OMSTILLING VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune."

Transkript

1 OMSTILLING VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV

2 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 5 Interessenter - involvering og dialog... 5 Oppsummering anbefalinger... 6 Dagens situasjon... 8 Anbefalinger... 9 Bidrag til måloppnåelse...31 Avklaringer...31 Konsekvenser av anbefalingene...32 Kvalitet i tjenestene...32 Konsekvenser for prosjektområdet...32 Konsekvenser for andre prosjektområder / enheter / tjenester...33 Effekt av anbefalingene i Effekt av anbefalingene i Konkretisering av tiltak med økonomisk effekt...34 Risiko...34

3 3 Hvorfor Omstilling 2012? Vi skal utvikle en fremtidsrettet og effektiv organisasjon med tydelig avklart kvalitetsnivå på tjenestene Vi skal ha innbyggervekst for å bedre kommunens alderssammensetning, skaffe nødvendig kompetanse og arbeidskraft og øke kommunens inntekter Vi skal sørge for optimalt læringsutbytte hver dag. Vi skal sørge for å gi våre barn og unge nødvendig kompetanse og motivasjon til å gjennomføre hele opplæringsløpet (fra 0 år) Vi skal bidra til at brukerne er aktive deltakere i alle livsfaser, ved å etablere helseog omsorgstjenester som hindrer og utsetter hjelpebehov Vi skal utvikle Kongsvinger kommune til en helsefremmende organisasjon som utvikler potensialet hos alle medarbeidere Vi skal redusere kommunens driftsutgifter med ca 35 millioner, slik at vi får en sunn økonomi med nødvendig handlingsrom Mål for prosjektområdet Prosjektet skal innen avklare hvordan NAV kan bidra til å skape en fremtidsrettet og effektiv organisasjon med tydelig avklart kvalitetsnivå på tjenestene innenfor en ramme med redusert driftsnivå på 1 mill. Mandat for delprosjektet a. Effektiv drift og samarbeid avklaring av kvalitetsnivå i oppfølgingsarbeidet generelt og tjenesteområdene økonomirådgivning og forvaltning/gjeld b. Fokus på arbeid først og rett ytelse til rett tid, fra mottak til oppfølging og avklaring c. Avklare oppfølgingsmetodikk i teamene, fra mottaksteam til oppfølgingsteam og kartlegge alle relevante forhold, herunder arbeid og/eller aktivitetskrav, bolig, økonomi, familiesituasjon

4 4 d. Implementering av «godt nok» på alle relevante tjenesteområder e. Etablere og videreutvikle kommunale tiltaksplasser/arbeidstreningsplasser for sosialhjelpsmottakere f. Særlige områder som må vektlegges i arbeidet med å definere kvalitetsnivå er kvalifiseringsprogrammet, ungdomssatsningen og leveranser ift økonomi og gjeldsrådgivningstjenestene til brukerne g. Enheten skal i sitt arbeid ta hensyn til at de økonomiske rammene kan bli redusert og beskrive hvilke grep som bør gjennomføres hvis rammene reduseres med 1 mill kr. Sammenheng mellom delprosjekt NAV, andre delprosjekter og øvrig utviklingsarbeid i NAV NAV Kongsvinger er et partnerskap mellom staten og Kongsvinger kommune. NAVkontoret ble etablert i november 2009 og har i perioden etter dette gjennomgått løpende organisasjonstilpasninger med sikte på stadig utvikling av våre tjenester til brukerne innenfor mest mulig kostnadseffektive rammer. Det pågår fortsatt utviklingsarbeid i NAV, både initiert fra sentralt hold/arbeids- og velferdsdirektoratet og lokalt. Det er derfor nødvendig å sette omstillingsarbeidet i kommunen for NAV sin del inn i en helhetlig sammenheng som blir riktig for NAV Kongsvinger sin totale leveranse overfor brukerne. Eksempler på statlig initiert utviklingsarbeid som er/vil bli igangsatt er innføring av kvalitetsstandard på statlige resultatområder(beskrivelse av «godt nok») og innføring av endringer i arbeidsmetodikk «arbeidsrettet brukeroppfølging». Flere av punktene i mandatet angir behovet for å innføre tilsvarende kvalitetsstandard(«godt nok») også på kommunale områder slik at helheten i NAV-kontoret blir ivaretatt. Dette er helt i samsvar med omstillingsprosjektets overordnede mål bidra til en effektiv og fremtidsrettet organisasjon med tydelig kvalitetsnivå på tjenestene.

5 5 NAV er involvert i flere delprosjekter/arbeidsgrupper som del av omstillingsprosjektet i kommunen. Dette er BOSOS og ulike arbeidsgrupper ifm dette, rusarbeidet og samhandling på tvers. Dette er områder hvor det både er forventinger til NAV og hvor NAV har et definert ansvar. Det er dermed nødvendig at det arbeidet som foregår i nevnte delprosjekter er tilfredsstillende forankret i NAV. Dette er et ansvar som ligger til de ulike delprosjektledere. Prosjektgruppe Delprosjektleder Prosjektmedlem Prosjektmedlem Prosjektmedlem Prosjektmedlem Prosjektmedlem Tom Østhagen Hilde Duelien(tillitsvalgt) Lise Gotteberg Bjørn Johansen Wenche Åslie Torill Melgård(brukerrepresentant) med ledsager Walentina (Kongspuddel) Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk Prosjektgruppa har hatt faste møter hver 14. dag. Prosjektmedlemmene har i mellomperiodene arbeidet med leveranser innen sine særskilte kompetanseområder. Arbeidet har vært fulgt opp gjennom ledergruppa i NAV og i dialog med tillitsvalgte og verneombud. Brukerutvalget har videre blitt involvert gjennom sitt møte i august. Arbeidet er koordinert med NAV sine representanter i de øvrige delprosjekter. Interessenter - involvering og dialog

6 6 Delprosjektets interessenter Dialog / involvering i prosjektperioden Informasjon i prosjektperioden Ledergruppa NAV Ledermøter annenhver tirsdag hvor delprosjektet og øvrige delprosjekt vi er med i har vært tema Ansatte NAV Tema og diskusjoner i kontormøte med alle ansatte Fortløpende informasjon på ukentlige mandagsmøter for hele kontoret Kontaktutvalg NAV Tillitsvalgte har deltatt med representant i delprosjektgruppa og gjennom ordinære møter i utvalget EnhetsAMU Delprosjektrapporten behandles i enhetsamu i oktober Brukerrådet Delprosjektets arbeid var hovedtema i møte med brukerrådet 23.8 Oppsummering anbefalinger Delprosjektet legger vekt på de overordnede mål for omstillingsarbeidet og mandatets ulike punkter. Samlet sett handler dette om å definere riktig kvalitet i arbeidet og

7 7 brukeroppfølgingen i NAV og dernest å beskrive hvordan enheten skal bidra til å redusere utgiftene med 1 mill. Delprosjektet anbefaler ut fra dette at: Det innføres kvalitetsstandarder beskrivelser av «godt nok» på områdene kvalifiseringsprogrammet, frivillig forvaltning/ordningskonto, gjeldsrådgivning, økonomisk sosialhjelp og innenfor boligsosialt arbeid og miljøarbeidertjenester. Arbeidet innføres etter samme mal som for det allerede igangsatte arbeidet på statlige ansvarsområder. Kvalifiseringsprogrammet styrkes slik at gjennomsnittlig 40 brukere er inne i programmet i snitt hver måned. Dette medfører behov for tilførsel av midler kr i budsjettet for 2013 og forutsetter at kommunens tilføres tilsvarende statlig rammetilskudd til programmet som i 2012, dvs anslagsvis 5,8 mill. Effekten av programmet for 2013 som forutsettes innspart ved reduserte sosialhjelpsutbetalinger beregnes til netto ,-, dvs en forventet brutto innsparing på sosialbudsjettet med 1 mill i løpet av Antallet brukere med frivillig forvaltning økes tilsvarende en dobling av dagens antall brukere med slik ordning. Dette betyr å øke antallet fra 25 brukere i dag til 50 brukere i snitt hver måned i Dette gir behov for å styrke ressursbruken i dette arbeidet tilsvarende anslagsvis 0,5 årsverk. Den økte ressursbruken forutsettes hentet ut gjennom effektivisering innenfor dagens rammer. Beregnet effekt av tiltaket er en netto besparelse på anslagsvis kr ,- for Arbeidet med gjeldsrådgivning styrkes ved økt ressursbruk og flere brukere som gis tilbud om gjeldsrådgivning. Vi anslår behovet til å kunne utgjøre brukere hvert år som vi i dag ikke har kapasitet til å kunne følge opp med gjeldsrådgivertjenester. Vi vil derfor styrke denne tjenesten og øke kompetansen innen økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning spesielt. Vi legger opp til at dette kan gjøres innenfor dagens rammer i NAV-kontoret.

8 8 Kommunen oppretter 20 arbeidstreningsplasser på permanent basis i kommunale enheter. Det vises her til arbeidet i prosjekt «Motstrøms» som pågår. Dette er viktig for å øke jobbtilknytningen og grunnlaget for sosialhjelpsmottakerne til å komme videre i retning av ordinært arbeid. Kommunen bør prioritere denne tiltaksgruppen fremfor andre tiltaksdeltakere i kommunale enheter fordi dette har direkte innvirkning på kommunens egne budsjetter/sosialhjelpsutgifter. Det beregnes effekt av arbeidet med BOSO, herunder oppretting av boligsosialt team i NAV ved reduserte utgifter til tomme boliger og skade på boliger som NAV i dag betaler for. Det antas at effekten av et bedre boligsosialt arbeid kan gi reduserte utgifter på anslagsvis ,- i Kompetansen om økonomisk forvaltning og økonomiveiledning generelt bør styrkes i alle kommunale enheter som har direkte brukerkontakt. Kommunen bør også vurdere å legge ansvar for ordningskonto/frivillig forvaltning av brukeres økonomi til andre enheter i tillegg til NAV, f. eks innenfor rus- og psykiatritjenestene. Langtidssosialhjelpsmottakere med særlig sammensatte problemer må avklares. Dette utgjør et mindre antall brukere som har store utfordringer ift å mestre de tilbud og muligheter som i dag eksisterer. Vi vil derfor sette inn tiltak i samarbeid med spesialisttjenester for å avklare denne gruppen og således få også disse brukerne ut av sosialhjelp Dagens situasjon Dagens NAV-enhet i Kongsvinger leverer jevnt over gode tjenester og har svært gode resultater med tanke på å få flere i arbeid og aktivitet og færre på passiv stønad. Særlig viktige områder i denne forbindelse er kvalifiseringsprogrammet og økonomitjenestene overfor brukerne i tillegg til det ordinære brukerrettede arbeidet for å få flest mulig i arbeid. En av utfordringene er likevel å sikre riktig og lik kvalitet på de tjenestene som leveres. Dette arbeidet er startet gjennom endringer i metodikk i regi av arbeids- og

9 9 velferdsdirektoratet og vi ønsker lokalt og videreføre dette arbeidet også på kommunale områder slik at tjenestene oppleves mer enhetlig for bruker. Vi ser også at det er for lav kapasitet ift behovet når det gjelder økonomirådgivertjenestene. Det er et økende behov i befolkningen for bistand til å håndtere sin private økonomi. Her er det forebyggende arbeidet svært viktig for å unngå at flere havner i økonomiske vanskeligheter. Anbefalinger Nedenfor følger utredning og anbefalinger knyttet til de ulike punktene i mandatet. a. effektiv drift og samarbeid avklaring av kvalitetsnivå i oppfølgingsarbeidet generelt og tjenesteområdene økonomirådgivning og forvaltning/gjeld Økonomisk rådgivning Den generelle veiledningsplikten for NAV fremgår av Lov om sosiale tjenester i NAV 17. Plikten til å gi opplysning, råd og veiledning har nær sammenheng med lovens formål. NAV skal vurdere hvilke råd og veiledningsbehov den enkelte har og tilpasse tjenesten ut fra dette. Hjelp til selvhjelp er et grunnleggende prinsipp for tjenestens innhold. Dette prinsippet gjør seg også gjeldende i fht. økonomisk råd og veiledning, da økonomiske vanskeligheter kan være en del av et større sakskompleks, og det er derfor viktig at økonomisk veiledning integreres med NAV s øvrige oppgaver. Når NAV skal avklare brukerens behov for økonomisk råd og veiledning, er det nødvendig å kartlegge vedkommendes faktiske inntekter, utgifter, formue og gjeld. Veiledningen kan bestå av muntlig råd og veiledning med informasjon om rettigheter og plikter, hjelp til å disponere pengene slik at man ikke får betalingsproblemer, hvordan man kan få reduserte utgifter når inntektene ikke strekker til, skriftlig hjelp i form av oppsett av budsjett. Gjeldsrådgivning

10 10 Veiledningsplikten i lov om sosiale tjenester i NAV omfatter også gjeldsrådgivning. I hht. gjeldsordningsloven 1-5 skal kommunen så langt det er mulig bistå en skyldner som forsøker å komme frem til en skyldner som forsøker å komme frem til en utenrettslig gjeldsordning eller liknende med sine fordringshavere. Bestemmelsen henviser til veiledningsplikten som NAV har i hht. Lov om sosiale tjenester i NAV 17. I hht. Gjeldsordningsloven 1-3, 2. ledd «kan det ikke åpnes gjeldsforhandlinger etter loven før skyldneren etter evne har forsøkt å komme frem til en gjeldsordning på egenhånd». Denne plikten kan oppfylles ved at NAV bistå, jfr. den plikt NAV har til dette i hht. Gjeldsordningslovens 1-5 og lov om sosiale tjenester i NAV 17. Denne hjelpen må også tilpasses den enkeltes individuelle behov. Hjelpen kan bestå av informasjon om enkle tiltak i form av informasjon om rettigheter under gjeldsforfølgning og hjelp til søknad om betalingsutsettelse til en mer omfattende hjelp med forslag til utenrettslig gjeldsordning ved varige betalingsproblemer, evt. hvis ikke dette lykkes, veiledning og hjelp for videre søknad om offentlig gjeldsordning gjennom namsmannen. Hva er «godt nok» i fht. hhv. økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning Hva kan sies å være «godt nok» ndg. økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning: Foruten hva som fremkommer av de pliktene som det er henvist til ovenfor i lov om sosiale tjenester 17 og gjeldsordningslovens 1-3, 2. ledd og 1-5, har f.eks. Sifo (Statens Institutt for forbruksforsning) en definisjon av dette: «et kvalitetsmessig godt tilbud kan noe løselig oppfattes som en velorganisert, optimalt tilgjengelig tjeneste med et faglig gjennomtenkt innhold, kompetente rådgivere, gode eksterne og interne samarbeidslinjer og faste rutiner for evaluering og kvalitetssikring». Om organisering av tjenestene i dag og tilgjengeligheten av tjenestetilbudet Økonomisk rådgivning i oppfølgingsteamene

11 11 Ut fra team-modellen har veilederne et helhetlig ansvar for brukeren og i dette inngår det også et ansvar for å yte økonomisk råd og veiledning. Dette gjøres i forbindelse med oppfølging av brukerne i fht. arbeidsrettede tiltak og i forbindelse med søknader om økonomisk sosialhjelp Hjelpen består hovedsakelig av muntlig råd og veiledning i forbindelse med samtaler med brukerne, men vil også fremgå skriftlig i form av vedtak på søknader om økonomisk sosialhjelp. Veilederne bistår av og til med oppsett av budsjett, men dette er ikke et mye brukt verktøy og behovet for denne type tiltak er større enn det som gjøres pr. i dag. Det er behov for økt fokus på økonomisk råd og veiledning og at dette blir gitt så tidlig som mulig for å unngå betalingsproblemer ved inntektsbortfall eller inntektsnedgang. I den forbindelse er det nylig utarbeidet et skriv som er tilgjengelig for veilederne og mottaket i fht. å kunne gi praktiske tips for å unngå økonomiske problemer. Veilederne i teamene registrerer også behov som noen brukere har for frivillig offentlig forvaltning. Pr. i dag er det gjeldsrådgiver og en person til som har den praktiske oppfølgingen av personer som har en slik ordning og vi har ca 25 brukere på ordningen til enhver tid. Pr. i dag er det 11 personer som er satt på venteliste for å få etablert en slik ordning samt at det kan anslås at flere har behov uten at dette er klarlagt pr. idag. Et riktig antall kan synes å være en dobling i fht. antallet på denne ordningen pr. i dag, dvs. 50 personer. Det er vanskelig å anslå hva som kan forventes i sparte sosialhjelpsutgifter ved å øke antall brukere på denne ordningen. Det viktigste med ordningen bør være at brukerne får en trygg og økonomisk oversiktlig hverdag, men hvis vi samtidig kan spare sosialhjelpsutgifter, er dette en positiv effekt. Det er foretatt en stikkprøve av 6 personer som så langt enten har hatt eller fortsatt har denne ordningen og så langt frem til evt. at ordningen har opphørt tidligere. Det

12 12 er tatt en kontroll på hva disse personene mottok i sosialhjelp før ordningen ble etablert og i etterkant. Ikke alle hadde løpende sosialhjelp i forveien 2 var rusmisbrukere og forvaltning ble opprettet for å ivareta en utenrettslig gjeldsordning i tillegg til å sikre betalingen av de løpende utgiftene. Sum utbetalt før oppretting av ordningen for disse 6 personene utgjør til sammen kr ,-. Fordelt på 6 brukere blir gjennomsnittlig beløp kr ,-. Hvis man tenker seg at man kan få 25 flere brukere inn på denne ordningen og at tenkt innsparingspotensiale ligger 30 % under nevnte gjennomsnittlige beløp, kan det anslås et innsparingsbeløp på kr ,- i løpet av Det er også sett på hva kommunen betaler i husleierestanse som følge av at leietakere i kommunale utleieboliger som tildeles gjennom NAV misligholder husleiebetalingen. Sum til restanse utgjør pr. i dag kr ,-. Hvis man kan iverksette tiltak overfor disse brukerne med en gang når mislighold inntreffer enten i form av tett økonomisk veiledningen evt. med iverksettelse av frivillig forvaltning, kan det anslås at kommunen kan spare betydelige midler. Noen av brukerne vil antageligvis betale husleierestansen sin selv ved å inngå betalingsavtale, men det kan anslås at kommunen selv må betale inntil kr ,- selv av det totale restansebeløpet på kr ,-. Det antydes derfor et innsparingspotensiale på ca kr ,-. Gjeldsrådgvining Pr. i dag henvises saker til gjeldsrådgivning fra veilederne, men det er også slik at brukere henvises direkte fra mottaket til gjeldsrådgivning. Dette er trolig riktig i og med at tilbudet også skal være til personer som ikke er i kontakt med NAV av andre årsaker. Pr. i dag er det en person som arbeider med gjeldsrådgivning når det er behov for å fremme søknader om oppheving av trekk i ytelser, vurdere muligheten av refinansiering, fremme søknader om betalingslettelser/ettergivelse, søknader om betalingsutsettelser ved

13 13 midlertidige betalingsproblemer, søknad om utenrettslige gjeldsordninger ved varige betalingsproblemer samt kartlegging og klargjøring av saker for søknad om offentlig gjeldsordning gjennom namsmannen. Ressursen er begrenset ca 50 % stilling. Resterende del av stillingen er oppfølging av brukere på frivillig forvaltning samt ivareta Husbankens økonomiske virkemidler i form av startlån og boligtilskudd. Det er flere faktorer som innvirker på hvor lang tid en sak kan ta og også sjansene for å oppnå en utenrettslig gjeldsordning: - Total gjeldsbyrde, mye ny gjeld (dvs. i løpet av de siste 3 årene) er negativt, type gjeldskrav, betalingsevne- og vilje, alder til skyldner, behov for salg av eiendeler, vilje til samarbeid fra skyldners side, sammensetningen av husholdningen, kausjonist, pant i annenmanns bolig eller annen formue. Det er en spesiell utfordring med saker hvor situasjonen til brukeren er kaotisk på mange hold; usikker bosituasjon, masse uåpnet post, usikker inntekt og manglende evne til selvinnsikt. Flere av disse brukerne trenger tett oppfølging fra flere hold, da de lett uteblir fra time. Pr. i dag er det flere slike brukere som for så vidt har blitt henvist til gjeldsrådgivning, men hvor oppfølgingen har sviktet, fordi det er manglende kapasitet til å følge de opp når de uteblir fra time. Antall brukere det her er snakk om antydes til å utgjøre et sted mellom 30 og 40 personer. En ekstra innsats overfor disse brukerne kan forvente å gi resultater, men det er vanskelig å anslå et konkret beløp. Eksempel på en utenrettslig avtale: Enslig person 55 år gammel. Uføretrygdet med en inntekt på kr ,- pr. år. Tidligere eid bolig, men solgte denne pga sykdom solgte med tap. Leier nå bolig og har en samlet gjeld på ca kr ,-. I denne saken ble det foreslått en gjeldsordning over 3 år uten

14 14 betaling i perioden. Det ene innkassoselskapet aksepterte dette, mens det andre kunne aksepterte under forutsetning av at avtalen ble forlenget med 2 år i tråd med hovedregelen i gjeldsordningsloven. Skyldner har akseptert å foreslå 5 år og det foreligger nå skriftlig aksept også fra denne kreditoren. Dette betyr at skyldneren ikke skal betale noe av gjelden i løpet av de 5 årene avtalen gjelder og deretter få slettet gjelden dersom det ikke har skjedd vesentlige endringer i løpet av perioden. Statistikk Utviklingen av antall gjeldssaker År Antall nye saker Antall saker til namsmann Antall utenrettslige så langt 9 6 Ut fra antall nye saker hittil i 2012, vil det si at det kommer ca 5 nye saker hver mnd. I en del av sakene fremmes det søknad om berostillelse eller midlertidige betalingsordninger fordi situasjonen ikke er avklart i fht. å kunne fremme søknad om en varig betalingsordning. Disse sakene må følges opp videre når enten berostillelsen eller perioden for midlertidig betalingsordning utløper. Sosialhjelp ved rettslige og utenrettslige gjeldsordninger Det er et mål at de som oppnår en gjeldsordning enten i form av en utenrettslig eller rettslig gjeldsordning, får en varig ordning. Det er derfor tatt en gjennomgang av hvor mange av disse som hadde mottatt sosialhjelp før de fikk en gjeldsordning og om de evt. har mottatt sosialhjelp i etterkant av gjeldsordningen.

15 15 Fra de som ble registrert med sak i 2010: er det hhv. 20 personer som har fått innvilget en utenrettslig gjeldsordning. Disse fordeler seg slik mht. sosialhjelp: Antall som ikke har mottatt sosialhjelp før eller etter gjeldsordningen: Antall som fikk sosialhjelp før, men ikke etter gjeldsordningen: Antall som fikk sosialhjelp både før og etter gjeldsordningen: Til sammen 7 personer 11 personer 2 personer 20 personer Fra de som ble registrert med sak i 2010 er det også 20 som har oppnådd en rettslig gjeldsordning. Disse fordeler seg slik mht. sosialhjelp: Antall som ikke har mottatt sosialhjelp før eller etter gjeldsordningen: Antall som fikk sosialhjelp før, men ikke etter gjeldsordningen: Antall som fikk sosialhjelp både før og etter gjeldsordnignen: Til sammen 8 personer 10 personer 2 personer 20 personer Fra de som ble registrert med sak i 2011: Utenrettslig gjeldsordning Antall som ikke har mottatt sosialhjelp før eller etter gjeldsordningen: Antall som fikk sosialhjelp før, men ikke etter gjeldsordningen: Antall som fikk sosialhjelp både før og etter gjeldsordningen: Til sammen Rettslig gjeldsordning Antall som ikke har mottatt sosialhjelp før eller etter gjeldsordningen: Antall som fikk sosialhjelp før, men ikke etter gjeldsordningen: Antall som fikk sosialhjelp både før og etter gjeldsordningen: Til sammen 8 personer 1 person 1 person 10 personer 3 personer 5 personer 1 person 9 personer Fra de som er registrert med sak i 2012:

16 16 Utenrettslig gjeldsordning Antall som ikke har mottatt sosialhjelp før eller etter gjeldsordningen: Til sammen 3 personer 3 personer Rettslig gjeldsordning Antall som ikke har mottatt sosialhjelp før eller etter gjeldsordningen: Antall som fikk sosialhjelp før, men ikke etter gjeldsordningen: Antall som fikk sosialhjelp både før og etter gjeldsordningen: Til sammen 1 person 1 person 1 person 3 personer Tallene viser at de som oppnår en gjeldsordning enten den er utenrettslig eller rettslig, ser ut vil å få en ordning hvor de klarer seg uten økonomisk sosialhjelp. Hele 30 av personene hadde heller ikke sosialhjelp før de fikk en gjeldsordning. Dette tilsvarer 46 % av de som totalt har oppnådd en gjeldsordning siden 2010 og representerer et viktig tiltak for å forhindre at personer blir avhengig av økonomisk sosialhjelp. De som fikk sosialhjelp før gjeldsordningen, men som ikke har fått det i etterkant av gjeldsordningen, utgjør et antall på 28 personer som tilsvarer 43 %. Noen av disse personene fikk sosialhjelp flere ganger i forveien, men har altså vært selvhjulpne i etterkant. Ovennevnte tyder på at hjelpen bidrar til en varig løsning og sånn sett er hjelpen også viktig med tanke på at disse personene oppnår en løsning på sitt gjeldsproblem som både har representert en økonomisk og psykisk belastning. Ulike tiltak for å bedre effektiviteten og kompetansen Både når det gjelder økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er det viktig at man på kommer inn på et tidligst mulig tidspunkt. Dette for å forebygge at man får mer alvorlige problemer som igjen kan påvirke arbeidssituasjonen evt. også forutsetningene for å følge

17 17 opp tiltak i en omstillingsfase f.eks. i forbindelse med arbeidsavklaring. Videre vil dårlig økonomi også lett kunne få innvirkninger på privat/familielivet. Med tidligst mulig menes at temaet økonomi bør komme opp allerede i samtaler med brukere som har sykepenger men som står i fare for å få redusert sin inntekt ved overgang til arbeidsavklaringspenger. Evt. at en person er blitt arbeidsledig og skal søke dagpenger. Fram til senere tid har det vært for lite fokus på betydningen av å gi informasjon på et tidlig nok stadiet og resultatet er ofte at personene først henvender seg om sine økonomiske problemer når situasjonen har blitt mer alvorlig og pågang fra kreditorene er nokså massiv. Nærmere om effektiviserende og forebyggende tiltak - Innføre krav om at temaet økonomi blir berørt i samtaler med personer som ligger an til å få en inntektsnedgang, f.eks. ved overgang fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger eller fra arbeidsinntekt til dagpenger evt. ved andre overganger som innebærer redusert inntekt. - for personer som er avhengig av økonomisk sosialhjelp er det en utfordring å få inntektene til å strekke til gi flere personer råd og veiledning i fht. forbruksmønster, husholdningsbudsjett og veiledning om forbruksvaner, rimelige abonnementer etc. - ta i bruk ny pedagogisk kalkulator som nylig er utarbeidet fra sentralt hold i veiledningssammenheng - ta i bruk brukervennlig «verktøykasse» som hjelpemiddel i råd og veiledningssammenheng - vurdere å innvilge flere startlån til refinansiering av dyre forbrukslån - hjelpe flere brukere til å fremmes søknad om betalingsutsettelse ved midlertidige betalingsproblemer - få fremmet flere søknader om reduksjon evt. opphevelse av utleggstrekk - få flere brukere inn på avtaler om frivillig offentlig forvaltning

18 18 - innføre rutine for henvendelser om økonomisk rådgivning i fht. krav til utfylling av opplysningsskjema om økonomien - etablere tydelige rutine for når saker skal henvises for gjeldsrådgivning - etablere et mer formelt samarbeid med andre instanser i kommunen, eks. enhet for rus og psykiatri inkl. miljø- og boveiledertjenesten i fht. brukere som har behov for omfattende råd og veiledning - ha fokus på økonomi- og gjeldsrådgivning fra boligsosialt team Nærmere om kompetansehevende tiltak internt i NAV Det er ønskelig å få til en kombinasjon av ekstern tilførsel av kompetanse med tiltak for praktisk anvendelse av kunnskapen. Det foreslås derfor som et prøveprosjekt at en veileder fra hvert team avsetter tiden fra annenhver fredag sammen med gjeldsrådgiver i perioden fra oktober til april hvor vi setter opp en plan for hva som skal være innhold først fra oktober og frem til jul og så for perioden etter nyttår og frem til april. Temaene vil kunne være: grunnleggende kunnskaper som inkassoloven, dekningsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og gjeldsordningsloven utleggssaker og forliksråd økonomiske råd ved inntektsnedgang Instansene vi ønsker å invitere: Namsmannen i Kongsvinger han er allerede invitert den fra kl Tiltaket inngår i opplæringsplanen. Dette vil være et tilbud til alle veilederne samt evt. personer fra mottaket Skatteoppkrever/Kemneren Glåmdal Tingrett Rettsmegler (muligens gratis) til å ta for seg de mest sentrale lovene på området Andre forebyggende tiltak i kommunen

19 19 En rekke av kommunale enheter har direkte brukerkontakt. Et flertall av disse har dialog med bruker i brukers hjem eller i andre sammenhenger. Vi mener at temaet privatøkonomi bør kunne være et relevant tema i svært mange av disse brukerkontaktene. Dette for på et tidligst mulig tidspunkt avdekke behov for bistand fra andre, f. eks fra kompetansepersoner i NAV-kontoret. Denne form for forebyggende aktivitet bør derfor styrkes og vil kunne ha direkte betydning for omfanget av økonomiske problemer i befolkningen og derigjennom behov for senere offentlig støtte f.eks i form av sosialhjelp. Andre forebyggende tiltak kan være: - Gjøre informasjon om rettigheter ved behov for økonomisk råd og veiledning samt gjeldsrådgivning lett tilgjengelig, dvs. ved forbedret informasjon på kommunens nettside og henvise til informasjon på NAV sin hjemmeside. - Mottaket på NAV kunne informere om informasjon som er tilgjengelig på nettet og også ha god kjennskap til tjenesten 800Gjeld. b. Fokus på arbeid først og rett ytelse til rett tid, fra mottak til oppfølging og avklaring Dette punktet i mandatet berører helheten i NAV sin oppgaveløsning og således arbeidet med god og effektiv flyt og samhandling internt i brukeroppfølgingen. Særlig viktig i dette arbeidet er pågående implementering av arbeidsrettet brukeroppfølging og godt nok. Dette utgjør en bedret og tydeligere verktøykasse i oppfølgingsarbeidet. Arbeidet er vedtatt innført i alle NAV-kontor og følger egen implementeringsplan høsten arbeidet er viktig for kommunen med tanke på helhetlig brukeroppfølging og således effekt og mål om bedre kvalitets i brukeroppfølgingen generelt. c. Avklare oppfølgingsmetodikk i teamene, fra mottaksteam til oppfølgingsteam og kartlegge alle relevante forhold, herunder arbeid og/eller aktivitetskrav, bolig, økonomi, familiesituasjon Punktet må ses i sammenheng med mandatets punkt b over og ivaretas i dette arbeidet i sin helhet.

20 20 d. Implementering av «godt nok» på alle relevante tjenesteområder Beskrivelser av godt nok dvs riktig kvalitetsnivå er gjennomført for de fleste statlige ansvarsområder og implementeres som nevnt over. Delprosjektet ser behov for å gjennomføre tilsvarende kvalitetsarbeid og beskrive godt nok også for sentrale kommunale ansvarsområder. Det er ønskelig at dette gjennomføres etter samme mal som for de statlige områdene. De områdene som er relevante er: Kvalifiseringsprogrammet Frivillig forvaltning/ordningskonto Gjeldsrådgivning Økonomisk sosialhjelp Det vurderes også tilsvarende innenfor boligsosialt arbeid og miljøarbeidertjenestene knyttet til dette. Dette avklares gjennom det videre arbeidet med BOSO og i regi av boligsosialt team i NAV. e. Etablere og videreutvikle kommunale tiltaksplasser/arbeidstreningsplasser for sosialhjelpsmottakere Det vises under dette punktet i mandatet til pågående arbeid i prosjekt «Motstrøms». Målet i dette prosjektet er å etablere 20 arbeidstreningsplasser innenfor kommunale enheter. Målgruppen i prosjektet er iht rammer for tildelte midler fra Fylkesmannen i Hedmark å benytte arbeidstrening som rusforebyggende tiltak for ungdom med begynnende rusproblemer. Vi ser i prosjektet at målgruppen kan og bør utvides til å omfatte alle relevante brukere som søker økonomisk sosialhjelp til livsopphold og som vil ha nytte av arbeidstrening i den perioden de mottar slik ytelse. Dette er et viktig supplement til de statlige tiltakene som i sum er mer arbeidsrettet og beregnet for brukere som er nærmere arbeidslivet. Lavterskel tiltaksplasser som det er behov for og som opprettes i regi av Motstrøms vil derfor være viktig for å kunne tilby brukerne aktivitet og herunder stille krav

30. Kvalifiseringsprogrammets innhold

30. Kvalifiseringsprogrammets innhold 30. Kvalifiseringsprogrammets innhold Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking og kan inneholde andre tiltak som kan være med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid.

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Ansvar og lovforankring KVP er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV. Forvaltningen av programmet utføres av NAV-kontoret NAV, 09.05.2012 Side 2 Kvalifiseringsprogram 29 Hvem

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Inn på tunet konferanse Ta meg på alvor fordi jeg fortjener det! Honne, 25. mars 2009 Anne Helene Toft Rådgiver, Fylkesmannen i Oppland Prosjektmedarbeider KVP NAV Oppland Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse Saksframlegg HØRING OM LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Arkivsaksnr.: 09/5676 Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2017/927 Saksbehandler: Trond Larsen Helse-, sosial- og omsorgsutvalget 22.03.2017 Formannskapet 23.03.2017 Kommunestyret 04.04.2017 Prosjekt rettighetsavklaring i NAV

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: Saksbeh: Beate Fisknes

Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: Saksbeh: Beate Fisknes Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: 27.8.2014 Saksbeh: Beate Fisknes Høringsuttalelse - Plikt til å stille vilkår om aktivitet ved

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for Helse, sosial-

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 037/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 031/11 TØS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 037/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 031/11 TØS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 037/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 031/11 TØS Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K2-F06 : Arkivsaknr.: 11/4008

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. 29 Kvalifiseringsprogram

Fylkesmannen i Telemark. 29 Kvalifiseringsprogram 29 Kvalifiseringsprogram 1 Kvalifiseringsprogram gjelder for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMO-14/12347-2 66790/14 10.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 02.09.2014 Stavanger

Detaljer

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING. 14.02.17 LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN SOSIALTJENESTELOVEN - STL www.lovdata.no 17. Opplysning, råd og veiledning. FORMÅL MED SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Oppfølging av programdeltakere

Oppfølging av programdeltakere NAV Hemne og Snillfjord Oppfølging av programdeltakere Organisering og tidlig innsats Hovedtall NAV Hemne og Snillfjord Hemne kommune - 4 300 innbyggere, nærmere 5 300 sammen med Snillfjord Tidligere:

Detaljer

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi. Dersom du er varig

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Generelt Beskrivelse Lov om sosiale tjenester 5-1 De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014. Høringsnotat

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014. Høringsnotat Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014 Høringsnotat Forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold med hjemmel i lov om

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/4483 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Dette skal vi snakke om Kort repetisjon av lovgrunnlag - og litt om opplæringa Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Ny 20 a i sosialtjenesteloven 7. og 14. mars 2017 Torunn Salte og Gunn Idland Plan for dagen Om bestemmelsen Når skal det stilles vilkår om aktivitet Om tungtveiende

Detaljer

KVP-samling Rogaland 18. november KVP i Arena. Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet

KVP-samling Rogaland 18. november KVP i Arena. Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet KVP-samling Rogaland 18. november 2015 KVP i Arena Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Innhold Den «røde» tråden i vurderingene våre KVP i Arena Litt om kontorsperren

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 Ruspolitisk råd 06.03.2012 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

P 1824. Informasjon om status og planer for siste prosjektfase

P 1824. Informasjon om status og planer for siste prosjektfase P 1824 Informasjon om status og planer for siste prosjektfase Forprosjekt : 1.12. 2007 1.3. 2008 Prosjektstart : 1.6. 2008 Prosjektslutt: 31.12.2010 Prosjekteier: Drammen kommune Prosjektpartnere: NAV

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Lov om sosial tjenester i NAV - merkbar økning i utbetalinger av økonomisk sosialhjelp

Lov om sosial tjenester i NAV - merkbar økning i utbetalinger av økonomisk sosialhjelp Lov om sosial tjenester i NAV - merkbar økning i utbetalinger av økonomisk sosialhjelp Bestilling: «Helse- og omsorgsutvalget ønsket at enhetsleder på NAV skulle komme på kommunestyret i juni for å fortelle

Detaljer

Veiledning for KOSTRA skjema 11C (SSB11C)

Veiledning for KOSTRA skjema 11C (SSB11C) Veiledning for KOSTRA skjema 11C (SSB11C) Registreringsskjema for kvalifiseringsprogram 2014 Det skal fylles ut ett skjema for hver person som i løpet av rapporteringsåret har vært deltaker i kvalifiseringsprogram.

Detaljer

Hvorfor bør jeg søke?

Hvorfor bør jeg søke? KVALIFISERINGSPROGRAM - med kvalifiseringsstønad MANDAL Vi gir mennesker muligheter! NAV Mandal bistår deg som har behov for oppfølging for å komme ut i arbeid. Fokuset er arbeid og aktivitet tilpasset

Detaljer

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold NAV kontor hva gjør vi NAV-kontor i Østfold NAV Østfold Det finnes et Nav kontor i hver kommune Foreløpig NAV Hobøl og Spydeberg som er slått sammen til et kontor. De største kontorene er Fredrikstad,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/4483 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 12/4 Ruspolitisk råd 06.03.2012 12/5 Råd for

Detaljer

PROSJEKTET PENGEPATRULJEN

PROSJEKTET PENGEPATRULJEN PROSJEKTET PENGEPATRULJEN Prosjekt på NAV-Lerkendal Prosjektmedarbeidere: Wenche Espeset og Arman Vestad Bakgrunn for prosjektet - Forskning (økning i antall gjeldssaker, muligheter for å stifte gjeld

Detaljer

Fordypning: KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40

Fordypning: KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning: KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring lov og rundskriv Trinn 1 Innføring, ansvar og generelle oppgaver (gjennomført

Detaljer

KVP-samling Bergen KVP i Arena. Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet

KVP-samling Bergen KVP i Arena. Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet KVP-samling Bergen 18.06.2015 KVP i Arena Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Innhold Den «røde» tråden i vurderingene våre KVP i Arena Litt om kontorsperre NAV, 22.06.2015

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

Økonomisk råd og veiledning i NAV Bedre kompetanse, tilgjengelighet og tettere oppfølging

Økonomisk råd og veiledning i NAV Bedre kompetanse, tilgjengelighet og tettere oppfølging Arbeids- og velferdsdirektoratet v/tommy Grav Økonomisk råd og veiledning i NAV Bedre kompetanse, tilgjengelighet og tettere oppfølging Vi gir mennesker muligheter NAV, 16.11.2015 Side 2 Økonomisk rådgivning,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 25.09.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 25.09.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 25.09.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F01 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F01 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F01 &13 Arkivsaksnr.: 14/6415-3 Dato: 15.08.14 HØRING - PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014 / / il q1145 bni,) Landets kommuner Deres ref: Vår ref:08/18250 Vår dato: 16.1.2014 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Detaljer

4.7 Sosiale tjenester (VO nr. 51)

4.7 Sosiale tjenester (VO nr. 51) 4.7 Sosiale tjenester (VO nr. 51) 4.7.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter sosial rådgivning og veiledning, midlertidig bolig, introduksjonsordningen, kvalifiseringsordningen og økonomisk sosialhjelp.

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd Ny i NAV Veien til arbeid og velferd Dag 1 Agenda TID TEMA Velkommen! Overordnet blikk på brukeroppfølging i NAV NAV-veileders kompetanse og rolle Helhetlig oppfølging Arbeidsrettet brukeroppfølging Bedre

Detaljer

4.7 Sosiale tjenester (VO nr 51)

4.7 Sosiale tjenester (VO nr 51) 4.7 Sosiale tjenester (VO nr 51) 4.7.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter sosial rådgivning og veiledning, midlertidig bolig, introduksjonsordningen, kvalifiseringsordningen og økonomisk sosialhjelp.

Detaljer

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN Regelverksamling 23.april 2015 1 Organisering av introduksjonsprogrammet Introduksjonsprogrammet utfordrer kommunens organisering og samordning

Detaljer

tjenesten opplysning, råd og veiledning?

tjenesten opplysning, råd og veiledning? Nettverkssamling økonomisk rådgivning 28. oktober 2014 Veileder til sosialtjenesteloven 17 Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? v/ Beate Fisknes i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Veiledning for KOSTRA skjema 11 (SSB11)

Veiledning for KOSTRA skjema 11 (SSB11) Veiledning for KOSTRA skjema 11 (SSB11) Registreringsskjema for sosialhjelp 2014 Det skal fylles ut ett skjema for hver mottaker av økonomisk sosialhjelp i løpet av rapporteringsåret. Med mottaker menes

Detaljer

Møteinnkalling - Tilleggssak

Møteinnkalling - Tilleggssak STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling - Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.05.2009 Tidspunkt: 15.00 NB! Det legges opp til befaring på YME fra kl. 15.00-16.00.

Detaljer

NAV Levanger - Orientering driftskomiteen 13.10.1010 10

NAV Levanger - Orientering driftskomiteen 13.10.1010 10 Levanger 13.10.2010 NAV Levanger - Orientering driftskomiteen 13.10.1010 10 Jan Arve Strand, tjenesteområdeleder t d Hva har skjedd i 2010 Etablering av kundesenter En ytelse (Arbeidsavklaringpenger) erstattet

Detaljer

Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017

Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017 Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017 11.01.2017 Seniorrådgiver Irene Evelyn Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Fattigdom og levekår i Norge Tilstand og utviklingstrekk

Detaljer

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Sosiale tjenester Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Nav Ivaretar statlige oppgaver: Arbeidsmarkedsloven «Lovens formål er å bidra til å oppnå et inkluderende arbeidsliv gjennom et velfungerende arbeidsmarked

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER

INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER Arkivsak-dok. 12/00644-1 Saksbehandler Hilde Holte Gare Saksgang Livsløpskomite Møtedato INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER Rådmannens innstilling Det utlyses 100% stilling som gjeldsrådgiver.

Detaljer

Aktivitetsplikten - sett fra Helsetilsynets ståsted

Aktivitetsplikten - sett fra Helsetilsynets ståsted Aktivitetsplikten - sett fra Helsetilsynets ståsted Beate Fisknes, Statens helsetilsyn Foredrag av Statens helsetilsyn 1 Klage- og tilsynserfaringer Klager på sosiale tjenester gjelder i hovedsak 18. Få

Detaljer

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2.1 NAVs oppgaver Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av arbeidsmarkeds-, trygde- og pensjonspolitikken. Etaten skal forvalte arbeidsmarkedsloven,

Detaljer

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren»

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Oslo 16. oktober 2015 «Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids-

Detaljer

Boligsosialt arbeid. «De e itj`no som kjæm ta seg sjøl. Naust i vårlys

Boligsosialt arbeid. «De e itj`no som kjæm ta seg sjøl. Naust i vårlys Boligsosialt arbeid «De e itj`no som kjæm ta seg sjøl Naust i vårlys Flyktninger og boligkarriere Antall ansatte på Hotellet Scandic med flyktningebakgrunn? 9 personer med flyktningebakgrunn er eller har

Detaljer

Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten

Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer 25.10.2016 // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten NAV Horten fakta: 27.100 innbyggere 80 ansatte ved kontoret Enhetlig ledelse Bosetting,

Detaljer

Erfaring med prosjektarbeid ved Nav Nøtterøy Linda Heidi Paulsen og Runa Løwe

Erfaring med prosjektarbeid ved Nav Nøtterøy Linda Heidi Paulsen og Runa Løwe Erfaring med prosjektarbeid ved Nav Nøtterøy 011116 Linda Heidi Paulsen og Runa Løwe Agenda Samtidige prosjekt ved Nav Nøtterøy Erfaringer og historier Vellykkede grep i prosjektene Synergieffekter Morsomt

Detaljer

Rapport vedr flyktninger som mottar økonomisk sosial hjelp

Rapport vedr flyktninger som mottar økonomisk sosial hjelp Rapport vedr flyktninger som mottar økonomisk sosial hjelp Arbeidsgruppen som fikk i oppdrag å se nærmere på problemstillingen har bestått av Else Landsem Flyktningetjenesten, Gerd Thorshaug Voksenopplæringen,

Detaljer

4.7 Sosiale tjenester (VO nr. 51)

4.7 Sosiale tjenester (VO nr. 51) 4.7 Sosiale tjenester (VO nr. 51) 4.7.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter økonomisk råd og veiledning, økonomisk sosialhjelp, midlertidig bolig og kvalifiseringsordningen. Enheten inngår som en del

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-6 053 &14 NAV Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 Ansatte Interne prosesser Brukere

Detaljer

Barnefattigdom Irene E. Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barnefattigdom Irene E. Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Tilskuddskonferanse 14. januar 2015 - Stavanger Barnefattigdom Irene E. Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Tiskuddsordningen Barnefattigdom tilskuddsordningen som Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Konferanse om kvalifiseringsprogram. 21. og 22. november 2017

Konferanse om kvalifiseringsprogram. 21. og 22. november 2017 Konferanse om kvalifiseringsprogram 21. og 22. november 2017 Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker Assisterende fylkesmann Bård Magne Pedersen Stab Kommunikasjon Kommunikasjonssjef Kristine Østvold Plan, reindrift

Detaljer

Saksopplysninger: Saken er forsøkt besvart i samme rekkefølge som spørsmålene fra formannskapet v/ Svein Engelstad.

Saksopplysninger: Saken er forsøkt besvart i samme rekkefølge som spørsmålene fra formannskapet v/ Svein Engelstad. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 23.08.2011 077/11 BCA Kommunestyret 01.09.2011 083/11 BCA Saksansv.: Bernhard Caspari Arkiv:K2-F00 : Arkivsaknr.: 11/6052

Detaljer

Forslag til endrede retningslinjer for startlån

Forslag til endrede retningslinjer for startlån KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 05.06.2013 011/13 HDU Kommunestyret 20.06.2013 058/13 HDU Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K1-243 : Arkivsaknr.:

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

4.7 Sosiale tjenester (VO nr 51)

4.7 Sosiale tjenester (VO nr 51) 4.7 Sosiale tjenester (VO nr 51) 4.7.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter sosial rådgivning og veiledning, midlertidig bolig, introduksjonsordningen, kvalifiseringsordningen og økonomisk sosialhjelp.

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Sosialtjenesten

Oslo kommune Bydel Bjerke Sosialtjenesten Oslo kommune Bydel Bjerke Sosialtjenesten Eva Skoglund 11.02.2012 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18.12 2009 Lov om introduksjonsordningen og norskopplæring for nyankomne

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden.

For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden. For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden. 1 Introduksjon i økonomisk rådgivning Generelt om økonomisk rådgivning Statens satsningsområde 2 Nettverk Finnmark Hvem/hva

Detaljer

NAV Vestnes. Innsats mot barnefattigdom i Vestnes

NAV Vestnes. Innsats mot barnefattigdom i Vestnes NAV Vestnes Innsats mot barnefattigdom i Vestnes Prosjekt barnefattigdom Vestnes kommune v/nav- kontoret har f.o.m 2014 fått midler til bekjemping av barnefattigdom Bakgrunn: Tilsyn fra Fylkesmannen- kartlegging

Detaljer

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen.

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen. Utlysning Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer Fylkesmannen og NAV-fylke i samarbeid med aktuelle NAV-kontor i fylket til å søke om deltakelse i utviklingsprogrammet

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Dato: 27.10.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Arkivkode: 201603663-9 354 HØRINGSSVAR:

Detaljer

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2012 56733/2012 2012/1442 F01 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/18 Råd for funksjonshemmede 09.10.2012 12/19 Eldrerådet 08.10.2012

Detaljer

Årsrapport 2013. Nav Inderøy

Årsrapport 2013. Nav Inderøy Årsrapport 2013 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder* Elin Andersen

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824

Notat STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824 Notat Til : Helse- og sosialdirektøren Fra : Prosjektleder P 1824 Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2010-30 233 A10 DRAMMEN 01.12.2008 STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824 Mål Prosjektets hovedmål

Detaljer

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 8/14 AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE - Kort om aktivitetsplikt ved trygdeordninger I. De enkelte ordningene Sykepenger Arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Notat. STYRINGSRAPPORT mai P Prosjektets hovedmål. Prosjektets hovedstrategier. Til : Styringsgruppen P 1824 Fra : Prosjektledelse P 1824

Notat. STYRINGSRAPPORT mai P Prosjektets hovedmål. Prosjektets hovedstrategier. Til : Styringsgruppen P 1824 Fra : Prosjektledelse P 1824 Notat Til : Styringsgruppen P 1824 Fra : Prosjektledelse P 1824 Dato Mai 2010 STYRINGSRAPPORT mai 2010 - P 1824 Prosjektets hovedmål Redusere antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen 18

Detaljer

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet.

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Bjugn kommune 1 / SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Innledning Grunnlaget for avtalen er Rundskriv 0-27/2015

Detaljer

Aktivitetsplikt for hvem?

Aktivitetsplikt for hvem? Foto: Grethe Lindseth Aktivitetsplikt for hvem? Daniel Bergamelli, juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 04.04.2017 Kort historikk 05.06.2014 05.12.2014 01.07.2015 04.11.2016 12.12.2016 01.01.2017

Detaljer

Fagsamling P Union scene. 17. april 2009

Fagsamling P Union scene. 17. april 2009 Fagsamling P 1824 Union scene 17. april 2009 www.drammen.kommune.no http://www.drammen.kommune.no/buskerud/drammen/drammenk.nsf/id/065458aefd8057d1c12574b30041d7e7?opendocument www.drammen.kommune.no Planer

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Etat for sosiale tjenester. Komite for helse og sosial 9. nov 2016

Etat for sosiale tjenester. Komite for helse og sosial 9. nov 2016 Etat for sosiale tjenester Komite for helse og sosial 9. nov 2016 Sykefravær Varierer mye over tid ved enhetene Jevnt over på ca 10 % samlet. Årsaker Alvorlig/kronisk sykdom som ikke er arbeidsrelatert,

Detaljer

Saksbehandler: Sølvi Tellefsen Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: * Nils Fr. Wisløff rådmann Kari Lien stabenhetsleder

Saksbehandler: Sølvi Tellefsen Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: * Nils Fr. Wisløff rådmann Kari Lien stabenhetsleder SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sølvi Tellefsen Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 02/01244-005 Dato: * 48-TIMERS JOBBGARANTI SAK TIL : Bystyrekomité 3 Saksordfører : Åge Holmen Nils Fr. Wisløff rådmann Kari Lien stabenhetsleder

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Gjeldsrådgivning fra det offentlige HEFTE 2

Gjeldsrådgivning fra det offentlige HEFTE 2 Gjeldsrådgivning fra det offentlige HEFTE 2 Vidar Sinding 2016 ISBN: 978-82-690177-1-7 Tittel: Gjeldsrådgivning fra det offentlige Format: PDF Layout: Monduma AS Materialet i denne publikasjonen er omfattet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Beathe With, Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/575-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Beathe With, Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/575-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Beathe With, Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/575-1 OPPRETTING AV STILLING SOM GJELDSRÅDGIVER - AVVIKLING AV ORDNINGEN MED EKSTERNT KJØP AV GJELDSRÅDGIVNINGSTJENESTER Rådmannens forslag

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2011/769 Klassering: X60 Saksbehandler: May Beate Haugan UTVIKLING AV ØKONOMISK SOSIALHJELP OG ARBEID, AKTIVITET

Detaljer