Etablererkontorene i Telemark Finansiering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablererkontorene i Telemark Finansiering"

Transkript

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Etablererkontorene i Telemark Finansiering

2 Etablererkontorene i Telemark Telemark Grenland Tone Allum Ragnhild Omdal Edvardsen Irene Halvorsen Vestmar Geir Lia Jan Bø Øst- Telemark Gunnar Landvik Midt- Telemark Odd Oskarsen Ann Kris>n Ødegård Vest- Telemark Svein Henriksen VIG AS Ståle Tveit Vestmar Opplæringssenter AS Geir Lia S=>elsen Øst- Telemark etablerersenter (NUAS og Gnisten) John Terje Veset MTNU AS Wenche WaJum VTNU AS Haldor Kaasin Bamble Ingrid Grandum Berget Drangedal Tore Halvorsen Hjartdal Stefan Langfors Bø Wenche WaJum Fyresdal Edvard Nesland Porsgrunn Øyvind Solbakken Kragerø Geir Lia Notodden John Terje Veset Nome Eva Rismo Kviteseid Elisabeth Lid Siljan Gunn Berit R. Holmelid Tinn Audun Mogen Sauherad Joar SæJem Nissedal Kari H. Olstad Skien Lene Hyssing Seljord Asbjørn Storrusten Tokke Gunnhild Austjordet Vinje Toril Nicolaisen

3 Formål Tilbud om etablererveiledning er tilbud i et marked hvor det ikke er betalingsvilje og -evne for denne tjenesten. Alternativet for kundene til etablererkontoret vil være å oppsøke andre gratistilbud i form av nett-tjenester og liknende, og man kan risikere at etableringen skjer utenfor kommunen, og at folk flytter. Etablererkontorene i Telemark har til formål å yte råd og veiledning til personer som ønsker å starte bedrift. Det skjer gjennom kurs og individuell rådgivning og veiledning. Kontorene bistår gründere med utvikling av forretningsplaner, rådgivning med hensyn til finansiering, oppstart av bedrifter og registrering av foretak, bistand i forbindelse med søknad om etablerertilskudd. Etablererkontorene har felles profilering gjennom De har samlet og utviklet et ensartet tilbud over hele fylket i gjennom fem kontorer. Hensikten er å utløse flere etableringer og mer næringsvirksomhet i kommunene enn hvis ikke et slikt tilbud eksisterer. er et tjenestetilbud for å gjøre kommunene attraktive for etablering, og bidrar til å sikre at folk blir boende og kommer til kommunen ved å fremstå som etableringsvennlig. Kommunens oppgave er å sikre at etablererkontoret har forståelse for kommunens næringspolitikk og bidrar til etableringer i tråd med denne.

4 Etablererkontorene i Telemark Oppdragsgivere / Finansiører: Kommuner og Fylkeskommune NAV Samarbeidspartnere: Innovasjon Norge Telemark UE Telemark

5 Mottaksapparat Status Telemark: Antall etablererkunder Vest-Telemark Øst-Telemark Midt-Telemark Grenland Vestmar Sum

6 Type aktivitet Rådgivning Opplæring og Kompetanseutvikling Veiledning Coach/trener/lærer Næringsfaglige vurderinger for Nav Bygger av entreprenørskapskultur Nettverkskreditt Prosjekter Samarbeid med lokalt næringsselskap Egenutvikling Rapportering for IN Rapportering til kommuner Markedsføring Oppgave Idéavklaring Selskapsformer Forretningsplan og budsjetter Registrering av bedriften Markedsføring Beskyttelse av ideen (patent, mønster, design) Bistand til etablering av Nettverksgrupper Smartstart kurs Skattekurs Bruke nettverk Oppfølging av bedrifter vi har bistått under etablering Syretesting av ungdomsbedrifter, deltakelse på gründercamp, planlegging, veiledere, dommer på lokale og regionale UB messer, Pådriver for gjennomføring av prosjektet Vårt lokalsamfunn i grunnskolen Gründeruka Kurs sertifisering Nettverksbygging Connect, Næringsselskap Etableringsfrekvens

7 Telemark oppgaver og prosjekter Felles oppgaver Ø Felles markedsføring, web, facebook etc Ø Søknader til NAV, kommuner, fylkeskommunen, etc Ø Nettverk med inkubatorer og næringshager Prosjekter Ø Gründeruka Ø (Intelligent samhandlingsverktøy?) Ø (Nettverkskreditt?) Ø (Kvinnovasjon?)

8 Plassering i næringsutviklingskjeden «SPIRE» Vekst bedrift Næringshager Inkubatorer (Dyrkun, Gnisten, Proventia) Kommune / Næringsselskap Connect Telemark Build to Grow Høgskolen i Telemark UE Telemark UTDANNING & KUNNSKAP KOMPETANSE OG GJENNOMFØRING

9 Status og oversikt Brei enighet om at alle kommuner skal ha et tilbud til etablerere som ønsker å starte næringsvirksomhet i kommunen. er: - et opplæringstilbud (kurs) - rådgivning (hjelper med valg) - veiledning (viderekobler til andre) - coach/trener/lærer (gir oppgaver) - skaper av entreprenørskapskultur gjennom samarbeidspartner som UE

10 Finansiering Inntekter: Grenland Vestmar Midt-Telemark Øst-Telemark Vest-Telemark Kommunene kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Regionråd (TUF) kr ,00 kr ,00 NAV kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Innovasjon Norge kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Salg av kurs kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Grenland - 2,5 FTE (3 personer) MTNU 1,2 FTE (2 personer) Øst-Telemark - 1- FTE (1 person) Vest-Telemark - 1 FTE (2 person) Vestmar 1 FTE ( 2 personer) 10 personer 6,7 FTE

11 Utfordringer Kommune og fylkeskommune kan ikke driftsfinansiere ikkeoffentlig eide selskap (lov om offentlige anskaffelser). Regionale utviklingsmidler kan ikke benyttes til å finansiere drift. Ingen felles finansiering av ressurs til koordinering Behov for en tydeligere rolleavklaring i forhold til næringshager, inkubatorer, næringskonsulenter. Potensial for utvikling dersom kommunene ønsker (Innlemmelse av landbruk i felles struktur?)

12 Offentlige anskaffelser og egenregi Dagens løsning: Forholdet mellom etablererkontorene i Telemark og kommunene er å anse som en tjenesteleveranse inngått på grunnlag av en kontrakt mellom partene. Slike leveranser omfattes av regelverket om offentlig anskaffelser. EU-domstolen har gitt klart uttrykk for at reglene for utvidet egenregi ikke kan gis anvendelse for foretak med private eierinteresser, uansett om det kun er mindre minoritetsinteresser. Ny løsning foreslås levert som egenregi: Hvordan det offentlige organiserer sin virksomhet, reguleres ikke av regelverket om offentlige anskaffelser. Det er det offentlige organet selv som avgjør om en ytelse bør utføres av eget personale («egenregi») eller om det bør benyttes en ekstern leverandør. Dersom en ytelse leveres i egenregi, faller dette utenfor regelverket (lov om offentlige anskaffelser). Det juridiske rammeverket for hvilke virksomheter som kan tillates under egenregiunntaket, uten at anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse, er utviklet gjennom en rekke dommer i EU-domstolen. For at unntaket for utvidet egenregi skal komme til anvendelse mellom selvstendige rettssubjekter som inngår kontrakt, må to vilkår være oppfylt samtidig: - oppdragsgiver må utøve en tilsvarende kontroll som leverandørselskapet som egen virksomhet (kontrollvilkåret) - den vesentlige delen av aktiviteten til leverandøren må være knyttet til den kontrollerende oppdragsgiver (omsetningsvilkåret)

13 Forutsetninger lagt til grunn Dagens regionaliserte struktur med fem kontorer opprettholdes (interkommunale samarbeid). Intensjonen om at etablerertjenesten utføres i utvidet kommunal/fylkeskommunal egenregi fullføres. (Alternativ for kommuner som ikke finner løsning i interkommunale samarbeid: Tilskuddsordning Kommunal egenregi Kommunalt innkjøp av tjeneste igjennom anbud)

14 Forslag1 Handlingsplaner - Gründeruka - Næringskollegiet - Samhandling Inkubator - Samhandling Næringshage - Nettverkskreditt - Kvinnovasjon Budsjett Telemark Fylkeskommune og kommunene (eventuelt næringsselskapene) Telemark IKS Dagligleder Øst-Telemark Vest-Telemark Midt-Telemark Grenland Vestmar

15 SWOT Interne faktorer Eksterne faktorer Støttende Styrker: langsiktighet og forutsigbarhet i finansieringen av etablererkontoret mulighet for å bygge en breiere kompetanse plattform i Telemark ved å se fylket som en enhet bedre mulighet for å sikre helhetssyn igjennom overordnet styring Enhetlig tjeneste over hele fylket Muligheter: Felles Telemarks initiativ Mer attraktiv for rektruttering Svakheter: Liten samarbeidsvilje Trusler: Ødeleggende For svak lokal forankring Svak integrasjon mot lokalt næringsapparat

16 Forslag 2 Telemark Fylkeskommune Øst-Telemark Næringsutvikling IKS Vest-Telemark Næringsutvikling IKS Midt-Telemark Næringsutvikling IKS Grenland Næringsutvikling IKS Øst-Telemark Vest-Telemark Midt-Telemark Grenland Vestmar

17 SWOT Interne faktorer Støttende Styrker: langsiktighet og forutsigbarhet i finansieringen av etablererkontoret Integrasjon mot øvrig lokale næringsapparat Ødeleggende Svakheter: Svak integrasjon mot de andre etablererkontorene Muligheter: Samme som i dag Trusler: Samme som i dag Eksterne faktorer

18 Forslag 3 - Tilskuddsordning Tilskuddsordning for Etablererveiledning i Telemark 1. Mål I samarbeid med kommunalt næringsapparat tilby 1.linjetjenest for etablerere som ikke har betalingsevne for å utløse flere nyetableringer i regionen. 2. Formål Årlig tilskudd til tjenestetilbud basert på handlingsprogram og budsjett. Det er et generelt behov for flere gode gründere i Telemark. For å få dette til må det etableres tiltak som styrker gjennomføringsevnen til gründerne. 3. Målgruppe Etablerere og idèhavere som har planer om å starte egen virksomhet 4. Hvem kan søke Kommuner, kommunale næringsselskap, interkommunale selskap. 5. Hovedkriterier Tiltak som styrker gjennomføringsevnen til gründerne: Veiledning Rådgivning Kurs og kompetansetiltak Oppfølgingstiltak Organisering av mentorordninger og nettverk. Tiltak som profilerer og bidrar til å fremme gründerkultur i Telemark 6. Støttenivå Søker må dokumentere minst 50 % finansiering fra kommunen/kommunene som er eier av tjenestetilbudet. Totalramme for ordningen: 2,5 mill. kroner 7. Kontaktperson i TFK Geir Morten Johansen

19 SWOT Tilskudd til tjeneste på anbud Interne faktorer Støttende Styrker: fleksibilitet mulighet for å bygge en breiere kompetanse plattform i Telemark ved å se fylket som en enhet bedre mulighet for å sikre helhetssyn igjennom overordnet styring Enhetlig tjeneste over hele fylket Ødeleggende Svakheter: Svak integrasjon mot offentlig næringsapparat Eksterne faktorer Muligheter: Fleksibilitet Trusler: Variasjon i tjenestetilbudet i fylket Manglende historie Kortsiktig fokus (anbudsperiode)

20 SWOT tilskudd til kommunal egenregi Interne faktorer Støttende Styrker: fleksibilitet mulighet for å bygge en breiere kompetanse plattform i Telemark ved å se fylket som en enhet bedre mulighet for å sikre helhetssyn igjennom overordnet styring Enhetlig tjeneste over hele fylket Ødeleggende Svakheter: Svak integrasjon mot offentlig næringsapparat Eksterne faktorer Muligheter: Fleksibilitet Trusler: Variasjon i tjenestetilbudet i fylket Manglende historie Kortsiktig fokus (anbudsperiode)

21 Forslag til organisering av Telemark Det etableres et felles interkommunalt selskap for etablererkontorene i Telemark med alle kommunene (igjennom næringsselskap) og fylkeskommunen som eiere. Denne felles ressursen omfatter alle de ressursene som aktørene i dag bruker på etablererveiledning, dagens tjenestetilbud opprettholdes. IKS et bør styringsmessig være underlagt regionssamarbeidet i de fire regionene (Grenland, Vest-Telemark, Midt-Telemark og Kongsbergregionen). Fordelene med en stor felles enhet er: - Økt mulighet for koordinering av tilgjengelige ressurser på tvers av regionene - Det gir økt mulighet for faglig spesialisering, kunnskapsdeling og større tyngde, både faglig organisasjonsmessig og finansielt - Det gir større muligheter for å bygge nettverk, etablere og vedlikeholde arenaer og samarbeide med andre organisasjoner eller enheter

22 Etablering av IKS

23 Utkast til selskapsavtale