Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Prosjektet avlyst (ikke igangsatt)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Prosjektet avlyst (ikke igangsatt)"

Transkript

1 Tilskuddsrapport Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Generelt Tilskuddsordning: Tilskudd til etablerervirksomhet for innvandrere Prosjektnavn: Etablereropplæring for innvandrere i Telemark Sakstittel hos IMDi: P62Eta Etablereropplæring for innvandrere i Telemark - Telemark Fylkeskommune Saksnr hos søker: Saksnr hos IMDi: 15/ Prosjektet avlyst (ikke igangsatt) nmlkji Ja nmlkji Nei Tilskuddsår: 2014 Tilskuddsmottaker OrgNr: Virksomhet: Telemark Fylkeskommune Postadresse: Postnr: Poststed: Postboks SKIEN Enhet: Team Nyskaping E-post (postmottak): Virksomhetens kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre prosjektet Etablererkontoret Telemark er et nettverk bestående av fire etablererkontorer i Telemark og har kontorer i Grenland/ Vestmar, Midt-Telemark, Vest-Telemark og Øst-Telemark. Etablererkontorene er samlokalisert og samorganisert med Næringsutviklings-selskapene i regionene, og dekker alle 18 kommunene i Telemark. Etablererkontorene finansieres med 50% fra Telemark Fylkeskommune og med 50% gjennom kommunene. Kunder/brukere består av både etnisk norske, arbeidsinnvandrere som nederlendere, dansker, polakker og andre Øst- Europeere, i tillegg til flyktninger fra Midt- Østen og noen land ellers i Asia og Afrika. Da innvandrere/flyktninger i løpet av de siste årene har representert en økende andel av etablererkontorenes kundemasse, ønsket Etablererkontoret Telemark å imøtekomme behovet for tilrettelegging og tilpassing av etablerertjenestens tilbud mot denne målgruppen, samt styrke den interne kompetansen for bedre å kunne møte kunder med innvandrer/flyktning bakgrunn. Prosjektsøknad ble derav utarbeidet og søknad om midler sendt IMDi februar Tilsagn om midler ble mottatt i april og Prosjektleder engasjert fra Arbeidsgruppe ble etablert og fremdriftsplan revidert og fremlagt Styringsgruppa Prosjektet har således hatt en reell gjennomføringsperiode på i underkant av 6 måneder. Alle prosjektaktiviteter har blitt igangsatt i henhold til den opprinnelige prosjektplan (men etter revidert fremdriftsplan), med unntak av HA8 «Kundeundersøkelse» grunnet gjenstående prosjektarbeid, som følge av sent tilsagn. HA5 «Oversette våre brosjyrer og en modul på nettsidene til engelsk». Uttak av aktivitet grunner i en vurdering av ressursbruk og aktivitetens løpende oppfølgingsansvar. Det har blitt avholdt 3 Styringsgruppemøter og 4 Arbeidsgruppemøter i tillegg 1 møte mellom Prosjektansvarlig og Prosjektleder. Statusrapport pr ble oversendt IMDI Arbeidsgruppens innspill til sluttrapport ble gitt Prosjektleder i Arbeidsgruppemøte primo desember, og Prosjektleders sluttrapport overlevert Styringsgruppa og Prosjektansvarlig medio desember Bakgrunn for Prosjektleders sluttrapportering før prosjektårets utgang har sammenheng med manglende finansiering av prosjektleders stilling utover Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10

2 Prosjektmål «Utvikle vårt tilbud til å omfatte spesialtilpasset veiledning, kompetanseheving og nettverksbygging for innvandrere som ønsker å starte egen virksomhet». Prosjektet er på god vei til å nå sitt prosjektmål og har igangsatt alle aktiviteter i prosjektplanen for å sikre måloppnåelse. Det er i prosjektperioden produsert en rekke utkast til kursmateriale samt gjennomført, og planlagt, kompetansehevende tiltak for veiledere i etablerertjenesten for kvalitetssikring av tilrettelegging og veiledning av målgruppen. I prosjektperioden er det også etablert relasjoner til aktuelle samarbeidsparter som kan bidra til måloppnåelse. Manglende måloppnåelse må sees i sammenheng med den reelle gjennomføringsperioden på 6 mnd., samt prosjektets noe høye ambisjoner for 1 års planlagt drift. Effektmål «Flere innvandrere i vårt område skal benyttes sine kvalifikasjoner og komme i arbeid ved å starte vellykkede bedrifter». Da prosjektet ikke har nådd sitt overordnede prosjektmål kan vi heller ikke si noe om eventuelle effekter av prosjektet. Imidlertid vil det arbeidet som er igangsatt med prosjektets hovedaktiviteter, ved en videreføring også kunne bidra til at prosjektet når sitt effektmål. Resultatmål «Bedrifter startet av innvandrere i Telemark skal inneha tilstrekkelig kompetanse til å starte og drive bedriften på en forsvarlig måte i forhold til lover og regelverk og gjennom dette kunne vokse, utvikle seg og gi gode arbeidsplasser». Gjennom de prosjektaktivitetene som har blitt utført har prosjektet bidratt til en økt kompetanse blant de innvandrere prosjektet har vært i kontakt med, men grunnet prosjektets korte gjennomføringsperiode er det ikke grunnlag nok til å kunne måle hvorvidt resultatmål er nådd. For gode målingsparametere for resultatmål er prosjektet avhengig av en forlenget prosjektperiode som strekkers seg langt nok i tid til å gi tilstrekkelig evalueringsmateriale. Målbeskrivelse Nr Prosjektmål 1 Utvikle Etablererkontoret Telemarks tilbud til å omfatte spesialtilpasset veiledning, kompetanseheving og nettverksbygging for innvandrere bosatt i Telemark som ønsker å starte egen virksomhet. Nr Resultatmål Antall Måloppnåelse 1 Bedrifter startet av innvandrere skal inneha tilstrekkelig kompetanse til å starte og drive på en forsvarlig måte i hht lover og regelverk. Kriterium for måloppnåelse: 60 % av våre norske kunder har registrerer virksomheter i Brønnøysundregistret etter konsultasjon hos etablererkontorene. Målet er tilsvarende prosentvis registrering for innvandrere. Mål: Faktisk: Delvis Rapportering på måloppnåelse (avviksrapportering): Prosjektet er på god vei til å nå sitt prosjektmål og har igangsatt alle aktiviteter i prosjektplanen for å sikre måloppnåelse. Manglende måloppnåelse må sees i sammenheng med den reelle prosjektperioden. 2 Bedrifter startet av innvandrere skal kunne vokse, utvikle seg og gi gode arbeidsplasser Mål: Delvis Faktisk: Kriterium for måloppnåelse: Side 2 av 10

3 50% av bedriften som er etablert av innvandrere via etablererkontorene skal forsatt være i drift etter 3 år Rapportering på måloppnåelse (avviksrapportering): Da prosjektet ikke har nådd sitt overordnede prosjektmål kan vi heller ikke si noe om eventuelle effekter av prosjektet. Nr Målgruppe 1 Innvandrere bosatt i Telemark som ønsker å starte egen virksomhet. Antall brukere (målgruppen) målsettes økt fra ca. 20 % til 30 % 30 % Rapportering på måloppnåelse (avviksrapportering): Målgruppe som oppgitt i prosjektsøknad (her). Antall Mål: Faktisk Utførelse Gi en kortfattet beskrivelse om hva som er gjort og hvordan: Prosjektet har hatt fokus på gjennomføring av aktiviteter med tidlig intervensjon opp mot målgruppen, for å bidra til økt generell og grunnleggende kompetanse hos fremmedspråklige kunder/brukere av kommunenes etablererveiledningstjeneste. Slik kan prosjektet bidra til at innvandrere blir gode brukere av kommunenes tilbud om veiledning i nye- etablererfasen av nye bedrfter, og stimulering av gründeraktivitet i regionene. Metodikk - Beskriv utførlig arbeidsformer/metoder som prosjektet har benyttet/utviklet, og gi en faglig vurdering av disse. - Beskriv kort informasjonsmateriell som prosjektet har brukt (fra andre) og/eller har utviklet selv. I samarbeid med voksenopplæringene er nødvendige forventninger til deltakers språknivå definert (A2/B1) for sikring av deltakers gjennomføringsevne i etablererkurset Smart Start, og hensiktsmessig tilpassingsarbeid påbegynt. I tillegg har prosjektet utviklet et konsept med temakurs for de med svake språkferdigheter, med målsetting om tidlig intervensjon mot målgruppen. For pedagogisk kvalitetssikring er avtaler gjort med Tjenesten for Integrering og Kompetanse (TIK) i Sauherad kommune. Prosjektet har også høstet betydningsfulle erfaringer gjennom gjennomførte kursaktiviteter som i det videre vil være viktige bidrag i videreutviklingen av materialet. Temakursene som skal bidra til å implementere enkel og grunnleggende kjennskap til det å drive egen bedrift, samt arbeidet med ord- og begrepsavklaring vil være spesielt viktig i forhold til videre kvalitetssikring. Temakursene er/vil bli konsentrert rundt konkrete begrep og emner innen bedriftsetablering og har egne målsettinger, samtidig som det enkelte temakurset kan sees som en del av en helhet i en felles sammenheng. Innholdet i temakursene skal være konsentrert og begrenset til en innføring i tema, holdt på et enkelt og grunnleggende nivå. I avslutningen av prosjektperioden foreligger det utkast til 4 ulike temakurs, Egen bedrift en del av norsk arbeidsliv, Bedriftstyper, Enkeltpersonforetak og Aksjeselskap, men med gjenstående kvalitetssikring av disse. I det videre er det planlagt utvikling av temakurs økonomiplanlegging og regnskapsrutiner, regnskap/budsjett, kapitalbehov og finansiering og merverdiavgift og skatt. Det er produsert brosjyre/folder som er klar for distribusjon i regionene og til prosjektets samarbeidsparter. Samt lagt ut enkel informasjon på engelsk på felles hjemmeside, med linker til relevante flerspråklige nettsider. Felles verktøy, som Osterwalder veiledningsverktøy er etablert og videre tiltak for heving av veilederkompetanse planlagt ved gjennomføring av Lean Business sertifisering. Prosjektet har også avdekket behov for ytterligere styrking av veilederkompetanse i forhold til flerkulturell forståelse. Det foreslås derfor kursing av veiledere tidlig i oppstart av nytt prosjektår. For sikring av effektiv prosjektgjennomføring og styrking av prosjekt- organisasjonens gjennomføringsevne foreslås også et kurs i prosjektledelsesprosessen (PLP) for prosjektmedarbeidere. Side 3 av 10

4 Erfaringer Hva har prosjektet særlig lykkes med? Gjennom prosjektperioden har prosjektet tilført etablererkontorene og den enkelte veileder verdifull kompetanse og bidratt til økt kunnskap om målgruppen. Prosjektet har lykkes med å etablere gode relasjoner til voksenopplæringssentre og flyktningetjenesten i kommunene. Kontakten opp mot de fleste lokale NAV kontorer i regionene er styrket og grunnlaget lagt for utvikling av et godt videre samarbeid rundt prosjektets innhold og målsetting. NAV Telemark er gjort kjent med prosjektet og vil i det videre være en viktig samarbeidspart ved en videreføring i kommende år. I tillegg er det opprettet kontakt med aktuelle samarbeidspartnere fra tilstøtende fagområder som eksempelvis Studieforbundet AOF og Ungt Entreprenørskap Telemark (UET), og andre prosjekter som Jobbsjansen i Kragerø og Unge Talenter i Nome. Dette er viktige aktører i prosjektets nettverk, hvor prosjektet gjennom sine aktiviteter og sin målsetting også er brobygger mellom ulike tiltak. I arbeidet med utvikling av temakursenes materiale ble målretting av prosjektets kursaktiviteter også gjenstand for evaluering. Som førte til en klargjøring av at disse i hovedsak måtte utarbeides og rettes mot fagpersonene rundt introduksjonsdeltaker, for ivaretakelse av prosjektets avgrensning «Veiledere skal ikke drive språkopplæring,» og som forutsetning for å lykkes med prosjektets målsetting. Telemark fylke består av 18 kommuner med et stort antall voksenopplæringssentre og lokale NAV kontor. Sett i sammenheng med etablererkontorenes ressurser, ulike volum på målgruppen, samt optimalisering av effekt ble vi bevisst viktigheten av kompetansetilføring til fagmiljøene, for gjennom disse å oppnå økt kunnskap og kompetanse hos deltaker selv. Temakursene vil derfor bli utarbeidet som verktøy for lærere i voksenopplæringen, og som bestillingskurs fra etablererkontorene. Samtidig så vi også hvordan materialet tilknyttet temakursene i tillegg kan bli et verktøy for andre samarbeidsaktører, og internt i eget individuelt veiledningsarbeid. Hva har vært de største utfordringene i prosjektet? Prosjektet har avdekket et reelt behov for økt kjennskap til etablerertjenesten i kommunene, spesielt i kommunens voksenopplæringssentre/flyktningetjeneste. I det videre arbeidet er det derfor viktig at etablerte relasjoner i nettverksarbeidet blir fulgt opp og videreutviklet. Gjennom nettverksbygging sikres ivaretakelse av overføringsverdier, spesielt i arbeidet med å formidle grunnleggende kompetanse i en tidlig fase. Anbefalinger (gode grep): Sikre nødvendig intern kompetanse om samarbeidsparters fag- og virkeområdet. Dette for å oppnå hensiktsmessige sammenhenger i prosjektets aktiviteter opp mot samarbeidsparters tjenestelevering. Implementering Plan for videreføring av prosjektets resultater og erfaringer i det videre arbeidet innen området: Side 4 av 10

5 For å nå prosjektets målsetting anses alle prosjektaktivitetene som nødvendige, men det er imidlertid mye gjenstående arbeid om prosjektmålene skal nås. Dette kan i en viss grad sees i sammenheng med prosjektets noe avkortede prosjektperiode, men i hovedsak i forbindelse med prosjektets relativt høye ambisjonsnivå i forholdt til en 1-årig tidsramme, interne ressurser (etablererkontorenes arbeidsressurser) samt viktige samarbeidsaktørers ressurser. Etablererkontorene har også vært i behov av ny relevant kunnskapstilførsel om samarbeids - organisasjonenes (voksenopplæring- flyktningetjeneste/ introduksjonsordningen) fag- og virkeområdet for å sette prosjektaktivitetene inn i en hensiktsmessig sammenheng, i tillegg til nødvendig kompetanseheving i forhold til målgruppen, og målgruppens tilretteleggings behov. I en videreføring av prosjektet forslås en faseinndeling av prosjektet over ytterligere 2 3 år, med: 2015 Utvikling av produsert materiale og videreføring av igangsatte aktiviteter fra prosjektår Faglig og pedagogisk kvalitetssikring av Smart Start- og temakurs (fagsamlinger). Presentasjon og markedsføring av Smart Start kurs, samt presentasjon av konseptet kurspakker/temakurs for samarbeidsaktører. Utvikle etablererkontorenes individuell etablererveiledningstilbud. Synliggjøring av etablerertjenesten Innføring og undervisning i gjennomføring av kurspakkene (temakurs) hos samarbeidsaktører, evaluering og revidering. Markedsføre bestillingsordning for kurspakker/temakurs. Rekruttering av mentorer. Nettverksbygging for innvandrere som ønsker å starte egen bedrift Bistå i implementering og integrering av kurspakker (temakurs) som del av ordinære aktiviteter hos samarbeidsaktører. Implementere mentorordning. Delegere nettverksansvar og rollefordeling for overføring av nettverkseierskap til brukergruppen, og avklare etablerertjenestens videre rolle. I en videreføring av prosjektet vil det også være behov for å utarbeide bedre rapporterings-rutiner og rapporteringsstruktur. Både i forhold til jevnlig budsjettoppfølging av timeforbruk og direkte kostnader, og definering av evalueringskriterier for oppfølging mot prosjektets målsettinger. Avklaring av roller og ansvarsfordeling kan ivaretas gjennom fremdriftsplaner knyttet opp mot ansvarskart i forholdt til prosjektaktivitetene. Det vil også være viktig i planleggingsarbeidet for videreføring av prosjektet, å ta høyde for at prosjektet trenger prosjektledelse også i rapporteringsperioden året etter avsluttet prosjektperiode. Hvordan er prosjektets resultater og erfaringer formidlet i og utenfor egen virksomhet? Prosjektet har opparbeidet kompetanse og utarbeidet grunnmateriale og verktøy som er viktig å ivareta og videreutvikle, med høy overføringsverdi regionalt og nasjonalt. Samtidig vil voksenopplæring/flyktningetjenesete og NAV i kommunene kunne hente gevinster i form av nyttig kompetanseoverføring i forhold til styrking av arbeidslivsundervisningen, og sine arbeidsrettede tiltak, og regionen høste verdier gjennom vellykkede bedriftsetableringer blant innvandrergruppen som kan utvikle seg, vokse og gi gode arbeidsplasser. Gjennomføring Nr Hovedaktivitet Fra dato Til dato 1 Tilpasse og utvikle kvalitetssikringssystem for veiledning: I forbindelse med veiledning av innvandrere ser vi behov for å utvikle et kvalitetssikringssystem som vi kan bruke for å sjekke at kundene våre har forstått det vi prøver å formidle Aktivitet igangsatt men ikke sluttført. Da feltet har begrenset plass vises det til vedlagte sluttrapport "Prosjektleders sluttrapport Etablereropplæring for innvandrere" 2 Tilpasset veiledning: Utføre veiledning i følge kvalitetssikringssystemet og tilegnet kunnskap gjennom prosjektet Aktivitet igangsatt. Da feltet har begrenset plass vises det til vedlagte sluttrapport "Prosjektleders sluttrapport Etablereropplæring for innvandrere" Side 5 av 10

6 3 Nettverksbygging med samarbeidspartnere: Vi har allerede et godt samarbeid både med de lokale NAV-kontorene og Voksenopplæringenssentrene og vil også benytte oss av det i dette prosjektet. Vi ønsker å invitere representanter for NAV til felles samlinger for å orientere om prosjektet og se på videre samarbeidsmuligheter. Møter også planlagt uke Da feltet har begrenset plass vises til vedlagte sluttrapport "Prosjektleders sluttrapport Etablereropplæring for innvandrere". Nettverksarbeid igangsatt. Felles samling med representanter fra NAV ikke gjennomført i inneværende periode men initiativ til gjennomføring vil bli tatt i forlengelse av prosjektet Kompetanseheving for etablererveilderne: Kompetanseheving for at veilederne skal være oppdatert på de viktigste reglene i forhold til utenlandske statsborgere som skal etablere egen virksomhet i Norge. Hvert kontor skal også kunne tilby etablererveiledning på engelsk. Kurs også lagt opp uke 35 og uke Kompetansehevende tiltak gjennomført/planlagt. Behov for ytterligere kompetanseheving avdekket. Da feltet har begrenset plass vises til vedlagte sluttrapport "Prosjektleders sluttrapport Etablereropplæring for innvandrere" Oversette våre brosjyrer og en modul på nettsidene til engelsk: Oversette brosjyrene våre som vi allerede har på norsk og oppdatere nettsidene våre med en engelsk seksjon Brosjyre utarbeidet/produsert. Nettsider oppdatert med informasjon på engelsk og henvisninger til aktuelle engelskspråklige linker. Da feltet har begrenset plass vises til vedlagte sluttrapport "Prosjektleders sluttrapport Etablereropplæring for innvandrere" Utvikle tilpassede Etablererkurs med forretningsnorsk og kultur: Flere har kontorene kjører i dag SmartStartkurs på ca. 3 timer for våre etablererkunder. Disse kursene ønsker vi å gjøre om og tilpasse til de utfordringene vi ser at innvandrere har. Kursene vil da bli av litt lenger varighet Aktivitet igagsatt. Da feltet har begrenset plass vises til vedlagte sluttrapport "Prosjektleders sluttrapport Etablereropplæring for innvandrere" Gjennomføring av tilpassede etablererkurs: Kjøre de tilpassede kursene i de forskjellige regionene og se på mulighet for å kunne koble på deltakere fra andre regioner via Internettløsning. Kursene vil være åpne for oppmøte fra hele fylket. (kurs også uke 36 og 45) Aktivitet igangsatt. Videre tilpassing av kursmateriale under utarbeidelse. Da feltet har begrenset plass vises til vedlagte sluttrapport "Prosjektleders sluttrapport Etablereropplæring for innvandrere" Side 6 av 10

7 8 Kundeundersøkelse: På slutten av året 2014 vil vi foreta en enkel kundeundersøkelse for å høre hvordan kundene har vært fornøyd med det tilpassede tilbudet og om det er noe de savner Da prosjektet ikke er ferdistilt mangler grunnlag for gjennomføring. det vises til vedlagte sluttrapport "Prosjektleders sluttrapport Etablereropplæring for innvandrere" Nr Milepæl Dato oppnådd 1 Prosjektplan og søknad til Imdi sendes Rapportering på milepæl (avviksrapportering): Prosjektsøknad send i henhold til søknadsfrist Svar på søknad og eventuelt oppstartsmøte Rapportering på milepæl (avviksrapportering): Tilsagn fra IMDI mottatt april 2014 og oppstartsmøte avholdt. prosjektleder rekruttert og engasjert pr Oversettelse av brosjyrer, nettsider og kvalitetssikringssystemet skal være ferdig. Det tas en vurdering i Styringsgruppemøte før ting sendes til trykking Rapportering på milepæl (avviksrapportering): Henvisninger til informasjonssider på engelsk lagt ut på felles nettsider. Presentasjonsbrosjyre produsert og klar til distribusjon i utgangen av november Kvalitetssikringssystem er fortsatt under utarbeidelse. To økter med Etablererkurs og vår egen kompetanseheving er gjennomført. Styringsgruppemøtet vurderer status og kommer med anbefalinger/ korrigeringer for resten av høsten Rapportering på milepæl (avviksrapportering): Gjennomført 2 heldagskurs og 1 felles temakurs for introduksjonsdeltakere i Midt- Telemark kommune i voksenopplæringens samfunnsfagundervisning med 21 deltakere. Flere temakurs under utarbeidelse og planlagt gjennomført i videreføring av prosjektet Kundeundersøkelse er gjennomført, prosjektet avsluttes for Evaluering av prosjektet i Avslutningsmøtet. Sluttmøtet kommer med anbefalinger om videre kjøring av prosjektet Rapportering på milepæl (avviksrapportering): Da prosjektet ikke er sluttført er det pr nå ikke grunnlag for gjennomføring av kundeundersøkelse Økonomi Inntekter Delbeløp Regnskap Støtte fra IMDi ,00 Egenfinansiering ,00 Støtte fra andre 0,00 Annen finansiering Andre inntekter 0,00 Totale inntekter Side 7 av 10

8 ,00 Hvor mye ubrukte midler hadde prosjektet på slutten av året? ,00 Avviksrapport økonomi: Avvik grunner i hovedsak i avkortet gjennomføringsperiode da prosjektet var planlagt med driftsperiode på 1 år, mens reell driftsperiode er ca 6 mnd. Avvik i driftsperiode grunner i tilsagn om midler først i april, og rekruttering og engasjering av prosjektleder i juni Se forøvrig vedlagt: "Prosjektleders sluttrapport Etablereropplæring for innvandrere". Vilkårårskontroll Egenerklæring om oppfyllelse av vilkår. Oppfylt Vilkår nmlkji Ja nmlkji Nei Anvendte midler fra IMDi er brukt og utgiftsført (bokført) i tilskuddsmottakers regnskapssystem i samme år tilskuddet ble gitt for. nmlkji Ja nmlkji Nei Anvendte midler fra IMDi er bokført på eget prosjektnummer i tilskuddsmottakers regnskapssystem. nmlkji Ja nmlkji Nei Tilskuddsmidler fra IMDi kun brukt til tiltak og aktiviteter som de ble bevilget for (jf søknad, rundskriv og tilskuddsbrev). Prosjektnummer/-referanse i regnskapssystem: 15/01196 Merknader til egenerklæring: Personer i prosjektet 1 Fornavn: Geir Morten Tel jobb: Fornavn: Ann Kristin Tel jobb: Mobil: Mobil: Etternavn: Arbeidsgiver: Johanssen Telemark Fylkeskommune Epost: Etternavn: Arbeidsgiver: Ødegård Etablererkontoret Midt-Te... Epost: Rolle i aktiviteten: Prosjektansvarlig Rolle i aktiviteten: Prosjektleder 3 Fornavn: Geir Etternavn: Lia Arbeidsgiver: Etablererkontoret Vestmar Rolle i aktiviteten: Prosjektleder Tel jobb: Mobil: Epost: 4 Fornavn: Gro Etternavn: Ekeheien Arbeidsgiver: Midt-Telemarkrådet Rolle i aktiviteten: Prosjektleder Tel jobb: Mobil: Epost: Antall ansatte personer i prosjektet: 10 Antall årsverk i prosjektet: Side 8 av 10

9 Samarbeidspartnere OrgNr: Virksomhet: NAV Telemark (fylkesadministrasjon) Enhet: Postadresse: Postnr: Poststed: E-post: 5 6 Merknad: OrgNr: Virksomhet: Innovasjon Norge Telemark Enhet: Postadresse: Postnr: Poststed: E-post: 5 6 Merknad: Innovasjon Norge er en av Etablererkontoret Telemarks viktigste samarbeidspartnere. Gjennom felles kompetanseheving for veilederne, nettverksbygging, med finansiering i etableringsprosjekter og hospiteringsdager (Innovasjon Norge har faste møtedager 1 dag i mnd. ute på hvert etablererkontor) jobbes det kontinuerlig med å styrke tilbud til våre brukere. Innovasjon Norge Telemark har hovedansvaret for koordinering, videreføring og utvikling av etablererkontorene på vegne av Telemark fylkeskommune. OrgNr: Virksomhet: Ungt Entrepenørskap Telemark Enhet: Postadresse: Postnr: Poststed: E-post: 5 6 Merknad: Etablererkontoret Telemark har en samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Telemark om å styrke arbeidet med entreprenørskap i utdanning i grunnskole, videregående skole og høgskole. Etablererkontoret Telemark skal benytte sine egne ressurser, sitt nettverk og sin kompetanse om lokalt næringsliv til gjennomføring av UE-program, dvs. enten å gjennomføre program selv eller skaffe andre veiledere til gjennomføring av program. Side 9 av 10

10 Andre samarbeidspartnere tjenestelevering begrenset eller fraværende. Og at voksenopplæringssentrene pr i dag har ingen, eller svært lite, undervisning som berører det å drive egen bedrift i Norge som et alternativ til deltakelse i det norske arbeidsliv. Nettverksbyggingen har i prosjektperioden vært preget av å etablere relasjoner som i det videre kan bidra inn i prosjektet med sin egen kompetanse, veiledningsverktøy og annet materiale som kan støtte opp om prosjektets målsetting. Voksenopplæringssentrene har allerede bidratt med innspill i forhold til veilederinnsikt i utfordringene rundt språk- og kulturforståelse. Tjeneste for Integrering og Kompetanse (TIK) i Sauherad kommune har bidratt spesielt i det innledende arbeidet med pedagogisk kvalitetssikring av materiale til utvikling av temakurs. Organisering Prosjekteier og oppdragsgiver: Telemark Fylkeskommune v/ Geir Morten Johansen Prosjektleder: Etter tilsagn om midler og oppstart av prosjekt ble ny prosjektleder engasjert. Prosjektleder Gro Ekeheien ble innleid fra Midt-Telemarkrådet til Midt-Telemark Næringsutvikling Etablererkontoret fra til Styringsgruppe Geir Morten Johansen Telemark fylkeskommune Geir Lia Etablererkontoret Grenland/ Vestmar (VIG IKS) Tone Allum Etablererkontoret Grenland(VIG IKS) Ragnhild Edvardsen Etablererkontoret Grenland(VIG IKS) Svein Henriksen Etablererkontoret Vest-Telemark (VTNU AS) Haldor Kaasin Etablererkontoret Vest-Telemark (VTNU AS) Ann Kristin Ødegård Etablererkontoret Midt-Telemark (MTNU AS) Navn i parantes er regionens næringsselskap Vedlegg Vedleggsbeskrivelse Vedlegg Ettersendes Prosjektleders sluttrapport for 2014 nmlkji Ja nmlkji Nei Regnskapsrapport sendt IMDI elekt... nmlkji Ja nmlkji Nei Tilleggsopplysninger Det er inngått avtalle mellom Telemark Fylkeskommune på vegne av Etablererkontoret Telemark, og Midt- Telemarkrådet om engasjement av prosjektleder Gro Ekeheien ut april 2015 i påvente av tilsagn om midler for videreføring av prosjektet. Side 10 av 10

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Etablererkontoret Telemark

Etablererkontoret Telemark Etablererkontoret Telemark dekker regionene Grenland/Vestmar Midt- Telemark Vest- Telemark Øst- Telemark Geografisk nedslagsfelt og lokalisering 18 kommuner Hvorav 16 kommuner bosetter flyktninger Kontorer

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Kvalifisering av koreanske sykepleiere

Kvalifisering av koreanske sykepleiere Kvalifisering av koreanske sykepleiere - Porsgrunn kommune - Rapport nr: 705028 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn og rammer...3 1.2 Problemstillinger...3 1.3 Avgrensing...3

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet

Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet Erfaringsrapport fra samarbeidsprojekt om språk - og arbeidspraksisplasser for nyankomne flyktninger Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet Et samarbeidsprosjekt mellom HSH, NHO og KS Sammendrag Prosjektet

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest ULO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT - 03 OKT 2011 Kl SAKSW : SAKSD, ARK,NR. KOPI Notat til b st rets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 03.10.2011

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging. - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019

Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging. - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019 Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Formål, problemstillinger...1

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Årsrapport 2006 Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 1 Rektor har ordet Første del av virksomhetsåret 2006 har vært preget av høyt tempo innen flere felter. Forholdet mellom behovet for en oppdatert

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer