Hjerneskolen. En presentasjon. v/ergoterapeut Audhild Farstad, avd. fys.med./rehab. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering HELSE SUNNMØRE HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjerneskolen. En presentasjon. v/ergoterapeut Audhild Farstad, avd. fys.med./rehab. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering HELSE SUNNMØRE HF"

Transkript

1

2 - En presentasjon v/ergoterapeut Audhild Farstad, avd. fys.med./rehab.

3 - Et rehabiliteringstilbud til personer med ervervet hjerneskade Senfase Tverrfaglig Gruppebasert

4 Ervervet hjerneskade vanlige følger Kjernesymptomer: Nedsatt mentalt tempo og kapasitet, økt trettbarhet Kognitive svikt som: Nedsatt innlæring og hukommelse, språkvansker, oppmerksomhetsvansker, nedsatt arbeidshukommelse osv. Eksekutive svikt som: Nedsatt selvinnsikt, vurderingsevne, abstraksjonsevne, planlegging, strukturering, initiativ, fleksibilitet osv. Emosjonelle endringer/emosjonelle reaksjoner

5 Ervervet hjerneskade problemer i senfasen Hodeskadeprosjektet, Sunnaas sh KRESS, prosjektrapport, 2001

6 Subjektive plager 1,5 år eller mer etter skade Lett for å glemme 96 % Konsentrasjonsvansker 90% Spm: Hva har blitt Distraherbarhet 86% problem etter skaden? Lese,skrive,regne 85% Trett uten grunn 76% Rapporterte subj. Planlegging/strukturering 75% plager ble understøttet Redusert tempo 74% av np. utredning Personlighetsforandringer 74% Balanseproblemer 73% Hisser seg lett opp 69% Kress, 2001 Tristhet/depresjon 64% Passivitet/lite pågangsmot 63%

7 Endringer i arbeidsform før skade vs. 1,5 år eller mer etter skade Før skade Etter skade Ansatt/eget firma 70% 10% Tilpasset arbeid 2% 24% Ulønnet arb/dagsenter 4% 19% Ingen beskjeftigelse 4% 31% Student 14% 12% Arbeidsledig 6% 4% Kress, 2001

8 Trend fra diverse oppfølgingsundersøkelser, bl.a. Hodeskadeprosjektet, Sunnaas sh, Utviklingsforløp senfølger: Grad Nivået før skaden Motorisk Kognitivt Sosialt nettverk Skade Tid

9 Kognitiv rehabilitering - ulike tilnærminger 1.Informasjon og opplæring 2.Prosesstrening 3.Strategitrening 4.Trening i funksjonelle aktiviteter

10 Viktige forutsetninger for kognitiv utvikling og kognitiv rehabilitering: - kontakt med en annen/andre person(er) - meningsfulle situasjoner - aktiviteter som har en mening og betydning i forhold til - Hverdagen - Roller oppgaver - Interesser - Det en vil bruke livet sitt til

11 , FYR, Ålesund sh. Erfaringer hentet fra: Modellutprøving kognitiv grupperehab., KRESSprosjektet, Hjerneskole ved Lassa rehab.senter, Stavanger, fra 1995 Prigatano: The Neuropsychological Rehabilitation Program, Presbyterian Hospital, Oklahoma, Hjerneskadesenteret, København Fra ca 2000: Grupperehabilitering flere steder i Norge Fra 2001: Senfasetilbudet, Sunnaas sh

12 , FYR, Ålesund sh Første gruppe 2005: Deltakere: 9 Kjønnsfordeling: 7m 2k Alder: Diagnoser: Slag: 5, Traum.: 2, Anoxi: 1, Herpes enc.: 1 Arbeid/trygd: Arbeid hel/delt.: 3, Full uføretr.: 3, Ya: 3 Andre gruppe 2006 Deltagere: 10 Kjønnsfordeling: 7m 3 k Alder: Diagnoser: Slag: 5, Traum.: 3, Anoxi: 1, Kreftsykd i hjernen: 3 Arbeid/trygd: Full uføretrygd: 2, Fullt arbeid: 5, Arbeid/trygd:2 Ya.: 1

13 , FYR, Ålesund sh. Tredje gruppe 2008 Deltakere: 10 Kjønnsfordeling: 7 kv 3 m Alder: år Diagnoser: Slag 1, traume 3, tumor cerebri, 1meningion Arbeid/trygd: Fullt/deltidsarbeid 3, uføretrygd 3, delvis arb/trygd 1, attføring 3 Fjerde gruppe 2009 Deltakere: 9 Kjønn: 7 kv 2 m Alder: år Diagnoser: Slag 2, traum. 6, tumor cerebri 1 Arbeid/trygd: Fullt arbeid 2, uføretrygd 2, delvis arb/trygd 3, arb/rehab. 2

14

15 Lokalisering: Jervelvillaen - Formiddag oppe - Etter lunsj nede Hjerneskolen Altså: Utenfor sykehuset - Fokus på egenaktivitet og læring - Ikke rolle og identitet som pasient

16 Rekruttering Omtale i Sunnmørsposten Brev til aktuelle pasienter Avisannonser Søknadsskjema m. vedlegg fra fastlegen Avklaring gj. forundersøkelse

17 Kriterier for deltakelse: Diagnostisert ervervet hjerneskade Alder år Minst 11/2 år etter skaden Stabil medisinsk tilstand ADL-mestring Ikke utagerende Språklig mestring Kunne bidra i/forholde seg til en gruppe

18 Kombinerer individuell og gruppebasert oppfølging slik: Individuelt: Forundersøkelse ferdigheter, interesser, forventninger,ev. nevropsyk. unders., etc. + samtale med pårørende Gruppe: Hjerneskolen, 7-12 pers., to uker 2+2 dager per uke + to pårørendekvelder Individuelt: Tilbakemelding samtale ev.m.pårørende, skriftlig rapport Oppfølgingsdager - gruppesamlinger Individuell oppfølging etter behov hos den enkelte

19 Målsetting å bidra til: Møte og utveksle erfaringer med andre Bedre innsikt i hva skaden har ført til Bedre forståelse av konsekvenser for egen situasjon Få bedre kunnskap om hva en kan gjøre Metoder, strategier, hjelpemidler Bearbeidelse tap av funksjon og rolle, selvbilde (tar tid) Få inspirasjon til å komme mer i gang med aktiviteter som kan gjøre hverdagen enklere

20 Fast struktur på dagen: Morgenmøte deltagerne er møteledere, fast møteplan Forelesning/innlegg m. spm./diskusjon, ev. aktiviteter i smågrupper illustrerende spill, arbeidsoppgaver, prosjektoppgaver Lunsj Fysisk aktivitet spasertur, bøy og tøy Gruppesamtale, ev. aktiviteter i smågrupper m/avslutning i plenum

21 UKEPLAN HJERNESKOLEN VÅREN 2009, FØRSTE UKE MAN TIR ONS. TOR FRE Fridag 9.00 Morgenmøte 9.00 Morgenmøte Åpningssamling Morgenmøte Pause 9.30 Tema: Kognitiv svikt 9.30 Tema: Hukommelse 9.30 Planlegging/problemløsning Intro. omvisning Pause Pause Pause Tema: Kognitiv rehabilitering Forts. hukommelse Lunsj Aktivitet knyttet til hukommelse Monteringsoppgaver Gruppesamtale Lunsj Tema:Hjernen Lunsj Lunsj Tur Tur Tur Tilpasning/mestring m/oppgaver 13.45Tema:Hjernen Ervervet hjerneskade Hukommelsesoppgaver Kreativ ettermiddag På Staffeliet Pause Gruppesamtale Slutt Slutt Slutt Slutt

22 UKEPLAN HJERNESKOLEN VÅREN 2009, ANDRE UKE MAN TIR ONS. TOR FRE Morgenmøte 9.00 Morgenmøte Fridag Morgenmøte 9.00 Morgenmøte Pause 9.30 Tema: Oppmerksomhet/ Tema: Jobb og 9.30 Tema:Målsetting Reguleringsfunksjoner m/oppgaver Informasjonsbearbeiding hjerneskade Pause Pause Pause Oppgaver Video (Anna Lisa) Pause Pause Individuelle samtaler Trettbarhet m/oppgaver Oppgaver Individuelle samtaler Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Tur Tur Tur Tur Familieperspektiv/nære relasjoner Video m/samtale (Øystein) Å leve med kognitiv svikt v/gerd Flø Tema: Innsikt Avspenning Gruppesamtale Evaluering, praktisk info Slutt Slutt Slutt Slutt

23 Temaene blir belyst på forskjellig vis: Undervisning, deltagernes egne erfaringer, diskusjon, praktiske øvelser og oppgaver som fokuserer på temaet Stimulering til innsikt og økt mestring gjennom gruppesamtaler deling av erfaringer, utveksling av tips Øvelser og oppgaver gir mulighet til praktisk trening nivå: aktivitet og deltagelse

24 Aktivitetsgrupper Smågrupper 3 pers. Eksempler på aktiviteter: Lage IKEA-møbler Hukommelsesspill Kommunikasjonsspill Diverse skrivebordsoppgaver

25 Samtalegruppe På slutten av dagen eller i etterkant av en aktivitet For eksempel erfaringer fra gruppeaktiviteter Repetering av dagens tema, individueltgruppe Vekt på erkjennelse og innsikt Ulike temaer: Hvordan forklare andre, hvem skal få vite, hva kan gjøres, fortelle om egne opplevelser og erfaringer dele med de andre

26 To pårørendekvelder i løpet av de to ukene kurset varer Undervisning om kognitiv svikt og kognitiv rehabilitering Diskusjon Viktig: Ha pårørende med i rehabiliteringsprosessen

27 Kunnskap formidlet gjennom forelesninger gruppediskusjoner oppgaver erfaringsutveksling

28 Kunnskap om: hjernen kognitive funksjonssvikt forløp etter skade mestringsstrategier som folk bruker andre måter å gjøre ting på hva man kan fortelle til andre hvordan bruke egne ressurser på en hensiktsmessig måte

29 Praktisk utprøving Illustrere det som blir snakket om Utprøving av strategier og alternative handlingsmåter Realistiske erfaringer i nærmiljøet Ved hjelp av: - Morgenmøte - Gruppeaktiviteter Prosjektoppgaver Aktiviteter i nærmiljøet

30 Innsikt Gruppesamtaler/prosessgruppe med fokus på selvforståelse, tilbakemelding fra de andre Individuelle samtaler om egen skade, om egne mål Utfordre delt. om å reformulere sin selvforståelse Pårørendedager: Bedre innsikten i familien

31 Mestring Kunne fortelle andre hva man strever med Økt selvtillit Få orden i kaoset Avklare viktige valg Ringvirkninger i familien

32 Kunnskap + praktisk utprøving + innsikt = bedret mestring

33 Hvorfor? Pasient- og pårørendeopplæring Skape bedre betingelser for endring Bli bedre kjent med problemer og ressurser Utgangspunkt for videre rehabilitering

34 Nå har jeg endelig forstått hva som er problemet mitt. Nå klarer jeg å sette ord på det. Har levd med følger av skaden i mange år, men prøvd å skjule dette for arbeidsgiver (og meg selv) og stått på. Nå skal jeg rett til arbeidsgiver å fortelle om mine vansker slik at jobbsituasjonen min kan bli bedre tilrettelagt for meg.

35 Hva skjer? Hjerneskolen etableres som et fast tilbud Noen erfaringer : Behov: Avsette tid i løpet av de to ukene til individuelle samtaler. Mål. Forankre deltakeren i kommunen. Få en kontaktperson/koordinator for de som ønsker det. Trening for deltakerne der de er til daglig, vi kan hjelpe til å definere mål. Hva skjer med de som ikke kommer til rehabilitering/hjerneskole? Ser friske ut, blir ikke fanget opp. Ønsker: Langtids samtalegruppe 5-6 delt., lang varighet, gå mer i dybden, Ambulant team; veiledning til 1. linjetjenesten, evt. direkte oppfølging

Aktiv hverdag og endring av livsstil

Aktiv hverdag og endring av livsstil Lifestyle Redesign til personer med kognitiv svikt Aktiv hverdag og endring av livsstil Rehabilitering av personer med kognitive problemer etter ervervet hjerneskade har vært mitt arbeidsområde i mange

Detaljer

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene Rehabilitering Hjelper mennesker Kreftrammede lærer om kosthold og mosjon og de får gode samtaler. Målet er å hjelpe dem til økt livskvalitet, skriver Mette Rønning og Line Oldervoll som jobber ved Røros

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Hvert skritt teller. bruk av skrittellere for å gjøre sykehjemsbeboere med demens mer fysisk aktive.

Hvert skritt teller. bruk av skrittellere for å gjøre sykehjemsbeboere med demens mer fysisk aktive. SLUTTRAPPORT Hvert skritt teller bruk av skrittellere for å gjøre sykehjemsbeboere med demens mer fysisk aktive. Prosjektnummer: 2008/1/0601 Virksomhetsområde: Forebygging Søker organisasjon: Stiftelsen

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ASK Alternativ og supplerende kommunikasjon.

ASK Alternativ og supplerende kommunikasjon. ASK Alternativ og supplerende kommunikasjon. Mål for dagen: - Hva er ASK - Tematavler - Dagtavler 15.08.14 Anne Kristoffersen og Asbjørg Strand Hva er ASK? Ask kan være alt som hjelper mennesker til å

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme.

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. NÅR TEGNSPRÅK IKKE ER NOK!! Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. Det er viktig å kommunicera med barn, men det kan ikke

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

om overgangsprosessen mot voksenlivet

om overgangsprosessen mot voksenlivet om overgangsprosessen mot voksenlivet Unge med funksjonsnedsettelse blir voksne Det er aldri for tidlig å begynne å tenke på framtiden. Aller senest ved 13 14-årsalderen trengs en systematisk og langsiktig

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Eleven med ervervet hjerneskade

Eleven med ervervet hjerneskade Eleven med ervervet hjerneskade En veileder basert på nevropedagogisk tenkning ELEVEN MED ERVERVET HJERNESKADE EN VEILEDER basert på nevropedagogisk tenkning Prosjekt Eleven med ervervet hjerneskade Roar

Detaljer

JEG FORSTÅR ALT DU SIER

JEG FORSTÅR ALT DU SIER 15. 4. 2009 Å KOMMUNISERE MED AFASI JEG FORSTÅR ALT DU SIER Prosjektoppgave av Jane Svartskuren og Tanja Teigum Alternativ og supplerende kommunikasjon (30 studiepoeng) Høgskolen i Vestfold 2008-2009 Til

Detaljer

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE.

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. Oppdatert 4.3.2014 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Om Plan og oppfølging av nyutdannet barnehagelærer i Bergen kommune... 2 Planen

Detaljer

Fra fritid til arbeid, noe for NAV?

Fra fritid til arbeid, noe for NAV? Fra fritid til arbeid, noe for NAV? Publisert i Fontene 11/07 Tina Hjelmeland Opplevelse av mestring er et viktig element for å få mennesker ut av isolasjon og over i sosiale relasjoner, og kanskje også

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Nå er det søsken sin tur til å bli sett og til å få et tilbud fra hjelpeapparatet.

Nå er det søsken sin tur til å bli sett og til å få et tilbud fra hjelpeapparatet. Nå er det søsken sin tur til å bli sett og til å få et tilbud fra hjelpeapparatet. Hensikten med idéheftet er at det skal være et arbeidsverktøy for deg som planlegger å starte opp grupper for søsken til

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Refleksjonsveiledning over praksisnære situasjoner. Skrevet av Melissa Dahl Pedersen og Sigrunn Hamnes Nilsen

Refleksjonsveiledning over praksisnære situasjoner. Skrevet av Melissa Dahl Pedersen og Sigrunn Hamnes Nilsen Refleksjonsveiledning over praksisnære situasjoner Skrevet av Melissa Dahl Pedersen og Sigrunn Hamnes Nilsen Marithaugen sykehjem 2 Velkommen til Marithaugen sykehjem 3 Innhold Planlegging - Hva er målet

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer