune kr ,- Bevilgning Gamvik kommune kr ,- Ekstern prosjektfinansiering kr ,- Totalt kr ,- Side 20 av 20

GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016

GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016 GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016 Vedtatt av styret 10.desember 2015, og kommunestyret 17.desember2015 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/09 09/1052 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/09 09/1052 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten Møtedato: 14.12.2009 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

GAMVIK HANDLINGSPLAN - 2014. Vedtatt av kommunestyret 27.mars 2014 KOMMUNE

GAMVIK HANDLINGSPLAN - 2014. Vedtatt av kommunestyret 27.mars 2014 KOMMUNE 0 GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2014 Vedtatt av kommunestyret 27.mars 2014 1 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en gjennomgang

Detaljer

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN - Hasvik i utvikling kf FOTO:EVA HANDLINGSPLAN 2006 INNLEDNING Handlingsplanen er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen skal

Detaljer

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N 2007 INNLEDNING Handlingsplan for er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

HANDLINGSPLAN med tiltaksdel

HANDLINGSPLAN med tiltaksdel HANDLINGSPLAN med tiltaksdel 2011 2012 Gamvik - Nordkyn havn KF Versjon 31.08.2011 Innhold 1 GAMVIK-NORDKYN HAVN KF... 3 2 OM PLANEN... 3 3 GAMVIK KOMMUNE... 4 4 MARITIM OG MARIN NÆRINGSSTRUKTUR... 5 4.1

Detaljer

Årsrapport Gamvik Nordkyn Utvikling KF

Årsrapport Gamvik Nordkyn Utvikling KF 2011 Årsrapport Gamvik Nordkyn Utvikling KF Raymond Robertsen Gamvik Nordkyn Utvikling KF Innledning Styrelederen har ordet 2011 har vært et godt år for Nordkyn Utvikling KF og for Gamvik kommune. Gamvik

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016 Omstilling i Nordkapp 2013-2018 Om Kapp KF Handlingsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Strategisk utviklingsanalyse: oppsummert... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.3 Status per 2015...

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

Statistikk grunnlag for Lebesby kommune

Statistikk grunnlag for Lebesby kommune Statistikk grunnlag for Lebesby kommune Bilde: Kjøllefjord Samplan feltarbeid Deltagere: Ellen Foslie Arne Kringlen Sissel Landsnes Kristin Nordli Kjell Rennesund Trond Aarseth Anders Aasheim Demografi

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE. Strategi og handlingsplan for 2010

Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE. Strategi og handlingsplan for 2010 Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE Strategi og handlingsplan for 2010 2010 Bakgrunn... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 5 2010 Det store investeringsåret... 5 Strategi... 6 Administrasjon... 6 Stedsutvikling...

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Gode på Utfordringer Planer Skala score. Småkommuneprogrammet. pådriver for bl.a.

Gode på Utfordringer Planer Skala score. Småkommuneprogrammet. pådriver for bl.a. Del 2: Statusvurdering Offentlig Oppsummering av utfordringene Ledelse Gode på Utfordringer Planer Skala score Kommuneplanen, Større grad av samarbeid og Kommuneplan samfunnsdel som kommunikasjon mellom

Detaljer

Utviklingsarbeid i Lebesby kommune

Utviklingsarbeid i Lebesby kommune Utviklingsarbeid i LEBESBY I VEKST Prosjektleder Toril Svendsen Foto: Fabrice Milochau Nordkyn på toppen av Norge Råstoff kg Befolkning Antall arbeidsplasser Finnmarkskysten har vært preget av nedgangstider

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Strategisk næringsplan 2015 2019

Strategisk næringsplan 2015 2019 Strategisk næringsplan 2015 2019 Høringsforslag Behandlinger Informasjonsmøter September 2014 Utarbeide planutkast November 2014 Politisk behandling Desember 2014 Høring 2015 Forord Strategisk næringsplan

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

- fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

- fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 18/06 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og Bjørn-Inge Bendiksen 10.02.2015

Detaljer

Gode på Utfordringer Planer Skala score. sammenheng med tiltak. Utviklingssamtaler i ledelsen politikere. Mobilisere næring og innbyggere

Gode på Utfordringer Planer Skala score. sammenheng med tiltak. Utviklingssamtaler i ledelsen politikere. Mobilisere næring og innbyggere Del 2: Statusvurdering Offentlig Oppsummering av utfordringene Gode på Utfordringer Planer Skala score Ledelse Legge til rette Langsiktige Jobbe på tvers av 6 Støtteordninger samfunnsmål i sektorer Kommunikasjon

Detaljer

Næringsanalyse Larvik

Næringsanalyse Larvik Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 4/2005 Næringsanalyse Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009 VEDLEGG

Lokal Energiutredning 2009 VEDLEGG Lokal Energiutredning 2009 VEDLEGG Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Gode på Utfordringer Planer Skala score. utviklingsarbeidet fra kommune- analyse- til plan- og. der er svært gode næringslivsledere

Gode på Utfordringer Planer Skala score. utviklingsarbeidet fra kommune- analyse- til plan- og. der er svært gode næringslivsledere Del 2: Statusvurdering Offentlig Oppsummering av utfordringene Ledelse Kompetanse Økonomi Tid og energi Kultur Gode på Utfordringer Planer Skala score Kommunen har Mangler noen som kan ta et Tenker primært

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007 VEDLEGG

Lokal Energiutredning 2007 VEDLEGG Lokal Energiutredning 2007 VEDLEGG Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Måling av omstillingsbehov i kommunene i Finnmark

Måling av omstillingsbehov i kommunene i Finnmark Måling av omstillingsbehov i kommunene i Finnmark KNUT VAREIDE TF-notat nr. 24/2012 Tittel: Omstillingsbehov i kommunene i Finnmark Undertittel: TF-notat nr: 24/2012 Forfatter(e): Knut Vareide Dato: 15.06.2012

Detaljer

Gode på Utfordringer Planer Skala score. Verdde. medier. Kommuneadm med for lite tid til å prioritere

Gode på Utfordringer Planer Skala score. Verdde. medier. Kommuneadm med for lite tid til å prioritere Del 2: Statusvurdering Offentlig Oppsummering av utfordringene (Forskernes bearbeidelse og systematisering av data) Ledelse Kompetanse Økonomi Tid og energi Gode på Utfordringer Planer Skala score Kommunen

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide Reiselivet i Lofoten Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser Knut Vareide TF-notat nr. 33-2009 TF-notat Tittel: Reiselivet i Lofoten, statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser TF-notat

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Mål og strategier 2012-2015. Handlingsplan 2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet

LEBESBY I VEKST. Mål og strategier 2012-2015. Handlingsplan 2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet LEBESBY I VEKST og strategier 2012-2015 Handlingsplan 2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : :...2 Forord...3 1. Innledning og bakgrunn...4 2. Organisering...5 2.1 Programorganisering og LIVs

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk 2008 2005 2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 1960 1957 1954 1951 2007 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk Befolkningsutvikling i

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 22/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008 HANDLINSPLAN2008 1 INNLEDNING Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

OMSTILLING I BERLEVÅG: HANDLINGSPLAN

OMSTILLING I BERLEVÅG: HANDLINGSPLAN OMSTILLING I BERLEVÅG: HANDLINGSPLAN MODELL FOR RAMMEBUDSJETT for omstillingsmidlene årlig ramme 3,5 mill STRATEGI FELLES PROSJEKTER BEDRIFTSPROSJEKTER FORSTUDIER OG FOR- PROSJEKTER 350.000 350.000 700.000

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007 2010 (12) HANDLINGSPLAN 2012. Utkast 1.0

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007 2010 (12) HANDLINGSPLAN 2012. Utkast 1.0 HANDLINGSPLAN 2012 Utkast 1.0 1 Innledning Denne handlingsplanen (HP) er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011 og skal revideres hvert år. Høsten 2010 ble

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014 Folkebibliotekstatistikken 203-204 Folkebibliotek i Finnmark, endring 203-204 Finnmark sett opp mot Norge 204 2 Finnmark 203-204 3 Åpningstider 50 45 40 35 30 25 20 5 0 5 0 Timer totalt åpent 203 Timer

Detaljer

Kirkenes sykehus. Reisemuligheter til og fra

Kirkenes sykehus. Reisemuligheter til og fra Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus Alta Kirkenes... 2 Berlevåg Kirkenes... 2 Båtsfjord Kirkenes... 2 Gamvik (Mehamn) Kirkenes... 2 Hasvik Kirkenes... 3 Havøysund Kirkenes... 3 Karasjok Kirkenes...

Detaljer

Glåmdal og Kongsvinger

Glåmdal og Kongsvinger Glåmdal og Kongsvinger Utvikling og utfordringer Kongsvinger 1. mars 2012 Knut Vareide Regioner som er analysert i 2011 NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Glåmdal er på delt sisteplass

Detaljer

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 16.02.2005 Tid: Kl. 13.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen til kl. 14.00 Harald Isaksen

Detaljer

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov"

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov" Om Hammerfest. Fra tilbakegang til vekst. Kommunens satsning i perioden og videre fremover! Trenger vi gjøre noe nå da? Om Hammerfest Næringsforening og vår rolle.

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2008-2011

STRATEGISK NÆRINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2008-2011 MÅSØY KOMMUNE STRATEGISK NÆRINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2008-2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Folketallsutvikling... 2 1.3. Ilandført fisk... 3 1.4. Sysselsatte og næringsliv...

Detaljer

Nordkapp kommunes Næringsfond:

Nordkapp kommunes Næringsfond: Nordkapp kommunes Næringsfond: Målet med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunens mulighet til lokalt næringsutvilkingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

BÅTSFJORD I OMSTILLING STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2008 2011. 3000 innbyggere innen 2028

BÅTSFJORD I OMSTILLING STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2008 2011. 3000 innbyggere innen 2028 BÅTSFJORD I OMSTILLING STRATEGISK NÆRINGSPLAN 28 211 3 innbyggere innen 228 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 28-211 Strategisk Næringsplan 28 211 for Båtsfjord kommune - vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

1. Befolkningsutvikling... 3. 1.1 Folkemengde 1995-2009 og framskrevet 2010-2030... 3. 1.2 Befolkningsutvikling 1997-2008... 4

1. Befolkningsutvikling... 3. 1.1 Folkemengde 1995-2009 og framskrevet 2010-2030... 3. 1.2 Befolkningsutvikling 1997-2008... 4 Statistikk I det følgende er det gjort et utvalg av relevant statistikk fra Statistisk sentralbyrå, Fylkesmannen i Buskerud og Statens landbruksforvaltning samt Næringsanalyse for Buskerud 2008, utarbeidet

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

6.4 Delmål 4: IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger

6.4 Delmål 4: IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger 6.4 Delmål 4: IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger 6.4.1 Arbeidsområde 4A - Utvikling og utnyttelse av regionale fortrinn og muligheter IN skal bidra til lokal og regional

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

ARSMELDING 1991/1992 ~ FISKERIRETTLEDEREN L VÆRØY. nlt r n. ''.u.u. ~~----~ ~ ~--- -~_s_~~ ~~~-t _.,_~ -----;---0 3 ---+~------+-------~~ 99 oo»

ARSMELDING 1991/1992 ~ FISKERIRETTLEDEREN L VÆRØY. nlt r n. ''.u.u. ~~----~ ~ ~--- -~_s_~~ ~~~-t _.,_~ -----;---0 3 ---+~------+-------~~ 99 oo» ARSMELDING 1991/1992... 7 Nottlhtndtlf."t 11.u /J n S6t nlt r n ''.u.u IJ t 1f 'lj Il lj Il 1J JJ,, li.,,, /l Il l J 97.J 11 98 J /1.. 11 /l /J.. 11 ' J Jf 10 /l ' 11 99 oo»» Sh,. n n 1 ~~----~ ~ ~---

Detaljer

Næringsanalyse Ryfylke

Næringsanalyse Ryfylke Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 24/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra IKS. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som beskriver viktige

Detaljer

Næringsanalyse Trondheim

Næringsanalyse Trondheim Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen av næringslivet i, med hensyn på lønnsomhet, vekst og nyetableringer.

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall Næringsklima Demografi Ambisjoner Stortingets vedtatte mål i juni 2014: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Vest-Finnmark (VFR) Vest-Finnmark regionråd Består av 7 kommuner Regionrådet (ordførere og rådmenn) møtes fire ganger

Detaljer

Kommunale næringsfond - Årsmelding 2001

Kommunale næringsfond - Årsmelding 2001 Kommunale næringsfond - Årsmelding 2001 Oversikt over s totale ressursbruk i tilknytning til nærings og utviklingsarbeid i 2001. Personell ressurser Den politiske organiseringen av nærings- og utviklingsarbeidet

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg LEBESBY I VEKST Foto: Bjørn Tore Forberg rapport Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : :... 2 1. og strategier... 3 Resultatmål i perioden 2007-2010... 3 Strategiarbeid... 3 og

Detaljer

Næringsanalyse for Setesdal

Næringsanalyse for Setesdal Næringsanalyse for Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 14/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra regionråd. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Kvalsund Analyse av næringsutvikling og attraktivitet

Kvalsund Analyse av næringsutvikling og attraktivitet kanskje Strukturelle forhold Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Kvalsund Analyse av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 51/213 Tittel:

Detaljer

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april Full gass i Vesterålen mot 2030 Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april UIN Norges nyeste universitet Kunnskapssenteret på Helgeland Stokmarknes Tromsø, 6038 studenter Status Nordland Omsetning 129,3 milliarder

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkestinget (FT) 25.03.2015 11/15

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkestinget (FT) 25.03.2015 11/15 SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 201300722 Saksbehandler Johanne Salamonsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkestinget (FT) 25.03.2015 11/15 Høring: NOU 2014:16 Sjømatindustrien Fylkesrådmannens innstilling 1.

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Rapport Statusvurdering

Rapport Statusvurdering Rapport Statusvurdering Kommune: Tranøy Fylke: Troms Dato: 10. januar 2014 Deltakere: Rolle: Rådmann Ordfører Plan- og næringsleder Prosjektleder småkommuneprosjektet Nasjonalparkforvalter ansatt i Fylkesmannen

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest.

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest. Besparelser i transport i forhold til dagens transportkostnader ved å bygge h.h.v ett nytt sykehus i Alta eller to nye, ett i Hammerfest og ett i Alta. Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i

Detaljer

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø Anne Espelien Det er nær sammenheng mellom befolkningsutvikling og utvikling av næringslivet Høy arbeidsdeltakelse og lav arbeidsledighet innebærer at økt sysselsetting

Detaljer

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer.

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer. Tradisjonelle næringer stadig viktig i Selv om utviklingen går mot at næringslivet i stadig mer ligner på næringslivet i resten av landet mht næringssammensetning, er det fremdeles slik at mange er sysselsatt

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Kragerø

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Kragerø Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige (alder 15 til og med 74 år). Yrkesaktive er her definert

Detaljer