Møteinnkalling Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl Formannskapet innkalles til drøftingsmøte om regionalt plansamarbeid areal- og transportplan v/ Ellen Grepperud kl Det blir servert pizza i kantina fra kl Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) FSK-53/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE SELGES TIL UTVIKLINGSHEMMEDE FSK-54/13 FRITAK FRA POLITISKE VERV I SKI KOMMUNE AUD FLESNER FSK-55/13 VALG AV NYTT 3. VARAMEDLEM TIL FORMANNSKAPET FSK-56/13 2. TERITALMELDING 2013 FSK-57/13 TJENESTEPENSJON FOR FOLKEVALGTE FSK-58/13 KONSESJON - JORDKABEL KLEMETSRUD - ÅSLAND - BRÅTENÅSEN

2 FSK-59/13 GJENNOMFØRING AV ANLEGGSARBEIDER VANN OG AVLØP I ET OMRÅDE PÅ NORDRE FINSTAD FSK-60/13 VIDEREFØRE DRIFT AV ACT-TEAM FSK-61/13 RESSURSGRUPPE FOR UNIVERSELL UTFORMING I SKI KOMMUNE FSK-62/13 DELEGERINGSREGLEMENTET FSK-63/13 ANSKAFFELSE - NETT-TV LØSNING - OVERFØRING AV KOMMUNSTYRETS MØTER MED LYD OG BILDE PÅ INTERNETT Offl. 23, 3. ledd FSK-64/13 TILBUD TIL OFRE FOR 22. JULI 2011 Ski, Anne Kristine Linnestad ordfører

3 Side Møteprotokoll Formannskapet Sakliste FSK-38/13 FIKS- ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012 FSK-39/13 BRUKERUNDERSØKELSER I SKI KOMMUNE FSK-40/13 ENDRINGER I RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER FSK-41/13 STATUS EIENDOMSSALG FSK-42/13 HEFTELSE PÅ GNR 131 BNR 188- FORESPØRSEL OM SLETTING. FSK-43/13 KJØP AV NORDBYVEIEN 23 FSK-44/13 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI SKI GOLFKLUBB FSK-45/13 PROSJEKT "TROLLDALEN ALPINSENTER" FSK-46/13 UTVIDELSE AV LÅNERAMME FOR KRETSLØP FOLLO FSK-47/13 VURDERING AV RENOVASJONSLØSNING UTENFOR FOLLO REN IKS FSK-48/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL FORMANNSKAPET, PARTSSAMMENSATT UTVALG OG NYTT 5. VARAMEDLEM TIL UTVALG FOR OMSORG OG HELSE

4 FSK-49/13 FORLENGELSE AV ÅREMÅLSPERIODEN FOR RÅDMANNEN I SKI KOMMUNE Protokoll Forfall: Kristina Eikebråten (H) Vara: Karin Kværner (FRP) 11 av 11 representanter til stede i møtet. Protokoller fra møtene , og ble godkjent i møtet. Dokumenter som ble delt ut i møtet: - Melding om vedtak fra møte i utvalg for oppvekst og kultur i sak «Endringer i retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til ikke-kommunale barnehager». - Melding om vedtak fra møte i utvalg for omsorg og helse i sak «Kjøp av Nordbyveien 23». - Rapport fra NAV Ski pr. juli Notat fra NAV Ski Prognoser for utgifter til økonomisk sosialhjelp pr. juli Månedsrapport per juli 2013 FSK-38/13 FIKS- ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012 Forslag til vedtak: Kommunestyret tar melding om årsberetning og årsregnskap fra Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat til orientering. Formannskapets behandling: Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-39/13 BRUKERUNDERSØKELSER I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: Det gjennomføres seks - syv brukerundersøkelser i året i Ski kommune, - inklusive de sentrale for skole og SFO. Rådmannen foreslår at det kjøpes Brukerundersøkelser eksternt for ca. kr ,- pr. år over en 4-årsperiode. Rådmannen foreslår i tillegg at det hvert 4.de år kjøpes Innbyggerundersøkelse med en kostnadsramme på ca. kr ,-. I forbindelse med rullering av Kommuneplanens Handlingsplan det enkelte år legges det inn forslag om hvilke fire - fem brukerundersøkelser som skal gjennomføres kommende år. Erfaringen med kjøp av tjenesten evalueres etter 3 år. Side 2

5 Formannskapets behandling: Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-40/13 ENDRINGER I RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Forslag til vedtak: 1. 1, andre kulepunkt i retningslinjene endres til: «Kommunale tilskudd beregnes på grunnlag av 11 måneder foreldrebetaling, dvs. satser per måned, hele plasser, i 11 måneder.» 2. 2, første kulepunkt i retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd endres til: «Kommunale tilskudd beregnes på grunnlag av antall barn og oppholdstid i samsvar med årsmelding per 15. desember hvert år.» 3. Tittel på retningslinjene endres til: «Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ski kommune» 4. De budsjettmessige konsekvensene for 2013 omtales i tertialmeldingen. 5. De budsjettmessige konsekvensene for 2014 og videre vil bli innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan fra Formannskapets behandling: Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-41/13 STATUS EIENDOMSSALG Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Formannskapets behandling: Enstemmig vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak er: Saken tas til orientering. FSK-42/13 HEFTELSE PÅ GNR 131 BNR 188- FORESPØRSEL OM SLETTING. Forslag til vedtak: Kommunestyret ber rådmannen besørge klausulen som påhviler gnr. 131, bnr 188, slettet. Side 3

6 Formannskapets behandling: André Kvakkestad (FRP) fremmet på vegne av FRP, H, KRF og PP følgende forslag til vedtak: «Heftelsen slettes under forutsetning av at beløpet tilsvarende heftelsens verdi betales til Ski kommune. Midlene øremerkes tiltak for seniorer i Ski kommune.» Enstemmig innstilling: Fellesforslaget fra FRP, H, KRF og PP innstilles enstemmig. FSK-43/13 KJØP AV NORDBYVEIEN 23 Forslag til vedtak: Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å kjøpe Nordbyveien 23 på forkjøpsrett for kr ,- Formannskapets behandling: Innstilling: Forslag til vedtak innstilles med 9 mot 2 stemmer (2FRP). FSK-44/13 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI SKI GOLFKLUBB Forslag til vedtak: 1. Ski kommune garanterer som simpel kausjonist for lån til Ski golfklubb på inntil kr. 5,0 mill. til finansiering av reetablering av greenene på Ski golfbane.. 2. Garantien er betinget av at Ski golfklubb eier golfbanen. Endringer i eierforholdet av golfbanen eller endringer debitoransvaret for lånet, medfører at garantien bortfaller. 3. Garantien er betinget av at driften av Ski golfklubb ikke har forretningsmessig formål med sikte på økonomisk utbytte for eiere. Et eventuelt overskudd skal gå til ekstraordinær nedbetaling av lånet som garantien gjelder for. Når Ski golfklubb får utbetalt spillemidler og momsrefusjon, skal de gå til nedbetaling av lånet som garantien gjelder for. Formannskapets behandling: Svein Kamfjord (V) fremmet utsettelsesforslag. Utsettelsesforslaget fikk 5 mot 6 stemmer og falt. Saken behandles. Innstilling: Forslag til vedtak innstilles med 5 (1V, 4AP) mot 6 stemmer (2H, 1KRF, 1PP, 2FRP). Side 4

7 FSK-45/13 PROSJEKT "TROLLDALEN ALPINSENTER" Forslag til vedtak: 1. Kr ,- overføres fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjett for dekning av faktiske utgifter i tilknytning til den igangsatte planprosessen. 2. Siggerud IL bes om å utarbeide en reguleringsplan for Trolldalen alpinsenter i henhold til de merknader som er kommet fra Miljøverndepartementet. 3. Siggerud IL bes om å utarbeide plan og forslag til økonomisk dekning for fremtidig drift og vedlikehold av anlegget. 4. Ski kommune kan med bakgrunn i det som er beskrevet i pkt. 2 og 3 utbetale tilskudd til Siggerud IL etter regning. Formannskapets behandling: Ordfører Anne Kristine Linnestad (H) fremmet følgende endringsforslag til forslag til vedtak pkt. 1: «Kr ,- overføres fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjett.» André Kvakkestad (FRP) fremmet på vegne av FRP, H, KRF og PP følgende endring til forslag til vedtak pkt. 2: «Siggerud IL anmodes om å utarbeide en reguleringsplan for Trolldalen alpinsenter i henhold til de merknader som er kommet fra Miljøverndepartementet for å kunne fremskynde planarbeid/prosjektet.» Innstilling: 1. Ordførers endringsforslag til pkt. 1 innstilles enstemmig. 2. Fellesforslaget fra FRP, H, KRF og PP innstilles enstemmig. 3. Forslag til vedtak pkt. 3 innstilles enstemmig. 4. Forslag til vedtak pkt. 4 innstilles enstemmig. FSK-46/13 UTVIDELSE AV LÅNERAMME FOR KRETSLØP FOLLO Forslag til vedtak: 1. Follo Ren IKS sin anbefaling om å øke lånerammen for Kretsløp Follo med 140 mill. kroner, fra 170 mill kroner til 310 mill. kroner, følges. 2. Selskapsavtalen for Follo Ren IKS datert , pkt endres tilsvarende og lyder etter økning av lånerammen: Selskapets låneramme settes til kr ,-. Kr er øremerket realisering av Kretsløp Follo inkl. etablering av administrasjonslokaler ved anlegget Endring av selskapsavtalen forutsetter tilsvarende vedtak fra samtlige eierkommuner. Formannskapets behandling: Saken er utsatt ettersom sak 47/13 er utsatt. Side 5

8 FSK-47/13 VURDERING AV RENOVASJONSLØSNING UTENFOR FOLLO REN IKS Forslag til vedtak: Ski kommune forsetter samarbeidet i Follo Ren IKS om renovasjonsløsningen Kretsløp Follo. Formannskapets behandling: André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende utsettelsesforslag: «Rådmannen bes foreta prisforespørsel til flere alternative tilbydere som kan levere de nødvendige renovasjonstjenestene (fra 1/1-2017). Saken fremlegges med de alternative priser.» André Kvakkestads utsettelsesforslag fikk 6 (2H, 2FRP, 1KRF, 1PP) mot 5 (1V, 4AP) stemmer. Svein Kamfjord (V) bad om å få sin habilitet vurdert. Formannskapet erklærte Kamfjord habil. Saken er utsatt. FSK-48/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL FORMANNSKAPET, PARTSSAMMENSATT UTVALG OG NYTT 5. VARAMEDLEM TIL UTVALG FOR OMSORG OG HELSE Forslag til vedtak: 1. Som nytt medlem til formannskapet velges. 2. Som nytt medlem til partssammensatt utvalg velges.. 3. Som nytt 5 varamedlem til utvalg for omsorg og helse velsges Formannskapets behandling: Gunnar Helge Wiik (H) fremmet følgende forslag: 1. Mette Feie Haram 2. Gunnar Helge Wiik 3. Karianne Prestesæter. Innstilling: Wiiks forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-49/13 FORLENGELSE AV ÅREMÅLSPERIODEN FOR RÅDMANNEN I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: Rådmannens åremål forlenges for seks år fra Formannskapets behandling: Saken utsettes i påvente av at det gjennomføres møte mellom rådmannen og forhandlingsutvalget. Side 6

9 Side Møteprotokoll Formannskapet Sakliste FSK-50/13 FORLENGELSE AV ÅREMÅLSPERIODEN FOR RÅDMANNEN I SKI KOMMUNE FSK-51/13 KUNSTGRESSBANE/GRUSBANE LANGHUS ØKONOMI Offl. 23, 3. ledd, jf. 1. ledd Protokoll Forfall: Kristina Eikebråten (H) Vara: Karin Kværner 11 av 11 representanter til stede i møtet. FSK-50/13 FORLENGELSE AV ÅREMÅLSPERIODEN FOR RÅDMANNEN I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: Rådmannens åremål forlenges for seks år fra Formannskapets behandling : Saken utsettes i påvente av at det gjennomføres møte mellom rådmannen og forhandlingsutvalget. Formannskapets behandling: Forhandlingsutvalget v/leder Andre Kvakkestad (FRP) fremmet følgende innstilling til formannskapet: «Rådmannen gis følgende fastlønn p.t i året. Åremålstillegg ytes ikke. Det avholdes et nytt forhandlingsmøte i løpet av 2013 for å fastsette eventuell lønnsøkning i forhold til utvikling av rådmannslønn generelt.» Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Forhandlingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

10 Formannskapets vedtak er: 1. Rådmannens åremål forlenges for seks år fra Rådmannen gis følgende fastlønn p.t i året. Åremålstillegg ytes ikke. 3. Det avholdes et nytt forhandlingsmøte i løpet av 2013 for å fastsette eventuell lønnsøkning i forhold til utvikling av rådmannslønn generelt. Side 2

11 Side Møteprotokoll Kommuneplanutvalget Sakliste KPU-7/13 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUM, PLANPROGRAM UTLEGGELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN Protokoll Forfall: Kristina Eiikebråten (H) Forfall: Karin Kværner (FRP) 11 av 11 representanter til stede i møtet. Protokollen fra møte ble godkjent i møtet. KPU-7/13 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUM, PLANPROGRAM UTLEGGELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN Forslag til vedtak: Forslag til planprogram for områderegulering Langhus sentrumsområde, datert , legges ut til offentlig ettersyn i perioden fra Plan og byggesaksutvalgets behandling : Utvalget fremmet følgende tilleggsforslag: Planutvalget ønsker at «områderegulering Langhus sentrumsområde» også skal omfatte området nordvest for parkeringsplassen ved Vevelstad stasjon. Avgrenset mot nord av regulert næringsområde på Berghagan, i nordvest ved privat grunneier. Dette området kan benyttes til boligformål, næring, videregående skole og svømmehall. Det bør også være mulig å se dette i sammenheng med en generell oppgradering av hele idrettsparken. Votering: Forslag til vedtak med utvalgets tilleggsforslag ble enstemmig innstilt.

12 Utvalgets innstilling til kommuneplanutvalget: Forslag til planprogram for områderegulering Langhus sentrumsområde, datert , legges ut til offentlig ettersyn i perioden fra Planutvalget ønsker at «områderegulering Langhus sentrumsområde» også skal omfatte området nordvest for parkeringsplassen ved Vevelstad stasjon. Avgrenset mot nord av regulert næringsområde på Berghagan, i nordvest ved privat grunneier. Dette området kan benyttes til boligformål, næring, videregående skole og svømmehall. Det bør også være mulig å se dette i sammenheng med en generell oppgradering av hele idrettsparken. Kommuneplanutvalgets behandling: Enstemmig vedtak: Plan og byggesaksutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommuneplanutvalgets vedtak er: Forslag til planprogram for områderegulering Langhus sentrumsområde, datert , legges ut til offentlig ettersyn i perioden fra Planutvalget ønsker at «områderegulering Langhus sentrumsområde» også skal omfatte området nordvest for parkeringsplassen ved Vevelstad stasjon. Avgrenset mot nord av regulert næringsområde på Berghagan, i nordvest ved privat grunneier. Dette området kan benyttes til boligformål, næring, videregående skole og svømmehall. Det bør også være mulig å se dette i sammenheng med en generell oppgradering av hele idrettsparken. Side 2

13 Side Møteprotokoll Valgstyret Sakliste VS-10/13 NYTT VALGOPPGJØR FOR HØYRES LISTE TIL KOMMUNESTYRET ETTER KRISTINA EIKEBRÅTEN Protokoll Forfall: Kristina Eikebråten (H) Vara: Karin Kværner (FRP) 11 av 11 representanter til stede i møtet. Protokoll fra møte ble godkjent i møtet. VS-10/13 NYTT VALGOPPGJØR FOR HØYRES LISTE TIL KOMMUNESTYRET ETTER KRISTINA EIKEBRÅTEN Forslag til vedtak: 1. Kristine Borthen rykker opp som medlem for Høyres kommunestyregruppe. 2. Wencke Høiensahl Wiik velges som 18. varamedlem for Høyres kommunestyregruppe Valgstyrets behandling: Enstemmig vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Valgstyrets vedtak er: 1. Kristine Borthen rykker opp som medlem for Høyres kommunestyregruppe. 2. Wencke Høiensahl Wiik velges som 18. varamedlem for Høyres kommunestyregruppe

14 Saksbehandler: Tove Næs Arkiv: 030 M82 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 52/ Kommunestyret / ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) Forslag til vedtak: 1. Brann og redningstjenesten i Follo og Mosseregionen søkes samlet i ett interkommunalt selskap fra januar Det legges til grunn alternativ 1 i prosjektrapporten. Det forutsettes at: - Driften etableres innenfor de eksisterende økonomiske rammer. - Driften sikrer de vedtatte bemanningsnormer og responstid. 2. Det utarbeides en analyse av utfordringene på kort og lengre sikt innen feltet, en risiko og sårbarhetsanalyse for tjenestene samt en vurdering av økonomiske konsekvenser av en sammenslåing som nevnt i punkt 1. Videre utarbeides det utkast til vedtekter. 3. Arbeidet videreføres av det etablerte prosjektet. Styringsgruppen kompletteres med en rådmann fra Follokommunene og en fra Mosseregionen. Prosjektet fremmer rapport innen sommeren Arbeidet forutsettes å skje innenfor rammene av de allerede vedtatte bevilgninger. SAKSOPPLYSNINGER: Høsten 2011 initierte Follorådet arbeidet med en utredning for å vurdere hensiktsmessigheten av å slå sammen Nordre Follo Brannvesen og Brannvesenet Søndre Follo. Dette var delvis etter oppfordring fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som også stilte 0,5 millioner kroner til rådighet for utredningsarbeidet. Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen ble invitert med, og Fylkesmannen i Østfold bidro med kroner. Alle kommunene bidrar med 4 kr pr innbygger. Det ble holdt et oppstartseminar høsten En styringsgruppe, ledet av ordfører Thore Vestby og bestående av en representant for hver av eierne og styrene i de tre selskapene, ble oppnevnt. I begynnelsen av 2013 ble prosjektleder Ole Johan Dahl fra Det Norske Veritas(DNV) innleid. Arbeidet startet i slutten av februar Prosjektets mandat var å utrede to alternative organisasjonsmodeller hvorav den ene er sammenslåing og den andre utvidet samarbeid En prosjektgruppe bestående av de tre brannsjefene og 4 tillitsvalgte fra de tre eksisterende brann og redningssentraler har deltatt i arbeidet med denne rapporten. Bakgrunn for saken Befolkningsøkning og utvidelse av tettsteder med flere eldre hjemmeboende stiller krav til økt beredskap. Folketallet i regionen antas å kunne stige fra til En vekst på 36 % de neste 25 årene (middels anslag). Side 3

15 Sammen med sårbar infrastruktur som veier, jernbane, tuneller og flyplass, samt en utvidelse av næringsområdene vil dette stille økte krav til Brann og redningsvesenets (BRV) kjerneoppgaver. 4 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mener det må skapes større fagmiljøer og et større og mer resurssterkt brannvesen i regionen. Det krever at BRV har solid kompetanse, arbeider med langsiktig planlegging og hele tiden evner å endre organisasjonen og tjenestene i samsvar med behovet. Dette stiller særlig krav til ledelseskapasitet og -kompetanse. BRV må være mer samordnet i regionen for å få et effektivt samarbeid med andre nødtjenester i regionen, inklusiv nabobrannvesener. Dagens bemanningsplaner på 213 stillingshjemler er stort sett besatte. Av disse jobber 38 forebyggende og 160 med beredskap, de resterende hjemler er knyttet til ledelse og styring. Prosjektet har i grovt kartlagt hovedprosessene. Ledelsesprosessene er i liten grad beskrevet. Ledelsen bruker mye tid på å løse oppgaver knyttet til daglig drift og detaljerte støtteaktiviteter, og jobber i mindre grad langsiktig og systematisk med mål, planer, risiko og kvalitet. Det er stor grad av sammenfallende praksis på tvers av BRV hva gjelder kjerneprosessene. Forebyggende enheter når ikke alle sine målsettinger hva gjelder tilsyn og feiing. Det er i dag ikke tilstrekkelig dekning hva gjelder 10-minutters objekter (sykehjem og sykehus skal nås på 10-minutter). Kompetansen innen flere fagområder er varierende og det er behov for en helhetlig kompetanseplan som sikrer at enheter ikke konkurrerer om de samme ressursene. BRV har i dag mye bra utstyr, materiell og kjøretøy, men det er behov for noen nyinvesteringer samtidig som årlige investeringsbehov må påregnes. Alternativer: 1. Som innstillingen 2. a) Det etableres et utvidet samarbeid mellom de etablerte selskapene innen Brann og redningstjenesten i Follo og Mosseregionen. Det legges til grunn alternativ 2 i prosjektrapporten. b) Alternativet i punkt 2 utredes nærmere. c) Som innstillingens pkt Brann og redningsvesenet videreføres i dagens organisasjonsmodell. Miljømessige konsekvenser: En organisatorisk endring vil ikke ha noen negative miljømessige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser: Rådmannen legger til grunn at sammenslåingen skjer innenfor dagens rammer for drift. Det forventes at samlet investerings- og bemanningsbehov framover blir mindre enn det ville ha blitt med tre selvstendige selskap.

16 5 Vurderinger Prosjektgruppen fremlegger to alternative organisasjonsmodeller hvorav den ene er sammenslåing til ett interkommunalt selskap og den andre er et utvidet samarbeid mellom dagens interkommunale selskaper. Organisasjonsmodellen for sammenslåing er utredet i to alternativer, et som er knyttet opp til minimumskravene i dagens dimensjoneringsforskrift og et som er mer basert på en grov risikovurdering. Valgt organisasjonsmodell må utredes og konkretiseres nærmere for å beskrive den beste løsningen på kort og lang sikt. Rådmannen er enig i behovet for et styrket brann- og redningsvesen. Med økt befolkning med påfølgende vekst i boliger og infrastruktur stilles det store krav til beredskap og forebygging. I tillegg er det en generell forventning om økt beredskap. Rådmannen legger til grunn at et samlet selskap gir økt mulighet til å kunne tiltrekke seg nødvendig kompetanse og skape økt fleksibilitet mhp bruk av mannskap på tvers av de nåværende selskapene. Særlig viktig er det etter rådmannens oppfatning at en sammenslåing av selskapene vil medføre økt mulighet for bruk av utstyr på tvers av de eksisterende selskapene. Dette vil medføre et redusert behov for investeringer. Etter rådmannens oppfatning er det avgjørende viktig at ikke etableringen av nytt selskap medfører en økt vekst i investeringene. Det må derfor settes opp en plan for investeringsbehov som legges til grunn. Planen vil måtte reflektere de behov som framkommer av en risiko- og sårbarhetsanalyse. Etter rådmannens oppfatning er ikke rapporten et tilstrekkelig grunnlag for endelig vedtak om rammene for etablering av ett interkommunalt selskap. Den er imidlertid et tilstrekkelig grunnlag for å kunne ta stilling til at det vil være riktig med ett selskap gitt at det er mulig å få tilfredsstillende rammer for dette. Etter rådmannens oppfatning før det derfor settes i gang et arbeid med en analyse av utfordringene på kort og lengre sikt innen feltet, en risiko og sårbarhetsanalyse for tjenestene samt en vurdering av økonomiske konsekvenser av en sammenslåing som nevnt i punkt 1. Videre bør det utarbeides et utkast til vedtekter. Etter rådmannens oppfatning kan med fordel det etablerte prosjektet videreføre arbeidet. For å sikre den nødvendige administrative forankringen tilrås det imidlertid at styringsgruppa utvides med en rådmann fra Follo og en fra Mosseregionen. I prosjektrapporten er følgende alternativer foreslått: Alternativ 1 Tar utgangspunkt i en sammenslåing til ett selskap basert på dagens organisering og plassering og legger til grunn de minimumskrav om dimensjonering som er gjeldende. Nåværende rammer for drift legges til grunn. Dagens ledelses- og støtteressurser kan i en sammenslått løsning, sees i en større sammenheng. Det er behov for å beholde de totale personell-ressursene og frigjøre lederes tidsbruk fra å jobbe detaljert med støtteprosesser til å fokusere mer på ledelsesaktiviteter. Dette gir en robust ledelse som er i stand til å jobbe mer strategisk og langsiktig, følge opp daglig drift og ha kommunikasjon og samarbeid med sentrale aktører og kontinuerlig forbedrer seg. Forebyggende avdeling samles. Ved behov brukes de andre stasjonene som «satelitter» for utførelse av sine oppgaver og for samarbeid med andre deler av BRV. Når det gjelder beredskapen, er utfordringer knyttet til både nordre, midtre og søndre del av regionen. Dersom dagens krav til innsatstider skal oppfylles, bør tiltak gjennomføres i forhold til Råde, Våler, Son og Enebakk. Dette kan være skadebegrensende tiltak som sprinkling eller flytte /bemanne opp eksisterende stasjoner.

17 6 Alternativ 2 Tar utgangspunkt i at selskapene sammenslås og det legges til grunn en grov risiko-og sårbarhetsvurdering av mulige hendelser og scenarier i regionen. Alternativet bygger på type «basekonsept». Hovedbaser har som formål å dekke store og konsentrerte tettsteder og risikoobjekter med en optimal plassering. Lokale baser vil måtte ha en bemanning og nødvendig utstyr som dekker en god førsteinnsats knyttet til risikoforhold og mulighet for støtte. Fremskutte baser er tett knyttet opp til en hovedbase. Fremskutte enheter har som mål å dekke opp områder av særskilt interesse og hvor hovedbasen ikke dekker tilfredsstillende som førsteinnsats. Utrustning og bemanning vil variere ut fra type hendelser som vil være mest sannsynlige i området. Alternativ 2 må utredes og konkretiseres nærmere. KONKLUSJON Prosjektgruppen anbefaler at de eksisterende brann- og redningsvesen samles i ett nytt interkommunalt brann- og redningsvesen januar Det bør utarbeides ytterligere dokumentasjon av utfordringene for og konsekvensene av sammenslåingen. Utredningene må foreligge før sommerferien Etter rådmannens oppfatning vil det være hensiktsmessig at den etablerte prosjektorganisasjonen viderefører arbeidet. For å sikre en bedre forankring administrativt i kommunene tilrås det at to rådmenn tiltrer styringsgruppa. Det vil være hensiktsmessig at en av rådmennene kommer fra en Follokommune og en fra Mosseregionen. Rådmannskollegiene forutsettes selv å utpeke de aktuelle rådmennene. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Prosjektrapport Fase 1 av 12. juni 2013 b) notat av til Follorådet c) utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg som ligger i saksmappen:

18 Saksbehandler: Arild Olsen Mathisen Arkiv: 613 &70 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Rådet for likestilling av funksjonshemmede 21/ Utvalg for omsorg og helse 22/ Formannskapet 53/ Kommunestyret / TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE SELGES TIL UTVIKLINGSHEMMEDE Forslag til vedtak: 1. Det gjennomføres et pilotprosjekt hvor kommunen tilbyr seg å bygge 8 samlokaliserte boliger, etablere et borettslag for boligene, og etter ferdigstillelse selge borettslaget til de private initiativtagerne. 2. Før igangsettelse fremlegges budsjett, kjøpsavtaler, vedtekter for borettslaget, prinsipper for fremtidig videresalg og prisfastsettelse o.l, for kommunestyret for godkjenning. 3. Etter ferdigstillelse og salg av borettslaget evalueres tiltaket med sikte på at tilsvarende fremgangsmåte kan benyttes for å bistå andre private initiativtakere som er vanskeligstilte på boligmarkedet, og som har behov for- og ønsker om å bygge/kjøpe egen bolig i et samlokalisert boligkompleks. Ingress/hovedbudskap: Kommunen har blitt kontaktet av en gruppe foresatte som ønsker å bygge en samlokalisert bolig bestående av 8 leiligheter på Kråkstad. Boligene er planlagt for deres utviklingshemmede ungdommer og de foresatte etterspør bistand fra kommunen, i første omgang i form av en nærmere angitt tomt. Av hensyn til den enkeltes finansiering av boligen anses det nødvendig at kommunen bidrar på andre/flere måter enn i form av å tilby en tilrettelagt tomt. Saksopplysninger: Foreldregruppen har sammen med sine ungdommer et ønske om å bygge 8 samlokaliserte boliger på Kråkstad. Ungdommene kjenner hverandre godt da de har gått sammen på Follo barne- og ungdomsskole siden 1.klasse. De ønsker å i fremtiden få bo selvstendig men da i felleskap med sine venner. Da foreldregruppen kontaktet kommunen var det med spørsmål om å få kjøpe en opparbeidet, kommunal tomt på Kråkstad. Under vurderingen av saken fremkom det at finansieringen av prosjektet fordret tilskuddet som Husbanken gir til bygging av omsorgsboliger. Imidlertid er dette et tilskudd som kun ytes til kommunene. Tilskuddet er for 2013 på kr pr. leilighet og utgjør dermed en vesentlig andel av finansieringen. Det finnes en måte kommunen kan bistå de private initiativtagerne slik at disse kan få realisert sitt prosjekt i samsvar med den stipulerte økonomiske rammen. Dersom kommunen bygger boligene, etablerer et borettslag og deretter selger borettslaget til initiativtagerne, vil pris per boenhet bli lavere enn om de skulle bygge disse selv. Kommunen vil få tilskuddet fra Husbanken og vil i tillegg få momskompensasjon på byggekostnadene noe som vil kunne komme beboerne til gode. Side 7

19 Ski kommune har fått en egen juridisk betraktning fra KS-advokatene. De fastslår at kommunen kan bygge, etablere borettslag og deretter selge leilighetene til brukerne uten at tilskuddet inndras. Husbankens veileder for investeringstilskudd fastslår det samme i punkt Etter samme modell er det også mulig å beholde kommunens momsfritak ved videresalg av leiligheter/omsorgsboliger til privatpersoner. 8 For å kunne oppnå og beholde begge fordelene er det knyttet klare vilkår som kort oppsummert er: 1. Kommunen må både selv bygge på egen tomt og opprette et borettslag eller lignende. Deretter kan kommunen selge borettslaget. 2. Ettersom byggingen skjer i kommunal regi er regelverk for offentlige anskaffelser gjeldende. 3. Leilighetene må være bygd for og bebodd av personer som har krav på et omsorgstilbud. For å unngå krav om refusjon av merverdiavgift ved salg har Skatteetaten fastslått at omfanget av tjenester i omsorgsboligen må tilsvare heldøgns helse- og omsorgstjenester. Dersom eierne ikke oppfyller disse kravene de 10 første årene etter ferdigstillelse kan momskompensasjon kreves tilbakebetalt fra kommunen, 4. For å beholde investeringstilskuddet må kommunen benytte dette selv i byggeprosessen. Videre må kommunen ha tildelings- og disponeringsrett over enhetene i minst 30 år. Modellen er kompleks og krever at det gjøres en grundig juridisk vurdering og etablering av avtaler som avklarer forhold som: Prinsipper for prisfastsettelse ved salg fra kommunen og senere videresalg. Dette må sikre både at selgere senere får riktig pris og at det ikke kun er førstegangskjøper fra kommunen som får fordelen av investeringstilskuddet og momsfritaket. Regler og praksis for tildeling av enheter i kommunens regi. Etablering må oppfylle krav i lov om borettslag eller lignende. Prinsipper for dette må nedfelles i juridisk bindende dokumenter som vedtekter og lignede lignende. Vurdering: 3 faktorer er vektlagt i vurderingen. De er imøtekommenhet, likebehandling og kompleksitet. Imøtekommenhet Initiativet fra de foresatte er positivt og deres forslag vurderes å være gunstig for så vel ungdommene som for kommunen. Ungdommene får sin egen bolig som de eier på linje med andre innbyggere i kommunen. De får velge hvem de vil bo sammen med siden en hel gruppe av foresatte og ungdommer har gått sammen om prosjektet, noe som vurderes å være verdifullt for deres fremtidige trivsel. Fra kommunens side er det fordelaktig at ungdommene bosetter seg på samme sted da det ved behov vil være enklere å yte tjenester til dem på en faglig god og kostnadseffektiv måte. Likebehandling Innbyggerne har krav på likebehandling. I utgangspunktet betyr det at dersom kommunen bygger boligene i dette prosjektet, så burde det være de innbyggerne med det største behovet som først fikk tilbudet om å kjøpe andeler i borettslaget. Imidlertid vurderes det verdifullt for trivselen til beboerne at de gis mulighet til selv å velge hvem de skal bo sammen med. For å sikre likebehandlingen er siktemålet at andre som tar tilsvarende initiativ også møtes med velvilje fra kommunen, slik at også deres prosjekt kan realiseres. Siden kommunen ikke har erfaring med denne modellen for bygging og videresalg anbefales det foreliggende prosjektet å være et pilotprosjekt. Dersom erfaringene er gode vil kommunen videreføre modellen slik at andre private initiativ kan imøtekommes på samme måte.

20 9 Kompleksitet Som det framgår over er modellen kompleks. Den krever gjennom hele prosjektet et tett samarbeid mellom kommune og foresatte/brukere. I tillegg må husbank involveres og forhold mot skattemyndighetene kvalitetssikres. Viktige avklaringer og gjøremål er: I samarbeid med kjøpere (initiativtakere) endelig fastsettelse og deretter juridisk kvalitetssikring av modell. Intensjonsavtale med kjøperne. For å redusere Ski kommune og framtidige kjøperes risiko er det viktig å ha en klar avtale som regulerer alle sentrale forhold før bygging starter. På denne måten reduseres potensielle framtidige konflikter. Kvalitetssikring av valgt modell og intensjonsavtale mot Husbank og skattemyndigheter. Dette må gjøres for å redusere kommunens risiko. Bygging i regi av Ski kommune: Prosjektet må gjennomføres som vanlig byggeprosjekt med Ski kommune som byggherre. Etablering av borettslag/sameie i regi av Ski kommune Kommunen overtar fra entreprenør og selger borettslaget. Kommunen kvalitetssikrer at senere nye eiere oppfyller omsorgsbehov og tildeler til nye kjøpere ved eierskifte Økonomiske konsekvenser: Under forutsetning av at aktuelle brukere uansett har krav på et botilbud, reduserer en slik modell Ski kommunes eget investeringsbehov fordi kapital frigjøres ved salg. For aktuelle brukere gjør dette det enklere å skaffe seg sitt eget bosted til en mer overkommelig pris. Selve byggeprosessen og drift av tjenester knyttet til boligene har samme kostnad som om kommunen skulle bygge og eie selv. Kostnader til senere vedlikehold og bygningsteknisk drift blir mindre for Ski kommune med en slik modell. Årsak er at dette dekkes av eiere gjennom en borettslagsmodell. Som det framgår av punktet kompleksitet, kreves arbeid og ytterligere juridisk bistand for å etablere den detaljerte modellen. Dette medfører både direkte og indirekte kostnader. I tillegg vil selve salgsprosessen kreve en del arbeid fra kommunens side. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Om boliger eies av Ski kommune eller privatpersoner innebærer ikke forskjellige konsekvenser for bærekraftig utvikling. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) KS advokatenes skriv om investeringstilskudd til omsorgsboliger. b) Husbankens regler om : investeringstilskudd: Vedlegg som ligger i saksmappen: c) Foreldregruppens beskrivelse av prosjektet av d) Plan og visjon for boligprosjektet på Kråkstad av august 2013

21 Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling : 10 Rådet for likestilling av funksjonshemmede fremmet følgende felles forslag: «Nytt punkt 4.: Det forutsettes at dette ikke forsinker kommunens øvrige innsats i forhold til boliger for denne gruppen.» Votering: Forslag til vedtak, med nytt punkt 4 tiltres enstemmig. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse er: 1. Det gjennomføres et pilotprosjekt hvor kommunen tilbyr seg å bygge 8 samlokaliserte boliger, etablere et borettslag for boligene, og etter ferdigstillelse selge borettslaget til de private initiativtagerne. 2. Før igangsettelse fremlegges budsjett, kjøpsavtaler, vedtekter for borettslaget, prinsipper for fremtidig videresalg og prisfastsettelse o.l, for kommunestyret for godkjenning. 3. Etter ferdigstillelse og salg av borettslaget evalueres tiltaket med sikte på at tilsvarende fremgangsmåte kan benyttes for å bistå andre private initiativtakere som er vanskeligstilte på boligmarkedet, og som har behov for- og ønsker om å bygge/kjøpe egen bolig i et samlokalisert boligkompleks. 4. Det forutsettes at dette ikke forsinker kommunens øvrige innsats i forhold til boliger for denne gruppen.

22 Saksbehandler: Tove Næs Arkiv: 080 &16 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 54/ Kommunestyret / FRITAK FRA POLITISKE VERV I SKI KOMMUNE - AUD FLESNER Forslag til vedtak: Aud Flesner fritas fra sitt verv som medlem av utvalg for oppvekt og kultur. Som nytt medlem for listen for H, Frp, Krf og PP, velges..... Saksopplysninger: Aud Flesner har søkt fritak fra sitt verv i utvalg for oppvekst og kultur med begrunnelse i sykdom i familien. Representanten oppgir at denne situasjonen gjør det vanskelig å fortsette i dette vervet. Kommunestyret kan frita etter søknad dersom representanten ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan ivareta sine verv, iht. kommuneloven 15,2.ledd. Fra lovdata: 15. Uttreden. Suspensjon. 1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Vurdering: Rådmannen legger representantens egen vurdering til grunn hva angår hvor byrdefullt det anses å fortsette i vervet, og anbefaler at kommunestyret gir fritak i denne saken. Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs spesialrådgiver Vedlegg som følger saken: a) e-post om fritak fra Aud Flesner Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 11

23 Saksbehandler: Iren Hagen Arkiv: 080 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 55/ Kommunestyret / VALG AV NYTT 3. VARAMEDLEM TIL FORMANNSKAPET Forslag til vedtak: Som nytt 3. varamedlem til formannskapet velges. Saksopplysninger: Mette Feie Haram har vært 3. varamedlem til formannskapet frem til hun i kommunestyret ble valgt inn som medlem i formannskapet. Det må derfor velges nytt 3. varamedlem. Kommuneloven 16, pkt. 5 sier følgende: Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.» Konklusjon: Rådmannen anbefaler at det velges nytt 3. varamedlem til formannskapet. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Ingen Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 12

24 Saksbehandler: Ida Scheflo Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Arbeidsmiljøutvalget / Partssammensatt utvalg 19/ Formannskapet 56/ Kommunestyret / TERITALMELDING 2013 Forslag til vedtak: 1. Fremlagt 2. tertialmelding 2013 tas til orientering. 2. Investeringsbudsjett 2013 justeres i tråd med forskjøvet gjennomføring for investeringsprosjektene, som omtalt i sakens vurdering. Låneopptak justeres og forskyves tilsvarende. Ingress/hovedbudskap Holdt opp mot siste tilgjengelige informasjon om utviklingen i frie inntekter, legger rådmannen til grunn at regnskap 2013 skal avlegges innenfor vedtatt budsjettramme. Prognostiserte merutgifter til drift er på 14,9 mill kr. Besparelser for året, i netto finansutgifter, ventes å bli 5,2 mill kr. Prognosen for skatt og rammetilskudd gir merinntekter på 6 mill. kroner. I tillegg indikerer lønnsoppgjøret for kapittel 4 at utgiftene til lønnsoppgjør blir noe lavere enn opprinnelig forutsatt ved utarbeidelsen av budsjett Det totale sykefraværet i Ski kommune var ved utgangen av andre kvartal 7,1 %. Sammenlignet med samme periode i fjor 8,3 %, er sykefraværet redusert med 1,2 prosentpoeng. Saksopplysninger: I saken redegjøres det for status i kommunen per andre tertial vedrørende Økonomi (årsprognose for drifts- og investeringsbudsjettet) Brukere (avviksrapportering) Medarbeidere (attraktiv arbeidsplass, sykefravær og lærlinger) Miljø Vurdering Økonomi Drift - virksomheter Ved 1. tertialmelding meldte rådmannen netto merforbruk på virksomhetenes drift på 8,1 mill. kroner. Per 2. tertial er dette økt til 14,9 mill. kroner. Til grunn for årsprognosen ligger både merutgifter og merinntekter, som vist nedenfor. Side 13

25 14 Barnehage: Merbehovet for 2013 utgjør 2,2 mill. kroner Tilskudd til private barnehager ligger an til å bli 2,2 mill. kroner høyere enn tidligere budsjettert. Ekstra kostnader som følge av at de private barnehagene har fått medhold i klagesak til fylkesmannen utgjør kr I tillegg ble det i revidert nasjonalbudsjett vedtatt at tilskuddsprosenten skal økes fra 94 til 96 prosent fra 1. august Dette medfører en ytterligere utgift på 0,5 mill. kroner. Utover dette viser prognosen merutgifter på 1,1 mill. kroner. Posten inkluderer betaling for egen kommunes barn i ikke-kommunale barnehager utenfor egen kommune. Grunnskole: Merbehovet for 2013 utgjør 1,1 mill. kroner. Ski og Kråkstad skole melder et forventet merforbruk på til sammen 0,8 mill. kroner grunnet elever med behov for spesialundervisning av særlig stort omfang. Siggerud, Kråkstad og Hebekk skoler melder et forventet merforbruk på til sammen 0,3 mill. kroner til grunnleggende norskopplæring til nye fremmedspråklige elever Helsetjenester: Merbehovet for 2013 utgjør 2,0 mill. kroner. Helsedirektoratets prognose for Ski kommunes utgifter til 20 prosent medfinansiering av spesialisthelsetjenester for 2013 er ca 2,0 mill. kroner høyere enn budsjettert. Pleie- og omsorg: Merbehovet for 2013 utgjør 3,3 mill. kroner. Finstadtunet melder et forventet merforbruk på 2,0 mill. kroner grunnet økt antall beboere gjennom hele 2013, som en følge av utfordringene ved A-hus. Langhus bo- og servicesenter melder et forventet merforbruk på 2,0 mill. kroner. Dette skyldes en beboer som har behov for en til to pleiere hele døgnet. En vakant sykepleierstilling (nattskift) er ikke besatt til tross for gjentatte utlysninger. Dette har medført at det har vært nødvendig å leie inn sykepleier fra vikarbyrå. Solborg bo- og aktiviseringssenter melder om et forventet merforbruk på 4 mill. kroner grunnet tidkrevende og kompliserte behandlinger, som krever 1-2 ansatte pr beboer. Kråkstadtunet melder om forventet merforbruk på 0,8 mill. kroner for Dette skyldes hovedsakelig oppfølging av bruker som må følges opp av en ansatt i 100 pst stilling. Hjemmetjenesten melder om merforbruk 0,2 mill. kroner grunnet finansieringsansvar for bandasjer og forbruksmateriell. Botjenester melder et forventet mindreforbruk på 1,7 mill. kroner grunnet høyere refusjon for ressurskrevende brukere enn budsjettert. Miljøarbeidertjenesten melder et forventet mindreforbruk på 4 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig utsettelse av drift av ny avlastningsbolig til 2014/2015.

26 15 Sosialtjenester: Merbehovet for 2013 utgjør 6 mill. kroner. NAV melder et forventet merforbruk på 6,0 mill. kroner. Dette skyldes økning i antall sosialhjelpsklienter og økning i sosialhjelp til boutgifter, totalt 5 mill. kroner. Formannskapet vil motta egen redegjørelse for økningen i sosialhjelpsutgifter. I tillegg ventes et merforbruk på 1 mill. kroner knyttet til to engasjementstillinger i rusomsorgen som tidligere har vært prosjektfinansiert og som nå blir finansiert i rammetilskuddet. Dette var ikke klarlagt da budsjettet ble vedtatt. Kultur: Merbehovet for 2013 utgjør 0,3 mill. kroner. Kultur melder et forventet merforbruk på 0,3 mill. kroner. Dette skyldes tilskudd til vinterdrift Ski idrettspark og mindre leieinntekter grunnet konkurs ved golfbane. Tjenesteovergripende: Mindrebehovet for 2013 utgjør 3,8 mill. kroner. Lønn Det er også i 2013 forutsatt en ordning der ledigholdte lønnsmidler i virksomhetene trekkes inn og nyttes til den samlede budsjettsalderingen. Ved utgangen av august er 3,8 mill. kroner i ledige lønnsmidler trukket inn. Det ligger en forutsetning om en lønnsvekst på 4% i budsjettet for Resultatet av sentralt oppgjør 2013, som er et mellomoppgjør, indikerer en årslønnsvekst på 3,5%. Konsekvenser av lokalt oppgjør i kap. 3 og 5 blir kjent etter forhandlingene i slutten av september/oktober. Lønnsoppgjøret for 2013 vil gjennomføres innenfor de budsjetterte rammene. Renter og avdrag: Totalt kan det forventes en besparelse for året i netto finansutgifter på 5,2 mill. kroner. Gjennomsnittslikviditeten til Ski kommune er høy i forhold til budsjett hittil i år. Det er budsjettert med en gjennomsnittslikviditet i 2013 på 260 mill. kroner, mens gjennomsnittslikviditeten for året anslagsvis vil ligge på rundt 320 mill. kroner. Samtidig vil snittrenten for avkastning på bankinnskudd for året ligge lavere enn budsjettert. Innskuddsrenten for 2013 er budsjettert med 3,5 %, mens årsprognosen bygger på en gjennomsnittsrente på 3,0 %. Estimert merinntekt ordinære renter 1 for året er 0,5 mill. kroner. Vedtatt bruk av lånemidler for 2013 inkl. startlån, er på 287,4 mill. kroner. Det er per 2. tertial 2013 tatt opp nye ordinære lån på til sammen 45,1 mill. kroner, som tilsvarer forsinket låneopptak fra I tillegg er det tatt opp startlån 2 på til sammen 52,5 mill. kroner. Øvrig låneopptak for 2013 gjøres mot årsslutt når det samlede lånebehovet er avklart. Ordinære avdragsutgifter for kommunen ventes, som meldt i 1. tertial, å få en besparelse på 3,5 mill. kroner. Denne besparelsen har hovedsakelig sammenheng med et lavere låneopptak enn forutsatt i To saker til kommunestyret med revisjon av investeringsbudsjettet, høsten 2012 og våren 2013, har bidratt til å gi Ski kommune et mer realistisk investeringsbudsjett. Som følge av dette og av økt aktivitet på investeringsområdet er etterslepet ift budsjettert fremdrift betydelig redusert. 1 Ekskl. boligkontoret og startlån. 2 Fom deler Husbanken startlånet opp i fire deler med en delutbetaling hvert kvartal, basert på innrapportert utlån.

27 16 Skatt og rammeinntekter Rådmannen legger til grunn at skatt og rammetilskudd vil gi merinntekter på 6 mill. kroner for Skatteinngangen per august 2013 er 7 prosent høyere enn tilsvarende tidspunkt i fjor. Den periodiserte inngangen ift året ligger ett prosentpoeng høyere enn i fjor, som indikerer en noe mer positiv utvikling i skatteinntektene enn budsjettert. Kommunens samlede inntekter fra skatt og rammetilskudd henger nøye sammen med skatteinngangen på nasjonalt nivå, og regjeringens opplegg for sektoren. Det gjenstår fremdeles store skatteterminer, og det er for tidlig å si med sikkerhet noe om årets samlede trend for kommunens skatteinntekter, og hvordan de vil slå ut på årets rammetilskudd. Det er verdt å merke seg at kommunesektorens evt. merinntekter fra skatt må regnes som en engangsinntekt som ikke direkte kan fremskrives til senere budsjettår. Prognosen fra Kemneren per mai viser en forventet økning på endelig skatteinngang i 2013 på 5,7 prosent i forhold til Dersom Ski får gunstigere skatteinngang enn landet for øvrig, vil en økende andel av skatteveksten bli utjevnet over rammeoverføringene. Skatt og rammetilskudd må derfor ses i sammenheng. Ved en økning i skatteinntekter på 5,7 prosent fra 2012, estimerer prognosemodellen fra Kommunenes sentralforbund at skatt og rammetilskudd økes med ca 6 mill. kroner for Investeringsbudsjettet: Det ble i mars 2013 fattet vedtak om revisjon av investeringsbudsjettet, jfr. K-sak 20/13. Rådmannen har hatt løpende oppfølging av investeringsprosjektene for å sikre et så realistisk investeringsbudsjett for 2013 som mulig. Rådmannen foreslår følgende endringer i investeringsbudsjettet: Overføring av budsjettmidler mellom vedtatte investeringsprosjekter: Rådmannen anbefaler at det overføres fra prosjektene Rehabilitering vannforsyning, Rehabilitering avløp og Utbedring betongledning hhv. 4,5 mill. kroner, 4,5 mill. kroner og 5 mill. kroner til prosjekt Tiltaksplan VA. På prosjekt Kontra kulturskole ombygging, er det grunn til å anta et mindreforbruk på kr ved årets slutt. Rådmannen anbefaler at beløpet overføres prosjekt Oppgradering kommunale bygg for bruk i Overføringene bidrar ikke til økning/reduksjon i investeringsbudsjettet for 2013.

28 17 Overføring av investeringsmidler fra 2013 til 2014: Prosjekt VA ledningsnett gågata: Rådmannen anbefaler at ubrukte midler, 1,6 mill. kroner, flyttes fra 2013 til 2014 som følge av forsinket fremdrift i utbygging Ski Stasjon. Endringen følges opp i budsjett- og handlingsplan Prosjekt Gang-/sykkelvei Kråkstad: Som følge av forsinkelser i fremdriften, anbefaler Rådmannen at 6 mill. kroner flyttes fra 2013 til Endringen følges opp i budsjett- og handlingsplan Prosjekt Feltutbygging C1/C2: Dette gjelder fartsdumper i Bregnefaret. Forsinkelser i fremdriften gjør at rådmannen anbefaler at 0,2 mill. kroner flyttes fra 2013 til Endringen følges opp i budsjett- og handlingsplan Overføring av budsjettmidler fra 2013 til 2014, på til sammen 7,8 mill. kroner, gir ingen økning i prosjektenes totale kostnadsramme. Reduksjonen i 2013 gir reduserte kapitalkostnader for 2014 på ca. 0,7 mill kroner. Økning i investeringsbudsjettet: Prosjekt Brønnpark, varmepumper, Bøleråsen. Utgiftene blir 2 mill. kroner høyere enn tidligere bevilget. Prosjekt Nytt gulv Siggerudhallen: Rådmannen anbefaler en økning på 0,5 mill. kroner for å sluttføre prosjektet. Formålet var kun å skifte toppdekk. Underveis viste det seg behov for å skifte hele gulvet. Denne totalutskiftingen kvalifiserte til å søke spillemidler. Det er gitt tilsagn om 0,5 mill. kroner i spillemidler, som kommunen må forskuttere som låneopptak. I tillegg tilføres prosjektet 0,3 mill. Kroner fra K-sak der det ble bevilget midler til blant annet oppgradering av idrettsanlegg. Prosjekt Tiltaksplan VA: Prosjektets fremdrift går nå raskere enn planlagt. Rådmannen anbefaler derfor en tilleggsbevilgning på 11 mill. kroner. Denne økningen kommer i tillegg til overføringene nevnt ovenfor, på til sammen 14 mill. kroner. Til sammen gir dette en ramme for prosjektet på totalt 75 mill. kroner i Prosjektet ligger til selvkostområdet, som finansieres over vann- og avløpsgebyrene. Prosjekt Siggerud/Ski kunstgress: Rådmannen anbefaler at prosjektet tilføres 0,8 mill kroner på grunn av utforutsette kostnader i forbindelse med reparasjon av gammel matte. Merbehovet i 2013 utgjør totalt 14,3 mill. kroner. Dette øker prosjektenes totale kostnadsramme for 2013, som igjen gir økte kapitalkostnader for 2014 på ca. 0,9 mill. kroner. Merbehov i 2013 fratrukket overflyttinger fra 2013 til 2014 gir et netto økt låneopptak for 2013 på 2,5 mill. kroner, som gir i underkant av 0,2 mill. kroner i økte kapitalkostnader for Eiendomssalg Rådmannen forbereder gjennomføring av eiendomssalg for Som orientert i Formannskapet i sak 41/13 klargjøres tomter på Berghagan nord og Vevelstadsaga som forutsatt i budsjettet for Det tas sikte på å gjennomføre nødvendige forberedelser knyttet til reguleringsmessige forhold og etablering av infrastruktur for å styrke avkastningen ved salgene.

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR)

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) Side Møteprotokoll Formannskapet 25.09.2013 Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) FSK-53/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER Møteprotokoll Formannskapet 29.01.2014 FSK-1/14 EVALUERING FRISKLIVSSENTRALEN Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER FSK-3/14 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 28.06.2006 KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 28.06.2006 KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret 28.06.2006 Sakliste KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE KST-68/06 FOLLO BARNEVERNVAKT - ALTERNATIV ORGANISERING, NYE VEDTEKTER KST-69/06

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.10.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 29.10.2014. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 29.10.2014 Sakliste FSK-65/14 SAMMENSLÅTT BRANN- OG REDNINGSVESEN I FOLLO OG MOSSEREGIONEN STYRINGSGRUPPENS UTREDNING OG ANBEFALING FSK-66/14 KOMMUNEREFORMEN - SAMARBEID

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.01.2011 Tid: 09.00 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.01.2011 Tid: 09.00 15.00 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.01.2011 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Svein Berg Håkon Brox Anne Karin Rolfsen Tor Einar Fagereng Helene

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 16.09.2013. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 16.09.2013. Sakliste. Protokoll Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 16.09.2013 Sakliste RFF-21/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE SELGES TIL UTVIKLINGSHEMMEDE RFF-22/13 VIDEREFØRE DRIFT AV

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2466 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR KOMMUNENE I FOLLO Saksbeh.: Anita Hekne Arkivkode: M80 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/11 Formannskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

Møteprotokoll. Kommuneplanutvalget 28.01.2015. Sakliste KPU-4/15 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUMSOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN.

Møteprotokoll. Kommuneplanutvalget 28.01.2015. Sakliste KPU-4/15 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUMSOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN. Side Møteprotokoll Kommuneplanutvalget 28.01.2015 Sakliste KPU-1/15 OMRÅDEREGULERING FOR SKI SENTRUM - OFFENTIG ETTERSYN KPU-2/15 KOMMUNEDELPLAN BYDEL SKI ØST - OFFENTLIG ETTERSYN KPU-3/15 OMRÅDEREGULERING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM Side Møteprotokoll Formannskapet 24.09.2014 Sakliste FSK-57/14 KANDIDATER TIL ÅRSMØTE I OSLO OG OMEGN FRILUFTSRÅD FSK-58/14 RE-GODKJENNING AV SKI KOMMUNE SOM TRYGT LOKALSAMFUNN FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014 Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2010 Sakliste FSK-35/10 1. TERTIALMELDING 2010 FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP 2009 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18. Ibestad kommune Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK Side Møteprotokoll Kommunestyret 08.04.2015 Sakliste KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK KST-36/15 REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER KST-37/15 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 02.05.2012 Tid: Kl. 09.00 12.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene LEDER TTL Carl F. Bertelsen NESTL H Morten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kammerset Møtedato: 24.10.2013 Tid: kl. 09.00 13.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 60/13 13/722 BUDSJETTJUSTERING 2-2013 61/13 13/850 RAMMER

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE NY GEBYRFORSKRIFT FOR KONSESJONS- OG DELINGSSAKER FRA 1.1.2012

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE NY GEBYRFORSKRIFT FOR KONSESJONS- OG DELINGSSAKER FRA 1.1.2012 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 21.03.2012 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Valgnemnda Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.2015 Tid: kl. 10.30 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 06.06.2013 Tidspunkt: 18.

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 06.06.2013 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 06.06.2013 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås FO Roy Sverre Hagen

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 18.10.2010 Tid: Kl. 18.00 22.30. Rune Selj og Eva Røise.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 18.10.2010 Tid: Kl. 18.00 22.30. Rune Selj og Eva Røise. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 18.10.2010 Tid: Kl. 18.00 22.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2014

Detaljer

Møteprotokoll Helse- og Omsorgskomiteen

Møteprotokoll Helse- og Omsorgskomiteen Møteprotokoll Helse- og Omsorgskomiteen Sakene: 011/11-014/11 Møtested: Formannskapssalen Dato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Pål Krüger Mari Aksmo Theigmann

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Anne- Grethe

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Breidablikk samfunnshus, Skaland Møtedato: 23.08.2005 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Breidablikk samfunnshus, Skaland Møtedato: 23.08.2005 Tid: 09.00 Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Breidablikk samfunnshus, Skaland Møtedato: 23.08.2005 Tid: 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: kl. 10:00 15.00 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Oddvar Garås Bjørg Homelien

Detaljer

sykehusområder.pdf Hei,

sykehusområder.pdf Hei, Journalført i Public 360 Fra: Nina Ansethmoen Sendt: 21. mars 2016 08:48 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringssvar fra Ski kommune vedr kapasitetstilpasninger i Oslo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Torgeir Lånke, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Endre Lien, Ola Øie, Eli Krogstad

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Torgeir Lånke, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Endre Lien, Ola Øie, Eli Krogstad Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 25.08.2015 Tid: 09.00-13.30 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Ola Torgeir Lånke, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Endre Lien, Ola Øie, Eli Krogstad

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/11 11/119 REDUKSJON AV RENOVASJONSGEBYR GRUNNET AVSTAND TIL VEG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/11 11/119 REDUKSJON AV RENOVASJONSGEBYR GRUNNET AVSTAND TIL VEG Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 08.03.2011 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Side Offentlig møteprotokoll Kommunestyret 11.05.2016 Sakliste KST-63/16 KOMMUNEREFORMEN FELLES PLATTFORM FOR NY KOMMUNE I FOLLO KST-64/16 FOLKEAVSTEMNING 12. JUNI 2016 KST-65/16 LOKALISERING AV NY VIDEREGÅENDE

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Formannskapet. Møteinnkalling

Nord-Aurdal kommune Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Møtedato: 07.09.2006 Møtested: Formannskapssalen, 4. etasje Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig,

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 08.10.2013 Tid: 15:00 17:15

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 08.10.2013 Tid: 15:00 17:15 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 08.10.2013 Tid: 15:00 17:15 Faste representanter som møtte: Jan Dukene Carl F. Bertelsen LEDER NESTLEDER

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2014/801 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 7377/2014 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.06.2014 43/14 Kommunestyret 19.06.2014 32/14 Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 01.09.2015 Tid: 15:00 17:00

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 01.09.2015 Tid: 15:00 17:00 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 01.09.2015 Tid: 15:00 17:00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene Leder TTL Carl F. Bertelsen Nestleder

Detaljer

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013 OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Sakliste OH-30/13 OPPFØLGING AV VERDIGHETSGARANTIEN OH-31/13 FYSIOTERAPIHJEMLER I SKI KOMMUNE OH-32/13

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Egersund Arena Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 18:30 ORIENTERINGER kl 18:00-18:25 Orientering

Detaljer

PROTOKOLL. Gro Losvik (Ap), Ordfører Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg (Ap) Kurt Randeberg (FrP) Per Inge Kvindesland (FrP) Kirsten Clausen (H)

PROTOKOLL. Gro Losvik (Ap), Ordfører Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg (Ap) Kurt Randeberg (FrP) Per Inge Kvindesland (FrP) Kirsten Clausen (H) Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.09.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gro Losvik (Ap), Ordfører Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012 Side Møteprotokoll Kommunestyret 27.02.2013 Sakliste KST-5/13 KONKURRANSEUTSETTING AV RENHOLDSTJENESTEN KST-6/13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR EILELIVEIEN BARNEHAGE KST-7/13 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2012

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Solsida Møtedato: 13.03.2008 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall fra og med sak 15/08

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE OBS!! MØTETIDSPUNKT. ORIENTERINGER: Kl. 17.30 18.00 Planer om utvikling av Sentrum Syd v/siw Solberg

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE OBS!! MØTETIDSPUNKT. ORIENTERINGER: Kl. 17.30 18.00 Planer om utvikling av Sentrum Syd v/siw Solberg MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 18.11.2010 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:30 OBS!! MØTETIDSPUNKT Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 28.02.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/11-022/11 Møte nr: 2/2010 Til kl. 13:10 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Medlem H

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Medlem H Møteprotokoll Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 12:00-14:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Medlem H Mariann Larsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. 19:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF Møteprotokoll Formannskapet 05.05.2010 Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF FSK-26/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN FSK-27/10 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015 Sakliste OK-15/15 HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIATTEST I BARNEHAGER OK-16/15 BARNEHAGEKAPASITET I SKI KOMMUNE OK-17/15 SKOLEKAPASITET

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 27.10.2014 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 99 59 09 02. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.02.2012 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Cecilie Agnalt, Marit Tangen, Dag Søby, Harald Aase,

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.02.2014 Tid: 19:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet 01.09.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet 01.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.09.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 25.08.2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: 15:00 19:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Morten

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 06.06.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 16:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07.

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.12.2007 Tidspunkt: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Tor Petter Christensen Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer