Møteinnkalling Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Kommunestyret"

Transkript

1 Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: Kl Kommunestyret inviteres til informasjonsmøte kl Rådgiver Ida Marie Holmin fra "Frivillighet Norge" kommer For å gi råd om hvordan vi kan gå fram for å bygge opp under og å styrke relasjonen med den lokale frivilligheten. De ønsker å inspirere både kommunen og den lokale frivilligheten til å utvikle en frivillighetspolitikk for fremtiden. Høsten 2013 besøker de en rekke kommuner: Haugesund, Vågå, Ski, Florø, Sør- Varanger og Nordland fylkeskommune. Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: KST-71/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE SELGES TIL UTVIKLINGSHEMMEDE KST-72/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) KST-73/13 TJENESTEPENSJON FOR FOLKEVALGTE KST-74/13 FRITAK FRA POLITISKE VERV I SKI KOMMUNE AUD FLESNER KST-75/13 VALG AV NYTT 3. VARAMEDLEM TIL FORMANNSKAPET KST-76/13 SAKER FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

2 KST-77/13 2. TERTIALMELDING 2013 KST-78/13 GJENNOMFØRING AV ANLEGGSARBEIDER VANN OG AVLØP I ET OMRÅDE PÅ NORDRE FINSTAD KST-79/13 RAPPORTERING STATUS PR FOR TILTAKSPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ KST-80/13 VIDEREFØRE DRIFT AV ACT-TEAM KST-81/13 RESSURSGRUPPE FOR UNIVERSELL UTFORMING I SKI KOMMUNE KST-82/13 DELEGERINGSREGLEMENTET KST-83/13 ANSKAFFELSE - NETT-TV LØSNING - OVERFØRING AV KOMMUNSTYRETS MØTER MED LYD OG BILDE PÅ INTERNETT - Offl. 23, 3. ledd Ski, Anne Kristine Linnestad ordfører

3 Møteprotokoll Kommunestyret Sakliste KST-60/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL FORMANNSKAPET, PARTSSAMMENSATT UTVALG OG NYTT 5. VARAMEDLEM TIL UTVALG FOR OMSORG OG HELSE KST-61/13 SØKNAD OM DISPENSASJON - VESTVEIEN 18, SKI GNR. 137 BNR 659 KST-62/13 FIKS- ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012 KST-63/13 BRUKERUNDERSØKELSER I SKI KOMMUNE KST-64/13 ENDRINGER I RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER KST-65/13 ORIENTERINGSSAK - MELDING OM REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS I SKI KOMMUNE KST-66/13 HEFTELSE PÅ GNR 131 BNR 188- FORESPØRSEL OM SLETTING. KST-67/13 KJØP AV NORDBYVEIEN 23 KST-68/13 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI SKI GOLFKLUBB Side 1

4 2 KST-69/13 PROSJEKT "TROLLDALEN ALPINSENTER" KST-70/13 KUNSTGRESSBANE/GRUSBANE LANGHUS ØKONOMI Offl. 23, 3. ledd, jf. 1. ledd Protokoll Forfall: Helge Bunæs (H) Gunvor Eldegard (AP) Vetle Bo Saga (AP) Vara: Kirsten H. Torp Bodil Alvestad Christian P. Braarud 41 av 41 representanter til stede i møtet. Tuva Moflag påpekte feil i protokollen fra møte , sak 58. Protokollen endres som følger: Saken utsettes. Det utarbeides en tilstandsrapport som legges frem ved neste behandling av saken. Dokumenter som ble delt ut i møtet: - Årsmelding 2012 fra Follo Ren IKS - Årsmelding 2012 fra Krise- og incestsenteret i Follo IKS - Notat til kommunestyresak 67/13; Kjøp av Nordbyveien 23 - Notat til kommunestyresak 68/13; Søknad om kommunal garanti Ski Golfklubb. Interpellasjoner: - Interpellasjon fra Ski AP v/tuva Moflag vedr. boligkvalitet. - Interpellasjon fra Ski AP v/odd Jørgen Steen vedr. vedlikehold i Ski sentrum. Det ble avklart at Tuva Moflag kunne fremme sin interpellasjon og at slektsskap med en eventuell utbygger ikke var til hinder for dette. KST-60/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL FORMANNSKAPET, PARTSSAMMENSATT UTVALG OG NYTT 5. VARAMEDLEM TIL UTVALG FOR OMSORG OG HELSE Forslag til vedtak: 1. Som nytt medlem til formannskapet velges. 2. Som nytt medlem til partssammensatt utvalg velges.. 3. Som nytt 5 varamedlem til utvalg for omsorg og helse velsges Formannskapets behandling : Gunnar Helge Wiik (H) fremmet følgende forslag: 1. Mette Feie Haram 2. Gunnar Helge Wiik 3. Karianne Prestesæter. Innstilling: Wiiks forslag til vedtak innstilles enstemmig.

5 3 Kommunestyrets behandling: Gunnar Helge Wiik (H) fremmet forslag til nytt 3. varamedlem til partssammensatt utvalgt: Mette Feie Haram.» Enstemmig vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Wiiks forslag ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: 1. Som nytt medlem til formannskapet velges Mette Feie Haram. 2. Som nytt medlem til partssammensatt utvalg velges Gunnar Helge Wiik. 3. Som nytt 3. varamedlem til partssammensatt utvalg velges Mette Feie Haram. 4. Som nytt 5 varamedlem til utvalg for omsorg og helse velsges Karianne Prestesæter. KST-61/13 SØKNAD OM DISPENSASJON - VESTVEIEN 18, SKI GNR. 137 BNR 659 Forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gir Ski kommune dispensasjon fra reguleringsplan for næringsområdene ved Vestveien, Ski vest, område A, vedtatt av Ski kommunestyre , for oppføring av en tilbaketrukket 5. etasje med maksimalhøyde kote 150,55 meter på eiendommen gnr. 137, bnr. 659 i henhold til søknad datert Det gis samtidig dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser 19.5 om krav til områderegulering før tiltaket igangsettes. Plan og byggesaksutvalgets behandling : Votering: Enstemmig vedtatt Utvalgets innstilling til kommunestyret: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gir Ski kommune dispensasjon fra reguleringsplan for næringsområdene ved Vestveien, Ski vest, område A, vedtatt av Ski kommunestyre , for oppføring av en tilbaketrukket 5. etasje med maksimalhøyde kote 150,55 meter på eiendommen gnr. 137, bnr. 659 i henhold til søknad datert Det gis samtidig dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser 19.5 om krav til områderegulering før tiltaket igangsettes. Kommunestyrets behandling: Enstemmig vedtak: Plan og byggesaksutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gir Ski kommune dispensasjon fra reguleringsplan for næringsområdene ved Vestveien, Ski vest, område A, vedtatt av Ski kommunestyre , for oppføring av en tilbaketrukket 5. etasje med maksimalhøyde kote 150,55 meter på eiendommen gnr. 137, bnr. 659 i henhold til søknad datert Det gis samtidig dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser 19.5 om krav til områderegulering før tiltaket igangsettes.

6 KST-62/13 FIKS- ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012 Forslag til vedtak: Kommunestyret tar melding om årsberetning og årsregnskap fra Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat til orientering. Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Kommunestyrets behandling: Enstemmig vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: Kommunestyret tar melding om årsberetning og årsregnskap fra Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat til orientering. KST-63/13 BRUKERUNDERSØKELSER I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: Det gjennomføres seks - syv brukerundersøkelser i året i Ski kommune, - inklusive de sentrale for skole og SFO. Rådmannen foreslår at det kjøpes Brukerundersøkelser eksternt for ca. kr ,- pr. år over en 4-årsperiode. Rådmannen foreslår i tillegg at det hvert 4.de år kjøpes Innbyggerundersøkelse med en kostnadsramme på ca. kr ,-. I forbindelse med rullering av Kommuneplanens Handlingsplan det enkelte år legges det inn forslag om hvilke fire - fem brukerundersøkelser som skal gjennomføres kommende år. Erfaringen med kjøp av tjenesten evalueres etter 3 år. Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Kommunestyrets behandling: Hanne Opdan (AP) fremmet følgende forslag til nytt kulepunkt i forslag til vedtak: «Evaluering og tiltaksplan for brukerundersøkelsene og innbyggerundersøkelsen legges frem til politisk behandling etter at resultatet er kjent.» Enstemmig vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Opdans forslag til nytt kulepunkt ble enstemmig vedtatt. Side 4

7 Kommunestyrets vedtak er: Det gjennomføres seks - syv brukerundersøkelser i året i Ski kommune, - inklusive de sentrale for skole og SFO. Rådmannen foreslår at det kjøpes Brukerundersøkelser eksternt for ca. kr ,- pr. år over en 4-årsperiode. Rådmannen foreslår i tillegg at det hvert 4.de år kjøpes Innbyggerundersøkelse med en kostnadsramme på ca. kr ,-. I forbindelse med rullering av Kommuneplanens Handlingsplan det enkelte år legges det inn forslag om hvilke fire - fem brukerundersøkelser som skal gjennomføres kommende år. Erfaringen med kjøp av tjenesten evalueres etter 3 år. Evaluering og tiltaksplan for brukerundersøkelsene og innbyggerundersøkelsen legges frem til politisk behandling etter at resultatet er kjent. KST-64/13 ENDRINGER I RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Forslag til vedtak: 1. 1, andre kulepunkt i retningslinjene endres til: «Kommunale tilskudd beregnes på grunnlag av 11 måneder foreldrebetaling, dvs. satser per måned, hele plasser, i 11 måneder.» 2. 2, første kulepunkt i retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd endres til: «Kommunale tilskudd beregnes på grunnlag av antall barn og oppholdstid i samsvar med årsmelding per 15. desember hvert år.» 3. Tittel på retningslinjene endres til: «Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ski kommune» 4. De budsjettmessige konsekvensene for 2013 omtales i tertialmeldingen. 5. De budsjettmessige konsekvensene for 2014 og videre vil bli innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan fra Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Kommunestyrets behandling: Enstemmig vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 5

8 Kommunestyrets vedtak er: 1. 1, andre kulepunkt i retningslinjene endres til: «Kommunale tilskudd beregnes på grunnlag av 11 måneder foreldrebetaling, dvs. satser per måned, hele plasser, i 11 måneder.» 2. 2, første kulepunkt i retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd endres til: «Kommunale tilskudd beregnes på grunnlag av antall barn og oppholdstid i samsvar med årsmelding per 15. desember hvert år.» 3. Tittel på retningslinjene endres til: «Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ski kommune» 4. De budsjettmessige konsekvensene for 2013 omtales i tertialmeldingen. 5. De budsjettmessige konsekvensene for 2014 og videre vil bli innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan fra KST-65/13 ORIENTERINGSSAK - MELDING OM REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: a) Siste setning i retningslinjens pkt 2.1 endres fra «Elever i SFO kan ha rett til skoleskyss de dagene de ikke har SFO eller leksehjelp.» til «Elever i SFO kan ha rett til skoleskyss når de ikke deltar i SFO eller leksehjelp.» b) Retningslinjens navn endres fra «Retningslinjer for skoleskyss i Ski kommune» til «Retningslinjer for skyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Ski kommune». Utvalg for oppvekst og kulturs behandling : Espen Reian (FrP) fremmet følgende forslag: «Forslag til vedtak punkt b); Retningslinjens navn endres ikke.» André Kvakkestad (FrP) fremmet følgende forslag: «Forslag til vedtak punkt b); Retningslinjens navn endres fra «Retningslinjer for skoleskyss i Ski kommune» til: «Retningslinjer for skoleskyss i Ski kommune etter opplæringslova».» Votering: Forslag til vedtak punkt a) tiltres enstemmig. Espen Reians forslag til endring av punkt b) fikk ingen stemmer og falt. André Kvakkestads forslag til endring av punkt b) tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs uttalelse til kommunestyret er: 1. Siste setning i retningslinjens pkt. 2.1 endres fra «Elever i SFO kan ha rett til skoleskyss de dagene de ikke har SFO eller leksehjelp.» til «Elever i SFO kan ha rett til skoleskyss når de ikke deltar i SFO eller leksehjelp.» 2. Retningslinjens navn endres fra «Retningslinjer for skoleskyss i Ski kommune» til «Retningslinjer for skoleskyss i Ski kommune etter opplæringslova». Side 6

9 Kommunestyrets behandling: Vedtak: Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: a. Siste setning i retningslinjens pkt. 2.1 endres fra «Elever i SFO kan ha rett til skoleskyss de dagene de ikke har SFO eller leksehjelp.» til «Elever i SFO kan ha rett til skoleskyss når de ikke deltar i SFO eller leksehjelp.» b. Retningslinjens navn endres fra «Retningslinjer for skoleskyss i Ski kommune» til «Retningslinjer for skoleskyss i Ski kommune etter opplæringslova». KST-66/13 HEFTELSE PÅ GNR 131 BNR 188- FORESPØRSEL OM SLETTING. Forslag til vedtak: Kommunestyret ber rådmannen besørge klausulen som påhviler gnr. 131, bnr 188, slettet. Formannskapets behandling : André Kvakkestad (FRP) fremmet på vegne av FRP, H, KRF og PP følgende forslag til vedtak: «Heftelsen slettes under forutsetning av at beløpet tilsvarende heftelsens verdi betales til Ski kommune. Midlene øremerkes tiltak for seniorer i Ski kommune.» Enstemmig innstilling: Fellesforslaget fra FRP, H, KRF og PP innstilles enstemmig. Kommunestyrets behandling: Bård Hogstad (SV) fremmet på vegne av SV og SP følgende forslag til vedtak: «Ski kommunes heftelse i eiendommen gnr. 131, bnr. 188 i Ski med visse krav om prissetting ved salg av boligen/leiligheten slettes ikke.» André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende tillegg til 2. setning i formannskapets innstilling: «Midlene øremerkes tiltak for seniorer og disponeres ved et senere vedtak.» Vedtak: Fellesforslaget fra SV og SP fikk 3 stemmer og falt. Formannskapets innstilling med Kvakkestads tillegg ble vedtatt med 38 mot 3 stemmer (2SV, 1SP). Kommunestyrets vedtak er: Heftelsen slettes under forutsetning av at beløpet tilsvarende heftelsens verdi betales til Ski kommune. Midlene øremerkes tiltak for seniorer og disponeres ved et senere vedtak. Side 7

10 KST-67/13 KJØP AV NORDBYVEIEN 23 Forslag til vedtak: Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å kjøpe Nordbyveien 23 på forkjøpsrett for kr ,- Formannskapets behandling : Innstilling: Forslag til vedtak innstilles med 9 mot 2 stemmer (2FRP). Kommunestyrets behandling: Vedtak: Formannskapets innstilling ble vedtatt med 36 mot 5 stemmer. Kommunestyrets vedtak er: Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å kjøpe Nordbyveien 23 på forkjøpsrett for kr ,- KST-68/13 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI SKI GOLFKLUBB Forslag til vedtak: 1. Ski kommune garanterer som simpel kausjonist for lån til Ski golfklubb på inntil kr. 5,0 mill. til finansiering av reetablering av greenene på Ski golfbane.. 2. Garantien er betinget av at Ski golfklubb eier golfbanen. Endringer i eierforholdet av golfbanen eller endringer debitoransvaret for lånet, medfører at garantien bortfaller. 3. Garantien er betinget av at driften av Ski golfklubb ikke har forretningsmessig formål med sikte på økonomisk utbytte for eiere. Et eventuelt overskudd skal gå til ekstraordinær nedbetaling av lånet som garantien gjelder for. Når Ski golfklubb får utbetalt spillemidler og momsrefusjon, skal de gå til nedbetaling av lånet som garantien gjelder for. Formannskapets behandling : Svein Kamfjord (V) fremmet utsettelsesforslag. Utsettelsesforslaget fikk 5 mot 6 stemmer og falt. Saken behandles. Innstilling: Forslag til vedtak innstilles med 5 (1V, 4AP) mot 6 stemmer (2H, 1KRF, 1PP, 2FRP). Kommunestyrets behandling: Svein Kamfjord (V) fremmet følgende endringsforslag til forslag til vedtak pkt. 2: «Garantien er betinget av at Ski Golfklubb opprettholder leieforholdet av golfbanen på 50 år med opsjon på 50 år med grunneierne. Endringer i leieforholdet av golfbanen eller endringer i debitoransvaret for lånet, medfører at garantien bortfaller.» Side 8

11 Vedtak: 1. Formannskapets innstilling pkt. 1 og 3 ble vedtatt med 35 mot 6 stemmer. 2. Kamfjords endringsforslag til innstillingens pkt. 2 ble vedtatt med 35 mot 6 stemmer. Kommunestyrets vedtak er: 1. Ski kommune garanterer som simpel kausjonist for lån til Ski golfklubb på inntil kr. 5,0 mill. til finansiering av reetablering av greenene på Ski golfbane. 2. Garantien er betinget av at Ski Golfklubb opprettholder leieforholdet av golfbanen på 50 år med opsjon på 50 år med grunneierne. Endringer i leieforholdet av golfbanen eller endringer i debitoransvaret for lånet, medfører at garantien bortfaller. 3. Garantien er betinget av at driften av Ski golfklubb ikke har forretningsmessig formål med sikte på økonomisk utbytte for eiere. Et eventuelt overskudd skal gå til ekstraordinær nedbetaling av lånet som garantien gjelder for. Når Ski golfklubb får utbetalt spillemidler og momsrefusjon, skal de gå til nedbetaling av lånet som garantien gjelder for. KST-69/13 PROSJEKT "TROLLDALEN ALPINSENTER" Forslag til vedtak: 1. Kr ,- overføres fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjett for dekning av faktiske utgifter i tilknytning til den igangsatte planprosessen. 2. Siggerud IL bes om å utarbeide en reguleringsplan for Trolldalen alpinsenter i henhold til de merknader som er kommet fra Miljøverndepartementet. 3. Siggerud IL bes om å utarbeide plan og forslag til økonomisk dekning for fremtidig drift og vedlikehold av anlegget. 4. Ski kommune kan med bakgrunn i det som er beskrevet i pkt. 2 og 3 utbetale tilskudd til Siggerud IL etter regning. Formannskapets behandling : Ordfører Anne Kristine Linnestad (H) fremmet følgende endringsforslag til forslag til vedtak pkt. 1: «Kr ,- overføres fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjett.» André Kvakkestad (FRP) fremmet på vegne av FRP, H, KRF og PP følgende endring til forslag til vedtak pkt. 2: «Siggerud IL anmodes om å utarbeide en reguleringsplan for Trolldalen alpinsenter i henhold til de merknader som er kommet fra Miljøverndepartementet for å kunne fremskynde planarbeid/prosjektet.» Innstilling: 1. Ordførers endringsforslag til pkt. 1 innstilles enstemmig. 2. Fellesforslaget fra FRP, H, KRF og PP innstilles enstemmig. 3. Forslag til vedtak pkt. 3 innstilles enstemmig. 4. Forslag til vedtak pkt. 4 innstilles enstemmig. Kommunestyrets behandling: Rune Sletner (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: «Saken utsettes inntil uttalelse fra idrettsrådet foreligger.» Side 9

12 Spørsmål/interpellasjon til kommunestyrets møte Arkivsaknr 13/ Arknr.: 033 Meldt av: Parti: Odd Jørgen Steen Arbeiderpartiet Mottatt dato: MANGELFULLT VEDLIKEHOLD I SKI SENTRUM Under overskriften -fem om stygge Ski i Østlandets blad 9.august Påpekes det mangelfullt grønt vedlikehold i Ski sentrum. Videre står det artikkelen «Ski plages av ugress og dårlig stelte blomsterbed». Nå trenger man ikke lese ØB for å bli gjort oppmerksom på dette. Ved vandring i Ski sentrum vil enhver kunne observere at situasjonen ikke er tilfredsstillende. 1. Hva vil ordføreren gjøre for å bedre situasjonen 2. I budsjettet for 2013 ble det gitt en ekstrabevilgning på kr til oppgradering av uteområdene i Ski Sentrum. Hvordan er disse midlene anvendt. ORDFØRERS SVAR: Svar på spm.1: Vedlikehold av grøntarealer er en sammensatt sak i sentrum. Det fremstår ikke alltid som klart hvem som eier hva og hvem som har ansvar for hvilke utearealer. De store aktørene er foruten Ski kommune, diverse gårdeiere, Thon-gruppen og jernbaneverket. Veiene i Ski sentrum eies også av forskjellige aktører som Ski kommune, Statens vegvesen og private gårdeiere. Noen av veiene eies av Ski kommune og diverse gårdeiere sammen. Ordfører har forståelse for at publikum ikke vet hvem som eier hva, og registrerer at frustrasjonen rettes mot Ski kommune.

13 2 Det er ingen tvil om at grøntarealene i sentrum har et forbedringspotensial. Det er viktig for folks trivsel. Ordfører har med stor glede registrert at parkområdet utenfor rådhuset er svært flittig brukt i sommerhalvåret og ordfører ser nå frem til at skateområdet ved Bragesvei fylles av unge og eldre skatere. Likeledes håper ordfører at mange får glede av den nye lekeparken på Waldemarhøy. Til det direkte spørsmålet om hva ordfører kan gjøre for å forbedre situasjonen, kan ordfører opplyse at rådmannen jobber med en politisk sak som blir fremmet i løpet av høsten der det bl.a. vil bli fokusert på opprusting og rydding av gate og grøntområder. Utfallet av den saken og budsjettet for neste år vil være avgjørende for hva Ski kommune, og med det, hva ordfører kan gjøre for å forbedre situasjonen. Videre er det viktig at Ski kommune får en god dialog med gård og gateeierne slik at ansvar og forventinger kan avklares. I den forbindelse vil ordfører gjerne rose de gårdeierne og butikkeiere som bidrar positivt til å gjøre det trivelig rundt seg. Med fare for å glemme noen, nevnes ingen spesielt. Svar på spm. 2: Først til bevilgningsspørsmålet: KST : Sak 143/12 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN , ble det i KST av H,FrP, KrF og PP lagt frem et forslag, som også ble vedtatt, om å sette av midler til oppgradering av uteområdene i Ski sentrum. Denne delen av vedtaket ble formulert slik: Oppgradering av uteområder i Ski sentrum 2013: kr KST : Sak 55/13 ÅRSREGNSKAP 2012, ble det fattet et vedtak vedrørende disponering av overskuddet fra 2012, der følgende ble lagt inn og vedtatt: ,-. Utearealer Ski sentrum og Langhus (Waldemarhøy, Birkelunden, Øvre torg, Ski sentrum, Langhus. Fokus på blomster og trivelig utemiljø) De bevilgede går til oppgradering av lysarmatur i sentrum. Det skal skiftes ut ca. 28 lysarmaturer i Parkaksen. Lamper som står på parkeringsplassen ved eldresenteret, skal oppgraderes. 11 armaturer, som står inntil trærne Gågata, skal flyttes. Ledninger, som midlertidig er hengt opp i trærne, skal graves ned. Styringssystemer og el - forsyning til utelampene i området skal oppgraderes. Kostnadene ved oppgraderingene nevnt ovenfor vil koste mer en de ,- kr som er bevilget, og vil måtte dekkes innafor driftsbudsjettet. Bevilget del av årsoverskudd er og skal benyttes som forutsatt til blomster og trivelig utemiljø. I tillegg til beplantning utenfor rådhuset, er det kommet nytt gress og sitteplasser på Waldemarhøy. Det er også planlagt for planting av løker til vårblomster.

14 Spørsmål/interpellasjon til kommunestyrets møte Arkivsaknr 13/ Arknr.: 033 Meldt av: Parti: Tuva Moflag Arbeiderpartiet Mottatt dato: BOLIGKVALITETEN PÅ RAMSTADÅSEN Ordfører Ifølge byggebransjen selv er det behov for nye boliger i Oslo og Akerhus hvert år. Likevel bygges det et bare boliger i året, og presset på boligmarkedet blir bare større og større. Det samme opplever vi i Ski, med stadig økende priser på boliger i vår kommune. Faktisk er det ikke mulig å finne objekter som er billigere enn 1,7 millioner kroner på Finn.no per ultimo august. Følgelig er det utfordrende for unge og økonomisk vanskeligstilte å etablere seg i kommunen. Mange ungdom som er vokst opp i Ski flytter ut av kommunen for å få råd til egen bolig, eller de blir henvist til et dyrt leiemarked. Etterslepet på nybygg er størst i Oslo kommune. Likevel må vi anta at presset i Ski bare vil øke jo nærmere vi kommer ferdigstillelse av Follobanen. Om syv år tar det 11 minutter å reise fra Ski til Oslo, noe som paradoksalt nok kan være dårlig nytt for kommunens unge innbyggere. Som politikere er det mest effektive vi gjør, å legge til rette for at det bygges nok boliger til å møte den økende etterspørselen. Det er den eneste måten vi kan sørge for at våre barn også har muligheten til å bosette seg i kommunen de er vokst opp i. Kommunestyret vedtok i 2012 at kommuneplanen ikke skulle rulleres i inneværende periode. Selv om Ski Arbeiderparti støttet den beslutningen, mener vi likevel at det bør være mulig å vurdere gode utbyggingsprosjekter frem mot neste rullering av kommuneplanen. Særlig når det er snakk om prosjekter som møter målsetningene i gjeldende kommuneplan godt, og der private aktører tar kostnadene og arbeidet med regulering. Usbl og Follo Bygg har vært i kontakt med flere politiske partier for å presentere sine planer for Ramstadåsen på Langhus. Utbyggerne har søkt om å få gjennomføre en privat områderegulering, men fått administrativt avslag på sin henvendelse. Dersom Usbl må vente til rullering av kommuneplanen før områderegulering kan igangsettes, vil det medføre at området vil være innflytningsklart først i 2022, mot 2017 ved gjennomføring av en privat områderegulering.

15 2 Ski Arbeiderparti anser Ramstadåsen som et svært godt prosjekt med gode bomessige kvaliteter, og en beliggenhet som er godt tilpasset gjeldende kommuneplan. Området ligger nærmere både Langhus og Vevelstad stasjoner enn andre foreslåtte utbyggingsområder på Langhus. Plasseringen bygger opp under våre ambisjoner om forflytning til fots og med sykkel. Barnehage planlagt på området vil også bidra til mindre bilbruk. Ramstadåsen ivaretar dessuten ønskede punkter om bokvaliteter og bomiljø som er skissert i kommuneplanens kapittel (se vedlegg Boligkvalitet på Ramstadåsen). I tillegg har utbyggerne tatt til seg innspill fra det åpne møtet Ski Arbeiderparti arrangerte på Langhuset, og er positive til å legge til rette for seniorboliger og boliger for funksjonshemmet ungdom. Ramstadåsen er et prosjekt som bidrar til å skape det utbyggingsmønsteret vi ønsker i Ski, samtidig som det bidrar til å realisere den boligpolitiske handlingsplanen vi har fått presentert. Med det presset vi ser for alle brukergrupper i boligmarkedet i dag, vil det være klokt om realisering av disse 250 boligene ikke blir fem år forsinket. Vi er klar over at en utvikling i dette området må ses i sammenheng med flere faktorer som kapasitet på vann og avløpsnettet, fremtidige skolekretser og skoleplassering på Langhus, trafikkavvikling og langsiktig utbyggingsgrense. En politisk sak vil riktignok få frem hvordan en privat områderegulering kan passe sammen med øvrig utvikling på Langhus, uten at dette må utsettes til etter rullering av kommuneplanen. Ordfører, Ski Arbeiderparti ønsker derfor å fremme følgende oversendelsesforslag: Kommunestyret ber om at det legges frem en politisk sak til Plan og Byggesaksutvalget, samt Kommunestyret, som vurderer muligheten for at Usbl og Follo Bygg får gjennomføre en privat områderegulering av Ramstadåsen i inneværedne kommuneplanperiode. ORDFØRERS SVAR: Ordfører støtter interpellantens syn på utfordringene i forhold til presset og etterslepet på boliger i Ski og i hele Oslo og Akershus. Denne underdekningen er med og presser prisene oppover og gjør det ekstra vanskelig for ungdom i etableringsfasen og vanskeligstilte å kunne skaffe seg en bolig innenfor deres økonomiske rammer. Dette gjelder både i forhold til kjøp av bolig og innen leiemarkedet. Det har vært bred enighet om at det ikke er et kommunalt ansvar å drive generell kommunal boligbygging med unntak for enkelte vanskeligstilte grupper. Derimot har Ski kommune forsøkt å legge forholdene til rette for økt boligbygging både gjennom å regulere arealer til framtidig boligbygging samt å selge ut egne arealer til boligbygging. I den pressituasjonen vi opplever for tiden appellerer jeg gjerne til de ulike private entrepenørene til å øke boligbyggingen både i vår kommune og i nabokommunene. Ordfører vil minne om at det allerede er kommuneplanavklart områder for betydelig boligproduksjon i Ski kommune de kommende årene, både i Ski og på Langhus. Bare i bydel Ski øst er det potensiale for over 4000 nye boliger, jfr. planprogram som nå er på høring. Alle utbyggingsområder skal som hovedregel avklares i kommuneplanen før det utarbeides reguleringsplan. Det konkrete prosjektet det pekes på i interpellasjonen er ikke kommuneplanavklart. Ved å åpne for regulering av områder som ikke er inne i kommuneplanen, blir kommunen mindre forutsigbar som planmyndighet, og prosjektene blir ikke underlagt den helhetsvurdering som kommuneplanrulleringen innebærer. Dette kan bl.a. ramme fremdrift og markedspotensialet i andre, allerede kommuneplanavklarte, prosjekter.

16 3 I kommunal planstrategi (vedtatt av kst ) er det bestemt at kommuneplanen ikke skal rulleres i inneværende kommunestyreperiode, men at det skal igangsettes to viktige plan- og utredningsoppgaver: kommunedelplan for bydel Ski øst og utredning av langsiktig utbyggingsstrategi for Ski og Langhus. Utredningen om langsiktig utbyggingsstrategi for Langhus skal gjennomføres i denne kommunestyreperioden. Dette arbeidet vil skje i nær dialog med politiske organer og regionale myndigheter. Utredningen vil naturlig belyse Ramstadåsen som mulig utbyggingsområde. Dette vil gi grunneiere/utbyggere tidlige signaler om områdets potensiale for boligutvikling. Ordfører vil be administrasjonen legge frem en oppdatert tabell over utbyggingsmuligheter og ulike typer boliger, basert på tabellen på side 29 i kommuneplanen , for kommuneplanutvalget så snart som mulig.

17 Saksbehandler: Arild Olsen Mathisen Arkiv: 613 &70 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Rådet for likestilling av funksjonshemmede 21/ Utvalg for omsorg og helse 22/ Formannskapet 53/ Kommunestyret 71/ TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE SELGES TIL UTVIKLINGSHEMMEDE Forslag til vedtak: 1. Det gjennomføres et pilotprosjekt hvor kommunen tilbyr seg å bygge 8 samlokaliserte boliger, etablere et borettslag for boligene, og etter ferdigstillelse selge borettslaget til de private initiativtagerne. 2. Før igangsettelse fremlegges budsjett, kjøpsavtaler, vedtekter for borettslaget, prinsipper for fremtidig videresalg og prisfastsettelse o.l, for kommunestyret for godkjenning. 3. Etter ferdigstillelse og salg av borettslaget evalueres tiltaket med sikte på at tilsvarende fremgangsmåte kan benyttes for å bistå andre private initiativtakere som er vanskeligstilte på boligmarkedet, og som har behov for- og ønsker om å bygge/kjøpe egen bolig i et samlokalisert boligkompleks. Ingress/hovedbudskap: Kommunen har blitt kontaktet av en gruppe foresatte som ønsker å bygge en samlokalisert bolig bestående av 8 leiligheter på Kråkstad. Boligene er planlagt for deres utviklingshemmede ungdommer og de foresatte etterspør bistand fra kommunen, i første omgang i form av en nærmere angitt tomt. Av hensyn til den enkeltes finansiering av boligen anses det nødvendig at kommunen bidrar på andre/flere måter enn i form av å tilby en tilrettelagt tomt. Saksopplysninger: Foreldregruppen har sammen med sine ungdommer et ønske om å bygge 8 samlokaliserte boliger på Kråkstad. Ungdommene kjenner hverandre godt da de har gått sammen på Follo barne- og ungdomsskole siden 1.klasse. De ønsker å i fremtiden få bo selvstendig men da i felleskap med sine venner. Da foreldregruppen kontaktet kommunen var det med spørsmål om å få kjøpe en opparbeidet, kommunal tomt på Kråkstad. Under vurderingen av saken fremkom det at finansieringen av prosjektet fordret tilskuddet som Husbanken gir til bygging av omsorgsboliger. Imidlertid er dette et tilskudd som kun ytes til kommunene. Tilskuddet er for 2013 på kr pr. leilighet og utgjør dermed en vesentlig andel av finansieringen. Det finnes en måte kommunen kan bistå de private initiativtagerne slik at disse kan få realisert sitt prosjekt i samsvar med den stipulerte økonomiske rammen. Dersom kommunen bygger boligene, etablerer et borettslag og deretter selger borettslaget til initiativtagerne, vil pris per boenhet bli lavere enn om de skulle bygge disse selv. Kommunen vil få tilskuddet fra Husbanken og vil i tillegg få momskompensasjon på byggekostnadene noe som vil kunne komme beboerne til gode. Side 3

18 Ski kommune har fått en egen juridisk betraktning fra KS-advokatene. De fastslår at kommunen kan bygge, etablere borettslag og deretter selge leilighetene til brukerne uten at tilskuddet inndras. Husbankens veileder for investeringstilskudd fastslår det samme i punkt Etter samme modell er det også mulig å beholde kommunens momsfritak ved videresalg av leiligheter/omsorgsboliger til privatpersoner. 4 For å kunne oppnå og beholde begge fordelene er det knyttet klare vilkår som kort oppsummert er: 1. Kommunen må både selv bygge på egen tomt og opprette et borettslag eller lignende. Deretter kan kommunen selge borettslaget. 2. Ettersom byggingen skjer i kommunal regi er regelverk for offentlige anskaffelser gjeldende. 3. Leilighetene må være bygd for og bebodd av personer som har krav på et omsorgstilbud. For å unngå krav om refusjon av merverdiavgift ved salg har Skatteetaten fastslått at omfanget av tjenester i omsorgsboligen må tilsvare heldøgns helse- og omsorgstjenester. Dersom eierne ikke oppfyller disse kravene de 10 første årene etter ferdigstillelse kan momskompensasjon kreves tilbakebetalt fra kommunen, 4. For å beholde investeringstilskuddet må kommunen benytte dette selv i byggeprosessen. Videre må kommunen ha tildelings- og disponeringsrett over enhetene i minst 30 år. Modellen er kompleks og krever at det gjøres en grundig juridisk vurdering og etablering av avtaler som avklarer forhold som: Prinsipper for prisfastsettelse ved salg fra kommunen og senere videresalg. Dette må sikre både at selgere senere får riktig pris og at det ikke kun er førstegangskjøper fra kommunen som får fordelen av investeringstilskuddet og momsfritaket. Regler og praksis for tildeling av enheter i kommunens regi. Etablering må oppfylle krav i lov om borettslag eller lignende. Prinsipper for dette må nedfelles i juridisk bindende dokumenter som vedtekter og lignede lignende. Vurdering: 3 faktorer er vektlagt i vurderingen. De er imøtekommenhet, likebehandling og kompleksitet. Imøtekommenhet Initiativet fra de foresatte er positivt og deres forslag vurderes å være gunstig for så vel ungdommene som for kommunen. Ungdommene får sin egen bolig som de eier på linje med andre innbyggere i kommunen. De får velge hvem de vil bo sammen med siden en hel gruppe av foresatte og ungdommer har gått sammen om prosjektet, noe som vurderes å være verdifullt for deres fremtidige trivsel. Fra kommunens side er det fordelaktig at ungdommene bosetter seg på samme sted da det ved behov vil være enklere å yte tjenester til dem på en faglig god og kostnadseffektiv måte. Likebehandling Innbyggerne har krav på likebehandling. I utgangspunktet betyr det at dersom kommunen bygger boligene i dette prosjektet, så burde det være de innbyggerne med det største behovet som først fikk tilbudet om å kjøpe andeler i borettslaget. Imidlertid vurderes det verdifullt for trivselen til beboerne at de gis mulighet til selv å velge hvem de skal bo sammen med. For å sikre likebehandlingen er siktemålet at andre som tar tilsvarende initiativ også møtes med velvilje fra kommunen, slik at også deres prosjekt kan realiseres. Siden kommunen ikke har erfaring med denne modellen for bygging og videresalg anbefales det foreliggende prosjektet å være et pilotprosjekt. Dersom erfaringene er gode vil kommunen videreføre modellen slik at andre private initiativ kan imøtekommes på samme måte.

19 5 Kompleksitet Som det framgår over er modellen kompleks. Den krever gjennom hele prosjektet et tett samarbeid mellom kommune og foresatte/brukere. I tillegg må husbank involveres og forhold mot skattemyndighetene kvalitetssikres. Viktige avklaringer og gjøremål er: I samarbeid med kjøpere (initiativtakere) endelig fastsettelse og deretter juridisk kvalitetssikring av modell. Intensjonsavtale med kjøperne. For å redusere Ski kommune og framtidige kjøperes risiko er det viktig å ha en klar avtale som regulerer alle sentrale forhold før bygging starter. På denne måten reduseres potensielle framtidige konflikter. Kvalitetssikring av valgt modell og intensjonsavtale mot Husbank og skattemyndigheter. Dette må gjøres for å redusere kommunens risiko. Bygging i regi av Ski kommune: Prosjektet må gjennomføres som vanlig byggeprosjekt med Ski kommune som byggherre. Etablering av borettslag/sameie i regi av Ski kommune Kommunen overtar fra entreprenør og selger borettslaget. Kommunen kvalitetssikrer at senere nye eiere oppfyller omsorgsbehov og tildeler til nye kjøpere ved eierskifte Økonomiske konsekvenser: Under forutsetning av at aktuelle brukere uansett har krav på et botilbud, reduserer en slik modell Ski kommunes eget investeringsbehov fordi kapital frigjøres ved salg. For aktuelle brukere gjør dette det enklere å skaffe seg sitt eget bosted til en mer overkommelig pris. Selve byggeprosessen og drift av tjenester knyttet til boligene har samme kostnad som om kommunen skulle bygge og eie selv. Kostnader til senere vedlikehold og bygningsteknisk drift blir mindre for Ski kommune med en slik modell. Årsak er at dette dekkes av eiere gjennom en borettslagsmodell. Som det framgår av punktet kompleksitet, kreves arbeid og ytterligere juridisk bistand for å etablere den detaljerte modellen. Dette medfører både direkte og indirekte kostnader. I tillegg vil selve salgsprosessen kreve en del arbeid fra kommunens side. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Om boliger eies av Ski kommune eller privatpersoner innebærer ikke forskjellige konsekvenser for bærekraftig utvikling. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) KS advokatenes skriv om investeringstilskudd til omsorgsboliger. b) Husbankens regler om : investeringstilskudd: Vedlegg som ligger i saksmappen: c) Foreldregruppens beskrivelse av prosjektet av d) Plan og visjon for boligprosjektet på Kråkstad av august 2013

20 6 Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling : Rådet for likestilling av funksjonshemmede fremmet følgende felles forslag: «Nytt punkt 4.: Det forutsettes at dette ikke forsinker kommunens øvrige innsats i forhold til boliger for denne gruppen.» Votering: Forslag til vedtak, med nytt punkt 4 tiltres enstemmig. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse er: 1. Det gjennomføres et pilotprosjekt hvor kommunen tilbyr seg å bygge 8 samlokaliserte boliger, etablere et borettslag for boligene, og etter ferdigstillelse selge borettslaget til de private initiativtagerne. 2. Før igangsettelse fremlegges budsjett, kjøpsavtaler, vedtekter for borettslaget, prinsipper for fremtidig videresalg og prisfastsettelse o.l, for kommunestyret for godkjenning. 3. Etter ferdigstillelse og salg av borettslaget evalueres tiltaket med sikte på at tilsvarende fremgangsmåte kan benyttes for å bistå andre private initiativtakere som er vanskeligstilte på boligmarkedet, og som har behov for- og ønsker om å bygge/kjøpe egen bolig i et samlokalisert boligkompleks. 4. Det forutsettes at dette ikke forsinker kommunens øvrige innsats i forhold til boliger for denne gruppen. Utvalg for omsorg og helses behandling : Utvalget fremmet rådet for likestilling av funksjonshemmedes forslag til nytt pkt. 4: 4. Det forutsettes at dette ikke forsinker kommunens øvrige innsats i forhold til boliger for denne gruppen. Votering: Forslag til vedtak med utvalgets fellesforslag tiltres enstemmig. Utvalg for omsorg og helses uttalelse til formannskapet: 1. Det gjennomføres et pilotprosjekt hvor kommunen tilbyr seg å bygge 8 samlokaliserte boliger, etablere et borettslag for boligene, og etter ferdigstillelse selge borettslaget til de private initiativtagerne. 2. Før igangsettelse fremlegges budsjett, kjøpsavtaler, vedtekter for borettslaget, prinsipper for fremtidig videresalg og prisfastsettelse o.l, for kommunestyret for godkjenning. 3. Etter ferdigstillelse og salg av borettslaget evalueres tiltaket med sikte på at tilsvarende fremgangsmåte kan benyttes for å bistå andre private initiativtakere som er vanskeligstilte på boligmarkedet, og som har behov for- og ønsker om å bygge/kjøpe egen bolig i et samlokalisert boligkompleks. 4. Det forutsettes at dette ikke forsinker kommunens øvrige innsats i forhold til boliger for denne gruppen.

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR)

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) Side Møteprotokoll Formannskapet 25.09.2013 Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) FSK-53/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER Møteprotokoll Formannskapet 29.01.2014 FSK-1/14 EVALUERING FRISKLIVSSENTRALEN Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER FSK-3/14 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 16.09.2013. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 16.09.2013. Sakliste. Protokoll Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 16.09.2013 Sakliste RFF-21/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE SELGES TIL UTVIKLINGSHEMMEDE RFF-22/13 VIDEREFØRE DRIFT AV

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK Side Møteprotokoll Kommunestyret 08.04.2015 Sakliste KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK KST-36/15 REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER KST-37/15 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13 Formannskapet 05.06.2013 64/13 Kommunestyret 20.06.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13 Formannskapet 05.06.2013 64/13 Kommunestyret 20.06.2013 1 Søgne kommune Arkiv: 084 Saksmappe: 2013/1839-17742/2013 Saksbehandler: Inga E. Fjeldsgaard Dato: 24.05.2013 Saksframlegg Ny pensjonsordning for folkevalgte i kommunen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012 Side Møteprotokoll Kommunestyret 27.02.2013 Sakliste KST-5/13 KONKURRANSEUTSETTING AV RENHOLDSTJENESTEN KST-6/13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR EILELIVEIEN BARNEHAGE KST-7/13 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2012

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2466 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR KOMMUNENE I FOLLO Saksbeh.: Anita Hekne Arkivkode: M80 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/11 Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 03.09.2014 Sakliste KST-70/14 RÅDHUSKVARTALET RÅDHUSKVARTALET (KIRKEVEIEN 3, SKI RÅDHUS OG RÅDHUSTEATERET). KST-71/14 NY FORSKRIFT OM SKJENKETIDER I SKI KOMMUNE KST-72/14 SØKNAD

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN Møteprotokoll Kommunestyret 19.06.2013 Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN KST-42/13 KOMMUNEBAROMETER 2013 KST-43/13 ÅRSRAPPORT FOR FOLLO

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG.

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG. Møteprotokoll Kommunestyret 29.04.2009 Sakliste KST-34/09 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE FINSTAD, FELT A1 OG B4 KST-35/09 SENTRUMSPLANEN - RAMMER FOR PLANARBEIDET KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011 PBU-30/11 REGULERINGSPLAN FOR VARDÅSVEIEN 8 Sakliste PBU-31/11 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SNIPETJERNVEIEN 7-8, REGNBUEN NÆRINGSOMRÅDE PBU-32/11 FORSLAG

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014 Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2010 Sakliste FSK-35/10 1. TERTIALMELDING 2010 FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP 2009 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski skole Møtedato: 09.04.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.01.2011. Sakliste KST-4/11 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10.

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.01.2011. Sakliste KST-4/11 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10. Møteprotokoll Kommunestyret 19.01.2011 KST-1/11 DELING AV HELGESTAD GÅRD KLAGE PÅ VEDTAK Sakliste KST-2/11 EVALUERING AV HELHETLIG STYRING KST-3/11 HELHETLIG STYRING - EVALUERING POLITISK DEL KST-4/11

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013 OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Sakliste OH-30/13 OPPFØLGING AV VERDIGHETSGARANTIEN OH-31/13 FYSIOTERAPIHJEMLER I SKI KOMMUNE OH-32/13

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.05.2010. Sakliste KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI OG BYGGE NESTE BARNEHAGE SOM OPS.

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.05.2010. Sakliste KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI OG BYGGE NESTE BARNEHAGE SOM OPS. Møteprotokoll Kommunestyret 20.05.2010 KST-37/10 ÅRSMELDING GRØNT REGNSKAP 2009 Sakliste KST-38/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune 1 Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Gjeldende rett... 3 3 Ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.10.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 29.10.2014. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 29.10.2014 Sakliste FSK-65/14 SAMMENSLÅTT BRANN- OG REDNINGSVESEN I FOLLO OG MOSSEREGIONEN STYRINGSGRUPPENS UTREDNING OG ANBEFALING FSK-66/14 KOMMUNEREFORMEN - SAMARBEID

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 05.03.2008 Tid: Kl. 12:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75778800 Varamedlemmer møter

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEREFORMPROSESSEN. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Oppstartsmøte KST - Kommunereformen

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEREFORMPROSESSEN. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Oppstartsmøte KST - Kommunereformen Vestby kommune - Sentraladministrasjonen Utvalgssak Saksbehandler: Sjur Authen Arkiv: 034// Arkivsaksnr.: 14/1871-5 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -41/14 27.10.2014 Kommunestyret K

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015 Sakliste OK-15/15 HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIATTEST I BARNEHAGER OK-16/15 BARNEHAGEKAPASITET I SKI KOMMUNE OK-17/15 SKOLEKAPASITET

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF Møteprotokoll Formannskapet 05.05.2010 Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF FSK-26/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN FSK-27/10 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Møteprotokoll. Kommuneplanutvalget 28.01.2015. Sakliste KPU-4/15 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUMSOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN.

Møteprotokoll. Kommuneplanutvalget 28.01.2015. Sakliste KPU-4/15 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUMSOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN. Side Møteprotokoll Kommuneplanutvalget 28.01.2015 Sakliste KPU-1/15 OMRÅDEREGULERING FOR SKI SENTRUM - OFFENTIG ETTERSYN KPU-2/15 KOMMUNEDELPLAN BYDEL SKI ØST - OFFENTLIG ETTERSYN KPU-3/15 OMRÅDEREGULERING

Detaljer

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2009 Møtetid: Kl.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 20.08.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 20.08.2014. Sakliste Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 20.08.2014 Sakliste OK-15/14 SØKNAD OM LEIE AV VARDÅSEN BARNEHAGE FOR SPILLOPPEN BARNEHAGE OG SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL NY AVDELING I SPILLOPPEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.09.2014 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune

Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune Møtested: Trollskogen barnehage Møtedato: Onsdag 11. februar 2015 Møtetid: Kl. 16.00 18.00 Sak 1 Godkjenning av innkalling og referat

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER Dato: 10.11.2014 Sted: Quality Olavsgaard hotell, møterom Njord, Skjetten Tid: Kl. 1230-1600 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Nina Sandberg, ordfører

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: FolloTRYKK arena, møterom i 2. etg. Møtedato:

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM Side Møteprotokoll Formannskapet 24.09.2014 Sakliste FSK-57/14 KANDIDATER TIL ÅRSMØTE I OSLO OG OMEGN FRILUFTSRÅD FSK-58/14 RE-GODKJENNING AV SKI KOMMUNE SOM TRYGT LOKALSAMFUNN FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 28.06.2006 KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 28.06.2006 KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret 28.06.2006 Sakliste KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE KST-68/06 FOLLO BARNEVERNVAKT - ALTERNATIV ORGANISERING, NYE VEDTEKTER KST-69/06

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) Saker til behandling

Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 30.01.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste godkjent.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste godkjent. Søndre Land kommune side 1 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.09.2013 Tid: 17:00 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt: Ine Lindalen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådhuset 09.12.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådhuset 09.12.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådhuset 09.12.2010 Fra HTM-sak: 87/10 Fra kl.: 18.00 Til HTM-sak: 93/10 Til kl.: 20.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.08.2007. Sakliste. Protokoll. Janne Myrmo (SV) inhabil sak 40/07

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.08.2007. Sakliste. Protokoll. Janne Myrmo (SV) inhabil sak 40/07 Møteprotokoll Kommunestyret 29.08.2007 KST-40/07 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2007-2019 Sakliste KST-41/07 HELHETLIG STYRING - UTVIKLING OG FORBEDRING I SKI KOMMUNE KST-34/07 EVALUERING AV RENHOLDSAVDELINGEN,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 08.02.2006

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 08.02.2006 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 08.02.2006 FRA SAKSNR: 9/06 FRA KL: 16:30 TIL SAKSNR: 9/06 TIL KL: 18:25 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009 SAM-41/09 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2010-2013 SAM-42/09 VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG Sakliste SAM-43/09 NAVNESAK - FORSLAG TIL NYTT VEINAVN PÅ KRÅKSTAD

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for tjenesteutvikling 08.12.2010. Sakliste TU-31/10 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10

Møteprotokoll. Utvalg for tjenesteutvikling 08.12.2010. Sakliste TU-31/10 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10 Møteprotokoll Utvalg for tjenesteutvikling 08.12.2010 TU-26/10 SKOLESKYSS I SKI KOMMUNE Sakliste TU-27/10 AVTALE OM SAMARBEID OM FOLLO BARNE- OG UNGDOMSSKOLE ORGANISERT ETTER VERTSKOMMUNEMODELLEN TU-28/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

Vestby kommune Eldrerådet

Vestby kommune Eldrerådet Vestby kommune Eldrerådet Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Møterom 136, eiendomsavdelingen Møtedato: 30.01.2013 Tid: 18:30 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Sørum sykehjem 06.03.2008 Møtetidspunkt: kl. 19 med befaring

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.01.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Svein Olav Agnalt, Torleif Olsen, Roy Sletner, Kirsten

Detaljer

Dato: 02.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 29. AUGUST Kl. 0900-1330

Dato: 02.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 29. AUGUST Kl. 0900-1330 Dato: 02.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 29. AUGUST Kl. 0900-1330 Sted: Enebakk rådhus, kommunestyresalen Til stede: Tonje Anderson Olsen, ordfører Enebakk kommune Johan Alnes, ordfører Ås kommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Side Offentlig møteprotokoll Kommunestyret 11.05.2016 Sakliste KST-63/16 KOMMUNEREFORMEN FELLES PLATTFORM FOR NY KOMMUNE I FOLLO KST-64/16 FOLKEAVSTEMNING 12. JUNI 2016 KST-65/16 LOKALISERING AV NY VIDEREGÅENDE

Detaljer

Møteprotokoll. Tjenesteutvikling 04.03.2009. Sakliste TU-9/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING.

Møteprotokoll. Tjenesteutvikling 04.03.2009. Sakliste TU-9/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING. Møteprotokoll Tjenesteutvikling 04.03.2009 Sakliste TU-3/09 STRATEGIPLAN KOMMUNALOMRÅDE LEVEKÅR TU-4/09 EVALUERING AV ORDNINGEN MED PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND TU-5/09 VEVELSTADÅSEN SKOLE,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.01.2013. Sakliste KST-4/13 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM AV PLAN OG BYGGESAKSUTVALGET - TUVA MOFLAG, AP.

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.01.2013. Sakliste KST-4/13 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM AV PLAN OG BYGGESAKSUTVALGET - TUVA MOFLAG, AP. Møteprotokoll Kommunestyret 16.01.2013 Sakliste KST-1/13 LØNNSKOMPENSASJON VED DELTIDS GRUNNUTDANNING KST-2/13 REGULERINGSPLAN FOR SKI IDRETTSPARK KST-3/13 HØRING NOU 2012:15 POLITIKK FOR LIKESTILLING

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011 Sakliste PBU-1/11 FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING - ENDRET ILLUSTRASJONSPLAN TILKNYTTET REGULERINGSPLAN FOR SKORHAUGÅSEN 8 M.FL. PBU-2/11 UTVIDELSE AV KJØKKEN

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 13. august 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

Politisk behandling i Ås kommune:

Politisk behandling i Ås kommune: Politisk behandling i Ås kommune: Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.11.2010: Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 1. Hovedutvalg for teknikk og miljø anbefaler at saken tilbakesendes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth John Brynild Bakken

Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth John Brynild Bakken MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus, Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2011 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Stein Erik Lauvås Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back Møteprotokoll Kommunestyret 01.11.2006 Sakliste KST-92/06 2. TERTIALMELDING 2006 KST-93/06 FRAMTIDIG SEREMONILOKALE - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE KST-94/06 EVENTUELT KJØP AV SKI MAGASINLEIR KST-95/06 MINDRETALLSANKE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saknr: 6/14 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Rådhuset, 3.etg, bystyresalen : 12.06.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 02.09.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-19:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Andreas Kulvik,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV Side Møteprotokoll Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014 TM-25/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV TM-27/14

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2009 Møtetid: Kl. 09.30

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Christian Eikeland Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08.

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08. Møteprotokoll Kommunestyret 02.05.2007 Sakliste KST-20/07 ST.MELD. NR. 12 (2006/2007) REGIONALE FORTRINN - REGIONAL FRAMTID - UTTALELSE KST-21/07 PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND KST-22/07

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 13.02.2014 Tid: 10:30 14:30 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 23.10.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.10.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Vestby Arena NB!! Merk møtested og tid. Møtedato: 29.01.2013 Tid:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.04.2011 Møtetid:

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:45 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Trond C.

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 03.11.2014 Tid: 12:00 14:30 og 15:05 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer