JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014"

Transkript

1 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner. JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

2 2 PERSONALET I BARNEHAGENVÅR JOSEFINE Månepalasset: Lorena, Amalie, Knut Vegard og Arlene JOSEFINE Kapellveien 25, 0487 Oslo (styrer) (Solslottet) (Månepalasset) (Småsolene) Hjemmeside: E-post styrer: E-post Månepalasset: E-post Solslottet: Småsolene: Thomas, Linda og Sylwia Kontoret: Synnøve Solslottet: Anne, Ann Kristin, Knut Vegard, Synnøve og Arlene Barnehageåret 2013/2014 Samarbeidsutvalget (SU) Nana Buraas (Michael-Månepalasset og Helena Småsolene) Anders Brunland (Ingeborg-Månepalasset) Anne U. Sandstø (Ped.leder Solslottet) Thomas Sandviken (Ped.leder Småsolene) Hanne Klamerholm (Eier) Vara: Amalie Sadiki (Ped.leder Månepalasset) Vara: Camilla Rom (Marie Månepalasset) Foreldrerådet Monica Bekkhus (Jacob B. Solslottet) Ingrid Lind Rabben (Jacob R. Solslottet) E post Småsolene: Silje Kristin Fogh Helene Oddevald Charlotta Løvhøiden (Lilli Kristin Småsolene) (Snorre Månepalasset) (Alvind/Liam Månep./ Solslottet) 2

3 3 Velkommen til et nytt barnehageår! Vi i Josefine gleder oss nok en gang til et nytt barnehageår! Nye barn å bli kjent med, hverdager fylt av aktiviteter, turer, samlingsstunder, hygge rundt måltider, lek, læring, omsorg, oppdragelse og ikke minst nye spennende utfordringer å ta fatt på! Personalet ønsker at barnas barnehagehverdag skal være preget av gode og trygge stunder i samspill med de voksne og med hverandre. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet, hvor hovedlinjene skal stå, og den er ment som et redskap for foreldrene, slik at de kan få et innblikk i vårt pedagogiske arbeid. Årsplanen godkjennes av samarbeidsutvalget i barnehagen. INNHOLD Personalet side 2 Velkommen til nytt barnehageår side 3 Vår visjon side 4 Vennskap og sosial kompetanse side 5 Barns medvirkning side 6 Overgang fra barnehage til skole side 7 Vi leker, lærer, undrer oss og skaper.. side 8 Sikkerhet i barnehagen side 9 Førskolegruppen side 10 Dikt side 11 Småsolene side 12 Solslottet side 14 Månepalasset side 16 Kalender side 19 Ferie og fridager side 45 3

4 4 VISJON - "Barn og voksne hånd i hånd" De voksnes holdninger og syn på barn er avgjørende for hvordan barna utvikler seg og "vokser" i barnehagen. Vi er inspirert av Berit Bae som snakker om å se barnet som et subjekt, et selvstendig individ med rettigheter til sine egne opplevelser, følelser og intensjoner. "Barn og voksne hånd i hånd" er en visjon vi vil skal beskrive vårt barnesyn. vi ser på barn og voksne som likeverdige! Vi mener at "barn ikke skal fylles - men følges!" Hånd i hånd med barna skal vi være trygge, gode, tilgjengelige, støttende og medforskende veiledere i hverdagen. Vi skal møte barna med anerkjennende kommunikasjon, holdninger og væremåter. Reggio Emilias lyttende pedagogikk har også vært til stor inspirasjon for arbeidet vårt i barnehagen. Deres filosofi handler blant annet om å lytte til barna, fange opp ønsker og interesser og være en medforsker. Det handler om å være en voksen som ikke alltid gir ferdige svar, men en aktivt tilstedeværende voksen som kan legge til rette, støtte, oppmuntre og observere. En voksen med vilje og lyst til å oppleve og oppdage noe nytt sammen med barna og se på dem som noen som kan lære oss like mye som vi kan lære dem! 4

5 5 SATSNINGSOMRÅDE: Vennskap og sosial kompetanse. Om empati, følelser, samhold og vennskap (sosial kompetanse). Tidligere erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Sosial kompetanse handler om å samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. I omsorg, lek og læring vil barns sosiale kompetanse både bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjon og viser medfølelse. Barn blir utfordret gjennom samhandling til å kunne mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. (Rammeplan 2011:34). Barnehagens satsningsområde i år blir sosial kompetanse. For at barna skal få gode erfaringer i arbeidet mot sine sosiale ferdigheter vil vi hovedsakelig bruke boken Jonas i jungelen, men vi vil også bruke andre fremgangsmåter. Boka handler om Jonas som ikke kan få kjæledyr på grunn av allergi. I en drøm havner han i jungelen der han blir kjent med ulike dyr. Gjennom sang og musikk får vi høre om Jonas og dyrene som på hvert sitt vis uttrykker ulike følelser som redsel, sinne og tristhet. Gjennom alle de ulike opplevelsene opparbeider Jonas og apen Alfred et varmt og godt vennskap. Vi ønsker å lære barna at handlinger som motiverer, støtter og hjelper andre, også er hensiktsmessige for en selv. I noen situasjoner må ens egne ønsker og behov av og til vike for andres. Et barns evne til å lytte, og å ha medfølelse og forståelse (empati) for et annet, vil under mange omstendigheter være gull vært. Men å tørre å våge og vise at man duger til noe, er også veldig viktig. Dette er med på å styrke barns selvtillit og selvfølelse. Gjennom masse lek, glede og humor kan man bygge et godt samhold i gruppen, og med hjelp og veiledning utvikles og bedres ferdighetene som gjør barna til mere sosialt kompetente mennesker. Får æ holde dæ i handa, holde fast ei lita stund Slippe taket i alt anna og bare holde uten grunn. (Kjerstin Aune) 5

6 6 BARNS MEDVIRKNING I barnehagelovens 3 står det om barns rett til medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Vår forståelse av barns medvirkning omhandler barns selvbestemmelse. Det handler om at vi voksne ikke kan gi fra oss ansvaret men der imot gi fra oss makt. Det er også viktig at vi fokuserer på betydningen av barns rett til og mulighet til. Det er en rett og en mulighet barna har, men ikke et krav. Som voksne i barnehagen må vi synliggjøre for barna disse mulighetene og rettighetene. Når vi fokuserer på barns medvirkning i barnehagen vil følgende stå sentralt: Selvbestemmelse Barna skal få mulighet til være med å bestemme hva vi skal gjøre og hvordan. Alle barn er forskjellige og trenger ikke alltid å gjøre det samme til enhver tid. Personalets ansvar blir derfor å observere og dokumentere hva barnas interesser og behov er, og ta utgangspunkt i dette i videre planlegging sammen med barna. Barnas ønsker og meninger må bli tatt på alvor og bli gjeldene i det daglige arbeidet i barnehagen. Her er det viktig å fange opp verbale uttrykk og også non verbale og kroppslige uttrykk (sistnevnte vil være spesielt gjeldene for de minste barna og barn med språkproblemer). Anerkjennelse og respekt Her handler det om å møte barna med anerkjennelse og respekt både gjennom kommunikasjon og holdninger i alle situasjoner. Vi må se på barna som kompetente og selvstendige individ som skal tas på alvor. Gi utrykk for sine meninger Alle barnas meninger skal bli hørt, bli tatt på alvor og bli gjort gjeldende. I en barnegruppe med mange barn kan det være en utfordring at alle blir hørt. Er det tilfeller der barnas meninger ikke kan bli gjort gjeldene, av for eksempel praktiske årsaker, er det viktig at de voksne ikke avviser barna, men forklarer dem på en god og forståelig måte. Tid og rom til undring og refleksjon Det må settes av tid og rom til undring og refleksjon. Her handler det om å lytte til hvert enkelt barn og være en medforsker. Være en voksen som ikke gir ferdige svar, men en som er aktivt tilstedeværende og legger til rette, støtter, oppmuntrer og utfordrer. En voksen som engasjerer seg sammen med barna og er der de er. Aktiv deltakelse i et fellesskap Aktiv deltakelse i et fellesskap med andre barn og voksne er avgjørende for barnets utvikling. Leken er en livs og læringsform. Noe av det viktigste for barn er i følge Berit Bae å ha venner og få delta i et lekefellesskap. I tillegg er det å ha god tilknytning til trygge voksne av stor betydning for barna. Vi må sørge for at alle barna er aktivt deltakende og har noen å leke med og knytte seg til. Vi må ha et våkent blikk for samspillprosessene i barnegruppa, slik at vi kan fange opp de som faller utenfor. Deltakelse i et fellesskap handler også om at barna føler at de betyr noe, og at de har en virkning i fellesskapet. Rommets betydning Rommet må være tilrettelagt slik at barnet faktisk har mulighet til å kunne bruke sin medvirkning. Det handler blant annet om at bøker, spill, leker og annet materiell må være synlig og lett tilgjengelig for barna slik at de kan ta egne valg for hva de ønsker å gjøre. For de som er interesserte kan dere lese mer om dette i boken: Barnehagens Rom av Eli Thorbergsen. 6

7 7 OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem( ) Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagen og skolen er institusjoner tilrettelagt for barn som skal utvikles i omsorg, danning, lek og læring. De er begge pedagogiske arenaer for barn i ulik alder, men de har forskjellige oppgaver. En stor ting som er felles for dem begge er å bidra til at barna skal få en god start på livet, og starte en livslang læring. Foreldrene, barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barnet møter skolen med entusiasme og lærelyst. Grunnlaget som legges i barnehagen, vil ha stor betydning for barns trivsel og læringsutbytte i skolen. I barnehagen vår starter de eldste barna i skoleklubben når de går det siste året på Månepalasset. Klubben vil være en gang i uken og vil ta for seg ulike temaer som barna kan dra nytte av med tanke på skolestarten. Hensikten er ikke at barna her skal lære seg å lese og regne, men at de kan begynne å leke litt med tall, bokstaver, rim og regler, og skoleklubben kan da være med på å stimulere barnas lyst til å lære og til å bli mer selvstendige. Selvstendighet er en viktig del av barns læring når det kommer til skolestart. Dette handler da om trygghet på seg selv, å kunne ta ordet, søke kontakt med andre, passe på tingene sine, klare seg selv på toalettet, kunne konsentrere seg og ta imot beskjeder. Dette er noe av det vi jobber med generelt i barnehagen og som de har mer fokus på i skoleklubben. Skolebarna vil også få tilbud om å være med på skiskole i regi av Skiforeningen i Oslo. Skiskolen holder til på Trollvann og er en dag i uken, i fem uker. (perioden januar/februar). På slutten av året reiser to voksne sammen med hele skolegruppen til Vangen leirskole. Her overnatter de to netter og følger programmet som leirskolen har satt opp. Her er det alt fra hesteridning, kanopadling, natursti og leirbål. En god opplevelse som barna tar med seg videre i sin ryggsekk fra barnehagen. Når barnehageåret nærmer seg slutten blir ofte skolebarna invitert på besøksdag til skolen. Dette er noe som barna gjør i barnehagetiden, sammen med en voksen. Skolene praktiserer litt ulikt, så det er ikke alle som inviterer til dette. Det som alle skolene rundt oss praktiserer er selvfølgelig innskrivning og førskoledager. Dette er det de foresatte som tar med barna på og de får her besøkt både skolen og sett på aktivitetsskolen. Barna får også hilse på lærerne under dette besøket. Når barna kommer tilbake bruker vi i barnehagen tid på å høre og snakke om hvordan de har opplevd dette første møtet med skolen. Dersom det er spesielle ønske om informasjonsutveksling angående barnet, kan de foresatte ta kontakt med barnehagen eller omvendt. De vil da sammen med pedagogisk leder fylle ut et skjema hvor fokuset ligger på hva barnet kan og hva det mestrer, og hva det eventuelt trenger særskilt støtte til. Dersom det er behov for ekstra støtte og tilrettelegging, må samarbeidet etableres i god tid før skolestart. 7

8 8 VI LEKER, LÆRER, UNDRER OSS OG SKAPER.. Samtaler i samlingsstund. Å presentere et nytt tema i samlingsstund er en fin måte å bringe frem barnas assosiasjoner på. Barna inviteres til å dele sine tanker og refleksjoner med hverandre, i tillegg til at de får trening i å lytte til hverandre. Vi fokuserer på at hvert enkelt barn skal føle at det blir hørt og tatt på alvor. Dette tror vi vil motivere barnet til videre deltakelse og styrke barnets selvfølelse. Disse situasjonene er også fine muligheter for personalet til å fange opp barnas interesser, og dermed bruke dette i det videre arbeidet. Litteratur, språk og drama. Vi ønsker å bruke drama og litteratur som en formidlingsmåte i arbeidet med de ulike temaene, men vi skal selvfølgelig også lese bøker bare for kosens skyld! Bøker og historiefortelling er noe de aller fleste barn har svært stor glede av, samtidig som det bidrar til barnets språkutvikling. Vi kommer til å lese for barna i samling og i mindre grupper, og kanskje vil historiene inspirer barna i leken? De voksne kommer til å legge til rette for både rollelek og drama inspirert av bøker og historier som vi leser, og barna inviteres til å bruke fantasien og språket til å dikte videre på historiene. Gjennom turene vi drar på vil vi også få mulighet til å se hvordan årstidene og naturen kan brukes som stemningsskapende virkemiddel i historiefortelling og drama. Sang, musikk og bevegelse. Vi kommer til å synge mye i løpet av året, akkompagnert av både trommer og gitar. Vi ser at så fort vi setter på musikk eller spiller trommer så kommer bevegelsene naturlig (enten man vil eller ikke!!:)) Vi ønsker å bruke sang, musikk og bevegelse til å skape glede og samhold, og til å slippe oss løs. Gjennom sang, musikk og bevegelse kan vi også uttrykke ulike typer følelser, og vi har alle ulike måter å uttrykke oss på. Vi ønsker også å bruke musikk i fortelling og drama som virkemiddel for å skape ulike stemninger, og erfare hvordan musikk kan røre oss på ulike måter. I tillegg vil vi legge vekt på at barna skal bli kjent med tradisjonelle sanger tilknyttet ulike høytider, samtidig som vi også skal lære helt nye sanger. Sangene tilhørende trafikkopplæringen med Tarkus og Forut -aksjonen er alle sanger som både voksne og barn har blitt svært glad i, og som vi kommer til å fortsette å synge, danse og leke til. Formingsaktiviteter. Vi ønsker å stimulere skapergleden hos barna gjennom å legge til rette for formingsaktiviteter av ulik karakter. Tegning, fargebehandling, maling, klipping og liming er blant aktivitetene vi vil legge vekt på. I tillegg ønsker vi å oppmuntre og stimulere barna til å iaktta estetiske fenomener og detaljer i møte med naturen og det fysiske miljøet. Vi håper på den måten å inspirere barna til å ta vare på naturen, og å bruke den som inspirasjon til å skape. Fellessamling. Hver siste fredag i måneden skal vi ha fellessamling, hvor alle avdelingen samles og har samlingsstund sammen. Hvilke avdeling som har ansvar for samlingen går på rundgang. Hensikten med dette er at alle avdelingen skal få et lite innblikk i hva de to andre avdelingen på huset er opptatt av og interessert i. Vi ønsker å skape fellesfølelse og blir inspirert av hverandre! På fellessamlingene kommer det til å bli sang med instrumenter, lek, konkurranser, dramatiseringer både med voksne og barn og masse mer. Mini-Røris. Mini-Røris er et lystbetont bevegelsesprogram laget for barn utarbeidet av Friskis og Svettis. Programmet har egen CD med fengende musikk som inspirerer til bevegelse. Røris er gøy og enkelt, og lett å henge med på både for barn og voksne. Vi kommer til å bruke dette aktivt, da vi synes det er et supert verktøy til å skape mer bevegelse og fysisk aktivitet i barnehagen. Røris er i tillegg med på å styrke barnas konsentrasjonsevner og motorikk, og det gir utløp for både energi og glede. 8

9 9 SIKKERHET I BARNEHAGEN TARKUS Tarkus barnas trafikkvenn, er et trafikkpedagogisk opplegg for barnehager laget av Trygg Trafikk. Her skal barna lære om trafikk, hvem og hva ferdes i trafikken, og hvordan vi kan være forsiktig når vi er i trafikken. Trafikkopplæringen for barn må foregå på mange plan hvor det handler om å utvikle både kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Barn trenger å øve seg på å bli oppmerksomme i trafikken, gjennom å se seg for og høre etter lyder, for å kunne takle trafikkens utfordringer og farer. Kunnskapen må bygges opp gradvis og starter med det nære og kjente i nærområdet. Temaene som blir tatt opp er knyttet til trafikksituasjoner som er aktuelle for barn å lære. ELDAR OG VANJA Eldar og Vanja er hovedpersonene i undervisningsopplegget for barn i barnehagen, som er utviklet av Samarbeidsgruppen for brannvern i skolen. Opplegget består av en perm med illustrerte plansjer, rollespill, samtaleemner, historier og fargeleggingsoppgaver. Innholdet er utformet slik at den enkelte barnehagen kan tilpasse brannvernopplæringen etter eget behov. Sammen med permen har også barnehagen fått hånddukkene Eldar og Vanja, som for eksempel kan brukes til rollespill. I Josefine har vi brann som tema både høst og vår. Vi snakker om hva vi skal gjøre hvis det begynner å brenne. Vi hører på brannalarmen og vi øver oss på å gå ut når brannalarmen går. Vi har minst to øvelser i året. De fleste ansatte hos oss har vært på kurs og fått opplæring i dette temaet. 9

10 10 I år er det 9 barn som skal være med i Førskolegruppen. Gruppen skal samles hver onsdag fra Barn: Selma, Alvind, Marie, Vilma, Isaac, Nora, Lea, Sverre og Caroline. Voksne: Knut Vegard og Amalie. Førskolegruppen Førskolegruppen er for de største barna på Månepalasset, altså de som skal begynne på skolen til neste år. Her kommer vi til å holde på med litt skoleforberedende aktiviteter, leke, synge, bake, dra på tur og andre morsomme aktiviteter. Hensikten med gruppen er ikke at barna skal lære å lese og regne, men at vi skal leke litt med tall og bokstaver, og forhåpentligvis skape nysgjerrighet og undring rundt disse temaene. Vi skal bidra til at barna blir forberedt på det de møter når de starter på skolen. SKISKOLE 5 uker i januar/februar vil førskolebarna få tilbud om skiskole en gang i uka. Hvilken dag dette blir får dere nærmere informasjon om. Vi håper at vi får til onsdager. Vi anbefaler alle å være med på skiskole, da vi har veldig gode erfaringer med dette fra tidligere år. Dette er et tilbud foreldrene må betale selv. Skiskolen vil disse ukene bli i stedet for Førskolegruppen. VANGEN Også i år skal skolegruppen dra sammen på leirskole. Turen går til Vangen som ligger i Østmarka i Enebakk kommune. Det vil komme buss å hente oss og vi skal ha to overnattinger der. På Vangen kommer vi til å oppleve mye! Vi lærer å ta hensyn til dyrene, naturene og de andre rundt oss. Vi kommer også til å bli kjent med hestene, få mulighet til å bli med på stallstell, ri, bli kjent med bæsjetrollet, gå på beversafari, kanskje være med på kanopadling og få hilse på kaniner, sauer og marsvin. Denne turen kommer vi til å snakke mye om i året som kommer. Vi kommer til å skape forventninger hos barna, og det kommer til å være noe de kan glede seg til i lang tid. Vangenturen kommer på ca kroner og vil være fra juni. 10

11 11 Vår blomstereng! Jeg ser for meg en blomstereng så vakker og fin. Noen av blomstene er fargerike og stikker seg lett fram, mens andre er dusere og fulle av sjarm. Enkelte er små, som vi må være forsiktige for ikke å trå på. Noen kan ha torner som stikker til alle kanter, i vår blomstereng finner vi alle varianter. De må behandles på sin spesielle måte, For hver og en gjemmer på sin lille gåte. DIKT! Til de voksne. Ser du blomsterengen vår? Det er jo alle barna som i BarnehagenVår Josefine går! Hadde det ikke vært for akkurat deg så hadde ikke vår blomstereng vært så vakker og grei! Blomsterengen vår spirer og gror og det du bidrar med betyr mer enn du tror! Jeg setter pris på alt det fine du gjør! Ikke minst at du tar vare på blomsterengen, slik at den aldri blir pjuskete og skjør! Fortsett på samme måte som nå, da vil vi mange flotte blomster få! Og HUSK de blomstene som ut av porten forsvinner, vil alltid ha med seg mange gode minner!!!! Synnøve Berg Et par kan være sårbare og skjøre, så de prøver vi å gjøre, litt sterkere, gi troen på seg selv, slik at de kan møte hverdag og kveld. En annen stikker sin torne bort i andre, men, se, den skal vi ikke klandre. Den hadde sikkert sin grunn, men det ser vi ofte for sent, naboblomsten hadde heller ikke oppført seg pent. Blomstene må pleies, stelles og koses med slik at de trives på sitt lille sted. Og felles for dem alle er at de trenger hverandre så inderlig, for blir de stående helt for seg selv, mister de fellesskapets fargerike glød og prakt og vi, vi må gjøre alt som står i vår makt for å gi blomstene alt de trenger, slik at de får spille på alle sine strenger. Sissel Holt 11

12 12 VOKSNE: Pedagogisk leder: Thomas Barneveiledere: Linda og Sylwia SMÅSOLENE BARNEGRUPPEN: Vi er til sammen 10 barn fra 1-2 år på avdelingen vår 5 barn født i 2011 og 5 barn født i 2012 DAGSRYTMEN: 07.30: Barnehagen åpner : Alle barna er sammen nede i 1. etg, og de som har med frokost kan spise det : Frilek ute eller inne, og/eller aktivitet : Samling, bleieskift, dogåing og håndvask : Lunsj Ca : Legging/Sovestund Ca : Utetid/sovestund 14.00: Medbrakt matpakke og felles frukt : Frilek, ute eller inne 16.45: Barna hentes på avdelingen innen : Barnehagen stenger Dagsrytmen kan variere litt, men er ment som et rettledende verktøy i planleggingen av dagen. Småsolene har avdelings - møte 1 time hver onsdag. Da hjelper Solslottet og Månepalasset til med å passe barna. Hver torsdag er det turdag. Da må alle ha med seg to matbokser. Turmaten blir liggende i sekken sammen med sitteunderlag og drikkeflaske, og ½ 3 maten blir lagt i egen boks på avdelingen. Hver dag skal barna ha med seg en fylt drikkeflaske som settes i bokser på avdelingen sammen med halv 3- maten. Hver mandag tar dere med 2 frukt som legges i kjøleskapet. Vi deler opp og servere til ½ 3 maten. Det er viktig å følge med på Solslottets oppslagstavlen som henger i garderoben. Her henges det opp viktige beskjeder 12

13 13 13

14 14 VOKSNE: SOLSLOTTET Pedagogisk leder: Anne Pedagog 2: Synnøve Barneveiledere: Ann Kristin, Knut Vegard og Arlene BARNEGRUPPEN: Hver dag skal ½ 3 mat og en fylt drikkeflaske settes i bokser på avdelingen. Vi er til sammen 13 barn fra 2 3 år på avdelingen vår. 8 Barn født i 2010 og 5 barn født i 2011 DAGSRYTMEN: 07.30: Barnehagen åpner : Alle barna er sammen nede i 1. etg, og de som har med frokost kan spise det : Frilek ute eller inne, og/eller aktivitet : Samling og håndvask : Lunsj Ca : Skifting av bleier/do gåing Ca : Utetid/sovestund 14.00: Ryddetid 14.30: Medbrakt matpakke og felles frukt : Frilek, ute eller inne 16.45: Barna hentes på avdelingen innen : Barnehagen stenger Dagsrytmen kan variere litt, men er ment som et rettledende verktøy i planleggingen av dagen. Det er viktig å følge med på oppslagstavlen som henger i garderoben. Her henges det opp viktige beskjeder. 14

15 15 Solsottet har avdelingsmøte 1 time hver onsdag. Da hjelper Småsolene og Månepalasset til med å passe barna. Hver torsdag drar Solslottet på tur. Ta med tursekk, i sekken skal det være en matpakke, fylt drikkeflaske og sitteunderlag. En god tursekk som sitter bra på barnets rygg er å anbefale. Ordensbarn Ordensbarna hjelper til med å hente og dele matbokser og drikkeflasker. Hente eventuelle materialer vi skal bruke osv. 15

16 16 MÅNEPALASSET VOKSNE OG BARN Pedagogiskleder: Lorena. Pedagog 2: Amalie Barneveiledere: Knut Vegard og Arlene Barnegruppen: Vi har 20 barn på avdelingen, 10 jenter og 10 gutter. 9 barn er født i 2008, 9 barn er født i 2009 og 2 barn er født i 2010: DAGSRYTMEN Barnehagen åpner, og alle barna leveres I 1. etasje. De som ønsker å spise medbrakt frokost kan gjøre det der. Det oppfordres til rolig lek, slik at alle kan få en fin start på dagen Vi går på avdelingen og har frilek Vi har aktivitet og samling i forhold til tema. Dette er vår kjernetid, og det er derfor ønskelig at barna leveres innen denne tiden Vi spiser lunsj, rydder bordet, går på do og kler på oss. Det er viktig å følge med på oppslagstavlen som henger på døren inn til avdelingen. Her henges det opp beskjeder som er fint å få med seg:) Ca Vi går ut og leker ca Vi spiser medbrakt 1/2 3 - mat og frukt Vi har frilek inne eller ute, eventuelt hvilestund. Alle barna må hentes på avdelingen innen kl Barnehagen er stengt. Denne dagsrytmen fungerer som en ramme for hvordan dagen på Månepalasset noenlunde vil se ut. Vi har erfaring med at faste rammer skaper trygghet og gode rutiner for barna. Dersom vi drar på turer eller lignende hender det at vi snur litt på dagen. 16

17 17 Hver torsdag drar Månepalasset på tur. Ta med en god tursekk som sitter godt på barnets rygg. Matpakke, drikkeflaske evt. termos og sitteunderlag Månepalasset har avdelingsmøte 1 time hver onsdag. Da hjelper Småsolene og Månepalasset til med å passe barna. HJERTEBARN Annen hver fredag får et av barna et stort hjerte hjem. På hjerte vil det stå positive egenskaper om barnet. Dette er en fin metode for å styrke barns selvfølelse og selvtillit. På avdelingen kommer vi til å motivere til positive handlinger som barna gjør mot hverandre. Når noen viser omsorg overfor et annet barn, får de et hjerte i vinduet. Dette er for å styrke barnas empati og vennskap for hverandre. Hver dag skal ½ 3 mat og en fylt drikkeflaske settes i kjøleskapet :) 17

18 18 18

19 19 AUGUST BLI KJENT August er måneden for tilvenning. Vi bruker god tid på å bli kjent med hverandre. Barna skal bli trygge på andre barn og voksne i nye omgivelser. Ofte kan det være like spennende for foreldre som barn ved oppstart i barnehagen. Lag tidlig rutiner for levering. Er foreldrene engstelige, smitter det ofte over på barna. Når man leverer er det viktig å si ha det til barnet. Når du har sagt du skal gå, er det viktig at du går. Ta gjerne kontakt med barnehagen dersom dere lurer på hvordan det går. I løpet av denne perioden kommer hvert enkelt barn til å få med seg en koffert hjem. Kofferten blir så tatt med tilbake til barnehagen. Innholdet vises frem i samlingsstund. Kofferten skal inneholde: et ark med informasjon om barnet, bilder av barnet og dets nærmeste familie og en betydningsfull leke/bok/kosedyr. På denne måten kommer hver enkelt i fokus, og vi blir bedre kjent med hverandre. Vi kommer til å leke bli-kjent-leker og synge sanger barna kjenner fra før. Turene går i denne perioden i hovedsak til nærmiljøet. For de minste barna er det ikke noe behov for å gå så langt. Den første tiden er det like spennende å være i barnehagen, eller gå til nærmeste lekeplass. Målet med disse turene er at barna skal bli bedre kjent og ha det gøy sammen. 19

20 20 August 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke Uke Sofia 2 år Uke Arlene har bursdag Planleggingsdag Lea 5 år Planleggingsdag Bhg. er stengt Uke Uke Erik 3 år Foreldremøte kl

21 21 FORUT SEPTEMBER I år som i fjor er Forutaksjonen tilbake til landsbybarna i Bawatele med hovedfokus på Lines som nå er blitt 5 år og har begynt på skolen. Foruts barneaksjon formidler en historie fra et fargerikt og gjestfritt land, Malawi. Men dette er også en historie om familier som lever i ekstrem fattigdom. Gjennom Foruts barneaksjon møter barna i barnehagen jevnaldrene i andre land. Forut viser frem likheter og ulikheter, vekker nysgjerrighet og bidrar til toleranse overfor en mangfoldig verden. Vi ønsker at barna i barnehagen skal lære om barn i andre land og forstå at vi kan bidra til å hjelpe de som ikke har det så bra som oss. BRANNSIKKERHET Vi tar for oss temaet brann en dag dette høsthalvåret. Da skal barna få møte Eldar og Vanja (se tidligere omtale) som skal lære oss om brannsikkerhet. Vi gjennomfører brannøvelse, og øver på hvordan vi skal stille opp på rekke og gå ut dersom brannalarmen går. TROLLVANN FOR HELE BARNEHAGEN Denne dagen møtes Månepalasset og Solslottet på Trollvann. Vi voksne er der fra til Det er noen viktige faktorer foreldrene kan bidra med for at barna skal få en fin dag på Trollvann: Uteklær og sko som tåler å være ute en hel dag uansett vær, samt ekstra klesskift Mer info kommer. Vær leken når du kan og alvorlig bare når du må! Alv Haakon Nakling 21

22 22 September 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke 35 1 Uke TROLLVANN for Månepalasset og Solslottet :) Jacob R. 3 år Uke 37 9 Sverre 5 år Lorena har bursdag! Uke Uke Selma J. 3 år Amalie har bursdag! 22

23 23 OKTOBER TRAFIKK Hver uke drar vi på tur, og det er viktig at man vet hvordan man skal ferdes i trafikken. Vi får besøk av Tarkus og snakker med ham om trafikk, og hva slags kjøretøyer som finnes på veiene. Vi kommer også til å gjøre oppgaver og bli kjent med de ulike skiltene som vi treffer på når vi ferdes i trafikken. Tarkus vil lære oss: Viktigheten av å se til begge sider før man krysser en vei. Barn må gå sammen med voksne i trafikken. Vi må gå rolig i rekke og følge med i trafikken når vi går på tur. Grønn og rød mann. Lage skilt I tillegg skal vi snakke om: hvordan gangfeltskiltet ser ut, at vi må gå rolig i rekke når vi går på tur, at vi må se til begge sider før vi krysser en vei, at vi må gå på fortau eller gangvei og at barn må gå sammen med voksne i trafikken bl.a. fordi de har dårligere sikt fordi de er lave. HØST Barna skal få kjennskap til høstens kjennetegn. Vi vil ha fokus på naturen og de forandringene som skjer der. Barna vil bruke naturen som inspirasjon til skapende virksomhet. Tusenbein gikk ut i sølevær. Han ble våt på alle sine tær. Han fikk snue innen han kom hjem, og en feber Så kom doktor svine pigge, pigg. Han ble sint og sa bare ligg. Hvordan kan du finne på å gå, uten støvler og kalosjer på. Ja men doktor det må du forstå. At skal jeg ta tusen støvler på, ville jeg antagelig blitt klar, til å gå på tur i januar. Ja, ja, ja sa svine Pigge, Pigg. Hold deg varm og vær så snill å ligg. Doktor pinnsvin tenkte og forstod. Det er lett for den som går på to. HALLOWEEN Vi feirer Halloween i barnehagen for store og små! Barna kan kle seg ut som f. eks. søte hekser og skumle drakulaer. Bruk fantasien. Dagen vil by på spennende og morsomme overraskelser. Vi dekker til langbord, spiser pizza og har grønne muffins til dessert. 23

24 24 Oktober 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke Snorre 4 år Liam 3 år Uke Mia har bursdag! Uke DUGNAD fra kl ! Uke Thomas har Bursdag! Uke Vi feirer Halloween i bhg. 24

25 25 NOVEMBER Vennskap og sosial kompetanse. Vi har fokus på sosial kompetanse og vennskap gjennom musikk, drama, lek og fortelling. (Se tidligere omtale side 5 om bl.a. Jonas i Jungelen!) Glad apekattsang Vi er apekatter, apekatter, apekatter små, og vi liker oss best i trærne. Og vi tuller og vi tøyser og vi ler og leker så, at alle andre tror at vi er gærne. Men det er bare det at vi er glad i tøys og tull og latter. Vi vil da ikke kjede oss som voksne apekatter. Vi er apekatter, apekatter, apekatter små, og vi liker oss best i trær! PYSJFEST: Alle barn og voksne i barnehagen stiller i pysj. Ta gjerne med et kosedyr om du vil :) Vi har eventyr og sangstund og koser oss litt ekstra med god mat! 25

26 26 November 2012 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke Uke Uke Pysjfest for barn og personal i bhg Uke Caroline 5 år 24 Jenny 2 år Uke Knut Vegard har bursdag! 30 26

27 27 DESEMBER Denne måneden er full av tradisjoner som vi vil være med og ta vare på. Vi tenner adventslys i samlingene, tar frem julekrybbe og formidler juleevangeliet på en barnevennlig måte. Hver dag skal vi trekke adventskalender og synge julesanger. Ellers pynter vi juletre, baker pepperkaker, lager julegaver og går på juleteater! Det blir Luciafeiring i barnehagen 13. desember kl , og Nissefest 18. desember kl Både i forbindelse med Lucia og Nissefest er foreldrene invitert. Mer informasjon kommer på eget skriv! I stedet for julegudstjeneste blir det i år julevandring i regi av Grefsen kirke for barn og personal. Vi får oppleve et levende evangelium, hvor vi blant annet får møte Josef, Maria og de tre vise menn. JUL Vi steker og baker og koker og smaker, for snart er det jul. Når smøret vårt smelter, vi kjevler og elter, for snart er det jul. Vi vasker gulv og vegg og tak, det går så lett er ingen sak. For snart er det jul... For snart er det jul... JUL I SVINGEN Når mørket er som mørkest og ingen klokker slår Da virker det som natten, har vart i hundre år Når alt er stille ute og solen har gått ned Da kommer vi i veien, i lyset vi har med. Santa Lucia Santa Lucia Når natten er sort, så tenner vi lys og tar mørket bort. 27

28 28 Desember 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke Uke Malene 2 år 14 Uke Lucia kl Uke NISSEFEST KL Uke DES. JULAFTEN! juledag Bhg. er stengt juledag Bhg. er stengt Åpningstid

29 29 VINTER JANUAR Vinteren er en fin tid for uteaktiveteter med muligheter for lek og moro i snøen. Vi snakker om dyrene i skogen og følger med på endringene som skjer i naturen når vinteren kommer. Vinteren blir også brukt som inspirasjon til barnas skapende aktiviteter. TROPISK UKE OG TROPISK FEST Vi reiser til varmere strøk! Vi tar frem billetter, kofferter og pass og drar på en velfortjent ferie! Fredagen er vi vel fremme så da må vi på med sommerklær og solbriller. Det blir strandfest med paraplydrinker, pølser, limbo og hawaii musikk. 29

30 30 Januar 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke Planleggingsdag bhg. er stengt! Nyttårsaften - bhg. er 1.nyttårsdag bhg. er stengt! stengt! Godt nytt år :) Planleggingsdag bhg. er stengt! Uke Ada 3 år 11 Uke Jacob E. 4 år 18 Uke Hanna 4 år Thilda 5 år Synnøve har bursdag Uke TROPISK FEST 30

31 31 Vennskap og sosial kompetanse Se omtale side 5. FEBRUAR Tenk å eie sitt eget dyr Noen har katt, det har ikke jeg. Det skulle jeg gjerne hatt. Den skulle aldri løpe sin vei, men sove hos meg hver natt. Tenk å eie sitt eget dyr, det ville være et eventyr. Fastelaven og Karneval Fastelaven i barnehagen betyr boller med krem, karneval og sambatog!!!! Vi pynter avdelingen med fastelavensris og lager våre egne instrumenter til sambatog. Vi feirer Karneval med utkledning, sambatog og katta i sekken. Alle barn og voksne kommer ferdig utkledd i barnehagen denne dagen. Visste du at? I gamle dager var det også skikk mange steder at barna kunne rise sine foreldre med fastelavensriset. Dette skjedde gjerne tidlig om morgenen mens foreldrene sov. Noen snek seg også inn og riset naboenen sine. 31

32 32 Februar 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke Uke Nadia 4 år Uke Ella 2 år Oliver 3 år Ingeborg 4 år Uke Uke Selma 6 år 32 KARNEVALSFEST

33 33 Bli med, bli med.. Bli med inn i ringen og vær deg selv. Vennskap og sosial kompetanse MARS VINTERDAG PÅ MUSELUNDEN 33

34 34 Mars 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke Uke VINTERDAG PÅ MUSELUNDEN Uke Vilde 5 år Uke Hans J. 3 år 23 Uke

35 35 PÅSKE APRIL For å formidle påskens budskap kommer vi til å ha et påskeegg med i hver samling. Inni dette påskeegget kommer det til å ligge en liten ting som symboliserer det vi skal snakke om og påskebudskapet. Vi inviterer foreldrene på påskekaffe og kos, og kanskje barna får besøk av påskeharen?? Vi lager påskepynt, synger påskesanger, planter karse og baker. PÅSKEKAFFE OG KOS FRA KL Denne ettermiddagen inviterer vi foreldrene til påskekaffe og kos på avdelingen. Vi står for mat og drikke. En liten kylling i egget lå Den banket og banket og banket på "Her er det trangt, jeg vil ut og gå" Pep den og ynket seg der den lå Hakk-hakke-hakk Egget det sprakk Og en liten kylling ut av det stakk Undrende sto den og gløttet på Alt det den ute i verden så Solen den varmet og skinte på marken og fugler og blomster små "Pip-pip" den sa. "Jeg er så glad! Trangt det var i egget, men her er det bra! 35

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Månestråle barnehage / Childplanet

Månestråle barnehage / Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2012-2013 Månestråle barnehage / Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Virksomhetsplan. Barna fortjener det beste. kalender. Store Tune Gård barnehage 2011 2012. www.storetunegaard.no

Virksomhetsplan. Barna fortjener det beste. kalender. Store Tune Gård barnehage 2011 2012. www.storetunegaard.no Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage 2011 2012 www.storetunegaard.no Barna fortjener det beste I var barnehage er leken i sentrum. Velkommen til et nytt og spennende

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

ÅRSPLAN SOLA BARNEHAGE 2015-2016. Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre!

ÅRSPLAN SOLA BARNEHAGE 2015-2016. Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre! ÅRSPLAN SOLA BARNEHAGE 2015-2016 Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre! 1 INNHOLD: Velkommen til nytt barnehageår 3 Personalet i Sola Barnehage 4 Kvalitet og service 5 Planer 6 Sola Barnehages

Detaljer

Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING

Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING Innholdsfortegnelse: Forord s. 1 Velkommen til Torvmoen s. 1 Personaloversikt s. 2 Personalsamarbeid s. 3 Foreldresamarbeid s. 3 Øvingsbarnehage

Detaljer

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 S T O N G A F J E L L E T INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Friluftsliv og miljø...4 Biler...5 Språkstimulering og pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor.

- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor. DI Årsplan 2009/2010 - en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor. Innhold 1. Praktisk informasjon om DI Kløverbakken 1.1. Kontakt oss. 1.2. Hvem er vi i DI gruppen as. 1.3. Presentasjon

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer