Prosjekt. Etablereropplæring for innvandrere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt. Etablereropplæring for innvandrere"

Transkript

1 Prosjekt Etablereropplæring for innvandrere 1. BAKGRUNN 1.1 Bakgrunn for prosjektet Her refereres til aktuell dokumentasjon og beslutninger som ligger til grunn for prosjektet. I tillegg gis avgrensninger/rammer for prosjektet. Etablererkontoret Telemark er et nettverk bestående av fire etablererkontorer i Telemark og har kontorer i Grenland/ Vestmar, Midt-Telemark, Vest-Telemark og Øst-Telemark. Etablererkontorene er samlokalisert og samorganisert med Næringsutviklingsselskapene i regionene, og dekker alle 18 kommunene i Telemark. Etablererkontorene finansieres med 50% fra Telemark Fylkeskommune og med 50% gjennom kommunene. Våre kunder/brukere består av både etnisk norske, arbeidsinnvandrere som nederlendere, dansker, polakker og andre Øst- Europeere i tillegg til flyktninger, som er eller har vært tilknyttet kommunenes Introduksjonsprogram. For 2015 har 15 av kommunene i Telemark vedtatt å bosette til sammen 364 flyktninger, og for 2016 har 14 av kommunene vedtatt bosetting av 343 flyktninger. Vi har gjennom mange års erfaringer sett behov for å tilpasse tilbudet vårt til de særegne utfordringene vi møter hos våre fremmedspråklige kunder, spesielt flyktninggruppen som i tillegg til språkutfordringer også har særlige utfordringer i forhold til norsk samfunn- og forretningskultur. Våre etablererveiledere består av 8 godt kvalifiserte veiledere, de fleste med lang erfaring fra drift av egen virksomhet i tillegg til etablererveiledning, bedriftsrådgivning og gjennomføring/ ledelse av prosjekter. Prosjektet har også engasjert prosjektleder med erfaring fra integreringsfeltet gjennom tidligere prosjektledelse av arbeidsretting av introduksjonsprogram, og nå senest som prosjektleder for dette prosjektets første år, Prosjektet har i 2014 opparbeidet kompetanse og utarbeidet grunnmateriale og verktøy som er viktig å ivareta og videreutvikle, med høy overføringsverdi regionalt og nasjonalt. Samtidig vil voksenopplæring/flyktningetjenesete og NAV i kommunene kunne hente gevinster i form av nyttig kompetanseoverføring i forhold til styrking av arbeidslivsundervisningen, og sine arbeidsrettede tiltak, og regionen høste verdier gjennom vellykkede bedriftsetableringer blant innvandrergruppen som kan utvikle seg, vokse og gi gode arbeidsplasser. I tillegg vil prosjektet i 2015 innlede samarbeid med Buskerud fylkeskommunes prosjekt, Norsk Senter for flerkulturell verdiskapning, om felles nettbasert løsning for etablererprosjektene. Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 1

2 2. MÅL 2.1 Prosjektmål Her beskrives prosjektleveransen fra dette aktuelle prosjekt (denne prosjektfasen). Skape økt sysselsetting og vekst gjennom å utvikle vårt tilbud til å omfatte spesialtilpasset veiledning, tilpassede etablererkurs og fagtema- kurs primært for flyktninger fra/tilknyttet kommunenes introduksjonsprogram, og andre innvandrere som har eller ønsker å starte egen forretningsvirksomhet. Utvikle felles nettbasert løsning for etablererveiledningsprosjektene i samarbeid med Buskerud fylkeskommunes prosjekt, Norsk Senter for flerkulturell verdiskapning. 2.2 Effektmål Her beskrives hvilke effekter på organisasjonens overordnede mål som prosjektet vil bidra til. Hentes fra prosjektoppdraget. Flere flyktninger og andre innvandrere i vårt område skal bli i stand til å benytte sine kvalifikasjoner til å skape arbeidsplasser ved å starte vellykkede bedrifter. Voksenopplæringssentrene og kommunenes introduksjonsprogram skal ha et sterkere fokus på undervisning av sine elever/deltaker om norsk forretningskultur og regelverk. Slik at flyktninger/innvandrere som ønsker å starte egne bedrifter kan bli bedre brukere av tilgjengelige virkemiddelapparat. Gjennom felles nettbasert løsning for etablererveiledning, tilgjengelig gjøre metoder og gode grep prosjektet utvikler. 2.3 Resultatmål Her beskrives prosjektleveransen fra et eventuelt hovedprosjekt. Hentes fra prosjektoppdraget. Bedrifter startet av innvandrere i Telemark skal inneha tilstrekkelig kompetanse til å starte og drive bedriften på en forsvarlig måte i forhold til lover og regelverk, og gjennom dette kunne vokse, og gi levedyktige arbeidsplasser. Samarbeidspartnere til etablererkontorene som arbeider mot samme målgruppe skal kjenne godt nok til etablererkontorenes tjenester, og ha tilstrekkelig kompetanse om norsk forretningsliv og bedriftsetablering til bedre å kunne gi enkel grunnleggende undervisning og informasjon. En økt andel flyktninger/innvandrere som starter egen næringsvirksomhet i Telemark, skal kontakte etablererkontorene for veiledning før/ ved oppstart av egen bedrift. Et økt antall av gode verktøy og metoder for Etablerertjenestene i alle landets kommuner/fylker til bruk i veiledningsarbeid ovenfor flyktninger og andre innvandrere. Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 2

3 2.4 Målgruppe Flyktninger fra/med tilknytning til kommunenes Introduksjonsprogram Andre innvandrergrupper Samarbeidspartnere som jobber mot samme målgruppe med relatert/tilstøtende målsetting. 3. OMFANG OG AVGRENSNINGER 3.1 Omfang I dette kapittel beskrives prosjektets (fasens) omfang og hvilke krav som skal innfris. Slike krav kan omfatte faktorer vedrørende tid, kostnad, kvalitet, prosess, osv. Etablererkontoret Telemark har til sammen ca nye etablererkunder pr. år hvorav ca. 20 % av disse er innvandrere med behov for tilpasset veiledning- og kurs. Prosjektet skal omfatte utvikling av tilpassede etablererkurs- og faglige temakurs til alle innvandrere men med særskilt fokus på flyktninger fra/tilknyttet kommunenes introduksjonsprogram. Gjennom formidling av metodikk og kursgjennomføring til voksenopplæringssentrene, og ved tilpasset veiledning av den enkelte kunde/bruker. Det skal også omfatte kompetanseheving for våre veiledere, erfaringsutveksling mellom veilederne på de forskjellige kontorene, og mellom veilederne og alle øvrige samarbeidspartnere. Omfanget av prosjektet fremgår ellers av punktene i vedlagte fremdriftsplan med ressursplan/ansvarskart. 3.2 Avgrensing Konkretiser hva som ikke skal inngå i prosjektet Aktivitetene i prosjektet skal ikke omfatte ordinære drift mot norskspråklige. Veilederne skal ikke drive språkopplæring, men innhente nødvendig kompetanse på metodikk og veiledningskommunikasjon mot språksvake, gjennom samarbeid med lærere i norsk- og samfunnskunnskapsundervisningen i voksenopplæringen/introduksjonsprogrammene. Aktiviteten i prosjektet skal kun rettes mot de aktuelle målgruppene og geografisk konsentreres her i Telemark. Denne prosjektplanen beskriver kun aktivitetene for prosjektåret Aktiviteter for 2016 og 2017 er kort omtalt under pkt. 9 og vil bli konkret beskrevet ved videreføring av prosjektet i kommende søknadsprosess. 4. ORGANISERING 4.1 Prosjektledelse Her anføres hvem som er prosjektansvarlig og prosjektleder. Prosjektansvarlig (PA): Geir Morten Johansen - Telemark Fylkeskommune Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 3

4 Prosjektledere (PL): Gro Ekeheien Midt-Telemarkrådet 4.2 Øvrige roller Her beskrives hvem som er prosjekteiere med angivelse av "eierstatus" samt oppdragsgiver. I tillegg anføres om det skal være Styringsgruppe og/eller Referansegruppe. Navn på deltakere listes opp. Prosjektmedlemmene listes opp med navn og arbeidsgiver/ressurseier. Prosjekteier og oppdragsgiver er Telemark Fylkeskommune v/ Geir Morten Johansen Styringsgruppe Geir Morten Johansen Tone Allum Haldor Kaasin Ann Kristin Ødegård Rune Kolstad Arbeidsgruppe Svein Henriksen Geir Lia Ragnhild Edvardsen Karsten Pedersen Rune Kolstad Telemark fylkeskommune Etablererkontoret Grenland Etablererkontoret Vest-Telemark Etablererkontoret Midt-Telemark Etablererkontoret Øst-Telemark Etablererkontoret Vest-Telemark Etablererkontoret Grenland/ Vestmar Etablererkontoret Grenland Etablererkontoret Midt-Telemark Etablererkontoret Øst-Telemark Referansegruppe Deltakere i referansegruppe vil bli rekruttert fra Voksenopplæring, Flyktningetjenesten og NAV. Kontaktplan for rekruttering vil bli fastsatt i oppstartsmøte Samarbeidspartnere Buskerud fylkeskommunes prosjekt, Norsk Senter for flerkulturell verdiskapning (NSFV). NSFV er gitt en særskilt stilling i tilskuddsordningen til videreutvikler sin virksomhet som et nasjonalt kompetansesenter for etablererveiledning for innvandrere. NSFV er derav en naturlig samarbeidspartner for prosjektet. Midt-Telemarkrådet/KOMMIT/KS- læring KS-læring (kurs.kommit.no) er en nasjonal felles digital læringsarena som er sklerbar til å kunne benyttes av alle landets 428 kommuner, 19 fylkeskommuner og mer enn 500 kommunale foretak. Midt-Telemarkrådet (MTR) har vært sentral i utvikling av KS-læring, og hadde prosjektledelsen for pilotering av løsningen fra våren 2013 til lansering i juni Fra juni 2014 overtok KOMMIT ansvar for prosjektledelsen av videreutviklingen og implementering av KS-læring. MTR har nå prosjektledelsen for implementering av løsning i region BTV, da som en nasjonal pilotering på hvordan en kan implementere delings- og læringsarenaen i en KS region. Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 4

5 Innovasjon Norge Innovasjon Norge er en av Etablererkontoret Telemarks viktigste samarbeidspartnere. Gjennom felles kompetanseheving for veilederne, nettverksbygging, med finansiering i etableringsprosjekter og hospiteringsdager (Innovasjon Norge har faste møtedager 1 dag i mnd. på hvert etablererkontor) jobbes det kontinuerlig med å styrke tilbud til våre brukere. Telemark fylkeskommune har hovedansvaret for koordinering, videreføring og utvikling av etablererkontorene på vegne av kommunene. NAV Etablerekontoret Telemark samarbeider nært med NAV kontorene rundt i fylket. Vår viktigste oppgave mot NAV er utarbeiding av næringsfaglig vurdering. En næringsfaglig vurdering må ligge til grunn dersom man ønsker å søke om å beholde ytelser fra NAV under etableringen av en virksomhet. Ungt Entreprenørskap Etablererkontoret Telemark har en samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Telemark om å styrke arbeidet med entreprenørskap i utdanning i grunnskole, videregående skole og høgskole. Etablererkontoret Telemark skal benytte sine egne ressurser, sitt nettverk og sin kompetanse om lokalt næringsliv til gjennomføring av UE-program, dvs. enten å gjennomføre program selv eller skaffe andre veiledere til gjennomføring av program. Læring Telemark En rekke aktører i Kragerø og Notodden som jobber mot voksnes læring har gått sammen om å lage nettsider som skal informere om ulike læringstilbud i de to kommunene. NAV Kragerø og Notodden, Telemark fylkeskommune, Kragerø kommune, Notodden kommune, Delecto, Nopro, Kragerø bibliotek, Notodden ressurssenter, Læringssentret Kragerø, Kragerø videregående skole, Øst-Telemark Etablererkontor, Etablererkontoret Vestmar (Kragerø) er deleierne i nettsidene. Regionale næringsselskap / næringsaktører. Etablerekontorene er nært knyttet til sine regioners næringsselskap og vi sitter derfor tett til det nettverket som jobber innen kommunal og privat næringsutvikling. Lokale prosjekt I de fleste regionene finnes det prosjekter/tiltak som jobber på tilgrensende områder. Voksenopplæring Vi har allerede god kontakt med Voksenopplæringen i flere av kommunene. TIK (Tjeneste for Integrering og Kompetanse) i Sauherad kommune har allerede bidratt i det innledende arbeidet med pedagogisk kvalitetssikring av temakurs. Voksenopplæringen i Nome har utrykt interesse for prosjektet og ser stort behov for det. Kragerø Læringssenter ønsker et tett samarbeid og vil blant annet å benytte veiledning og kursmateriale inn mot Introbedrift. Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 5

6 5. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 5.1 Beslutningspunkter Det er ikke behov for beslutningspunkter ut over de to obligatoriske. BP Oppstart og igangsetting av prosjektet Beslutningsgrunnlag Er prosjektet fullfinansiert? Det vurderes om prosjektet er tilstrekkelig finansiert. Ved nedskjæringer må det vurderes hvilke aktiviteter som skal beholdes og hvor det må kuttes ned. BP Avslutning av prosjektet for 2015 Beslutningsgrunnlag Sluttrapport og prosjektregnskap med underdokumenter. Møtet skal resultere i anbefaling om prosjektets drift i Oppfølging Er det behov for/krav til faste statusmøter i prosjektet? Hvilke krav til rapportering til og fra statusmøte foreligger? 4 Styringsgruppe/ statusmøter, uke 12,28,40 og 52. Arbeids- og referansegruppe setter opp egen møteplan ved konstituering. PL innkaller til Styringsgruppemøter og sender ut saksliste 1 uke før fastsatt møte. Fast sak er PLs orientering om status og fremdrift. Øvrige prosjektmedarbeidere melder saker til PL innen dagen forut for utsendelse av saksliste. Regionskontorene rapporterer aktivitet, timeforbruk og kostnader månedlig til PL. PL har ansvar for statusrapport til IMDI som skal godkjennes av PA. 5.3 Milepæler List opp viktige milepæler med dato og navn på oppgaver/resultater som skal være utført/oppnådd. Milepæler Uke Dato ferdig MP1 Prosjektplan MP2 Prosjektsøknad MP3 Utarbeide rapporteringsstruktur og rutiner HA Kommentarer Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 6

7 MP4 MP5 MP6 MP6 Oppstartsmøte, vurdering av finansiell dekning, nedsettelse av arbeidsgrupper Informasjons- og oppstartsmøte med MTR (KOMMIT / KS-læring) Oppstartsmøte for samarbeid om felles nettbasert løsning med Buskerud fylkeskommunes prosjekt, Norsk Senter for flerkulturell verdiskapning. Videreutvikling av Behandling av svar på tilskuddssøknad Klargjøring og planlegg av hvordan prosjektet/ etablererskontorene kan nyttiggjøre seg KS-lærings som plattform for felles nettbasert løsning Klargjøring og planlegging av samarbeidsaktiviteter i forbindelse med felles nettbasert løsning kvalitetssikringssystem for veiledning MP7 Testing av tilpasset veiledning --> løpende 3 Ukentlig testing av utviklet tilpassinger av individuelle veiledningsmøter med fremmedspråklige etablerere MP8 MP9 MP10 MP11 MP12 MP13 MP14 MP15 MP16 Nettverksbygging med prosjektets samarbeidsparter 13 --> løpende 4 Synliggjøring/markedsføring av prosjekt 5 Kompetanseheving for 14 og etablererveiledere 37 PLP kurs Kultur, kurs kulturforståelse Utvikling og tilpassing av Smart Start kurs for fremmedspråklige Testing av tilpasninger i gjennomføring av Smart Start kurs Intern fagsamling "Kvalitetssikring av Smart Start kurs og Temakurs" Presentasjon av Smart Start kurs for samarbeidspartnere Utvikling og tilpassing av eksisterende /nye temakurs rettet mot introduksjonsprogram deltakere Fagsamling/Workshop "presentasjon av temakurs for introduksjonsdeltakere" med Voksenopplæring / Flyktningtjeneste > løpende 8 Månedlig testing (6 tester i løpet av prosjektåret) av utviklet tilpasning av kursgjennomføring med fremmedspråklige Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 7

8 MP17 MP18 /NAV Midt-Telemark Før skolenes 12 sommerferieavvikling Grenland Før skolenes sommerferieavvikling Vestmar Før skolenes sommerferieavvikling Øst-Telemark Etter skolenes sommerferieavvikling Vest-Telemark Etter skolenes sommerferieavvikling Gjennomføre temakurs for Introduksjonsprogram deltakere (Voksenopplæring/Flyktningtjeneste/ NAV) Før skolenes sommerferieavvikling Etter skolenes sommerferieavvikling Oppfølging og rekruttering av deltakere til etablerernettverk (2016) MP19 Bruker / Kundeundersøkelse Evaluering av prosjektgjennomføring Midt-Telemark, Grenland > løpende 14 Gjennomføres i forbindelse med individuelle veiledningsmøter Vestmar, Øst- og Vest- Telemark 6. GJENNOMFØRING 6.1 Hovedaktiviteter Hovedaktivitetene skal oppfylle målene med prosjektet og satt opp for å imøtekomme de tidligere definerte utfordringene. HA1 Oppstartsmøte, vurdering av finansiell dekning, nedsettelse av arbeidsgrupper Gjennomgang av IMDIs tilsvar på tilskuddssøknad og vurdering av hvorvidt prosjektet er tilstrekkelig finansiert. Vurdering av gjennomføringsmulighet og eventuelle nødvendige endringer og tilpasninger. Nedsettelse av arbeidsgruppe, og kartlegging av aktuelle kandidater til referansegruppe med fastsettelse av kontaktplan for rekruttering til denne. Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 8

9 HA2 Videreutvikling av kvalitetssikringssystem for veiledning Som en del av kvalitetssikringen ble det gjennom prosjektarbeidet i 2014, etter tilrådinger fra voksenopplæringen og NAV i regionene, definert et nødvendig språknivå (A2/B1) for introduksjonsdeltakere, som forutsetning for å kunne nyttiggjøre seg kursdeltakelse. I det videre vil det derfor være viktig for etablererkontorene å kjenne godt nok til kjennetegnene for tilrådet språknivå. Noe som vil bli ivaretatt gjennom videre samarbeid med kommunenes voksenopplæring i arbeidet med å utvikle og kvalitetssikre Smart Start kurset, og de ulike temakursene. I denne forbindelse er arbeid med «interaktive ordlister» (norsk/ deltaker egne beskrivelser på eget språk) i tilknytning til kurs/ veiledningsmateriale allerede igangsatt. Ordlistene vil også bli formidlet til introduksjonsprogram- arrangører (Voksenopplæring/ flyktningetjeneste/nav) da fagterminologi, uttrykk og begrep også kan være noe fremmed for disse. I tillegg jobbes det med å utarbeide sjekkpunkter i veiledningsmateriale/metodikken for å sjekke ut at bruker/kunden har forstått formidlet informasjon rett. Det er også igangsatt arbeid med produktark/fagplaner for kursene til støtte for veiledere, hvor ramme defineres for mål, målgruppe, krav til deltaker, forutsetninger og tidsramme. HA3 Testing av tilpasset veiledning Utviklet/ tilpasset metode og veiledningsverktøy for veiledning av fremmedspråklige etablerere, testes / evalueres fortløpende i reelle individuelle veiledningstimer i prosjektkommunene. Resultat fra testing og evaluering bearbeides og nyttes i det videre utviklingsarbeidet. HA4 Nettverksbygging med prosjektets samarbeidsparter Prosjektet har gjennom 2014 etablert gode og nyttige prosjektsamarbeidsrelasjoner til voksenopplæringssentre og flytningetjenesten i kommunene. Som også har bidratt/vil bidra inn i det utviklingsarbeidet som har blitt gjort/skal gjøres, i form av arbeidet med pedagogisk kvalitetssikring av temakursene. Gjennom ordinære samarbeidsoppgaver (næringsfaglig vurdering) har etablerertjenesten over lang tid hatt nært samarbeid med NAV lokalt, men møtt noen utfordringer i prosjektåret 2014 ved enkelte kontorer, med innpass til presentering av prosjektet. Relasjonsarbeid opp mot NAV lokalt, og oppfølging av kontakt med NAV Fylke vil derfor prioriteres i det videre prosjektarbeidet. Gjennom blant annet arrangement av felles fagsamlinger i regionene, i tillegg til oppsøkende aktiviteter fra prosjektledelsen. Alle regionene har andre aktive prosjekter/tiltak/aktører som jobber opp mot samme målgruppe med relatert/tilstøtende målsetting, som eksempelvis Ungt Entreprenørskap Telemark (UET), Jobbsjansen, Jobb-bølgen arbeidsretting intro Bø, Unge Talenter. I videreføringen av prosjektet vil det bli vektlagt videre kontaktarbeid opp mot disse, spesielt med målsetting om presentasjon av etablererkontorenes tjenestetilbud og formidling /overføring av våre/vårt kurs/kursmateriell. HA5 Synliggjøring/markedsføring av prosjekt Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 9

10 Gjennom 2014 erfarte vi en noe manglende kjennskap til etablererkontorene og kontorenes tjenestelevering blant viktige aktører for prosjektet. Spesielt blant arrangører/ansvarlige for kommunenes introduksjonsprogram (voksenopplæring). Vi erfarte også at de fleste voksenopplæringssentrene pr i dag har ingen, eller svært lite, undervisning som berører det å drive egen bedrift i Norge, som et alternativ til deltakelse i det norske arbeidsliv. Vi vil derfor arbeide aktivt med presentasjon og «innsalg» av våre temakurstilbud (Smart Start/Temakurs) og vårt veiledningstilbud gjennom oppsøkende aktiviteter, samt arrangement av felles fagsamling, og formidling av informasjonsbrosjyre. Brosjyre/informasjonsmateriale ble utarbeidet og produsert i avslutningen av 2014, og distribuering igangsatt. I 2015 vil denne bli distribuert til alle voksenopplæringssentre, flyktningetjenester, tolketjeneste, lokale NAV kontorer, kommunenes servicetorg, og andre aktuelle aktører. Prosjektet er/vil bli omtalt på våre nettsider hvor også linker til relevante informasjonssider for fremmedspråklige er lagt ut. HA6 Kompetanseheving for etablererveiledere Gjennom prosjektår 2014 har vi fått innsikt i det integreringsarbeid og den opplæring som i dag danner bakgrunn for den kompetanse kunder fra denne gruppen har med seg, i møte med etablererkontorene. I videreføringen av dette samarbeidet vil vi i tillegg til å overføre kompetanse fra etablererkontorene også bygge videre innsikt inn i etablererveiledningen (HA2, HA3). Samtidig vil det være behov for intern kompetanseheving på feltet flerkulturell forståelse. Og, for å sikre god og effektiv prosjektgjennomføring også noe kompetanseheving i PLP metodikk. Det er derfor i prosjektets fremdriftsplan lagt inn interne kursaktiviteter for prosjektmedarbeidere i både flerkulturell forståelse og PLP. HA7 Utvikling og tilpassing av Smart Start kurs for fremmedspråklige Flere av etablererkontorene kjører i dag Smart Start kurs på ca. 3 timer for våre etablererkunder. Erfaringene fra 2014 tilsier at vi må påberegne noe mer tid for å imøtegå flyktningene/innvandreres behov. Arbeidet med å tilpasse og tilrettelegge gjennomføring og kursmateriale er igangsatt. Og støttemateriale som illustrasjoner og interaktive ordlister vil bli komplementert og sluttført i Her er samarbeid med spesielt NAV og voksenopplæring viktig slik at man sikrer en felles bruk av ord og begrep. All kursgjennomføring vil være gjenstand for evaluering, med påfølgende justeringer og endringer baser på de erfaringene vi gjør oss under veis. HA8 Testing av tilpasninger i gjennomføring av Smart Start kurs Det er for første halvår 2015 satt opp 2 kursdager månedlig (totalt 11kurs) i Grenland. Erfaringsmessig har kursene stor pågang (10 15 deltakere pr kurs), både fra etniske norske og fra prosjektets målgruppe. Planlagte kurs er lagt ut på felles nettsted, og vil også bli formidlet gjennom prosjektets nettverksarbeid. I tillegg er 4 kurs under planlegging i Midt- Telemark. Kursene er åpne for deltakere fra hele fylket, og gjennom informasjon til voksenopplæringene vil introduksjonsdeltakere bli oppmuntret til å inviterer med seg likemenn/kontaktlærer ved behov. Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 10

11 Utviklet/ tilpasset kursmateriale for fremmedspråklige kursdeltakere, testes og evalueres jevnlig (i 6 av årets planlagte kurs). HA9 Intern fagsamling "Kvalitetssikring av Smart Start kurs og Temakurs" Samling for alle veiledere fra alle etablererkontorene i fylket hvor utarbeidet kursmateriale og planer for kursgjennomføringene vil bli gjennomgått, evaluert, tilpasset og justert for å sikre kvalitet. Og rutiner for erfaringsdeling og oppdatering fastsatt og oppdateringsansvar delegert. HA10 Presentasjon av Smart Start kurs for samarbeidspartnere I tillegg til annonsering på nett vil informasjon om Smart Start kurs bli formidlet til alle samarbeidsparter ved utdeling av informasjonsmateriale gjennom nettverksarbeidet. HA11 Utvikling og tilpassing av eksisterende /nye temakurs rettet mot introduksjonsprogram deltakere Temakursene er/skal være små spesialtilpassede kurs til de svakeste i målgruppen. Kusene ligger/skal ligge på et svært enkelt nivå, og har som målsetting å bidra til kursdeltakers forståelse av begrepene, og temainnholdets hensikt, funksjon og sammenheng i norsk forretningskultur og i den norske samfunnsstrukturen. Kurskonseptet bygger på dialog og diskusjon og har/skal ha en estimert tidsramme på 1 til 2 skoletimer. Prosjektets målsetting er at disse kursene med tiden skal implementeres og gjennomføres av voksenopplæringen selv i undervisning i introduksjonsprogrammet/norsk opplæring for innvandrere. Det ble i 2014 utarbeidet utkast til 4 temakurs: Egen bedrift en del av norsk arbeidsliv, Bedriftstyper, Enkeltpersonforetak og Aksjeselskap. Det ble også i 2014 gjennomført et Egen bedrift en del av norsk arbeidsliv kurs, i samfunnskunnskapsundervisningen for introduksjonsdeltakere i Bø, Sauherad og Nome kommune som fikk svært gode tilbakemeldinger både fra kursdeltakerne og lærere. I det videre er det planlagt utvikling av kurs for: Merverdiavgift (MVA), Sykepenger/Trygd ved drift av egen næring, Økonomiplanlegging/ Regnskapsrutiner, Regnskap/Budsjett samt Kapitalbehov/Finansiering og Skatt for næringsdrivende. Valg og prioritering av tema for kursene vil bli drøftet med våre samarbeidsparter. HA12 Fagsamling/Workshop "presentasjon av temakurs for introduksjonsdeltakere" med Voksenopplæring / Flyktningtjeneste /NAV For å sikre god samkjøring med samarbeidspartnere som jobber mot samme målgruppe, samt å sikre lokalt og regional kjennskap til prosjektets utvikling av kurs tilbud skal det arrangeres en felles fagsamling med aktuelle aktører. Fagsamlingen har også som hensikt å styrke relasjonene mellom de ulike aktørene og å sikre at samarbeidspartnere får anledning til å komme med innspill til videre utvikling og kvalitetssikring av kursene. HA13 Gjennomføre temakurs for Introduksjonsprogram deltakere (Voksenopplæring/ Flyktningtjeneste/NAV) Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 11

12 Temakursene vil bli gjennomført etter avtale med de enkelte voksenopplæringssentrene/ introduksjonsprogrammene/lokale NAV kontorer i kommune. Innledningsvis vil vi tilby veilederressurser i gjennomføringen av kursene. I forlengelsen av prosjektet er det planlagt innføring og undervisning i kursgjennomføringen av aktuelle lærere/veiledere hos samarbeidsaktører i 2016, med implementering av kursene som ordinære aktiviteter hos samarbeidsaktører i HA14 Oppfølging og rekruttering av deltakere til etablerernettverk (2016) Alle fremmedspråklige kunder som kontakter etablererkontorene for veiledning eller kurs, og som har konkrete planer eller ønske om å starte egen bedrift, skal forespørres om de ønsker å delta i et etablerernettverk med oppstart Rekrutteringen gjennomføres i forbindelse med de individuelle etablererveiledningsmøtene. Etablerernettverkets form og innhold planlegges i avslutningen av prosjektår 2015 som en del av forberedende arbeid til prosjektsøknad for HA15 Samarbeidsaktiviteter for felles nettbasert løsning Innlede samarbeid med Norsk Senter for flerkulturell verdiskapning. Klargjøring og planlegging av samarbeidsaktiviteter for utvikling av en felles nettbasert løsning for etablererveiledningsprosjektene. HA16 Utredning plattform for felles nettbasert løsning (MTR (KOMMIT / KS-læring) Klargjøring og planlegg av hvordan prosjektet/ etablererskontorene kan nyttiggjøre seg KSlærings som plattform for felles nettbasert løsning. HA17 Bruker / Kundeundersøkelse Det vil bli gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot fremmedspråklige kunder som har fått tilpasset veiledning- og kurstilbud, for å kartlegge hva kundene er/var tilfreds med og eventuelt hva kundene savnet. Det vil også bli gjennomført en undersøkelse/kartlegging hos samarbeidsaktører som er/har vært direkte berørt av prosjektaktivitetene av samarbeidsaktørenes opplevde gevinst og eventuelle opplevde mangler, gjennom prosjektåret. 6.2 Tids- og ressursplaner Se vedlagt Fremdriftsplan med ressursplan/ansvarskart. Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 12

13 7. ØKONOMI Stipuler kostnadstyper og størrelser. Sett opp ett budsjett og en finansieringsplan. Budsjettet er basert på timeforbruk med timepris kr 650 som inkluderer overheadkostnader, med unntak av HA 15 Bruker/Kundeundersøkelse og direkte kostnadene. Aktiviteter Budsjett 2015 Prosjektledelse HA1 Oppstartsmøte, vurdering av finansiell dekning, nedsettelse av arbeidsgrupper HA2 Videreutvikling av kvalitetssikringssystem for veiledning HA3 Testing av tilpasset veiledning HA4 Nettverksbygging med prosjektets samarbeidsparter HA5 Synliggjøring / markedsføring av prosjekt HA6 Kompetanseheving for etablererveiledere HA7 Utvikling og tilpassing av Smart Start kurs for fremmedspråklige HA8 Testing av tilpasninger i gjennomføring av Smart Start kurs HA9 Intern fagsamling "Kvalitetssikring av Smart Start kurs og Temakurs" HA10 Presentasjon av Smart Start kurs for samarbeidspartnere (NAV / Voksenopplæring / FoU/AOF/UET/andre) HA11 Utvikling og tilpassing av eksisterende /nye temakurs rettet mot introduksjonsprogram deltakere HA12 Fagsamling/Workshop "presentasjon av temakurs for introduksjonsdeltakere" med Voksenopplæring / Flyktningtjeneste /NAV HA13 Gjennomføre temakurs for Introduksjonsprogram deltakere (Voksenopplæring/Flytningetjenesten/NAV) HA 14 Rekruttering til nettverk 0 HA15 Samarbeidsaktiviteter for felles nettbasert løsning HA16 Utredning plattform for felles nettbasert løsning HA15 Bruker / Kundeundersøkelse Direktekostnader Direkte møtekostnader Reisekostnader (km. godtgjørelse og overnatting, mat) Kurs og seminar avgifter Direkte markedsførings materiale etc Avrundinger SUM Finansierings plan 2015 Tilskudd IMDI Telemark Fylkeskommune Kommunene i Telemark Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 13

14 Annen finansiering 0 SUM KONTRAKTER OG AVTALER Etablererkontorene har allerede avtaler med Telemark Fylkeskommune og kommunene i hver region om finansiering. Vi har også et nettverk mellom kontorene som har eksistert siden 1999 og som alle kontorene har hatt stor nytte av. Avtaler for oppstarts- orienteringsmøter er gjort med Buskerud Fylkeskommunes prosjekt Norsk Senter for flerkulturell verdiskapning og Midt-Telemarkrådet/KOMMIT/KS-læring medio april. Det vil bli inngått en nærmere intensjonsavtale i forbindelse med prosjektet når vi ser muligheten for finansiering. 9. TANKER OM VIDERE DRIFT I en videreføring av prosjektet forslås en faseinndeling av prosjektet over ytterligere 2 år med: 2016 Innføring og undervisning i egen gjennomføring av kurspakkene (temakurs) hos samarbeidsaktører (voksenopplæring/introduksjonsprogram), evaluering og revidering. Markedsføre bestillingsordning for kurspakker/temakurs. Rekruttering av mentorer. Nettverksbygging/nettverksetablering for tidligere og nåværende etablererkunder med flyktning/innvandrerbakgrunn har startet/ ønsker å starte egen bedrift Bistå i implementering og integrering av kurspakker (temakurs) som del av ordinære aktiviteter hos samarbeidsaktører. Implementere mentorordning. Delegere nettverksansvar og rollefordeling for overføring av nettverkseierskap til brukergruppen, og avklare etablerertjenestens videre rolle. Etablererkontoret i Midt-Telemark er samlokalisert med Midt-Telemarkrådet som jobber med et prosjekt som har mål om å etablere et nasjonalt senter for e-læring for kommunene. KSlæring prosjektet er nå i samordning med KOMIT med planlagt sluttføring 2015/2016. Link til IMDIs opplæringsportal for introduksjonsloven er allerede opprettet i denne e-lærings basen. Her er fremtidige muligheter for innlemming av elektroniske versjoner av prosjektets etablerer- og temakurs som del av e-lærings systemer for fremmedspråklige nyetablerere. 11. februar 2015 Gro Ekeheien Prosjektleder Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 14

15 Vedlegg: - Fremdriftsplan, ressursplan og budsjett 2015 Revidert Prosjektplan Etablereropplæring for innvandrere i hht Tilskuddtilsagn 15

Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Prosjektet avlyst (ikke igangsatt)

Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Prosjektet avlyst (ikke igangsatt) Tilskuddsrapport Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Generelt Tilskuddsordning: Tilskudd til etablerervirksomhet for innvandrere Prosjektnavn: Etablereropplæring for innvandrere i Telemark Sakstittel

Detaljer

Etablererkontoret Telemark

Etablererkontoret Telemark Etablererkontoret Telemark dekker regionene Grenland/Vestmar Midt- Telemark Vest- Telemark Øst- Telemark Geografisk nedslagsfelt og lokalisering 18 kommuner Hvorav 16 kommuner bosetter flyktninger Kontorer

Detaljer

Historikk - samarbeidet

Historikk - samarbeidet Historikk - samarbeidet Initiativ fra fylkeskommunen i 1998 Prosjektorganisert: 1. Etablererservice i Telemark. 1999-2001 2. Entreprenørskap i Telemark. 2002-2004 Styringsgruppe: Tfk, NAV, KS, Fylkesmannen,

Detaljer

etablererveiledning for innvandrere

etablererveiledning for innvandrere Det offentliges rolle i utvikling av etablererveiledning for innvandrere 14.11.2014 Ellen Bruun Torvik seniorrådgiver IMDi Solbergregjeringens politiske plattform Følgende sitat har relevans for arbeidet

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Barnas Sentrum. Prosjektplan MÅL OG RAMMER. Side 1 av 6

Barnas Sentrum. Prosjektplan MÅL OG RAMMER. Side 1 av 6 Saksnr. ESA: 13/6203 Prosjektnr. Agresso: XXXXXX Barnas Sentrum 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Her gis en kort beskrivelse av bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet. Det refereres til dokumentasjon

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune PROSJEKTPLAN Forstudie Meløy som næringsvennlig kommune Kort beskrivelse av prosjektet. Næringsvennlig kommune er et analyse- og rådgivningsprogram som hjelper omstillingskommuner med å kartlegge hvor

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Samarbeid NAV-Intro Øke samordningen mellom NAVs tiltak og kurs for brukere og Introduksjonsprogrammets tilbud til deltakere

Samarbeid NAV-Intro Øke samordningen mellom NAVs tiltak og kurs for brukere og Introduksjonsprogrammets tilbud til deltakere Samarbeid NAV-Intro Øke samordningen mellom NAVs tiltak og kurs for brukere og Introduksjonsprogrammets tilbud til deltakere Anooshirvan Ghahghahani, NAV Drammen, Veileder oppfølging Ellen Bruun Torvik,

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark (13), kap. 6.1 Verdiskaping.

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark (13), kap. 6.1 Verdiskaping. Saknr. 11/3979-1 Ark.nr. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad FINANSIERING AV ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Avdeling for Elevservice

Avdeling for Elevservice Avdeling for Elevservice 1 MÅL OG RAMMER STYRKE OPPFØLGINGA AV ENKELTELEVER.... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål... 2 1.2.1 Konkrete mål... 2 1.3 Prosjektets avgrensning og presisering... 2 1.3.1 Utvelgelse

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Dato: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fylkesopplæringssjefen Inntaksleder Siri Halsan Anne Stensgård 1. MÅL OG RAMMER

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 3

Innholdsfortegnelse. Side 3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Mål for prosjektet...4 1.2.1 Konkrete mål for prosjektet...4 1.3 Rammer...4 2 Omfang...5 2.1 Oppgaveomfang...5 2.1.1 Absolutt krav...5 2.1.2

Detaljer

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon. Etablerertjenesten i Asker og Bærum

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon. Etablerertjenesten i Asker og Bærum Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Etablerertjenesten i Asker og Bærum Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BESKRIVELSE... 3 MINSTEKRAV TIL YTELSEN... 4 INNLEDNING Kommunene Asker og Bærum har driftet Etablerertjenesten

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Vedlegg 1: KRAVSPESIFIKASJON for Komparativ gjennomgang av introduksjonsprogram i Skandinavia

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Vedlegg 1: KRAVSPESIFIKASJON for Komparativ gjennomgang av introduksjonsprogram i Skandinavia Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Vedlegg 1: KRAVSPESIFIKASJON for Komparativ gjennomgang av introduksjonsprogram i Skandinavia Sak: 14-02298 Kunngjøringsdato: 8. 8. 2014 Versjon 1.0 1 Innhold

Detaljer

Strategisk prosjektplan kulturnæringer. Kongsberg. Prosjektplanen er utarbeidet av

Strategisk prosjektplan kulturnæringer. Kongsberg. Prosjektplanen er utarbeidet av Strategisk prosjektplan kulturnæringer Kongsberg Prosjektplanen er utarbeidet av Kongsberg 01.03.2010 Innhold 1 Bakgrunn og sammendrag... 1 2 Mål og hovedaktiviteter... 2 2.1 Hovedmålsetning for prosjektet...

Detaljer

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE ROMERIKE ETABLERERTJENESTE 1 Organisering av tjenesten i Akershus 2 Mål for Etablerertjenesten 3 Hvem som finansierer tjenestene 4 Hva vi tilbyr 5 Samordning og samarbeid i Akershus 6 Hvordan finner etablereren

Detaljer

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016 Prosjektplan Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Kort innledning: Det er utarbeidet en barnehageplan som gjelder for perioden 2007 2011. Det skal

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

1. MÅL OG RAMMER. 1.2 Prosjektmål

1. MÅL OG RAMMER. 1.2 Prosjektmål Prosjekbeskrivelse Digital satsning for Valdres 2015 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er et ønske om videreutvikling av det vi allerede har igangsatt i prosjektet Digital formidling

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Hurum som næringsvennlig kommune. Kort beskrivelse av prosjektet. Hurum, 30. november 2015

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Hurum som næringsvennlig kommune. Kort beskrivelse av prosjektet. Hurum, 30. november 2015 PROSJEKTPLAN Forstudie Hurum som næringsvennlig kommune Kort beskrivelse av prosjektet. Næringsvennlig kommune er et analyse- og rådgivningsprogram som hjelper omstillingskommuner med å kartlegge hvor

Detaljer

Prosjektplan (basert på mal fra PLP)

Prosjektplan (basert på mal fra PLP) Forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat Prosjektplan (basert på mal fra PLP) Versjonsdato: 09.03.2010 Mål og rammer Bakgrunn Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet den 5.

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544 Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Nær-Ung 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544 3. Søknadsbeløp: 1.100.000 kr 4. Når

Detaljer

Oppsummering av erfaringer fra mentorprogrammer 2014

Oppsummering av erfaringer fra mentorprogrammer 2014 Oppsummering av erfaringer fra mentorprogrammer 2014 Det ble gitt tilskudd til fem mentorprogrammer og ett traineeprogram i 2014. Målgruppen er personer med innvandrerbakgrunn som trenger innpass i arbeidslivet

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag

Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for helse- og sosialfag 1 MÅL OG RAMMER - 2-1.1 Bakgrunn og mål - 2-1.2 Mål - 2-1.3 Rammefaktorer - 2-2 ORGANISERING - 2-3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER - 3-3.1 Beslutningspunkter

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/347-2 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Turid Lie GLOBAL FUTURE KULL II SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014 utkast pr 29.11.11 Skedsmo voksenopplæringssenter Virksomhetsplan 2014 07.02.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2013/1240-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Innstilling

Detaljer

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt Kursplan bruk og vern november 2012 Bruk og vern Næringsutvikling i og ved verneområder Kursplan Januar 2013 Skogbrukets Kursinstitutt 1 Dette kurset er ment som en starthjelp for personer som ønsker å

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN 14-1 Hele landet Innhold 1 Planlegging, organisering og tiltak for en mangfoldig befolkning 2 Bosetting boligtilbud til flyktninger 09 3 Introduksjonsordningen

Detaljer

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. Saksnr. - Arkivkode: 00/00228 - K53 Dat. oktober 2002. Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2

Detaljer

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge InnoMed - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed Helsedirektoratet og Innovasjon Norge Kort om InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Arbeidsliv. Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram

Arbeidsliv. Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Arbeidsliv Kurspakke for lærere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Eksempelskjema for kommuneundersøkelsen 2015

Eksempelskjema for kommuneundersøkelsen 2015 Eksempelskjema for kommuneundersøkelsen 2015 I dette eksempelskjemaet er alle spørsmålene i undersøkelsen listet opp. For en del kommuner er det flere spørsmål her enn i det reelle spørreskjemaet, ettersom

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Etablererkontorene i Telemark Finansiering

Etablererkontorene i Telemark Finansiering TELEMARK FYLKESKOMMUNE Etablererkontorene i Telemark Finansiering Etablererkontorene i Telemark Telemark Grenland Tone Allum Ragnhild Omdal Edvardsen Irene Halvorsen Vestmar Geir Lia Jan Bø Øst- Telemark

Detaljer

PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER

PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER Arkivsaksnr.: 15/1927 Lnr.: 15952/15 Ark.: 031 &73 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Sluttrapport. Christine B. Killie

Sluttrapport. Christine B. Killie Sluttrapport Evalueringsrapport Bosetting av enslige mindreårige flyktninger på folkehøgskole, et samarbeidsprosjekt mellom Skånland Kommune og Soltun Folkehøgskole Christine B. Killie 1. Sammendrag Skånland

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver 1 4.02.2014 2 14.02.2014 Et helhetlig integrerings- og kvalifiseringsperspektiv Målsettingen med

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Målgruppe... 2 1.3 Målsetting... 2 1.4 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 3 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 3 3.1 Beslutningspunkter... 3 3.2 Oppfølging...

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Rådhuset, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 24.05.2011 kl. 17:00 MERK: Det er møte med politikerne i Rådhuset, Formannskapssalen kl 15.00. Eventuelle

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Søknad Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Kort beskrivelse Prosjektet er en fremtidsrettet satsing for

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

SLUTTRAPPORT FORSTUDIE INNOVASJONSNETTVERK I RINGERIKSREGIONEN 1 oktober 31 januar 2016 SHB RR V.2 25 jan

SLUTTRAPPORT FORSTUDIE INNOVASJONSNETTVERK I RINGERIKSREGIONEN 1 oktober 31 januar 2016 SHB RR V.2 25 jan SLUTTRAPPORT FORSTUDIE INNOVASJONSNETTVERK I RINGERIKSREGIONEN 1 oktober 31 januar 2016 SHB RR V.2 25 jan 1. SAMMENDRAG Et kort sammendrag i fra mandat og basert på PLP. Formål med prosjektet: Innovasjonsløft,

Detaljer

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL Utarbeidet på vegne av Tinn kommune og Rollag kommune som grunnlag for finansiering av forprosjektfasen. Numedalsutvikling

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte:

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte: Saknr. 3585/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK FRA 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vurdering for læring i Vadsø kommune Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar i Pulje 4 som gjennomfører

Detaljer

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Etatsmøte tannhelse Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Prosjektleder Helge Mjøen Bakgrunn/ erfaring: - Senior rådgiver strategi og ledelse - Arbeidet med utvikling av kommuner og helseforetak - Master

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

Rjukan sykehus næringsprosjekt

Rjukan sykehus næringsprosjekt TINN KOMMUNE Prosjektplan Rjukan sykehus næringsprosjekt Rådmannen, 13. januar 2015 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 MÅL OG HOVEDAKTIVITETER... 4 3.1 OVERORDNET MÅLSETTING... 4 3.2 DELMÅL...

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt)

Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt) Prosjektplan Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt) 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Ta landet i bruk har som mål Økt bruk av tre, og lønnsomhet

Detaljer

Områdeløft Trosterud/Haugerud

Områdeløft Trosterud/Haugerud Bydel Alnas Prosjektutviklingsmodell Plan for prosjektutvikling Prosjektdata Eventuelt prosjektnummer: 2014001167 Oppdragsgiver: Bydel Alna Prosjektnavn: Områdeløft Trosterud/Haugerud Prosjektfase (forstudie,

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Frivillighet Norge St.Olavsgate 25 0166 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett: www.imdi.no E-post: tsh@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Søknad Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Kort beskrivelse Iverksette tiltak som bidrar til at næringslivet

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til - Integrerende arbeidsliv - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til - Integrerende arbeidsliv - Bolyst 2013 Innovangsjon SA v/caroline Fleten Klokkarhaugen 2975 Vang i Valdres Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-8 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Februar 2009 Innhold 1.0 Kunnskapsutvikling og - deling i prosjektene... 3 1.1 Formål... 3 2.0 Kontaktperson og prosjektoppfølging...

Detaljer

Plan for forprosjekt Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen

Plan for forprosjekt Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen Plan for forprosjekt Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen 6. juni 2014 Sysselsetting

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Tove C. Kittelsen // Fylkesmannen i Telemark - NAV Telemark. «Nye talenter» fokus på barn av minoritetsspråklige stønadsmottakere

Tove C. Kittelsen // Fylkesmannen i Telemark - NAV Telemark. «Nye talenter» fokus på barn av minoritetsspråklige stønadsmottakere Tove C. Kittelsen // Fylkesmannen i Telemark - NAV Telemark «Nye talenter» fokus på barn av minoritetsspråklige stønadsmottakere «Nye talenter»// Mål Målet i prosjektet er å bidra til: «Økt overgang til

Detaljer