Sertifisering av personer NS-EN ISO/IEC 17024:2012 NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANERKJENNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sertifisering av personer NS-EN ISO/IEC 17024:2012 NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANERKJENNELSE"

Transkript

1 Sertifisering av personer NS-EN ISO/IEC 17024:2012

2 Bruk av ISO 17024: 2012 Godkjent: Frist for overføring: Bedømming mot ny standard: fra august 2013 Akkrediteringer mot gammel versjon vil ikke være gyldige etter

3 Formål med revisjonen Forbedre/ omskrive deler av standarden som hadde behov for avklaring eller hadde vært forvirrende. Innlemme alle nødvendige veiledning fra IAF Guidance Document (GD24) inn i standard. Legge til flere krav i enkelte områder. Gjøre standardens oppbygging lik som de andre ISO-standarder (bruke standard ISO / CASCO format).

4 Endringer i ny versjon Henvis til "Sertifisering av personer" i stedet for "Personell sertifisering" og "sertifiseringsorgan for personer (CBP)" i stedet for personell sertifiseringsorgan (PCB)". Lagt til nye vilkår for sertifiseringskrav, eier av sertifiseringsordning, sertifikat, bedømming, eksaminator, personell, søker, upartiskhet, rettferdighet, validering og overvåkning.

5 Endringer i ny versjon (forts.) Lagt til noe mer detaljert kapittel for styring av upartiskhet (4.3). Upartiskhet kan oppnås gjennom bruk av en upartiskhet komité eller gjennom andre metoder. Lagt til et nytt kapittel med mer informasjon om strukturen av sertifiseringsorgan i forhold til opplæring (5,2), eks, 2-års regel i e.

6 Endringer i ny versjon (forts.) Mer detaljerte krav for personell 6.1 krav til personell og signering krav til eksaminatorer Nye krav til beslutningstaker og de som administrere eksamen Outsourcing (6.3) Inkluderer innleide og underleverandør tjenester. Personell definisjon i 3.12 inkluderer personer, interne eller eksterne som utfører aktiviteter for sertifiseringsorganet.

7 Endringer i ny versjon (forts.) Flere detaljerte krav til registreringer og informasjonsplikten beskriver hvilke personer registre skal lagres beskriver informasjon som må være tilgjengelig både med forespørsel og uten forespørsel. 7.3 beskriver krav knyttet til konfidensielle data inkludert kandidat- og eksamens data.

8 Endringer i ny versjon (forts.) Nytt detaljert avsnitt knyttet til sikkerhet (7,4), inkluderer krav knyttet til sikkerheten for konfidensielle kandidatdata (personlige opplysninger, etc.), og krav knyttet til sikkerheten til eksamensdata (spørsmål, svar, eksamensoppgaver, etc.).

9 Endringer i ny versjon (forts.) Standarden krever at CB skal utvikle sikkerhetsregler og prosedyrer som omfatter en vurdering av plasseringen av det materiale (transport, lagring, eksamenslokaler, ødeleggelse, digital, etc.), type materialet (elektronisk, papir, test utstyr, etc.), og trinnene i syklusen til eksamen (utvikling, administrasjon, resultatrapportering, etc.)

10 Endringer i ny versjon (forts.) Mer detaljert beskrivelse av sertifiseringsordninger. Standarden erkjenner nå eksterne sertifiseringsordninger. Gir detaljering av kravene til innholdet i en sertifiseringsordninger(8.2), detaljerte bestemmelser for sertifiseringskrav som sertifiseringsordninger må inneholde(8.3).

11 Endringer i ny versjon (forts.) Detaljerte krav til utvikling og gjennomgang av sertifiseringsordninger (8,4). Kravet om en jobb/oppgave analyse er nå inkludert i standard (8.4). Overvåking er nå hvis relevant" basert på ordningens art. Krav om at ordningen gjennomgås og godkjennes på en kontinuerlig, systematisk måte.

12 Endringer i ny versjon (forts.) Flere detaljer gis for sertifiseringsprosessen krav (9) inkludert; søknadsprosessen (9.1) vurderingsprosessen (9.2) eksamen prosessen (9.3) beslutning om sertifisering (9.4) suspensjon, tilbaketrekking eller reduksjon av omfanget av sertifiseringen (9.5) resertifiserings prosess (9.6) og bruk av sertifikater, logoer og merker (9.7).

13 Endringer i ny versjon (forts.) Nye avsnitt for; Anker (9.8) klager (9.9) styringssystemer (10). Vedlegg A: Inkluderer prinsipper knyttet til upartiskhet, kompetanse, taushetsplikt, åpenhet og lydhørhet overfor klager, anker og ansvar.

14 Formål med NE-EN ISO 17024:2012 Standard for sertifisering av personer Offisiell Tittel - Samsvarsvurdering - Generelle krav til organer for sertifisering av personer (ISO/IEC 17024:2012) Innledning - "... Har blitt utviklet med sikte på å oppnå og fremme et globalt akseptert målestokk for organisasjoner som opererer sertifisering av personer "

15 Formål med NE-EN ISO 17024:2012 Innledning - "... Denne internasjonale standarden kan tjene som grunnlag for anerkjennelse av sertifiseringsorgan for personer og sertifiseringsordninger som personer kan sertifiseres etter, for å lette deres aksept på nasjonalt og internasjonalt nivå. "

16 Forord CEN Forord ISO Orientering 1 Omfang 2 Normative referanser 3 Termer og definisjoner 4 Generelle krav 5 Strukturelle krav 6 Ressurskrav Innholdet i standarden 7 Krav til registreringer og informasjon 8 Sertifiseringsordninger 9 Krav til sertifiseringsprosessen 10 Krav til styringssystem Tillegg A (informativt) Prinsipper for sertifiseringsorganer for personer og deres sertifiseringsaktiviteter Litteratur

17 4 Generelle krav Generelle krav til organisasjonen 4.1 Juridiske anliggender 4.3 Administrasjon av upartiskhet (Hvordan ivaretar sertifiseringsorganet upartiskhet, og dokumenterer forhold omkring dette?) Sertifiseringsaktiviteter skal struktureres og administreres på en måte som sikrer upartiskhet. Dette skal innbefatte balansert deltakelse blant de berørte partene. 4.4 Økonomi og erstatningsansvar (Har sertifiseringsorganet de økonomiske ressursene og ordningen som er nødvendige for å drive en sertifiseringsprosess og sikre tilhørende forpliktelser?)

18 5 Strukturelle krav 5.1 Administrasjons- og organisasjonsstruktur Sertifiseringsorganet skal dokumentere organisasjonsstrukturen og beskrive pliktene, ansvarsområdene og ansvar/myndighet hos ledelsen, sertifiseringspersonell og enhver komité. 5.2 Strukturen til sertifiseringsorganet i forbindelse med opplæring(av søkere) Opplæringskrav skal ikke true upartiskheten Organisering av opplæring og sertifisering skal være adskilt (er ikke et krav om organisatorisk /juridisk uavhengighet, men er ansett å være en trussel for uavhengighet)

19 6 Krav til ressurser 6.1 Generelle krav til personell - Sertifiseringsorganet skal administrere og være ansvarlige for prestasjonene til alt personell som er involvert i sertifiseringsprosessen. - Sørge for å ivareta fortrolighet og minske risiko for upartiskhet og interessekonflikter - Skal definere kompetansekrav for personell involvert - Angi ansvar og myndighet 6.2 Personell som er involvert i sertifiseringsaktiviteter Krav til: - eksaminator og annet personell - tilsyn av personell (Monitorering) - opplæring og godkjenningsprosess for eksaminator - opplysning om, og vurdering ved interessekonflikter

20 6 Krav til ressurser (forts.) 6.3 Underleverandører /outsourcing Vurdering og godkjenning av underleverandør (skal dokumenteres) Dokumenterte avtaler, inkl. fortrolighet og forebygging av interessekonflikter Vurdering og overvåkning av arbeid som utføres Krav til kompetanse og upartiskhet ved evt. opplæring 6.4 Andre ressurser Lokaler, innbefattet eksamineringssteder, utstyr og ressurser som trengs for å utføre sertifiseringsaktivitetene.

21 7 Krav til registreringer og informasjon 7.1 Registreringer av søkere, kandidater og sertifiserte personer Sertifiseringsorganet skal ha avtaler som krever at den sertifiserte personen umiddelbart informerer sertifiseringsorganet om forhold som kan påvirke den sertifiserte personens mulighet til å fortsette å oppfylle sertifiseringskravene. 7.2 Informasjon til publikum Skal gjøre tilgjengelig informasjon om et sertifikat er gyldig og omfanget Alle forutsetninger (som krav til søkere, kravdokumenter med mer) for sertifiseringsordningen skal listes opp, og listen skal uoppfordret gjøres offentlig tilgjengelig. Alle forutsetninger skal være listet

22 7 Krav til registreringer og informasjon (forts.) 7.3 Fortrolighet 7.4. Sikkerhet Egen politikk og prosedyre for å ivareta sikkerheten ved a) materialenes plassering (f.eks. transport, elektronisk levering, kassering, lagring eller eksamineringssenter); b) typen materiale (f.eks. elektronisk, papir eller prøvingsutstyr); c) trinnene i eksamineringsprosessen (f.eks. utvikling, administrasjon eller resultatutvikling); d) farene ved gjentatt bruk av eksamineringsmaterialer.

23 8 Sertifiseringsordninger (Certification schemes) Det skal være en sertifiseringsordning for hver sertifiseringskategori Krav til innhold i normative dokumenter Krav til sertifiseringsprosessen

24 8 Sertifiseringsordninger (forts.) 8.1 Det skal være en sertifiseringsordning for hver sertifiseringskategori

25 8 Sertifiseringsordninger (forts.) Krav til utvikling av ordningen Krav til systematisk validering Når sertifiseringsorganet ikke er eieren (scheme owner) av sertifiseringsordningen som sertifiseringsorganet implementerer, skal sertifiseringsorganet sørge for at kravene i dette punktet 8 oppfylles.

26 8 Sertifiseringsordninger (forts.) 8.2 En sertifiseringsordning skal inneholde følgende elementer: a) sertifiseringsomfang; b) jobb- og oppgavebeskrivelse; c) nødvendig kompetanse; d) evner (når det er aktuelt); e) forutsetninger (når det er aktuelt); f) atferdsregler (når det er aktuelt).

27 8 Sertifiseringsordninger (forts.) 8.3 En sertifiseringsordning skal innbefatte følgende krav til sertifiseringsprosessen: a) kriterier for innledende sertifisering og resertifisering; b) vurderingsmetoder for førstegangs sertifisering og resertifisering;

28 8 Sertifiseringsordninger (forts.) c) overvåkingsmetoder og -kriterier (hvis aktuelt); d) kriterier for suspensjon og tilbaketrekking av sertifiseringen; e) kriterier for endring av omfanget eller nivået til sertifiseringen (hvis aktuelt).

29 8.4 8 Sertifiseringsordninger (forts.) Sertifiseringsorganet skal ha dokumenter som viser at følgende er inkludert i utviklingen og gjennomgangen av sertifiseringsordningen: a) medvirkning av relevante eksperter; b) bruk av en hensiktsmessig struktur som på en rettferdig måte representerer interessene til alle involverte parter, uten at en bestemt gruppe får dominans;

30 8 Sertifiseringsordninger (forts.) c) identifikasjon og tilpassing av forutsetningene til kompetansekravene, hvis aktuelt; d) identifikasjon og tilpassing av vurderingsmekanismene til kompetansekravene; Dette vil si at det skal være dokumenterte metoder for vurdering av kompetansen, og hvordan disse tilpasses til endringer i kompetansekravene.

31 8 Sertifiseringsordninger (forts.) e) en jobb- eller praksisanalyse som er utført og oppdatert for å: - identifisere oppgaver for vellykket prestasjon, den nødvendige kompetansen for hver oppgave m.m. Det vil si; det skal dokumenteres at det er utført en analyse om hva jobben til den sertifiserte går utpå, og hva er kriteriene for å bekrefte at jobben er utført på en tilfredsstillende måte.

32 8 Sertifiseringsordninger (forts.) 8.5 Sertifiseringsorganet skal sørge for at sertifiseringsordningen gjennomgås og valideres jevnlig og systematisk.

33 8.6 8 Sertifiseringsordninger (forts.) Når sertifiseringsorganet ikke er eieren (scheme owner) av sertifiseringsordningen som sertifiseringsorganet implementerer, skal sertifiseringsorganet sørge for at kravene i dette punktet (punkt 8) oppfylles.

34 9 Krav til sertifiseringsprosessen 9.1 Søknadsprosess 9.2 Evalueringsprosessen 9.3 Eksamineringsprosess 9.4 Avgjørelser om sertifisering Avgjørelser om å innvilge, opprettholde, resertifisere, utvide, redusere, suspendere eller tilbaketrekking kan ikke utføres av underleverandører.

35 9 Krav til sertifiseringsprosessen (forts.) 9.5 Suspensjon, tilbaketrekking eller reduksjon av sertifiseringens omfang Det skal inngås en avtale med den suspenderte personen for å sikre at personen avstår fra videre avansement i sertifiseringen mens den er suspendert. Det vil si den sertifiserte ikke kan søke om utvidelser i sertifikatet Når sertifikater trekkes tilbake skal det inngås en avtale med personen for å sikre at personen avstår fra bruk av alle referanser til en sertifisert status.

36 9.7 9 Krav til sertifiseringsprosessen (forts.) Bruk av sertifikater, logoer og merker Bruksbetingelser og rettigheter for bruk Sertifiseringsorganet skal ha en signert avtale med den sertifiserte personen (9.7.2 a-d)

37 9.8 Anker mot avgjørelser om sertifisering Sertifiseringsorganet skal ha en dokumentert prosess for å motta, evaluere og ta avgjørelser om anker som ivaretar upartiskhet Ankeprosessen skal være offentlig tilgjengelig Sertifiseringsorganet har ansvar for upartiskhet

38 9.8 Anker mot avgjørelser om sertifisering Uavhengighet i beslutning Sertifiseringsorganet ska ha ruiner for å bekrefte å ha mottak av anken; å gi personen som anker, framdriftsrapporter og resultatet av anken.

39 9.9 Klager Sertifiseringsorganet skal ha en dokumentert prosess for å motta, evaluere og ta avgjørelser om klager En beskrivelse av klagebehandlingsprosessen skal være tilgjengelig uten oppfordring

40 9.9 Klager (forts.) Klagebehandlingsprosessen skal innbefatte minst følgende elementer og metoder: a) en oversikt over prosessen med å motta, validere og undersøke klagen og avgjøre hvilke tiltak som skal iverksettes som svar på den;

41 10 Krav til styringssystem Alternativ A: et generelt styringssystem som oppfyller kravene i 10.2; eller

42 10 Krav til styringssystem (forts.) Alternativ B: Sertifiseringsorganet har opprettet og vedlikeholder et styringssystem i henhold til kravene i ISO 9001, og som er i stand til å støtte og vise samsvar med kravene i (NS-EN ISO/IEC 17024), og som oppfyller kravene til styringssystem i 10.2.

43 ISO Krav til styringssystem

44 ISO Krav til styringssystem Krav til styringssystem følger retningslinjene som er gitt i ISO/PAS : Conformity assessment -- Use of management systems -- Principles and requirements Dette ble tidligere ivaretatt i punkt 4.4 i N-EN ISO/IEC 17024:2003

45 ISO Krav til styringssystem Alternativ A: et generelt styringssystem som oppfyller kravene i 10.2; eller Alternativ B: Sertifiseringsorganet har opprettet og vedlikeholder et styringssystem i henhold til kravene i ISO 9001, og som er i stand til å støtte og vise samsvar med kravene i (NS-EN ISO/IEC 17024), og som oppfyller kravene til styringssystem i 10.2.

46 ISO Generelt Krav til et dokumentert, iverksatt og vedlikeholdt styringssystem. Peke ut ansvarlig for å sikre dette. Krav til at sertifiseringsorganets øverste ledelse skal opprette og dokumentere policy og mål for organets aktiviteter Øverste ledelse skal legge fram bevis for sitt engasjement i utvikling og iverksettelse av styringssystemet

47 ISO Dokumentasjon av styringssystemet Styringssystemet skal dokumenteres

48 ISO Styring av dokumenter Prosedyrekrav til å etablere prosedyre for styre dokumentene (interne /eksterne). Godkjenning (med hensyn på innhold) Regelmessig gjennomgang Identifisere endringer Sikre bruk av rett utgave og distribusjon Lesbarhet Identifikasjon av dokumenter fra eksterne kilder og distribusjon av disse Hindre bruk av utgåtte utgaver

49 ISO Styring av registreringer Prosedyrekrav for å styre identifikasjon, lagring, gjenfinning, oppbevaringstid og håndtering. Definere periode som er iht organets kontraktsmessige og juridiske forpliktelser Sikre at kravet til konfidensialitet ivaretas

50 ISO Ledelsens gjennomgåelse Ansvar for sertifiseringsorganets øverste ledelse Formålet : Gjennomgå styringssystemet for å sikre fortsatt egnethet, tilstrekklighet og virkning. Den angitte policyen og målene knyttet til overholdelse av standarden, skal være en del av gjennomgåelsen.

51 ISO Ledelsens gjennomgåelse Gjennomgåelsen skal utføres minst en gang i året. Det er angitt en struktur som krever: Grunnlag for gjennomgåelsen (input) Informasjon Resultat fra gjennomgåelsen (output) Beslutninger og tiltak knyttet til forbedringer og ressurser

52 ISO Interne revisjoner Prosedyrekrav for å sikre at interne revisjoner iverksettes for å vurdere oppfyllelse av kravene i standarden, om styringssystemet er iverksatt og vedlikeholdt på en effektiv måte Henviser i merknad til ISO 19011

53 ISO Interne revisjoner Det skal etableres revisjonsprogram som tar hensyn til betydningen av prosessene og områdene der det skal utføres revisjon, og erfaring fra tidligere revisjoner. Frekvens: minst en gang pr år

54 ISO Interne revisjoner Sertifiseringsorganet skal sikre at: Revisor er kvalifisert Revisor ikke revidere eget område Resultatet fra revisjonen informeres de ansvarlige Tiltak iverksettes (hensiktsmessig og i rimelig tid) Forbedringer identifiseres

55 ISO Korrigerende tiltak Prosedyrekrav til identifisering og styring av avvik i driften.

56 ISO Korrigerende tiltak Krav til innhold i prosedyren(e): Identifikasjon av avvik Årsaksanalyse Korrigering Evaluering av nødvendige tiltak Bestemmelse og iverksetting av tiltak Registrering av tiltak Gjennomgåelse av virkning

57 ISO Forebyggende tiltak Prosedyrekrav til å ta forebyggende tiltak til for å eliminere årsakene til mulige/potensielle avvik Forebyggende tiltak skal være tilpasset følgene av det potensielle problemet

58 ISO Forebyggende tiltak Krav til innhold i prosedyren(e): Identifikasjon av potensielle avvik Evaluering av behov for å iverksette tiltak Bestemmelse og iverksetting av tiltak Registrering av tiltak Gjennomgåelse av virkning

59 This presentation has been developed by the Convenor of ISO CASCO WG 30. The aim is to support all interested parties concerned by the implementation of this new standard, ISO/IEC Conformity assessment General requirements for bodies operating certification of persons. This is an open presentation without any copyrights and can be used by anyone. ISO CASCO Secretary ISO CASCO Convenor WG 30 Sean MacCurtain Dr. Cynthia D. Woodley 5/23/2014

60 Cross Reference 17024:2003 to 17024: 2012 ISO/EC ISO/IEC Differences/Comments Introduction Introduction Same 1. Scope 1. Scope New note added regarding reference to Certification Body in this standard refers to Certification Body for Persons (CBP). 2 Normative references 2 Normative references Changed normative references. 3 Terms and definitions 3 Terms and definitions Changed normative documents for terms 3.1 appeal 3.19 appeal Same 3.2 candidate 3.14 candidate Slightly reworded 3.3 certification process 3.1 certification process Slightly reworded 3.4 certification scheme 3.2 certification scheme Slightly reworded 3.5 certification system Deleted and combined with Certification Process 3.6 competence 3.6 competence Reworded 3.7 complaint 3.20 complaint Slightly reworded 3.8 evaluation Deleted and removed from the standard (replaced with assessment ) 3.9 examination 3.9 examination Slightly reworded 3.10 examiner 3.10 examiner Slightly reworded 5/23/2014

61 Cross Reference 17024:2003 to 17024: 2012 ISO/EC ISO/IEC Differences/Comments 3.11 qualification 3.7 qualification Slightly reworded 3.3 certification requirements New definition 3.4 scheme owner New definition 3.5 certificate New definition 3.8 assessment New definition 3.11 invigilator New definition 3.12 personnel New definition 3.13 applicant New definition 3.15 impartiality New definition 3.16 fairness New definition 3.17 validity New definition 3.18 reliability New definition 3.21 interested party New definition 3.22 surveillance New definition 5/23/2014

62 Cross Reference 17024:2003 to 17024: 2012 ISO/EC ISO/IEC Differences/Comments 4 Requirements for Deleted certification bodies 4.1 Certification body Deleted Clause deleted Clause deleted Slightly reworded 5 Structural requirements New section 4.2Organizational structure 5.1 Management and organization structure Slightly reworded a) Clause deleted (added impartiality section) b) 4.2 Slightly reworded c) Reworded and additional parties to be identified added d) 4 General requirements 4.1 Legal matters Reworded 5/23/2014

63 Cross Reference 17024:2003 to 17024: 2012 ISO/EC ISO/IEC Differences/Comments Management of impartiality Reworded Deleted. New section on development and maintenance of a scheme was added. CB does not have to appoint a scheme committee. Scheme owner can be outside of the CB a) 4.4 Slightly reworded b) Covered under new section on impartiality (4.3) 42.4 c) Covered under new section on impartiality (4.3) New clause New clause New clause New clause New clause New clause 5/23/2014

64 Cross Reference 17024:2003 to 17024: 2012 ISO/EC ISO/IEC Differences/Comments New section covers old clause and adds additional requirements New clause a) New clause b) New clause c) New clause d) New clause e) New clause Entire sections for appeals and complaints added (see sections 9.8 and 9.9) See new section on personnel (6.1) 4.3 Development and maintenance of a certification scheme See new section for certification schemes (8) 5/23/2014

65 Cross Reference 17024:2003 to 17024: 2012 ISO/EC ISO/IEC Differences/Comments See new section for certification schemes (8) See new section for certification schemes (8) Reworded and placed in new section on assessment (9.2) Deleted clause Split into two sections (Impartiality 4.3 and Structure of the certification body in relation to training 5.2) Moved to a new section on examination process 4.4 Management system All of Section 10 All of Management System moved to a new section Subcontracting 6.3 Outsourcing Changed subcontracting to outsourcing Reworded and put into 2 clauses Reworded 5/23/2014

66 Cross Reference 17024:2003 to 17024: 2012 ISO/EC ISO/IEC Differences/Comments 4.6 Records 7 Records and information requirements Same Same 4.7 Confidentiality Reworded and entire new section on Confidentiality added (7.3) 7.2 Public Information New section New clause New clause New clause New clause 7.3 Confidentiality New section for confidentiality added New clause New clause New clause New clause New clause 5/23/2014

67 Cross Reference 17024:2003 to 17024: 2012 ISO/EC ISO/IEC Differences/Comments 4.8 Security 7.4 Security New Section for security added 5 Requirements for persons employed or contracted by a certification body 5.1 General New clause New clause New clause 6. Resource Requirements New section for resource requirements added 6.1 General personnel requirements New clause New clause Slightly reworded Reworded Reworded 5/23/2014

68 Cross Reference 17024:2003 to 17024: 2012 ISO/EC ISO/IEC Differences/Comments Reworded New clause New clause 6.2 Personnel involved in the New section for personnel added certification activities General New clause 5.2 Requirements for Requirements for examiners examiners Reworded New clause Outsourcing New section for outsourcing added New clause New clause 6.4 Other Resources New clause 8 Certification Schemes New section for certification schemes added 8.1 New clause 8.2 New clause 8.3 New clause 8.4 New clause 8.5 New clause 5/23/ New clause that allows a scheme owner to be a body NORSK AKKREDITERING other than the certification TRYGGHET body OG ANERKJENNELSE for persons

69 Cross Reference 17024:2003 to 17024: 2012 ISO/EC ISO/IEC Differences/Comments 6 Certification process 9 Certification Process Requirements 6.1 Application 9.1 Application Process Reworded Reworded New clause 9.2 Assessment Process New section for assessment process added New clause see 2003 version, clause Section deleted 6.2 Evaluation Clause deleted B) covered by new clause Reworded. Added language to address equating of exam forms and comparability of the pass/fail decision Slightly reworded 5/23/2014

70 Cross Reference 17024:2003 to 17024: 2012 ISO/EC ISO/IEC Differences/Comments Clause deleted 6.3 Decision on certification New clause New clause New clause 9.3 Examination process New section for examination process added New clause to address exam administration standardization New clause to address exam administration standardization New clause Reworded from 2003 version clause Decision on certification New clause Reworded from 2003 versions clause Reworded from 2003 version clause /23/2014

71 Cross Reference 17024:2003 to 17024: 2012 ISO/EC ISO/IEC Differences/Comments New clause New clause Slightly reworded New clause 6.4 Surveillance Section deleted Clause deleted Clause deleted 9.5 Suspending, withdrawing or reducing the scope of certification New section New clause New clause New clause New clause 5/23/2014

72 Cross Reference 17024:2003 to 17024: 2012 ISO/EC ISO/IEC Differences/Comments 6.5 Recertification 9.6 Recertification Process Clause deleted Reworded and split into three clauses New clause New clause 6.6 Use of certificates and logos/marks 9.7 Use of certificates, logos and marks Same Same 5/23/2014

73 Cross Reference 17024:2003 to 17024: 2012 ISO/EC ISO/IEC Differences/Comments Reworded 9.8 Appeals against decisions on New Section for appeals certification New clause New clause New clause New clause New clause New clause New clause 9.9 Complaints New section for complaints New clause New clause New clause New clause New clause New clause New clause New clause New clause 5/23/ NORSK AKKREDITERING New clause TRYGGHET OG ANERKJENNELSE

74 Cross Reference 17024:2003 to 17024: 2012 ISO/EC ISO/IEC Differences/Comments 10 Management system New section for management systems requirements 10.1 New clause 10.2 New section New clause New clause New clause New clause New section New clause New clause New clause New section New clause New clause New clause New clause New clause New clause Annex A Principles New Appendix (Principles) 5/23/2014

NS-EN ISO/IEC 17021-1

NS-EN ISO/IEC 17021-1 Guri Kjørven, 2015-12-02 NS-EN ISO/IEC 17021-1 SAMSVARSVURDERING - KRAV TIL ORGANER SOM TILBYR REVISJON OG SERTIFISERING AV LEDELSESSYSTEMER - DEL 1: KRAV Historikk ISO/IEC 17021:2006 Erstattet Guides

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Arbeidspsykologiske testverktøy

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Arbeidspsykologiske testverktøy Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Arbeidspsykologiske testverktøy Siv Inderdal Eklo Andreas Kolstø 2015-03-27 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER...

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Akkrediteringsdagen Vanlige avvik hos akkrediterte systemsertifiseringsorganer NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANERKJENNELSE

Akkrediteringsdagen Vanlige avvik hos akkrediterte systemsertifiseringsorganer NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANERKJENNELSE Akkrediteringsdagen 016 Vanlige avvik hos akkrediterte systemsertifiseringsorganer Fordeling av type avvik gitt i 015 16 14 14 1 10 8 8 6 6 4 1 1 4 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 4 0 1 Fordeling av type avvik gitt

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Sertifisering av personell innen kvalitet- miljø og risikostyring. Hvorfor er akkreditert sertifisering viktig?

Sertifisering av personell innen kvalitet- miljø og risikostyring. Hvorfor er akkreditert sertifisering viktig? Sertifisering av personell innen kvalitet- miljø og risikostyring Hvorfor er akkreditert sertifisering viktig? Hva er sertifisering? «Alle» kan i prinsippet foreta sertifisering «En sertifisering refererer

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering Transportkonferansen 2017 Ledelsessystemer, ISO-sertifisering Innhold - Kort info om Kiwa TI-Sertifisering - ISO 9000-familien, intensjon og oppbygging - Prosess- og risikobasert ledelsessystem, praktisk

Detaljer

Generell retningslinje for sertifisering. SC Dok. 041

Generell retningslinje for sertifisering. SC Dok. 041 Generell retningslinje for sertifisering SC Dok. 041 1 Introduksjon Disse bestemmelsene regulerer virksomhet relatert til sertifisering av bedrifters styringssystemer eller prosesser. Sertifiseringen omfatter

Detaljer

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014)

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) Veritech as Magnus Robbestad Kurs ISO 9001 :2015 1 Historien til ISO 9001 1988 1994 2000 2008 2015 1988 Dokumenterte prosedyrer 1994 2000 Risikobasert

Detaljer

PEFC N 07 Veiledning for notifisering av sertifiseringsorganer

PEFC N 07 Veiledning for notifisering av sertifiseringsorganer PEFC N 07 Veiledning for notifisering av sertifiseringsorganer Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 06 Prosedyrer for utvikling og revisjon av Norsk PEFC sertifisingssystem Skogsertifisering PEFC

Detaljer

Sertifisering av personell innen kvalitet og risikostyring

Sertifisering av personell innen kvalitet og risikostyring Sertifisering av personell innen kvalitet og risikostyring Godkjent kurs NFKR Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring QMCe og NFKR SoS Sammarbeid om Sertifisering Quality Managment Certification (QMCe)

Detaljer

ISO/DIS 45001, INNHOLD OG STRUKTUR. Berit Sørset, komiteleder, Norsk Industri

ISO/DIS 45001, INNHOLD OG STRUKTUR. Berit Sørset, komiteleder, Norsk Industri ISO/DIS 45001, INNHOLD OG STRUKTUR Berit Sørset, komiteleder, Norsk Industri ISO/DIS 45001:2016 Occupational health and safety managment systems Requirements with guidance for use Overordnet mål: forebygge

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Vårt mål Å gjøre ting riktig første gang!

Detaljer

Akkrediteringsdagen Vanlige avvik hos akkrediterte inspeksjonsorganer NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANERKJENNELSE

Akkrediteringsdagen Vanlige avvik hos akkrediterte inspeksjonsorganer NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANERKJENNELSE Akkrediteringsdagen 2015 Vanlige avvik hos akkrediterte inspeksjonsorganer Fordeling av type avvik gitt i 2014 35 30 29 25 23 20 15 15 15 16 18 16 10 5 0 6 5 2 10 0 1 10 7 4 8 8 1 4.1 Upartiskhet og uavhengighet

Detaljer

Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO/CD2 45001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR ARBEIDSMILJØ

Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO/CD2 45001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR ARBEIDSMILJØ Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO/CD2 45001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR ARBEIDSMILJØ Historie ISO 45001 2000 2007 2016 1. utgave OHSAS 18001:1999 Ny BS standard Oversatt til norsk Helse er tatt med Mer forenlig

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN APRIL 2015 Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22 42 44 64 E-post: post@kontrollbetong.no

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 2 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer:

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer: Ny ISO 9001:2015 Disclaimer: Presentasjon basert på draft versjon Subjektiv vurdering av endringer Subjektiv vurdering av hva som oppfattes som viktig Representerer ikke et sertifiseringsorgan Ny ISO 9001:2015

Detaljer

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby

Detaljer

PEFC N 07 Veiledning for notifisering av sertifiseringsorganer

PEFC N 07 Veiledning for notifisering av sertifiseringsorganer PEFC N 07 Veiledning for notifisering av sertifiseringsorganer Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 06 Prosedyrer for utvikling og revisjon av Norsk PEFC sertifiseringssystem Skogsertifisering

Detaljer

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling 2013-06-07 ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling GURI KJØRVEN, STANDARD NORGE Standard Norge Foto: Nicolas Tourrenc Styreleder Jan A. Oksum og adm. direktør Trine Tveter Privat, uavhengig

Detaljer

ISO standard for vurderingssprosesser

ISO standard for vurderingssprosesser Internasjonal kvalitetssikring innen det arbeidspsykologiske ISO standard for vurderingssprosesser Norsk Standards Frokostmøte 07.05.2013 v/sverre L. Nielsen Seniorrådgiver Norsk Psykologforening Norsk

Detaljer

PEFC N 04 Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorganer

PEFC N 04 Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorganer PEFC N 04 Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorganer Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 06 Prosedyrer for utvikling og revisjon av Norsk PEFC sertifisingssystem Skogsertifisering

Detaljer

Versjon datert 7. desember, 2015.

Versjon datert 7. desember, 2015. Versjon datert 7. desember, 2015. Endringer fra forrige versjon (3. desember, 2015) er markert med sort margstrek og gjelder presisering av Kartverkets plikt til å holde informasjon om søkers virksomhet

Detaljer

SLP deltakelse. Morten Bjørgen Norsk Akkreditering. Innhold. Definisjoner

SLP deltakelse. Morten Bjørgen Norsk Akkreditering. Innhold. Definisjoner SLP deltakelse Morten Bjørgen Norsk Akkreditering Innhold Definisjoner EAs SLP arbeidsgrupper SLP leverandører ISO/IEC 17025 og SLP deltakelse ILAC P9:1/2010 EA-4/18:2010 er Eksempel Definisjoner Ferdighetsprøving/Proficiency

Detaljer

Botnane Bedriftsutvikling AS

Botnane Bedriftsutvikling AS Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et miljøstyringssystem i henhold til kravene i denne standarden og fastslå hvordan den vil oppfylle

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn

Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn 4. utgave mars 2013 Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn 1 OMFANG Ordningen omfatter personellsertifisering av redningsmenn

Detaljer

DE VIKTIGSTE ENDRINGENE I NYE ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015

DE VIKTIGSTE ENDRINGENE I NYE ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 DE VIKTIGSTE ENDRINGENE I NYE ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 Oddmund Wærp Teknologisk Institutt email owa@ti.no Tlf. 934 60 292 TEKNOLOGISK INSTITUTT - HVEM VI ER Landsdekkende kompetansebedrift med hovedkontor

Detaljer

Fagdager Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten juni 2013

Fagdager Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten juni 2013 Fagdager 2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten 11.-12. juni 2013 Kvalitetssystem iht. ISO 9001:2008 for opplæringsvirksomheter og sakkyndige virksomheter kanskje ikke så skremmende som det høres ut?

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

3. Produktkategorier som skal dekkes av sertifisering

3. Produktkategorier som skal dekkes av sertifisering Sertifisering -merking Side 1 av 6 Kapittel : PCE 001 Gyldig fra: 2008-05-16 Utarbeidet av: FGE Godkjent av: JBB 1. Innledning Følgende retningslinjer gjelder for sertifiseringsarbeid vedr. (Treteknisk):

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering Rapport fra resertifisering Systemsertifisering 2015.02.02 2015.02.04 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene

Detaljer

SC Dok nr. 042 Retningslinjer for bruk av sertifikater og logoer

SC Dok nr. 042 Retningslinjer for bruk av sertifikater og logoer SC Dok nr. 042 Retningslinjer for bruk av sertifikater og logoer Revisjon nr. Revidert dato Endring Utarbeidet av Kontrollert og godkjent 0 26.12.2014 Utgitt for iverksetting Arve R. Pisani AHP AHP 1 31.01.2015

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Vedlegg 6. Samsvarsmatrise Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 01 Rev. dato: 10.10.2012 Side: 2 Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut ved søknad om Norsk

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

NS-EN ISO 19011:2011

NS-EN ISO 19011:2011 NS-EN ISO 19011:2011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer En kort gjennomgang Hva er nytt Hva er som før Innhold av standarden Spørsmål Marit P. Finsnes, NFKR, QMCe Torolf Paulshus, NFKR Godkjent

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering Rapport fra resertifisering Systemsertifisering 2016.04.26/27 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene til

Detaljer

Revisjon av FG-900 og FG-910

Revisjon av FG-900 og FG-910 Revisjon av FG-900 og FG-910 Bakgrunn Sertifiseringsområder Gjennomgang av praksiskrav Tilpasninger til utvikling av referanseregelverk (SAK10) Presisering og forenkling Erfaringer fra inspeksjoner FG-900

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Elektrotermografører for lavspenning

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Elektrotermografører for lavspenning Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Elektrotermografører for lavspenning DNV GL GL GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: +47 67 57 99 00. www.dnv GL GLgl.com Page

Detaljer

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak 1 NEK 405-4:2010 NEK NEK 405-4: 2010 Utkast Forslag til 1. utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Detaljer

Måling av informasjonssikkerhet ISO/IEC 27004:2016. Håkon Styri Seniorrådgiver Oslo,

Måling av informasjonssikkerhet ISO/IEC 27004:2016. Håkon Styri Seniorrådgiver Oslo, Måling av informasjonssikkerhet ISO/IEC 27004:2016 Håkon Styri Seniorrådgiver Oslo, 2017-11-29 Disposisjon Hvorfor måler vi, og hva måler vi? Måling av styringssystemet Hvordan beskrive en måling? Måling

Detaljer

NOR/308R T OJ L 92/08, p

NOR/308R T OJ L 92/08, p NOR/308R0305.00T OJ L 92/08, p. 17-20 Commission Regulation (EC) No 305/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum

Detaljer

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Kravene til miljøstyringssystem etter ISO 14001 4.1 Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre

Detaljer

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK Hvorfor? Ambisjon: Statnetts anleggsforvaltning skal reflektere god praksis iht. PAS 55 Økt presisjon

Detaljer

NS 477 Oppgaver, utdanning og sertifisering Ny revidert standard. Tilknytning til IIW-systemet for Internasjonal Sveiseinspektør

NS 477 Oppgaver, utdanning og sertifisering Ny revidert standard. Tilknytning til IIW-systemet for Internasjonal Sveiseinspektør NS 477 Oppgaver, utdanning og sertifisering Ny revidert standard. Tilknytning til IIW-systemet for Internasjonal Sveiseinspektør NDT-konferansen 2012 Hotel Scandic Bergen City 11.Juni 2012 v/siv.ing. Sverre

Detaljer

TILSYNSRAPPORT NR

TILSYNSRAPPORT NR statens jernbanetilsyn Iernb,3ne t,a(,b,,,, nyob Scandpower AS Teknisk kontrollorgan TILSYNSRAPPORT NR. 2013-07 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner 10 6 Andre

Detaljer

NOR/308R T OJ L 92/08, p

NOR/308R T OJ L 92/08, p NOR/308R0306.00T OJ L 92/08, p. 21-24 Commission Regulation (EC) No 306/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s Sjekkliste ISO vs. ISO 9001/94 Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet www.eurokompetanse.no Eurokompetanse a.s Øvre Linneslia 10 3400 LIER T.32840643 F.32842450 E-post: plb@eurokompetanse.no Revisjon

Detaljer

AKKREDITERINGSDAG MEDISINSKE LABORATORIER

AKKREDITERINGSDAG MEDISINSKE LABORATORIER AKKREDITERINGSDAG MEDISINSKE LABORATORIER 7. Desember 2017 Praktisk informasjon Utganger Toalett Lunsj 1 Agenda 10:00 10:20 Velkommen Informasjon fra NA Bente Skjetne og Hilde Angell Eid, NA 10:20 11:00

Detaljer

Erfaringer med innføring av styringssystemer

Erfaringer med innføring av styringssystemer Erfaringer med innføring av styringssystemer Kåre Presttun kaare@mnemonic.no Kåre Presttun Sivilingeniør fra NTH 1979 Jobbet med sikkerhet siden våren 1980 Har jobbet mye med standardisering Medlem av

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Vestskog SA og Sogn og Fjordane Skogeigarlag SA

Vestskog SA og Sogn og Fjordane Skogeigarlag SA 2 Systemsertifisering ISO 140011/PEFC FM 2015.04.20-23 Sertifiseringsomfang: Kjøp, sal og tenesteyting knytt til skog, skogprodukt og skogforvaltning i samsvar med Norsk PEFC Skogstandard for et bærekraftig

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer

Arbeidet i en working group. Charlotte Grøntved

Arbeidet i en working group. Charlotte Grøntved Arbeidet i en working group Charlotte Grøntved Agenda 1. Min bakgrunn 2. ERA WG SafeCert Oppgaver, arbeidsmetode, status 3. Arbeidet i gruppen 4. Lidt om det nye som kommer Bakgrunn Desember 2008: Statens

Detaljer

NOR/311D0765.bjaa OJ L 314/11, p. 36-40 COMMISSION DECISION of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the

NOR/311D0765.bjaa OJ L 314/11, p. 36-40 COMMISSION DECISION of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the NOR/311D0765.bjaa OJ L 314/11, p. 36-40 COMMISSION DECISION of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the training of train drivers, on criteria for the recognition

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking på renseanlegg

Akkreditering av prøvetaking på renseanlegg Akkreditering av prøvetaking på renseanlegg Nytt avløpsregelverk to år etter Utbygging og drift av renseanlegg Kursdagene på NTNU 8. 9. januar 2009 Siv.ing Ragnar Storhaug, Aquateam AS www.aquateam.no

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING Introduksjon Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr

Detaljer

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Renate Thoreid, senioringeniør Side 1 Internkontroll og Informasjonssikkerhet Krav i Personopplysningsloven 13 og 14 Krav i Personopplysningsforskriften

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem : Kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. : (standarden) Merk spesielt standardens bestemmelser om «Dokumentert informasjon» (pkt. 7.5). Alle

Detaljer

Nortic s underleverandører/ tjenester skal også etterleve disse vilkårene, der disse er en del av leveransen

Nortic s underleverandører/ tjenester skal også etterleve disse vilkårene, der disse er en del av leveransen 1. Sikring av integritet Nortic skal tilfredsstille kunder basert på de rammevilkår som er gitt for tjenesten gjennom forskrifter, veiledninger, standarder eller avtalt, samt regleringer gitt av Norsk

Detaljer

NOR/308R T OJ L 92/08, p

NOR/308R T OJ L 92/08, p NOR/308R0304.00 OJ L 92/08, p. 12-16 Commission Regulation (EC) No 304/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn.

Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn. Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn. Inkludert funn ifm EASA standardiseringspeksjon av Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse:

Detaljer

Måling av informasjonssikkerhet. Håkon Styri Seniorrådgiver Oslo,

Måling av informasjonssikkerhet. Håkon Styri Seniorrådgiver Oslo, Måling av informasjonssikkerhet Håkon Styri Seniorrådgiver Oslo, 2017-10-30 Disposisjon Hvorfor måler vi, og hva måler vi? Måling av styringssystemet Hvordan beskrive en måling? Måling av informasjonssikkerhet

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE

SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Notified Body number 0572 Side 1 av 5 Rev.nr 03 Dato 27.03.2014 Firmanavn: SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Postadresse: Firmaets representant/ ansvarlig: Stilling i firmaet: Merk at alle

Detaljer

ISO-sertifisering av sykehus og helseforetak.

ISO-sertifisering av sykehus og helseforetak. ISO-sertifisering av sykehus og helseforetak. Hva kreves for å bli ISO 9001-sertifisert? Nemko AS v/aage Hammerstad (revisjonsleder) Mandag 20. april 2009 aage.hammerstad@nemko.com www.nemko.com Nemko

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance VEIEN TIL GDPR: PLANLEGG DINE NESTE 12 MÅNEDER Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance Agenda Hvordan påvirker GDPR arbeid med informasjonssikkerhet Etterlevelse: plan for de neste

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standarder for - styringssystemer - arbeidsmiljø Prosjektleder Guri Kjørven Standard Norge 2010-03-10

Standarder for - styringssystemer - arbeidsmiljø Prosjektleder Guri Kjørven Standard Norge 2010-03-10 Standarder for - styringssystemer - arbeidsmiljø Prosjektleder Guri Kjørven Standard Norge 2010-03-10 Fagforbundet, 2010-03-10 1 Standarder Beskriver o et produkt, o en arbeidsprosess o et system Gir forslag

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING GENERELT Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN MAI 2008 Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22 42 44 64 E-post: post@kontrollbetong.no

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 7 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Rekrutteringspersonell

Rekrutteringspersonell Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Rekrutteringspersonell DNV GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: +47 67 57 99 00. www.dnvgl.com Reviewed by: Valid for: Revision:

Detaljer

ISO 55000-serien Asset management

ISO 55000-serien Asset management Guri Kjørven, 2013-01-18 ISO 55000-serien Asset management ISO 55000-serien Asset management 55000 Asset management - Overview, principles and terminology 55001 Asset management - Management systems -

Detaljer

NMKL kurs Prøvetaking Veterinærinstituttet 2.-3. desember 2015. Akkreditering av prøvetaking

NMKL kurs Prøvetaking Veterinærinstituttet 2.-3. desember 2015. Akkreditering av prøvetaking NMKL kurs Prøvetaking Veterinærinstituttet 2.-3. desember 2015 Akkreditering av prøvetaking Anne Grændsen agr@akkreditert.no Prøvetaking Standarder for samsvarsvurdering ISO/IEC 17025 Prøving & kalibrering

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS SAFER, SMARTER, GREENER

Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS SAFER, SMARTER, GREENER Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001 Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS 1 SAFER, SMARTER, GREENER Et nytt perspektiv For å sikre at kvalitetsstyring blir

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Revisjon av ISO 14001

Revisjon av ISO 14001 Miljø- og klimaforum, 4. juni 2014 Revisjon av ISO 14001 V/KNUT JONASSEN, STANDARD NORGE Hovedpunkter Styringssystemer: ISO 9001 og ISO 14001 Bakgrunnen for revisjonen Spesielle utfordringer Felles struktur

Detaljer

Elkontroll i bolig og næringsbygg

Elkontroll i bolig og næringsbygg NEK 405:2015 Samlet utgave Norsk elektroteknisk norm Elkontroll i bolig og næringsbygg Kompetansekrav, metode, eksamens- og sertifiseringsordning NEK har opphavsrett til denne publikasjon. Ingen del av

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT 1 NEK 405-2-1:2014 NEK 405-2-1:2014 2.utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell Del 2-1: Brannforebyggende elkontroll bolig Krav til personell o eksamensbevis o sertifiseringsordning

Detaljer

Krav til ledelse og kvalitet

Krav til ledelse og kvalitet Krav til ledelse og kvalitet - ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgskonferansen i Hordaland 11 mai 2017 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring

Detaljer

Procedure / Procedure 00 Håndbok for Kvalitet, Miljø og HMS / Manual for Quality, Environment and Safety

Procedure / Procedure 00 Håndbok for Kvalitet, Miljø og HMS / Manual for Quality, Environment and Safety KHMS dokumentasjon Kapittel 1 QHSE documentation Chapter 1 Procedure / Procedure 00 Håndbok for Kvalitet, Miljø og HMS / Manual for Quality, Environment and Safety Denne håndboken er / This manual is:

Detaljer

Innlegg Skognæringa og miljøet Stavanger/Sola, 12. januar 2011 Forstkandidat jan gjestang, revisjonsleder Det Norske Veritas

Innlegg Skognæringa og miljøet Stavanger/Sola, 12. januar 2011 Forstkandidat jan gjestang, revisjonsleder Det Norske Veritas Skogsertifisering hvorfor og hvordan Innlegg Skognæringa og miljøet Stavanger/Sola, 12. januar 2011 Forstkandidat jan gjestang, revisjonsleder Det Norske Veritas Levende Skog standarder for et bærekraftig

Detaljer