Strategi for brukermedvirkning Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for brukermedvirkning 2013-2018. Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid"

Transkript

1 Strategi for brukermedvirkning Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid

2 Oslo universitetssykehus tar brukermedvirkning på alvor Brukermedvirkning er både en strategi og et virkemiddel for å oppnå god kvalitet i helsetjenesten. Det ligger klare føringer i lovverk og styrende dokumenter for brukermedvirkning, både i individuell behandling og på organisatorisk nivå (1,2,3,4,). Brukermedvirkning er ikke en innarbeidet rutine ved sykehuset verken på organisatorisk nivå eller i pasientbehandlingen, noe som bekreftes i pasientundersøkelser og klagesaker(5). Befolkningsvekst i sykehusets opptaksområder, endringer i alderssammensetning og livsstil, sammensatte helseutfordringer, og utfordringer knyttet til komplisert diagnostikk og behandling, språklige og kulturelle forhold gir særlige utfordringer i forhold til medvirkning. Det skal legges til rette for brukermedvirkning også til pasienter med nedsatt mulighet for å medvirke. Sykehuset har et spesielt ansvar for å sikre ivaretakelse av medvirkning også når brukeren vil noe annet enn det helsepersonell mener er faglig forsvarlig. Økende bevissthet om rettigheter og muligheter hos brukere fører til en ny fordeling av roller, makt og ansvar mellom brukere og helsevesenet. Målet om å oppnå gode og helhetlige pasientforløp med utgangspunkt i pasientenes behov gir utfordringer når det gjelder samhandling på tvers av tjeneste- og organisatorisk nivå. Det store volumet av pasienter som behandles på mange forskjellige steder skaper utfordringer i å få til gode samhandlingsarenaer mellom pasienter, pårørende og helsepersonell. Brukermedvirkning hever kvaliteten Medvirkning fra pasienter, pårørende og deres organisasjoner er av stor betydning for at diagnostikk, behandling, forebygging, rehabilitering og pasient- og pårørendeopplæring skal lykkes. Pasienter og pårørendes gode og dårlige erfaringer skal brukes systematisk i kvalitetsforbedringsarbeid, forskning og utvikling. Brukermedvirkning er kunnskaps- og beslutningsdeling Brukermedvirkning er et samvirke mellom kunnskaps- og beslutningsdeling hvor tyngdepunktet i medvirkningen noen ganger ligger i kunnskapsdeling, og andre ganger i beslutningsdeling. Egenmestring, mestringstro og kontroll over eget liv er grunnleggende i alt helsefremmende arbeid. Helsepersonell og brukere er eksperter på hver sine felt og idealet er å oppnå likeverdighet og likestilling av kunnskap(6). Brukermedvirkning en arbeidsform Helse- og omsorgsdepartementet har fastslått at helseforetakene skal ha brukermedvirkning som arbeidsform både på individnivå, tjenestenivå og systemnivå. Dette samarbeidet organiseres blant annet gjennom brukerutvalg, brukerråd, og i møte mellom den enkelte pasient og helsepersonell. Brukermedvirkning skal gi helsepersonell, styret og administrasjoner, det nødvendige korrektiv for å orientere sykehusets virksomhet mot pasientens beste. Det forventes at helsepersonell setter seg inn brukermedvirkningens grunnlag, anerkjenner brukerperspektivets viktighet og legger til rette for å benytte brukernes omstillingskraft og kompetanse. Det er vanskelig å sette pasienten i fokus når man har satt seg selv der (Per Fuggeli) Vedtatt 17. desember

3 Visjon Brukermedvirkning skal høyne kvaliteten i behandlingen, og gi pasienten økt trygghet og kontroll over egen situasjon og eget liv Verdigrunnlag De tre nasjonale verdiene for helsetjenesten kvalitet, trygghet og respekt utgjør kjernen i Oslo universitetssykehus verdigrunnlag. Oslo universitetssykehus kultur skal være åpen, lærende og helhetstenkende. I denne strategien omsettes disse verdiene til: Respekt: All behandling tar utgangspunkt i den enkelte pasient og dennes behov. Den enkeltes integritet og egenverd skal respekteres, og pasientene har rett til å medvirke og til å avstå fra dette. Trygghet: Alle relasjoner mellom pasienter, deres pårørende og helsepersonell skal preges av åpenhet og gjensidighet slik at det gis rom for medvirkning. Kvalitet: Helsepersonell og brukere skal møtes som likeverdige parter. Det innebærer å bringe fagpersoners kunnskap og pasientenes erfaringskunnskap sammen for å høyne kvaliteten i behandlingen. Mål Modell kunnskapsbasert praksis (7) 1 Pasient- og brukermedvirkning er integrert i alle sykehusets hovedoppgaver: pasientbehandling, utdanning, forskning og utvikling, og pasient- og pårørendeopplæring 2 Pasienter medvirker i behandlingen og har innflytelse der de ønsker det 3 Pasienter har tilstrekkelig kompetanse til å medvirke i behandlingen, til å ta egne valg og til å mestre sykdom og helse Definisjon av brukermedvirkning: Med brukermedvirkning menes at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud Vedtatt 17. desember

4 Strategiske valg Pasientenes behov skal være i fokus i all vår virksomhet, og brukermedvirkningen skal gjenspeiles i sykehusets fire hovedoppgaver; pasientbehandling, utdanning, forskning og utvikling, og pasient- og pårørendeopplæring: Brukermedvirkning i pasientbehandling Pasienter skal få tilstrekkelig og forståelig informasjon og kunnskap om diagnostikk, behandling, behandlingsvalg, muligheter for rehabilitering og konsekvenser av dette, slik at de kan delta i beslutningsprosesser eller avstå fra dette. Pasienter skal gis tilstrekkelig tid til å gjøre sine valg og ha mulighet til å trekke pårørende inn i beslutningsprosessen. Pårørende skal gis plass i beslutningsprosessen, når det er relevant, og gjøres kjent med sine rettigheter. Sykehuset skal være i stand til å identifisere og imøtekomme enkeltpersoners og gruppers behov for hjelp uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sykehuset skal bidra til at alle pasienter inkluderes i medvirkningsprosessen. Helsepersonell skal bidra til å gjøre pasientene kompetente til å medvirke. Pasienter og deres pårørende skal gjøres kjent med sin rett til medvirkning. Informasjonen skal gis gjennom hele pasientforløpet, og den skal gis i en helhetlig og koordinert sammenheng. Brukermedvirkning skal integreres i alle pasientforløp. Sykehuset skal systematisk legge til rette for tilbakemeldinger fra pasienter, brukere og pårørende slik at tilbudet i sykehuset blir tilpasset deres behov. Det skal benyttes verktøy og metoder som fremmer brukermedvirkning. Sykehuset skal legge til rette for permanent og kvalifisert brukermedvirkning som organiseres slik at brukerne gis innflytelse. Det er et mål å etablere flere brukerstyrte tiltak. Sykehusets tilbud og informasjon skal være tilgjengelig for alle uavhengig av språk, diagnose eller funksjonsnedsettelse. Den vet best hvor skoen trykker som har den på (Plutarchos e.kr.) Vedtatt 17. desember

5 Brukermedvirkning i utdanning av helsepersonell Sykehuset skal systematisk benytte seg av pasienters og pårørendes kunnskap og erfaringer i utdanning av eget helsepersonell. Det skal tilbys internopplæring i pasient- og pårørendeopplæring for helsepersonell og brukere ved sykehuset. Ansatte skal tilbys kompetanseheving innen kommunikasjon og brukermedvirkning i individuell behandling, og i organisatorisk sammenheng for å sikre lik praksis i hele sykehuset. Helsepersonell skal læres opp i metoder som styrker deltagelse og medvirkning innefor alle utdanningsløp ved sykehuset. Sykehuset skal være pådriver overfor høgskoler og universitet for at brukermedvirkningens filosofi og metodikk inkluderes i utdanningsprogrammet. Brukermedvirkning i forskning og utvikling Brukere skal gis mulighet til å bidra med sin brukerkunnskap inn i forskningsprosesser der det er relevant. Sykehuset skal være pådrivere for at det utvikles, formidles og implementeres relevant forskning knyttet til effekten av medvirkning fra pasienter og brukere. Sykehuset skal stimulere til og delta i studier om pasient- og brukermedvirkning. Pasienter og pårørendes gode og dårlige erfaringer skal brukes systematisk i kvalitetsforbedringsarbeid, forskning og innovasjon. Sykehuset skal være et foregangssykehus ved å utvikle og ta i bruk nye metoder for brukermedvirkning, samt informasjonskilder for pasientinformasjon og kommunikasjon og læring. Brukermedvirkning skal være et innovasjonsområde innen E-helse, og sosiale medier. Brukermedvirkning skal inkluderes i sykehusets arbeid med å utvikle kvalitetsindikatorer og rapportering i helsetjenesten. Brukermedvirkning skal standardiseres gjennom prosedyrer for å sikre lik praksis for hele sykehuset. Vedtatt 17. desember

6 Brukermedvirkning i pasient og pårørendeopplæring Pasient- og pårørendeopplæring skal prioriteres slik at pasienter og pårørende gis nødvendige kunnskaper og ferdigheter i å medvirke i egen behandling og til å mestre eget liv og helse. Brukernes kunnskaper og erfaringer skal benyttes i planlegging, gjennomføring og evaluering av informasjons- og opplæringstilbud. Det skal tilstrebes at opplæringen som gis er tilpasset brukernes kulturelle, funksjonelle, sosiale og økonomiske forutsetninger. Brukermedvirkere skal tilbys et kompetansehevingsprogram i hvordan være gode brukermedvirkere hvor noe av undervisningen er sammen med helsepersonell. Sykehuset skal sørge for møteplasser for erfaringsutveksling mellom helsepersonell og brukere av helsetjenester for å øke helsepersonells åpenhet for pasienters og brukeres særegne kompetanse. Sykehuset skal styrke samarbeidet med frivillige og øke bruken av likemannsarbeid. Sykehuset ønsker aktivt å bruke pasienter, brukere, likemenn og pårørende i utviklingen av tilbud innen pasient- og pårørendeopplæring. Et likeverdig samarbeid forutsetter at brukerens hverdagskunnskap aksepteres på samme linje som fagpersonells profesjonskunnskap Vedtatt 17. desember

7 Definisjoner Pasient: En person som henvender seg til helse- og omsorgstjenesten med anmodning om helsehjelp, eller som helse- og omsorgstjenesten gir eller tilbyr helsehjelp i det enkelte tilfelle. Pårørende: Den pasienten oppgir som pårørende eller nærmeste pårørende. Dersom pasienten er ute av stand til å oppgi pårørende, skal nærmeste pårørende være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten. Bruker: En person som anmoder om eller mottar tjenester omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven som ikke er helsehjelp. Helsehjelp: Handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som er utført av helsepersonell (2). Referanser 1. LOV : Lov om helseforetak 2. LOV nr 63: Lov om pasient- og brukerrettigheter 3. St.meld. nr , Samhandlingsreformen 4. Prinsipp for brukermedvirkning, Helse Sør-Øst, Pasienters erfaringer med norske sykehus i Institusjonsvise resultater (PasOPP-rapport nr ) 6. Strøm A. og Fagermoen M.S.(2011). Brukermedvirkning som tjenesteytelse - brukerrepresentanter som samarbeidspartnere. I: Lerdal, A. og Fagermoen, M.S (red), Læring og mestring i et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning. (s63-81). Oslo: Gyldendal Akademisk 7. Modell kunnskapsbasert praksis, Vedtatt 17. desember

8 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Besøksadresse: Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Bygg 1, 2.etasje, 0407 Oslo Postadresse: Oslo universitetssykehus HF Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring/brukerutvalget Bygg 1, Ullevål Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Hjemmeside: Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus. Post til foretaksledelsen: Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo. Sentralbord: Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst RHF Vedtatt 17. desember

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Hamar, 22.11 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse neste steg...

Detaljer

Veileder i brukermedvirkning

Veileder i brukermedvirkning Veileder i brukermedvirkning med kreftrammede og pårørende i fokus Utgitt i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasient- og likepersonsorganisasjonene Innhold 4 Hva er brukermedvirkning? 16 Råd og tips

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Vedtatt i styret i Helse Sør Øst 16.02.12 1. Bakgrunn og formål Alle medarbeidere i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd

Detaljer

Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til strategi og handlingsplan. Rapport fra arbeidsgruppe

Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til strategi og handlingsplan. Rapport fra arbeidsgruppe Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til strategi og handlingsplan Rapport fra arbeidsgruppe Februar 2013 1 1. Sammendrag En arbeidsgruppen med representanter fra helseforetakene leverer

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Høringsforslag juni 2014 Nettbasert veileder: Veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering,

Detaljer

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE.

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE. Arkivsak-dok. 12/01323-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Livsløpskomite Kommunestyret Møtedato SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF (Ferdigstilles med bilde etter styrebehandling) Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF 1. Sammen med utdanningsinstitusjonene utdanner vi morgendagens helsearbeidere Oslo universitetssykehus

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Utforming av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst frem mot 2020 - innspill

Utforming av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst frem mot 2020 - innspill Utforming av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst frem mot 2020 - innspill 20 Innspill fra brukerutvalg og brukerorganisasjoner Det er mottatt innspill fra følgende brukersammenslutninger og organisasjoner:

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer

St. Olavs Hospitals strategi for samhandling med kommunehelsetjenesten

St. Olavs Hospitals strategi for samhandling med kommunehelsetjenesten St. Olavs Hospitals strategi for samhandling med kommunehelsetjenesten Visjon for samhandling St. Olavs Hospital er landets beste helseforetak på samhandling med kommunene. 1. Innledning Det er en allmen

Detaljer

Helsepedagogikk i våre helseforetak

Helsepedagogikk i våre helseforetak Helsepedagogikk i våre helseforetak Rapport Helsepedagogikk 2014/06 Regionalt nettverkskompetansesenter for læring og mestring, Helse Sør-Øst. Sammendrag Rapporten Helsepedagogikk i våre helseforetak

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

Områdeplan habilitering av barn og voksne og rehabilitering av barn

Områdeplan habilitering av barn og voksne og rehabilitering av barn Områdeplan habilitering av barn og voksne og rehabilitering av barn i Vestre Viken helseområde 2012-2022 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn og overordnede føringer.... 5 2.1 Mandat for Områdeplan habilitering

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse MER ENN BARE ORD? brukerrepresentant brukererfaring brukeransettelse brukermedvirkning brukerperspektiv bruker brukerkunnskap selvhjelp Ord

Detaljer

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3 Veileder IS-2076 Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten Forord Psykisk helsearbeid og rusarbeid er viktige

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer