Innkalling til Generalforsamling Mandag 15. desember kl i klubbhuset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Generalforsamling Mandag 15. desember kl. 19.00 i klubbhuset"

Transkript

1 Medlemsblad Høsten 2008 Innkalling til Generalforsamling Mandag 15. desember kl i klubbhuset

2 GENERALFORSAMLING DESEMBER 2008 SAKSLISTE: 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap Kontingenter og avgifter 6. Orientering om mulig investering i portalkran 7. Budsjett Innstilling fra valgkomteen 9. Valg SAK 3. STYRETS ÅRSBERETNING FOR GENERALFORSAMLINGEN Foreningens ordinære generalforsamling ble avholdt i klubbhuset den 10. desember TILLITSMENN I PERIODEN HAR VÆRT: Styret: Formann Kristian Aareskjold Kasserer Geir Gundersen Styremedlem Arne Torsvoll (Sekretær og nestformann) Styremedlem Reidar Torsvik (Redaktør) Styremedlem.....Leif Inge Tytlandsvik (Webansvarlig) Varamedlem Ottar Bergsvik (Prosjekter) Varamedlem Kaj Bøhnke (Fellesrådet o.l.) Nestformannen har også fungert som havnesjef. Revisor: Stein Endresen Valgkomiteen: Formann Kjell Beier Medlem Odd Meling Medlem Alice Kjellevoll 3. ANSATTE: Driftsleder Helge Kleppa Driftsassistent Oddvar Olsen Driftsassistent Roar Bergsagel 4. STYREMØTER: Det er avholdt 8 styremøter i løpet av året. 5. BÅTPLASSER: Etterspørselen etter båtplass er meget stor i distriktet. Antall medlemmer Antall båtplasser Antall personer på venteliste VINTEROPPLAG: Det ble tatt opp 92 båter i vinteropplag sist vinter. 7. STYRETS PLANER AKTIVITETER I HAVNA: Det nye styret hadde som mål å fokuserer på disse sakene i 2008: Hvilken brygge skal skiftes neste gang? Sjekke slipputstyret i markedet. Vurdere eventuelle uheldige miljøutslipp i havna. Kontinuerlig vurdering av sikkerheten i havna. 2

3 Opprydding/fjerning av parkerte hengere uten registreringsnummer. Sende rekommandert brev til medlemmer som ikke har svart på henvendelse angående eierskap til båten som ligger i båtplassen. Sikkerhet i havna I henhold til tidligere planer står nå brygge B på tur for utskifting. Det arbeides med hvilke løsning som skal velger her. Den nye D - bryggen kom på plass i februar Monteringen gikk knirkefritt. Brygga ble klar til å ta imot båtene i slutten av februar. Det har også blitt tilrettelagt for noen nye plasser i havna. Alternativt slipputstyr er under vurdering i havna, flere løsninger kan være aktuelle. Det er ikke foretatt noen teknisk/økonomisk konklusjon ennå. Vurderingene rundt miljøutslipp er foretatt. Dette vil inngå i håndboka ved neste revisjon. Driften har jobbet med fjerning av tilhengere og oppdatering av eierskapet til båtene som ligger i plassene i havna. Det gjenstår fremdeles noe arbeid innen begge disse områdene. Arbeidet med sikkerheten i havna har hatt høy fokus. Brannslukningsutstyr er montert. Det er også laget en Sikkerhetsplakat som viser plasseringen av det forskjellig utstyret i havna. 8. TYVERI OG HERVERK: Driftsleder har kun registrert 4 rapporter om tyveri/hærverk i båtene i Ett innbrudd i en båt og tre mindre tyverier. 9. MEDLEMSINFORMASJON: Våre internettsider er flittig besøkt. Vi prøver hele tiden å gjøre disse bedre, og en del ting har skjedd i løpet av året. Ny informasjon vil bli lagt ut etter hvert. På hjemmesiden ligger kopi av medlemsblad og referat fra general forsamling og lignende. En ny versjon av hjemmesiden er under implementering. Driftsleder er tilgjengelig alle mandager mellom og i klubbhuset for praktiske spørsmål, ventelister, nøkler o.l. 10. HAVNEOMRÅDET GENERELT: Det er fremdeles for mange som parkerer ute på moloen. I forbindelse med brann i en av båtene vil dette hindre brannvesenet å komme ut med brannbilen. Heldigvis hadde ingen parkert på moloen da det brant i en av båtene på den ytterste piren. Brannvesenet fikk gjort sin jobb slik at ingen flere båter ble skadet. OTTAR BERGSVIK Varamedlem LEIF INGE TYTLANDSVIK Styremedlem ARNE TORSVOLL Nestformann/Sekretær KAJ BØHNKE Varamedlem REIDAR THORSVIK Styremedlem GEIR GUNDERSEN Kasserer KRISTIAN AARESKJOLD Formann 3

4 SAK 4. REGNSKAP 2008 Driftsinntekter 2007 Budsjett Budsjett 2009 Salgsinntekt 3100 MEDLEMSKONTINGENT , , KOMM HAVNEAVGIFT ,00 0, MIDLERTIDIG DØGNLEIE , , HAVNEAVGIFT , , VINTEROPPLAG SJØEN , , SLIPPING MEDLEMMER , , VINTEROPPLAG MEDLEMMER , , INNTEKTER UTRIGGERE , , ANDRE INNTEKTER , ,30 Sum Salgsinntekt , ,30 Sum Driftsinntekter , , , ,00 Driftskostnader Lønnskostnad 5000 LØNN , , Lønn Fast , , BEREGNEDE FERIEPENGER , , Feriepenger over 60 år 3 377, , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , Arbeidsgiveravgift, differanse 0, , ARB.G.AVG. AV BER. FP 7 442, , Kontorgodtgjørelse 0, , Yrkesskadeforsikring 4 355, , Sosiale kostnader 7 500, ,00 Sum Lønnskostnad , , , ,00 Avskrivning varige driftsmidl./immatriel 6010 ORDINÆRE AVSKRIVNINGER , ,00 Sum Avskrivning varige driftsmidl./immatriel , , , ,00 Annen driftskostnad Resultatregnskap 4360 Frakt, toll og spedisjon 831,00 0, KONTORGODTGJØRELSE ,62 0, STRØM , , Alarmovervåkning 4 336, , KJØP NØKLER 0, , LEIE AV KRAN , , Containerleie/tømming , , Annen leiekostnad 750,00 0, LEIE KOMMUNEN , , Arbeidsklær og verneutstyr 0, ,00 4

5 6591 DRIFT-VEDL.KLUBBHUS-HAVN 5 961, , UTGIFTER UTRIGGERE , , DRIFTSUTGIFTER HAVN , , REGNSKAPSHONORARER , , EDB-UTGIFTER 1 187, , Annen fremmed tjenester 0, , KONTORREKVISITA , , Trykksaker , , Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 798,00 698, TELEFON 2 961, , TELEFON STATENS SATS 2 800,00 0, Telefon trekkpliktig 500, , PORTO , , BILGODTGJØRELSE 5 368, , Parkometer / bompenger fri 0,00 26, ANNONSER REKLAME 675,00 687, KONTINGENTER 600,00 600, GAVER 1 540, , FORSIKRINGER , , OFF AVGIFTER , , GEBYRER 804, , DIVERSE UTGIFTER 0, ,00 Sum Annen driftskostnad , , , ,00 Sum Driftskostnader , , , ,00 Sum Driftsresultat , , , ,00 Finansinntekter Annen renteinntekt Sum Annen renteinntekt , ,18 Annen finansinntekt Sum Annen finansinntekt 0, ,88 Sum Finansinntekter , , , ,00 Finanskostnader Annen rentekostnad Sum Annen rentekostnad 93,15 525,00 Annen finanskostnad Sum Annen finanskostnad 0, ,00 Sum Finanskostnader 93, ,00 Sum Finansresultat , ,06 Årsresultat , , , ,00 5

6 Balanse Eiendeler Anleggsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 1110 KLUBBHUS , , MASTHUS , , SERVICE BYGG , , KLUBBHUS , , Garasje , ,00 Sum Tomter, bygninger o.a. fast eiendom , ,00 Maskiner og anlegg 1200 BÅT LBA 432 1,00 1, Traktor , , UTSTYR HAVN 1,00 1, BÅTHAVNKRAN 1,00 1,00 Sum Maskiner og anlegg , ,00 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm 1120 PIR , , FLYTEBRYGGE , , TV-Overvåkingsanlegg , , Brygge F , , Brygge K , , Brygge D 0, ,42 Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm , ,00 Sum Anleggsmidler , ,00 OMLØPSMIDLER Kundefordringer Sum Kundefordringer , ,09 Andre fordringer Sum Andre fordringer , ,00 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1900 KASSE 5 000, , SR-BANK , , SR-BANK , , BANKKTO , , Bank SEK 0,00-38, SKATTETREKK , ,01 Sum Bankinnskudd, kontanter og lignende , ,89 Sum Omløpsmidler , ,98 Sum Eiendeler , ,98 6

7 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Selskapskapital 2000 EGENKAPITAL , ,47 Sum Selskapskapital , ,47 Annen egenkapital Resultat 0, ,09 Sum Annen egenkapital 0, ,09 Sum Egenkapital , ,56 Gjeld Leverandørgjeld 2400 LEVERANDØRER , , Hjelpekonto Leverandør ,95 0,00 Sum Leverandørgjeld , ,00 Skyldig offentlige avgifter 2600 TRUKKET SKATTETREKK , , 2770 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVG , , PÅLØPT ARB.G.AVG FERIEP , ,85 Sum Skyldig offentlige avgifter , ,87 Annen kortsiktig gjeld 2919 AVREGNING LØNN 1, , SKYLDIG FERIEPENGER , , Påløpt Fri telefon 0, ,00 Sum Annen kortsiktig gjeld , ,55 Sum Gjeld , ,42 Sum Egenkapital og gjeld , ,98 7

8 Avskrivninger Bokført Nedskrevet Årets Nedskrevet kostpris verdi Tilgang avskrivning verdi Sats % 1110 Klubbhus % 1111 Masthus % 1112 Servicebygg % 1113 Klubbhus % 1114 Garasje % 1120 Pir % 1121 Flytebrygge % 1123 TV-Overvåkingsanlegg % 1124 Brygge F % 1125 Brygge K % 1126 Brygge D % 1200 Båt % 1201 Traktor % Utstyr havn % 1271 Båthavn kran % Årets avskrivninger D/

9 SAK 5. Kontingenter og avgifter 2008 FASTE AVGIFTER 2009 Ventelistemedlemmer kr 525 Aktive og passive medlemmer kr 525 Båtavgift (pr. meter båtlengde) kr 75 Bryggeavgift flytebrygge og bøyeplass (pr. meter brygge) kr 800 Bryggeavgift pir, S-bryggen (pr. meter brygge) kr 1150 Strøm (inntil 250W) pr. halvår kr 1250 LEIE AV OPPLAGSPLASS PÅ LAND (Priser gjelder for både motor- og seilbåter og inkluderer transport opp/ut/lagringsavgift/lån av høytrykksspyler) t.o.m. 8,0 meter endres fra kr 1050 til kr 1300 t.o.m.10,0 meter endres fra kr 1500 til kr 1900 Større enn 10 meter endres fra kr 1950 til kr 2450 Tilleggsavgift for ikke medlemmer pr. løft endres fra kr 750 til kr 1250 MIDLERTIDIG LEIE AV BÅTPLASS Månedsleie (båt t.o.m. 8,0 meter) april oktober kr 450 Månedsleie (større enn 8,0 meter) april oktober kr 900 Vinteropplag på sjøen (t.o.m. 8,0 meter) f.o.m kr 1500 Vinteropplag på sjøen (større enn 8,0 meter) f.o.m kr 2100 NØKKELDEPOSITUM Nøkkel til port, mastekran, mastehus, avfallscontainer, båttralle og toalett kr 200 Nøkkel til strømboks kr 100 Dusjnøkkel kr 200 INNSKUDD UTRIGGER (NEDSKRIVES OVER 10 ÅR) Små utriggere 6 m (for båt inntil 8 m lengde) kr Store utriggere 8 m (for båt 8 11 m lengde) kr Store utriggere 10 m (for båt 8 12 m lengde) kr Ekstra store utriggere og brygge K kr Pir på S-bryggen kr Det tas forbehold om mulige prisendringer vedrørende slipping/vinteropplag på land. INN OG UTMELDING GJENNOM ÅRET Periode Avgifter som må betales ved innmelding 1. jan. 31 juli Kontingent, båtavgift og bryggeavgift 1. aug. 30 sept. Kontingent, 1/2 båtavgift og 1/2 bryggeavgift 1. okt. 31. des. Kontingent Periode Avgifter som refunderes ved utmelding 1. jan. 30. apr. Båtavgift og bryggeavgift 1. mai 30 juni 1/2 båtavgift og 1/2 bryggeavgift 1. juli. 31. des. Intet 9

10 SAK 9. Innstilling fra valgkomiteen STYRET: Formann: Kristian Aareskjold (gjenvalg) Kasserer: Grete Breisteinslien Olsen (ny) Styremedlem: Arne Torsvoll (ikke på valg) Styremedlem: Reidar Thorsvik (gjenvalg) Styremedlem: Leif Inge Tytlandsvik ( ikke på valg) Varamedlem: Kaj Bøhnke (gjenvalg) Varamedlem; Ottar Bergsvik (gjenvalg) Revisor: Stein Endresen (gjenvalg) Valgkomiteen: Medlem Alice Kjellevoll (gjenvalg) Medlem Kjell Beier (Gjenvalg) Medlem Odd Meling (Gjenvalg) KONTAKTINFORMASJON ÅPNINGSTIDER: Klubbhuset er betjent mandag kl (stengt på bevegelige helligdager) Telefon: Telefaks: BESØKSADRESSE: Lundsvågen, Hundvåg POSTADRESSE: Postboks 80, 4086 Hundvåg ELEKTRONISK POST: Merk at epost ikke leses hver dag. Normal responstid er innen en uke. DRIFTSLEDER: WEB-ANSVARLIG: 10

11 Alltid til tjeneste - 24 timer i døgnet! Stangeland Kran er et av Norges største og mest moderne kran- og transportfirma, med allsidig og topp moderne utstyrspark, og ca 140 dyktige medarbeidere. Våre arbeidsområder er bl.a. montering for bygg og anleggsindustri, oljeindustri og landbasert prosess industri. Enten oppdraget er stort eller lite - vi tar det som en utfordring å lage et kvalitetsprodukt til riktig tid og pris. STANGELAND

12 Båtpussen gjøres komfortabelt på Hunstein. Lette aluminiumstellinger med trelemmer i den høyde som passer dine arbeidsoppgaver. Dette gir effektivt og komfortabelt arbeid på alle typer skrog. Naustvik Slip & Båtbyggeri Hunstein 47, Telefon: Mobil:

13 Din kommunikasjon og navigasjonspartner Your communication and navigation partner Postboks 3023, Hillevåg 4095 Stavanger Hillevågsveien Stavanger, Norway Telefon Faks

14 PÅ SKAGENKAIEN I OVER 70 ÅR SKIPSHANDEL ETABL Skagenkaien 22, 4006 Styavanger Tlf Fax

15 P PROff DYKK AS Din undervannsentreprenør Sveising, Inspeksjon, (video og foto), ROV, Prosjektering, Alle former for anleggsdykking, Konsulenttjenester. Tlf Faks Vakttlf NorSea Base, Bygg 6, Dusavik, Sothammar Geilen Stavanger 15

16 START BÅTSESONGEN HOS OSS... - STØRST UTVALG! - BESTE PRISER! JAMA MARINA AS «Båt-utstyreren» SJEKK TILBUDENE HOS Sandviksvn. 8(tidl. Racine), Stavanger Tlf DIESEL - BENSIN - VANN - SMØREMIDLER Åpent alle dager fra 1. april til 1. oktober: Mandag - fredag , Lørdag Søndag (Fra 1. oktober til 1. april: Mandag - fredag Lørdag , Søndag stengt) Døgnåpne kortpumper VASSØY BUNKRINGSSTASJON 4076 Vassøy - Telefon:

17 Alt innen båtskader Vi har utvidet styrken og ansatt to mekanikere. Vi kan ta imot alt innen mekanisk arbeid og maskinering. Service på motor, drev, aksling og elektrisk. VI UTFØRER FØLGENDE: Alt innen glassfiberskader Grunnstøtningsskader Ombygging Trearbeid Lakkering Båtpleie Riggarbeid Oppgradering av båter Forsikringsskader Vi legger vekt på service, kvalitet og fornøyde kunder! Stavanger Plast Service AS Nedre Vågen Hundvåg Tlf /mob

18 Presisjonskutter GOP 10.8 Slip, kutt, skrap med en og samme maskin! Effekt 195 W, hendig og lett pga ny batteri teknologi. Oppladet på 30 minutter, 2 Lithium batterier x 1,3Ah Justerbar vinkel på 240 gr og variabel hastighet for ulike oppgaver. STORT UTVALG AV TILBEHØR! Tilbud ut året Før 2599,- NÅ 1799,- 18

19 POLERMASKIN FIXIT 1200 watt o/min. Slipedisk 180 mm Ø. Leveres i plastkoffert med påføringssvamp og polerhette. Før 699,- NÅ Spesialtilbud for Lundsvågen Båtforening's medlemmer 499,- HUNDVÅG JERN OG FARGE A/S HUNDVÅGSENTERET I HUNDVÅGKROSSEN TLF:

20 Returadresse: Lundsvågen Båtforening, Postboks 80, 4086 Hundvåg Adresse: Ullsnesveien 44, Hundvåg Telefon: Faks: Reparasjon Service Vedlikehold Salg av motorer Førstehjelp Delesalg www. rogaland-lystbaatservice.no IVECO MOTORS Ford Mermaid

Innkalling til. Generalforsamling Mandag 14. desember kl. 19.00 i klubbhuset

Innkalling til. Generalforsamling Mandag 14. desember kl. 19.00 i klubbhuset Innkalling til Generalforsamling Mandag 14. desember kl. 19.00 i klubbhuset Medlemsblad Høsten 2009 GENERALFORSAMLING DESEMBER 2009 SAKSLISTE: Sak 1. Valg av møteleder og referent Sak 2. Godkjenning av

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på Telemark Bilruter, Strømdaljordet 1, Skien, tirsdag 11. mars kl. 19:00. OBS! Parkering av biler skal

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Årsmøte. 8. mars 2012, Hansons Minde

Årsmøte. 8. mars 2012, Hansons Minde Årsmøte 8. mars 2012, Hansons Minde Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen 3. Godkjenne sakliste og forretningsorden. 4. Velge: a. Dirigent b. Sekretær c. Representanter

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer