Innkalling til. Generalforsamling Mandag 14. desember kl i klubbhuset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til. Generalforsamling Mandag 14. desember kl. 19.00 i klubbhuset"

Transkript

1 Innkalling til Generalforsamling Mandag 14. desember kl i klubbhuset Medlemsblad Høsten 2009

2 GENERALFORSAMLING DESEMBER 2009 SAKSLISTE: Sak 1. Valg av møteleder og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Styrets Årsberetning Sak 4. Regnskap Sak 5. Orientering om Brygge B og videre planer i havna Sak 6. Kontingenter og avgifter Sak 7. Budsjett Sak 8. Forslag/saker som skal forelegges generalforsamlingen Sak 9. Valg SAK 3. STYRETS ÅRSBERETNING FOR GENERALFORSAMLINGEN Foreningens ordinære generalforsamling ble holdt i klubbhuset den 15. Desember I tillegg til styret møtte 29 medlemmer. 2. FORENINGENS TILLITSMENN. Styret: Formann Kristian Aareskjold Kasserer Grete Olsen (Gikk ut av styret våren 2009) Sekretær Reidar Thorsvik Styremedlem Arne Torsvoll Styremedlem Leif Inge Tytlandsvik Varamedlem Ottar Bergsvik.... (Overtok som kasserer 1. mai 2009) Varamedlem Kaj Bøhnke Revisor: Stein Endresen Valgkomiteen: Formann Kjell Beier Medlem Odd Meling Medlem Alice Kjellevoll 3. ANSATTE: Driftsleder Helge Kleppa Driftsassistent Oddvar Olsen Driftsassistent Tor Hope 4. STYREMØTER: Det er i løpet av året holdt 8 styremøter. 5. BÅTPLASSER: Det er fortsatt stor etterspørsel etter båtplasser. Antall medlemmer: 764 Antall båtplasser: 639 Venteliste: VINTEROPPLAG: Det ble tatt opp 85 båter i vinteropplag sist vinter. 7. ARBEIDER I HAVNEN: Brygge B vil bli skiftet ut i løpet av vinte ren. Det laget festebraketter og er ellers klargjort for utskifting av bryggen. Det er satt opp gjerde og port foran fly tebryggen langs moloen. Det er foretatt vedlikehold og maling av bygninger. Utriggere er blitt reparert og sveiset. Brygge H og K er inspisert og dårlige for tøyninger er skiftet. Det er satt opp port foran spilloljetanken. Det er lagt gulv til hems i garasjen. Det er solgt unna en del gammelt bryg gemateriell fra D-bryggen. 8. ANSKAFFELSER. Det er kjøpt inn tralle for transport av tyngre gjenstander. Trallen er plassert ved porten og er låst med portnøkkelen. Ny arbeidsbåt er anskaffet. 2

3 9. ANDRE SAKER. Leieavtalen med Stavanger kommune er gått ut. Det skal forhandles frem ny leieavtale. Stavanger Båtforeningers Fellesråd har opprettet et forhandlingsutvalg. Kaj Bøhnke fra Lundsvågen Båtforening er sammen med Magne Tangerås, SMBF og Terje Løland, JB med i utvalget. Kaj Bøhnke er formann i utvalget. 142 medlemmer svarte på spørreundersøkelsen om portalkran som ble lagt ut på nettet. Den ble fjernet 8. Februar % var interessert i å ha tilgang til portalkran. 28% ønsket å landsette båten i Lundsvågen. 9% ønsket å beholde dagens ordning. Det ble på grunnlag av dette vedtatt å foreslå investering i portalkran på Generalforsamlingen Styret finner det naturlig at regnskapsåret følger kalenderåret. Men det forutsetter at generalforsamlingen flyttes til våren. Styret har vedtatt at det legges frem forslag til generalforsamlingen 2009 om at generalforsamlingen for 2010 legges til våren HAVNEOMRÅDET GENERELT: Styret foretok i vår en runde i havnen for å se på forholdene. Det var en del forhold som ble påpekt: Det ligger en del vrak når det gjelder joller og gummibåter. Flere brannslukningsapparater var fjernet og redningsringer var revet av. De som bruker trapp eller kasser for å komme opp i båtene, må lagre disse så de ikke hindrer ferdsel på bryggene. Det er blitt laget plattformer av forskjellige typer på trekanten innerst på utriggerne. Styret har diskutert om dette skal tillates. I tilfelle må byggverkene standardiseres. Det er fortsatt noen som parkerer på moloen. Parkeringsvakten er ofte på besøk, så det kan koste dyrt å gå fra bilen på moloen. Det er viktig at moloen er fri for parkerte kjøretøyer i til felle utrykningskjøretøyer må ut på moloen. Kommunens representanter har vært på befaring i havnen. De har bemerket at havnen holder høy standard. KRISTIAN AARESKJOLD Formann ARNE TORSVOLL Styremedlem OTTAR BERGSVIK Kasserer STÅLE TYTLANDSVIK Styremedlem REIDAR THORSVIK Sekretær KAJ BØHNKE Varamedlem

4 SAK 4. REGNSKAP 2009 Driftsinntekter 2009 Budsjett Budsjett 2010 Salgsinntekt 3100 Medlemskontingent , , Midlertidig døgnleie , , Havneavgift , , Vinteropplag sjøen , , Slipping medlemmer , , Vinteropplag medlemmer , , Inntekter utriggere , , Andre inntekter , ,30 Sum Salgsinntekt , ,30 Sum Driftsinntekter , , , ,00 Driftskostnader Lønnskostnad 5000 Lønn , , Lønn Fast , , Overtid 3 764,00 0, Beregnede feriepenger , , Feriepenger over 60 år 3 181, , Arbeidsgiveravgift , , Arbeidsgiveravgift, differanse 0, , Arb.g.avg. av ber. fp 7 933, , Kontorgodtgjørelse , , Yrkesskadeforsikring 4 841, , Sosiale kostnader , ,00 Sum Lønnskostnad , , , ,00 Avskrivning varige driftsmidl./immatriel Resultatregnskap 6010 Ordinære avskrivninger , ,00 Sum Avskrivning varige driftsmidl./immatri , , , ,00 Annen driftskostnad 6340 Strøm , , Renhold 3 364,81 0, Alarmovervåkning 8 508, , Kjøp nøkler 0, , Leie av kran , , Containerleie/tømming , , Leie kommunen , , Arbeidsklær og verneutstyr 2 175, , Driftvedl.klubbhus-hav 0, , Utgifter utriggere , , Driftsutgifter havn , ,05 4

5 6702 Regnskapshonorar , , Edb-utgifter 4 141, , Data utgifter ,50 0, Annen fremmed tjenester 0, , Kontorekvisita 7 540, , Trykksaker , , Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 698,00 698, Telefon 7 239, , Telefon statens sats 1 000,00 0, Telefon trekkpliktig 8 648, , Porto , , Bilgodgjørelse 2 709, , Parkometer / bompenger fri 13,00 26, Annonser reklame 3 681,50 687, Kontingenter 600,00 600, Gaver 499, , Forsikringer , , Off. avgifter 3 403, , Gebyrer 1 290, , Andre utgifter 1 586,00 0, Diverse utgifter 399, , Øreavrunding -0,60 0,00 Sum Annen driftskostnad , , , ,00 Sum Driftskostnader , , , ,00 Sum Driftsresultat , , ,00 Finansinntekter Annen renteinntekt 8050 RENTEINNTEKTER , , ,00 Sum Annen renteinntekt , ,18 Annen finansinntekt 8060 Valutagevinst 0, ,88 Sum Annen finansinntekt 0, ,88 Sum Finansinntekter , , ,00 Finanskostnader Annen rentekostnad 8150 Renteutgifter 12,04 525,00 Sum Annen rentekostnad 12,04 525,00 Annen finanskostnad 8152 Renter/purregebyr leverandører 2, ,00 Sum Annen finanskostnad 2, ,00 Sum Finanskostnader 14, ,00 Sum Finansresultat , ,06 Ordinært resultat før skattekostnad , ,09 Ordinært resultat , ,09 Årsresultat , , , ,00 5

6 Balanse Eiendeler Anleggsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 1110 Klubbhus , , Masthus , , Service bygg , , Klubbhus , , Garasje , ,00 Sum Tomter, bygninger o.a. fast eiendom , ,00 Maskiner og anlegg 1200 Båt LBA 432 1,00 1, Traktor , , Utstyr havn 1,00 1, Båthavnkran 1,00 1,00 Sum Maskiner og anlegg , ,00 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm 1120 Pir , , Flytebrygge , , TV-Overvåkingsanlegg , , Brygge F , , Brygge K , , Brygge D , ,42 Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, konto , ,00 Sum Anleggsmidler , ,00 Omløpsmidler Kundefordringer 1501 Hjelpekonto Kunder ,00 0, Tilgode renter , ,09 Sum Kundefordringer , ,09 Andre fordringer 1700 Forskuddsbetalt leiekostnad , ,00 Sum Andre fordringer , ,00 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1900 Kasse 5 000, , SR-Bank , , SR-Bank , , Bankkto , , Bank SEK 2 417,23-38, Skattetrekk , ,01 Sum Bankinnskudd, kontanter og lignende , ,89 Sum Omløpsmidler , ,98 Sum Eiendeler , ,98 6

7 Egenkapital og gjeld Egenkapital Selskapskapital 2000 Egenkapital , ,47 Sum Selskapskapital , ,47 Annen egenkapital Resultat , ,09 Sum Annen egenkapital , ,09 Sum Egenkapital , ,56 Gjeld Leverandørgjeld 2400 Leverandører , ,00 Sum Leverandørgjeld , ,00 Skyldig offentlige avgifter 2600 Trukket skattetrekk , , Betalt skattetrekk ,00 0, Skyldig arbeidsgiveravg , , Påløpt arbeidsgiveravg. feriep , ,85 Sum Skyldig offentlige avgifter , ,87 Annen kortsiktig gjeld 2918 Refusjon av div utlegg 4 000,00 0, Avregning lønn , , Skyldig feriepenger , , Utbetalt feriepenger ,65 0, Påløpt Fri telefon , ,00 Sum Annen kortsiktig gjeld , ,55 Sum Gjeld , ,42 Sum Egenkapital og gjeld , ,98 7

8 Avskrivninger Bokført Nedskrevet verdi Årets Nedskrevet verdi Sats % kostpris avskriving Klubbhus % 1111 Mastehus % 1112 Servicebygg % 1113 Klubbhus % 1114 Garasje % 1120 Pir % 1121 Flytebrygge % 1123 TV overvåkningsanlegg % 1124 Brygge F % 1125 Brygge K % 1126 Brygge D % 1200 Båt % 1201 Traktor % 1250 Utstyr havn % 1271 Båthavn kran %

9 SAK 5. Orientering om Brygge B og vidrer planer i havna: Det vil bli gitt en muntlig orientering om status og fremdrift vedr. den planlagte utskifting av brygge B under møtet. Øvrige planlagte investeringer i havna kommende driftsår er: Utskifting brygge B: kr Oppgradering klubbhus (gulv) kr Oppgradering el.anlegg (S-brygga) kr Som kjent pågår det drøftelser med Stavanger kommune vedr. de kommunale båthavners fremtid. Et av alternativene kan bli at kommunen overtar driften. Et annet alternativ kan bli at driften fortsatt ivaretas av båtforeningenes valgte tillitsmenn, men at reglene for drift- og standarden i havnene tilpasses dagens krav. Usikkerheten omkring fremtidig driftsform og mulige investeringskonsekvenser (miljø, universell utforming etc.) gjør at Styret vil anbefale å legge planen om investering i Portalkran på is inntil videre. SAK 6. Kontingenter og avgifter 2010 (uendret fra i fjor) FASTE AVGIFTER 2009 Ventelistemedlemmer kr 525 Aktive og passive medlemmer kr 525 Båtavgift (pr. meter båtlengde) kr 75 Bryggeavgift flytebrygge og bøyeplass (pr. meter brygge) kr 800 Bryggeavgift pir, S-bryggen (pr. meter brygge) kr 1150 Strøm (inntil 250W) pr. halvår kr 1250 LEIE AV OPPLAGSPLASS PÅ LAND (Priser gjelder for både motor- og seilbåter og inkluderer transport opp/ut/lagringsavgift/lån av høytrykksspyler) t.o.m. 8,0 meter kr 1300 t.o.m.10,0 meter kr 1900 Større enn 10 meter kr 2450 Tilleggsavgift for ikke medlemmer pr. løft kr 1250 MIDLERTIDIG LEIE AV BÅTPLASS Månedsleie (båt t.o.m. 8,0 meter) april oktober kr 450 Månedsleie (større enn 8,0 meter) april oktober kr 900 Vinteropplag på sjøen (t.o.m. 8,0 meter) f.o.m kr 1500 Vinteropplag på sjøen (større enn 8,0 meter) f.o.m kr 2100 NØKKELDEPOSITUM Nøkkel til port, mastekran, mastehus, avfallscontainer, båttralle og toalett kr 200 Nøkkel til strømboks kr 100 Dusjnøkkel kr 200 INNSKUDD UTRIGGER (NEDSKRIVES OVER 10 ÅR) Små utriggere 6 m (for båt inntil 8 m lengde) kr Store utriggere 8 m (for båt 8 11 m lengde) kr Store utriggere 10 m (for båt 8 12 m lengde) kr Ekstra store utriggere og brygge K kr Pir på S-bryggen kr Det tas forbehold om mulige prisendringer vedrørende slipping/vinteropplag på land. 9

10 INN OG UTMELDING GJENNOM ÅRET Periode Avgifter som må betales ved innmelding 1. jan. 31 juli Kontingent, båtavgift og bryggeavgift 1. aug. 30 sept. Kontingent, 1/2 båtavgift og 1/2 bryggeavgift 1. okt. 31. des. Kontingent Periode Avgifter som refunderes ved utmelding 1. jan. 30. apr. Båtavgift og bryggeavgift 1. mai 30 juni 1/2 båtavgift og 1/2 bryggeavgift 1. juli. 31. des. Intet SAK 7. Budsjett Se sak 4 regnskap. SAK 8. Forslag til endring av lover/vedtekter: FORSLAG TIL ENDRING AV LOVER/VEDTEKTER: Følgende forslag til endring av våre lover/vedtekter vil bli lagt frem på årets generalforsamling : GENERALFORSAMLING: Gjeldende lover for Lundsvågen Båtforening fastlegger at ordinær generalforsamling skal avholdes årlig innen 15. desember. Av dette følger at vi nå har "avvikende" drifts- og regnskapsår; d.v.s , noe som er upraktisk. Styret vil foreslå at både drifts- og regnskapsåret følger kalenderåret, og at våre lover vedr. Generalforsamling endres til: "Foreningens drifts- og regnskapsår følger kalenderåret. Ordinær generalforsamling avholdes innen det påfølgende kalenderår". JOLLER I KOMMUNALE BÅTHAVNER: Lundsvågen Båtforening er en kommunal båthavn. Joller representerer etter hvert en utfordring hva gjelder bruk- og oppbevaring. Vi bør ha samme regler hos oss som i andre kommunale båthavner. Etterfølgende bestemmelser for Joller i kommunale båthavner foreslås derfor tatt inn som tillegg(vedtekt) til foreningens lover med følgende ordlyd : Særbestemmelser for Joller i kommunale båthavner Med joller menes slepejoller med maksimal lengde på 12 fot. Andre båter skal ha egen båtplass Dersom forholdene ligger til rette for det, kan foreningen tillate fortøyning av joller på tvers, aktenfor båten, dog innenfor egen båtplass Jollen skal være merket med foreningens medlemsoblat Foreningens lagringsplass på land er kun for joller som brukes regelmessig 10

11 SAK 9. Innstilling fra valgkomiteen STYRET: Formann: Kristian Aareskjold (gjenvalg) Kasserer: Ottar Bergsvik (ny) Styremedlem: Arne Torsvoll (gjenvalg) Styremedlem: Reidar Thorsvik (ikke på valg) Styremedlem: Tor Sund (ny) Varamedlem: Aage Andersen (ny) Varamedlem; Kaj Bøhnke (gjenvalg) Revisor: Stein Endresen (gjenvalg) VALGKOMITEEN: Medlem Alice Kjellevoll (gjenvalg) Medlem Kjell Beier (Gjenvalg) Medlem Odd Meling (Gjenvalg) KONTAKTINFORMASJON ÅPNINGSTIDER: Klubbhuset er betjent mandag kl (stengt på bevegelige helligdager) Telefon: Telefaks: BESØKSADRESSE: Lundsvågen, Hundvåg POSTADRESSE: Postboks 80, 4086 Hundvåg ELEKTRONISK POST: Merk at epost ikke leses hver dag. Normal responstid er innen en uke. DRIFTSLEDER: WEB-ANSVARLIG: 11

12 Alltid til tjeneste - 24 timer i døgnet! Stangeland Kran er et av Norges største og mest moderne kran- og transportfirma, med allsidig og topp moderne utstyrspark, og ca 140 dyktige medarbeidere. Våre arbeidsområder er bl.a. montering for bygg og anleggsindustri, oljeindustri og landbasert prosess industri. Enten oppdraget er stort eller lite - vi tar det som en utfordring å lage et kvalitetsprodukt til riktig tid og pris. STANGELAND

13 PÅ SKAGENKAIEN I OVER 70 ÅR SKIPSHANDEL ETABL Skagenkaien 22, 4006 Stavanger Tlf Fax

14 14

15 Din kommunikasjon og navigasjonspartner Your communication and navigation partner Postboks 3023, Hillevåg 4095 Stavanger Hillevågsveien Stavanger, Norway Telefon Faks

16 P PROff DYKK AS Din undervannsentreprenør Sveising, Inspeksjon, (video og foto), ROV, Prosjektering, Alle former for anleggsdykking, Konsulenttjenester. Tlf Faks Vakttlf NorSea Base, Bygg 6, Dusavik, Sothammar Geilen Stavanger 16

17 17

18 18

19 Presisjonskutter GOP 10.8 Slip, kutt, skrap med en og samme maskin! Effekt 195 W, hendig og lett pga ny batteri teknologi. Oppladet på 30 minutter, 2 Lithium batterier x 1,3Ah Justerbar vinkel på 240 gr og variabel hastighet for ulike oppgaver. STORT UTVALG AV TILBEHØR! Tilbud ut året Før 2599,- NÅ 1799,- 19

20 POLERMASKIN FIXIT 1200 watt o/min. Slipedisk 180 mm Ø. Leveres i plastkoffert med påføringssvamp og polerhette. Før 699,- NÅ Spesialtilbud for Lundsvågen Båtforening's medlemmer 499,- HUNDVÅG JERN OG FARGE A/S HUNDVÅGSENTERET I HUNDVÅGKROSSEN TLF:

21 HUNDVÅG BÅT OG Å KAROSSERI Å AS Hundvågveien 31 - Tlf Faks Mail: - Reparasjoner av plast/glassfiber og gelcoatskader Båtelektrisk Montering og salg av div. utstyr 21

22 Er du på utkikk etter båt? SpareBank 1 SR-Bank kan tilby deg svært gunstige betingelser på ditt båtlån. Ta kontakt i dag for et tilbud, ring eller se Bank. Forsikring. Og deg. 22

23 23

24 Returadresse: Lundsvågen Båtforening, Postboks 80, 4086 Hundvåg

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 9. juni

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer