Møteinnkalling Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Kommunestyret"

Transkript

1 Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: Kl Kommunestyret inviteres til informasjonsmøte kl Rådgiver Ida Marie Holmin fra "Frivillighet Norge" kommer For å gi råd om hvordan vi kan gå fram for å bygge opp under og å styrke relasjonen med den lokale frivilligheten. De ønsker å inspirere både kommunen og den lokale frivilligheten til å utvikle en frivillighetspolitikk for fremtiden. Høsten 2013 besøker de en rekke kommuner: Haugesund, Vågå, Ski, Florø, Sør- Varanger og Nordland fylkeskommune. Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: KST-71/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE SELGES TIL UTVIKLINGSHEMMEDE KST-72/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) KST-73/13 TJENESTEPENSJON FOR FOLKEVALGTE KST-74/13 FRITAK FRA POLITISKE VERV I SKI KOMMUNE AUD FLESNER KST-75/13 VALG AV NYTT 3. VARAMEDLEM TIL FORMANNSKAPET KST-76/13 SAKER FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

2 KST-77/13 2. TERTIALMELDING 2013 KST-78/13 GJENNOMFØRING AV ANLEGGSARBEIDER VANN OG AVLØP I ET OMRÅDE PÅ NORDRE FINSTAD KST-79/13 RAPPORTERING STATUS PR FOR TILTAKSPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ KST-80/13 VIDEREFØRE DRIFT AV ACT-TEAM KST-81/13 RESSURSGRUPPE FOR UNIVERSELL UTFORMING I SKI KOMMUNE KST-82/13 DELEGERINGSREGLEMENTET KST-83/13 ANSKAFFELSE - NETT-TV LØSNING - OVERFØRING AV KOMMUNSTYRETS MØTER MED LYD OG BILDE PÅ INTERNETT - Offl. 23, 3. ledd Ski, Anne Kristine Linnestad ordfører

3 Møteprotokoll Kommunestyret Sakliste KST-60/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL FORMANNSKAPET, PARTSSAMMENSATT UTVALG OG NYTT 5. VARAMEDLEM TIL UTVALG FOR OMSORG OG HELSE KST-61/13 SØKNAD OM DISPENSASJON - VESTVEIEN 18, SKI GNR. 137 BNR 659 KST-62/13 FIKS- ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012 KST-63/13 BRUKERUNDERSØKELSER I SKI KOMMUNE KST-64/13 ENDRINGER I RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER KST-65/13 ORIENTERINGSSAK - MELDING OM REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS I SKI KOMMUNE KST-66/13 HEFTELSE PÅ GNR 131 BNR 188- FORESPØRSEL OM SLETTING. KST-67/13 KJØP AV NORDBYVEIEN 23 KST-68/13 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI SKI GOLFKLUBB Side 1

4 2 KST-69/13 PROSJEKT "TROLLDALEN ALPINSENTER" KST-70/13 KUNSTGRESSBANE/GRUSBANE LANGHUS ØKONOMI Offl. 23, 3. ledd, jf. 1. ledd Protokoll Forfall: Helge Bunæs (H) Gunvor Eldegard (AP) Vetle Bo Saga (AP) Vara: Kirsten H. Torp Bodil Alvestad Christian P. Braarud 41 av 41 representanter til stede i møtet. Tuva Moflag påpekte feil i protokollen fra møte , sak 58. Protokollen endres som følger: Saken utsettes. Det utarbeides en tilstandsrapport som legges frem ved neste behandling av saken. Dokumenter som ble delt ut i møtet: - Årsmelding 2012 fra Follo Ren IKS - Årsmelding 2012 fra Krise- og incestsenteret i Follo IKS - Notat til kommunestyresak 67/13; Kjøp av Nordbyveien 23 - Notat til kommunestyresak 68/13; Søknad om kommunal garanti Ski Golfklubb. Interpellasjoner: - Interpellasjon fra Ski AP v/tuva Moflag vedr. boligkvalitet. - Interpellasjon fra Ski AP v/odd Jørgen Steen vedr. vedlikehold i Ski sentrum. Det ble avklart at Tuva Moflag kunne fremme sin interpellasjon og at slektsskap med en eventuell utbygger ikke var til hinder for dette. KST-60/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL FORMANNSKAPET, PARTSSAMMENSATT UTVALG OG NYTT 5. VARAMEDLEM TIL UTVALG FOR OMSORG OG HELSE Forslag til vedtak: 1. Som nytt medlem til formannskapet velges. 2. Som nytt medlem til partssammensatt utvalg velges.. 3. Som nytt 5 varamedlem til utvalg for omsorg og helse velsges Formannskapets behandling : Gunnar Helge Wiik (H) fremmet følgende forslag: 1. Mette Feie Haram 2. Gunnar Helge Wiik 3. Karianne Prestesæter. Innstilling: Wiiks forslag til vedtak innstilles enstemmig.

5 3 Kommunestyrets behandling: Gunnar Helge Wiik (H) fremmet forslag til nytt 3. varamedlem til partssammensatt utvalgt: Mette Feie Haram.» Enstemmig vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Wiiks forslag ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: 1. Som nytt medlem til formannskapet velges Mette Feie Haram. 2. Som nytt medlem til partssammensatt utvalg velges Gunnar Helge Wiik. 3. Som nytt 3. varamedlem til partssammensatt utvalg velges Mette Feie Haram. 4. Som nytt 5 varamedlem til utvalg for omsorg og helse velsges Karianne Prestesæter. KST-61/13 SØKNAD OM DISPENSASJON - VESTVEIEN 18, SKI GNR. 137 BNR 659 Forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gir Ski kommune dispensasjon fra reguleringsplan for næringsområdene ved Vestveien, Ski vest, område A, vedtatt av Ski kommunestyre , for oppføring av en tilbaketrukket 5. etasje med maksimalhøyde kote 150,55 meter på eiendommen gnr. 137, bnr. 659 i henhold til søknad datert Det gis samtidig dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser 19.5 om krav til områderegulering før tiltaket igangsettes. Plan og byggesaksutvalgets behandling : Votering: Enstemmig vedtatt Utvalgets innstilling til kommunestyret: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gir Ski kommune dispensasjon fra reguleringsplan for næringsområdene ved Vestveien, Ski vest, område A, vedtatt av Ski kommunestyre , for oppføring av en tilbaketrukket 5. etasje med maksimalhøyde kote 150,55 meter på eiendommen gnr. 137, bnr. 659 i henhold til søknad datert Det gis samtidig dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser 19.5 om krav til områderegulering før tiltaket igangsettes. Kommunestyrets behandling: Enstemmig vedtak: Plan og byggesaksutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gir Ski kommune dispensasjon fra reguleringsplan for næringsområdene ved Vestveien, Ski vest, område A, vedtatt av Ski kommunestyre , for oppføring av en tilbaketrukket 5. etasje med maksimalhøyde kote 150,55 meter på eiendommen gnr. 137, bnr. 659 i henhold til søknad datert Det gis samtidig dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser 19.5 om krav til områderegulering før tiltaket igangsettes.

6 KST-62/13 FIKS- ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012 Forslag til vedtak: Kommunestyret tar melding om årsberetning og årsregnskap fra Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat til orientering. Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Kommunestyrets behandling: Enstemmig vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: Kommunestyret tar melding om årsberetning og årsregnskap fra Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat til orientering. KST-63/13 BRUKERUNDERSØKELSER I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: Det gjennomføres seks - syv brukerundersøkelser i året i Ski kommune, - inklusive de sentrale for skole og SFO. Rådmannen foreslår at det kjøpes Brukerundersøkelser eksternt for ca. kr ,- pr. år over en 4-årsperiode. Rådmannen foreslår i tillegg at det hvert 4.de år kjøpes Innbyggerundersøkelse med en kostnadsramme på ca. kr ,-. I forbindelse med rullering av Kommuneplanens Handlingsplan det enkelte år legges det inn forslag om hvilke fire - fem brukerundersøkelser som skal gjennomføres kommende år. Erfaringen med kjøp av tjenesten evalueres etter 3 år. Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Kommunestyrets behandling: Hanne Opdan (AP) fremmet følgende forslag til nytt kulepunkt i forslag til vedtak: «Evaluering og tiltaksplan for brukerundersøkelsene og innbyggerundersøkelsen legges frem til politisk behandling etter at resultatet er kjent.» Enstemmig vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Opdans forslag til nytt kulepunkt ble enstemmig vedtatt. Side 4

7 Kommunestyrets vedtak er: Det gjennomføres seks - syv brukerundersøkelser i året i Ski kommune, - inklusive de sentrale for skole og SFO. Rådmannen foreslår at det kjøpes Brukerundersøkelser eksternt for ca. kr ,- pr. år over en 4-årsperiode. Rådmannen foreslår i tillegg at det hvert 4.de år kjøpes Innbyggerundersøkelse med en kostnadsramme på ca. kr ,-. I forbindelse med rullering av Kommuneplanens Handlingsplan det enkelte år legges det inn forslag om hvilke fire - fem brukerundersøkelser som skal gjennomføres kommende år. Erfaringen med kjøp av tjenesten evalueres etter 3 år. Evaluering og tiltaksplan for brukerundersøkelsene og innbyggerundersøkelsen legges frem til politisk behandling etter at resultatet er kjent. KST-64/13 ENDRINGER I RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Forslag til vedtak: 1. 1, andre kulepunkt i retningslinjene endres til: «Kommunale tilskudd beregnes på grunnlag av 11 måneder foreldrebetaling, dvs. satser per måned, hele plasser, i 11 måneder.» 2. 2, første kulepunkt i retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd endres til: «Kommunale tilskudd beregnes på grunnlag av antall barn og oppholdstid i samsvar med årsmelding per 15. desember hvert år.» 3. Tittel på retningslinjene endres til: «Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ski kommune» 4. De budsjettmessige konsekvensene for 2013 omtales i tertialmeldingen. 5. De budsjettmessige konsekvensene for 2014 og videre vil bli innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan fra Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Kommunestyrets behandling: Enstemmig vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 5

8 Kommunestyrets vedtak er: 1. 1, andre kulepunkt i retningslinjene endres til: «Kommunale tilskudd beregnes på grunnlag av 11 måneder foreldrebetaling, dvs. satser per måned, hele plasser, i 11 måneder.» 2. 2, første kulepunkt i retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd endres til: «Kommunale tilskudd beregnes på grunnlag av antall barn og oppholdstid i samsvar med årsmelding per 15. desember hvert år.» 3. Tittel på retningslinjene endres til: «Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ski kommune» 4. De budsjettmessige konsekvensene for 2013 omtales i tertialmeldingen. 5. De budsjettmessige konsekvensene for 2014 og videre vil bli innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan fra KST-65/13 ORIENTERINGSSAK - MELDING OM REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: a) Siste setning i retningslinjens pkt 2.1 endres fra «Elever i SFO kan ha rett til skoleskyss de dagene de ikke har SFO eller leksehjelp.» til «Elever i SFO kan ha rett til skoleskyss når de ikke deltar i SFO eller leksehjelp.» b) Retningslinjens navn endres fra «Retningslinjer for skoleskyss i Ski kommune» til «Retningslinjer for skyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Ski kommune». Utvalg for oppvekst og kulturs behandling : Espen Reian (FrP) fremmet følgende forslag: «Forslag til vedtak punkt b); Retningslinjens navn endres ikke.» André Kvakkestad (FrP) fremmet følgende forslag: «Forslag til vedtak punkt b); Retningslinjens navn endres fra «Retningslinjer for skoleskyss i Ski kommune» til: «Retningslinjer for skoleskyss i Ski kommune etter opplæringslova».» Votering: Forslag til vedtak punkt a) tiltres enstemmig. Espen Reians forslag til endring av punkt b) fikk ingen stemmer og falt. André Kvakkestads forslag til endring av punkt b) tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs uttalelse til kommunestyret er: 1. Siste setning i retningslinjens pkt. 2.1 endres fra «Elever i SFO kan ha rett til skoleskyss de dagene de ikke har SFO eller leksehjelp.» til «Elever i SFO kan ha rett til skoleskyss når de ikke deltar i SFO eller leksehjelp.» 2. Retningslinjens navn endres fra «Retningslinjer for skoleskyss i Ski kommune» til «Retningslinjer for skoleskyss i Ski kommune etter opplæringslova». Side 6

9 Kommunestyrets behandling: Vedtak: Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: a. Siste setning i retningslinjens pkt. 2.1 endres fra «Elever i SFO kan ha rett til skoleskyss de dagene de ikke har SFO eller leksehjelp.» til «Elever i SFO kan ha rett til skoleskyss når de ikke deltar i SFO eller leksehjelp.» b. Retningslinjens navn endres fra «Retningslinjer for skoleskyss i Ski kommune» til «Retningslinjer for skoleskyss i Ski kommune etter opplæringslova». KST-66/13 HEFTELSE PÅ GNR 131 BNR 188- FORESPØRSEL OM SLETTING. Forslag til vedtak: Kommunestyret ber rådmannen besørge klausulen som påhviler gnr. 131, bnr 188, slettet. Formannskapets behandling : André Kvakkestad (FRP) fremmet på vegne av FRP, H, KRF og PP følgende forslag til vedtak: «Heftelsen slettes under forutsetning av at beløpet tilsvarende heftelsens verdi betales til Ski kommune. Midlene øremerkes tiltak for seniorer i Ski kommune.» Enstemmig innstilling: Fellesforslaget fra FRP, H, KRF og PP innstilles enstemmig. Kommunestyrets behandling: Bård Hogstad (SV) fremmet på vegne av SV og SP følgende forslag til vedtak: «Ski kommunes heftelse i eiendommen gnr. 131, bnr. 188 i Ski med visse krav om prissetting ved salg av boligen/leiligheten slettes ikke.» André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende tillegg til 2. setning i formannskapets innstilling: «Midlene øremerkes tiltak for seniorer og disponeres ved et senere vedtak.» Vedtak: Fellesforslaget fra SV og SP fikk 3 stemmer og falt. Formannskapets innstilling med Kvakkestads tillegg ble vedtatt med 38 mot 3 stemmer (2SV, 1SP). Kommunestyrets vedtak er: Heftelsen slettes under forutsetning av at beløpet tilsvarende heftelsens verdi betales til Ski kommune. Midlene øremerkes tiltak for seniorer og disponeres ved et senere vedtak. Side 7

10 KST-67/13 KJØP AV NORDBYVEIEN 23 Forslag til vedtak: Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å kjøpe Nordbyveien 23 på forkjøpsrett for kr ,- Formannskapets behandling : Innstilling: Forslag til vedtak innstilles med 9 mot 2 stemmer (2FRP). Kommunestyrets behandling: Vedtak: Formannskapets innstilling ble vedtatt med 36 mot 5 stemmer. Kommunestyrets vedtak er: Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å kjøpe Nordbyveien 23 på forkjøpsrett for kr ,- KST-68/13 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI SKI GOLFKLUBB Forslag til vedtak: 1. Ski kommune garanterer som simpel kausjonist for lån til Ski golfklubb på inntil kr. 5,0 mill. til finansiering av reetablering av greenene på Ski golfbane.. 2. Garantien er betinget av at Ski golfklubb eier golfbanen. Endringer i eierforholdet av golfbanen eller endringer debitoransvaret for lånet, medfører at garantien bortfaller. 3. Garantien er betinget av at driften av Ski golfklubb ikke har forretningsmessig formål med sikte på økonomisk utbytte for eiere. Et eventuelt overskudd skal gå til ekstraordinær nedbetaling av lånet som garantien gjelder for. Når Ski golfklubb får utbetalt spillemidler og momsrefusjon, skal de gå til nedbetaling av lånet som garantien gjelder for. Formannskapets behandling : Svein Kamfjord (V) fremmet utsettelsesforslag. Utsettelsesforslaget fikk 5 mot 6 stemmer og falt. Saken behandles. Innstilling: Forslag til vedtak innstilles med 5 (1V, 4AP) mot 6 stemmer (2H, 1KRF, 1PP, 2FRP). Kommunestyrets behandling: Svein Kamfjord (V) fremmet følgende endringsforslag til forslag til vedtak pkt. 2: «Garantien er betinget av at Ski Golfklubb opprettholder leieforholdet av golfbanen på 50 år med opsjon på 50 år med grunneierne. Endringer i leieforholdet av golfbanen eller endringer i debitoransvaret for lånet, medfører at garantien bortfaller.» Side 8

11 Vedtak: 1. Formannskapets innstilling pkt. 1 og 3 ble vedtatt med 35 mot 6 stemmer. 2. Kamfjords endringsforslag til innstillingens pkt. 2 ble vedtatt med 35 mot 6 stemmer. Kommunestyrets vedtak er: 1. Ski kommune garanterer som simpel kausjonist for lån til Ski golfklubb på inntil kr. 5,0 mill. til finansiering av reetablering av greenene på Ski golfbane. 2. Garantien er betinget av at Ski Golfklubb opprettholder leieforholdet av golfbanen på 50 år med opsjon på 50 år med grunneierne. Endringer i leieforholdet av golfbanen eller endringer i debitoransvaret for lånet, medfører at garantien bortfaller. 3. Garantien er betinget av at driften av Ski golfklubb ikke har forretningsmessig formål med sikte på økonomisk utbytte for eiere. Et eventuelt overskudd skal gå til ekstraordinær nedbetaling av lånet som garantien gjelder for. Når Ski golfklubb får utbetalt spillemidler og momsrefusjon, skal de gå til nedbetaling av lånet som garantien gjelder for. KST-69/13 PROSJEKT "TROLLDALEN ALPINSENTER" Forslag til vedtak: 1. Kr ,- overføres fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjett for dekning av faktiske utgifter i tilknytning til den igangsatte planprosessen. 2. Siggerud IL bes om å utarbeide en reguleringsplan for Trolldalen alpinsenter i henhold til de merknader som er kommet fra Miljøverndepartementet. 3. Siggerud IL bes om å utarbeide plan og forslag til økonomisk dekning for fremtidig drift og vedlikehold av anlegget. 4. Ski kommune kan med bakgrunn i det som er beskrevet i pkt. 2 og 3 utbetale tilskudd til Siggerud IL etter regning. Formannskapets behandling : Ordfører Anne Kristine Linnestad (H) fremmet følgende endringsforslag til forslag til vedtak pkt. 1: «Kr ,- overføres fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjett.» André Kvakkestad (FRP) fremmet på vegne av FRP, H, KRF og PP følgende endring til forslag til vedtak pkt. 2: «Siggerud IL anmodes om å utarbeide en reguleringsplan for Trolldalen alpinsenter i henhold til de merknader som er kommet fra Miljøverndepartementet for å kunne fremskynde planarbeid/prosjektet.» Innstilling: 1. Ordførers endringsforslag til pkt. 1 innstilles enstemmig. 2. Fellesforslaget fra FRP, H, KRF og PP innstilles enstemmig. 3. Forslag til vedtak pkt. 3 innstilles enstemmig. 4. Forslag til vedtak pkt. 4 innstilles enstemmig. Kommunestyrets behandling: Rune Sletner (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: «Saken utsettes inntil uttalelse fra idrettsrådet foreligger.» Side 9

12 Spørsmål/interpellasjon til kommunestyrets møte Arkivsaknr 13/ Arknr.: 033 Meldt av: Parti: Odd Jørgen Steen Arbeiderpartiet Mottatt dato: MANGELFULLT VEDLIKEHOLD I SKI SENTRUM Under overskriften -fem om stygge Ski i Østlandets blad 9.august Påpekes det mangelfullt grønt vedlikehold i Ski sentrum. Videre står det artikkelen «Ski plages av ugress og dårlig stelte blomsterbed». Nå trenger man ikke lese ØB for å bli gjort oppmerksom på dette. Ved vandring i Ski sentrum vil enhver kunne observere at situasjonen ikke er tilfredsstillende. 1. Hva vil ordføreren gjøre for å bedre situasjonen 2. I budsjettet for 2013 ble det gitt en ekstrabevilgning på kr til oppgradering av uteområdene i Ski Sentrum. Hvordan er disse midlene anvendt. ORDFØRERS SVAR: Svar på spm.1: Vedlikehold av grøntarealer er en sammensatt sak i sentrum. Det fremstår ikke alltid som klart hvem som eier hva og hvem som har ansvar for hvilke utearealer. De store aktørene er foruten Ski kommune, diverse gårdeiere, Thon-gruppen og jernbaneverket. Veiene i Ski sentrum eies også av forskjellige aktører som Ski kommune, Statens vegvesen og private gårdeiere. Noen av veiene eies av Ski kommune og diverse gårdeiere sammen. Ordfører har forståelse for at publikum ikke vet hvem som eier hva, og registrerer at frustrasjonen rettes mot Ski kommune.

13 2 Det er ingen tvil om at grøntarealene i sentrum har et forbedringspotensial. Det er viktig for folks trivsel. Ordfører har med stor glede registrert at parkområdet utenfor rådhuset er svært flittig brukt i sommerhalvåret og ordfører ser nå frem til at skateområdet ved Bragesvei fylles av unge og eldre skatere. Likeledes håper ordfører at mange får glede av den nye lekeparken på Waldemarhøy. Til det direkte spørsmålet om hva ordfører kan gjøre for å forbedre situasjonen, kan ordfører opplyse at rådmannen jobber med en politisk sak som blir fremmet i løpet av høsten der det bl.a. vil bli fokusert på opprusting og rydding av gate og grøntområder. Utfallet av den saken og budsjettet for neste år vil være avgjørende for hva Ski kommune, og med det, hva ordfører kan gjøre for å forbedre situasjonen. Videre er det viktig at Ski kommune får en god dialog med gård og gateeierne slik at ansvar og forventinger kan avklares. I den forbindelse vil ordfører gjerne rose de gårdeierne og butikkeiere som bidrar positivt til å gjøre det trivelig rundt seg. Med fare for å glemme noen, nevnes ingen spesielt. Svar på spm. 2: Først til bevilgningsspørsmålet: KST : Sak 143/12 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN , ble det i KST av H,FrP, KrF og PP lagt frem et forslag, som også ble vedtatt, om å sette av midler til oppgradering av uteområdene i Ski sentrum. Denne delen av vedtaket ble formulert slik: Oppgradering av uteområder i Ski sentrum 2013: kr KST : Sak 55/13 ÅRSREGNSKAP 2012, ble det fattet et vedtak vedrørende disponering av overskuddet fra 2012, der følgende ble lagt inn og vedtatt: ,-. Utearealer Ski sentrum og Langhus (Waldemarhøy, Birkelunden, Øvre torg, Ski sentrum, Langhus. Fokus på blomster og trivelig utemiljø) De bevilgede går til oppgradering av lysarmatur i sentrum. Det skal skiftes ut ca. 28 lysarmaturer i Parkaksen. Lamper som står på parkeringsplassen ved eldresenteret, skal oppgraderes. 11 armaturer, som står inntil trærne Gågata, skal flyttes. Ledninger, som midlertidig er hengt opp i trærne, skal graves ned. Styringssystemer og el - forsyning til utelampene i området skal oppgraderes. Kostnadene ved oppgraderingene nevnt ovenfor vil koste mer en de ,- kr som er bevilget, og vil måtte dekkes innafor driftsbudsjettet. Bevilget del av årsoverskudd er og skal benyttes som forutsatt til blomster og trivelig utemiljø. I tillegg til beplantning utenfor rådhuset, er det kommet nytt gress og sitteplasser på Waldemarhøy. Det er også planlagt for planting av løker til vårblomster.

14 Spørsmål/interpellasjon til kommunestyrets møte Arkivsaknr 13/ Arknr.: 033 Meldt av: Parti: Tuva Moflag Arbeiderpartiet Mottatt dato: BOLIGKVALITETEN PÅ RAMSTADÅSEN Ordfører Ifølge byggebransjen selv er det behov for nye boliger i Oslo og Akerhus hvert år. Likevel bygges det et bare boliger i året, og presset på boligmarkedet blir bare større og større. Det samme opplever vi i Ski, med stadig økende priser på boliger i vår kommune. Faktisk er det ikke mulig å finne objekter som er billigere enn 1,7 millioner kroner på Finn.no per ultimo august. Følgelig er det utfordrende for unge og økonomisk vanskeligstilte å etablere seg i kommunen. Mange ungdom som er vokst opp i Ski flytter ut av kommunen for å få råd til egen bolig, eller de blir henvist til et dyrt leiemarked. Etterslepet på nybygg er størst i Oslo kommune. Likevel må vi anta at presset i Ski bare vil øke jo nærmere vi kommer ferdigstillelse av Follobanen. Om syv år tar det 11 minutter å reise fra Ski til Oslo, noe som paradoksalt nok kan være dårlig nytt for kommunens unge innbyggere. Som politikere er det mest effektive vi gjør, å legge til rette for at det bygges nok boliger til å møte den økende etterspørselen. Det er den eneste måten vi kan sørge for at våre barn også har muligheten til å bosette seg i kommunen de er vokst opp i. Kommunestyret vedtok i 2012 at kommuneplanen ikke skulle rulleres i inneværende periode. Selv om Ski Arbeiderparti støttet den beslutningen, mener vi likevel at det bør være mulig å vurdere gode utbyggingsprosjekter frem mot neste rullering av kommuneplanen. Særlig når det er snakk om prosjekter som møter målsetningene i gjeldende kommuneplan godt, og der private aktører tar kostnadene og arbeidet med regulering. Usbl og Follo Bygg har vært i kontakt med flere politiske partier for å presentere sine planer for Ramstadåsen på Langhus. Utbyggerne har søkt om å få gjennomføre en privat områderegulering, men fått administrativt avslag på sin henvendelse. Dersom Usbl må vente til rullering av kommuneplanen før områderegulering kan igangsettes, vil det medføre at området vil være innflytningsklart først i 2022, mot 2017 ved gjennomføring av en privat områderegulering.

15 2 Ski Arbeiderparti anser Ramstadåsen som et svært godt prosjekt med gode bomessige kvaliteter, og en beliggenhet som er godt tilpasset gjeldende kommuneplan. Området ligger nærmere både Langhus og Vevelstad stasjoner enn andre foreslåtte utbyggingsområder på Langhus. Plasseringen bygger opp under våre ambisjoner om forflytning til fots og med sykkel. Barnehage planlagt på området vil også bidra til mindre bilbruk. Ramstadåsen ivaretar dessuten ønskede punkter om bokvaliteter og bomiljø som er skissert i kommuneplanens kapittel (se vedlegg Boligkvalitet på Ramstadåsen). I tillegg har utbyggerne tatt til seg innspill fra det åpne møtet Ski Arbeiderparti arrangerte på Langhuset, og er positive til å legge til rette for seniorboliger og boliger for funksjonshemmet ungdom. Ramstadåsen er et prosjekt som bidrar til å skape det utbyggingsmønsteret vi ønsker i Ski, samtidig som det bidrar til å realisere den boligpolitiske handlingsplanen vi har fått presentert. Med det presset vi ser for alle brukergrupper i boligmarkedet i dag, vil det være klokt om realisering av disse 250 boligene ikke blir fem år forsinket. Vi er klar over at en utvikling i dette området må ses i sammenheng med flere faktorer som kapasitet på vann og avløpsnettet, fremtidige skolekretser og skoleplassering på Langhus, trafikkavvikling og langsiktig utbyggingsgrense. En politisk sak vil riktignok få frem hvordan en privat områderegulering kan passe sammen med øvrig utvikling på Langhus, uten at dette må utsettes til etter rullering av kommuneplanen. Ordfører, Ski Arbeiderparti ønsker derfor å fremme følgende oversendelsesforslag: Kommunestyret ber om at det legges frem en politisk sak til Plan og Byggesaksutvalget, samt Kommunestyret, som vurderer muligheten for at Usbl og Follo Bygg får gjennomføre en privat områderegulering av Ramstadåsen i inneværedne kommuneplanperiode. ORDFØRERS SVAR: Ordfører støtter interpellantens syn på utfordringene i forhold til presset og etterslepet på boliger i Ski og i hele Oslo og Akershus. Denne underdekningen er med og presser prisene oppover og gjør det ekstra vanskelig for ungdom i etableringsfasen og vanskeligstilte å kunne skaffe seg en bolig innenfor deres økonomiske rammer. Dette gjelder både i forhold til kjøp av bolig og innen leiemarkedet. Det har vært bred enighet om at det ikke er et kommunalt ansvar å drive generell kommunal boligbygging med unntak for enkelte vanskeligstilte grupper. Derimot har Ski kommune forsøkt å legge forholdene til rette for økt boligbygging både gjennom å regulere arealer til framtidig boligbygging samt å selge ut egne arealer til boligbygging. I den pressituasjonen vi opplever for tiden appellerer jeg gjerne til de ulike private entrepenørene til å øke boligbyggingen både i vår kommune og i nabokommunene. Ordfører vil minne om at det allerede er kommuneplanavklart områder for betydelig boligproduksjon i Ski kommune de kommende årene, både i Ski og på Langhus. Bare i bydel Ski øst er det potensiale for over 4000 nye boliger, jfr. planprogram som nå er på høring. Alle utbyggingsområder skal som hovedregel avklares i kommuneplanen før det utarbeides reguleringsplan. Det konkrete prosjektet det pekes på i interpellasjonen er ikke kommuneplanavklart. Ved å åpne for regulering av områder som ikke er inne i kommuneplanen, blir kommunen mindre forutsigbar som planmyndighet, og prosjektene blir ikke underlagt den helhetsvurdering som kommuneplanrulleringen innebærer. Dette kan bl.a. ramme fremdrift og markedspotensialet i andre, allerede kommuneplanavklarte, prosjekter.

16 3 I kommunal planstrategi (vedtatt av kst ) er det bestemt at kommuneplanen ikke skal rulleres i inneværende kommunestyreperiode, men at det skal igangsettes to viktige plan- og utredningsoppgaver: kommunedelplan for bydel Ski øst og utredning av langsiktig utbyggingsstrategi for Ski og Langhus. Utredningen om langsiktig utbyggingsstrategi for Langhus skal gjennomføres i denne kommunestyreperioden. Dette arbeidet vil skje i nær dialog med politiske organer og regionale myndigheter. Utredningen vil naturlig belyse Ramstadåsen som mulig utbyggingsområde. Dette vil gi grunneiere/utbyggere tidlige signaler om områdets potensiale for boligutvikling. Ordfører vil be administrasjonen legge frem en oppdatert tabell over utbyggingsmuligheter og ulike typer boliger, basert på tabellen på side 29 i kommuneplanen , for kommuneplanutvalget så snart som mulig.

17 Saksbehandler: Arild Olsen Mathisen Arkiv: 613 &70 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Rådet for likestilling av funksjonshemmede 21/ Utvalg for omsorg og helse 22/ Formannskapet 53/ Kommunestyret 71/ TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE SELGES TIL UTVIKLINGSHEMMEDE Forslag til vedtak: 1. Det gjennomføres et pilotprosjekt hvor kommunen tilbyr seg å bygge 8 samlokaliserte boliger, etablere et borettslag for boligene, og etter ferdigstillelse selge borettslaget til de private initiativtagerne. 2. Før igangsettelse fremlegges budsjett, kjøpsavtaler, vedtekter for borettslaget, prinsipper for fremtidig videresalg og prisfastsettelse o.l, for kommunestyret for godkjenning. 3. Etter ferdigstillelse og salg av borettslaget evalueres tiltaket med sikte på at tilsvarende fremgangsmåte kan benyttes for å bistå andre private initiativtakere som er vanskeligstilte på boligmarkedet, og som har behov for- og ønsker om å bygge/kjøpe egen bolig i et samlokalisert boligkompleks. Ingress/hovedbudskap: Kommunen har blitt kontaktet av en gruppe foresatte som ønsker å bygge en samlokalisert bolig bestående av 8 leiligheter på Kråkstad. Boligene er planlagt for deres utviklingshemmede ungdommer og de foresatte etterspør bistand fra kommunen, i første omgang i form av en nærmere angitt tomt. Av hensyn til den enkeltes finansiering av boligen anses det nødvendig at kommunen bidrar på andre/flere måter enn i form av å tilby en tilrettelagt tomt. Saksopplysninger: Foreldregruppen har sammen med sine ungdommer et ønske om å bygge 8 samlokaliserte boliger på Kråkstad. Ungdommene kjenner hverandre godt da de har gått sammen på Follo barne- og ungdomsskole siden 1.klasse. De ønsker å i fremtiden få bo selvstendig men da i felleskap med sine venner. Da foreldregruppen kontaktet kommunen var det med spørsmål om å få kjøpe en opparbeidet, kommunal tomt på Kråkstad. Under vurderingen av saken fremkom det at finansieringen av prosjektet fordret tilskuddet som Husbanken gir til bygging av omsorgsboliger. Imidlertid er dette et tilskudd som kun ytes til kommunene. Tilskuddet er for 2013 på kr pr. leilighet og utgjør dermed en vesentlig andel av finansieringen. Det finnes en måte kommunen kan bistå de private initiativtagerne slik at disse kan få realisert sitt prosjekt i samsvar med den stipulerte økonomiske rammen. Dersom kommunen bygger boligene, etablerer et borettslag og deretter selger borettslaget til initiativtagerne, vil pris per boenhet bli lavere enn om de skulle bygge disse selv. Kommunen vil få tilskuddet fra Husbanken og vil i tillegg få momskompensasjon på byggekostnadene noe som vil kunne komme beboerne til gode. Side 3

18 Ski kommune har fått en egen juridisk betraktning fra KS-advokatene. De fastslår at kommunen kan bygge, etablere borettslag og deretter selge leilighetene til brukerne uten at tilskuddet inndras. Husbankens veileder for investeringstilskudd fastslår det samme i punkt Etter samme modell er det også mulig å beholde kommunens momsfritak ved videresalg av leiligheter/omsorgsboliger til privatpersoner. 4 For å kunne oppnå og beholde begge fordelene er det knyttet klare vilkår som kort oppsummert er: 1. Kommunen må både selv bygge på egen tomt og opprette et borettslag eller lignende. Deretter kan kommunen selge borettslaget. 2. Ettersom byggingen skjer i kommunal regi er regelverk for offentlige anskaffelser gjeldende. 3. Leilighetene må være bygd for og bebodd av personer som har krav på et omsorgstilbud. For å unngå krav om refusjon av merverdiavgift ved salg har Skatteetaten fastslått at omfanget av tjenester i omsorgsboligen må tilsvare heldøgns helse- og omsorgstjenester. Dersom eierne ikke oppfyller disse kravene de 10 første årene etter ferdigstillelse kan momskompensasjon kreves tilbakebetalt fra kommunen, 4. For å beholde investeringstilskuddet må kommunen benytte dette selv i byggeprosessen. Videre må kommunen ha tildelings- og disponeringsrett over enhetene i minst 30 år. Modellen er kompleks og krever at det gjøres en grundig juridisk vurdering og etablering av avtaler som avklarer forhold som: Prinsipper for prisfastsettelse ved salg fra kommunen og senere videresalg. Dette må sikre både at selgere senere får riktig pris og at det ikke kun er førstegangskjøper fra kommunen som får fordelen av investeringstilskuddet og momsfritaket. Regler og praksis for tildeling av enheter i kommunens regi. Etablering må oppfylle krav i lov om borettslag eller lignende. Prinsipper for dette må nedfelles i juridisk bindende dokumenter som vedtekter og lignede lignende. Vurdering: 3 faktorer er vektlagt i vurderingen. De er imøtekommenhet, likebehandling og kompleksitet. Imøtekommenhet Initiativet fra de foresatte er positivt og deres forslag vurderes å være gunstig for så vel ungdommene som for kommunen. Ungdommene får sin egen bolig som de eier på linje med andre innbyggere i kommunen. De får velge hvem de vil bo sammen med siden en hel gruppe av foresatte og ungdommer har gått sammen om prosjektet, noe som vurderes å være verdifullt for deres fremtidige trivsel. Fra kommunens side er det fordelaktig at ungdommene bosetter seg på samme sted da det ved behov vil være enklere å yte tjenester til dem på en faglig god og kostnadseffektiv måte. Likebehandling Innbyggerne har krav på likebehandling. I utgangspunktet betyr det at dersom kommunen bygger boligene i dette prosjektet, så burde det være de innbyggerne med det største behovet som først fikk tilbudet om å kjøpe andeler i borettslaget. Imidlertid vurderes det verdifullt for trivselen til beboerne at de gis mulighet til selv å velge hvem de skal bo sammen med. For å sikre likebehandlingen er siktemålet at andre som tar tilsvarende initiativ også møtes med velvilje fra kommunen, slik at også deres prosjekt kan realiseres. Siden kommunen ikke har erfaring med denne modellen for bygging og videresalg anbefales det foreliggende prosjektet å være et pilotprosjekt. Dersom erfaringene er gode vil kommunen videreføre modellen slik at andre private initiativ kan imøtekommes på samme måte.

19 5 Kompleksitet Som det framgår over er modellen kompleks. Den krever gjennom hele prosjektet et tett samarbeid mellom kommune og foresatte/brukere. I tillegg må husbank involveres og forhold mot skattemyndighetene kvalitetssikres. Viktige avklaringer og gjøremål er: I samarbeid med kjøpere (initiativtakere) endelig fastsettelse og deretter juridisk kvalitetssikring av modell. Intensjonsavtale med kjøperne. For å redusere Ski kommune og framtidige kjøperes risiko er det viktig å ha en klar avtale som regulerer alle sentrale forhold før bygging starter. På denne måten reduseres potensielle framtidige konflikter. Kvalitetssikring av valgt modell og intensjonsavtale mot Husbank og skattemyndigheter. Dette må gjøres for å redusere kommunens risiko. Bygging i regi av Ski kommune: Prosjektet må gjennomføres som vanlig byggeprosjekt med Ski kommune som byggherre. Etablering av borettslag/sameie i regi av Ski kommune Kommunen overtar fra entreprenør og selger borettslaget. Kommunen kvalitetssikrer at senere nye eiere oppfyller omsorgsbehov og tildeler til nye kjøpere ved eierskifte Økonomiske konsekvenser: Under forutsetning av at aktuelle brukere uansett har krav på et botilbud, reduserer en slik modell Ski kommunes eget investeringsbehov fordi kapital frigjøres ved salg. For aktuelle brukere gjør dette det enklere å skaffe seg sitt eget bosted til en mer overkommelig pris. Selve byggeprosessen og drift av tjenester knyttet til boligene har samme kostnad som om kommunen skulle bygge og eie selv. Kostnader til senere vedlikehold og bygningsteknisk drift blir mindre for Ski kommune med en slik modell. Årsak er at dette dekkes av eiere gjennom en borettslagsmodell. Som det framgår av punktet kompleksitet, kreves arbeid og ytterligere juridisk bistand for å etablere den detaljerte modellen. Dette medfører både direkte og indirekte kostnader. I tillegg vil selve salgsprosessen kreve en del arbeid fra kommunens side. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Om boliger eies av Ski kommune eller privatpersoner innebærer ikke forskjellige konsekvenser for bærekraftig utvikling. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) KS advokatenes skriv om investeringstilskudd til omsorgsboliger. b) Husbankens regler om : investeringstilskudd: Vedlegg som ligger i saksmappen: c) Foreldregruppens beskrivelse av prosjektet av d) Plan og visjon for boligprosjektet på Kråkstad av august 2013

20 6 Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling : Rådet for likestilling av funksjonshemmede fremmet følgende felles forslag: «Nytt punkt 4.: Det forutsettes at dette ikke forsinker kommunens øvrige innsats i forhold til boliger for denne gruppen.» Votering: Forslag til vedtak, med nytt punkt 4 tiltres enstemmig. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse er: 1. Det gjennomføres et pilotprosjekt hvor kommunen tilbyr seg å bygge 8 samlokaliserte boliger, etablere et borettslag for boligene, og etter ferdigstillelse selge borettslaget til de private initiativtagerne. 2. Før igangsettelse fremlegges budsjett, kjøpsavtaler, vedtekter for borettslaget, prinsipper for fremtidig videresalg og prisfastsettelse o.l, for kommunestyret for godkjenning. 3. Etter ferdigstillelse og salg av borettslaget evalueres tiltaket med sikte på at tilsvarende fremgangsmåte kan benyttes for å bistå andre private initiativtakere som er vanskeligstilte på boligmarkedet, og som har behov for- og ønsker om å bygge/kjøpe egen bolig i et samlokalisert boligkompleks. 4. Det forutsettes at dette ikke forsinker kommunens øvrige innsats i forhold til boliger for denne gruppen. Utvalg for omsorg og helses behandling : Utvalget fremmet rådet for likestilling av funksjonshemmedes forslag til nytt pkt. 4: 4. Det forutsettes at dette ikke forsinker kommunens øvrige innsats i forhold til boliger for denne gruppen. Votering: Forslag til vedtak med utvalgets fellesforslag tiltres enstemmig. Utvalg for omsorg og helses uttalelse til formannskapet: 1. Det gjennomføres et pilotprosjekt hvor kommunen tilbyr seg å bygge 8 samlokaliserte boliger, etablere et borettslag for boligene, og etter ferdigstillelse selge borettslaget til de private initiativtagerne. 2. Før igangsettelse fremlegges budsjett, kjøpsavtaler, vedtekter for borettslaget, prinsipper for fremtidig videresalg og prisfastsettelse o.l, for kommunestyret for godkjenning. 3. Etter ferdigstillelse og salg av borettslaget evalueres tiltaket med sikte på at tilsvarende fremgangsmåte kan benyttes for å bistå andre private initiativtakere som er vanskeligstilte på boligmarkedet, og som har behov for- og ønsker om å bygge/kjøpe egen bolig i et samlokalisert boligkompleks. 4. Det forutsettes at dette ikke forsinker kommunens øvrige innsats i forhold til boliger for denne gruppen.

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.01.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer