SERIEKOMITEENS INNSTILLING. Innholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SERIEKOMITEENS INNSTILLING. Innholdsfortegnelse"

Transkript

1 SERIEKOMITEENS INNSTILLING. Innholdsfortegnelse 1. Oppnevning 2. Mandat 3. Arbeidsprosess 4. Involvering 5. Innstilling 5.1 Flertallets forslag til opp-/nedrykksordning mellom TS og 1. div. 5.2 Flertallets forslag til opp-/nedrykksordning mellom 1.- og 2. div 5.3 Komiteens forslag til endring av bestemmelsene vedrørende opp-/nedrykk mellom TS og 1. divisjon. 6. Begrunnelser/Konsekvenser 6.1 Toppserien divisjon Mindretallets begrunnelse Flertallets begrunnelse 7. Komiteens vurderinger av ulike modeller 8. Økonomiske beregninger 9. Tilbakemeldinger på spørreskjemaet 10. Pro/contra-modellen.

2 1. Oppnevning Til å vurdere seriesystemet for kvinner oppnevnte Forbundsstyret følgende komite: Anders Eggen, Forbundsstyret, leder Knut Eriksen, Klepp IL, representant fra Toppserien Tron Møller Natland, Alta IF, representant fra 1. divisjon Sverre Nordby, Øvrevoll/Hosle, representant fra 2. divisjon Jarl Torske, NFFs landslagsledelse Audhild Skare, Hordaland Fotballkrets, representant fra kretsene Elisabeth Reymert, Serieforeningen for kvinnefotball Tone Angeltveit, Serieforeningen for kvinnefotball Dag Vestlund, NFFs administrasjon, sekretær 2. Mandat Forbundsstyret ga komiteen følgende mandat: Komiteen skal vurdere dagens serieordning i Toppserien, 1. divisjon og 2. divisjon kvinner. Vurderingen skal omfatte både struktur på seriespillet, avdelingsoppsett og antall lag i ulike serier. Komiteen skal, om nødvendig, foreslå konkrete forslag til endringer i gjeldende kampreglement Komiteen skal levere sin innstilling/rapport med forslag til eventuelle endringer til Forbundsstyret innen 1. november 2011.(Fristen ble senere forlenget til ) Selv om komiteens medlemmer var oppnevnt fra forskjellige grupperinger/nivåer var det viktig at alle hadde noenlunde samme kjøreregler for arbeidet i komiteen: Helhetlig tenkning Sportslige hensyn Økonomiske hensyn Geografiske hensyn Klimatiske hensyn Dette vil være de viktigste hensyn en må vurdere uansett hvilke modeller en velger for de ulike divisjoner/nivåer.

3 3. Arbeidsprosess Komiteen har avholdt 5 møter og i det første møtet ble fastlagt følgende arbeidsprosess: Komiteen ble enig om at komiteens vurderinger skulle ta utgangspunkt i - bred evaluering av dagens serieordning basert på tilbakemeldinger fra klubber og kretser mht erfaringer fra dagens ordning - dialog med strategikomiteen - erfaringer fra andre land Alle tenkelige modeller for serieordningen totalt og for det enkelte nivå må vurderes som positive eller negative opp mot(pro/contra-modell): - sport - økonomi - geografi - klima, kalender(hovedterminliste) - Andre forhold dersom relevant(media, sponsorer, etc) 4. Involvering. For å få så god arbeidsplattform som mulig bestemte komiteen at det skulle sendes et skjema til klubber og kretser som skulle klubbenes/kretsenes vurderinger av seriesystemet slik det er i dag og også en mulighet til å gi uttrykk for hva som kan bli bedre. Skjemaet ble sendt til alle klubber og kretser den 2. september med tilbakemeldingsfrist den 15. september. Resultatet av undersøkelsen finnes i denne rapportens pkt Innstilling Komiteen har, etter mange og grundige diskusjoner ikke klart å bli enige om en felles innstilling. Komiteen er enig om at antall lag i Toppserien ikke bør endres og at nivå 3(2. divisjon)skal være region-/kretsbasert etter den modellen som er i dag. Komiteen er imidlertid delt i synet på hvordan nivå 2(1. divisjon) skal organiseres. Et mindretall i komiteen(2 representanter)mener dagens ordning med 1 avdeling med 12 lag er den riktige/ønskelige ordningen, mens et flertall(6 representanter)mener at 4 avdelinger a 10 lag der TS-klubbenes 2 er lag kan delta dersom de er sportslig kvalifisert, er den riktige/ønskelige ordningen.

4 Komiteens flertall består av: Anders Eggen, Audhild Skare, Knut Eriksen, Jarl Torske, Sverre Nordby, Tron Møller Natland. Komiteens mindretall er Elisabeth Reymert og Tone Angeltveit. Skjematisk kan komiteens innstilling settes opp slik: Komiteens flertall: Komiteens mindretall: Kommentar: Toppserien 1 avdeling a 12 lag 1 avdeling a 12 lag Komiteen anbefaler enstemmig at man gjør sonderinger for om mulig å se på andre modeller for avvikling av serien enn tradisjonelt dobbel serie. Se pkt divisjon 4 avdelinger a 10 lag 2 er lagene til klubbene kan delta dersom sportslig kvalifisert 2. divisjon organiseres som i dag 1 avdeling a 12 lag Komiteens flertall foreslår kvalifiseringsspill for opprykk til TS, se nedenfor. organiseres som i dag Komiteen ber Forbundsstyret enstemmig kvalitetssikre at dagens regions- /kretsordning er slik den bør være. Sjekk lagsunderlaget for den enkelte region. 5.1Flertallets forslag til opp-/nedrykksordning mellom Toppserien og 1. divisjon: Nr. 12 i Toppserien rykker direkte ned i 1. divisjon De 4 avdelingsvinnerne i 1. divisjon spiller, etter trekking, mot hverandre på hjemme- og bortebane. De to vinnerne spiller så mot hverandre, en kamp på hjemmebane og en kamp på bortebane. Vinneren rykker opp i Toppserien. Taperen spiller så, en kamp på hjemmebane og en kamp på bortebane, mot nr. 11 i Toppserien om retten til å spille i Toppserien.

5 5.2 Flertallets forslag til opp-/nedrykksordning mellom 1. divisjon og 2. divisjon: Nr. 10 i hver 1. divisjonsavdeling rykker ned i 2. divisjon. De 4 ledige plassene i 1. divisjon besettes slik: 4 avdelingsvinnere i 2. divisjon rykker opp i 1. divisjon etter kvalifiseringsspill. Kvalifiseringsspillet settes opp ut fra antall avdelinger i 2. divisjon. 5.3 Komiteens forslag til endring av bestemmelsene vedrørende opp- /nedrykk mellom Toppserien og 1. divisjon: Dersom Forbundsstyret velger ikke å fremme noe endringsforslag tå Forbundstinget i mars 2012 vedrørende endring av 1. divisjon(slik at ordningen blir som nå), eller dersom Forbundsstyret slutter seg til flertallet og fremmer forslag om endring av 1. divisjon til 4. avdelinger og dette forslaget ikke blir vedtatt av Forbundstinget, innstiller en enstemmig komite på følgende ordning vedrørende opp-/nedrykk mellom Toppserien og 1. divisjon: Nr. 12 i Toppserien rykker direkte ned i 1. divisjon Nr. 1 i 1. divisjon rykker direkte opp i Toppserien Nr. 11 i Toppserien spiller kvalifiseringskamper, en på hjemmebane og en på bortebane, mot nr. 2 i 1. divisjon om retten for ett lag til å spille i Toppserien i Motivering: Komiteen mener det er viktig, og uavhengig av innstillingens øvrige innhold, at denne endringen gjennomføres allerede fra 2012-sesongen. Dette vil føre til en større stabilitet i Toppserien, og at man med større sikkerhet kan si at de 12 beste lagene spiller i Toppserien. 6. Begrunnelser/Konsekvenser: 6.1 Toppserien Komiteen har vurdert antall lag i Toppserien, men komiteen er enstemmig i sin innstilling om at de ikke vil anbefale endring i antall lag i denne divisjonen. Komiteen begrunner sin innstilling med følgende argumentasjon:

6 - Toppserien med 12 lag sikrer et riktig antall kamper for de beste spillerne - Skaper 12 toppfotballmiljøer rundt omkring i landet, noe som er viktig for de øvrige klubbene - Godt konkurranseklima, jevnere og jevnere kamper virker positivt inn på spillernes utviklingsmuligheter. Har befestet seg som en god konkurransearena generelt. Konsekvensene ved ikke å endre dette nivået forblir slik de er i dag divisjon Mindretallets begrunnelse, 1. divisjon Et mindretall bestående av Elisabeth Reymert og Tone Angeltveit kan ikke støtte flertallets innstilling om å gå tilbake til flere avdelinger i 1. divisjon fordi: - Ethvert seriesystem har som prinsipp at vinneren skal rykke direkte opp. Dette oppnådde vi da dagens ordning ble vedtatt. Flertallsvedtaket bryter med dette prinsippet. - En avdeling gir skjerpet konkurranse og bedre sportslig utvikling både for klubb og enkeltspillere. Flertallsforslaget reduserer den sportslige kvaliteten i 1. divisjon. Dette er bl.a erkjent i svensk fotball der en nå har vedtatt å følge Norges modell med en 1. divisjon. Det kan også nevnes at håndballen i Norge(med et langt tynnere lagsgrunnlag)har en avdeling på nest høyeste nivå. - Økonomisk er det krevende for klubbene å spille i en landsomfattende serie i en avdeling. Men seriesystemet er grunnmuren i fotballen og det å investere i et sportslig utviklende seriesystem gir grunnlag for vekst og kvalitetsheving både for spillere, klubb og forbund sentralt. - En nedgradering av nest høyeste nivå 1. divisjon til en breddeaktivitet i 4 avdelinger, vil føre til mindre oppmerksomhet på landsbasis med konsekvenser for sponsorinntekter, medieoppmerksomhet med mer. Statusen for kvinnefotballen er viktig. Det er et negativt signal å vanne ut et seriesystem det har tatt lang tid å bygge opp. - Det har vist seg at distrikter/kretser som ikke har spydspisser i sin nærhet, ikke har samme kvalitet som klubber som har dette(et eksempel kan være Urædd som fire ganger har feilet i kvalifiseringsspillet for 1. divisjon)

7 - Tanken om 1. divisjon som arena for Toppseriens 2 er lag er i utgangspunktet god. Men tvilsomt om det er gjennomførbart med lengre reiser for andrelag både med tanke på belastning og økonomi. - Kvinnefotballen tok et skritt fremover da tinget vedtok dagens ordning. Denne bør virke lenger før man igjen endrer. Neste skritt bør være en videreutvikling, ikke et skritt tilbake til det vi ikke ønsket for kort tid siden. En videreutvikling kan på sikt være en spissing av 2. divisjon med sikte på direkte opprykk for vinneren slik en har oppnådd på herresiden. - Mindretallet representerer de klubbene som blir berørt(toppserieklubbene, 1. divisjonsklubbene) og synspunkter fra disse bør veie meget tungt Flertallets begrunnelse, 1. divisjon Flertallets begrunnelse for å utvide 1. divisjon til 4 avdelinger a 10 er følgende: - Dagens 1. divisjon har ikke tilsvart noen av de sportslige forventningene - 40 lag skaper en større utviklingsarena enn 12 lag spillere i stedet for Bedre utviklingsarena for de nest beste i TS-klubbene - Langt mindre reisebelastning gir bedre økonomi til sportslig aktivitet - Langt mindre reisebelastning gir mindre turnover; økt snittalder - De beste 2. divisjonsklubbene vil få spille på et sportslig høyere nivå - En bedre utviklingsarena på nivå 2 vil heve kvaliteten også i Toppserien - Antall kamper riktigere i forhold til de som deltar - Gir 20 nye utviklingsmiljøer - kortere reiseavstand for klubbene - flere interessante lokaloppgjør - En bedre arena for talentutvikling - Økonomiske tilskudd kommer flere lag til gode Flertallet er klar over at denne ordningen ikke er en sportslig spissing, men mener at det reduserte nivået ikke på noen måter overskygger de positive faktorene denne ordningen gir.

8 7. Komiteens vurderinger av ulike modeller Komiteen har i diskusjonene vært innom mange modeller, men diskusjonene avleiret ganske tidlig at det ikke ville være aktuelt å endre antall lag i Toppserien. Det ble ganske snart også konkludert med at dagens ordning i 2. divisjon, med regionale/kretsvise løsninger heller ikke var moden for endring. Komiteen brukte mye tid på vurderinger rundt 1. divisjon, og følgende modeller ble i større eller mindre grad diskutert: 1 avdeling a 12 lag som i dag 2 avdelinger a 10 lag 3 avdelinger a 12 lag 4 avdelinger a 10 lag, med deltakelse av TS-klubbenes 2 er lag 6 avdelinger a 10 lag 8 avdelinger a 10 lag Alternativene med 8 avdelinger a 10 lag, 6 avdelinger a 10 lag og 3 avdelinger a 12 lag, ble ganske fort eliminert, og komiteen sto i realiteten igjen med 3 modeller: kvalifisert. 1 avdeling a 12 lag 2 avdelinger a 10 lag 4 avdelinger a 10 lag der TS-klubbenes 2 er lag kan delta dersom Det ble også diskutert ulike sluttspillsmodeller og også ulike måter å avvikle serien på(relatert til Toppserien), for eksempel: Første del: enkel serie Deretter: De 6 beste i dobbel serie og de 6 svakeste i dobbel serie. eller Ulike modeller med sluttspill for de beste. Da dagens ordning er 1 avdeling a 12 lag ble de to andre modellene vurdert opp mot denne ordningen:

9 Domene/Forslag: 1 avdeling a 12 lag 2 avdelinger a 10 lag 4 avdelinger a 10 lag 1. Sport - + Antall kamper blir riktigere i forhold til de som deltar. + En bedre arena for talentutvikling + 8 nye utviklingsmiljøer -lavere sportslig nivå 2. Økonomi lavere reiseutgifter i snitt for lagene 3. Geografi/ Reisebelastning/ Tidsforbruk - + da det er flere lag med, vil avstandene mellom lagene bli kortere. +reisebelastningen vil bli mindre +mindre tidsforbruk ifm kamp. Tiden kan nyttes trening/restitusjon/annet 4. Kalender/terminer + Ingen utfordringer vedrørende terminlisten 5. Annet - Kvalifisering mellom TS og 1. divisjon + Antall kamper riktigere i forhold til de som deltar + En bedre arena for talentutvikling 20 nye utviklingsmiljøer -lavere sportslig nivå +Ytterligere 100 i mindre reisekostnader for deltakerne i snitt. +enda flere lag med og avstandene mellom lagene vil bli enda kortere +reisebelastning og tidsforbruk vil bli mindre +Flere lag gir mulighet for flere interessante lokaloppgjør +2 er lagene til klubbene i TS kan delta +Ingen utfordringer vedrørende terminlisten Kvalifisering mellom TS og 1. divisjon

10 For komiteen ble det til slutt en helhetsvurdering av de to alternativere, 2 avdelinger med 10 lag og 4 avdelinger med 10 lag. Komiteen konkluderte med at alternativet med 2 avdelinger a 10 lag ikke ga så god effekt og økonomisk uttelling som alternativet med 4 avdelinger a 10 lag. Man sto så igjen med disse alternativene: 1 avdeling med 12 lag, dagens ordning, og 4 avdelinger med 10 lag Når det gjelder økonomi var det beregnet reiseutgifter for klubbene i de ulike alternativene, etter en avdelingsinndeling i tråd med vanlig praksis. Beregningene finnes i pkt. 8. Med den ovenstående oversikt ble det trukket en foreløpig konklusjon vedrørende alternativet med 4 avdelinger a 10 lag: divisjon vil trolig få lavere status. Klubbene har selv uttrykt tilfredshet med dagens ordning. 2. Det kan bli vanskeligere å få sponsorer 3. Media vil muligens ikke være så interessert Flertallet i komiteen mener imidlertid at det man taper ved denne ordningen er marginalt i forhold til det man oppnår både sportslig og økonomisk. 7.1 Økonomiske beregninger For at komiteen skulle få en oversikt over de økonomiske forholdene knyttet til de enkelte ordningene, ble reiseutgiftene for klubbene beregnet i de ulike modellene. Tabellene fra sesongen 2011 ble brukt som utgangspunkt for sammensetningen av avdelingene i alternativ 2 og alternativ 3.

11 Alternativ 1 Dagens ordning, 1 avdeling med 12 lag Med Fløya Grand Alta Fort LG KIL SFK Sola Aval Voss Åsa Medkila Fløya Grand Alta Fortuna LGrei KIL SFK Sola Avalds Voss Åsane Totalt Alternativ 2 2 avdelinger a 10 lag Avdeling 1 Klubb: Medk. Fløy a Gran d Alt a TUI L Rauf. Kongsv. Linder. Malvi k Medkila Fløya Grand Alta TUIL Raufoss Kongsvinge r Linderud G Malvik Konnerud Til sammen Kon.

12 Avdeling 2: Klubb: Avald Voss Sola Åsa Kaup Fort Sunn Urædd Skarph Sarpsb Avaldsnes Voss Sola Åsane Kaupanger Fortuna Sunndal Urædd Skarphedin Sarpsborg Til sammen Alternativ 3 4 avdelinger a 10 lag Avdeling 1 Klubb: Med Fløya Grand Alta TUIL Sand Hard Kong Rauf Røa 2 Medkila Fløya Grand Alta TUIL Sandnessj Hardhaus Kongsvinger Raufoss Røa Til sammen 2.930

13 Avdeling 2 Klubb: Aval Voss Haug Lodd Åsa Sand Fana Nym Kaup Jøls Avaldsnes Voss Haugar Loddefjord Åsane Sandviken Fana Nymark Kaupanger Jølster Til sammen Avdeling 3 Klubb: Tr.Ø Mal Byås Frei Træff Vold Sun Fort VIF ØvHo Tr.Ørn Malvik Byåsen Freidig Træff Volda Sunndal Fortuna VIF Øvrev.Hosl Til sammen Avdeling 4 Klubb: Sola Giml Foss Skar Uræ Konn EikT Kolb Lind Sarps Sola Gimletroll Fossum S Skarphedin Urædd Konnerud EikTønsberg Kolbotn Linderud G Sarpsborg Til sammen 1.157

14 Sammendrag: Alternativ 1 1 avdeling med 12 lag: Reiseutgifter totalt Reiseutgifter gj.snitt pr. lag: 380 Alternativ 2 2 avdelinger med 10 lag: Reiseutgifter totalt Reiseutgifter gj.snitt pr. lag: 271 Alternativ 3 4 avdelinger med 10 lag: Reiseutgifter totalt Reiseutgifter gj.snitt pr. lag: Tilbakemeldinger på spørreskjemaet Det var kommet inn 58 besvarelser Om Toppserien: 2/3 mente antall lag i TS var riktig. 1/3 mente 10 var det rette. Over ¾ mente riktig antall lag rykker ned fra TS 65% mente det ikke skal være kval.kamper mellom TS og 1K Tidspunkt for serieåpning og avslutning synes nesten alle er ok slik det er i dag. Nesten 100% ønsker 2 spillefrie helger i juli Om 1. divisjon: 60% mener det er riktig med en avdeling i 1. divisjon. 40% mener det skal være 2 eller 3 avd. 52% mener det skal være 12 lag i en 1. divisjonsavdeling. 40% mener 10 lag 80% mener det ikke skal være kval.kamper om nedrykk til 2. div. 64% mener det ikke skal være kval.kamper for opprykk til TS ¾ mener 2 er lag i TS ikke kan delta i 1K Tidspunkt for serieåpning og avslutning er ok for 97% 2/3 mener det kan spilles seriekamper i juli Om 2. divisjon: 55% mener det riktig med 7 avdelinger i 2. div. 50% mener antall lag i en avd skal være 12 2/3 mener det skal være kval.kamper for opprykk til 1K

15 87% mener 2 er lag for TS kan delta på dette nivået Serieåpning i april støttes 100% 2/3 ønske ikke kamper i juli 91% mener det kan spilles kamper i slutten av oktober Klubbene i 1. divisjon svarte slik om 1. divisjon: Alle mente 1 avdeling i 1. divisjon 77% mente 12 lag var riktig 90% mente det ikke skulle være kvalkamper knyttet til nedrykk til 2. divisjon 90% mente det ikke skulle være kvalkamper for opprykk til Toppserien 90% mente Toppserieklubbenes 2 er lag ikke skulle delta på dette nivået 10. Pro/contra-modellen For å få god oversikt over positive og negative momenter ved alle de enkelte modeller, er det gunstig å sette de faktiske forhold inn i en matrise basert på pro/contra. Det kan for eksempel gjøres slik: Sport Økonomi Geografi Kalender/terminer Reisebelastning Tidsbruk ved kamper Annet 1 avdeling med 12 lag 2 avdelinger med 10 lag 4 avdelinger med 10 lag Kommentarer: Denne modellen slik den fremkommer i pkt. 7 ble benyttet ved vurdering av + og faktorer ved de ulike modeller.

Høring vedrørende forslag fra Seriekomiteen for menn

Høring vedrørende forslag fra Seriekomiteen for menn Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 18/09 Til klubbene i:

Detaljer

Avdelingsoppsett ungdomsfotball høst 2016

Avdelingsoppsett ungdomsfotball høst 2016 Til alle klubber Dato: 30.06.2016 Sted: Ålesund Side: 1/8 Avdelingsoppsett ungdomsfotball høst 2016 13 og 14 år I aldersklassene 13 og 14 år er det ny nivåpåmelding til høsten. Der har lag fått anledning

Detaljer

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget 2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget Innledning Tinget i 2012 behandlet følgende forslag fra Eidsvold Idrettsforening: < Forbundsstyret nedsetter innen sommeren 2012 et bredt sammensatt

Detaljer

Opprykk- nedrykk NHFs serier i Region SørVest sesongen 2015/16

Opprykk- nedrykk NHFs serier i Region SørVest sesongen 2015/16 nedrykk NHFs serier i Region SørVest sesongen 2015/16 2. divisjon kvinner 3. divisjon kvinner 2. divisjon menn 3. divisjon menn NHF seriene, 2. divisjon avdeling 3 og 3. divisjon avdeling 7 består av lag

Detaljer

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner.

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFFs ANKEUTVALGS BESLUTNING AV 8.10.2015 Ankesak 21/2015 Skeid Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFF publiserte 27.8.2015

Detaljer

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon Serien 2015 Menn 4. divisjon 3 avdelinger a 12 lag Opprykk: Vinner i hver avdeling rykker opp til 3. divisjon Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 5. divisjon Ytterligere nedrykk øker

Detaljer

Innstilling Seriekomité Toppfotball Kvinner

Innstilling Seriekomité Toppfotball Kvinner Innstilling Seriekomité Toppfotball Kvinner Innledning Forbundsstyret har, ved flere anledninger, debattert seriestrukturen på kvinnesiden. Dette ble spesielt aktualisert forut for sesongen 2013 da Kattem

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

Serieutviklingskomiteen SUK

Serieutviklingskomiteen SUK Serieutviklingskomiteen SUK Innledning Serie Utviklings Komiteen heretter kalt SUK har bestått av; LEDER Ingar Gabrielsen, Polar Team BK og Nord Norge Øvrige medlemmer Ingvild Bjerke, Brage BK og Østlandet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 11. NOVEMBER 2014

PROTOKOLL STYREMØTE 11. NOVEMBER 2014 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold PROTOKOLL STYREMØTE 11. NOVEMBER 2014 Sandefjord 13.11.14 Til stede:

Detaljer

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

*FK Larvik trakk laget før sesongen. SK Haugar fikk den ledige plassen i 1. divisjon 2010.

*FK Larvik trakk laget før sesongen. SK Haugar fikk den ledige plassen i 1. divisjon 2010. - 1 - Styrets årsberetning 2010 Det ordinære årsmøtet for 2009 ble avholdt på Thon Hotel Lillestrøm 5. mars 2010. 1. Organisasjon Medlemmer Følgende klubber har vært medlemmer i 2010: Toppserien: Amazon

Detaljer

Kapittel 3. LAGSERIEN

Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1 ORGANISERING Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1.1 HERRER 3.1.1.1 Innledende bestemmelser 3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien. Serien

Detaljer

Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet

Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet Jeg, Finn Gulbrandsen, Sofiemyr BK, skriver dette kun på egne vegne. Det første man må gjøre før man eventuelt skal forandre dagens ligasystem er å komme

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter

Detaljer

Informasjon vedrørende fotballsesongen 2014

Informasjon vedrørende fotballsesongen 2014 Informasjon vedrørende fotballsesongen 2014 Innføring av 9 er fotball Aldersklasser og spillformer Innføring av divisjonssystem G19 Viktige datoer fram mot sesongen 2014 Dette informasjonsskrivet fra Østfold

Detaljer

Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt. mellom. Team Strømmen. Akershus Fotballkrets. Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen

Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt. mellom. Team Strømmen. Akershus Fotballkrets. Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt mellom Team Strømmen og Akershus Fotballkrets Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen Foreløpig versjon 4. mars 2007 1 Utgangspunkt Team Strømmen og

Detaljer

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010 RUNDSKRIV NR. 11/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016:

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: Til klubbene Dato: 04.12.2015 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/19 INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: - SERIESPILL 13-19 ÅR OG SENIOR - NORGESMESTERSKAPET 16-19 ÅR - OBOS CUP

Detaljer

Til klubbene i: Tippeligaen o Ved daglig leder/klubbdirektør o Ved Sportsdirektør Adeccoligaen

Til klubbene i: Tippeligaen o Ved daglig leder/klubbdirektør o Ved Sportsdirektør Adeccoligaen Til klubbene i: Tippeligaen o Ved daglig leder/klubbdirektør o Ved Sportsdirektør Adeccoligaen o Ved daglig leder/klubbdirektør o Ved Sportsdirektør/sportslig leder Kopi: Norsk Toppfotball Diskusjonsnotat:

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2016

Velkommen til fotballsesongen 2016 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2016 1 Velkommen til fotballsesongen 2016 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2015 (13 ÅR OG ELDRE) SAMT PÅMELDING TIL NORGESMESTERSKAPET ALDERSBESTEMTE KLASSER 2015

PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2015 (13 ÅR OG ELDRE) SAMT PÅMELDING TIL NORGESMESTERSKAPET ALDERSBESTEMTE KLASSER 2015 Til Leder, sportslig leder og FIKS-ansvarlig i klubbene i Trøndelag Fotballkrets Trondheim 05.12.14. Rundskriv 03/14 PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2015 (13 ÅR OG ELDRE) SAMT PÅMELDING TIL NORGESMESTERSKAPET

Detaljer

Innstilling fra seriekomite toppfotball menn

Innstilling fra seriekomite toppfotball menn Innstilling fra seriekomite toppfotball menn Innhold Innledning og bakgrunn... 3 Sammensetning... 3 Forankring... 3 Helhetlig syn... 4 1 Vektlegging av faktorer... 4 Vurdering av faktorer... 4 Sportslig

Detaljer

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016.

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016. Høringsnotat organisasjonsutvikling forslag om justeringer i NFFs valgordninger, funksjonstid for tillitsvalgte og organisering av valg på fotballtinget Innledning Tinget i 2014 vedtok betydelige justeringer

Detaljer

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser.. 2 Etteranmelding og trekking av lag 3 Oversikt kretsmestere/avdelingsvinnere.. 3

Detaljer

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år Serieordningen Ungdomsfotball Vår 2012 Forsikring/spilleberettigelse Aldersbestemmelser Junior 2012 Terminliste/spilleplaner Kampkort Breddereglementet 2012 Dommersatser

Detaljer

Nffs ArrANGemeNtsseKsJoN

Nffs ArrANGemeNtsseKsJoN Nffs ArrANGemeNtsseKsJoN dersom det skulle oppstå uforutsette situasjoner hvor dere trenger å få kontakt med overordnet myndighet, ring vårt ops - senter! ops - senter 48 13 96 90 dag vestlund tippeligaen

Detaljer

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2013 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2013 Ungdom 13-19 år INFORMASJON HØSTSESONGEN 2013 Ungdom 13-19 år SERIESPILL OG BESTEMMELSER OM SLUTTSPILL Gutter 13 Gutter 14 Gutter 16 Gutter 19 Jenter 13 Jenter 14 Jenter 16 Jenter 19 Fotballkretsens hjemmeside: Kampendringer

Detaljer

PÅMELDING TIL DIVISJONSSPILL 2015/2016. 10. juni 2015

PÅMELDING TIL DIVISJONSSPILL 2015/2016. 10. juni 2015 Til alle bowlingklubber Kopi: Kretsene til orientering Besøksadresse: Sognsveien 73, Ullevål Stadion Postadresse:0840 Oslo Telefon :21 02 97 30 Telefax :21 02 97 31 Bankgiro :1602.43.29651 Bankgiro KID-betaling

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år SERIESPILL OG BESTEMMELSER OM SLUTTSPILL Gutter 13 Gutter 14 Gutter 16 Gutter 19 Jenter 13 Jenter 14 Jenter 16 Jenter 19 Internett: Facebook: E-post: www.fotball.no/trondelag

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Sone 4-8 Puljeoppsett til høring Sesong 13-14. NHF Region Vest

Sone 4-8 Puljeoppsett til høring Sesong 13-14. NHF Region Vest Jenter 10 89 lag i klassen 11 9 11 11 Jenter 10 A Jenter 10 A Jenter 10 A Jenter 10 A Apeltun Apeltun 2 Bergen Bjørnar Bergen 2 Bjarg Bønes Rød Bjørnar 2 Fana Bjarg 2 Gneist Bønes Grønn Gneist 2 Bønes

Detaljer

SERIESPILL ALDERSBESTEMT FOTBALL SESONGEN 2015

SERIESPILL ALDERSBESTEMT FOTBALL SESONGEN 2015 Rundskriv 01/14 Til Klubbene i Trøndelag Fotballkrets Kopi Idrettskretsene i Nord- og Sør-Trøndelag Norges Fotballforbund v/nils Fisketjønn Trondheim 17.10.14. SERIESPILL ALDERSBESTEMT FOTBALL SESONGEN

Detaljer

Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er)

Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er) Til klubbene i Hordaland Fotballkrets Bergen 8.12.2015 Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er) Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til fotballsesongen 2016. Fristen for påmelding

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er TIL KLUBBENE 4. desember 2012 Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til ny fotballsesong. Påmelding og godkjenning av lag foretas

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2015

Velkommen til fotballsesongen 2015 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2015 1 Velkommen til fotballsesongen 2015 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

NFFs budsjett for 2009 overfor klubbene i 1. divisjon kvinner

NFFs budsjett for 2009 overfor klubbene i 1. divisjon kvinner Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 06/09 Til klubbene i:

Detaljer

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Avdelingsoppsett serieperiode 2. Velkommen til NHF Region Midt-Norge

Avdelingsoppsett serieperiode 2. Velkommen til NHF Region Midt-Norge Avdelingsoppsett serieperiode 2 Velkommen til NHF Region Midt-Norge Bakgrunn for og hensikten med nytt seriesystem Bakgrunn: 1. Nasjonalt: NHF-kartlegging 2009/10 som viste at enkeltspillere spiller opp

Detaljer

KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT FOR NORGES HÅNDBALLFORBUND

KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT FOR NORGES HÅNDBALLFORBUND Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT FOR NORGES HÅNDBALLFORBUND Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 13/09 Til klubbene i:

Detaljer

Protokoll 4. Seksjonsstyremøte 20/11-2012

Protokoll 4. Seksjonsstyremøte 20/11-2012 Til Stede: På telefon: På videokonf.: Adm: Tove Johannessen (leder), Lisbet Norstrøm (1.styrem.), Monica Bakke (3.styrem.), Arild W. Vike (2.varam.), Ole Petter Rogne (3.varam.). Lars Gunnar Larsen (nestleder)

Detaljer

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2013

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2013 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 04/13 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST Vedtatt på Regionstinget 12. 13. mai 2012. 1. NHFs LOV, KAMP- OG KONKURRANSE REGLEMENT Alle klubber tilsluttet NHF Region Vest skal arrangere og spille sine kamper i overensstemmelse

Detaljer

Kan Grovfjord true Medkila?

Kan Grovfjord true Medkila? Kan Grovfjord true Medkila? Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 25.09.2012 Grovfjord har ikke vunnet over Medkila siden siste kamp i 2009 da Richard Normann (scorer her) og Thomas Haugland gjorde hver sin

Detaljer

LYN 2016-2020. 5årsplan blir du med?

LYN 2016-2020. 5årsplan blir du med? LYN 2016-2020 5årsplan blir du med? Den rød-hvite tråden LYN Fotball og LYN Toppfotball er først og fremst LYN Oslos største fotballklubb og blant de store i Norge Tett samarbeid i alle ledd skal bringe

Detaljer

Partner- og prestasjonsklubber

Partner- og prestasjonsklubber Partner- og prestasjonsklubber Nr Prestasjonsklubb Partnerklubb Klasser 162 Stjørdal Håndballklubb (01.05.2012-30.04.2017) J16 J18 J20 KS- G16 G18 G20 MS- Fram IL, Håndball Hegra IL Lånke IL Remyra IL

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Vestfossen Idrettsforening. Lørdag 12. juni Søndag 13. juni

Vestfossen Idrettsforening. Lørdag 12. juni Søndag 13. juni Vestfossen Idrettsforening VELKOMMEN TIL Vestfossen Sommer Cup 2010 Lørdag 12. juni Søndag 13. juni Informasjonskart Kampene spilles på Hovedbane og Kunstgressbane. Sekretariatet er plassert i klubbhuset

Detaljer

9. KLUBBLISENSREGLEMENT

9. KLUBBLISENSREGLEMENT 9. KLUBBLISENSREGLEMENT Vedtatt av forbundstinget 7. mars 2010, gjeldende fra samme dato. KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1-1 VIRKEOMRÅDE Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0.

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 530020v1 16. februar 2012

Deres ref: Vår ref: 530020v1 16. februar 2012 Document Number: 530020v1 RUNDSKRIV NR. 05/12 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013

PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013 Sandefjord 13.11.13 Til stede:

Detaljer

Kråkerøy IL. Ønsker din klubber velkommen til KRÅKERØY CUP. for Lillegutter og Smågutter 29. - 30. august 2015. Turneringens hovedsponsor:

Kråkerøy IL. Ønsker din klubber velkommen til KRÅKERØY CUP. for Lillegutter og Smågutter 29. - 30. august 2015. Turneringens hovedsponsor: Kråkerøy IL Ønsker din klubber velkommen til KRÅKERØY CUP for Lillegutter og Smågutter 29. - 30. august 2015 Turneringens hovedsponsor: STENE STÅL GJENVINNING AS VELKOMMEN TIL KRÅKERØY Igjen har vi gleden

Detaljer

4. BREDDEREGLEMENTET INNHOLDSFORTEGNELSE

4. BREDDEREGLEMENTET INNHOLDSFORTEGNELSE 4. BREDDEREGLEMENTET INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1 - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Virkeområde 1-2 Utfyllende bestemmelser. Egne reglementer for særskilte konkurranser 1-3 Definisjoner 1-4 Fair play KAPITTEL

Detaljer

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper.

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper. KLUBBLISENSREGLEMENT Sist revidert av forbundsstyret 24.4.2013. 1 Krav om klubblisens Eliteserien og 1. divisjon... 1 2 Eliteserien... 2 3 1. divisjon... 3 4 Behandling av søknadene... 3 5 Dokumentert

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDs TING 2. 4. MARS 2012

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDs TING 2. 4. MARS 2012 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDs TING 2. 4. MARS 2012 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs Forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no Innholdsfortegnelse Dagsorden på Forbundstinget...

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video RUNDSKRIV NR. 08/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2012

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2012 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 04/12 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

LYN HUMMEL. ELITETURNERING DAMER 2012 3-5. FEBRUAR Deltakende klubber:

LYN HUMMEL. ELITETURNERING DAMER 2012 3-5. FEBRUAR Deltakende klubber: I slutt LYN HUMMEL ELITETURNERING DAMER 2012 3-5. FEBRUAR Deltakende klubber: 1. Fart 2. Avaldsnes 3. Kongsvinger 4. Bækkelaget 5. Eik Tønsberg 6. Konnerud 7. Lyn 8. Lyn 2 9. Runar 10. Urædd 11. Valdres

Detaljer

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser... 2 Etteranmelding og trekking av lag. 3 FIKS Klubb/pålogging... 3 FIKS Lagspåmelding...

Detaljer

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5)

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) 1 Bakgrunn og mandat Forbundstinget vedtok i 2010 å opprette en påtalenemnd. I motiveringen fra forslagsstiller fremheves

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtetet.

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtetet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Lierne Gjestegård, Lierne Ungdomsmesterskapet for løshund 2015 Dato: 3.9.2015 Tid: Kl. 12.00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 21. JANUAR 2014

PROTOKOLL STYREMØTE 21. JANUAR 2014 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold Sandefjord 22.01.14 PROTOKOLL STYREMØTE 21. JANUAR 2014 Til stede:

Detaljer

INVITASJON VETERANLIGA 2016/2017

INVITASJON VETERANLIGA 2016/2017 NORGES BOWLINGFORBUND Til alle klubber Kopi til kretsene Besøksadresse: Sognsveien 73, Ullevål Stadion Postadresse: Norges Bowlingforbund, 0840 Oslo Telefon :21 02 97 30 Telefax :21 02 97 31 Bankgiro :1602.43.29651

Detaljer

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk FOLLO FK 2014 En status ved sommerpausen Statistikk Bildet: Followers på Ski stadion Sesonginnledningen Det var knyttet stor spenning til sesongen 2014 for Hans-Erik Eriksen og hans mannskap. Treningskampene

Detaljer

- Klubblisens 2011. Rune Nordhaug Fagansvarlig Klubblisens Norges Fotballforbund

- Klubblisens 2011. Rune Nordhaug Fagansvarlig Klubblisens Norges Fotballforbund - Klubblisens 2011 Rune Nordhaug Fagansvarlig Klubblisens Norges Fotballforbund UEFA 2012/2013 UEFA-lisens Kun de klubbene som skal delta i UEFAs konkurranser. Innvilges årlig For 2012/2013: 5 lag har

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 26.05.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 260509-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 260509-0 Budsjett 2009 og regnskap Q Pål A 260509-02 Regnskapsrutiner/økonomistyring

Detaljer

INVITASJON VETERANLIGA 2015/2016

INVITASJON VETERANLIGA 2015/2016 NORGES BOWLINGFORBUND Til alle klubber Kopi til kretsene Besøksadresse: Sognsveien 73, Ullevål Stadion Postadresse: Norges Bowlingforbund, 0840 Oslo Telefon :21 02 97 30 Telefax :21 02 97 31 Bankgiro :1602.43.29651

Detaljer

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk FOLLO FK 2014 En status ved sommerpausen Statistikk Bildet: Followers på Ski stadion INNLEDNING TIL SESONGEN Det var knyttet stor spenning til sesongen 2014 for Hans-Erik Eriksen og hans mannskap. Treningskampene

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

OSLO FOTBALLKRETS. Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås. Adresse:

OSLO FOTBALLKRETS. Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås. Adresse: OSLO FOTBALLKRETS Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås Adresse: Oslo Fotballkrets, Ekebergvn. 101, 1178 OSLO Faktura-adr.: Oslo Fotballkrets

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

ELITELISENSREGLEMENT Sist revidert av Seksjonsstyret ***

ELITELISENSREGLEMENT Sist revidert av Seksjonsstyret *** ELITELISENSREGLEMENT Sist revidert av Seksjonsstyret *** 1 Innledning...1 2 Krav om elitelisens...3 3 Konkrete krav til elitelisens 2010/2011...4 4 Kriterier for tildelingen...5 5 Behandling av søknadene...5

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 25.02.2011) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong.

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. I vårsesongen hadde vi 17 spillere som møtte jamnt opp på trening,noe som resulterte i mange gode kamper i serien. Vi spilte 8 kamper der vi vant 6 og tapte

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av lag Påmelding av og 5er lag 10. januar 20. januar 20. februar 1 Innhold Side Klubbkontingent

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 04.04.2012) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

TRØNDELAG FOTBALLKRETS. KLUBBFORUM Mars 2015

TRØNDELAG FOTBALLKRETS. KLUBBFORUM Mars 2015 TRØNDELAG FOTBALLKRETS KLUBBFORUM Mars 2015 Program 18.00 Velkommen Innledning ved Kretsstyret og siste nytt fra bl.a Forbundstinget og Kretstinget 18.20 Kretsadministrasjonens faste bolk - Seriematrisen

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Styrets årsrapport 2015

Styrets årsrapport 2015 Styrets årsrapport 2015 Styret Styret har i 2015 bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Ann Kristin Bergh M Bow (1 år) Henning Østrem (1 år) Nina Næss (1 år) Anne Yun Rygh (2 år) Inger Marie Elmer

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2013. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer