JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014"

Transkript

1 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner. JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

2 2 PERSONALET I BARNEHAGENVÅR JOSEFINE Månepalasset: Lorena, Amalie, Knut Vegard og Arlene JOSEFINE Kapellveien 25, 0487 Oslo (styrer) (Solslottet) (Månepalasset) (Småsolene) Hjemmeside: E-post styrer: E-post Månepalasset: E-post Solslottet: Småsolene: Thomas, Linda og Sylwia Kontoret: Synnøve Solslottet: Anne, Ann Kristin, Knut Vegard, Synnøve og Arlene Barnehageåret 2013/2014 Samarbeidsutvalget (SU) Nana Buraas (Michael-Månepalasset og Helena Småsolene) Anders Brunland (Ingeborg-Månepalasset) Anne U. Sandstø (Ped.leder Solslottet) Thomas Sandviken (Ped.leder Småsolene) Hanne Klamerholm (Eier) Vara: Amalie Sadiki (Ped.leder Månepalasset) Vara: Camilla Rom (Marie Månepalasset) Foreldrerådet Monica Bekkhus (Jacob B. Solslottet) Ingrid Lind Rabben (Jacob R. Solslottet) E post Småsolene: Silje Kristin Fogh Helene Oddevald Charlotta Løvhøiden (Lilli Kristin Småsolene) (Snorre Månepalasset) (Alvind/Liam Månep./ Solslottet) 2

3 3 Velkommen til et nytt barnehageår! Vi i Josefine gleder oss nok en gang til et nytt barnehageår! Nye barn å bli kjent med, hverdager fylt av aktiviteter, turer, samlingsstunder, hygge rundt måltider, lek, læring, omsorg, oppdragelse og ikke minst nye spennende utfordringer å ta fatt på! Personalet ønsker at barnas barnehagehverdag skal være preget av gode og trygge stunder i samspill med de voksne og med hverandre. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet, hvor hovedlinjene skal stå, og den er ment som et redskap for foreldrene, slik at de kan få et innblikk i vårt pedagogiske arbeid. Årsplanen godkjennes av samarbeidsutvalget i barnehagen. INNHOLD Personalet side 2 Velkommen til nytt barnehageår side 3 Vår visjon side 4 Vennskap og sosial kompetanse side 5 Barns medvirkning side 6 Overgang fra barnehage til skole side 7 Vi leker, lærer, undrer oss og skaper.. side 8 Sikkerhet i barnehagen side 9 Førskolegruppen side 10 Dikt side 11 Småsolene side 12 Solslottet side 14 Månepalasset side 16 Kalender side 19 Ferie og fridager side 45 3

4 4 VISJON - "Barn og voksne hånd i hånd" De voksnes holdninger og syn på barn er avgjørende for hvordan barna utvikler seg og "vokser" i barnehagen. Vi er inspirert av Berit Bae som snakker om å se barnet som et subjekt, et selvstendig individ med rettigheter til sine egne opplevelser, følelser og intensjoner. "Barn og voksne hånd i hånd" er en visjon vi vil skal beskrive vårt barnesyn. vi ser på barn og voksne som likeverdige! Vi mener at "barn ikke skal fylles - men følges!" Hånd i hånd med barna skal vi være trygge, gode, tilgjengelige, støttende og medforskende veiledere i hverdagen. Vi skal møte barna med anerkjennende kommunikasjon, holdninger og væremåter. Reggio Emilias lyttende pedagogikk har også vært til stor inspirasjon for arbeidet vårt i barnehagen. Deres filosofi handler blant annet om å lytte til barna, fange opp ønsker og interesser og være en medforsker. Det handler om å være en voksen som ikke alltid gir ferdige svar, men en aktivt tilstedeværende voksen som kan legge til rette, støtte, oppmuntre og observere. En voksen med vilje og lyst til å oppleve og oppdage noe nytt sammen med barna og se på dem som noen som kan lære oss like mye som vi kan lære dem! 4

5 5 SATSNINGSOMRÅDE: Vennskap og sosial kompetanse. Om empati, følelser, samhold og vennskap (sosial kompetanse). Tidligere erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Sosial kompetanse handler om å samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. I omsorg, lek og læring vil barns sosiale kompetanse både bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjon og viser medfølelse. Barn blir utfordret gjennom samhandling til å kunne mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. (Rammeplan 2011:34). Barnehagens satsningsområde i år blir sosial kompetanse. For at barna skal få gode erfaringer i arbeidet mot sine sosiale ferdigheter vil vi hovedsakelig bruke boken Jonas i jungelen, men vi vil også bruke andre fremgangsmåter. Boka handler om Jonas som ikke kan få kjæledyr på grunn av allergi. I en drøm havner han i jungelen der han blir kjent med ulike dyr. Gjennom sang og musikk får vi høre om Jonas og dyrene som på hvert sitt vis uttrykker ulike følelser som redsel, sinne og tristhet. Gjennom alle de ulike opplevelsene opparbeider Jonas og apen Alfred et varmt og godt vennskap. Vi ønsker å lære barna at handlinger som motiverer, støtter og hjelper andre, også er hensiktsmessige for en selv. I noen situasjoner må ens egne ønsker og behov av og til vike for andres. Et barns evne til å lytte, og å ha medfølelse og forståelse (empati) for et annet, vil under mange omstendigheter være gull vært. Men å tørre å våge og vise at man duger til noe, er også veldig viktig. Dette er med på å styrke barns selvtillit og selvfølelse. Gjennom masse lek, glede og humor kan man bygge et godt samhold i gruppen, og med hjelp og veiledning utvikles og bedres ferdighetene som gjør barna til mere sosialt kompetente mennesker. Får æ holde dæ i handa, holde fast ei lita stund Slippe taket i alt anna og bare holde uten grunn. (Kjerstin Aune) 5

6 6 BARNS MEDVIRKNING I barnehagelovens 3 står det om barns rett til medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Vår forståelse av barns medvirkning omhandler barns selvbestemmelse. Det handler om at vi voksne ikke kan gi fra oss ansvaret men der imot gi fra oss makt. Det er også viktig at vi fokuserer på betydningen av barns rett til og mulighet til. Det er en rett og en mulighet barna har, men ikke et krav. Som voksne i barnehagen må vi synliggjøre for barna disse mulighetene og rettighetene. Når vi fokuserer på barns medvirkning i barnehagen vil følgende stå sentralt: Selvbestemmelse Barna skal få mulighet til være med å bestemme hva vi skal gjøre og hvordan. Alle barn er forskjellige og trenger ikke alltid å gjøre det samme til enhver tid. Personalets ansvar blir derfor å observere og dokumentere hva barnas interesser og behov er, og ta utgangspunkt i dette i videre planlegging sammen med barna. Barnas ønsker og meninger må bli tatt på alvor og bli gjeldene i det daglige arbeidet i barnehagen. Her er det viktig å fange opp verbale uttrykk og også non verbale og kroppslige uttrykk (sistnevnte vil være spesielt gjeldene for de minste barna og barn med språkproblemer). Anerkjennelse og respekt Her handler det om å møte barna med anerkjennelse og respekt både gjennom kommunikasjon og holdninger i alle situasjoner. Vi må se på barna som kompetente og selvstendige individ som skal tas på alvor. Gi utrykk for sine meninger Alle barnas meninger skal bli hørt, bli tatt på alvor og bli gjort gjeldende. I en barnegruppe med mange barn kan det være en utfordring at alle blir hørt. Er det tilfeller der barnas meninger ikke kan bli gjort gjeldene, av for eksempel praktiske årsaker, er det viktig at de voksne ikke avviser barna, men forklarer dem på en god og forståelig måte. Tid og rom til undring og refleksjon Det må settes av tid og rom til undring og refleksjon. Her handler det om å lytte til hvert enkelt barn og være en medforsker. Være en voksen som ikke gir ferdige svar, men en som er aktivt tilstedeværende og legger til rette, støtter, oppmuntrer og utfordrer. En voksen som engasjerer seg sammen med barna og er der de er. Aktiv deltakelse i et fellesskap Aktiv deltakelse i et fellesskap med andre barn og voksne er avgjørende for barnets utvikling. Leken er en livs og læringsform. Noe av det viktigste for barn er i følge Berit Bae å ha venner og få delta i et lekefellesskap. I tillegg er det å ha god tilknytning til trygge voksne av stor betydning for barna. Vi må sørge for at alle barna er aktivt deltakende og har noen å leke med og knytte seg til. Vi må ha et våkent blikk for samspillprosessene i barnegruppa, slik at vi kan fange opp de som faller utenfor. Deltakelse i et fellesskap handler også om at barna føler at de betyr noe, og at de har en virkning i fellesskapet. Rommets betydning Rommet må være tilrettelagt slik at barnet faktisk har mulighet til å kunne bruke sin medvirkning. Det handler blant annet om at bøker, spill, leker og annet materiell må være synlig og lett tilgjengelig for barna slik at de kan ta egne valg for hva de ønsker å gjøre. For de som er interesserte kan dere lese mer om dette i boken: Barnehagens Rom av Eli Thorbergsen. 6

7 7 OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem( ) Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagen og skolen er institusjoner tilrettelagt for barn som skal utvikles i omsorg, danning, lek og læring. De er begge pedagogiske arenaer for barn i ulik alder, men de har forskjellige oppgaver. En stor ting som er felles for dem begge er å bidra til at barna skal få en god start på livet, og starte en livslang læring. Foreldrene, barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barnet møter skolen med entusiasme og lærelyst. Grunnlaget som legges i barnehagen, vil ha stor betydning for barns trivsel og læringsutbytte i skolen. I barnehagen vår starter de eldste barna i skoleklubben når de går det siste året på Månepalasset. Klubben vil være en gang i uken og vil ta for seg ulike temaer som barna kan dra nytte av med tanke på skolestarten. Hensikten er ikke at barna her skal lære seg å lese og regne, men at de kan begynne å leke litt med tall, bokstaver, rim og regler, og skoleklubben kan da være med på å stimulere barnas lyst til å lære og til å bli mer selvstendige. Selvstendighet er en viktig del av barns læring når det kommer til skolestart. Dette handler da om trygghet på seg selv, å kunne ta ordet, søke kontakt med andre, passe på tingene sine, klare seg selv på toalettet, kunne konsentrere seg og ta imot beskjeder. Dette er noe av det vi jobber med generelt i barnehagen og som de har mer fokus på i skoleklubben. Skolebarna vil også få tilbud om å være med på skiskole i regi av Skiforeningen i Oslo. Skiskolen holder til på Trollvann og er en dag i uken, i fem uker. (perioden januar/februar). På slutten av året reiser to voksne sammen med hele skolegruppen til Vangen leirskole. Her overnatter de to netter og følger programmet som leirskolen har satt opp. Her er det alt fra hesteridning, kanopadling, natursti og leirbål. En god opplevelse som barna tar med seg videre i sin ryggsekk fra barnehagen. Når barnehageåret nærmer seg slutten blir ofte skolebarna invitert på besøksdag til skolen. Dette er noe som barna gjør i barnehagetiden, sammen med en voksen. Skolene praktiserer litt ulikt, så det er ikke alle som inviterer til dette. Det som alle skolene rundt oss praktiserer er selvfølgelig innskrivning og førskoledager. Dette er det de foresatte som tar med barna på og de får her besøkt både skolen og sett på aktivitetsskolen. Barna får også hilse på lærerne under dette besøket. Når barna kommer tilbake bruker vi i barnehagen tid på å høre og snakke om hvordan de har opplevd dette første møtet med skolen. Dersom det er spesielle ønske om informasjonsutveksling angående barnet, kan de foresatte ta kontakt med barnehagen eller omvendt. De vil da sammen med pedagogisk leder fylle ut et skjema hvor fokuset ligger på hva barnet kan og hva det mestrer, og hva det eventuelt trenger særskilt støtte til. Dersom det er behov for ekstra støtte og tilrettelegging, må samarbeidet etableres i god tid før skolestart. 7

8 8 VI LEKER, LÆRER, UNDRER OSS OG SKAPER.. Samtaler i samlingsstund. Å presentere et nytt tema i samlingsstund er en fin måte å bringe frem barnas assosiasjoner på. Barna inviteres til å dele sine tanker og refleksjoner med hverandre, i tillegg til at de får trening i å lytte til hverandre. Vi fokuserer på at hvert enkelt barn skal føle at det blir hørt og tatt på alvor. Dette tror vi vil motivere barnet til videre deltakelse og styrke barnets selvfølelse. Disse situasjonene er også fine muligheter for personalet til å fange opp barnas interesser, og dermed bruke dette i det videre arbeidet. Litteratur, språk og drama. Vi ønsker å bruke drama og litteratur som en formidlingsmåte i arbeidet med de ulike temaene, men vi skal selvfølgelig også lese bøker bare for kosens skyld! Bøker og historiefortelling er noe de aller fleste barn har svært stor glede av, samtidig som det bidrar til barnets språkutvikling. Vi kommer til å lese for barna i samling og i mindre grupper, og kanskje vil historiene inspirer barna i leken? De voksne kommer til å legge til rette for både rollelek og drama inspirert av bøker og historier som vi leser, og barna inviteres til å bruke fantasien og språket til å dikte videre på historiene. Gjennom turene vi drar på vil vi også få mulighet til å se hvordan årstidene og naturen kan brukes som stemningsskapende virkemiddel i historiefortelling og drama. Sang, musikk og bevegelse. Vi kommer til å synge mye i løpet av året, akkompagnert av både trommer og gitar. Vi ser at så fort vi setter på musikk eller spiller trommer så kommer bevegelsene naturlig (enten man vil eller ikke!!:)) Vi ønsker å bruke sang, musikk og bevegelse til å skape glede og samhold, og til å slippe oss løs. Gjennom sang, musikk og bevegelse kan vi også uttrykke ulike typer følelser, og vi har alle ulike måter å uttrykke oss på. Vi ønsker også å bruke musikk i fortelling og drama som virkemiddel for å skape ulike stemninger, og erfare hvordan musikk kan røre oss på ulike måter. I tillegg vil vi legge vekt på at barna skal bli kjent med tradisjonelle sanger tilknyttet ulike høytider, samtidig som vi også skal lære helt nye sanger. Sangene tilhørende trafikkopplæringen med Tarkus og Forut -aksjonen er alle sanger som både voksne og barn har blitt svært glad i, og som vi kommer til å fortsette å synge, danse og leke til. Formingsaktiviteter. Vi ønsker å stimulere skapergleden hos barna gjennom å legge til rette for formingsaktiviteter av ulik karakter. Tegning, fargebehandling, maling, klipping og liming er blant aktivitetene vi vil legge vekt på. I tillegg ønsker vi å oppmuntre og stimulere barna til å iaktta estetiske fenomener og detaljer i møte med naturen og det fysiske miljøet. Vi håper på den måten å inspirere barna til å ta vare på naturen, og å bruke den som inspirasjon til å skape. Fellessamling. Hver siste fredag i måneden skal vi ha fellessamling, hvor alle avdelingen samles og har samlingsstund sammen. Hvilke avdeling som har ansvar for samlingen går på rundgang. Hensikten med dette er at alle avdelingen skal få et lite innblikk i hva de to andre avdelingen på huset er opptatt av og interessert i. Vi ønsker å skape fellesfølelse og blir inspirert av hverandre! På fellessamlingene kommer det til å bli sang med instrumenter, lek, konkurranser, dramatiseringer både med voksne og barn og masse mer. Mini-Røris. Mini-Røris er et lystbetont bevegelsesprogram laget for barn utarbeidet av Friskis og Svettis. Programmet har egen CD med fengende musikk som inspirerer til bevegelse. Røris er gøy og enkelt, og lett å henge med på både for barn og voksne. Vi kommer til å bruke dette aktivt, da vi synes det er et supert verktøy til å skape mer bevegelse og fysisk aktivitet i barnehagen. Røris er i tillegg med på å styrke barnas konsentrasjonsevner og motorikk, og det gir utløp for både energi og glede. 8

9 9 SIKKERHET I BARNEHAGEN TARKUS Tarkus barnas trafikkvenn, er et trafikkpedagogisk opplegg for barnehager laget av Trygg Trafikk. Her skal barna lære om trafikk, hvem og hva ferdes i trafikken, og hvordan vi kan være forsiktig når vi er i trafikken. Trafikkopplæringen for barn må foregå på mange plan hvor det handler om å utvikle både kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Barn trenger å øve seg på å bli oppmerksomme i trafikken, gjennom å se seg for og høre etter lyder, for å kunne takle trafikkens utfordringer og farer. Kunnskapen må bygges opp gradvis og starter med det nære og kjente i nærområdet. Temaene som blir tatt opp er knyttet til trafikksituasjoner som er aktuelle for barn å lære. ELDAR OG VANJA Eldar og Vanja er hovedpersonene i undervisningsopplegget for barn i barnehagen, som er utviklet av Samarbeidsgruppen for brannvern i skolen. Opplegget består av en perm med illustrerte plansjer, rollespill, samtaleemner, historier og fargeleggingsoppgaver. Innholdet er utformet slik at den enkelte barnehagen kan tilpasse brannvernopplæringen etter eget behov. Sammen med permen har også barnehagen fått hånddukkene Eldar og Vanja, som for eksempel kan brukes til rollespill. I Josefine har vi brann som tema både høst og vår. Vi snakker om hva vi skal gjøre hvis det begynner å brenne. Vi hører på brannalarmen og vi øver oss på å gå ut når brannalarmen går. Vi har minst to øvelser i året. De fleste ansatte hos oss har vært på kurs og fått opplæring i dette temaet. 9

10 10 I år er det 9 barn som skal være med i Førskolegruppen. Gruppen skal samles hver onsdag fra Barn: Selma, Alvind, Marie, Vilma, Isaac, Nora, Lea, Sverre og Caroline. Voksne: Knut Vegard og Amalie. Førskolegruppen Førskolegruppen er for de største barna på Månepalasset, altså de som skal begynne på skolen til neste år. Her kommer vi til å holde på med litt skoleforberedende aktiviteter, leke, synge, bake, dra på tur og andre morsomme aktiviteter. Hensikten med gruppen er ikke at barna skal lære å lese og regne, men at vi skal leke litt med tall og bokstaver, og forhåpentligvis skape nysgjerrighet og undring rundt disse temaene. Vi skal bidra til at barna blir forberedt på det de møter når de starter på skolen. SKISKOLE 5 uker i januar/februar vil førskolebarna få tilbud om skiskole en gang i uka. Hvilken dag dette blir får dere nærmere informasjon om. Vi håper at vi får til onsdager. Vi anbefaler alle å være med på skiskole, da vi har veldig gode erfaringer med dette fra tidligere år. Dette er et tilbud foreldrene må betale selv. Skiskolen vil disse ukene bli i stedet for Førskolegruppen. VANGEN Også i år skal skolegruppen dra sammen på leirskole. Turen går til Vangen som ligger i Østmarka i Enebakk kommune. Det vil komme buss å hente oss og vi skal ha to overnattinger der. På Vangen kommer vi til å oppleve mye! Vi lærer å ta hensyn til dyrene, naturene og de andre rundt oss. Vi kommer også til å bli kjent med hestene, få mulighet til å bli med på stallstell, ri, bli kjent med bæsjetrollet, gå på beversafari, kanskje være med på kanopadling og få hilse på kaniner, sauer og marsvin. Denne turen kommer vi til å snakke mye om i året som kommer. Vi kommer til å skape forventninger hos barna, og det kommer til å være noe de kan glede seg til i lang tid. Vangenturen kommer på ca kroner og vil være fra juni. 10

11 11 Vår blomstereng! Jeg ser for meg en blomstereng så vakker og fin. Noen av blomstene er fargerike og stikker seg lett fram, mens andre er dusere og fulle av sjarm. Enkelte er små, som vi må være forsiktige for ikke å trå på. Noen kan ha torner som stikker til alle kanter, i vår blomstereng finner vi alle varianter. De må behandles på sin spesielle måte, For hver og en gjemmer på sin lille gåte. DIKT! Til de voksne. Ser du blomsterengen vår? Det er jo alle barna som i BarnehagenVår Josefine går! Hadde det ikke vært for akkurat deg så hadde ikke vår blomstereng vært så vakker og grei! Blomsterengen vår spirer og gror og det du bidrar med betyr mer enn du tror! Jeg setter pris på alt det fine du gjør! Ikke minst at du tar vare på blomsterengen, slik at den aldri blir pjuskete og skjør! Fortsett på samme måte som nå, da vil vi mange flotte blomster få! Og HUSK de blomstene som ut av porten forsvinner, vil alltid ha med seg mange gode minner!!!! Synnøve Berg Et par kan være sårbare og skjøre, så de prøver vi å gjøre, litt sterkere, gi troen på seg selv, slik at de kan møte hverdag og kveld. En annen stikker sin torne bort i andre, men, se, den skal vi ikke klandre. Den hadde sikkert sin grunn, men det ser vi ofte for sent, naboblomsten hadde heller ikke oppført seg pent. Blomstene må pleies, stelles og koses med slik at de trives på sitt lille sted. Og felles for dem alle er at de trenger hverandre så inderlig, for blir de stående helt for seg selv, mister de fellesskapets fargerike glød og prakt og vi, vi må gjøre alt som står i vår makt for å gi blomstene alt de trenger, slik at de får spille på alle sine strenger. Sissel Holt 11

12 12 VOKSNE: Pedagogisk leder: Thomas Barneveiledere: Linda og Sylwia SMÅSOLENE BARNEGRUPPEN: Vi er til sammen 10 barn fra 1-2 år på avdelingen vår 5 barn født i 2011 og 5 barn født i 2012 DAGSRYTMEN: 07.30: Barnehagen åpner : Alle barna er sammen nede i 1. etg, og de som har med frokost kan spise det : Frilek ute eller inne, og/eller aktivitet : Samling, bleieskift, dogåing og håndvask : Lunsj Ca : Legging/Sovestund Ca : Utetid/sovestund 14.00: Medbrakt matpakke og felles frukt : Frilek, ute eller inne 16.45: Barna hentes på avdelingen innen : Barnehagen stenger Dagsrytmen kan variere litt, men er ment som et rettledende verktøy i planleggingen av dagen. Småsolene har avdelings - møte 1 time hver onsdag. Da hjelper Solslottet og Månepalasset til med å passe barna. Hver torsdag er det turdag. Da må alle ha med seg to matbokser. Turmaten blir liggende i sekken sammen med sitteunderlag og drikkeflaske, og ½ 3 maten blir lagt i egen boks på avdelingen. Hver dag skal barna ha med seg en fylt drikkeflaske som settes i bokser på avdelingen sammen med halv 3- maten. Hver mandag tar dere med 2 frukt som legges i kjøleskapet. Vi deler opp og servere til ½ 3 maten. Det er viktig å følge med på Solslottets oppslagstavlen som henger i garderoben. Her henges det opp viktige beskjeder 12

13 13 13

14 14 VOKSNE: SOLSLOTTET Pedagogisk leder: Anne Pedagog 2: Synnøve Barneveiledere: Ann Kristin, Knut Vegard og Arlene BARNEGRUPPEN: Hver dag skal ½ 3 mat og en fylt drikkeflaske settes i bokser på avdelingen. Vi er til sammen 13 barn fra 2 3 år på avdelingen vår. 8 Barn født i 2010 og 5 barn født i 2011 DAGSRYTMEN: 07.30: Barnehagen åpner : Alle barna er sammen nede i 1. etg, og de som har med frokost kan spise det : Frilek ute eller inne, og/eller aktivitet : Samling og håndvask : Lunsj Ca : Skifting av bleier/do gåing Ca : Utetid/sovestund 14.00: Ryddetid 14.30: Medbrakt matpakke og felles frukt : Frilek, ute eller inne 16.45: Barna hentes på avdelingen innen : Barnehagen stenger Dagsrytmen kan variere litt, men er ment som et rettledende verktøy i planleggingen av dagen. Det er viktig å følge med på oppslagstavlen som henger i garderoben. Her henges det opp viktige beskjeder. 14

15 15 Solsottet har avdelingsmøte 1 time hver onsdag. Da hjelper Småsolene og Månepalasset til med å passe barna. Hver torsdag drar Solslottet på tur. Ta med tursekk, i sekken skal det være en matpakke, fylt drikkeflaske og sitteunderlag. En god tursekk som sitter bra på barnets rygg er å anbefale. Ordensbarn Ordensbarna hjelper til med å hente og dele matbokser og drikkeflasker. Hente eventuelle materialer vi skal bruke osv. 15

16 16 MÅNEPALASSET VOKSNE OG BARN Pedagogiskleder: Lorena. Pedagog 2: Amalie Barneveiledere: Knut Vegard og Arlene Barnegruppen: Vi har 20 barn på avdelingen, 10 jenter og 10 gutter. 9 barn er født i 2008, 9 barn er født i 2009 og 2 barn er født i 2010: DAGSRYTMEN Barnehagen åpner, og alle barna leveres I 1. etasje. De som ønsker å spise medbrakt frokost kan gjøre det der. Det oppfordres til rolig lek, slik at alle kan få en fin start på dagen Vi går på avdelingen og har frilek Vi har aktivitet og samling i forhold til tema. Dette er vår kjernetid, og det er derfor ønskelig at barna leveres innen denne tiden Vi spiser lunsj, rydder bordet, går på do og kler på oss. Det er viktig å følge med på oppslagstavlen som henger på døren inn til avdelingen. Her henges det opp beskjeder som er fint å få med seg:) Ca Vi går ut og leker ca Vi spiser medbrakt 1/2 3 - mat og frukt Vi har frilek inne eller ute, eventuelt hvilestund. Alle barna må hentes på avdelingen innen kl Barnehagen er stengt. Denne dagsrytmen fungerer som en ramme for hvordan dagen på Månepalasset noenlunde vil se ut. Vi har erfaring med at faste rammer skaper trygghet og gode rutiner for barna. Dersom vi drar på turer eller lignende hender det at vi snur litt på dagen. 16

17 17 Hver torsdag drar Månepalasset på tur. Ta med en god tursekk som sitter godt på barnets rygg. Matpakke, drikkeflaske evt. termos og sitteunderlag Månepalasset har avdelingsmøte 1 time hver onsdag. Da hjelper Småsolene og Månepalasset til med å passe barna. HJERTEBARN Annen hver fredag får et av barna et stort hjerte hjem. På hjerte vil det stå positive egenskaper om barnet. Dette er en fin metode for å styrke barns selvfølelse og selvtillit. På avdelingen kommer vi til å motivere til positive handlinger som barna gjør mot hverandre. Når noen viser omsorg overfor et annet barn, får de et hjerte i vinduet. Dette er for å styrke barnas empati og vennskap for hverandre. Hver dag skal ½ 3 mat og en fylt drikkeflaske settes i kjøleskapet :) 17

18 18 18

19 19 AUGUST BLI KJENT August er måneden for tilvenning. Vi bruker god tid på å bli kjent med hverandre. Barna skal bli trygge på andre barn og voksne i nye omgivelser. Ofte kan det være like spennende for foreldre som barn ved oppstart i barnehagen. Lag tidlig rutiner for levering. Er foreldrene engstelige, smitter det ofte over på barna. Når man leverer er det viktig å si ha det til barnet. Når du har sagt du skal gå, er det viktig at du går. Ta gjerne kontakt med barnehagen dersom dere lurer på hvordan det går. I løpet av denne perioden kommer hvert enkelt barn til å få med seg en koffert hjem. Kofferten blir så tatt med tilbake til barnehagen. Innholdet vises frem i samlingsstund. Kofferten skal inneholde: et ark med informasjon om barnet, bilder av barnet og dets nærmeste familie og en betydningsfull leke/bok/kosedyr. På denne måten kommer hver enkelt i fokus, og vi blir bedre kjent med hverandre. Vi kommer til å leke bli-kjent-leker og synge sanger barna kjenner fra før. Turene går i denne perioden i hovedsak til nærmiljøet. For de minste barna er det ikke noe behov for å gå så langt. Den første tiden er det like spennende å være i barnehagen, eller gå til nærmeste lekeplass. Målet med disse turene er at barna skal bli bedre kjent og ha det gøy sammen. 19

20 20 August 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke Uke Sofia 2 år Uke Arlene har bursdag Planleggingsdag Lea 5 år Planleggingsdag Bhg. er stengt Uke Uke Erik 3 år Foreldremøte kl

21 21 FORUT SEPTEMBER I år som i fjor er Forutaksjonen tilbake til landsbybarna i Bawatele med hovedfokus på Lines som nå er blitt 5 år og har begynt på skolen. Foruts barneaksjon formidler en historie fra et fargerikt og gjestfritt land, Malawi. Men dette er også en historie om familier som lever i ekstrem fattigdom. Gjennom Foruts barneaksjon møter barna i barnehagen jevnaldrene i andre land. Forut viser frem likheter og ulikheter, vekker nysgjerrighet og bidrar til toleranse overfor en mangfoldig verden. Vi ønsker at barna i barnehagen skal lære om barn i andre land og forstå at vi kan bidra til å hjelpe de som ikke har det så bra som oss. BRANNSIKKERHET Vi tar for oss temaet brann en dag dette høsthalvåret. Da skal barna få møte Eldar og Vanja (se tidligere omtale) som skal lære oss om brannsikkerhet. Vi gjennomfører brannøvelse, og øver på hvordan vi skal stille opp på rekke og gå ut dersom brannalarmen går. TROLLVANN FOR HELE BARNEHAGEN Denne dagen møtes Månepalasset og Solslottet på Trollvann. Vi voksne er der fra til Det er noen viktige faktorer foreldrene kan bidra med for at barna skal få en fin dag på Trollvann: Uteklær og sko som tåler å være ute en hel dag uansett vær, samt ekstra klesskift Mer info kommer. Vær leken når du kan og alvorlig bare når du må! Alv Haakon Nakling 21

22 22 September 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke 35 1 Uke TROLLVANN for Månepalasset og Solslottet :) Jacob R. 3 år Uke 37 9 Sverre 5 år Lorena har bursdag! Uke Uke Selma J. 3 år Amalie har bursdag! 22

23 23 OKTOBER TRAFIKK Hver uke drar vi på tur, og det er viktig at man vet hvordan man skal ferdes i trafikken. Vi får besøk av Tarkus og snakker med ham om trafikk, og hva slags kjøretøyer som finnes på veiene. Vi kommer også til å gjøre oppgaver og bli kjent med de ulike skiltene som vi treffer på når vi ferdes i trafikken. Tarkus vil lære oss: Viktigheten av å se til begge sider før man krysser en vei. Barn må gå sammen med voksne i trafikken. Vi må gå rolig i rekke og følge med i trafikken når vi går på tur. Grønn og rød mann. Lage skilt I tillegg skal vi snakke om: hvordan gangfeltskiltet ser ut, at vi må gå rolig i rekke når vi går på tur, at vi må se til begge sider før vi krysser en vei, at vi må gå på fortau eller gangvei og at barn må gå sammen med voksne i trafikken bl.a. fordi de har dårligere sikt fordi de er lave. HØST Barna skal få kjennskap til høstens kjennetegn. Vi vil ha fokus på naturen og de forandringene som skjer der. Barna vil bruke naturen som inspirasjon til skapende virksomhet. Tusenbein gikk ut i sølevær. Han ble våt på alle sine tær. Han fikk snue innen han kom hjem, og en feber Så kom doktor svine pigge, pigg. Han ble sint og sa bare ligg. Hvordan kan du finne på å gå, uten støvler og kalosjer på. Ja men doktor det må du forstå. At skal jeg ta tusen støvler på, ville jeg antagelig blitt klar, til å gå på tur i januar. Ja, ja, ja sa svine Pigge, Pigg. Hold deg varm og vær så snill å ligg. Doktor pinnsvin tenkte og forstod. Det er lett for den som går på to. HALLOWEEN Vi feirer Halloween i barnehagen for store og små! Barna kan kle seg ut som f. eks. søte hekser og skumle drakulaer. Bruk fantasien. Dagen vil by på spennende og morsomme overraskelser. Vi dekker til langbord, spiser pizza og har grønne muffins til dessert. 23

24 24 Oktober 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke Snorre 4 år Liam 3 år Uke Mia har bursdag! Uke DUGNAD fra kl ! Uke Thomas har Bursdag! Uke Vi feirer Halloween i bhg. 24

25 25 NOVEMBER Vennskap og sosial kompetanse. Vi har fokus på sosial kompetanse og vennskap gjennom musikk, drama, lek og fortelling. (Se tidligere omtale side 5 om bl.a. Jonas i Jungelen!) Glad apekattsang Vi er apekatter, apekatter, apekatter små, og vi liker oss best i trærne. Og vi tuller og vi tøyser og vi ler og leker så, at alle andre tror at vi er gærne. Men det er bare det at vi er glad i tøys og tull og latter. Vi vil da ikke kjede oss som voksne apekatter. Vi er apekatter, apekatter, apekatter små, og vi liker oss best i trær! PYSJFEST: Alle barn og voksne i barnehagen stiller i pysj. Ta gjerne med et kosedyr om du vil :) Vi har eventyr og sangstund og koser oss litt ekstra med god mat! 25

26 26 November 2012 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke Uke Uke Pysjfest for barn og personal i bhg Uke Caroline 5 år 24 Jenny 2 år Uke Knut Vegard har bursdag! 30 26

27 27 DESEMBER Denne måneden er full av tradisjoner som vi vil være med og ta vare på. Vi tenner adventslys i samlingene, tar frem julekrybbe og formidler juleevangeliet på en barnevennlig måte. Hver dag skal vi trekke adventskalender og synge julesanger. Ellers pynter vi juletre, baker pepperkaker, lager julegaver og går på juleteater! Det blir Luciafeiring i barnehagen 13. desember kl , og Nissefest 18. desember kl Både i forbindelse med Lucia og Nissefest er foreldrene invitert. Mer informasjon kommer på eget skriv! I stedet for julegudstjeneste blir det i år julevandring i regi av Grefsen kirke for barn og personal. Vi får oppleve et levende evangelium, hvor vi blant annet får møte Josef, Maria og de tre vise menn. JUL Vi steker og baker og koker og smaker, for snart er det jul. Når smøret vårt smelter, vi kjevler og elter, for snart er det jul. Vi vasker gulv og vegg og tak, det går så lett er ingen sak. For snart er det jul... For snart er det jul... JUL I SVINGEN Når mørket er som mørkest og ingen klokker slår Da virker det som natten, har vart i hundre år Når alt er stille ute og solen har gått ned Da kommer vi i veien, i lyset vi har med. Santa Lucia Santa Lucia Når natten er sort, så tenner vi lys og tar mørket bort. 27

28 28 Desember 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke Uke Malene 2 år 14 Uke Lucia kl Uke NISSEFEST KL Uke DES. JULAFTEN! juledag Bhg. er stengt juledag Bhg. er stengt Åpningstid

29 29 VINTER JANUAR Vinteren er en fin tid for uteaktiveteter med muligheter for lek og moro i snøen. Vi snakker om dyrene i skogen og følger med på endringene som skjer i naturen når vinteren kommer. Vinteren blir også brukt som inspirasjon til barnas skapende aktiviteter. TROPISK UKE OG TROPISK FEST Vi reiser til varmere strøk! Vi tar frem billetter, kofferter og pass og drar på en velfortjent ferie! Fredagen er vi vel fremme så da må vi på med sommerklær og solbriller. Det blir strandfest med paraplydrinker, pølser, limbo og hawaii musikk. 29

30 30 Januar 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke Planleggingsdag bhg. er stengt! Nyttårsaften - bhg. er 1.nyttårsdag bhg. er stengt! stengt! Godt nytt år :) Planleggingsdag bhg. er stengt! Uke Ada 3 år 11 Uke Jacob E. 4 år 18 Uke Hanna 4 år Thilda 5 år Synnøve har bursdag Uke TROPISK FEST 30

31 31 Vennskap og sosial kompetanse Se omtale side 5. FEBRUAR Tenk å eie sitt eget dyr Noen har katt, det har ikke jeg. Det skulle jeg gjerne hatt. Den skulle aldri løpe sin vei, men sove hos meg hver natt. Tenk å eie sitt eget dyr, det ville være et eventyr. Fastelaven og Karneval Fastelaven i barnehagen betyr boller med krem, karneval og sambatog!!!! Vi pynter avdelingen med fastelavensris og lager våre egne instrumenter til sambatog. Vi feirer Karneval med utkledning, sambatog og katta i sekken. Alle barn og voksne kommer ferdig utkledd i barnehagen denne dagen. Visste du at? I gamle dager var det også skikk mange steder at barna kunne rise sine foreldre med fastelavensriset. Dette skjedde gjerne tidlig om morgenen mens foreldrene sov. Noen snek seg også inn og riset naboenen sine. 31

32 32 Februar 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke Uke Nadia 4 år Uke Ella 2 år Oliver 3 år Ingeborg 4 år Uke Uke Selma 6 år 32 KARNEVALSFEST

33 33 Bli med, bli med.. Bli med inn i ringen og vær deg selv. Vennskap og sosial kompetanse MARS VINTERDAG PÅ MUSELUNDEN 33

34 34 Mars 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke Uke VINTERDAG PÅ MUSELUNDEN Uke Vilde 5 år Uke Hans J. 3 år 23 Uke

35 35 PÅSKE APRIL For å formidle påskens budskap kommer vi til å ha et påskeegg med i hver samling. Inni dette påskeegget kommer det til å ligge en liten ting som symboliserer det vi skal snakke om og påskebudskapet. Vi inviterer foreldrene på påskekaffe og kos, og kanskje barna får besøk av påskeharen?? Vi lager påskepynt, synger påskesanger, planter karse og baker. PÅSKEKAFFE OG KOS FRA KL Denne ettermiddagen inviterer vi foreldrene til påskekaffe og kos på avdelingen. Vi står for mat og drikke. En liten kylling i egget lå Den banket og banket og banket på "Her er det trangt, jeg vil ut og gå" Pep den og ynket seg der den lå Hakk-hakke-hakk Egget det sprakk Og en liten kylling ut av det stakk Undrende sto den og gløttet på Alt det den ute i verden så Solen den varmet og skinte på marken og fugler og blomster små "Pip-pip" den sa. "Jeg er så glad! Trangt det var i egget, men her er det bra! 35

Får æ holde dæ i handa, holde fast ei lita stund Slippe taket i alt anna og bare holde uten grunn.

Får æ holde dæ i handa, holde fast ei lita stund Slippe taket i alt anna og bare holde uten grunn. SATSNINGSOMRÅDE: Vennskap og sosial kompetanse. Om empati, følelser, samhold og vennskap (sosial kompetanse). Tidligere erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter og gjør

Detaljer

Velkommen til et nytt barnehageår!

Velkommen til et nytt barnehageår! ÅRSPLAN FOR BARNEHAGENVÅR JOSEFINE 2014/15 Når vi gir ut årsplanen vår kommer den som en årsplankalender hvor vi har med mange bilder av barna, når de har bursdag og hvilke aktiviteter som skal gjøres

Detaljer

JOSEFINE ÅRSPLAN 2012/2013 DEL 2

JOSEFINE ÅRSPLAN 2012/2013 DEL 2 JOSEFINE ÅRSPLAN 2012/2013 DEL 2 2 Månepalasset: Amalie, Thomas, Line og Knut Vegard Line var dessverre ikke til stede da bildet ble tatt PERSONALET I JOSEFINE Småsolene: Hanne, Tina og Sylwia Solslottet:

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Personalet. Barnehageåret 2015/2016. Samarbeidsutvalget (SU) Foreldrearbeidsutvalget (FAU)

Personalet. Barnehageåret 2015/2016. Samarbeidsutvalget (SU) Foreldrearbeidsutvalget (FAU) JOSEFINE 2 JOSEFINE Kapellveien 25, 0487 Oslo 40146221 (styrer) 40146218 (Solslottet) 40146210 (Månepalasset) 40146226 (Småsolene) Personalet Barnehageåret 2015/2016 Samarbeidsutvalget (SU) Stian Hundhammer

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR. Høsten 2015 ROGNBUDALEN BARNEHAGER. Bygg: Rognbudalen

HALVÅRSPLAN FOR. Høsten 2015 ROGNBUDALEN BARNEHAGER. Bygg: Rognbudalen HALVÅRSPLAN FOR Høsten 2015 ROGNBUDALEN BARNEHAGER Bygg: Rognbudalen Avdelingen i høst; FURUA Høsten er en spennende årstid for store og små. Vi begynner et nytt barnehageår med ny barnegruppe, foreldregruppe

Detaljer

Månedsbrev fra Elgtråkket - JANUAR 2014

Månedsbrev fra Elgtråkket - JANUAR 2014 Månedsbrev fra Elgtråkket - JANUAR 2014 GODT NYTT ÅR! Håper alle har hatt en fredelig og god julefeiring og er klare for hverdagen og et nytt halv-år i barnehagen! VIKTIGE DATOER I JANUAR : 4.1 EMILIE

Detaljer

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET.

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. Litt om avdelingen. Frøya er en småbarnsavdeling, dvs. barn som er fra 1 til 3 år. I år er vi 13 barn til sammen, 5 jenter og 8 gutter. Hverdagen vår er preget av faste

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

En kilde til trivsel og vekst

En kilde til trivsel og vekst En kilde til trivsel og vekst Vi på Selja ønsker alle barn og foreldre et riktig godt nyttår 2016! Tema for vårhalvåret: Årstider: Vi jobber med temaet årstider hver måned der barna får lære om vinter,

Detaljer

BLÅBÆR SONE 1 APRIL 2015

BLÅBÆR SONE 1 APRIL 2015 Tema i april: Våren Hva skjer med dyr og fugler når våren står for tur? Tema for sosial kompetanse: Selvhevdelse Følelser: være sammen og dele glede Sanger: Blomster små gule blå, Vårblomstene Alle fugler

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Omsorg og læring går hånd i hånd, sammen danner vi vennskapsbånd 2015-2016

Omsorg og læring går hånd i hånd, sammen danner vi vennskapsbånd 2015-2016 Orion. Orion er en avdeling for barn mellom 2-5 år. Dette barnehageåret vil barnegruppen bestå av 14 barn, 3 gutter og 11 jenter. Hver dag vil det være tre voksne på jobb. Dagsrytme: 7.00: Avdelingen åpner.

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA

HANDLINGSPLAN MARIHØNA HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2012-2013 Marihøna 2012 2013 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdag

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR HØSTEN 2017 KRINGLER SLATTUM BARNEHAGE

HALVÅRSPLAN FOR HØSTEN 2017 KRINGLER SLATTUM BARNEHAGE HALVÅRSPLAN FOR HØSTEN 2017 KRINGLER SLATTUM BARNEHAGE August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1 Velkommen til nytt barnehageår! 32 7 8 2 9 3 10 4 11 Velkommen til nytt barnehageår! I denne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

HALVÅRSPLAN TUSSI VÅR 2017

HALVÅRSPLAN TUSSI VÅR 2017 HALVÅRSPLAN TUSSI VÅR 2017 Kanin og Pinnsvin!! Våre gode venner i barnehagen. Brukes mye til rollespill om vennskap og innkludering. VIS Larvik kommune gjør nå en storsatsing på noe som heter VIS = Vennskap,

Detaljer

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø.

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA JANUAR, FEBRUAR OG MARS 2009 Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. INNLEDNING Hei og riktig godt nytt

Detaljer

En kilde til trivsel og vekst

En kilde til trivsel og vekst INTRO En kilde til trivsel og vekst Vi på Selja ønsker alle barn og foreldre velkommen til et nytt barnehageår 2015/16! Tema for høsthalvåret: ÅRSTIDER: Vi jobber med temaet årstider hver måned der barna

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE 2008 2009 Telefonnummer direkte til Odin: 98 26 45 56 Telefonnummer direkte til Balder: 98 25 64 57 HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 BARNEHAGEÅRET 2013-2014: Vi er en barnegruppe på 16 stk født i 2009. De voksne som kommer til å være på avdelingen er: Pedagogisk leder: Camilla Abrahamsen

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

PERIODEPLAN Avdeling: Spurven

PERIODEPLAN Avdeling: Spurven PERIODEPLAN Avdeling: Spurven Litt fra oppstarten august AVDELINGEN: NÅ er vi i gang med det nye barnehageåret. Vi har i August hatt fokus på å bli kjent og bygge relasjoner oss i mellom, barn barn og

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

Juledager egen plan for uken. Juledager egen plan for uken

Juledager egen plan for uken. Juledager egen plan for uken Tema:Jul og vinter Uke nr 49 (30.11-4.12) Spurvene DESEMBER 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Turdag Kirkebesøk for de eldste barna Fellessamling juleevangeliet Hipp hurra Hedda 4 år 5.12! Uke

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE MÅNEDSPLAN FOR VIPENE Velkommen tilbake til et nytt barnehageår, håper alle har hatt en god ferie Vi vil ønske velkommen til F. og N. som nå skal begynne hos oss, og til M., S., E. og C. som kommer fra

Detaljer

TEMA PLAN FOR SOLA 2013-2014

TEMA PLAN FOR SOLA 2013-2014 TEMA PLAN FOR SOLA 2013-2014 HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hei, og velkommen til oss på Sola. I år er vi 5 voksne og 26 barn mellom 3 5 år. To dager i uka har vi aldersinndelte grupper språk 4 på torsdager og

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

FEBRUAR I SVEIARVEIEN

FEBRUAR I SVEIARVEIEN FEBRUAR I SVEIARVEIEN TILBAKEBLIKK PÅ JANUAR I januar har vi hatt mer fokus på barnas medvirkning. Vi har fulgt med, lyttet til barna og vært engasjerte i hva de har vært opptatt av. Det har resultert

Detaljer

MÅ NEDSPLÅN FOR MÅI. Vi ser tilbake på april:

MÅ NEDSPLÅN FOR MÅI. Vi ser tilbake på april: MÅ NEDSPLÅN FOR MÅI Vi ser tilbake på april: Tema for april var vår og målet vårt for barna var at de skulle bli litt kjent med endringer som skjer i naturen når det blir vår. Vi ønsket at barna skulle

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2011 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2011-2012. I dette året har Piraten blitt en avdeling for de mellomstore

Detaljer

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet Godt sted å være Godt sted å lære Lek og moro Revehiet Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet 07.00 Barnehagen åpner Dagsrytmen på Revehiet: 08.45 Frokost 10-12 Utetid / inneaktiviteter

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 YTTERØY BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 YTTERØY BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 YTTERØY BARNEHAGE PRESTEKRAGEN Og KVITVEISA 1. Generelt om Ytterøy barnehage Ytterøy barnehage vokser stadig og det er jo flott. I 2012 fikk vi et nytt bygg og den avdelinga kaller vi

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI. Vi ser tilbake på april: Vi startet alt i mars med påskeforberedelser, og fortsatte inn i april måned.

MÅNEDSPLAN FOR MAI. Vi ser tilbake på april: Vi startet alt i mars med påskeforberedelser, og fortsatte inn i april måned. Påske MÅNEDSPLAN FOR MAI Vi ser tilbake på april: Vi startet alt i mars med påskeforberedelser, og fortsatte inn i april måned. I samlingsstundene sang vi vår og påskesanger. Sangen om kyllingen i egget

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

Periodeplan for Januar til Juni 2013.

Periodeplan for Januar til Juni 2013. Periodeplan for Januar til Juni 2013. På glede er 6 barn som er født i 2010 og 3 som er født i 2011. Det er flott gjeng! Personalgruppen består av : Pedagogisk leder: Stine. K. Høidal ( 80%). Assistent:

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- MARS-2016

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- MARS-2016 MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- MARS-2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 8 MØTEDAG vi er ute, og er sammen 1. 2. 3. 4. VI SPISER SUPPE 9 7. MØTEDAG Vi er ute, og er sammen 8. 9. 10. 11. NIKODEM

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

April i SVEIARVEIEN. I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer.

April i SVEIARVEIEN. I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. April i SVEIARVEIEN TILBAKEBLIKK PÅ MARS I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. Vi jobbet mye inne med at barna skulle få tid og rom til å videreutvikle

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen åpner Kl. 08.30 Frokost Kl. 09.00 Tannpuss, samling KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring

Detaljer

Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede»

Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Kråkereiret. Høsten 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

PERIODEPLAN 4 Avdeling: Spurv EVALUERING AV PERIODE 3: Januar - Mars 2017

PERIODEPLAN 4 Avdeling: Spurv EVALUERING AV PERIODE 3: Januar - Mars 2017 PERIODEPLAN 4 Avdeling: Spurv EVALUERING AV PERIODE 3: Januar - Mars 2017 I denne perioden har vi fått tre nye barn på avdelingen. Vi har derfor hatt litt ekstra fokus på relasjoner og skape trygge gode

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

ÅRSHJUL FOR RØSSLYNG 2015/2016

ÅRSHJUL FOR RØSSLYNG 2015/2016 ÅRSHJUL FOR RØSSLYNG 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i PingVinn barnehage. Vi i PingVinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2014 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og alle barna som skal begynne nå i august har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

De voksne er Karin, Vibeke og Elise (ped.leder). Vi jobbet sammen forrige år også, og har alle lang erfaring fra barnehage.

De voksne er Karin, Vibeke og Elise (ped.leder). Vi jobbet sammen forrige år også, og har alle lang erfaring fra barnehage. Vi er i september og har kommet godt i gang med barnehageåret, men synes likevel at vi kan ønske barn og foreldre velkommen til et nytt år i på Trollskogen. Oppstarten har gått fint og vi ser fram til

Detaljer

ST. HANSBERGET BARNEHAGE

ST. HANSBERGET BARNEHAGE ST. HANSBERGET BARNEHAGE Årsplan for 2012-2013 Økonomiplanen for Drammen kommune, har følgende visjon og faglige målsetting for programområde barnehage: Drammensbarnehagen skal være en barnehage for alle

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Maurtua Høsten 2016 Innhold 1. Innledning s 3 2. Maurtua høsten 2016 s 4 - Personalet og barnegruppa s 4 - Uka på Maurtua s 5 - Våre temaer og mål for

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Hamar gårdsbarnehage 2016/2017

Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Spiren Aluvegen 91 2319 Hamar Tlf: 94130122 Epost: hamargaardsbarnehage@gmail.com Vi blir kjent Velkommen til et nytt barnehageår i Hamar gårdsbarnehage. August er en måned

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 Vi gleder oss til jul og har en koselig førjulstid preget av forventning og glede Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus Tlf. Grønn: 64853154 Kontoret: 64853150

Detaljer

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE YTRE ENEBAKK BARNEHAGE Der lek og læring går hånd i hånd HALVÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET Våren 2016 Side 1 av 11 INNHOLD Innledning 3 Satsningsområde 3 Bjørnehiet våren 2016 3 Datoer ser vi fram mot 4 Bursdager

Detaljer

HÅNDTRYKKET AUGUST 2017

HÅNDTRYKKET AUGUST 2017 HÅNDTRYKKET AUGUST 2017 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 33 14. 15. PLAN- LEGGINGSDAG Barnehagen stengt 16. Velkommen til nytt barnehageår «gamle» og nye barn! Velkommen til Olivia Venne 17. med

Detaljer

GRØNNPOSTEN NOVEMBER 2014

GRØNNPOSTEN NOVEMBER 2014 GRØNNPOSTEN NOVEMBER 2014 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: I oktober hadde vi ekstra fokus på lek og vennskap. Vi hadde fine turer i nærmiljøet i både oppholdsvær og regn. Vi hadde også besøk av «trommemannen» Bacaré

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR TORUS PERIODEN 01. desember T.O.M. 30. desember 2016

MÅNEDSPLAN FOR TORUS PERIODEN 01. desember T.O.M. 30. desember 2016 MÅNEDSPLAN FOR TORUS PERIODEN 01. desember T.O.M. 30. desember 2016 TEMA: Jul og adventstid Fokusord: Jul Advent Lucia Nisse Lussekatter Snø Pepperkaker Julesanger Juletre Presanger Gi Glede Torus God

Detaljer