SERIEKOMITEENS INNSTILLING. Innholdsfortegnelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SERIEKOMITEENS INNSTILLING. Innholdsfortegnelse"

Transkript

1 SERIEKOMITEENS INNSTILLING. Innholdsfortegnelse 1. Oppnevning 2. Mandat 3. Arbeidsprosess 4. Involvering 5. Innstilling 5.1 Flertallets forslag til opp-/nedrykksordning mellom TS og 1. div. 5.2 Flertallets forslag til opp-/nedrykksordning mellom 1.- og 2. div 5.3 Komiteens forslag til endring av bestemmelsene vedrørende opp-/nedrykk mellom TS og 1. divisjon. 6. Begrunnelser/Konsekvenser 6.1 Toppserien divisjon Mindretallets begrunnelse Flertallets begrunnelse 7. Komiteens vurderinger av ulike modeller 8. Økonomiske beregninger 9. Tilbakemeldinger på spørreskjemaet 10. Pro/contra-modellen.

2 1. Oppnevning Til å vurdere seriesystemet for kvinner oppnevnte Forbundsstyret følgende komite: Anders Eggen, Forbundsstyret, leder Knut Eriksen, Klepp IL, representant fra Toppserien Tron Møller Natland, Alta IF, representant fra 1. divisjon Sverre Nordby, Øvrevoll/Hosle, representant fra 2. divisjon Jarl Torske, NFFs landslagsledelse Audhild Skare, Hordaland Fotballkrets, representant fra kretsene Elisabeth Reymert, Serieforeningen for kvinnefotball Tone Angeltveit, Serieforeningen for kvinnefotball Dag Vestlund, NFFs administrasjon, sekretær 2. Mandat Forbundsstyret ga komiteen følgende mandat: Komiteen skal vurdere dagens serieordning i Toppserien, 1. divisjon og 2. divisjon kvinner. Vurderingen skal omfatte både struktur på seriespillet, avdelingsoppsett og antall lag i ulike serier. Komiteen skal, om nødvendig, foreslå konkrete forslag til endringer i gjeldende kampreglement Komiteen skal levere sin innstilling/rapport med forslag til eventuelle endringer til Forbundsstyret innen 1. november 2011.(Fristen ble senere forlenget til ) Selv om komiteens medlemmer var oppnevnt fra forskjellige grupperinger/nivåer var det viktig at alle hadde noenlunde samme kjøreregler for arbeidet i komiteen: Helhetlig tenkning Sportslige hensyn Økonomiske hensyn Geografiske hensyn Klimatiske hensyn Dette vil være de viktigste hensyn en må vurdere uansett hvilke modeller en velger for de ulike divisjoner/nivåer.

3 3. Arbeidsprosess Komiteen har avholdt 5 møter og i det første møtet ble fastlagt følgende arbeidsprosess: Komiteen ble enig om at komiteens vurderinger skulle ta utgangspunkt i - bred evaluering av dagens serieordning basert på tilbakemeldinger fra klubber og kretser mht erfaringer fra dagens ordning - dialog med strategikomiteen - erfaringer fra andre land Alle tenkelige modeller for serieordningen totalt og for det enkelte nivå må vurderes som positive eller negative opp mot(pro/contra-modell): - sport - økonomi - geografi - klima, kalender(hovedterminliste) - Andre forhold dersom relevant(media, sponsorer, etc) 4. Involvering. For å få så god arbeidsplattform som mulig bestemte komiteen at det skulle sendes et skjema til klubber og kretser som skulle klubbenes/kretsenes vurderinger av seriesystemet slik det er i dag og også en mulighet til å gi uttrykk for hva som kan bli bedre. Skjemaet ble sendt til alle klubber og kretser den 2. september med tilbakemeldingsfrist den 15. september. Resultatet av undersøkelsen finnes i denne rapportens pkt Innstilling Komiteen har, etter mange og grundige diskusjoner ikke klart å bli enige om en felles innstilling. Komiteen er enig om at antall lag i Toppserien ikke bør endres og at nivå 3(2. divisjon)skal være region-/kretsbasert etter den modellen som er i dag. Komiteen er imidlertid delt i synet på hvordan nivå 2(1. divisjon) skal organiseres. Et mindretall i komiteen(2 representanter)mener dagens ordning med 1 avdeling med 12 lag er den riktige/ønskelige ordningen, mens et flertall(6 representanter)mener at 4 avdelinger a 10 lag der TS-klubbenes 2 er lag kan delta dersom de er sportslig kvalifisert, er den riktige/ønskelige ordningen.

4 Komiteens flertall består av: Anders Eggen, Audhild Skare, Knut Eriksen, Jarl Torske, Sverre Nordby, Tron Møller Natland. Komiteens mindretall er Elisabeth Reymert og Tone Angeltveit. Skjematisk kan komiteens innstilling settes opp slik: Komiteens flertall: Komiteens mindretall: Kommentar: Toppserien 1 avdeling a 12 lag 1 avdeling a 12 lag Komiteen anbefaler enstemmig at man gjør sonderinger for om mulig å se på andre modeller for avvikling av serien enn tradisjonelt dobbel serie. Se pkt divisjon 4 avdelinger a 10 lag 2 er lagene til klubbene kan delta dersom sportslig kvalifisert 2. divisjon organiseres som i dag 1 avdeling a 12 lag Komiteens flertall foreslår kvalifiseringsspill for opprykk til TS, se nedenfor. organiseres som i dag Komiteen ber Forbundsstyret enstemmig kvalitetssikre at dagens regions- /kretsordning er slik den bør være. Sjekk lagsunderlaget for den enkelte region. 5.1Flertallets forslag til opp-/nedrykksordning mellom Toppserien og 1. divisjon: Nr. 12 i Toppserien rykker direkte ned i 1. divisjon De 4 avdelingsvinnerne i 1. divisjon spiller, etter trekking, mot hverandre på hjemme- og bortebane. De to vinnerne spiller så mot hverandre, en kamp på hjemmebane og en kamp på bortebane. Vinneren rykker opp i Toppserien. Taperen spiller så, en kamp på hjemmebane og en kamp på bortebane, mot nr. 11 i Toppserien om retten til å spille i Toppserien.

5 5.2 Flertallets forslag til opp-/nedrykksordning mellom 1. divisjon og 2. divisjon: Nr. 10 i hver 1. divisjonsavdeling rykker ned i 2. divisjon. De 4 ledige plassene i 1. divisjon besettes slik: 4 avdelingsvinnere i 2. divisjon rykker opp i 1. divisjon etter kvalifiseringsspill. Kvalifiseringsspillet settes opp ut fra antall avdelinger i 2. divisjon. 5.3 Komiteens forslag til endring av bestemmelsene vedrørende opp- /nedrykk mellom Toppserien og 1. divisjon: Dersom Forbundsstyret velger ikke å fremme noe endringsforslag tå Forbundstinget i mars 2012 vedrørende endring av 1. divisjon(slik at ordningen blir som nå), eller dersom Forbundsstyret slutter seg til flertallet og fremmer forslag om endring av 1. divisjon til 4. avdelinger og dette forslaget ikke blir vedtatt av Forbundstinget, innstiller en enstemmig komite på følgende ordning vedrørende opp-/nedrykk mellom Toppserien og 1. divisjon: Nr. 12 i Toppserien rykker direkte ned i 1. divisjon Nr. 1 i 1. divisjon rykker direkte opp i Toppserien Nr. 11 i Toppserien spiller kvalifiseringskamper, en på hjemmebane og en på bortebane, mot nr. 2 i 1. divisjon om retten for ett lag til å spille i Toppserien i Motivering: Komiteen mener det er viktig, og uavhengig av innstillingens øvrige innhold, at denne endringen gjennomføres allerede fra 2012-sesongen. Dette vil føre til en større stabilitet i Toppserien, og at man med større sikkerhet kan si at de 12 beste lagene spiller i Toppserien. 6. Begrunnelser/Konsekvenser: 6.1 Toppserien Komiteen har vurdert antall lag i Toppserien, men komiteen er enstemmig i sin innstilling om at de ikke vil anbefale endring i antall lag i denne divisjonen. Komiteen begrunner sin innstilling med følgende argumentasjon:

6 - Toppserien med 12 lag sikrer et riktig antall kamper for de beste spillerne - Skaper 12 toppfotballmiljøer rundt omkring i landet, noe som er viktig for de øvrige klubbene - Godt konkurranseklima, jevnere og jevnere kamper virker positivt inn på spillernes utviklingsmuligheter. Har befestet seg som en god konkurransearena generelt. Konsekvensene ved ikke å endre dette nivået forblir slik de er i dag divisjon Mindretallets begrunnelse, 1. divisjon Et mindretall bestående av Elisabeth Reymert og Tone Angeltveit kan ikke støtte flertallets innstilling om å gå tilbake til flere avdelinger i 1. divisjon fordi: - Ethvert seriesystem har som prinsipp at vinneren skal rykke direkte opp. Dette oppnådde vi da dagens ordning ble vedtatt. Flertallsvedtaket bryter med dette prinsippet. - En avdeling gir skjerpet konkurranse og bedre sportslig utvikling både for klubb og enkeltspillere. Flertallsforslaget reduserer den sportslige kvaliteten i 1. divisjon. Dette er bl.a erkjent i svensk fotball der en nå har vedtatt å følge Norges modell med en 1. divisjon. Det kan også nevnes at håndballen i Norge(med et langt tynnere lagsgrunnlag)har en avdeling på nest høyeste nivå. - Økonomisk er det krevende for klubbene å spille i en landsomfattende serie i en avdeling. Men seriesystemet er grunnmuren i fotballen og det å investere i et sportslig utviklende seriesystem gir grunnlag for vekst og kvalitetsheving både for spillere, klubb og forbund sentralt. - En nedgradering av nest høyeste nivå 1. divisjon til en breddeaktivitet i 4 avdelinger, vil føre til mindre oppmerksomhet på landsbasis med konsekvenser for sponsorinntekter, medieoppmerksomhet med mer. Statusen for kvinnefotballen er viktig. Det er et negativt signal å vanne ut et seriesystem det har tatt lang tid å bygge opp. - Det har vist seg at distrikter/kretser som ikke har spydspisser i sin nærhet, ikke har samme kvalitet som klubber som har dette(et eksempel kan være Urædd som fire ganger har feilet i kvalifiseringsspillet for 1. divisjon)

7 - Tanken om 1. divisjon som arena for Toppseriens 2 er lag er i utgangspunktet god. Men tvilsomt om det er gjennomførbart med lengre reiser for andrelag både med tanke på belastning og økonomi. - Kvinnefotballen tok et skritt fremover da tinget vedtok dagens ordning. Denne bør virke lenger før man igjen endrer. Neste skritt bør være en videreutvikling, ikke et skritt tilbake til det vi ikke ønsket for kort tid siden. En videreutvikling kan på sikt være en spissing av 2. divisjon med sikte på direkte opprykk for vinneren slik en har oppnådd på herresiden. - Mindretallet representerer de klubbene som blir berørt(toppserieklubbene, 1. divisjonsklubbene) og synspunkter fra disse bør veie meget tungt Flertallets begrunnelse, 1. divisjon Flertallets begrunnelse for å utvide 1. divisjon til 4 avdelinger a 10 er følgende: - Dagens 1. divisjon har ikke tilsvart noen av de sportslige forventningene - 40 lag skaper en større utviklingsarena enn 12 lag spillere i stedet for Bedre utviklingsarena for de nest beste i TS-klubbene - Langt mindre reisebelastning gir bedre økonomi til sportslig aktivitet - Langt mindre reisebelastning gir mindre turnover; økt snittalder - De beste 2. divisjonsklubbene vil få spille på et sportslig høyere nivå - En bedre utviklingsarena på nivå 2 vil heve kvaliteten også i Toppserien - Antall kamper riktigere i forhold til de som deltar - Gir 20 nye utviklingsmiljøer - kortere reiseavstand for klubbene - flere interessante lokaloppgjør - En bedre arena for talentutvikling - Økonomiske tilskudd kommer flere lag til gode Flertallet er klar over at denne ordningen ikke er en sportslig spissing, men mener at det reduserte nivået ikke på noen måter overskygger de positive faktorene denne ordningen gir.

8 7. Komiteens vurderinger av ulike modeller Komiteen har i diskusjonene vært innom mange modeller, men diskusjonene avleiret ganske tidlig at det ikke ville være aktuelt å endre antall lag i Toppserien. Det ble ganske snart også konkludert med at dagens ordning i 2. divisjon, med regionale/kretsvise løsninger heller ikke var moden for endring. Komiteen brukte mye tid på vurderinger rundt 1. divisjon, og følgende modeller ble i større eller mindre grad diskutert: 1 avdeling a 12 lag som i dag 2 avdelinger a 10 lag 3 avdelinger a 12 lag 4 avdelinger a 10 lag, med deltakelse av TS-klubbenes 2 er lag 6 avdelinger a 10 lag 8 avdelinger a 10 lag Alternativene med 8 avdelinger a 10 lag, 6 avdelinger a 10 lag og 3 avdelinger a 12 lag, ble ganske fort eliminert, og komiteen sto i realiteten igjen med 3 modeller: kvalifisert. 1 avdeling a 12 lag 2 avdelinger a 10 lag 4 avdelinger a 10 lag der TS-klubbenes 2 er lag kan delta dersom Det ble også diskutert ulike sluttspillsmodeller og også ulike måter å avvikle serien på(relatert til Toppserien), for eksempel: Første del: enkel serie Deretter: De 6 beste i dobbel serie og de 6 svakeste i dobbel serie. eller Ulike modeller med sluttspill for de beste. Da dagens ordning er 1 avdeling a 12 lag ble de to andre modellene vurdert opp mot denne ordningen:

9 Domene/Forslag: 1 avdeling a 12 lag 2 avdelinger a 10 lag 4 avdelinger a 10 lag 1. Sport - + Antall kamper blir riktigere i forhold til de som deltar. + En bedre arena for talentutvikling + 8 nye utviklingsmiljøer -lavere sportslig nivå 2. Økonomi lavere reiseutgifter i snitt for lagene 3. Geografi/ Reisebelastning/ Tidsforbruk - + da det er flere lag med, vil avstandene mellom lagene bli kortere. +reisebelastningen vil bli mindre +mindre tidsforbruk ifm kamp. Tiden kan nyttes trening/restitusjon/annet 4. Kalender/terminer + Ingen utfordringer vedrørende terminlisten 5. Annet - Kvalifisering mellom TS og 1. divisjon + Antall kamper riktigere i forhold til de som deltar + En bedre arena for talentutvikling 20 nye utviklingsmiljøer -lavere sportslig nivå +Ytterligere 100 i mindre reisekostnader for deltakerne i snitt. +enda flere lag med og avstandene mellom lagene vil bli enda kortere +reisebelastning og tidsforbruk vil bli mindre +Flere lag gir mulighet for flere interessante lokaloppgjør +2 er lagene til klubbene i TS kan delta +Ingen utfordringer vedrørende terminlisten Kvalifisering mellom TS og 1. divisjon

10 For komiteen ble det til slutt en helhetsvurdering av de to alternativere, 2 avdelinger med 10 lag og 4 avdelinger med 10 lag. Komiteen konkluderte med at alternativet med 2 avdelinger a 10 lag ikke ga så god effekt og økonomisk uttelling som alternativet med 4 avdelinger a 10 lag. Man sto så igjen med disse alternativene: 1 avdeling med 12 lag, dagens ordning, og 4 avdelinger med 10 lag Når det gjelder økonomi var det beregnet reiseutgifter for klubbene i de ulike alternativene, etter en avdelingsinndeling i tråd med vanlig praksis. Beregningene finnes i pkt. 8. Med den ovenstående oversikt ble det trukket en foreløpig konklusjon vedrørende alternativet med 4 avdelinger a 10 lag: divisjon vil trolig få lavere status. Klubbene har selv uttrykt tilfredshet med dagens ordning. 2. Det kan bli vanskeligere å få sponsorer 3. Media vil muligens ikke være så interessert Flertallet i komiteen mener imidlertid at det man taper ved denne ordningen er marginalt i forhold til det man oppnår både sportslig og økonomisk. 7.1 Økonomiske beregninger For at komiteen skulle få en oversikt over de økonomiske forholdene knyttet til de enkelte ordningene, ble reiseutgiftene for klubbene beregnet i de ulike modellene. Tabellene fra sesongen 2011 ble brukt som utgangspunkt for sammensetningen av avdelingene i alternativ 2 og alternativ 3.

11 Alternativ 1 Dagens ordning, 1 avdeling med 12 lag Med Fløya Grand Alta Fort LG KIL SFK Sola Aval Voss Åsa Medkila Fløya Grand Alta Fortuna LGrei KIL SFK Sola Avalds Voss Åsane Totalt Alternativ 2 2 avdelinger a 10 lag Avdeling 1 Klubb: Medk. Fløy a Gran d Alt a TUI L Rauf. Kongsv. Linder. Malvi k Medkila Fløya Grand Alta TUIL Raufoss Kongsvinge r Linderud G Malvik Konnerud Til sammen Kon.

12 Avdeling 2: Klubb: Avald Voss Sola Åsa Kaup Fort Sunn Urædd Skarph Sarpsb Avaldsnes Voss Sola Åsane Kaupanger Fortuna Sunndal Urædd Skarphedin Sarpsborg Til sammen Alternativ 3 4 avdelinger a 10 lag Avdeling 1 Klubb: Med Fløya Grand Alta TUIL Sand Hard Kong Rauf Røa 2 Medkila Fløya Grand Alta TUIL Sandnessj Hardhaus Kongsvinger Raufoss Røa Til sammen 2.930

13 Avdeling 2 Klubb: Aval Voss Haug Lodd Åsa Sand Fana Nym Kaup Jøls Avaldsnes Voss Haugar Loddefjord Åsane Sandviken Fana Nymark Kaupanger Jølster Til sammen Avdeling 3 Klubb: Tr.Ø Mal Byås Frei Træff Vold Sun Fort VIF ØvHo Tr.Ørn Malvik Byåsen Freidig Træff Volda Sunndal Fortuna VIF Øvrev.Hosl Til sammen Avdeling 4 Klubb: Sola Giml Foss Skar Uræ Konn EikT Kolb Lind Sarps Sola Gimletroll Fossum S Skarphedin Urædd Konnerud EikTønsberg Kolbotn Linderud G Sarpsborg Til sammen 1.157

14 Sammendrag: Alternativ 1 1 avdeling med 12 lag: Reiseutgifter totalt Reiseutgifter gj.snitt pr. lag: 380 Alternativ 2 2 avdelinger med 10 lag: Reiseutgifter totalt Reiseutgifter gj.snitt pr. lag: 271 Alternativ 3 4 avdelinger med 10 lag: Reiseutgifter totalt Reiseutgifter gj.snitt pr. lag: Tilbakemeldinger på spørreskjemaet Det var kommet inn 58 besvarelser Om Toppserien: 2/3 mente antall lag i TS var riktig. 1/3 mente 10 var det rette. Over ¾ mente riktig antall lag rykker ned fra TS 65% mente det ikke skal være kval.kamper mellom TS og 1K Tidspunkt for serieåpning og avslutning synes nesten alle er ok slik det er i dag. Nesten 100% ønsker 2 spillefrie helger i juli Om 1. divisjon: 60% mener det er riktig med en avdeling i 1. divisjon. 40% mener det skal være 2 eller 3 avd. 52% mener det skal være 12 lag i en 1. divisjonsavdeling. 40% mener 10 lag 80% mener det ikke skal være kval.kamper om nedrykk til 2. div. 64% mener det ikke skal være kval.kamper for opprykk til TS ¾ mener 2 er lag i TS ikke kan delta i 1K Tidspunkt for serieåpning og avslutning er ok for 97% 2/3 mener det kan spilles seriekamper i juli Om 2. divisjon: 55% mener det riktig med 7 avdelinger i 2. div. 50% mener antall lag i en avd skal være 12 2/3 mener det skal være kval.kamper for opprykk til 1K

15 87% mener 2 er lag for TS kan delta på dette nivået Serieåpning i april støttes 100% 2/3 ønske ikke kamper i juli 91% mener det kan spilles kamper i slutten av oktober Klubbene i 1. divisjon svarte slik om 1. divisjon: Alle mente 1 avdeling i 1. divisjon 77% mente 12 lag var riktig 90% mente det ikke skulle være kvalkamper knyttet til nedrykk til 2. divisjon 90% mente det ikke skulle være kvalkamper for opprykk til Toppserien 90% mente Toppserieklubbenes 2 er lag ikke skulle delta på dette nivået 10. Pro/contra-modellen For å få god oversikt over positive og negative momenter ved alle de enkelte modeller, er det gunstig å sette de faktiske forhold inn i en matrise basert på pro/contra. Det kan for eksempel gjøres slik: Sport Økonomi Geografi Kalender/terminer Reisebelastning Tidsbruk ved kamper Annet 1 avdeling med 12 lag 2 avdelinger med 10 lag 4 avdelinger med 10 lag Kommentarer: Denne modellen slik den fremkommer i pkt. 7 ble benyttet ved vurdering av + og faktorer ved de ulike modeller.

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2015

Velkommen til fotballsesongen 2015 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2015 1 Velkommen til fotballsesongen 2015 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 2014 Tittel: Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune TF-rapport nr: 345 Forfatter(e):

Detaljer

Bygdekompasset Evaluering av pilotperioden

Bygdekompasset Evaluering av pilotperioden Bygdekompasset Evaluering av pilotperioden Gunnar Nossum Jon Olav Veie Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere NTF-arbeidsnotat : 2003:8 Prosjektnummer : 1580 : BYGDEKOMPASSET

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Styresak: Sak nr.: 2012/10526 Møte: 27.09.2012

Styresak: Sak nr.: 2012/10526 Møte: 27.09.2012 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Sak nr.: 2012/10526 Møte: 27.09.2012 Om fadderuken ved studiestart 2012 Bakgrunn 1forbindelse med studiestarten i august i år, har det vært

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

BOLIGORDNINGEN: FUNGERER DEN GODT FOR PRESTEN, PRESTEFAMILIEN OG TJENESTEN?

BOLIGORDNINGEN: FUNGERER DEN GODT FOR PRESTEN, PRESTEFAMILIEN OG TJENESTEN? BOLIGORDNINGEN: FUNGERER DEN GODT FOR PRESTEN, PRESTEFAMILIEN OG TJENESTEN? RAPPORT FRA PRESTEFORENINGENS BOLIGUTVALG OKTOBER 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INNLEDNING... 4 Sammensetning...

Detaljer

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Deltagere... 3 1.2 Spørreskjemaene... 4 2 Resultater...

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer