Velkommen til et nytt barnehageår!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til et nytt barnehageår!"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR BARNEHAGENVÅR JOSEFINE 2014/15 Når vi gir ut årsplanen vår kommer den som en årsplankalender hvor vi har med mange bilder av barna, når de har bursdag og hvilke aktiviteter som skal gjøres fremover året. I tillegg til årsplan er det altså en kalenderdel. Denne versjonen kommer uten bilder og kalenderdel, men dere får likevel et innblikk i aktiviteter vi gjør i de ulike månedene. Velkommen til et nytt barnehageår! Vi i Josefine gleder oss nok en gang til et nytt barnehageår! Nye barn å bli kjent med, hverdager fylt av aktiviteter, turer, samlingsstunder, hygge rundt måltider, lek, læring, omsorg, oppdragelse og ikke minst nye spennende utfordringer å ta fatt på! Personalet ønsker at barnas barnehagehverdag skal være preget av gode og trygge stunder i samspill med de voksne og med hverandre. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet, hvor hovedlinjene skal stå, og den er ment som et redskap for foreldrene, slik at de kan få et innblikk i vårt pedagogiske arbeid. Årsplanen godkjennes av samarbeidsutvalget i barnehagen.

2 VISJON - "Barn og voksne hånd i hånd" De voksnes holdninger og syn på barn er avgjørende for hvordan barna utvikler seg og "vokser" i barnehagen. Vi er inspirert av Berit Bae som snakker om å se barnet som et subjekt, et selvstendig individ med rettigheter til sine egne opplevelser, følelser og intensjoner. "Barn og voksne hånd i hånd" er en visjon vi vil skal beskrive vårt barnesyn. Vi ser på barn og voksne som likeverdige! Vi mener at "barn ikke skal fylles - men følges!" Hånd i hånd med barna skal vi være trygge, gode, tilgjengelige, støttende og medforskende veiledere i hverdagen. Vi skal møte barna med anerkjennende kommunikasjon, holdninger og væremåter. Reggio Emilias lyttende pedagogikk har også vært til stor inspirasjon for arbeidet vårt i barnehagen. Deres filosofi handler blant annet om å lytte til barna, fange opp ønsker og interesser og være en medforsker. Det handler om å være en voksen som ikke alltid gir ferdige svar, men en aktivt tilstedeværende voksen som kan legge til rette, støtte, oppmuntre og observere. En voksen med vilje og lyst til å oppleve og oppdage noe nytt sammen med barna og se på dem som noen som kan lære oss like mye som vi kan lære dem!

3 SATSNINGSOMRÅDE: Kom skal vi leke! Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen ( ). Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger ( ). (Rammeplan 2011:32) I år blir barnehagens satsningsområde Kom skal vi leke. Rammeplanen sier at leken er et fenomen som barn i utgangspunktet er engasjerte og kompetente i. Den har egenverdi og er en naturlig uttrykksform for dem, men for å bli god på å leke sammen med andre kreves det øvelse. Ved å samhandle med andre oppstår det masse læring og sosial kompetanse, og ved økt lekekompetanse lærer barna lettere og handler mer hensiktsmessig i ulike sammenhenger. Vi vil danne lekegrupper hvor det planlegges lek. Noe med utgangspunkt i de voksnes idéer, men mest av alt på barnas premisser. Gjennom å observere barna i lek vil vi tilrettelegge leken ut i fra deres interesser og entusiasme. Lekegruppene kan mikses og settes sammen på tvers av alder, eller bestå av jevnaldrende. Vi vil vektlegge at sammensetningen av gruppene blir slik at barn med god lekekompetanse viderefører denne til de med mindre kompetanse. Samtidig skal vi sørge for at også de med mest kompetanse får gode utfordringer. For å få en fin start på leken kan man bruke objekter utenfor barna selv. Det kan blant annet være hånddukker, rollelek, fortellinger, klosser, kostymer og noe så selvsagt som naturens underverker.

4 PERSONALET I BARNEHAGENVÅR JOSEFINE Månepalasset: Aksel, Line og Knut Vegard Solslottet: Natascha, Ann Kristin, Lily Katinka og Anne Småsolene: Thomas, Linda og Eline BarnehagenVår Josefine Kapellveien 25, 0487 Oslo (styrer), (Solslottet), (Månepalasset), (Småsolene) Hjemmeside: E-post styrer: E-post Månepalasset: E-post Solslottet: E post Småsolene:

5 SIKKERHET I BARNEHAGEN TARKUS Tarkus barnas trafikkvenn, er et trafikkpedagogisk opplegg for barnehager laget av Trygg Trafikk. Her skal barna lære om trafikk, hvem og hva ferdes i trafikken, og hvordan vi kan være forsiktig når vi er i trafikken. Trafikkopplæringen for barn må foregå på mange plan hvor det handler om å utvikle både kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Barn trenger å øve seg på å bli oppmerksomme i trafikken, gjennom å se seg for og høre etter lyder, for å kunne takle trafikkens utfordringer og farer. Kunnskapen må bygges opp gradvis og starter med det nære og kjente i nærområdet. Temaene som blir tatt opp er knyttet til trafikksituasjoner som er aktuelle for barn å lære. En del ansatte hos oss har vært på kurs og fått opplæring i dette temaet. ELDAR OG VANJA Eldar og Vanja er hovedpersonene i undervisningsopplegget for barn i barnehagen, som er utviklet av Samarbeidsgruppen for brannvern i skolen. Opplegget består av en perm med illustrerte plansjer, rollespill, samtaleemner, historier og fargeleggingsoppgaver. Innholdet er utformet slik at den enkelte barnehagen kan tilpasse brannvernopplæringen etter eget behov. Sammen med permen har også barnehagen fått hånddukkene Eldar og Vanja, som brukes til rollespill. I Josefine har vi brann som tema både høst og vår. Vi snakker om hva vi skal gjøre hvis det begynner å brenne. Vi hører på brannalarmen og vi øver oss på å gå ut når brannalarmen går. Vi har minst to øvelser i året.

6 BARNS MEDVIRKNING I barnehagelovens 3 står det om barns rett til medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Vår forståelse av barns medvirkning omhandler barns selvbestemmelse. Det handler om at vi voksne ikke kan gi fra oss ansvaret men der imot gi fra oss makt. Det er også viktig at vi fokuserer på betydningen av barns rett til og mulighet til. Det er en rett og en mulighet barna har, men ikke et krav. Som voksne i barnehagen må vi synliggjøre for barna disse mulighetene og rettighetene. Når vi fokuserer på barns medvirkning i barnehagen vil følgende stå sentralt: Selvbestemmelse Barna skal få mulighet til være med å bestemme hva vi skal gjøre og hvordan. Alle barn er forskjellige og trenger ikke alltid å gjøre det samme til enhver tid. Personalets ansvar blir derfor å observere og dokumentere hva barnas interesser og behov er, og ta utgangspunkt i dette videre i planlegging sammen med barna. Barnas ønsker og meninger må bli tatt på alvor og bli gjeldene i det daglige arbeidet i barnehagen. Her er det viktig å fange opp verbale uttrykk og også non verbale og kroppslige uttrykk (sistnevnte vil være spesielt gjeldene for de minste barna og barn med språkproblemer). Anerkjennelse og respekt Vi møter barna med respekt og anerkjenner den kompetanse og ekspertise de har på å være barn. Dette skal komme frem gjennom våre holdninger og kommunikasjon i alle situasjoner. Vi må se på barna som kompetente og selvstendige individ som skal tas på alvor. Gi utrykk for sine meninger Alle barnas meninger skal bli hørt, bli tatt på alvor og vektlegges. I en barnegruppe med mange barn kan det være en utfordring at alle blir hørt. Er det tilfeller der barnas meninger ikke kan bli gjort gjeldene, av for eksempel praktiske årsaker, er det viktig at de voksne ikke avviser barna, men forklarer dem på en god og forståelig måte. Tid og rom til undring og refleksjon Det må settes av tid og rom til undring og refleksjon. Her handler det om å lytte til hvert enkelt barn og være en medforsker. Være en voksen som ikke gir ferdige svar, men en som er aktivt tilstedeværende og legger til rette, støtter, oppmuntrer og utfordrer. En voksen som engasjerer seg sammen med barna og er der de er.

7 Aktiv deltakelse i et fellesskap Aktiv deltakelse i et fellesskap med andre barn og voksne er avgjørende for barnets utvikling. Leken er en livs og læringsform. Noe av det viktigste for barn er i følge Berit Bae å ha venner og få delta i et lekefellesskap. I tillegg er det å ha god tilknytning til trygge voksne av stor betydning for barna. Vi må sørge for at alle barna er aktivt deltakende og har noen å leke med og knytte seg til. Vi må ha et våkent blikk for samspillprosessene i barnegruppa, slik at vi kan fange opp de som faller utenfor. Deltakelse i et fellesskap handler også om at barna føler at de betyr noe, og at de har en virkning i fellesskapet. Rommets betydning Rommet må være tilrettelagt slik at barnet faktisk har mulighet til å kunne bruke sin medvirkning. Det handler blant annet om at bøker, spill, leker og annet materiell må være synlig og lett tilgjengelig for barna slik at de kan ta egne valg for hva de ønsker å gjøre. For de som er interesserte kan dere lese mer om dette i boken: Barnehagens Rom av Eli Thorbergsen. VI LEKER, LÆRER, UNDRER OSS OG SKAPER... Samtaler i samlingsstund Å presentere et nytt tema i samlingsstund er en fin måte å bringe frem barnas assosiasjoner på. Barna inviteres til å dele sine tanker og refleksjoner med hverandre, i tillegg til at de får trening i å lytte til hverandre. Vi fokuserer på at hvert enkelt barn skal føle at det blir hørt og tatt på alvor. Dette tror vi vil motivere barnet til videre deltakelse og styrke barnets selvfølelse. Disse situasjonene er også fine muligheter for personalet til å fange opp barnas interesser, og dermed bruke dette i det videre arbeidet. Språk og fortellinger Språk og kommunikasjon er viktig i alle aspekter ved livet. Gjennom lek med ord, spontane fortellinger og sang utforsker vi ulike sider ved språket og utvikler barnas evne til å kommunisere. Vi finner spontant på historier sammen med barna og oppfordrer dem til å komme med innspill som utvikler historiene. Fortellingene blir også brukt som en del av det å lære barna om gode og mindre gode måter å håndtere ulike situasjoner på.

8 Sang, musikk og bevegelse Vi kommer til å synge mye i løpet av året, akkompagnert av både trommer og gitar. Vi ser at så fort vi setter på musikk eller spiller trommer så kommer bevegelsene naturlig. Vi ønsker å bruke sang, musikk og bevegelse til å skape glede og samhold, og til å slippe oss løs. Gjennom sang, musikk og bevegelse kan vi også uttrykke ulike typer følelser, og vi har alle ulike måter å uttrykke oss på. Vi ønsker også å bruke musikk i fortelling og drama som virkemiddel for å skape stemning, og erfare hvordan musikk kan røre oss på ulike måter. I tillegg vil vi legge vekt på at barna skal bli kjent med tradisjonelle sanger tilknyttet ulike høytider, samtidig som vi også skal lære helt nye sanger. Sangene tilhørende trafikkopplæringen med Tarkus og Forut -aksjonen er alle sanger som både voksne og barn har blitt svært glad i, og som vi kommer til å fortsette å synge, danse og leke til. Natur og formingsaktiviteter Vi ønsker å stimulere skapergleden hos barna gjennom å legge til rette for formingsaktiviteter av ulik karakter. Tegning, fargebehandling, maling, klipping og liming er blant aktivitetene vi vil legge vekt på. I tillegg ønsker vi å oppmuntre og stimulere barna til å iaktta estetiske fenomener og detaljer i møte med naturen og det fysiske miljøet. Vi håper på den måten å inspirere barna til å ta vare på naturen, og å bruke den som inspirasjon til å skape. I tillegg spiller tur og uteaktiviteter en viktig rolle i barnehagen. Vi går på turer i nærområdet, og tar bussen både til byen og til skogen. Turer i skog og mark har lange tradisjoner i Norge og ett av barnehagens mandater er å være kulturformidler. I naturen får barna utfordret balanse, kreativitet og undring. Vi vektlegger at det ikke er selve stedet vi skal til som er det viktigste, men snarere helheten og det vi finner på veien. Fellessamling Hver siste fredag i måneden skal vi ha fellessamling, hvor alle avdelingen samles og har samlingsstund sammen. Hvilke avdeling som har ansvar for samlingen går på rundgang. Hensikten med dette er at alle avdelingen skal få et lite innblikk i hva de to andre avdelingen på huset er opptatt av og interessert i. Vi ønsker å skape fellesfølelse og blir inspirert av hverandre! På fellessamlingene kommer det til å bli sang med instrumenter, lek, konkurranser, dramatiseringer både med voksne og barn og masse mer. Mini-Røris: Mini-Røris er et lystbetont bevegelsesprogram laget for barn utarbeidet av Friskis og Svettis. Programmet har egen CD med fengende musikk som inspirerer til bevegelse. Røris er gøy og enkelt, og lett å henge med på både for barn og voksne. Vi kommer til å bruke dette aktivt, da vi synes det er et supert verktøy til å skape mer bevegelse og fysisk aktivitet i barnehagen. Røris er i tillegg med på å styrke barnas konsentrasjonsevner og motorikk, og det gir utløp for både energi og glede.

9 Førskolegruppen Førskolegruppen er for de største barna på Månepalasset, altså de som skal begynne på skolen til neste år. Her kommer vi til å holde på med litt skoleforberedende aktiviteter, leke, synge, bake, dra på tur og andre morsomme aktiviteter. Hensikten med gruppen er ikke at barna skal lære å lese og regne, men at vi skal leke litt med tall og bokstaver, og forhåpentligvis skape nysgjerrighet og undring rundt disse temaene. Vi skal bidra til at barna blir forberedt på det de møter når de starter på skolen. Barn i ulike aldere har forskjellige interesser og behov, og vi ønsker at Førskolegruppen skal kunne møte førskolebarna på det nivået de befinner seg, og både gi dem støtte og utfordringer gjennom varierte opplevelser og aktiviteter. I år er det 8 barn som skal være med i Førskolegruppen. Gruppen skal samles hver tirsdag fra Barn: Vilde, Mathias, Erle, Emilie, Ingvill, Malin, Michael og Snorre. Voksne: Aksel og Knut Vegard. SKISKOLE 5 uker i januar/februar vil førskolebarna få tilbud om skiskole en gang i uka. Hvilken dag dette blir får dere nærmere informasjon om. Vi anbefaler alle å være med på skiskole, da vi har veldig gode erfaringer med dette fra tidligere år. Dette er et tilbud foreldrene må betale selv. Skiskolen vil disse ukene bli i stedet for Førskolegruppen.

10 VANGEN Også i år skal skolegruppen dra sammen på leirskole. Turen går til Vangen som ligger i Østmarka i Enebakk kommune. Det vil komme buss å hente oss og vi skal ha to overnattinger der. På Vangen kommer vi til å oppleve mye! Vi lærer å ta hensyn til dyrene, naturene og de andre rundt oss. Vi kommer også til å bli kjent med hestene, få mulighet til å bli med på stallstell, ri, bli kjent med bæsjetrollet, gå på beversafari, kanskje være med på kanopadling og få hilse på kaniner, sauer og marsvin. Denne turen kommer vi til å snakke mye om i året som kommer. Vi kommer til å skape forventninger hos barna, og det kommer til å være noe de kan glede seg til i lang tid. Vangenturen kommer på ca kroner og vil være fra april. OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem( ) Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagen og skolen er institusjoner tilrettelagt for barn som skal utvikles i omsorg, danning, lek og læring. De er begge pedagogiske arenaer for barn i ulik alder, men de har forskjellige oppgaver. En stor ting som er felles for dem begge er å bidra til at barna skal få en god start på livet, og starte en livslang læring. Foreldrene, barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barnet møter skolen med entusiasme og lærelyst. Grunnlaget som legges i barnehagen, vil ha stor betydning for barns trivsel og læringsutbytte i skolen. I barnehagen vår starter de eldste barna i skoleklubben når de går det siste året på Månepalasset. Klubben vil være en gang i uken og vil ta for seg ulike temaer som barna kan dra nytte av med tanke på skolestarten. Hensikten er ikke at barna her skal lære seg å lese og regne, men at de kan begynne å leke litt med tall, bokstaver, rim og regler, og skoleklubben kan da være med på å stimulere barnas lyst til å lære og til å bli mer selvstendige. Selvstendighet er en viktig del av barns læring når det kommer til skolestart. Dette handler da om trygghet på seg selv, å kunne ta ordet, søke kontakt med andre, passe på tingene sine, klare seg selv på toalettet, kunne konsentrere seg og ta imot beskjeder. Dette er noe av det vi jobber med generelt i barnehagen

11 og som de har mer fokus på i skoleklubben. Skolebarna vil også få tilbud om å være med på skiskole i regi av Skiforeningen i Oslo. Skiskolen holder til på Trollvann og er en dag i uken, i fem uker. (perioden januar/februar). På slutten av året reiser to voksne sammen med hele skolegruppen til Vangen leirskole. Her overnatter de to netter og følger programmet som leirskolen har satt opp. Her er det alt fra hesteridning, kanopadling, natursti og leirbål. En god opplevelse som barna tar med seg videre i sin ryggsekk fra barnehagen. Når barnehageåret nærmer seg slutten blir ofte skolebarna invitert på besøksdag til skolen. Dette er noe som barna gjør i barnehagetiden, sammen med en voksen. Skolene praktiserer litt ulikt, så det er ikke alle som inviterer til dette. Det som alle skolene rundt oss praktiserer er selvfølgelig innskrivning og førskoledager. Dette er det de foresatte som tar med barna på og de får her besøkt både skolen og sett på aktivitetsskolen. Barna får også hilse på lærerne under dette besøket. Når barna kommer tilbake bruker vi i barnehagen tid på å høre og snakke om hvordan de har opplevd dette første møtet med skolen. Dersom det er spesielle ønske om informasjonsutveksling angående barnet, kan de foresatte ta kontakt med barnehagen eller omvendt. De vil da sammen med pedagogisk leder fylle ut et skjema hvor fokuset ligger på hva barnet kan og hva det mestrer, og hva det eventuelt trenger særskilt støtte til. Dersom det er behov for ekstra støtte og tilrettelegging bør samarbeidet etableres i god tid før skolestart.

12 MUMMIVERDEN I anledning Tove Jansons 100-årsjubileum har vi i år valgt Mummi og Mummidalen`s historier som et underliggende tema for det visuelle. I historiene om Mummifamilien og deres liv kan det dras paraleller med livet i barnehagen. I Mummidalen havner Mummi og hans venner i flere vanskeligheter som de må løse sammen. Barnehagen kan her dra læring videre om samarbeid, konflikthåndtering og konfliktløsning. Kjærlighet og familieliv er også viktige episoder som dukker opp i Mummidalen og dette drar vi paraleller til når vi snakker med barna om deres familieliv og kjærligheten til hverandre. Vennskap er også sentralt i Mummidalen. Mummi har en bestevenn som heter Mumrikk, og noen ganger oppstår det konflikter og de blir uvenner. Mummi snakker med sine foreldre, og han får veiledning og hjelp av dem. I barnehagen tar vi på oss rollen som «Mummis foreldre». Vi veileder og forsøker å få barna til å kommer overens og få forståelse for konflikten som har oppstått, tross deres forskjellige synspunkt. At barn har ulike synspunkter og lærer seg å sette ord på det kan gjøre dem sterkere sosialt. Natur, miljø og kultur spiller en stor rolle i Mummidalen og i barnehagen. Vi er omgitt av naturen i forskellige former og vi bruker den til de forskellige temaene vi har. Historiene i Mummidalen gir oss innblikk i de ulike årstidene og historiene kan hjelpe oss med å svare på ting barna lurer på og lettere gi dem innblikk i forandringene som skjer. Dette kan spesielt småbarna ha stor glede av.

13 SMÅSOLENE: VOKSNE: Pedagogisk leder: Thomas Barneveiledere: Linda og Eline BARNEGRUPPEN: Vi er til sammen 10 barn fra 1-2 år på avdelingen vår 5 barn født i 2012 og 5 barn født i 2013 DAGSRYTMEN: Barnehagen åpner : Alle barna er sammen nede i 1. etg, og de som har med frokost kan spise det : Frilek ute eller inne, og/eller aktivitet : Samling, bleieskift, dogåing og håndvask : Lunsj Ca : Legging/Sovestund Ca : Utetid/sovestund 14.00: Medbrakt matpakke og felles frukt : Frilek, ute eller inne 16.45: Barna hentes på avdelingen innen 17.00: Barnehagen stenger Dagsrytmen kan variere litt, men er ment som et rettledende verktøy i planleggingen av dagen. En uke om gangen er det deres fruktuke. Da tar dere med frukt til hele avdelingen som vi fordeler utover i uken. Dette går da på rundgang med alle barna.

14 MÅNEPALASSET VOKSNE OG BARN Pedagogisk leder: Aksel Pedagog 2: Line 50 % Barneveiledere: Knut Vegard og Line 50% Barnegruppen: Vi har 19 barn på avdelingen, 9 jenter og 10 gutter. 8 barn er født i 2009, 10 barn er født i 2010 og 1 barn er født i 2011: Denne dagsrytmen fungerer som en ramme for hvordan dagen på Månepalasset noenlunde vil se ut. Vi har erfaring med at faste rammer skaper trygghet og gode rutiner for barna. Dersom vi drar på turer eller lignende hender det at vi snur litt på dagen. DAGSRYTMEN Barnehagen åpner, og alle barna leveres I 1. etasje. De som ønsker å spise medbrakt frokost kan gjør det der eller oppe. Det oppfordres til rolig lek, slik at alle kan få en fin start på dagen Vi går på avdelingen og har frilek Vi har aktivitet og samling i forhold til tema. Dette er vår kjernetid, og det er derfor ønskelig at barna leveres innen denne tiden Vi spiser lunsj, rydder bordet, går på do og kler på oss. Ca Vi går ut og leker ca Vi spiser medbrakt halv 3 - mat og frukt Vi har frilek inne eller ute, eventuelt hvilestund Barnehagen er stengt. Alle barna må hentes på avdelingen innen kl Månepalasset har avdelingsmøte 1 time hver onsdag. Da hjelper Småsolene og Månepalasset til med å passe barna. Hver torsdag drar Månepalasset på tur. Ta med en god tursekk som sitter godt på barnets rygg. Matpakke, drikkeflaske evt. termos og sitteunderlag skal ligge i se

15 SOLSLOTTET DAGSRYTMEN: 07.30: Barnehagen åpner : Alle barna er sammen nede i 1. etg, og de som har med frokost kan spise det : Frilek ute eller inne, og/eller aktivitet : Samling og håndvask : Lunsj Ca : Skifting av bleier/do gåing Ca : Utetid/sovestund 14.00: Ryddetid 14.30: Medbrakt matpakke og felles frukt : Frilek, ute eller inne 16.45: Barna hentes på avdelingen innen : Barnehagen stenger Dagsrytmen kan variere litt, men er ment som et rettledende verktøy i planleggingen av dagen. VOKSNE: Pedagogisk leder: Natascha Pedagog 2: Anne Barneveiledere: Ann Kristin og Lily Katinka BARNEGRUPPEN: Vi er til sammen 14 barn fra 2 3 år på avdelingen vår. 9 Barn født i 2011 og 5 barn født i 2012 HJERTEBARN Annen hver fredag får et av barna et stort hjerte hjem. På hjerte vil det stå positive egenskaper om barnet. Dette er en fin metode for å styrke barns selvfølelse og selvtillit. Hver torsdag drar Månepalasset på tur. Ta med en god tursekk som sitter godt på barnets rygg. Matpakke, drikkeflaske evt. termos og sitteunderlag skal ligge i sekken. Hver torsdag drar Månepalasset på tur. Ta med en god tursekk som sitter godt på barnets rygg. Matpakke, drikkeflaske evt. termos og sitteunderlag skal ligge i sekken. «Det at det finnes noen som bryr seg om meg, og noen som jeg bryr meg om, er jo selve bekreftelsen på at jeg er til og har en egenverdi som person»

16 AUGUST: BLI KJENT August er måneden for tilvenning. Vi bruker god tid på å bli kjent med hverandre. Barna skal bli trygge på andre barn og voksne i nye omgivelser. Ofte kan det være like spennende for foreldre som barn ved oppstart i barnehagen. Lag tidlig rutiner for levering. Er foreldrene engstelige, smitter det ofte over på barna. Når man leverer er det viktig å si ha det til barnet, og når du har sagt du skal gå, er det viktig at du går og ikke nøler. Ta gjerne kontakt med barnehagen dersom dere lurer på hvordan det går. I løpet av denne perioden kommer hvert enkelt barn til å få med seg en koffert hjem. Kofferten blir så tatt med tilbake til barnehagen. Innholdet vises frem i samlingsstund. Kofferten skal inneholde: et ark med informasjon om barnet, bilder av barnet og dets nærmeste familie og en betydningsfull leke/bok/kosedyr. På denne måten kommer hver enkelt i fokus, og vi blir bedre kjent med hverandre. Vi kommer til å leke bli-kjent-leker og synge sanger barna kjenner fra før. Turene går i denne perioden i hovedsak til nærmiljøet. For de minste barna er det ikke noe behov for å gå så langt. Den første tiden er det like spennende å være i barnehagen, eller gå til nærmeste lekeplass. Målet med disse turene er at barna skal bli bedre kjent og ha det gøy sammen. KOM SKAL VI LEKE: Barna skal få gode opplevelser gjennom lek både inne og ute. De knytter tettere bånd, øver på å Inkludere hverandre. (Se tidligere omtale om satsningsområde vårt)

17 SEPTEMBER: KOM SKAL VI LEKE! (Se også s. 5) I løpet av september starter vi opp med "Kom skal vi leke". De minste barna vil i denne perioden ha et større fokus på hvordan vi leker sammen og "reglene" for god lek, gjennom lek sammen med de voksne og veiledende lekegrupper. Selvsagt søker barna også til vennene sine i leken og danner naturlig mindre grupper. De voksne er tilstede som gode støttespillere som kan hjelpe til med veiledning for å få en bedre flyt i leken, både når det kommer til inkludering og konflikthåndtering. Gjennom observasjon av barnas samspill danner vi oss et bilde av hva de trenger ytterligere veiledning på. Blant de større barna tar vi i tillegg til dette opp temaet identitet i lek. Hvem er jeg i virkeligheten og hvem er jeg i leken? Vi snakker om at ord bare er ord og ikke betyr noe med mindre du lar de gjøre det, og hvordan et navn og et bilde er separat fra deg selv. TROLLVANN FOR HELE BARNEHAGEN Denne dagen møtes Månepalasset og Solslottet på Trollvann. Vi voksne er der fra til Det er noen viktige faktorer foreldrene kan bidra med for at barna skal få en fin dag på Trollvann: Uteklær og sko som tåler å være ute en hel dag uansett vær, samt ekstra klesskift Mer info kommer. Godt med mat og drikke (Vi serverer mat til 11-måltidet) Sovebarna må ha med vogner og tepper Bleieskift og våtservietter BRANNSIKKERHET Vi tar for oss temaet brann en dag dette høsthalvåret. Da skal barna få møte Eldar og Vanja (se tidligere omtale) som skal lære oss om brannsikkerhet. Vi gjennomfører brannøvelse, og øver på hvordan vi skal stille opp på rekke og gå ut dersom brannalarmen går.

18 OKTOBER: TRAFIKK Hver uke drar vi på tur, og det er viktig at man vet hvordan man skal ferdes i trafikken. Vi får besøk av Tarkus og snakker med ham om trafikk, og hva slags kjøretøyer som finnes på veiene. Vi kommer også til å gjøre oppgaver og bli kjent med de ulike skiltene som vi treffer på når vi ferdes i trafikken. Tarkus vil lære oss: Viktigheten av å se til begge sider før man krysser en vei. Barn må gå sammen med voksne i trafikken. Vi må gå rolig i rekke og følge med i trafikken når vi går på tur. Grønn og rød mann. Lage skilt I tillegg skal vi snakke om: hvordan gangfeltskiltet ser ut, at vi må gå rolig i rekke når vi går på tur, at vi må se til begge sider før vi krysser en vei, at vi må gå på fortau eller gangvei og at barn må gå sammen med voksne i trafikken bl.a. fordi de har dårligere sikt fordi de er lave. HØST Barna skal få kjennskap til høstens kjennetegn. Vi vil ha fokus på naturen og de forandringene som skjer der. Barna vil bruke naturen som inspirasjon til skapende virksomhet.. HALLOWEEN Vi feirer Halloween i barnehagen for store og små! Barna kan kle seg ut som f. eks. søte hekser og skumle drakulaer. Bruk fantasien. Dagen vil by på spennende og morsomme overraskelser. Vi dekker til langbord, spiser pizza og har grønne muffins til dessert. Torsdager må alle ha med seg to matpakker. Er det tur, blir en matpakke, en flaske og et sitteunderlag liggende i sekken. Halv 3 maten legges i egen boks på avdelingen

19 NOVEMBER: PYSJFEST: Alle barn og voksne i barnehagen stiller i pysj. Ta gjerne med et kosedyr om du vil :) Vi har eventyr og sangstund og koser oss litt ekstra med god mat! HJERTEBARN Annen hver fredag får et av barna et stort hjerte hjem. På hjerte vil det stå positive egenskaper om barnet. Dette er en fin metode for å styrke barns selvfølelse og selvtillit. Sangen om Tusenbein: Tusenbein gikk ut i sølevær. Han ble våt på alle sine tær. Han fikk snue innen han kom hjem, og en feber Så kom doktor svine pigge, pigg. Han ble sint og sa bare ligg. Hvordan kan du finne på å gå, uten støvler og kalosjer på. Ja men doktor det må du forstå. At skal jeg ta tusen støvler på, ville jeg antagelig blitt klar, til å gå på tur i januar. Ja, ja, ja sa svine Pigge, Pigg. Hold deg varm og vær så snill å ligg. Doktor pinnsvin tenkte og forstod. Det er lett for den som går på to.

20 DESEMBER: JUL Denne måneden er full av tradisjoner som vi vil være med og ta vare på. Vi tenner adventslys i samlingene, tar frem julekrybbe og formidler juleevangeliet på en barnevennlig måte. Hver dag skal vi trekke adventskalender og synge julesanger. Ellers pynter vi juletre, baker pepperkaker, lager julegaver og går på juleteater! Det blir Luciafeiring i barnehagen 12. desember kl , og Nissefest 17. desember kl I forbindelse med Lucia er foreldrene invitert og alt vil foregå ute. Mer informasjon kommer på eget skriv! I stedet for julegudstjeneste blir det i år julevandring i regi av Grefsen kirke 3. desember for barn og personal. Vi får oppleve et levende evangelium, hvor vi blant annet får møte Josef, Maria og de tre vise menn. JUL I SVINGEN Når mørket er som mørkest og ingen klokker slår Da virker det som natten, har vart i hundre år Når alt er stille ute og solen har gått ned Da kommer vi i veien, i lyset vi har med. Santa Lucia Santa Lucia Når natten er sort, så tenner vi lys og tar mørket bort.

21 JANUAR: VINTER: Vinteren er en fin tid for uteaktiveteter med muligheter for lek og moro i snøen. Vi snakker om dyrene i skogen og følger med på endringene som skjer i naturen når vinteren kommer. Vinteren blir også brukt som inspirasjon til barnas skapende aktiviteter. TROPISK UKE OG TROPISK FEST Vi reiser til varmere strøk! Vi tar frem billetter, kofferter og pass og drar på en velfortjent ferie! Det er en lang reise som varer i to uker. Fredag den 6 februar er vi vel fremme så da må vi på med sommerklær og solbriller. Det blir strandfest med paraplydrinker, pølser, limbo og hawaii musikk. FEBRUAR: Fastelaven og Karneval Fastelaven i barnehagen betyr boller med krem, karneval og sambatog!!!! Vi pynter avdelingen med fastelavensris og lager våre egne instrumenter til sambatoget. Karnevalet blir holdt med utkledning, sambatog og katta i sekken. Alle barn og voksne kommer ferdig utkledd i barnehagen denne dagen. Her blir det moro med troll, prinsesser og en drøss med sabeltanner! O`le O`le Samban er løs her i Josefine er det karneval. Samba å ja det vil vi ha Samba å ja det vil vi ha!

22 MARS: PÅSKE For å formidle påskens budskap kommer vi til å ha et påskeegg med i hver samling. Inni dette påskeegget kommer det til å ligge en liten ting som symboliserer det vi skal snakke om og påskebudskapet. Vi inviterer foreldrene på påskekaffe og kos, og kanskje barna får besøk av påskeharen?? Vi lager påskepynt, synger påskesanger, planter karse og baker. En liten kylling i egget lå Den banket og banket og banket på "Her er det trangt, jeg vil ut og gå" Pep den og ynket seg der den lå Hakk-hakke-hakk Egget det sprakk Og en liten kylling ut av det stakk PÅSKEKAFFE OG KOS FRA KL Denne ettermiddagen inviterer vi foreldrene til påskekaffe og kos på avdelingen. Vi står for mat og drikke.

23 APRIL FORUT: Vi sier namastè til Nischal (5) og Biswas (4) som bor på to gårder i landsbygda utenfor Katmandu. Puspa på seks år og storesøsteren bor på et hjem for jenter lenger nede i dalen fordi de ikke kan bo sammen med familien sin. Gjennom Foruts barneaksjon møter barna i barnehagen jevnaldrende i andre land. Forut viser frem likheter og ulikheter, vekker nysgjerrighet og bidrar til toleranse overfor en mangfoldig verden. Vi ønsker at barna her skal lære om barn i andre land og forstå at vi kan bidra til å hjelpe de som ikke har det så bra som oss.i drar alle små og store på besøk til Nordre Lindeberg Gård hvor vi besøker dyrene der. Vi får hilse p VANGEN: Førskolegruppen drar til Vangen leirskole fra 22.4 til Her skal de overnatte to netter og bli med på mange spennende turer og opplevelser. Kanskje de får møte bæsjetrollet

24 MAI: 17. MAI Vi forbereder oss til Norges nasjonaldag ved å øve på Ja, vi elsker og Norge i rødt, hvitt og blått. Vi snakker litt om Norges historie, og pynter avdelingen med flagg. I barnehagen feirer vi lille 17. mai den 13. mai. Da håper vi at det som vanlig går tog fra Grefsen skole og opp til Nonneklosteret hvor vi synger nasjonalsangen sammen med korpset. Dersom de velger å ikke ha tog den 13 tar vi feiring kun i barnehagen. Etter toget blir det pølser, leker, is og kos i barnehagen. Hele formiddagen er foreldrene hjertelig velkommen. 17. mai er vi så glad i, moro vi har fra morgen til kveld! Da er det så du, om vi er små du, er vi med likevel Jeg roper hurra dagen så lang, synger for Norge mangen en sang Og jeg, jeg kan du elske mitt land du, det skal du se en gang. JUNI: Det er sol og sommer ute, og vi nyter lange dager ute både i barnehagen og på tur. Vi har en tur til Trollvann denne mnd.

25 FERIE, FRIDAGER og ANNET August 14 September 14 Oktober 14 November 14 Desember 14 Januar og 22. august: Planleggingsdager 3. september: Foreldremøte 14. oktober kl : Dugnad 5. november kl.15.30: Foreldrekaffe 25. og 26. desember: 1. og 2. juledag 1. januar: 1. nyttårsdag Barnehagen er stengt. 2. januar: Planleggingsdag 5. januar: Planleggingsdag Februar -15 Mars -15 April mars kl : Påskekaffe 2, 3 og 6 april: Skjærtorsdag/Langfredag/2. Påskedag barnehage 22, 23 og 24 april: Vangen 28. april: Dugnad Mai mai: Barnehagen er stengt 14. mai: Barnehagen stengt (Kristi himmelfartsdag) 22. mai: Planleggingsdag 25. mai: Barnehagen er stengt (2.pinsedag) 28. mai: Bondegårdstur Juni -15 Juli juni: Trollvann Uke 29 og 30: Barnehagen er stengt Årsplanen er utarbeidet av Natascha, Aksel, Thomas og Anne.

Får æ holde dæ i handa, holde fast ei lita stund Slippe taket i alt anna og bare holde uten grunn.

Får æ holde dæ i handa, holde fast ei lita stund Slippe taket i alt anna og bare holde uten grunn. SATSNINGSOMRÅDE: Vennskap og sosial kompetanse. Om empati, følelser, samhold og vennskap (sosial kompetanse). Tidligere erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter og gjør

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

JOSEFINE ÅRSPLAN 2012/2013 DEL 2

JOSEFINE ÅRSPLAN 2012/2013 DEL 2 JOSEFINE ÅRSPLAN 2012/2013 DEL 2 2 Månepalasset: Amalie, Thomas, Line og Knut Vegard Line var dessverre ikke til stede da bildet ble tatt PERSONALET I JOSEFINE Småsolene: Hanne, Tina og Sylwia Solslottet:

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner.

Detaljer

Omsorg og læring går hånd i hånd, sammen danner vi vennskapsbånd 2015-2016

Omsorg og læring går hånd i hånd, sammen danner vi vennskapsbånd 2015-2016 Orion. Orion er en avdeling for barn mellom 2-5 år. Dette barnehageåret vil barnegruppen bestå av 14 barn, 3 gutter og 11 jenter. Hver dag vil det være tre voksne på jobb. Dagsrytme: 7.00: Avdelingen åpner.

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Månedsbrev fra Elgtråkket - JANUAR 2014

Månedsbrev fra Elgtråkket - JANUAR 2014 Månedsbrev fra Elgtråkket - JANUAR 2014 GODT NYTT ÅR! Håper alle har hatt en fredelig og god julefeiring og er klare for hverdagen og et nytt halv-år i barnehagen! VIKTIGE DATOER I JANUAR : 4.1 EMILIE

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2011 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2011-2012. I dette året har Piraten blitt en avdeling for de mellomstore

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Personalet. Barnehageåret 2015/2016. Samarbeidsutvalget (SU) Foreldrearbeidsutvalget (FAU)

Personalet. Barnehageåret 2015/2016. Samarbeidsutvalget (SU) Foreldrearbeidsutvalget (FAU) JOSEFINE 2 JOSEFINE Kapellveien 25, 0487 Oslo 40146221 (styrer) 40146218 (Solslottet) 40146210 (Månepalasset) 40146226 (Småsolene) Personalet Barnehageåret 2015/2016 Samarbeidsutvalget (SU) Stian Hundhammer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Periodeplan for Januar til Juni 2013.

Periodeplan for Januar til Juni 2013. Periodeplan for Januar til Juni 2013. På glede er 6 barn som er født i 2010 og 3 som er født i 2011. Det er flott gjeng! Personalgruppen består av : Pedagogisk leder: Stine. K. Høidal ( 80%). Assistent:

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Halvårsplan for Revehiet Vår 2016

Halvårsplan for Revehiet Vår 2016 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Revehiet Vår 2016 Side 1 av 14 Innhold 1 Innledning 3 2 Revehiet våren 2016 3 Personalet 4 Barnegruppa 4 Dagsrytmen på Revehiet 5 Viktige datoer 5 Bursdager

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR SOLA SEPTEMBER 2014

MÅNEDSPLAN FOR SOLA SEPTEMBER 2014 MÅNEDSPLAN FOR SOLA SEPTEMBER 2014 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 36 1 2 3 4 5 Vennskap Tur til gapahuken MAT Smøremåltid Tursekk med mat og drikke Matpakke Smøremåltid Varm mat 37 8 9 10 11

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE TEMAPLAN FOR SMÅTROLL 2013/2014

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE TEMAPLAN FOR SMÅTROLL 2013/2014 HAMPEHAUGEN BARNEHAGE TEMAPLAN FOR SMÅTROLL 2013/2014 Vi i Hampehaugen Barnehagen jobber mot en barnehagehverdag preget av omsorg, opplevelser, lek og læring i et spennende miljø med trygge og engasjerte

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Barnehageåret 2012-2013 er vi 24 barn, 8, 2007 barn og 16, 2008 barn. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk leder: Eva

Detaljer

FEBRUAR I SVEIARVEIEN

FEBRUAR I SVEIARVEIEN FEBRUAR I SVEIARVEIEN TILBAKEBLIKK PÅ JANUAR I januar har vi hatt mer fokus på barnas medvirkning. Vi har fulgt med, lyttet til barna og vært engasjerte i hva de har vært opptatt av. Det har resultert

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 BARNEHAGEÅRET 2013-2014: Vi er en barnegruppe på 16 stk født i 2009. De voksne som kommer til å være på avdelingen er: Pedagogisk leder: Camilla Abrahamsen

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR. Høsten 2015 ROGNBUDALEN BARNEHAGER. Bygg: Rognbudalen

HALVÅRSPLAN FOR. Høsten 2015 ROGNBUDALEN BARNEHAGER. Bygg: Rognbudalen HALVÅRSPLAN FOR Høsten 2015 ROGNBUDALEN BARNEHAGER Bygg: Rognbudalen Avdelingen i høst; FURUA Høsten er en spennende årstid for store og små. Vi begynner et nytt barnehageår med ny barnegruppe, foreldregruppe

Detaljer

En kilde til trivsel og vekst

En kilde til trivsel og vekst En kilde til trivsel og vekst Vi på Selja ønsker alle barn og foreldre et riktig godt nyttår 2016! Tema for vårhalvåret: Årstider: Vi jobber med temaet årstider hver måned der barna får lære om vinter,

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

Avdeling: Orion. Periode Hva Hvordan Utstyr Personalfokus Evaluering August: Vi har fokus på en god start på barnehageåret. Nye barn tilvennes.

Avdeling: Orion. Periode Hva Hvordan Utstyr Personalfokus Evaluering August: Vi har fokus på en god start på barnehageåret. Nye barn tilvennes. Avdeling: Orion August: Vi har fokus på en god start på barnehageåret. Nye barn tilvennes. Vi snakker om vennskap og legger til rette for lekegrupper. Foreldrene lager familiehus som vi henger godt synlig

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede»

Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Kråkereiret. Høsten 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET.

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. Litt om avdelingen. Frøya er en småbarnsavdeling, dvs. barn som er fra 1 til 3 år. I år er vi 13 barn til sammen, 5 jenter og 8 gutter. Hverdagen vår er preget av faste

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Månedsplan for Haukene januar 2014

Månedsplan for Haukene januar 2014 Månedsplan for Haukene januar 2014 Tema: Små forskere - store oppdagelser! Vi vil, kan og våger Mål: Små barn lærer bedre ved å erfare selv, prøve selv - enn å bli fortalt ting, derfor alle barna får mulighet

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE MÅNEDSPLAN FOR VIPENE Velkommen tilbake til et nytt barnehageår, håper alle har hatt en god ferie Vi vil ønske velkommen til F. og N. som nå skal begynne hos oss, og til M., S., E. og C. som kommer fra

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- MARS-2016

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- MARS-2016 MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- MARS-2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 8 MØTEDAG vi er ute, og er sammen 1. 2. 3. 4. VI SPISER SUPPE 9 7. MØTEDAG Vi er ute, og er sammen 8. 9. 10. 11. NIKODEM

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Periodeplan for ekornbarna august og september 2016

Periodeplan for ekornbarna august og september 2016 Periodeplan for ekornbarna august og september 2016 Velkommen! Først vil vi ønske alle barn og foreldre velkommen til et nytt barnehageår i Øverland barnehage, fylt med lek, omsorg, vennskap og morsomme

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER

ÅRSPLAN KASPER ÅRSPLAN KASPER 2016 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 18 barn på Kasper, 6 jenter, og 12 gutter i alderen 2,5-5 år. Mange av barna er kjente på Kasper fra før, mens noen nye har kommet

Detaljer

Avdeling: Karlsvogna. Periode Hva Hvordan Utstyr Personalfokus Evaluering. Vennekort, Nelly & Hamza, barnebøker, mm

Avdeling: Karlsvogna. Periode Hva Hvordan Utstyr Personalfokus Evaluering. Vennekort, Nelly & Hamza, barnebøker, mm Avdeling: Karlsvogna August: Vi har fokus på en god start på barnehageåret. Nye barn tilvennes. Vi snakker om vennskap og legger til rette for lek i mindre grupper. Vi fokuserer på trygghet, tilhørighet

Detaljer

Halvårsplan våren 2016 på Tyrihans

Halvårsplan våren 2016 på Tyrihans Halvårsplan våren 2016 på Tyrihans Personal på Tyrihans våren 2016 Therese R Marcussen (pedagogisk leder) Marlen Trømborg (pedagogisk leder) Karin Brenden (fagarbeider) May B. Nilsen (assistent) Ismet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TROLLKROKEN 2014 2015

ÅRSPLAN FOR TROLLKROKEN 2014 2015 ÅRSPLAN FOR TROLLKROKEN 2014 2015 DAGSRYTME TROLLKROKEN 07.30 Barnehagen åpner 08.15 Frokost med matpakke (barnet må komme før 08.30 hvis barnet skal spise frokost i barnehagen) 09.00 Lek, aktiviteter,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer