Innstilling Seriekomité Toppfotball Kvinner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innstilling Seriekomité Toppfotball Kvinner"

Transkript

1 Innstilling Seriekomité Toppfotball Kvinner Innledning Forbundsstyret har, ved flere anledninger, debattert seriestrukturen på kvinnesiden. Dette ble spesielt aktualisert forut for sesongen 2013 da Kattem så det som nødvendig å trekke sitt lag fra Toppserien. Samtidig hadde en utfordringer med å fylle 1. divisjon med lag. Dessverre endte en opp med å spille 1. divisjon kvinner med elleve og ikke tolv lag i sesongen I tillegg til et kontinuerlig behov for å evaluere serieordninger, var det dette faktum som førte til at Forbundsstyret igjen så det påkrevd med en gjennomgang av seriestrukturene innenfor toppfotballen på kvinnesiden. Kort historikk forrige seriekomité Forut for Tinget i 2012 nedsatte Forbundsstyret to seriekomiteer, en for kvinner og en for menn. I komiteen for kvinner ble det ikke fremlagt en enstemmig innstilling. Dissensen i komiteen gikk, i all hovedsak, på organiseringen av 1. divisjon kvinner. Et flertall i komiteen ville omgjøre 1. divisjon til fire avdelinger, mindretallet ville beholde nåværende ordning. Grunnet divergerende anbefalinger valgte Forbundsstyret kun å fremme forslag om innføring av kvalifiseringsspill mellom nr. 11 i Toppserien og nr. to i 1. divisjon. Forslaget ble vedtatt. Vedtak i Forbundsstyret mandat Det vises her til styresak nr. 23/2013 og sak nr. 35/2013. Forbundsstyret vedtok på møtet den 7. mars 2013 å nedsette en seriekomité for toppfotball kvinner med følgende mandat: 1. Det nedsettes en komité som skal vurdere og eventuelt foreslå endringer innenfor gjeldende seriesystem divisjon kvinner, herunder antall lag, hovedterminlisten, spilleplaner og kvalifiseringsspill. 2. Basert på punkt 1. ønsker Forbundsstyret at komiteen i løpet av våren/begynnelsen av sommeren presenterer en fremdriftsplan som konkretiserer mandat og forankringsprosessen. 3. Forbundsstyret utpeker visepresident Mette Christiansen til å lede komiteens arbeid. 4. Komiteens sammensetning blir som følger: a) Leder av komiteen b) To representanter oppnevnt av SKF c) En representant fra sporten d) En representant fra fotballkretsene e) Leder toppfotball kvinner NFF

2 Innstilling av faktiske medlemmer delegeres til presidentskapet. Før formell oppnevnelse skal medlemmene avklares med øvrige styremedlemmer. 5. Komiteen skal levere endelig innstilling til Forbundsstyret innen 1. oktober Utvalgets sammensetning Etter avklaringer med interessegrupperinger og fotballkretsene, ble følgende sammensetning av komiteen vedtatt: Leder Mette Christiansen Forbundsstyret Medlem Robert Endestad Fotballkretsene Medlem Cecilie B. Hansen Hovedtrener Vålerenga Medlem Tone Angeltveit SKF Medlem Richard Jansen SKF Medlem Heidi Støre NFF Leder av konkurranseavdelingen i NFF Nils Fisketjønn, har fungert som komiteens sekretær. Prosess Komiteen har gjennomført totalt fem møter. 8. mai oppstart/konstituering. Oppstartsmøte ble brukt til konstituering, prioritering av fokusområder samt en orientering om historikk og dagens strukturer. 12. juni 2013 høringsmøte. Følgende organisasjoner ble hørt: - IL Sandviken - Grand Bodø - FL Fart - Utviklingsavdelingen NFF - Toppfotballavdelingen og landslagsledelsen NFF - Markedsavdelingen NFF - Buskerud Fotballkrets - Finnmark Fotballkrets. Sola IL, NRK og kommunikasjonsavdelingen i NFF var også invitert, men var forhindret fra å møte. Samtlige høringsinstanser ble bedt om å besvare følgende spørsmål: 1. Med henvisning til NFFs handlingsplan , målsettinger toppfotball kvinner, hvilken seriestruktur i toppserien, 1. divisjon og 2. divisjon legger forholdene best mulig til rette for sportslig utvikling? 2. Hvordan optimalisere og forbedre hovedterminlisten for kvinner for å legge forholdene best mulig til rette for sportslig og markedsmessig utvikling? 3. Gitt dagens nivå innenfor økonomi, hvordan bør midlene prioriteres for å nå målene i handlingsplanen? 4. NFFs visjon er «flest mulig, lengst mulig og best mulig». Hvordan utvikle seriestrukturer for å best mulig ivareta visjonene om flest mulig og lengst mulig?

3 17. juli 2013 arbeidsmøte. Møtet ble, i all hovedsak, brukt til å diskutere detaljer etter høringene samt et forslag om ny struktur fra komitémedlem Richard Jansen. Høringene sprikte betydelig i anbefalingene slik at det var vanskelig å trekke entydige konklusjoner. 27. august 2013 arbeidsmøte. Fortsatt diskusjoner, primært rundt hvilke forhold komiteen ikke skulle bruke mer tid på. Oppstart utarbeidelse av anbefaling/sluttrapport. 16. oktober sluttføring. Diskusjoner for å oppnå en enstemmig innstilling. Vedtak. Prioritering av arbeidsområder(faktorer) Med utgangspunktet i mandat og besvarelser av spørsmål under høringene, valgte komiteen å prioritere følgende områder som grunnlag for anbefalinger av fremtidig struktur: 1. Hvordan sikre best mulig sportslig utvikling slik at våre klubber og landslag er konkurransedyktige på den internasjonale arena? 2. Hvordan kan seriestrukturer bidra til å øke den kommersielle verdien av toppfotball kvinner? 3. Hvordan sikre at de økonomiske ressurser anvendes for å sikre vår internasjonale 4. Hvordan etablere seriestrukturer som gjør at kvinner velger å delta aktivt på et høyt nivå også i voksen alder? Forutsetninger Vurderingen bygger på dagens økonomiske støtteordninger fra NFF til toppfotball kvinner. Komiteen ser fritt på fordelingen mellom 1. divisjon og Toppserien Innstilling fra sporten Sporten, her representert ved landslagstrenere og utviklingsmiljøet i NFF har vært svært tydelige i sine tilbakemeldinger. Dagens seriestruktur fremmer ikke, etter deres mening, tilstrekkelig sportslig utvikling Toppserien bør vurderes redusert fra 12 til 10 lag, sekundært at serien deles halvvegs på midten i en A og B pulje. Dette for å få flest mulig kamper på et høyt sportslig nivå som igjen vil gi sportslige utfordringer og øke interessen. 1. divisjon kvinner bør deles opp i flere avdelinger for å redusere belastningen på spillerne. Fire avdelinger ble foreslått i seriekomiteen fra 2011, innstillingen fra sporten har ikke endret seg. De økonomiske ressurser må kanaliseres til færre topplag og ikke brukes til reisestøtte for å opprettholde en struktur som ikke gir tilstrekkelig sportslig utvikling. Seriekomiteen er kjent med innspillene fra sportslig hold. Halvparten av komiteens medlemmer følger de sportslige innstillinger langt på vei, men mener samtidig at endringer bør gjøres gradvis for å nærme seg optimale forhold.

4 Avgrensninger Hovedterminlisten og spilleplaner i aktuelle divisjoner behandles ikke. Administrasjonen og mulighetene for påvirkning av dette er i dag er tilfredsstillende med en betydelig grad av fleksibilitet. Vurderte løsninger I tillegg til dagens struktur med 12 lag i hhv Toppserien og 1. divisjon, er følgende løsninger vurdert: Alternativ 1: 10 lag i Toppserien og 10 lag i 1. divisjon. Alternativ 2: 12 lag i Toppserien og 10 lag i 1. divisjon. Alternativ 3: 10 lag i Toppserien og 12 lag i 1. divisjon. Alternativ 4: Som i dag med 12 lag i hver serie, men der Toppserien deles inn i en mesterskapsgruppe og en nedrykksgruppe etter halvspilt serie. Faktorvurdering Hvordan sikre best mulig sportslig utvikling slik at våre klubber og landslag er konkurransedyktige på den internasjonale arena? Høringsinstanser fra sportslig hold er tydelige på at vi må gå fra utviklingsmiljø til prestasjonsmiljø. De mener vi i dag har for mange miljøer (24 dersom en tar med begge de øverste divisjoner) som preges av utvikling og for få miljø der videreutvikling av prestasjoner har høyest fokus. Dette fremheves som det største hinder for sportslig utvikling. De hevder videre at vi er gode på å ta unge spillere frem til toppserienivået, men ikke alle klubber klarer å etablere miljøer som videreutvikler spillerne slik at målsettingene i handlingsplanen er realistiske på klubbnivå. Treningshverdagen blir for dårlig med dagens struktur fordi de beste spillerne er fordelt i for mange miljøer. Komiteen ser det gode arbeidet som gjøres i mange toppklubber. En god treningshverdag er svært viktig for å heve kvaliteten og ferdighetene på våre spillere. For å oppnå dette må treningshverdagen inneholde konkurranse mellom spillerne, konkurranse for å være blant de 11 beste som får starte. Etter sportens mening bør antall lag reduseres. En reduksjon i antall lag på toppnivå vil kunne bidra til at den kan etableres gode prestasjonsmiljø ved at flere av de beste spillerne samles på færre lag. Høringsinstanser fra klubbene, primært klubbledere er negative til en reduksjon i antall lag. De fremhever at geografisk spredning av toppmiljøene er viktigere. Klubbrepresentantene deler ikke oppfatningen til sporten i NFF om at færre lag vil føre til bedre sportslig kvalitet. De etterlyser også dokumentasjon som underbygger påstandene fra sporten Hvordan sikre at de økonomiske ressurser anvendes for å sikre vår internasjonale Komiteen er ikke enig i at vi skulle sette som en forutsetning at nivået på de økonomiske støtteordninger skulle holdes som på dagens nivå. Deler av komiteene er kritiske til denne

5 forutsetningen, da det er Forbundsstyret og Fotballtinget i siste instans, som setter de økonomiske rammene for fremtiden. Det brukes i dag relativt store ressurser både fra NFFs side og i klubbene på reisevirksomhet, reiser nødvendige for at seriestrukturen skal kunne opprettholdes. Representanter fra klubbene fremhevet under høringene at støtten til reisevirksomhet er svært viktig, ofte en forutsetning for å kunne delta. Imidlertid er dette tatt med utgangspunktet i dagens serieordninger. Komiteen er delt i synet på at det er lite sportslig utviklende å bruke store summer på reisevirksomhet. Ved en evt. reduksjon av antall lag i Toppserien og / eller 1.div.kunne midler vært omprioritert. Komiteen kommer tilbake med disse vurderingene under drøfting av strukturer. Hvordan kan seriestrukturer bidra til å øke den kommersielle verdien av toppfotball kvinner? I Toppserien i 2012 hadde vi lag som gikk gjennom seriespillet uten å ta poeng og med i målforskjell. En kan vanskelig se at dette er med på å skape sportslig utvikling, likeså at dette bidrar til et kommersielt godt produkt. Komiteen ser at bildet i 2013 er annerledes og viser mindre avstand mellom lagene enn tidligere. Laget som ender sist vil ha tatt flere poeng enn sistelaget har gjort de seneste årene, og begge de nyopprykkede lagene beholder plassen med god margin. Dette er positive tendenser. Dette kan bety en bedre toppserie, og det kan også bety en jevnere serie. Snittalderen på spillerne er økende, og er nå på 23,02 mest for de over 30 år. Blant de kommersielle høringsinstanser fokuseres det mye på kvalitet i form av sportslig fremgang, gode profiler samt en infrastruktur som er tilfredsstillende som avgjørende faktorer for å skape et salgbart produkt. God geografisk spredning er viktig, men som produkt er det intet som slår sportslig suksess. Innsatsen i Women`s Euro 2013 er vel det beste eksempelet på dette. For å skape kommersielt interessante produkt bør en prioritere å legge forholdene til rette for sportslig utvikling og suksess. Det å gjøre det godt i Women s Champions League og med landslagene har trolig betydelig verdi både for rekruttering av profiler og for interessen fra media. Fra kommersiell hold hevdes det at en bør ned på antall lag på toppnivå for å unngå flere mindre interessante kamper. Hvordan etablere seriestrukturer som gjør at kvinner velger å delta aktivt på et høyt nivå også i voksen alder? Frafallet innen toppfotball kvinner er i dag betydelig. De fleste høringsinstanser er enig om at tiltak for å begrense frafallet bør iverksettes. Komiteen har vært opptatt av hvordan en best skal ta vare på unge talent slik at belastningen ved å delta på flere lag, kanskje både i klubb og landslagssammenheng, ikke blir for stor. Vi har ikke konkludert på denne saken. 2. divisjon bør organiseres og tilpasses slik at den imøtekommer de behov og ønsker både unge og voksne kvinner har for å kunne fortsette med sin idrett. Reise og reisebelastning er her sentralt. Avdelingsinndelingen av 2. divisjon bør primært være i forhold til geografi, sekundært i forhold til kretsgrenser og likhet i antall lag pr avdeling.

6 Kvalitet i treningshverdagen og sportslig utfordrende oppgjør vil trolig også stimulere voksne kvinner til å delta lenger. Kvalitet i det daglige er også helt avgjørende for å holde på voksne landslagsspillere. Skal en utvikle seg i forhold til de krav som stilles for å spille internasjonalt, er det helt avgjørende at treningshverdagen og kampsituasjonen stimulerer. Konkurranse og kvalitet i den daglige trening kombinert med sportslig utfordrende kampsituasjoner er sentralt for å beholde voksne kvinner i toppfotballen. Samtidig bør 2. divisjon organiseres slik at det er mulig å kombinere familieliv med det å delta. Reise og reisebelastning er her trolig helt sentralt. Løsningsalternativer Komiteen har vurdert følgende alternative løsninger. Toppserien 10 lag, 1. divisjon kvinner 10 lag Toppserien 12 lag, 1. divisjon kvinner 10 lag Toppserien 10 lag, 1. divisjon kvinner 12 lag Som i dag med 12 lag i hver serie, men der Toppserien deles inn i en mesterskapsgruppe og en «nedrykksgruppe» etter halvspilt serie. Anbefaling For å sikre en best mulig sportslig utvikling som igjen er helt avgjørende for å heve oss internasjonalt, bør det utvikles flere prestasjonsmiljøer på høyt nivå. Dette kan gjøres ved å redusere antall lag på toppnivå. Over tid vil det da kunne utvikles prestasjonsmiljøer som preges av høy kvalitet og konkurranse i treningshverdagen. Ressursene som frigjøres brukes til å forsterke sporten i de resterende klubbmiljøer. Skepsisen til å redusere antall lag er stor i flere miljøer. Av den grunn mener flertallet i komiteen at en bør tilnærme seg evt. endringer noe mer gradvis. Det anbefales derfor at en beholder dagens seriestruktur i Toppserien med 12 lag og samtidig vurderer en deling av toppserien halvveis i en mesterskapsserie og en «nedrykksserie». Det er viktig å tilby toppfotball i et geografisk stort område. 1. divisjon bør derfor, i denne omgang, beholdes som en landsdekkende serie med 12 lag. Forhold som er vurdert, men ikke anbefalt Justeringer i 2. divisjon er vurdert, men forkastet. Det er svært vanskelig å gjøre vesentlige endringer som innebærer en reduksjon av antall lag i 2. divisjon uten at dette medfører en økt reisebelastning og høyere kostnader. Inndeling i avdelinger bør gjøres etter geografi og i mindre grad etter kretsgrenser. En serie på øverste nivå bestående av færre en 10 lag er vurdert og anbefales ikke. Dette fordi antallet kamper pr lag da blir for lite sesongen sett under ett. Likeså er en 1,5 serie vurdert. Komiteen velger ikke å gå videre med vurderingene av en 1,5 serie da vår norske geografi gjør at reisebelastningene på lagene blir svært ulik.

7 Andre forhold For bedre å sikre tilfredsstillende utviklingsmiljø i toppklubbene, bør det vurderes om 2. lagene til lag i Toppserien skal gis mulighet for å delta i 1. divisjon. Dette vil stimulere til etablering av flere utviklingsmiljø. Utfordringene kan være at reisebelastningen for et mindre antall spillere vil kunne øke. 2. divisjon kvinner bør inndeles basert på geografi slik at reisebelastningene blir minst mulig. Dette noe uavhengig om en da vil få et ulikt antall lag i avdelingene (som i dag). Det bør vurderes endringer i kampreglementet som har til hensikt å motvirke overforbruk av unge talent. Videre fremdrift Det er relativt kort tid igjen til ting dokumentene skal ut. Spørsmålet er om det er tid til en høringsrunde før selve ting dokumentene skal sendes ut. I stedet for en høringsrunde bør en vurdere en detaljert forankring prosess hos kretslederne, interessegrupperinger samt komiteer og utvalg. Avslutning Prosessen frem til anbefalingene har vært detaljert der de fleste grupperinger er hørt. Anbefalingene fra sportslig og kommersielt hold har vært svært klare og entydige. Vi må stimulere til etableringen av gode prestasjonsmiljøer. For å få til dette bør antall toppmiljø på kvinnesiden reduseres. Samtidig er motstanden til å redusere antall lag og derav antall steder det utøves toppfotball på kvinnesiden i Norge, stor i enkelte miljøer. De som ikke deler synet til sport etterlyser også dokumentasjon som underbygger påstanden fra sporten. En inndeling av Toppserien i en mesterskapsserie og en «nedrykkserie» halvveis må utredes noe videre og mer detaljert før en beslutter. Spesielt hvordan en organiserer første halvpart av serien.

8 Vedlegg: Alternativ 1: Toppserien 10 lag, 1. divisjon kvinner 10 lag Hvordan etablere seriestrukturer som gjør at kvinner velger å delta aktivt på et høyt nivå også i voksen alder? En reduksjon av antall lag på både nivå en og to vil føre til mindre reisevirksomhet og en lavere belastning. Det antas at dette vil ha en positiv effekt og bidra til at flere kvinner holder på med sin idrett lengre. Dette vil også medføre at nivå tre utvides med fire lag som gjør det enklere å etablere bedre regionale ligaer på nivå tre som igjen vil medføre en redusert belastning. Hvordan sikre at de økonomiske ressurser anvendes for å sikre vår internasjonale Færre lag på nivå en og to vil føre til at de økonomiske ressurser kan prioriteres sterkere. Besparelsen på 17% kan prioriteres inn mot gjenværende lag. En spissere satsning. Hvordan kan seriestrukturer bidra til å øke den kommersielle verdien av toppfotball kvinner? Mindre antall lag og spissing vil medføre likere konkurranser og derav bidra til å skape flere interessante oppgjør. Samtidig vil en redusere risikoen for at lag går gjennom turneringer uten å ta poeng. Færre antall lag vil også føre til at det blir spilt kamper på toppnivå på færre steder i Norge. Dette kan ha en negativ effekt opp imot interesse. Hvordan sikre best mulig sportslig utvikling slik at våre klubber og landslag er konkurransedyktige på den internasjonale arena? En reduksjon i antall lag vil gjøre at konkurransen om de beste spillerne blir sterkere og derav skape utvikling. Skal vi sikre gode resultater i internasjonale klubbturneringer, må sportslig kvalitet høynes. Dette gjelder både i den nasjonale konkurranse og i treningshverdagen. En reduksjon i antall lag antas å ha en positiv sportslig effekt kvalitetsmessig. For å nå målsettinger med landslagene er en helt avhengig av et godt samarbeid med klubbene. Spillerne skal utvikles gjennom klubben samtidig som det må skapes tid og rom for et tilstrekkelig antall samlingsdøgn på landslag. Nok tid til samlinger på landslagsnivå har vist seg å være en avgjørende faktor for å nå sportslige resultat. Færre antall lag vil skape mer tid som kan brukes inn mot ulike landslag. Delkonklusjon En reduksjon av antall lag både i Toppserien og i 1. divisjon kvinner synes å ha en positiv effekt i forhold til de forhold som er vurdert. En faktor som kan trekke i negativ retning er at det vil bli spilt toppfotball på færre steder og som sådan redusere den lokale og geografisk spredte interesse noe.

9 Alternativ 2: Toppserien 12 lag, 1. divisjon kvinner 10 lag Hvordan etablere seriestrukturer som gjør at kvinner velger å delta aktivt på et høyt nivå også i voksen alder? En marginal reduksjon i antall lag vil trolig ha en positiv effekt ift målet om at kvinner skal delta aktivt i sin idrett i en lengre periode. Dette fordi en får færre lag der reisebelastningen er høy. Hvordan sikre at de økonomiske ressurser anvendes for å sikre vår internasjonale En reduksjon med to lag på nivå 2 gjør det mulig å prioritere økonomisk noe sterkere inn mot toppen. Imidlertid er mulighetene vesentlig mindre en om reduksjon kommer på nivå 1. Dette fordi de økonomiske ressurser som fordeles inn mot nivå 2 er vesentlig lavere en mot nivå 1. Hvordan kan seriestrukturer bidra til å øke den kommersielle verdien av toppfotball kvinner? Det å beholde dagen Toppserie med 12 lag og samtidig redusere antall lag i 1. divisjon vil trolig ikke bidra til å øke den kommersielle verdi nevneverdig. Hvordan sikre best mulig sportslig utvikling slik at våre klubber og landslag er konkurransedyktige på den internasjonale arena? Skal en skape grobunn for sportslig utvikling og skape flere prestasjonsmuligheter må kvaliteten i hverdagen bedres. En reduksjon av antall lag i 1. divisjon kvinner vil trolig ha liten effekt i forhold til å prestere bedre på den internasjonale arena. Delkonklusjon Det å beholde antall lag i Toppserien på 12 og redusere med to i 1. divisjon, vil ha en marginal effekt sett i forhold til de faktorer som er vurdert. En kan oppnå en forbedret økonomisk spissing samt redusere antall lag med reisebelastning, men forslaget vil ikke bidra nevneverdig i forhold til sportslig spissing og kommersiell utvikling. Alternativ 3: Toppserien 10 lag, 1. divisjon kvinner 12 lag Hvordan etablere seriestrukturer som gjør at kvinner velger å delta aktivt på et høyt nivå også i voksen alder? En marginal reduksjon i antall lag vil trolig ha en positiv effekt ift målet om at kvinner skal delta aktivt i sin idrett i en lengre periode. Dette fordi en får færre lag der reisebelastningen er høy. Effekten antas å være mindre om reduksjonen kommer i Toppserien kontra i 1. divisjon. Hvordan sikre at de økonomiske ressurser anvendes for å sikre vår internasjonale En reduksjon i antall lag i Toppserien vil gjøre det mulig å prioritere sterkere inn mot de gjenværende lag. Dette kan være både i form av direkte støtte eller i form av etablering av sportslige tiltak som vinterturneringer, La-Manga og lignende

10 Hvordan kan seriestrukturer bidra til å øke den kommersielle verdien av toppfotball kvinner? Toppserien med færre lag vil føre til en jevnere konkurranse og flere spennende kamper. Dette vil øke den kommersielle verdi. 1. divisjon kvinner antas å ha marginal kommersiell verdi og derfor liten innvirkning på dette forhold. Det kan være negativt at Toppserien blir spilt på færre antall steder. Slik sett kan den lokale interesse og verdien av den bli redusert. Hvordan sikre best mulig sportslig utvikling slik at våre klubber og landslag er konkurransedyktige på den internasjonale arena? Det å spisse toppen vil gi sportslig utvikling og derav mulighetene for å nå resultater på klubbog landslagsnivå. Dette kan en oppnå ved å redusere antall lag i Toppserien. Det å redusere på toppnivå og samtidig beholde antall lag på nivå 2, vil trolig også medføre en sportslig hevning i 1. divisjon. Sportslig utvikling på nivå 2. er positivt, dog vil det ikke nevneverdig bidra til at en er konkurransedyktig på den internasjonale arena. Delkonklusjon En reduksjon av antall i Toppserien vil trolig ha en positiv effekt i forhold til de forhold som er vurdert. En faktor som kan trekke i negativ retning er at det vil bli spilt toppfotball på færre steder og som sådan redusere den lokale og geografisk spredte interesse noe. Effekten blir noe lavere dersom en beholder antall lag på nivå 2. Dette fordi en da ikke får frigitt like mye av de økonomiske ressurser. Alternativ 4: Som i dag med 12 lag i hver serie, men der Toppserien deles inn i en mesterskapsgruppe og en nedrykksgruppe etter halvspilt serie. Hvordan etablere seriestrukturer som gjør at kvinner velger å delta aktivt på et høyt nivå også i voksen alder? Det å beholde dagens ordning mhp antall lag, men dele inn Toppserien i to puljer halvveis, antas å ha liten innvirkning hvorvidt kvinner velger å stå i sin idrett lenger. Hvordan sikre at de økonomiske ressurser anvendes for å sikre vår internasjonale Dette løsningsalternativet synes å ha liten innvirkning på dette forhold. Hvordan kan seriestrukturer bidra til å øke den kommersielle verdien av toppfotball kvinner? En inndeling i en mesterskapsgruppe og en nedrykksgruppe vil trolig ha en positiv innvirkning mhp kommersiell verdi. Det vil komme flere kamper med høyere kvaltitet.

11 Hvordan sikre best mulig sportslig utvikling slik at våre klubber og landslag er konkurransedyktige på den internasjonale arena? Etablering av mesterskapsserie og nedrykksserie vil tilby de beste lagene bedre og jevnere motstand. Flere kamper mot jevnbyrdig motstand. Over tid vil dette han en positivt effekt på den kvalitetsmessige utvikling av sporten. Delkonklusjon Det å beholde dagens antall lag og samtidig dele Toppserien inn i en mesterskapsserie og en nedrykksserie halvveis, vil trolig ha positive effekter både mhp det å øke den kommersielle verdi og bidra til et sportslig bedre tilbud for de beste lagene.

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget 2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget Innledning Tinget i 2012 behandlet følgende forslag fra Eidsvold Idrettsforening: < Forbundsstyret nedsetter innen sommeren 2012 et bredt sammensatt

Detaljer

Innstilling fra seriekomite toppfotball menn

Innstilling fra seriekomite toppfotball menn Innstilling fra seriekomite toppfotball menn Innhold Innledning og bakgrunn... 3 Sammensetning... 3 Forankring... 3 Helhetlig syn... 4 1 Vektlegging av faktorer... 4 Vurdering av faktorer... 4 Sportslig

Detaljer

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016.

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016. Høringsnotat organisasjonsutvikling forslag om justeringer i NFFs valgordninger, funksjonstid for tillitsvalgte og organisering av valg på fotballtinget Innledning Tinget i 2014 vedtok betydelige justeringer

Detaljer

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

SERIEKOMITEENS INNSTILLING. Innholdsfortegnelse

SERIEKOMITEENS INNSTILLING. Innholdsfortegnelse SERIEKOMITEENS INNSTILLING. Innholdsfortegnelse 1. Oppnevning 2. Mandat 3. Arbeidsprosess 4. Involvering 5. Innstilling 5.1 Flertallets forslag til opp-/nedrykksordning mellom TS og 1. div. 5.2 Flertallets

Detaljer

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Norges Håndballforbund Region Midt-Norge. Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play

Norges Håndballforbund Region Midt-Norge. Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Norges Håndballforbund Region Midt-Norge Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play 2 2 Klubbledermøte Trondheim Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Agenda Velkommen, presentasjon Mål og Handlingsplan

Detaljer

Høringsutkast til ny seriemodell

Høringsutkast til ny seriemodell H Ø R I N G S U T K A S T T I L N Y S E R I E M O D E L L S I D E 1 Høringsutkast til ny seriemodell Ferdigstilt 4. februar 2011 Serieutvalget har bestått av: Jon Erik Eriksen, Jarle Heitmann, Bjørn-Erik

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 7. JUNI 2016

PROTOKOLL STYREMØTE 7. JUNI 2016 Sandefjord 07.06.16 PROTOKOLL STYREMØTE 7. JUNI 2016 Til stede: Thorfinn haugen, Alexander Hesselberg, Line Gjerden Hvål, Hanne Jaerson, Torleiv Sandvik, Kjell Rune Pedersen, Line Hettervik. Ikke til stede:

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Utlysning av utviklingsmidler for 2009

Utlysning av utviklingsmidler for 2009 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Kopi til: Fotballkretsene Vår ref: 280959v1 9. februar 2008 Utlysning av utviklingsmidler for 2009 Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball har kommet til enighet

Detaljer

Gjennomføringsplan for spillerutvikling i Østfold Fotballkrets

Gjennomføringsplan for spillerutvikling i Østfold Fotballkrets Gjennomføringsplan for spillerutvikling i Østfold Fotballkrets 2017-2020 1 Innhold Spillerutvikling som hovedsatsingsområde i 2017-2020... 3 Organisering... 5 Spillerutviklingsutvalg... 6 Ressursgruppe

Detaljer

SPORTSKLUBBEN HAUGAR

SPORTSKLUBBEN HAUGAR SPORTSKLUBBEN HAUGAR NIVÅPÅMELDING OG LAGINNDELING I SK HAUGAR Hvis man i et nærområde (skole) har flere Haugar-lag er det ønskelig at man komponerer lagene med en slik sammensetning at de blir tilnærmet

Detaljer

HAHANDLINGS HANDLINGSPLANEN 2012-2015. Status til forbundstinget 2015. Disposisjon. Prioriteringer i perioden. Fair Play. Internasjonale resultater

HAHANDLINGS HANDLINGSPLANEN 2012-2015. Status til forbundstinget 2015. Disposisjon. Prioriteringer i perioden. Fair Play. Internasjonale resultater HANDLINGSPLANEN 2012-2015 HAHANDLINGS Status til forbundstinget 2015 Prioriteringer i perioden Fair Play Fair play er en gjennomgående satsing for NFF. Noen milepæler: - Bærende verdi i kvalitetsklubbkonseptet

Detaljer

Sunnmøre Fotballkrets. 22. november 2008. Evaluering av prøveordning med. 3 måls regel. i klasse 13 og 14 år

Sunnmøre Fotballkrets. 22. november 2008. Evaluering av prøveordning med. 3 måls regel. i klasse 13 og 14 år Sunnmøre Fotballkrets 22. november 2008 Evaluering av prøveordning med 3 måls regel i klasse 13 og 14 år P å SFKs ledermøte i 2007 ga alle de frammøtte klubbene sin tilslutning til at styret i Sunnmøre

Detaljer

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner.

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFFs ANKEUTVALGS BESLUTNING AV 8.10.2015 Ankesak 21/2015 Skeid Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFF publiserte 27.8.2015

Detaljer

Framtidig modell for Lokalt Utviklede Spillere (LUS) høring

Framtidig modell for Lokalt Utviklede Spillere (LUS) høring Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

1.861 30.414 375.000 340.000 2.947 49.661 130.000 Norges Fotballforbund Budsjett 2018, endelig Behandlet Forbundsstyret 12.12.2017 Netto Inntekter Norges Fotballforbund Netto inntekter på 523 millioner

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER Søknadsfristene er identisk med fristen for å melde på lag i de ulike klassene: For seniorlag og ungdomslag i fotball 15.01

Detaljer

Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene.

Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene. Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Forslag fra Agder Bowlingkrets til nytt ligasystem

Forslag fra Agder Bowlingkrets til nytt ligasystem Forslag fra Agder Bowlingkrets til nytt ligasystem INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 SESONGAVVIKLING... 2 3 HVORDAN ER LIGASYSTEMET I SVERIGE?... 3 4 FORSLAG TIL LIGASYSTEM ELITE... 4 4.1 SPILLEFORM

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 11. NOVEMBER 2014

PROTOKOLL STYREMØTE 11. NOVEMBER 2014 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold PROTOKOLL STYREMØTE 11. NOVEMBER 2014 Sandefjord 13.11.14 Til stede:

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

Marienlyst. Drammensfotballens kompetansesenter. Drammensfotballens kompetansesenter Side 1 av 8

Marienlyst. Drammensfotballens kompetansesenter. Drammensfotballens kompetansesenter Side 1 av 8 Marienlyst Drammensfotballens kompetansesenter Drammensfotballens kompetansesenter Side 1 av 8 Sammendrag Visjon Skape toppfotball for kvinner og menn i Drammen gjennom sterk regional rekruttering. Målsetting

Detaljer

Stedfortreder for leder. Definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem

Stedfortreder for leder. Definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem 1. Leder Rita Hanssen Fastsette agenda for styremøter og lede møtene. Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben. Ansvarlig Kvalitetsklubb (Se detaljerte oppgaver

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013

PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013 Sandefjord 13.11.13 Til stede:

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt. mellom. Team Strømmen. Akershus Fotballkrets. Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen

Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt. mellom. Team Strømmen. Akershus Fotballkrets. Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt mellom Team Strømmen og Akershus Fotballkrets Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen Foreløpig versjon 4. mars 2007 1 Utgangspunkt Team Strømmen og

Detaljer

Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet

Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet Jeg, Finn Gulbrandsen, Sofiemyr BK, skriver dette kun på egne vegne. Det første man må gjøre før man eventuelt skal forandre dagens ligasystem er å komme

Detaljer

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016:

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: Til klubbene Dato: 04.12.2015 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/19 INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: - SERIESPILL 13-19 ÅR OG SENIOR - NORGESMESTERSKAPET 16-19 ÅR - OBOS CUP

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN Vedlegg til sportslig plan INNLEDNING Dette dokumentet er en revidert utgave av retningslinjene for barnefotball som ble lansert i høsten 2013. Dokumentet har vært diskutert

Detaljer

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2012

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2012 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 04/12 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 3/15

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 3/15 Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 3/15 Arbeidsutvalgsmøte nr. 3/15 torsdag 7. mai 2015 på Hotell Kong Carl, Sandefjord. Arbeidsutvalget: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB Styret Mål- og strategiarbeid/rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og driftskontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg

Detaljer

Høring vedrørende forslag fra Seriekomiteen for menn

Høring vedrørende forslag fra Seriekomiteen for menn Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 18/09 Til klubbene i:

Detaljer

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden 2009 2011 gjeldende

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

Til klubbene i: Tippeligaen o Ved daglig leder/klubbdirektør o Ved Sportsdirektør Adeccoligaen

Til klubbene i: Tippeligaen o Ved daglig leder/klubbdirektør o Ved Sportsdirektør Adeccoligaen Til klubbene i: Tippeligaen o Ved daglig leder/klubbdirektør o Ved Sportsdirektør Adeccoligaen o Ved daglig leder/klubbdirektør o Ved Sportsdirektør/sportslig leder Kopi: Norsk Toppfotball Diskusjonsnotat:

Detaljer

KAPITTEL 1: Kampreglement

KAPITTEL 1: Kampreglement Turneringsreglement for Ålesund Bymesterskap G13-2017 Ålesund Bymesterskap G13 spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Arrangør Spjelkavik

Detaljer

Fireårsplan NBF Midt- Trøndelag

Fireårsplan NBF Midt- Trøndelag Fireårsplan NBF Midt- Trøndelag 2014-2018 Side: 1 13.01.2016 1 Innledning... 3 2 Overordnede rammebetingelser... 4 2.1 Mål... 4 3 Strategier og tiltak... 5 3.1 Opplæring... 5 3.2 Rekruttering... 5 4 Markedsføring...

Detaljer

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon Serien 2015 Menn 4. divisjon 3 avdelinger a 12 lag Opprykk: Vinner i hver avdeling rykker opp til 3. divisjon Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 5. divisjon Ytterligere nedrykk øker

Detaljer

VEDRØRENDE ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET

VEDRØRENDE ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Innledning Planen skal ses som en samlet plan for Norges Kampsportforbunds (NKF) toppidrettssatsning og talentutvikling som skal følge

Detaljer

Gjennomføringsplan Verdi- og Fair play i Østfold Fotballkrets

Gjennomføringsplan Verdi- og Fair play i Østfold Fotballkrets Gjennomføringsplan Verdi- og Fair play i Østfold Fotballkrets 2017-2020 1 Innhold Verdiarbeid og Fair play som hovedsatsingsområde i 2017-2020... 3 Organisering... 5 Verdi- og Fair play... 6 Forutsetninger

Detaljer

Følgende møtte: Terje Jansen, Anette Aasen, Erik Evensen, Gro Fadum, Kay Prytz, Tom Brinck-Mortensen.

Følgende møtte: Terje Jansen, Anette Aasen, Erik Evensen, Gro Fadum, Kay Prytz, Tom Brinck-Mortensen. Øvrevoll Hosle IL Idrett kl 20 Følgende møtte: Terje Jansen, Anette Aasen, Erik Evensen, Gro Fadum, Kay Prytz, Tom Brinck-Mortensen. I tillegg møtte sportslig leder Georg Dyngeland og adm.leder Kirsten

Detaljer

*FK Larvik trakk laget før sesongen. SK Haugar fikk den ledige plassen i 1. divisjon 2010.

*FK Larvik trakk laget før sesongen. SK Haugar fikk den ledige plassen i 1. divisjon 2010. - 1 - Styrets årsberetning 2010 Det ordinære årsmøtet for 2009 ble avholdt på Thon Hotel Lillestrøm 5. mars 2010. 1. Organisasjon Medlemmer Følgende klubber har vært medlemmer i 2010: Toppserien: Amazon

Detaljer

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er TIL KLUBBENE 4. desember 2012 Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til ny fotballsesong. Påmelding og godkjenning av lag foretas

Detaljer

Ny serieordning menn overgangsordning

Ny serieordning menn overgangsordning Ny serieordning menn overgangsordning Ny struktur fra sesongen 2017: 1+1+2+6+24 Tippeligaen (16 lag) OBOS-ligaen (16 lag) PostNord-ligaen (14 lag pr avdeling) Regionligaen (14 lag pr avdeling) Kretsserien

Detaljer

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Sportsplan Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Innhold 1. Klubbpolitiske retningslinjer Side 4 2. Spill og-utviklingsfilosofi Side 5 3. Spillerlogistikk Side 5 4. Kamparena Side 5 5. Anleggsutvikling Side

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014 Retningslinjer - Sport Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014 For toppfotballens fremtid og utvikling er det helt avgjørende å ha et bredt utvalg av fotballspillere som har de nødvendige ferdighetene,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 13. JUNI 2017

PROTOKOLL STYREMØTE 13. JUNI 2017 Sandefjord 13.06.17 PROTOKOLL STYREMØTE 13. JUNI 2017 Til stede: Thorfinn Haugen, Line Gjerden Hvål, Hanne Jaerson, Kjell Rune Pedersen, Torleiv Sandvik. Ikke til stede: Alexander Hesselberg, Line Hettervik,

Detaljer

NFFs budsjett for 2009 overfor klubbene i 1. divisjon kvinner

NFFs budsjett for 2009 overfor klubbene i 1. divisjon kvinner Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 06/09 Til klubbene i:

Detaljer

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2013

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2013 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 04/13 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND

INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND Vedtatt av forbundsstyret 27. november 2016 Denne instruks regulerer fordelingen av arbeidsoppgaver, ansvar og myndighet

Detaljer

Levanger Fotballklubb 2014-2017 Levanger formannsskap 08.10.14

Levanger Fotballklubb 2014-2017 Levanger formannsskap 08.10.14 Levanger Fotballklubb 2014-2017 Levanger formannsskap 08.10.14 Dugnad for toppfotball i Nord-Trøndelag Skape et 1. divisjonslag i Nord Trøndelag Administrasjon - Utvikling - Organisering Etablert klubbdokumenter

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 530020v1 16. februar 2012

Deres ref: Vår ref: 530020v1 16. februar 2012 Document Number: 530020v1 RUNDSKRIV NR. 05/12 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Rettledning til styrets/strategisk utvalg:

Rettledning til styrets/strategisk utvalg: Rettledning til styrets/strategisk utvalg: - Alle handlingsplaner følger av strategiplan og videre prioriterte strategiområder. Jmf. pyramiden s.7 i Strategiplan 2013 2018. - Hver enkelt fagansvarlig/region

Detaljer

Årsklasse Grunnlag Lag. Årsklasse Grunnlag Lag

Årsklasse Grunnlag Lag. Årsklasse Grunnlag Lag 1 A - lag Herrer A-lag Herrer er det kvalitetsmessig beste laget i Elverum Fotball. Laget har som ambisjon i første omgang å etablere seg i 2 div. Dette understøttes som Målsettinger i klubbens egen handlingsplan.

Detaljer

LA MANGA 2017: «DET STORE LØFTET» HVORDAN SKAL VI FORLØSE MULIGHETEN I MIN KLUBB?

LA MANGA 2017: «DET STORE LØFTET» HVORDAN SKAL VI FORLØSE MULIGHETEN I MIN KLUBB? LA MANGA 17: «DET SRE LØFTET» HVORDAN SKAL VI FORLØSE MULIGHETEN I MIN KLUBB? Målet er å vesentlig forbedre fotballnasjonens prestasjonskraft gjennom å utvikle flere og bedre spiller på høyt nasjonalt

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på seniortrinnet S M L SENIORTRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på seniortrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

Klubben med hjerte for alle!

Klubben med hjerte for alle! Utkast 1 09.02.2017 Styrets forslag til Årsmøtet 23.mars 2017 VIRKSOMHETSPLAN 2017 2020 SVEIVA INNEBANDY Klubben med hjerte for alle! Sveiva Innebandy Postboks 40 Stovner 0913 Oslo Innholdsfortegnelse;

Detaljer

Randesund IL FOTBALL LØRDAGSFOTBALLEN 2014

Randesund IL FOTBALL LØRDAGSFOTBALLEN 2014 Randesund IL FOTBALL LØRDAGSFOTBALLEN 2014 STRUKTUR SESONG 2014 I løpet av 2014 vil Ril Fotball jobbe med omstrukturering i forbindelse med søknad NFF om Kvalitetsklubb. Dette betyr at det kan bli gjort

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på seniortrinnet S M L SENIORTRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på seniortrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

Fotballteori og pedagogikk

Fotballteori og pedagogikk Fotballteori og pedagogikk Innholdsfortegnelse FOTBALLTEORI... 1 Læringsteoretisk utgangspunkt/ Trenerens tilnærming til spiller og lag... 1 Aktivitetsprinsippet... 2 Spesifisitetsprinsippet... 2 Gjenkjenning

Detaljer

Midt-Norge Bandyregion 2015-2019 Langtidsplan

Midt-Norge Bandyregion 2015-2019 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion - Langtidsplan OVERSIKT MÅL Fokusområde Delområde Arrangement Minirunder Nord-Trøndelag 1 miljø i NT deltar 1 miljø i NT arrangerer 2 miljø i NT arrangerer 2 miljø i NT arrangerer

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

«Retningslinjer for Selects-virksomhet»

«Retningslinjer for Selects-virksomhet» Norges Ishockeyforbunds «Retningslinjer for Selects-virksomhet» Definisjon av Selects/kommersielle aktører: Aktører som kjøper og selger «ishockeyaktiviteter», men som ikke er et organisasjonsledd innenfor

Detaljer

- Norges Sjakkforbund skal søke om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund

- Norges Sjakkforbund skal søke om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund Forslag til NSFs Kongress: - Norges Sjakkforbund skal søke om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund 1. Bakgrunn Spørsmålet om norsk sjakk 1 skal søke om medlemskap i NIF har vært utredet en

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no Fotballforsikring Norges Fotballforbund www.fotballforsikring.no NFF styrker fotballforsikringen NFF ønsker å gi sine medlemmer et best mulig forsikringstilbud. Fra sesongen 2010 innfører vi derfor en

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN TELEMARK FOTBALLKRETS 2013

KOMMUNIKASJONSPLAN TELEMARK FOTBALLKRETS 2013 KOMMUNIKASJONSPLAN TELEMARK FOTBALLKRETS 2013 Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») har betydninger som «å melde, meddele, underrette om, stå i forbindelse med» og er en betegnelse på

Detaljer

PROTOKOLL KLUBB/LEDERKOMITEEN 27. NOVEMBER 2013

PROTOKOLL KLUBB/LEDERKOMITEEN 27. NOVEMBER 2013 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold KLUBB/LEDERKOMITEEN Sandefjord 29.11.2013 PROTOKOLL KLUBB/LEDERKOMITEEN

Detaljer

Flest liga*tler har Trondheims-Ørn med 7. Nummer 2 er Asker med 6. Flest poeng i en sesong (12 lag, fra 2007) har Røa med 61 (2008).

Flest liga*tler har Trondheims-Ørn med 7. Nummer 2 er Asker med 6. Flest poeng i en sesong (12 lag, fra 2007) har Røa med 61 (2008). Flest liga*tler har Trondheims-Ørn med 7. Nummer 2 er Asker med 6. Flest poeng i en sesong (10 lag, 1987-2006) har Asker med 54 poeng (maksimalt) i 1998. Trondheims-Ørn er på andre med 52 (i 2001). Flest

Detaljer

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 13/09 Til klubbene i:

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Påmeldingssamling Fotball for gutter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 4. desember 2017

Påmeldingssamling Fotball for gutter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 4. desember 2017 Velkommen til: Påmeldingssamling Fotball for gutter, 12-19 år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 4. desember 2017 Dagens program: Velkommen Presentasjonsrunde NFF Pilot nye spillformer OBOS Cup Seriesystemer,

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU REGION ØST Retningslinjer for regionalt seriespill (4. og 5. div) i Region

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

Handlingsplan 2008 Sportslig komité

Handlingsplan 2008 Sportslig komité Handlingsplan 2008 Sportslig komité 11. mars 2008 Sportslig komité 2008 Hovedmål og prioriteringer Blant de beste klubbene innefor eget TO Kompetanse, utvikling og engasjement Omdømme Samarbeid internt

Detaljer

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 NIC spilles etter FIFAs og NFFs reglementer for 11 - er fotball i aldersklassen G16, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury

Detaljer

Møteprotokoll for Arbeidsutvalgsmøte #1

Møteprotokoll for Arbeidsutvalgsmøte #1 Ullevål, 1. september 2016 Møteprotokoll for Arbeidsutvalgsmøte #1 Sted: Ullevål Stadion Dag/dato: Mandag 15. august 2016 Tid: 09:00-12:00 Tilstede: Møteleder - Oddvar Johan Jensen (OJJ), Janne Cecilie

Detaljer

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode Kvalitetsklubb Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Mål og metode 5. Hvordan skape kvalitet i klubben 6. Elektroniske verktøy 7. Veien

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Sandefjord 01.11.09 Klubbene INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Vinterseriene i Vestfold Fotballkrets skal arrangeres for fjerde gang. Tiltaket har vært en suksess, men vi har hatt enkelte

Detaljer

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess av universitets- og høgskolesektoren. I brev fra KD 19.6.2015 står det

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Dynamisk arbeidsdokument for styret, komiteer og ledelse med utgangspunkt i langtidsplanen vedtatt på Tinget 2016

Dynamisk arbeidsdokument for styret, komiteer og ledelse med utgangspunkt i langtidsplanen vedtatt på Tinget 2016 SQUASH NORGE Strategisk Plan for 2017-2020 AMBISJONER FOR STRATEGIEN HVA DET SKAL VÆRE: Dynamisk arbeidsdokument for styret, komiteer og ledelse med utgangspunkt i langtidsplanen vedtatt på Tinget 2016

Detaljer

Sportsplan Norsk Bridgeforbund

Sportsplan Norsk Bridgeforbund Sportsplan Norsk Bridgeforbund Sportsplanen er et virkemiddel for å nå de sportslige målene for Norsk Bridgeforbunds (NBF) landslag i åpen- og dameklassen. Sportsplanen skal også bidra til å virkeliggjøre

Detaljer