Prosjekt. Etablereropplæring for innvandrere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt. Etablereropplæring for innvandrere"

Transkript

1 Prosjekt Etablereropplæring for innvandrere 1. BAKGRUNN 1.1 Bakgrunn for prosjektet Her refereres til aktuell dokumentasjon og beslutninger som ligger til grunn for prosjektet. I tillegg gis avgrensninger/rammer for prosjektet. Etablererkontoret Telemark er et nettverk bestående av fire etablererkontorer i Telemark og har kontorer i Grenland/ Vestmar, Midt-Telemark, Vest-Telemark og Øst-Telemark. Etablererkontorene er samlokalisert og samorganisert med Næringsutviklingsselskapene i regionene, og dekker alle 18 kommunene i Telemark. Etablererkontorene finansieres med 50% fra Telemark Fylkeskommune og med 50% gjennom kommunene. Våre kunder/brukere består av både etnisk norske, arbeidsinnvandrere som nederlendere, dansker, polakker og andre Øst- Europeere i tillegg til flyktninger, som er eller har vært tilknyttet kommunenes Introduksjonsprogram. For 2015 har 15 av kommunene i Telemark vedtatt å bosette til sammen 364 flyktninger, og for 2016 har 14 av kommunene vedtatt bosetting av 343 flyktninger. Vi har gjennom mange års erfaringer sett behov for å tilpasse tilbudet vårt til de særegne utfordringene vi møter hos våre fremmedspråklige kunder, spesielt flyktninggruppen som i tillegg til språkutfordringer også har særlige utfordringer i forhold til norsk samfunn- og forretningskultur. Våre etablererveiledere består av 8 godt kvalifiserte veiledere, de fleste med lang erfaring fra drift av egen virksomhet i tillegg til etablererveiledning, bedriftsrådgivning og gjennomføring/ ledelse av prosjekter. Prosjektet har også engasjert prosjektleder med erfaring fra integreringsfeltet gjennom tidligere prosjektledelse av arbeidsretting av introduksjonsprogram, og nå senest som prosjektleder for dette prosjektets første år, Prosjektet har i 2014 opparbeidet kompetanse og utarbeidet grunnmateriale og verktøy som er viktig å ivareta og videreutvikle, med høy overføringsverdi regionalt og nasjonalt. Samtidig vil voksenopplæring/flyktningetjenesete og NAV i kommunene kunne hente gevinster i form av nyttig kompetanseoverføring i forhold til styrking av arbeidslivsundervisningen, og sine arbeidsrettede tiltak, og regionen høste verdier gjennom vellykkede bedriftsetableringer blant innvandrergruppen som kan utvikle seg, vokse og gi gode arbeidsplasser. I tillegg vil prosjektet i 2015 innlede samarbeid med Buskerud fylkeskommunes prosjekt, Norsk Senter for flerkulturell verdiskapning, om felles nettbasert løsning for etablererprosjektene. Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 1

2 2. MÅL 2.1 Prosjektmål Her beskrives prosjektleveransen fra dette aktuelle prosjekt (denne prosjektfasen). Skape økt sysselsetting og vekst gjennom å utvikle vårt tilbud til å omfatte spesialtilpasset veiledning, tilpassede etablererkurs og fagtema- kurs primært for flyktninger fra/tilknyttet kommunenes introduksjonsprogram, og andre innvandrere som har eller ønsker å starte egen forretningsvirksomhet. Utvikle felles nettbasert løsning for etablererveiledningsprosjektene i samarbeid med Buskerud fylkeskommunes prosjekt, Norsk Senter for flerkulturell verdiskapning. 2.2 Effektmål Her beskrives hvilke effekter på organisasjonens overordnede mål som prosjektet vil bidra til. Hentes fra prosjektoppdraget. Flere flyktninger og andre innvandrere i vårt område skal bli i stand til å benytte sine kvalifikasjoner til å skape arbeidsplasser ved å starte vellykkede bedrifter. Voksenopplæringssentrene og kommunenes introduksjonsprogram skal ha et sterkere fokus på undervisning av sine elever/deltaker om norsk forretningskultur og regelverk. Slik at flyktninger/innvandrere som ønsker å starte egne bedrifter kan bli bedre brukere av tilgjengelige virkemiddelapparat. Gjennom felles nettbasert løsning for etablererveiledning, tilgjengelig gjøre metoder og gode grep prosjektet utvikler. 2.3 Resultatmål Her beskrives prosjektleveransen fra et eventuelt hovedprosjekt. Hentes fra prosjektoppdraget. Bedrifter startet av innvandrere i Telemark skal inneha tilstrekkelig kompetanse til å starte og drive bedriften på en forsvarlig måte i forhold til lover og regelverk, og gjennom dette kunne vokse, og gi levedyktige arbeidsplasser. Samarbeidspartnere til etablererkontorene som arbeider mot samme målgruppe skal kjenne godt nok til etablererkontorenes tjenester, og ha tilstrekkelig kompetanse om norsk forretningsliv og bedriftsetablering til bedre å kunne gi enkel grunnleggende undervisning og informasjon. En økt andel flyktninger/innvandrere som starter egen næringsvirksomhet i Telemark, skal kontakte etablererkontorene for veiledning før/ ved oppstart av egen bedrift. Et økt antall av gode verktøy og metoder for Etablerertjenestene i alle landets kommuner/fylker til bruk i veiledningsarbeid ovenfor flyktninger og andre innvandrere. Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 2

3 2.4 Målgruppe Flyktninger fra/med tilknytning til kommunenes Introduksjonsprogram Andre innvandrergrupper Samarbeidspartnere som jobber mot samme målgruppe med relatert/tilstøtende målsetting. 3. OMFANG OG AVGRENSNINGER 3.1 Omfang I dette kapittel beskrives prosjektets (fasens) omfang og hvilke krav som skal innfris. Slike krav kan omfatte faktorer vedrørende tid, kostnad, kvalitet, prosess, osv. Etablererkontoret Telemark har til sammen ca nye etablererkunder pr. år hvorav ca. 20 % av disse er innvandrere med behov for tilpasset veiledning- og kurs. Prosjektet skal omfatte utvikling av tilpassede etablererkurs- og faglige temakurs til alle innvandrere men med særskilt fokus på flyktninger fra/tilknyttet kommunenes introduksjonsprogram. Gjennom formidling av metodikk og kursgjennomføring til voksenopplæringssentrene, og ved tilpasset veiledning av den enkelte kunde/bruker. Det skal også omfatte kompetanseheving for våre veiledere, erfaringsutveksling mellom veilederne på de forskjellige kontorene, og mellom veilederne og alle øvrige samarbeidspartnere. Omfanget av prosjektet fremgår ellers av punktene i vedlagte fremdriftsplan med ressursplan/ansvarskart. 3.2 Avgrensing Konkretiser hva som ikke skal inngå i prosjektet Aktivitetene i prosjektet skal ikke omfatte ordinære drift mot norskspråklige. Veilederne skal ikke drive språkopplæring, men innhente nødvendig kompetanse på metodikk og veiledningskommunikasjon mot språksvake, gjennom samarbeid med lærere i norsk- og samfunnskunnskapsundervisningen i voksenopplæringen/introduksjonsprogrammene. Aktiviteten i prosjektet skal kun rettes mot de aktuelle målgruppene og geografisk konsentreres her i Telemark. Denne prosjektplanen beskriver kun aktivitetene for prosjektåret Aktiviteter for 2016 og 2017 er kort omtalt under pkt. 9 og vil bli konkret beskrevet ved videreføring av prosjektet i kommende søknadsprosess. 4. ORGANISERING 4.1 Prosjektledelse Her anføres hvem som er prosjektansvarlig og prosjektleder. Prosjektansvarlig (PA): Geir Morten Johansen - Telemark Fylkeskommune Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 3

4 Prosjektledere (PL): Gro Ekeheien Midt-Telemarkrådet 4.2 Øvrige roller Her beskrives hvem som er prosjekteiere med angivelse av "eierstatus" samt oppdragsgiver. I tillegg anføres om det skal være Styringsgruppe og/eller Referansegruppe. Navn på deltakere listes opp. Prosjektmedlemmene listes opp med navn og arbeidsgiver/ressurseier. Prosjekteier og oppdragsgiver er Telemark Fylkeskommune v/ Geir Morten Johansen Styringsgruppe Geir Morten Johansen Tone Allum Haldor Kaasin Ann Kristin Ødegård Rune Kolstad Arbeidsgruppe Svein Henriksen Geir Lia Ragnhild Edvardsen Karsten Pedersen Rune Kolstad Telemark fylkeskommune Etablererkontoret Grenland Etablererkontoret Vest-Telemark Etablererkontoret Midt-Telemark Etablererkontoret Øst-Telemark Etablererkontoret Vest-Telemark Etablererkontoret Grenland/ Vestmar Etablererkontoret Grenland Etablererkontoret Midt-Telemark Etablererkontoret Øst-Telemark Referansegruppe Deltakere i referansegruppe vil bli rekruttert fra Voksenopplæring, Flyktningetjenesten og NAV. Kontaktplan for rekruttering vil bli fastsatt i oppstartsmøte Samarbeidspartnere Buskerud fylkeskommunes prosjekt, Norsk Senter for flerkulturell verdiskapning (NSFV). NSFV er gitt en særskilt stilling i tilskuddsordningen til videreutvikler sin virksomhet som et nasjonalt kompetansesenter for etablererveiledning for innvandrere. NSFV er derav en naturlig samarbeidspartner for prosjektet. Midt-Telemarkrådet/KOMMIT/KS- læring KS-læring (kurs.kommit.no) er en nasjonal felles digital læringsarena som er sklerbar til å kunne benyttes av alle landets 428 kommuner, 19 fylkeskommuner og mer enn 500 kommunale foretak. Midt-Telemarkrådet (MTR) har vært sentral i utvikling av KS-læring, og hadde prosjektledelsen for pilotering av løsningen fra våren 2013 til lansering i juni Fra juni 2014 overtok KOMMIT ansvar for prosjektledelsen av videreutviklingen og implementering av KS-læring. MTR har nå prosjektledelsen for implementering av løsning i region BTV, da som en nasjonal pilotering på hvordan en kan implementere delings- og læringsarenaen i en KS region. Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 4

5 Innovasjon Norge Innovasjon Norge er en av Etablererkontoret Telemarks viktigste samarbeidspartnere. Gjennom felles kompetanseheving for veilederne, nettverksbygging, med finansiering i etableringsprosjekter og hospiteringsdager (Innovasjon Norge har faste møtedager 1 dag i mnd. på hvert etablererkontor) jobbes det kontinuerlig med å styrke tilbud til våre brukere. Telemark fylkeskommune har hovedansvaret for koordinering, videreføring og utvikling av etablererkontorene på vegne av kommunene. NAV Etablerekontoret Telemark samarbeider nært med NAV kontorene rundt i fylket. Vår viktigste oppgave mot NAV er utarbeiding av næringsfaglig vurdering. En næringsfaglig vurdering må ligge til grunn dersom man ønsker å søke om å beholde ytelser fra NAV under etableringen av en virksomhet. Ungt Entreprenørskap Etablererkontoret Telemark har en samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Telemark om å styrke arbeidet med entreprenørskap i utdanning i grunnskole, videregående skole og høgskole. Etablererkontoret Telemark skal benytte sine egne ressurser, sitt nettverk og sin kompetanse om lokalt næringsliv til gjennomføring av UE-program, dvs. enten å gjennomføre program selv eller skaffe andre veiledere til gjennomføring av program. Læring Telemark En rekke aktører i Kragerø og Notodden som jobber mot voksnes læring har gått sammen om å lage nettsider som skal informere om ulike læringstilbud i de to kommunene. NAV Kragerø og Notodden, Telemark fylkeskommune, Kragerø kommune, Notodden kommune, Delecto, Nopro, Kragerø bibliotek, Notodden ressurssenter, Læringssentret Kragerø, Kragerø videregående skole, Øst-Telemark Etablererkontor, Etablererkontoret Vestmar (Kragerø) er deleierne i nettsidene. Regionale næringsselskap / næringsaktører. Etablerekontorene er nært knyttet til sine regioners næringsselskap og vi sitter derfor tett til det nettverket som jobber innen kommunal og privat næringsutvikling. Lokale prosjekt I de fleste regionene finnes det prosjekter/tiltak som jobber på tilgrensende områder. Voksenopplæring Vi har allerede god kontakt med Voksenopplæringen i flere av kommunene. TIK (Tjeneste for Integrering og Kompetanse) i Sauherad kommune har allerede bidratt i det innledende arbeidet med pedagogisk kvalitetssikring av temakurs. Voksenopplæringen i Nome har utrykt interesse for prosjektet og ser stort behov for det. Kragerø Læringssenter ønsker et tett samarbeid og vil blant annet å benytte veiledning og kursmateriale inn mot Introbedrift. Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 5

6 5. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 5.1 Beslutningspunkter Det er ikke behov for beslutningspunkter ut over de to obligatoriske. BP Oppstart og igangsetting av prosjektet Beslutningsgrunnlag Er prosjektet fullfinansiert? Det vurderes om prosjektet er tilstrekkelig finansiert. Ved nedskjæringer må det vurderes hvilke aktiviteter som skal beholdes og hvor det må kuttes ned. BP Avslutning av prosjektet for 2015 Beslutningsgrunnlag Sluttrapport og prosjektregnskap med underdokumenter. Møtet skal resultere i anbefaling om prosjektets drift i Oppfølging Er det behov for/krav til faste statusmøter i prosjektet? Hvilke krav til rapportering til og fra statusmøte foreligger? 4 Styringsgruppe/ statusmøter, uke 12,28,40 og 52. Arbeids- og referansegruppe setter opp egen møteplan ved konstituering. PL innkaller til Styringsgruppemøter og sender ut saksliste 1 uke før fastsatt møte. Fast sak er PLs orientering om status og fremdrift. Øvrige prosjektmedarbeidere melder saker til PL innen dagen forut for utsendelse av saksliste. Regionskontorene rapporterer aktivitet, timeforbruk og kostnader månedlig til PL. PL har ansvar for statusrapport til IMDI som skal godkjennes av PA. 5.3 Milepæler List opp viktige milepæler med dato og navn på oppgaver/resultater som skal være utført/oppnådd. Milepæler Uke Dato ferdig MP1 Prosjektplan MP2 Prosjektsøknad MP3 Utarbeide rapporteringsstruktur og rutiner HA Kommentarer Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 6

7 MP4 MP5 MP6 MP6 Oppstartsmøte, vurdering av finansiell dekning, nedsettelse av arbeidsgrupper Informasjons- og oppstartsmøte med MTR (KOMMIT / KS-læring) Oppstartsmøte for samarbeid om felles nettbasert løsning med Buskerud fylkeskommunes prosjekt, Norsk Senter for flerkulturell verdiskapning. Videreutvikling av Behandling av svar på tilskuddssøknad Klargjøring og planlegg av hvordan prosjektet/ etablererskontorene kan nyttiggjøre seg KS-lærings som plattform for felles nettbasert løsning Klargjøring og planlegging av samarbeidsaktiviteter i forbindelse med felles nettbasert løsning kvalitetssikringssystem for veiledning MP7 Testing av tilpasset veiledning --> løpende 3 Ukentlig testing av utviklet tilpassinger av individuelle veiledningsmøter med fremmedspråklige etablerere MP8 MP9 MP10 MP11 MP12 MP13 MP14 MP15 MP16 Nettverksbygging med prosjektets samarbeidsparter 13 --> løpende 4 Synliggjøring/markedsføring av prosjekt 5 Kompetanseheving for 14 og etablererveiledere 37 PLP kurs Kultur, kurs kulturforståelse Utvikling og tilpassing av Smart Start kurs for fremmedspråklige Testing av tilpasninger i gjennomføring av Smart Start kurs Intern fagsamling "Kvalitetssikring av Smart Start kurs og Temakurs" Presentasjon av Smart Start kurs for samarbeidspartnere Utvikling og tilpassing av eksisterende /nye temakurs rettet mot introduksjonsprogram deltakere Fagsamling/Workshop "presentasjon av temakurs for introduksjonsdeltakere" med Voksenopplæring / Flyktningtjeneste > løpende 8 Månedlig testing (6 tester i løpet av prosjektåret) av utviklet tilpasning av kursgjennomføring med fremmedspråklige Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 7

8 MP17 MP18 /NAV Midt-Telemark Før skolenes 12 sommerferieavvikling Grenland Før skolenes sommerferieavvikling Vestmar Før skolenes sommerferieavvikling Øst-Telemark Etter skolenes sommerferieavvikling Vest-Telemark Etter skolenes sommerferieavvikling Gjennomføre temakurs for Introduksjonsprogram deltakere (Voksenopplæring/Flyktningtjeneste/ NAV) Før skolenes sommerferieavvikling Etter skolenes sommerferieavvikling Oppfølging og rekruttering av deltakere til etablerernettverk (2016) MP19 Bruker / Kundeundersøkelse Evaluering av prosjektgjennomføring Midt-Telemark, Grenland > løpende 14 Gjennomføres i forbindelse med individuelle veiledningsmøter Vestmar, Øst- og Vest- Telemark 6. GJENNOMFØRING 6.1 Hovedaktiviteter Hovedaktivitetene skal oppfylle målene med prosjektet og satt opp for å imøtekomme de tidligere definerte utfordringene. HA1 Oppstartsmøte, vurdering av finansiell dekning, nedsettelse av arbeidsgrupper Gjennomgang av IMDIs tilsvar på tilskuddssøknad og vurdering av hvorvidt prosjektet er tilstrekkelig finansiert. Vurdering av gjennomføringsmulighet og eventuelle nødvendige endringer og tilpasninger. Nedsettelse av arbeidsgruppe, og kartlegging av aktuelle kandidater til referansegruppe med fastsettelse av kontaktplan for rekruttering til denne. Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 8

9 HA2 Videreutvikling av kvalitetssikringssystem for veiledning Som en del av kvalitetssikringen ble det gjennom prosjektarbeidet i 2014, etter tilrådinger fra voksenopplæringen og NAV i regionene, definert et nødvendig språknivå (A2/B1) for introduksjonsdeltakere, som forutsetning for å kunne nyttiggjøre seg kursdeltakelse. I det videre vil det derfor være viktig for etablererkontorene å kjenne godt nok til kjennetegnene for tilrådet språknivå. Noe som vil bli ivaretatt gjennom videre samarbeid med kommunenes voksenopplæring i arbeidet med å utvikle og kvalitetssikre Smart Start kurset, og de ulike temakursene. I denne forbindelse er arbeid med «interaktive ordlister» (norsk/ deltaker egne beskrivelser på eget språk) i tilknytning til kurs/ veiledningsmateriale allerede igangsatt. Ordlistene vil også bli formidlet til introduksjonsprogram- arrangører (Voksenopplæring/ flyktningetjeneste/nav) da fagterminologi, uttrykk og begrep også kan være noe fremmed for disse. I tillegg jobbes det med å utarbeide sjekkpunkter i veiledningsmateriale/metodikken for å sjekke ut at bruker/kunden har forstått formidlet informasjon rett. Det er også igangsatt arbeid med produktark/fagplaner for kursene til støtte for veiledere, hvor ramme defineres for mål, målgruppe, krav til deltaker, forutsetninger og tidsramme. HA3 Testing av tilpasset veiledning Utviklet/ tilpasset metode og veiledningsverktøy for veiledning av fremmedspråklige etablerere, testes / evalueres fortløpende i reelle individuelle veiledningstimer i prosjektkommunene. Resultat fra testing og evaluering bearbeides og nyttes i det videre utviklingsarbeidet. HA4 Nettverksbygging med prosjektets samarbeidsparter Prosjektet har gjennom 2014 etablert gode og nyttige prosjektsamarbeidsrelasjoner til voksenopplæringssentre og flytningetjenesten i kommunene. Som også har bidratt/vil bidra inn i det utviklingsarbeidet som har blitt gjort/skal gjøres, i form av arbeidet med pedagogisk kvalitetssikring av temakursene. Gjennom ordinære samarbeidsoppgaver (næringsfaglig vurdering) har etablerertjenesten over lang tid hatt nært samarbeid med NAV lokalt, men møtt noen utfordringer i prosjektåret 2014 ved enkelte kontorer, med innpass til presentering av prosjektet. Relasjonsarbeid opp mot NAV lokalt, og oppfølging av kontakt med NAV Fylke vil derfor prioriteres i det videre prosjektarbeidet. Gjennom blant annet arrangement av felles fagsamlinger i regionene, i tillegg til oppsøkende aktiviteter fra prosjektledelsen. Alle regionene har andre aktive prosjekter/tiltak/aktører som jobber opp mot samme målgruppe med relatert/tilstøtende målsetting, som eksempelvis Ungt Entreprenørskap Telemark (UET), Jobbsjansen, Jobb-bølgen arbeidsretting intro Bø, Unge Talenter. I videreføringen av prosjektet vil det bli vektlagt videre kontaktarbeid opp mot disse, spesielt med målsetting om presentasjon av etablererkontorenes tjenestetilbud og formidling /overføring av våre/vårt kurs/kursmateriell. HA5 Synliggjøring/markedsføring av prosjekt Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 9

10 Gjennom 2014 erfarte vi en noe manglende kjennskap til etablererkontorene og kontorenes tjenestelevering blant viktige aktører for prosjektet. Spesielt blant arrangører/ansvarlige for kommunenes introduksjonsprogram (voksenopplæring). Vi erfarte også at de fleste voksenopplæringssentrene pr i dag har ingen, eller svært lite, undervisning som berører det å drive egen bedrift i Norge, som et alternativ til deltakelse i det norske arbeidsliv. Vi vil derfor arbeide aktivt med presentasjon og «innsalg» av våre temakurstilbud (Smart Start/Temakurs) og vårt veiledningstilbud gjennom oppsøkende aktiviteter, samt arrangement av felles fagsamling, og formidling av informasjonsbrosjyre. Brosjyre/informasjonsmateriale ble utarbeidet og produsert i avslutningen av 2014, og distribuering igangsatt. I 2015 vil denne bli distribuert til alle voksenopplæringssentre, flyktningetjenester, tolketjeneste, lokale NAV kontorer, kommunenes servicetorg, og andre aktuelle aktører. Prosjektet er/vil bli omtalt på våre nettsider hvor også linker til relevante informasjonssider for fremmedspråklige er lagt ut. HA6 Kompetanseheving for etablererveiledere Gjennom prosjektår 2014 har vi fått innsikt i det integreringsarbeid og den opplæring som i dag danner bakgrunn for den kompetanse kunder fra denne gruppen har med seg, i møte med etablererkontorene. I videreføringen av dette samarbeidet vil vi i tillegg til å overføre kompetanse fra etablererkontorene også bygge videre innsikt inn i etablererveiledningen (HA2, HA3). Samtidig vil det være behov for intern kompetanseheving på feltet flerkulturell forståelse. Og, for å sikre god og effektiv prosjektgjennomføring også noe kompetanseheving i PLP metodikk. Det er derfor i prosjektets fremdriftsplan lagt inn interne kursaktiviteter for prosjektmedarbeidere i både flerkulturell forståelse og PLP. HA7 Utvikling og tilpassing av Smart Start kurs for fremmedspråklige Flere av etablererkontorene kjører i dag Smart Start kurs på ca. 3 timer for våre etablererkunder. Erfaringene fra 2014 tilsier at vi må påberegne noe mer tid for å imøtegå flyktningene/innvandreres behov. Arbeidet med å tilpasse og tilrettelegge gjennomføring og kursmateriale er igangsatt. Og støttemateriale som illustrasjoner og interaktive ordlister vil bli komplementert og sluttført i Her er samarbeid med spesielt NAV og voksenopplæring viktig slik at man sikrer en felles bruk av ord og begrep. All kursgjennomføring vil være gjenstand for evaluering, med påfølgende justeringer og endringer baser på de erfaringene vi gjør oss under veis. HA8 Testing av tilpasninger i gjennomføring av Smart Start kurs Det er for første halvår 2015 satt opp 2 kursdager månedlig (totalt 11kurs) i Grenland. Erfaringsmessig har kursene stor pågang (10 15 deltakere pr kurs), både fra etniske norske og fra prosjektets målgruppe. Planlagte kurs er lagt ut på felles nettsted, og vil også bli formidlet gjennom prosjektets nettverksarbeid. I tillegg er 4 kurs under planlegging i Midt- Telemark. Kursene er åpne for deltakere fra hele fylket, og gjennom informasjon til voksenopplæringene vil introduksjonsdeltakere bli oppmuntret til å inviterer med seg likemenn/kontaktlærer ved behov. Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 10

11 Utviklet/ tilpasset kursmateriale for fremmedspråklige kursdeltakere, testes og evalueres jevnlig (i 6 av årets planlagte kurs). HA9 Intern fagsamling "Kvalitetssikring av Smart Start kurs og Temakurs" Samling for alle veiledere fra alle etablererkontorene i fylket hvor utarbeidet kursmateriale og planer for kursgjennomføringene vil bli gjennomgått, evaluert, tilpasset og justert for å sikre kvalitet. Og rutiner for erfaringsdeling og oppdatering fastsatt og oppdateringsansvar delegert. HA10 Presentasjon av Smart Start kurs for samarbeidspartnere I tillegg til annonsering på nett vil informasjon om Smart Start kurs bli formidlet til alle samarbeidsparter ved utdeling av informasjonsmateriale gjennom nettverksarbeidet. HA11 Utvikling og tilpassing av eksisterende /nye temakurs rettet mot introduksjonsprogram deltakere Temakursene er/skal være små spesialtilpassede kurs til de svakeste i målgruppen. Kusene ligger/skal ligge på et svært enkelt nivå, og har som målsetting å bidra til kursdeltakers forståelse av begrepene, og temainnholdets hensikt, funksjon og sammenheng i norsk forretningskultur og i den norske samfunnsstrukturen. Kurskonseptet bygger på dialog og diskusjon og har/skal ha en estimert tidsramme på 1 til 2 skoletimer. Prosjektets målsetting er at disse kursene med tiden skal implementeres og gjennomføres av voksenopplæringen selv i undervisning i introduksjonsprogrammet/norsk opplæring for innvandrere. Det ble i 2014 utarbeidet utkast til 4 temakurs: Egen bedrift en del av norsk arbeidsliv, Bedriftstyper, Enkeltpersonforetak og Aksjeselskap. Det ble også i 2014 gjennomført et Egen bedrift en del av norsk arbeidsliv kurs, i samfunnskunnskapsundervisningen for introduksjonsdeltakere i Bø, Sauherad og Nome kommune som fikk svært gode tilbakemeldinger både fra kursdeltakerne og lærere. I det videre er det planlagt utvikling av kurs for: Merverdiavgift (MVA), Sykepenger/Trygd ved drift av egen næring, Økonomiplanlegging/ Regnskapsrutiner, Regnskap/Budsjett samt Kapitalbehov/Finansiering og Skatt for næringsdrivende. Valg og prioritering av tema for kursene vil bli drøftet med våre samarbeidsparter. HA12 Fagsamling/Workshop "presentasjon av temakurs for introduksjonsdeltakere" med Voksenopplæring / Flyktningtjeneste /NAV For å sikre god samkjøring med samarbeidspartnere som jobber mot samme målgruppe, samt å sikre lokalt og regional kjennskap til prosjektets utvikling av kurs tilbud skal det arrangeres en felles fagsamling med aktuelle aktører. Fagsamlingen har også som hensikt å styrke relasjonene mellom de ulike aktørene og å sikre at samarbeidspartnere får anledning til å komme med innspill til videre utvikling og kvalitetssikring av kursene. HA13 Gjennomføre temakurs for Introduksjonsprogram deltakere (Voksenopplæring/ Flyktningtjeneste/NAV) Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 11

12 Temakursene vil bli gjennomført etter avtale med de enkelte voksenopplæringssentrene/ introduksjonsprogrammene/lokale NAV kontorer i kommune. Innledningsvis vil vi tilby veilederressurser i gjennomføringen av kursene. I forlengelsen av prosjektet er det planlagt innføring og undervisning i kursgjennomføringen av aktuelle lærere/veiledere hos samarbeidsaktører i 2016, med implementering av kursene som ordinære aktiviteter hos samarbeidsaktører i HA14 Oppfølging og rekruttering av deltakere til etablerernettverk (2016) Alle fremmedspråklige kunder som kontakter etablererkontorene for veiledning eller kurs, og som har konkrete planer eller ønske om å starte egen bedrift, skal forespørres om de ønsker å delta i et etablerernettverk med oppstart Rekrutteringen gjennomføres i forbindelse med de individuelle etablererveiledningsmøtene. Etablerernettverkets form og innhold planlegges i avslutningen av prosjektår 2015 som en del av forberedende arbeid til prosjektsøknad for HA15 Samarbeidsaktiviteter for felles nettbasert løsning Innlede samarbeid med Norsk Senter for flerkulturell verdiskapning. Klargjøring og planlegging av samarbeidsaktiviteter for utvikling av en felles nettbasert løsning for etablererveiledningsprosjektene. HA16 Utredning plattform for felles nettbasert løsning (MTR (KOMMIT / KS-læring) Klargjøring og planlegg av hvordan prosjektet/ etablererskontorene kan nyttiggjøre seg KSlærings som plattform for felles nettbasert løsning. HA17 Bruker / Kundeundersøkelse Det vil bli gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot fremmedspråklige kunder som har fått tilpasset veiledning- og kurstilbud, for å kartlegge hva kundene er/var tilfreds med og eventuelt hva kundene savnet. Det vil også bli gjennomført en undersøkelse/kartlegging hos samarbeidsaktører som er/har vært direkte berørt av prosjektaktivitetene av samarbeidsaktørenes opplevde gevinst og eventuelle opplevde mangler, gjennom prosjektåret. 6.2 Tids- og ressursplaner Se vedlagt Fremdriftsplan med ressursplan/ansvarskart. Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 12

13 7. ØKONOMI Stipuler kostnadstyper og størrelser. Sett opp ett budsjett og en finansieringsplan. Budsjettet er basert på timeforbruk med timepris kr 650 som inkluderer overheadkostnader, med unntak av HA 15 Bruker/Kundeundersøkelse og direkte kostnadene. Aktiviteter Budsjett 2015 Prosjektledelse HA1 Oppstartsmøte, vurdering av finansiell dekning, nedsettelse av arbeidsgrupper HA2 Videreutvikling av kvalitetssikringssystem for veiledning HA3 Testing av tilpasset veiledning HA4 Nettverksbygging med prosjektets samarbeidsparter HA5 Synliggjøring / markedsføring av prosjekt HA6 Kompetanseheving for etablererveiledere HA7 Utvikling og tilpassing av Smart Start kurs for fremmedspråklige HA8 Testing av tilpasninger i gjennomføring av Smart Start kurs HA9 Intern fagsamling "Kvalitetssikring av Smart Start kurs og Temakurs" HA10 Presentasjon av Smart Start kurs for samarbeidspartnere (NAV / Voksenopplæring / FoU/AOF/UET/andre) HA11 Utvikling og tilpassing av eksisterende /nye temakurs rettet mot introduksjonsprogram deltakere HA12 Fagsamling/Workshop "presentasjon av temakurs for introduksjonsdeltakere" med Voksenopplæring / Flyktningtjeneste /NAV HA13 Gjennomføre temakurs for Introduksjonsprogram deltakere (Voksenopplæring/Flytningetjenesten/NAV) HA 14 Rekruttering til nettverk 0 HA15 Samarbeidsaktiviteter for felles nettbasert løsning HA16 Utredning plattform for felles nettbasert løsning HA15 Bruker / Kundeundersøkelse Direktekostnader Direkte møtekostnader Reisekostnader (km. godtgjørelse og overnatting, mat) Kurs og seminar avgifter Direkte markedsførings materiale etc Avrundinger SUM Finansierings plan 2015 Tilskudd IMDI Telemark Fylkeskommune Kommunene i Telemark Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 13

14 Annen finansiering 0 SUM KONTRAKTER OG AVTALER Etablererkontorene har allerede avtaler med Telemark Fylkeskommune og kommunene i hver region om finansiering. Vi har også et nettverk mellom kontorene som har eksistert siden 1999 og som alle kontorene har hatt stor nytte av. Avtaler for oppstarts- orienteringsmøter er gjort med Buskerud Fylkeskommunes prosjekt Norsk Senter for flerkulturell verdiskapning og Midt-Telemarkrådet/KOMMIT/KS-læring medio april. Det vil bli inngått en nærmere intensjonsavtale i forbindelse med prosjektet når vi ser muligheten for finansiering. 9. TANKER OM VIDERE DRIFT I en videreføring av prosjektet forslås en faseinndeling av prosjektet over ytterligere 2 år med: 2016 Innføring og undervisning i egen gjennomføring av kurspakkene (temakurs) hos samarbeidsaktører (voksenopplæring/introduksjonsprogram), evaluering og revidering. Markedsføre bestillingsordning for kurspakker/temakurs. Rekruttering av mentorer. Nettverksbygging/nettverksetablering for tidligere og nåværende etablererkunder med flyktning/innvandrerbakgrunn har startet/ ønsker å starte egen bedrift Bistå i implementering og integrering av kurspakker (temakurs) som del av ordinære aktiviteter hos samarbeidsaktører. Implementere mentorordning. Delegere nettverksansvar og rollefordeling for overføring av nettverkseierskap til brukergruppen, og avklare etablerertjenestens videre rolle. Etablererkontoret i Midt-Telemark er samlokalisert med Midt-Telemarkrådet som jobber med et prosjekt som har mål om å etablere et nasjonalt senter for e-læring for kommunene. KSlæring prosjektet er nå i samordning med KOMIT med planlagt sluttføring 2015/2016. Link til IMDIs opplæringsportal for introduksjonsloven er allerede opprettet i denne e-lærings basen. Her er fremtidige muligheter for innlemming av elektroniske versjoner av prosjektets etablerer- og temakurs som del av e-lærings systemer for fremmedspråklige nyetablerere. 11. februar 2015 Gro Ekeheien Prosjektleder Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 14

15 Vedlegg: - Fremdriftsplan, ressursplan og budsjett 2015 Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 15

Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Prosjektet avlyst (ikke igangsatt)

Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Prosjektet avlyst (ikke igangsatt) Tilskuddsrapport Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Generelt Tilskuddsordning: Tilskudd til etablerervirksomhet for innvandrere Prosjektnavn: Etablereropplæring for innvandrere i Telemark Sakstittel

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Etablererkontoret Telemark

Etablererkontoret Telemark Etablererkontoret Telemark dekker regionene Grenland/Vestmar Midt- Telemark Vest- Telemark Øst- Telemark Geografisk nedslagsfelt og lokalisering 18 kommuner Hvorav 16 kommuner bosetter flyktninger Kontorer

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

EVALUERING AV MANGFOLDSLØFT

EVALUERING AV MANGFOLDSLØFT Beregnet til Arbeids- og velferdsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Februar, 2011 EVALUERING AV MANGFOLDSLØFT [Dobbelklikk for å sette inn bilde (størrelse b/h 18,6x10,1 cm) eller slett dette

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet

Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet Erfaringsrapport fra samarbeidsprojekt om språk - og arbeidspraksisplasser for nyankomne flyktninger Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet Et samarbeidsprosjekt mellom HSH, NHO og KS Sammendrag Prosjektet

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 1: Bredbånd i Telemark - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 700023 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...6

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Rollag Midtveisevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter Riksrevisjonens administrative rapport nr. 1 2015 Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer