Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Prosjektet avlyst (ikke igangsatt)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Prosjektet avlyst (ikke igangsatt)"

Transkript

1 Tilskuddsrapport Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Generelt Tilskuddsordning: Tilskudd til etablerervirksomhet for innvandrere Prosjektnavn: Etablereropplæring for innvandrere i Telemark Sakstittel hos IMDi: P62Eta Etablereropplæring for innvandrere i Telemark - Telemark Fylkeskommune Saksnr hos søker: Saksnr hos IMDi: 15/ Prosjektet avlyst (ikke igangsatt) nmlkji Ja nmlkji Nei Tilskuddsår: 2014 Tilskuddsmottaker OrgNr: Virksomhet: Telemark Fylkeskommune Postadresse: Postnr: Poststed: Postboks SKIEN Enhet: Team Nyskaping E-post (postmottak): Virksomhetens kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre prosjektet Etablererkontoret Telemark er et nettverk bestående av fire etablererkontorer i Telemark og har kontorer i Grenland/ Vestmar, Midt-Telemark, Vest-Telemark og Øst-Telemark. Etablererkontorene er samlokalisert og samorganisert med Næringsutviklings-selskapene i regionene, og dekker alle 18 kommunene i Telemark. Etablererkontorene finansieres med 50% fra Telemark Fylkeskommune og med 50% gjennom kommunene. Kunder/brukere består av både etnisk norske, arbeidsinnvandrere som nederlendere, dansker, polakker og andre Øst- Europeere, i tillegg til flyktninger fra Midt- Østen og noen land ellers i Asia og Afrika. Da innvandrere/flyktninger i løpet av de siste årene har representert en økende andel av etablererkontorenes kundemasse, ønsket Etablererkontoret Telemark å imøtekomme behovet for tilrettelegging og tilpassing av etablerertjenestens tilbud mot denne målgruppen, samt styrke den interne kompetansen for bedre å kunne møte kunder med innvandrer/flyktning bakgrunn. Prosjektsøknad ble derav utarbeidet og søknad om midler sendt IMDi februar Tilsagn om midler ble mottatt i april og Prosjektleder engasjert fra Arbeidsgruppe ble etablert og fremdriftsplan revidert og fremlagt Styringsgruppa Prosjektet har således hatt en reell gjennomføringsperiode på i underkant av 6 måneder. Alle prosjektaktiviteter har blitt igangsatt i henhold til den opprinnelige prosjektplan (men etter revidert fremdriftsplan), med unntak av HA8 «Kundeundersøkelse» grunnet gjenstående prosjektarbeid, som følge av sent tilsagn. HA5 «Oversette våre brosjyrer og en modul på nettsidene til engelsk». Uttak av aktivitet grunner i en vurdering av ressursbruk og aktivitetens løpende oppfølgingsansvar. Det har blitt avholdt 3 Styringsgruppemøter og 4 Arbeidsgruppemøter i tillegg 1 møte mellom Prosjektansvarlig og Prosjektleder. Statusrapport pr ble oversendt IMDI Arbeidsgruppens innspill til sluttrapport ble gitt Prosjektleder i Arbeidsgruppemøte primo desember, og Prosjektleders sluttrapport overlevert Styringsgruppa og Prosjektansvarlig medio desember Bakgrunn for Prosjektleders sluttrapportering før prosjektårets utgang har sammenheng med manglende finansiering av prosjektleders stilling utover Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10

2 Prosjektmål «Utvikle vårt tilbud til å omfatte spesialtilpasset veiledning, kompetanseheving og nettverksbygging for innvandrere som ønsker å starte egen virksomhet». Prosjektet er på god vei til å nå sitt prosjektmål og har igangsatt alle aktiviteter i prosjektplanen for å sikre måloppnåelse. Det er i prosjektperioden produsert en rekke utkast til kursmateriale samt gjennomført, og planlagt, kompetansehevende tiltak for veiledere i etablerertjenesten for kvalitetssikring av tilrettelegging og veiledning av målgruppen. I prosjektperioden er det også etablert relasjoner til aktuelle samarbeidsparter som kan bidra til måloppnåelse. Manglende måloppnåelse må sees i sammenheng med den reelle gjennomføringsperioden på 6 mnd., samt prosjektets noe høye ambisjoner for 1 års planlagt drift. Effektmål «Flere innvandrere i vårt område skal benyttes sine kvalifikasjoner og komme i arbeid ved å starte vellykkede bedrifter». Da prosjektet ikke har nådd sitt overordnede prosjektmål kan vi heller ikke si noe om eventuelle effekter av prosjektet. Imidlertid vil det arbeidet som er igangsatt med prosjektets hovedaktiviteter, ved en videreføring også kunne bidra til at prosjektet når sitt effektmål. Resultatmål «Bedrifter startet av innvandrere i Telemark skal inneha tilstrekkelig kompetanse til å starte og drive bedriften på en forsvarlig måte i forhold til lover og regelverk og gjennom dette kunne vokse, utvikle seg og gi gode arbeidsplasser». Gjennom de prosjektaktivitetene som har blitt utført har prosjektet bidratt til en økt kompetanse blant de innvandrere prosjektet har vært i kontakt med, men grunnet prosjektets korte gjennomføringsperiode er det ikke grunnlag nok til å kunne måle hvorvidt resultatmål er nådd. For gode målingsparametere for resultatmål er prosjektet avhengig av en forlenget prosjektperiode som strekkers seg langt nok i tid til å gi tilstrekkelig evalueringsmateriale. Målbeskrivelse Nr Prosjektmål 1 Utvikle Etablererkontoret Telemarks tilbud til å omfatte spesialtilpasset veiledning, kompetanseheving og nettverksbygging for innvandrere bosatt i Telemark som ønsker å starte egen virksomhet. Nr Resultatmål Antall Måloppnåelse 1 Bedrifter startet av innvandrere skal inneha tilstrekkelig kompetanse til å starte og drive på en forsvarlig måte i hht lover og regelverk. Kriterium for måloppnåelse: 60 % av våre norske kunder har registrerer virksomheter i Brønnøysundregistret etter konsultasjon hos etablererkontorene. Målet er tilsvarende prosentvis registrering for innvandrere. Mål: Faktisk: Delvis Rapportering på måloppnåelse (avviksrapportering): Prosjektet er på god vei til å nå sitt prosjektmål og har igangsatt alle aktiviteter i prosjektplanen for å sikre måloppnåelse. Manglende måloppnåelse må sees i sammenheng med den reelle prosjektperioden. 2 Bedrifter startet av innvandrere skal kunne vokse, utvikle seg og gi gode arbeidsplasser Mål: Delvis Faktisk: Kriterium for måloppnåelse: Side 2 av 10

3 50% av bedriften som er etablert av innvandrere via etablererkontorene skal forsatt være i drift etter 3 år Rapportering på måloppnåelse (avviksrapportering): Da prosjektet ikke har nådd sitt overordnede prosjektmål kan vi heller ikke si noe om eventuelle effekter av prosjektet. Nr Målgruppe 1 Innvandrere bosatt i Telemark som ønsker å starte egen virksomhet. Antall brukere (målgruppen) målsettes økt fra ca. 20 % til 30 % 30 % Rapportering på måloppnåelse (avviksrapportering): Målgruppe som oppgitt i prosjektsøknad (her). Antall Mål: Faktisk Utførelse Gi en kortfattet beskrivelse om hva som er gjort og hvordan: Prosjektet har hatt fokus på gjennomføring av aktiviteter med tidlig intervensjon opp mot målgruppen, for å bidra til økt generell og grunnleggende kompetanse hos fremmedspråklige kunder/brukere av kommunenes etablererveiledningstjeneste. Slik kan prosjektet bidra til at innvandrere blir gode brukere av kommunenes tilbud om veiledning i nye- etablererfasen av nye bedrfter, og stimulering av gründeraktivitet i regionene. Metodikk - Beskriv utførlig arbeidsformer/metoder som prosjektet har benyttet/utviklet, og gi en faglig vurdering av disse. - Beskriv kort informasjonsmateriell som prosjektet har brukt (fra andre) og/eller har utviklet selv. I samarbeid med voksenopplæringene er nødvendige forventninger til deltakers språknivå definert (A2/B1) for sikring av deltakers gjennomføringsevne i etablererkurset Smart Start, og hensiktsmessig tilpassingsarbeid påbegynt. I tillegg har prosjektet utviklet et konsept med temakurs for de med svake språkferdigheter, med målsetting om tidlig intervensjon mot målgruppen. For pedagogisk kvalitetssikring er avtaler gjort med Tjenesten for Integrering og Kompetanse (TIK) i Sauherad kommune. Prosjektet har også høstet betydningsfulle erfaringer gjennom gjennomførte kursaktiviteter som i det videre vil være viktige bidrag i videreutviklingen av materialet. Temakursene som skal bidra til å implementere enkel og grunnleggende kjennskap til det å drive egen bedrift, samt arbeidet med ord- og begrepsavklaring vil være spesielt viktig i forhold til videre kvalitetssikring. Temakursene er/vil bli konsentrert rundt konkrete begrep og emner innen bedriftsetablering og har egne målsettinger, samtidig som det enkelte temakurset kan sees som en del av en helhet i en felles sammenheng. Innholdet i temakursene skal være konsentrert og begrenset til en innføring i tema, holdt på et enkelt og grunnleggende nivå. I avslutningen av prosjektperioden foreligger det utkast til 4 ulike temakurs, Egen bedrift en del av norsk arbeidsliv, Bedriftstyper, Enkeltpersonforetak og Aksjeselskap, men med gjenstående kvalitetssikring av disse. I det videre er det planlagt utvikling av temakurs økonomiplanlegging og regnskapsrutiner, regnskap/budsjett, kapitalbehov og finansiering og merverdiavgift og skatt. Det er produsert brosjyre/folder som er klar for distribusjon i regionene og til prosjektets samarbeidsparter. Samt lagt ut enkel informasjon på engelsk på felles hjemmeside, med linker til relevante flerspråklige nettsider. Felles verktøy, som Osterwalder veiledningsverktøy er etablert og videre tiltak for heving av veilederkompetanse planlagt ved gjennomføring av Lean Business sertifisering. Prosjektet har også avdekket behov for ytterligere styrking av veilederkompetanse i forhold til flerkulturell forståelse. Det foreslås derfor kursing av veiledere tidlig i oppstart av nytt prosjektår. For sikring av effektiv prosjektgjennomføring og styrking av prosjekt- organisasjonens gjennomføringsevne foreslås også et kurs i prosjektledelsesprosessen (PLP) for prosjektmedarbeidere. Side 3 av 10

4 Erfaringer Hva har prosjektet særlig lykkes med? Gjennom prosjektperioden har prosjektet tilført etablererkontorene og den enkelte veileder verdifull kompetanse og bidratt til økt kunnskap om målgruppen. Prosjektet har lykkes med å etablere gode relasjoner til voksenopplæringssentre og flyktningetjenesten i kommunene. Kontakten opp mot de fleste lokale NAV kontorer i regionene er styrket og grunnlaget lagt for utvikling av et godt videre samarbeid rundt prosjektets innhold og målsetting. NAV Telemark er gjort kjent med prosjektet og vil i det videre være en viktig samarbeidspart ved en videreføring i kommende år. I tillegg er det opprettet kontakt med aktuelle samarbeidspartnere fra tilstøtende fagområder som eksempelvis Studieforbundet AOF og Ungt Entreprenørskap Telemark (UET), og andre prosjekter som Jobbsjansen i Kragerø og Unge Talenter i Nome. Dette er viktige aktører i prosjektets nettverk, hvor prosjektet gjennom sine aktiviteter og sin målsetting også er brobygger mellom ulike tiltak. I arbeidet med utvikling av temakursenes materiale ble målretting av prosjektets kursaktiviteter også gjenstand for evaluering. Som førte til en klargjøring av at disse i hovedsak måtte utarbeides og rettes mot fagpersonene rundt introduksjonsdeltaker, for ivaretakelse av prosjektets avgrensning «Veiledere skal ikke drive språkopplæring,» og som forutsetning for å lykkes med prosjektets målsetting. Telemark fylke består av 18 kommuner med et stort antall voksenopplæringssentre og lokale NAV kontor. Sett i sammenheng med etablererkontorenes ressurser, ulike volum på målgruppen, samt optimalisering av effekt ble vi bevisst viktigheten av kompetansetilføring til fagmiljøene, for gjennom disse å oppnå økt kunnskap og kompetanse hos deltaker selv. Temakursene vil derfor bli utarbeidet som verktøy for lærere i voksenopplæringen, og som bestillingskurs fra etablererkontorene. Samtidig så vi også hvordan materialet tilknyttet temakursene i tillegg kan bli et verktøy for andre samarbeidsaktører, og internt i eget individuelt veiledningsarbeid. Hva har vært de største utfordringene i prosjektet? Prosjektet har avdekket et reelt behov for økt kjennskap til etablerertjenesten i kommunene, spesielt i kommunens voksenopplæringssentre/flyktningetjeneste. I det videre arbeidet er det derfor viktig at etablerte relasjoner i nettverksarbeidet blir fulgt opp og videreutviklet. Gjennom nettverksbygging sikres ivaretakelse av overføringsverdier, spesielt i arbeidet med å formidle grunnleggende kompetanse i en tidlig fase. Anbefalinger (gode grep): Sikre nødvendig intern kompetanse om samarbeidsparters fag- og virkeområdet. Dette for å oppnå hensiktsmessige sammenhenger i prosjektets aktiviteter opp mot samarbeidsparters tjenestelevering. Implementering Plan for videreføring av prosjektets resultater og erfaringer i det videre arbeidet innen området: Side 4 av 10

5 For å nå prosjektets målsetting anses alle prosjektaktivitetene som nødvendige, men det er imidlertid mye gjenstående arbeid om prosjektmålene skal nås. Dette kan i en viss grad sees i sammenheng med prosjektets noe avkortede prosjektperiode, men i hovedsak i forbindelse med prosjektets relativt høye ambisjonsnivå i forholdt til en 1-årig tidsramme, interne ressurser (etablererkontorenes arbeidsressurser) samt viktige samarbeidsaktørers ressurser. Etablererkontorene har også vært i behov av ny relevant kunnskapstilførsel om samarbeids - organisasjonenes (voksenopplæring- flyktningetjeneste/ introduksjonsordningen) fag- og virkeområdet for å sette prosjektaktivitetene inn i en hensiktsmessig sammenheng, i tillegg til nødvendig kompetanseheving i forhold til målgruppen, og målgruppens tilretteleggings behov. I en videreføring av prosjektet forslås en faseinndeling av prosjektet over ytterligere 2 3 år, med: 2015 Utvikling av produsert materiale og videreføring av igangsatte aktiviteter fra prosjektår Faglig og pedagogisk kvalitetssikring av Smart Start- og temakurs (fagsamlinger). Presentasjon og markedsføring av Smart Start kurs, samt presentasjon av konseptet kurspakker/temakurs for samarbeidsaktører. Utvikle etablererkontorenes individuell etablererveiledningstilbud. Synliggjøring av etablerertjenesten Innføring og undervisning i gjennomføring av kurspakkene (temakurs) hos samarbeidsaktører, evaluering og revidering. Markedsføre bestillingsordning for kurspakker/temakurs. Rekruttering av mentorer. Nettverksbygging for innvandrere som ønsker å starte egen bedrift Bistå i implementering og integrering av kurspakker (temakurs) som del av ordinære aktiviteter hos samarbeidsaktører. Implementere mentorordning. Delegere nettverksansvar og rollefordeling for overføring av nettverkseierskap til brukergruppen, og avklare etablerertjenestens videre rolle. I en videreføring av prosjektet vil det også være behov for å utarbeide bedre rapporterings-rutiner og rapporteringsstruktur. Både i forhold til jevnlig budsjettoppfølging av timeforbruk og direkte kostnader, og definering av evalueringskriterier for oppfølging mot prosjektets målsettinger. Avklaring av roller og ansvarsfordeling kan ivaretas gjennom fremdriftsplaner knyttet opp mot ansvarskart i forholdt til prosjektaktivitetene. Det vil også være viktig i planleggingsarbeidet for videreføring av prosjektet, å ta høyde for at prosjektet trenger prosjektledelse også i rapporteringsperioden året etter avsluttet prosjektperiode. Hvordan er prosjektets resultater og erfaringer formidlet i og utenfor egen virksomhet? Prosjektet har opparbeidet kompetanse og utarbeidet grunnmateriale og verktøy som er viktig å ivareta og videreutvikle, med høy overføringsverdi regionalt og nasjonalt. Samtidig vil voksenopplæring/flyktningetjenesete og NAV i kommunene kunne hente gevinster i form av nyttig kompetanseoverføring i forhold til styrking av arbeidslivsundervisningen, og sine arbeidsrettede tiltak, og regionen høste verdier gjennom vellykkede bedriftsetableringer blant innvandrergruppen som kan utvikle seg, vokse og gi gode arbeidsplasser. Gjennomføring Nr Hovedaktivitet Fra dato Til dato 1 Tilpasse og utvikle kvalitetssikringssystem for veiledning: I forbindelse med veiledning av innvandrere ser vi behov for å utvikle et kvalitetssikringssystem som vi kan bruke for å sjekke at kundene våre har forstått det vi prøver å formidle Aktivitet igangsatt men ikke sluttført. Da feltet har begrenset plass vises det til vedlagte sluttrapport "Prosjektleders sluttrapport Etablereropplæring for innvandrere" 2 Tilpasset veiledning: Utføre veiledning i følge kvalitetssikringssystemet og tilegnet kunnskap gjennom prosjektet Aktivitet igangsatt. Da feltet har begrenset plass vises det til vedlagte sluttrapport "Prosjektleders sluttrapport Etablereropplæring for innvandrere" Side 5 av 10

6 3 Nettverksbygging med samarbeidspartnere: Vi har allerede et godt samarbeid både med de lokale NAV-kontorene og Voksenopplæringenssentrene og vil også benytte oss av det i dette prosjektet. Vi ønsker å invitere representanter for NAV til felles samlinger for å orientere om prosjektet og se på videre samarbeidsmuligheter. Møter også planlagt uke Da feltet har begrenset plass vises til vedlagte sluttrapport "Prosjektleders sluttrapport Etablereropplæring for innvandrere". Nettverksarbeid igangsatt. Felles samling med representanter fra NAV ikke gjennomført i inneværende periode men initiativ til gjennomføring vil bli tatt i forlengelse av prosjektet Kompetanseheving for etablererveilderne: Kompetanseheving for at veilederne skal være oppdatert på de viktigste reglene i forhold til utenlandske statsborgere som skal etablere egen virksomhet i Norge. Hvert kontor skal også kunne tilby etablererveiledning på engelsk. Kurs også lagt opp uke 35 og uke Kompetansehevende tiltak gjennomført/planlagt. Behov for ytterligere kompetanseheving avdekket. Da feltet har begrenset plass vises til vedlagte sluttrapport "Prosjektleders sluttrapport Etablereropplæring for innvandrere" Oversette våre brosjyrer og en modul på nettsidene til engelsk: Oversette brosjyrene våre som vi allerede har på norsk og oppdatere nettsidene våre med en engelsk seksjon Brosjyre utarbeidet/produsert. Nettsider oppdatert med informasjon på engelsk og henvisninger til aktuelle engelskspråklige linker. Da feltet har begrenset plass vises til vedlagte sluttrapport "Prosjektleders sluttrapport Etablereropplæring for innvandrere" Utvikle tilpassede Etablererkurs med forretningsnorsk og kultur: Flere har kontorene kjører i dag SmartStartkurs på ca. 3 timer for våre etablererkunder. Disse kursene ønsker vi å gjøre om og tilpasse til de utfordringene vi ser at innvandrere har. Kursene vil da bli av litt lenger varighet Aktivitet igagsatt. Da feltet har begrenset plass vises til vedlagte sluttrapport "Prosjektleders sluttrapport Etablereropplæring for innvandrere" Gjennomføring av tilpassede etablererkurs: Kjøre de tilpassede kursene i de forskjellige regionene og se på mulighet for å kunne koble på deltakere fra andre regioner via Internettløsning. Kursene vil være åpne for oppmøte fra hele fylket. (kurs også uke 36 og 45) Aktivitet igangsatt. Videre tilpassing av kursmateriale under utarbeidelse. Da feltet har begrenset plass vises til vedlagte sluttrapport "Prosjektleders sluttrapport Etablereropplæring for innvandrere" Side 6 av 10

7 8 Kundeundersøkelse: På slutten av året 2014 vil vi foreta en enkel kundeundersøkelse for å høre hvordan kundene har vært fornøyd med det tilpassede tilbudet og om det er noe de savner Da prosjektet ikke er ferdistilt mangler grunnlag for gjennomføring. det vises til vedlagte sluttrapport "Prosjektleders sluttrapport Etablereropplæring for innvandrere" Nr Milepæl Dato oppnådd 1 Prosjektplan og søknad til Imdi sendes Rapportering på milepæl (avviksrapportering): Prosjektsøknad send i henhold til søknadsfrist Svar på søknad og eventuelt oppstartsmøte Rapportering på milepæl (avviksrapportering): Tilsagn fra IMDI mottatt april 2014 og oppstartsmøte avholdt. prosjektleder rekruttert og engasjert pr Oversettelse av brosjyrer, nettsider og kvalitetssikringssystemet skal være ferdig. Det tas en vurdering i Styringsgruppemøte før ting sendes til trykking Rapportering på milepæl (avviksrapportering): Henvisninger til informasjonssider på engelsk lagt ut på felles nettsider. Presentasjonsbrosjyre produsert og klar til distribusjon i utgangen av november Kvalitetssikringssystem er fortsatt under utarbeidelse. To økter med Etablererkurs og vår egen kompetanseheving er gjennomført. Styringsgruppemøtet vurderer status og kommer med anbefalinger/ korrigeringer for resten av høsten Rapportering på milepæl (avviksrapportering): Gjennomført 2 heldagskurs og 1 felles temakurs for introduksjonsdeltakere i Midt- Telemark kommune i voksenopplæringens samfunnsfagundervisning med 21 deltakere. Flere temakurs under utarbeidelse og planlagt gjennomført i videreføring av prosjektet Kundeundersøkelse er gjennomført, prosjektet avsluttes for Evaluering av prosjektet i Avslutningsmøtet. Sluttmøtet kommer med anbefalinger om videre kjøring av prosjektet Rapportering på milepæl (avviksrapportering): Da prosjektet ikke er sluttført er det pr nå ikke grunnlag for gjennomføring av kundeundersøkelse Økonomi Inntekter Delbeløp Regnskap Støtte fra IMDi ,00 Egenfinansiering ,00 Støtte fra andre 0,00 Annen finansiering Andre inntekter 0,00 Totale inntekter Side 7 av 10

8 ,00 Hvor mye ubrukte midler hadde prosjektet på slutten av året? ,00 Avviksrapport økonomi: Avvik grunner i hovedsak i avkortet gjennomføringsperiode da prosjektet var planlagt med driftsperiode på 1 år, mens reell driftsperiode er ca 6 mnd. Avvik i driftsperiode grunner i tilsagn om midler først i april, og rekruttering og engasjering av prosjektleder i juni Se forøvrig vedlagt: "Prosjektleders sluttrapport Etablereropplæring for innvandrere". Vilkårårskontroll Egenerklæring om oppfyllelse av vilkår. Oppfylt Vilkår nmlkji Ja nmlkji Nei Anvendte midler fra IMDi er brukt og utgiftsført (bokført) i tilskuddsmottakers regnskapssystem i samme år tilskuddet ble gitt for. nmlkji Ja nmlkji Nei Anvendte midler fra IMDi er bokført på eget prosjektnummer i tilskuddsmottakers regnskapssystem. nmlkji Ja nmlkji Nei Tilskuddsmidler fra IMDi kun brukt til tiltak og aktiviteter som de ble bevilget for (jf søknad, rundskriv og tilskuddsbrev). Prosjektnummer/-referanse i regnskapssystem: 15/01196 Merknader til egenerklæring: Personer i prosjektet 1 Fornavn: Geir Morten Tel jobb: Fornavn: Ann Kristin Tel jobb: Mobil: Mobil: Etternavn: Arbeidsgiver: Johanssen Telemark Fylkeskommune Epost: Etternavn: Arbeidsgiver: Ødegård Etablererkontoret Midt-Te... Epost: Rolle i aktiviteten: Prosjektansvarlig Rolle i aktiviteten: Prosjektleder 3 Fornavn: Geir Etternavn: Lia Arbeidsgiver: Etablererkontoret Vestmar Rolle i aktiviteten: Prosjektleder Tel jobb: Mobil: Epost: 4 Fornavn: Gro Etternavn: Ekeheien Arbeidsgiver: Midt-Telemarkrådet Rolle i aktiviteten: Prosjektleder Tel jobb: Mobil: Epost: Antall ansatte personer i prosjektet: 10 Antall årsverk i prosjektet: Side 8 av 10

9 Samarbeidspartnere OrgNr: Virksomhet: NAV Telemark (fylkesadministrasjon) Enhet: Postadresse: Postnr: Poststed: E-post: 5 6 Merknad: OrgNr: Virksomhet: Innovasjon Norge Telemark Enhet: Postadresse: Postnr: Poststed: E-post: 5 6 Merknad: Innovasjon Norge er en av Etablererkontoret Telemarks viktigste samarbeidspartnere. Gjennom felles kompetanseheving for veilederne, nettverksbygging, med finansiering i etableringsprosjekter og hospiteringsdager (Innovasjon Norge har faste møtedager 1 dag i mnd. ute på hvert etablererkontor) jobbes det kontinuerlig med å styrke tilbud til våre brukere. Innovasjon Norge Telemark har hovedansvaret for koordinering, videreføring og utvikling av etablererkontorene på vegne av Telemark fylkeskommune. OrgNr: Virksomhet: Ungt Entrepenørskap Telemark Enhet: Postadresse: Postnr: Poststed: E-post: 5 6 Merknad: Etablererkontoret Telemark har en samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Telemark om å styrke arbeidet med entreprenørskap i utdanning i grunnskole, videregående skole og høgskole. Etablererkontoret Telemark skal benytte sine egne ressurser, sitt nettverk og sin kompetanse om lokalt næringsliv til gjennomføring av UE-program, dvs. enten å gjennomføre program selv eller skaffe andre veiledere til gjennomføring av program. Side 9 av 10

10 Andre samarbeidspartnere tjenestelevering begrenset eller fraværende. Og at voksenopplæringssentrene pr i dag har ingen, eller svært lite, undervisning som berører det å drive egen bedrift i Norge som et alternativ til deltakelse i det norske arbeidsliv. Nettverksbyggingen har i prosjektperioden vært preget av å etablere relasjoner som i det videre kan bidra inn i prosjektet med sin egen kompetanse, veiledningsverktøy og annet materiale som kan støtte opp om prosjektets målsetting. Voksenopplæringssentrene har allerede bidratt med innspill i forhold til veilederinnsikt i utfordringene rundt språk- og kulturforståelse. Tjeneste for Integrering og Kompetanse (TIK) i Sauherad kommune har bidratt spesielt i det innledende arbeidet med pedagogisk kvalitetssikring av materiale til utvikling av temakurs. Organisering Prosjekteier og oppdragsgiver: Telemark Fylkeskommune v/ Geir Morten Johansen Prosjektleder: Etter tilsagn om midler og oppstart av prosjekt ble ny prosjektleder engasjert. Prosjektleder Gro Ekeheien ble innleid fra Midt-Telemarkrådet til Midt-Telemark Næringsutvikling Etablererkontoret fra til Styringsgruppe Geir Morten Johansen Telemark fylkeskommune Geir Lia Etablererkontoret Grenland/ Vestmar (VIG IKS) Tone Allum Etablererkontoret Grenland(VIG IKS) Ragnhild Edvardsen Etablererkontoret Grenland(VIG IKS) Svein Henriksen Etablererkontoret Vest-Telemark (VTNU AS) Haldor Kaasin Etablererkontoret Vest-Telemark (VTNU AS) Ann Kristin Ødegård Etablererkontoret Midt-Telemark (MTNU AS) Navn i parantes er regionens næringsselskap Vedlegg Vedleggsbeskrivelse Vedlegg Ettersendes Prosjektleders sluttrapport for 2014 nmlkji Ja nmlkji Nei Regnskapsrapport sendt IMDI elekt... nmlkji Ja nmlkji Nei Tilleggsopplysninger Det er inngått avtalle mellom Telemark Fylkeskommune på vegne av Etablererkontoret Telemark, og Midt- Telemarkrådet om engasjement av prosjektleder Gro Ekeheien ut april 2015 i påvente av tilsagn om midler for videreføring av prosjektet. Side 10 av 10

Prosjekt. Etablereropplæring for innvandrere

Prosjekt. Etablereropplæring for innvandrere Prosjekt Etablereropplæring for innvandrere 1. BAKGRUNN 1.1 Bakgrunn for prosjektet Her refereres til aktuell dokumentasjon og beslutninger som ligger til grunn for prosjektet. I tillegg gis avgrensninger/rammer

Detaljer

Etablererkontoret Telemark

Etablererkontoret Telemark Etablererkontoret Telemark dekker regionene Grenland/Vestmar Midt- Telemark Vest- Telemark Øst- Telemark Geografisk nedslagsfelt og lokalisering 18 kommuner Hvorav 16 kommuner bosetter flyktninger Kontorer

Detaljer

Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil.

Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Søknad om tilskudd Generelt Tilskuddsordning: Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Tilskudd til etablerervirksomhet for innvandrere Prosjektnavn: Trening for arbeid og etablering av virksomhet for

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Historikk - samarbeidet

Historikk - samarbeidet Historikk - samarbeidet Initiativ fra fylkeskommunen i 1998 Prosjektorganisert: 1. Etablererservice i Telemark. 1999-2001 2. Entreprenørskap i Telemark. 2002-2004 Styringsgruppe: Tfk, NAV, KS, Fylkesmannen,

Detaljer

etablererveiledning for innvandrere

etablererveiledning for innvandrere Det offentliges rolle i utvikling av etablererveiledning for innvandrere 14.11.2014 Ellen Bruun Torvik seniorrådgiver IMDi Solbergregjeringens politiske plattform Følgende sitat har relevans for arbeidet

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Poststed: ROSENDAL

Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Poststed: ROSENDAL Tilskuddsrapport Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Generelt Tilskuddsordning: Tilskudd til informasjon og veiledningstiltak rettet mot innvandrere Prosjektnavn: Prosjekt "Bli her" Sakstittel hos

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Frivillighet Norge St.Olavsgate 25 0166 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett: www.imdi.no E-post: tsh@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Prosjektet avlyst (ikke igangsatt) Poststed: ROSENDAL

Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Prosjektet avlyst (ikke igangsatt) Poststed: ROSENDAL Tilskuddsrapport Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Generelt Tilskuddsordning: Tilskudd til Jobbsjansen Prosjektnavn: Jobbsjansen Kvinnherad Sakstittel hos IMDi: P6Jobbsjansen04 - Jobbsjansen Kvinnherad

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Kommunale utviklingsmidler 2017 informasjon til kommuner

Kommunale utviklingsmidler 2017 informasjon til kommuner Kommunale utviklingsmidler 2017 informasjon til kommuner Presentasjonen gir relevant informasjon til kommuner som ønsker å søke finansiering til sine prosjekt innenfor ordningen. Presentasjonen inneholder

Detaljer

Vi viser til kommunens søknad der det søkes om støtte til prosjektet Ut i arbeid på kr ,-.

Vi viser til kommunens søknad der det søkes om støtte til prosjektet Ut i arbeid på kr ,-. Engerdal kommune Engerdalsveien 1794 2440 ENGERDAL Deres ref: Vår ref:: 17-01186-2 Dato: 17.03.2017 STATSBUDSJETTET 2017, KAP. 496, POST 62, KOMMUNALE INNVANDRERTILTAK, UTVIKLINGSMIDLER TIL KOMMUNENE Tilsagn

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon. Etablerertjenesten i Asker og Bærum

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon. Etablerertjenesten i Asker og Bærum Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Etablerertjenesten i Asker og Bærum Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BESKRIVELSE... 3 MINSTEKRAV TIL YTELSEN... 4 INNLEDNING Kommunene Asker og Bærum har driftet Etablerertjenesten

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning

Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning 4., Norgesuniversitetet Universiteter og høyskoler Deres ref.: ver ref.: 2010/2056 EGJ000/300 Dato: 26.03.2010 Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Rapportering om tilskudd INFORMASJON OM MOTTAKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel

Rapportering om tilskudd INFORMASJON OM MOTTAKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel Rapportering om tilskudd INFORMASJON OM MOTTAKER - En søknad må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Dersom flere virksomheter eller organisasjoner har samarbeidet

Detaljer

Rapportering om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettet kap post 68

Rapportering om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettet kap post 68 Rapportering om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettet kap. 0761 post 68 INFORMASJON OM MOTTAKER - En søknad må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark (13), kap. 6.1 Verdiskaping.

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark (13), kap. 6.1 Verdiskaping. Saknr. 11/3979-1 Ark.nr. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad FINANSIERING AV ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Hva skjer videre? Delprosjektleder Yngvild Ziener Nilsen

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Hva skjer videre? Delprosjektleder Yngvild Ziener Nilsen Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Hva skjer videre? Delprosjektleder Yngvild Ziener Nilsen Innhold Presentasjon av vedtaksmaler Presentasjon av rapportmaler Eksamen Planer - oppfølging

Detaljer

Etablererkontorene i Telemark Finansiering

Etablererkontorene i Telemark Finansiering TELEMARK FYLKESKOMMUNE Etablererkontorene i Telemark Finansiering Etablererkontorene i Telemark Telemark Grenland Tone Allum Ragnhild Omdal Edvardsen Irene Halvorsen Vestmar Geir Lia Jan Bø Øst- Telemark

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Søknad Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Kort beskrivelse Prosjektet er en fremtidsrettet satsing for

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

Prosjektprosessen (Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA)

Prosjektprosessen (Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA) 1 Prosjektprosessen (Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA) Informasjonsmøte SVT-fakultetet Mars 2011 Lars Gunnar Indreiten, Prosessleder Prosjektprosessen Morten Øien, Juridisk seniorrådgiver

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

Detaljer

Formålet med ordningen er å øke kvaliteten og bedre resultatene i kommunenes integreringsarbeid,

Formålet med ordningen er å øke kvaliteten og bedre resultatene i kommunenes integreringsarbeid, RUNDSKRIV FOR TILSKUDDSORDNING Rundskriv 07/2018 Tilskuddsordning for kommunale utviklingsmidler 1 Innledning Rundskrivet er utarbeidet av IMDi og er basert på regelverket fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet,

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2018 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Innhold Innledning... 3 1. Mål... 3 2.

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 19 / 2015 Regelverk for tilskudd til utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal v/ole Aasaaren Skansen 7 2670 OTTA Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-10 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal]

Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal] Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal] Avtalen består av [to deler]. Avtaledokumentet inkludert konkretisering av rutiner for samarbeid, signert av partene på s.4 [, samt følgende

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til - Integrerende arbeidsliv - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til - Integrerende arbeidsliv - Bolyst 2013 Innovangsjon SA v/caroline Fleten Klokkarhaugen 2975 Vang i Valdres Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-8 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til

Detaljer

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE ROMERIKE ETABLERERTJENESTE 1 Organisering av tjenesten i Akershus 2 Mål for Etablerertjenesten 3 Hvem som finansierer tjenestene 4 Hva vi tilbyr 5 Samordning og samarbeid i Akershus 6 Hvordan finner etablereren

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus SØKNAD OM TILSKUDD 2017 Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus Kap 0765 post 60 1. INFORMASJON OM SØKER -

Detaljer

Erfaring med prosjektarbeid ved Nav Nøtterøy Linda Heidi Paulsen og Runa Løwe

Erfaring med prosjektarbeid ved Nav Nøtterøy Linda Heidi Paulsen og Runa Løwe Erfaring med prosjektarbeid ved Nav Nøtterøy 011116 Linda Heidi Paulsen og Runa Løwe Agenda Samtidige prosjekt ved Nav Nøtterøy Erfaringer og historier Vellykkede grep i prosjektene Synergieffekter Morsomt

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Regelverk for tilskudd til utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke og barn av foreldre som misbruker rusmidler

Regelverk for tilskudd til utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke og barn av foreldre som misbruker rusmidler POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 19 / 2016 Regelverk for tilskudd til utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov RAPPORTERING PÅ TILSKUDD 2015 Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov Kap. 0765 post 60 Tiltakets tittel Fylkesmannens referanse

Detaljer

Retningslinjer for verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker

Retningslinjer for verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker Retningslinjer for verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 19. september 2012 med hjemmel i Prop. 1 (2011-2012). 1) Formål Hovedmål:

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/347-2 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Turid Lie GLOBAL FUTURE KULL II SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Tilskuddsordning for Jobbsjansen for 2018, del B

Tilskuddsordning for Jobbsjansen for 2018, del B RUNDSKRIV FOR TILSKUDDSORDNING Rundskriv 05/2018 Tilskuddsordning for Jobbsjansen for 2018, del B Del B: Mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom 1. Innledning Rundskrivet er utarbeidet av Integrerings-

Detaljer

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. - Tilskudd som Fylkesmannen innvilger, utbetales alltid til den virksomheten

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005507 Innsendt 05.05.2015 21:02:23 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Norsk industriarbeidermuseum Institusjonens

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Forside DETTE SKJEMAET SKAL IKKE FYLLES UT I WORD! Husk å lagre skjemaet på din maskin før du fyller det ut. Vi anbefaler også at du har tildelingskriteriene

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2017 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Innhold Innledning... 3 Formål... 3 Målgruppe...

Detaljer

FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD

FORPROSJEKT UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE - TILSKUDD Saknr. 4192/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lundvall FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Samarbeid NAV-Intro Øke samordningen mellom NAVs tiltak og kurs for brukere og Introduksjonsprogrammets tilbud til deltakere

Samarbeid NAV-Intro Øke samordningen mellom NAVs tiltak og kurs for brukere og Introduksjonsprogrammets tilbud til deltakere Samarbeid NAV-Intro Øke samordningen mellom NAVs tiltak og kurs for brukere og Introduksjonsprogrammets tilbud til deltakere Anooshirvan Ghahghahani, NAV Drammen, Veileder oppfølging Ellen Bruun Torvik,

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Dato: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fylkesopplæringssjefen Inntaksleder Siri Halsan Anne Stensgård 1. MÅL OG RAMMER

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Åfjord kommune Flyktningtjenesten Spørsmål 2.2.2 Vedlegg 3 INDIVIDUELL PLAN for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Denne planen tilhører: Fornavn: Mellomnavn: Etternavn:

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 4195/09 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/2010 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digitale plan- og byggesaksprosesser 2016-2018 (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digitale plan- og byggesaksprosesser

Detaljer

Rapport, Prosjekt HKV Råde kommune Varighet fra august 2014 til juni 2015.

Rapport, Prosjekt HKV Råde kommune Varighet fra august 2014 til juni 2015. Rapport, Prosjekt HKV Råde kommune Varighet fra august 2014 til juni 2015. 1.0 Beskrivelse av prosessen 1.1. Bakgrunn for deltagelse, kommunenes tidligere erfaring med HKV Råde kommune bestemte i 2012

Detaljer

Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64

Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64 Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64 INFORMASJON OM SØKER En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere

Detaljer

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Journalpost:15/56495 Saksnummer Utvalg/komite Dato 365/2015 Fylkesrådet 17.12.2015 Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Sammendrag KUN Senter for kunnskap og likestilling - ønsker å

Detaljer

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN Regelverksamling 23.april 2015 1 Organisering av introduksjonsprogrammet Introduksjonsprogrammet utfordrer kommunens organisering og samordning

Detaljer

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og a2oct7 KOMMUNAL- DET KONG-ELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT Moskenes kommune 8390 REINE Deres ref Vår ref 11/1317-45 JKO Dato 5 0[17011 Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Velg Skog region Øst Søknad om støtte

Velg Skog region Øst Søknad om støtte Saknr. 15/5911-3 Saksbehandler: Kjell Børresen Velg Skog region Øst 2016-2017 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner det viktig å videreføre prosjektet VELG SKOG også regionalt, som

Detaljer

Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Postnr: 5470

Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Postnr: 5470 Søknad om tilskudd Generelt Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Tilskuddsordning: Tilskudd til Jobbsjansen Prosjektnavn: Jobbsjansen Kvinnherad Sakstittel hos IMDi: P62Jobbsjansen2014 - Jobbsjansen

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Hamar, Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Hamar, Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 2692/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Turid Lie GLOBAL FUTURE - SØKNAD OM STØTTE FOR KULL 1 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune Steinkjer kommune7713 STEINKJER Deres ref. Vår ref. Dato 13/706-10 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - Det gode liv i Steinkjer, Åpen lys og

Detaljer

Søke og rapportere om tilskudd

Søke og rapportere om tilskudd Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Hvem kan søke Kontakt Kommuner. sjur.bjornar.hanssen@hels Beløp dir.no 16 mill. kroner i 2017 tlf. 24 16 38 46 Referanse Siw.Helene.Myhrer@helse

Detaljer

Fase: Forstudie Navn: Lære å lære

Fase: Forstudie Navn: Lære å lære Fase: Forstudie Navn: Lære å lære 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Føringer i Kunnskapsløftet, læringsplakaten I Kommunedelplan for undervisning har NLK følgende målsettinger: Øke læringsutbytte hos elevene

Detaljer

Aktiviteter. Vekst i Grenland Handlingsplan høst 2011

Aktiviteter. Vekst i Grenland Handlingsplan høst 2011 Aktiviteter Vekst i Grenland Handlingsplan 2017 høst 2011 Visjon: Grenland samlet, synlig og attraktiv Aktiviteter Mål: Økt antall arbeidsplasser, høst 2011 minst tilsvarende landsgjennomsnittet Aktiviteter

Detaljer

2. Enhet for Næring og nyskaping representerer fylkeskommunen i prosjektgruppa.

2. Enhet for Næring og nyskaping representerer fylkeskommunen i prosjektgruppa. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie MAT I HEDMARK - SØKNAD OM MEDFINANSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet finner

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544 Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Nær-Ung 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544 3. Søknadsbeløp: 1.100.000 kr 4. Når

Detaljer

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet/tiltaket. - Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid

Detaljer

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Østfold, 07.02.2013 Randi Kleven Regiondirektør IMDi Øst 14. september 2012 1 Disposisjon Utfordringer Forventninger Muligheter 2 - Livet

Detaljer

I I/ SØKNADSSKJEMA Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap

I I/ SØKNADSSKJEMA Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap KW jji/ I I/ SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av tilskuddet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar.johansen@fauske.kommune.no Deres

Detaljer

Søknad om helseinnovasjonsmidler

Søknad om helseinnovasjonsmidler Søknad om helseinnovasjonsmidler - for å fremme nyetablering og tjenesteinnovasjon som kan bidra til verdiskaping innen helsetjenester i Møre og Romsdal Helseinnovasjonssenteret skal være en katalysator

Detaljer

Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM Informasjon om Jobbsjansen

Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM Informasjon om Jobbsjansen Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM 2017 Informasjon om Jobbsjansen 18.1.2017 Manzoor Khan, IMDi Øst Program 10:00 10:05 Velkommen ved seksjonsleder Anders Fyhn, IMDi Øst 10:05 11:00 Informasjon om Jobbsjanseordningen

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 10/3550-7 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Reis og Ryk i Hedmark

Detaljer

Avdeling for Elevservice

Avdeling for Elevservice Avdeling for Elevservice 1 MÅL OG RAMMER STYRKE OPPFØLGINGA AV ENKELTELEVER.... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål... 2 1.2.1 Konkrete mål... 2 1.3 Prosjektets avgrensning og presisering... 2 1.3.1 Utvelgelse

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE Deres ref. Vår ref. Dato 13/714-3 30.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 800 000 kroner til kommunene Marker, Aremark

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer