HELSEPEDAGOGISK- OPPLÆRING et tilbud til fagpersoner og brukerrepresentanter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSEPEDAGOGISK- OPPLÆRING 2013-2015. - et tilbud til fagpersoner og brukerrepresentanter"

Transkript

1 HELSEPEDAGOGISK- OPPLÆRING et tilbud til fagpersoner og brukerrepresentanter

2 INNLEDNING Behandling, informasjon og pasient- og pårørendeopplæring som helsevesenet tilbyr, har til hensikt å hjelpe mennesker til å mestre endringer de er påført som følge av sykdom og/eller funksjonshemming. Slike tjenester skal ha fokus på mestring og tilbys i alle faser av behandlingsforløpet. Det er en forutsetning at helsevesenet legger til rette for at pasienter og pårørende får innflytelse i utformingen av tjenestene de selv mottar. For at fagpersonell skal kunne utøve nevnte oppgaver på en god måte, tilbyr Lærings- og mestringssenteret v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering helsepedagogisk opplæring til fagpersonell. Vi tilbyr også informasjon og opplæring til brukerrepresentanter i Brukergruppen og brukerorganisasjoner som vi samarbeider med. Dette for å sikre at disse har tilstrekkelig kunnskap om vår virksomhet. Helsepedagogiske kurs i vår regi, tilbys på bestilling primært fra avdelinger i egen klinikk, men også andre interesserte kan ta kontakt. Alle kurskonsept skreddersys slik at tematikk og pedagogisk tilrettelegging er tilpasset den enkelte målgruppes ønsker og behov. Dette dokumentet gir en oversikt over type kurs og opplæringsaktiviteter som vi har kompetanse på, og som vi på forespørsel kan tilby. INNHOLD:... 3 NETTVERSGRUPPER SOM LMS KOORDINERER

3 LMS-INNLEGG PÅ NYTILSATTE KURS I KLINIKKEN På forespørsel fra avdelingene i klinikken kan LMS bidra med innlegg på nytilsattekurs for å gi en innføring i følgende tema: - Lærings- og mestringssenteret, hvem er de og hva gjør de? - Klinikkens ideologi relatert til lærings- og mestringsarbeid - Pasient og pårørendeopplæring hva og hvorfor? - Brukermedvirkning - hva og hvorfor? Nytilsatte på avdelinger v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering GRUNNKURS I HELSEPEDAGOGIKK LMS tilbyr grunnkurs i helsepedagogikk på bestilling fra klinikker/avdelinger på sykehus og kommune. Undervisningen skjer i små grupper og skreddersys for den enkelte klinikk/avdelings behov. Tidsbruken kan variere fra ½ dag til flere dager, avhengig av bestilling. Tematikken på et grunnkurs i helsepedagogikk varierer avhengig av deltagerne behov. Det vi imidlertid ser, er at de som deltar ønsker å få innsikt og kunnskap om: - Faktorer som må være til stede for at læring og mestring skjer - Lære å lede opplæring - Pedagogiske virkemidler en kan anvende i lærings- og mestringsarbeid - Faktorer som skaper gode relasjoner, god dialog og kommunikasjon I kurset legges det opp til aktiv deltagelse hvor læring skjer gjennom refleksjon og praktiske øvelser. Målet er at deltagerne, etter endt kurs, opplever å ha fått ny innsikt og kunnskap, og at de er i stand til å bruke nye pedagogiske verktøy i lærings- og mestringsarbeid. Målgruppen er fagpersonell i sykehus og kommuner som yter tjenester og service til pasienter og deres pårørende. 3

4 KURS: MÅLRETTET OG EFFEKTIV PLANLEGGING AV OPPLÆRING Dette er et kurs som tar for seg hvordan en planlegger opplæring og undervisning. Hensikten er å gi deltagerne kunnskap og trening i bruk av pedagogiske verktøy som anvendes i en planleggingsprosess. Tidsbruken kan variere fra ½ dag til flere dager, avhengig av bestilling. Det er lagt vekt på at verktøyene som anvendes stimulerer til målrettede og effektive planleggingsmøter, på samme tid som de sikrer brukermedvirkning og forankring. På kurset legges det opp til aktiv deltagelse hvor læring skjer gjennom refleksjon og praktiske øvelser. LMS tilbyr kurset på bestilling fra klinikker/avdelinger på sykehus og kommune. Undervisningen skjer i små grupper og skreddersys for den enkelte klinikk/avdelings behov. Målgruppen er fagpersoner som leder pasient- og pårørendeopplæring eller helsepedagogisk undervisning. KURS: EVALUERING AV PASIENT- OG PÅRØRENDEOPPLÆRING (2014) På dette kurset lærer fagpersonell hvilke metoder de kan anvende når de skal evaluere pasientog pårørendeopplæring hvordan de samler inn, registrerer og analyserer data. Kurset er todelt og tar for seg evidensbaserte evalueringsmetoder brukt for å måle effekt av opplæringstiltak. Videre gis opplæring i evalueringsmetoder som anvendes til underlag for utbedring av egen opplæringspraksis. Et viktig mål med dette kurset er også å sikre felles arbeidspraksis vedrørende bruk av evalueringsverktøy i Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Målgruppen for dette kurset er fagpersonell på avdelinger v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. 4

5 KURS: HVORDAN UTFORME GODE MÅL FOR REHABILITERINGEN? LMS tilbyr kurset på bestilling fra klinikker/avdelinger på sykehus og kommune. Undervisningen skjer i små grupper og skreddersys for den enkelte klinikk/avdelings behov. Tidsbruken kan variere avhengig av bestilling. Dette er ett kurs som tar for seg samhandling mellom fagpersoner, pasienter og pårørende i tverrfaglige møter. Fokus er rettet på den delen av møtet som omhandler å formulere pasientens mål for rehabiliteringen. Følgende tema berøres i kurset: - Makt, autoritet og påvirkningskraft - Hva er et godt mål og i hvilket forum skal målene settes? - Mål vs tiltak - Hvorfor er det viktig med gode mål? På kurset legges det opp til aktiv deltagelse hvor læring skjer gjennom refleksjon og praktiske øvelser. Målet er at deltagerne, etter endt kurs, opplever å ha fått ny innsikt, kompetanse og nye verktøy de kan bruke når de samhandler med pasient/pårørende for å utarbeide SMARTEmål. Målgruppen er fagpersoner som medvirker på tverrfaglige møter mellom fagpersoner, pasienter og pårørende. Kontaktpersoner: KURS: LEDELSE AV SAMTALEGRUPPER Dette er et kurs som forløpet over to dager og hvor hensikten er å øke teoretisk og praktisk kompetanse hos mennesker som vil sette i gang samtalegrupper for pasienter og pårørende på egen arbeidsplass. Følgende tema blir belyst: - Hvorfor samtalegruppe? - Gruppeprosesser og kommunikasjon - Ulike metoder som kan brukes inn i grupper - Leders rolle og ansvar i samtalegruppen - Praktiske øvelser På kurset legges det opp til aktiv deltagelse hvor læring skjer gjennom refleksjon og praktiske øvelser. I etterkant av kurset vil deltagere som ønsker det få mulighet til å delta i nettverksgruppe for ledere av samtalegrupper. LMS tilbyr kurset på bestilling fra klinikker/avdelinger på sykehus og kommune. Undervisningen skjer i små grupper og skreddersys for den enkelte klinikk/avdelings behov. Målgruppen er fagpersoner som leder og/eller medvirker (evt. ønsker å lede/medvirke) i samtalegrupper for pasienter og pårørende. May Bente Langseth v/lærings- og mestringssenteret. Tlf.: , mail: 5

6 GRUNNKURS: BRUKER MED VIRKNING Dette kurset har fokus på tematikk som omhandler hvordan fagpersonell skal bli gode tilretteleggere for brukermedvirkning på ulike nivå. Temaene som tas opp er: - Hva vi legger i begrepet brukermedvirkning og hvorfor dette er så viktig å ha fokus på - Hvordan St. Olavs Hospital HF tilrettelegger for brukermedvirkning på ulike nivå - Fagpersoners ansvar og oppgaver som tilrettelegger for brukermedvirkning - Brukerrepresentanter, Likemenn, pasienter og pårørendes ansvar og oppgaver som utøvere av brukermedvirkning - Moralske og etiske utfordringer relatert til å få til god brukermedvirkning - Faktorer som fremmer brukermedvirkning På kurset legges det opp til aktiv deltagelse hvor læring skjer gjennom refleksjon og praktiske øvelser. Målet er at deltagerne, etter endt kurs, vet hva intensjonen med brukermedvirkning er, og hvordan de kan legge til rette for brukermedvirkning på system-, tjeneste- og individnivå. LMS tilbyr kurset på bestilling fra klinikker/avdelinger på sykehus og kommune. Undervisningen skjer i små grupper og skreddersys for den enkelte klinikk/avdelings behov. Tidsbruken kan variere fra ½ dag til flere dager, avhengig av bestilling. Målgruppen er fagpersoner som arbeider i helsevesenet. KURS: OPPLÆRING I KLINIKKENS ORGANISERING OG VIRKE LMS koordinerer opplæring som Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering tilbyr brukerrepresentanter som medvirker i klinikkens Brukergruppe. Kurset er delt opp i ulike kurspakker: (1) LMS hvem er de og hva gjør de? (2) Avdeling for ervervet hjerneskade hvem er de og hva gjør de? (3) Avdeling Tverrfaglig poliklinikk, rygg-nakke-skulder hvem er de og hva gjør de? (4) Avdeling for ryggmargsskader hvem er de og hva gjør de? De ulike kurspakkene tilbys på bestilling fra klinikkens Brukergruppe. Brukerrepresentanter i Brukergruppen v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. 6

7 KURS: HVORDAN SPILLE HVERANDRE GODE? et kurs for ledere på sykehus og brukerrepresentanter i Brukerutvalg og Brukergrupper LMS tilbyr kurs for brukerrepresentanter og ledere på sykehuset som til daglig samhandler med hverandre på system- og tjenestenivå. Intensjonene med kurset er sammen å reflektere over hvilke spilleregler de ønsker å ha for samhandlingen seg i mellom, samt å trene seg på samhandling i situasjoner hvor partene ikke er enige. Primært er LMS ansvarlig for å tilby slike kurs til ledere og fagpersoner internt v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabiltering og til brukerrepresentanter de samhandler med. Det er imidlertid anledning også for andre å bestille slike kurs. INTRODUKSJONSKURS: MINDFULNESS-BASED STRESS REDUCTION (MBSR) 2 dagers Introduksjonskurs Mindfulness-based stress reduction er et kurs som forløper over to dager. På kurset får deltakerne utforske hva stress er, og får innføring i mindfulness praksis. Hensikten med mindfulness praksis er at deltagerne blir mer bevist på viktigheten av å være til stede i hverdagen. Eksempler på mindfulness praksis som vi vil prøve ut er: mindful sittende meditasjon, mindful-walk og kroppsgjennomgang og mindful yoga. Kursleder er Ulrich Schattel v/tverrfaglig poliklinikk, rygg-nakke-skulder. Fagpersoner ansatt v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Kontaktperson : May Bente Langseth v/lærings- og mestringssenteret. Tlf.: , mail: KURS: BRUK AV LØFT I PASIENT- OG PÅRØRENDEARBEID Et kurs som gir en praktisk innføring i samtalemetodikk kalt LØFT og som anvendes blant annet i konsultasjoner og i pasient- og pårørendeopplæring. LØFT bygger på prinsippet om å øke brukeres selvhjelpsferdigheter, og til å ta ansvar for egen læring og mestring. I etterkant av kurset vil det opprettes refleksjonsgruppe hvor fagpersonell møtes for å dele erfaringer vedrørende bruk av LØFT på vår arbeidsplass. Fagpersoner ansatt v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. 7

8 KURS: POSITIV PSYKOLOGI I LÆRINGS- OG MESTRINGSARBEID Positiv psykologi er et fagfelt som fokuserer på de positive ressursene mennesker bærer i seg, og sette mennesker i stand til aktivt å bruke disse ressurser i hverdagen. Pedagogiske verktøy som presenteres egner seg til bruk i lærings- og mestringsarbeid, og i arbeid for å fremme godt arbeidsmiljø. Dette kurset gir en introduksjon I fagfeltet positiv psykologi, samt en innføring i bruk av enkle verktøy og metoder. Undervisningen skjer i små grupper og skreddersys for den enkelte avdelings behov. Tidsbruken kan variere fra ½ dag til flere dager, avhengig av bestilling. I kurset legges det opp til aktiv deltagelse hvor læring skjer gjennom refleksjon og praktiske øvelser. Målet er at deltagerne, etter endt kurs, opplever å ha fått ny innsikt og kunnskap, og at de er i stand til å bruke nye pedagogiske verktøy i lærings- og mestringsarbeid. Målgruppen er fagpersoner ansatt v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering KURS: HJELP JEG HAR BLITT OPPLÆRINGSKOORDINATOR! Et halvdagskurs som har til hensikt å sette opplæringskoordinatorer i stand til å ivareta sine arbeidsoppgaver. Tema som vil berøres er: - Koordinering mellom avdeling og LMS. - Informasjon om pasient og pårørendeopplæring og tilrettelegging for brukermedvirkning. Opplæringskoordinatorer ansatt i avdelinger v/klinikk for fysikalsk medisin og habilitering. KURS: HVORDAN IVARETA FREMMEDKULTURELLE PÅ EN GOD MÅTE? Halvdags seminar hvor fokus er rettet mot hvordan klinikken skal tilrettelegge for brukermedvirkning, informasjon og opplæring. Intensjonen er å etablere god arbeidspraksis som sikrer at fremmedkulturelle ivaretas på en god måte. Fagpersoner ansatt på avdelinger v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Ingunn Haus v/ Lærings- og mestringssenteret. Tlf.: mail: 8

9 KURS: PRESENTASJONSTEKNIKK FOR NYBEGYNNERE Kurset er rettet mot mennesker som ønsker å medvirke i pasient- og pårørendeopplæring, men som er uttrygge i slike situasjoner. På kurset lærer en hvordan en på god måte kan forberede og gjennomføre en undervisningstime og/eller et foredrag. Deltagerne får mye praktiske øvelser, og tett individuell oppfølging både under og etter kurset. LMS tilbyr kurset på bestilling fra klinikker/avdelinger på sykehus og kommune. Undervisningen skjer i små grupper og skreddersys for den enkelte klinikk/avdelings behov. Tidsbruken kan variere fra ½ dag til flere dager, avhengig av bestilling. Målgruppen er fagpersoner som skal holde foredrag/innlegg på kurs/opplæring. Kontaktpersoner: KURS: POWER-POINT FOR NYBEGYNNERE Kurset skal gi en grunnleggende innføring i bruk av powerpoint som presentasjonsverktøy. Tema vil være enkle funksjoner i powerpoint og bruken av det i forelesning. Kurset går over 2x2 timer, med hjemmeoppgaver. Den enkelte kan gjerne ta med seg bærbar pc for å øve på under kurset. Fagpersoner ansatt v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Geir Arne Skogstad v/ Lærings- og mestringssenteret. Tlf.: , mail: KURS: POWER-POINT FOR VIDEREKOMNE Kurset vil ta for seg litt mer avanserte funksjoner i powerpoint, f.eks. inkludering av video, diagrammer, figurer etc. Kurset går over 2x2 timer, med hjemmeoppgaver. Den enkelte kan gjerne ta med seg bærbar pc for å øve på under kurset. Målgruppen er fagpersoner ansatt v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Geir Arne Skogstad v/ Lærings- og mestringssenteret. Tlf.: , mail: 9

10 NETTVERSGRUPPER SOM LMS KOORDINERER BRUKERGRUPPEN Ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering er det opprettet en Brukergruppe. Gruppen har et rådgivende mandat inn mot Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, og skal ivareta brukerperspektivet i saker som har betydning for våre pasienter og pårørende. Gruppen har møte en gang i måneden. Kontaktpersoner: Leder i Brukergruppen: Roy Staven. Tlf.: , mail: Koordinator mellom Brukergruppe og klinikk: Geir Arne Skogstad v/ Lærings- og mestringssenteret. Tlf.: , mail: DIALOGMØTER MELLOM BRUKERGRUPPEN OG KLINIKKLEDELSEN To ganger i året arrangeres dialogmøter mellom Brukergruppen og klinikkledelsen v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Møtene har til hensikt å fremme samhandling om saker som har betydning for våre pasienter og pårørende. Koordinator mellom brukergruppe og klinikkledelsen: Geir Arne Skogstad v/ Lærings- og mestringssenteret. Tlf.: , mail: DIALOGMØTE MELLOM LMS OG BRUKERORGANISASJONER En gang pr. år inviteres brukerorganisasjoner som samhandler med Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering til et dialogmøte. Brukerorganisasjonene som deltar er representert ved: Afasiforeningen, Personskadeforbundet LTN, Landsforeningen for slagrammede (LFS), MS foreningen og Landsforeningen for ryggmargsskader (LARS) og Søvnforeningen. Kontaktpersoner: Avdeling for ervervet hjerneskade, Fysmed. Lian: Ingunn Haus v/lærings- og mestringssenteret. Tlf.: , mail: Avdeling for ryggmargsskader: Geir Arne Skogstad v/ Lærings- og mestringssenteret. Tlf.: , mail: 10

11 NETTVERSGRUPPER SOM LMS KOORDINERER NETTVERK FOR OPPLÆRINGSKOORDINATORER Klinikken har opprettet avdelingsvise nettverksgrupper hvor opplæringskoordinatorene møtes. Dette er en arena hvor de koordinerer sin virksomhet opp mot LMS, mottar helsepedagogisk opplæring, samt har erfaringsutveksling knyttet til det å ivareta oppgaven som opplæringskoordinator. Kontaktpersoner: Avdeling for ervervet hjerneskade, Fysmed Lian: Ingunn Haus v/lærings- og mestringssenteret Tlf: mail: NETTVERK FOR BARNEANSVARLIGE I KLINIKKEN Klinikken har opprettet barneansvarlige ved hver avdeling. Disse møtes to ganger i året hvor de koordinerer sin virksomhet, samt har erfaringsutveksling knyttet til det å ivareta oppgaven som barneansvarlig. Kontaktpersoner: May Bente Langseth v/lærings- og mestringssenteret. Tlf.: , mail: NETTVERK FOR LEDERE AV SAMTALEGRUPPER Ved avdeling for ervervet hjerneskade er det opprettet en nettverksgruppe for fagpersoner som leder samtalegrupper for pasienter og pårørende. Dette er en arena hvor ledere gjennom å dele sine erfaringer søker å øke egen gruppelederkompetanse. Gruppen møtes fire ganger i året. May Bente Langseth v/lærings- og mestringssenteret. Tlf.: , mail: NETTVERK FOR ANSATTE SOM PRAKTISERER MINDFULNESS Det opprettet en nettverksgruppe for fagpersoner som ønsker å bidra til implementering av mindfulnesspraksis i vår klinikk. Kriteriet for å delta i gruppen er at man utøver egenpraksis i mindfulness, og at man ønsker å innføre enkle mindfulnessøvelser i lærings- og mestringsarbeid. Nettverket er ment som arena for utprøving av nye verktøy og for erfaringsdeling på fagfeltet mindfulness. May Bente Langseth v/lærings- og mestringssenteret. Tlf.: , mail: 11

12 NETTVERSGRUPPER SOM LMS KOORDINERER NETTVERKSGRUPPE FREMMEDKULTURELLE Ved vår klinikk er det opprettet en nettverksgruppe for fagpersoner som ønsker å bidra i arbeidet med å utvikle og implementere god praksis for hvordan vi i rehabilitering skal sikre god ivaretakelse av fremmedkulturelle pasienter og deres pårørende. Nettverket skal bidra til erfaringsdeling og utviklingsarbeid med tanke på utbedring av egen arbeidspraksis på fagfeltet fremmedkulturelle. Ingunn Haus v/lærings- og mestringssenteret Tlf: mail: NETTVERKSGRUPPE POSITIV PSYKOLOGI Ved vår klinikk er det opprettet en nettverksgruppe for fagpersoner som sitter i ressursgruppen for prosjektet Positiv psykologi. Intensjonen er å utveksle kunnskap, å være en treningsarena for utprøving av nye verktøy/metoder, og være en utviklingsarena med tanke på utbedring av egen arbeidspraksis ved Anne Katrine Eikill v/lærings- og mestringssenteret. NETTVERKSGRUPPE BRUKERMEDVIRKNING Ved avdeling for ervervet hjerneskade er det opprettet en nettverksgruppe for fagpersoner som sitter i ressursgruppen for prosjektet Bruker-med-virkning. Intensjonen er både å utveksle kunnskap og erfaringer, samt å videreutvikle måten vi legger til rette for brukermedvirkning på i vår klinikk. Anne Katrine Eikill v/lærings- og mestringssenteret. 12

13 ANSATTE V/LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Anne Katrine Eikill Tlf: Avdelingssjef E-post: May Bente Langseth Nestleder Tlf: E-post: Ingunn Haus Psykiatrisk sykepleier Geir Arne Skogstad Mestringsveileder Tlf: E-post: Tlf: E-post : Åpningstider: Kl: 09:00-15:00, mandag til torsdag Adresse: Vådanveien 39, 7024 Trondheim Se også på vår internettside: 13

PASIENTER OG PÅRØRENDE 2014

PASIENTER OG PÅRØRENDE 2014 HF Vådanveien 39, 7024 Trondheim TILBUD OG KURS TIL PASIENTER OG PÅRØRENDE 2014 i samarbeid med Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Avdeling for Ervervet hjerneskade tilbyr opplæring til

Detaljer

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering MØTE I BRUKERGRUPPE v/ Sted: Avdeling for ervervet hjerneskader Fysmed. Lian () Rom: Kursrommet i 1. etg. Tidspunkt: 08. februar, 2011, kl. 11:00 15:30 Referent: Neste møte i BG: Anne Katrine Koordinator

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, ÅRSRAPPORT, 2010. Versjon: 1.0

Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, ÅRSRAPPORT, 2010. Versjon: 1.0 Versjon: 1.0 ÅRSRAPPORT, 2010 Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Godkjent: Brukegruppen Dato: 22. mars, 2011 Godkjent: Klinikksjef Gisle Meyer Dato: Sammendrag

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs.

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Kursoversikt 2015 Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Denne katalogen er under stadig utvikling, det anbefales derfor å gå inn på

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Sted: Avdeling for Ervervet hjerneskade Rom: Kursrom

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Sted: Avdeling for Ervervet hjerneskade Rom: Kursrom MØTE I BRUKERGRUPPE v/ Sted: Avdeling for Ervervet hjerneskade Rom: Kursrom Tidspunkt: 20.06.12 Referent: Neste møte i BG: Geir Arne Skogstad Koordinator for 11. september 2012, kl. 11:00 15:30, ved Fys.med.

Detaljer

Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF Nasjonal helse- og omsorgsplan Fremtidens helsetjeneste - trygghet for alle

Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF Nasjonal helse- og omsorgsplan Fremtidens helsetjeneste - trygghet for alle Sunnaas sykehus HF Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF Nasjonal helse- og omsorgsplan Fremtidens helsetjeneste - trygghet for alle 05.01.2011 Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010,, HiAk Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp Ca 70 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp - Derav

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Plan for koordinering av tjenester Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Tromsø kommune januar 2008 1 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLGRUPPE

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Tverretatlige ressursgrupper suksessfaktor i et tidlig intervensjonsprosjekt 113

Tverretatlige ressursgrupper suksessfaktor i et tidlig intervensjonsprosjekt 113 Tverretatlige ressursgrupper suksessfaktor i et tidlig intervensjonsprosjekt 113 Rusfag nr. 1 2011 Av: Titti Huseby, KoRus Sør Hvordan bidra til at det kommunale hjelpeapparatet står bedre rustet til å

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker!

Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker! Brukerråd, hva da? Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker! Som innbyggere i Trondheim mottar vi alle tjenester fra kommunen. Tjenestene varierer med de ulike fasene i livet.

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Bedriftsinterne kurs

Bedriftsinterne kurs LABYRINT CONSULTING Bedriftsinterne kurs Konflikthåndtering og megling Dokumentet gir en generell oversikt over Labyrint Consultings kompetanse og tjenester innen konflikthåndtering og megling. Innholdsfortegnelse

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer