INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER"

Transkript

1 Arkivsak-dok. 12/ Saksbehandler Hilde Holte Gare Saksgang Livsløpskomite Møtedato INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER Rådmannens innstilling Det utlyses 100% stilling som gjeldsrådgiver. Vedtaket gjøres betinget av at Kragerø kommune inngår samarbeidsavtale med Drangedal kommune om interkommunal gjeldsrådgiver. Gjeldsrådgiver tilsettes ved NAV Kragerø/sosialtjenesten. Arbeidstiden fordeles med 70% i Kragerø og 30% i Drangedal. Drangedal kommunes andel av kostnadene forbundet med stillingen finansieres ved omfordeling av midler avsatt til kjøp av eksterne gjeldsrådgivningstjenester Det søkes om midler via Fylkesmannen i Telemark til etablering av gjeldsrådgiver ved interkommunalt samarbeid mellom Drangedal og Kragerø kommune. Vedlegg Saken har ingen vedlegg Referanser i saken Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial handlingsplan for Drangedal kommune Handlingsplan mot barnefattigdom, Drangedal kommune Bakgrunn Generelt om gjeldsrådgivning: Kommunen skal gi sine innbyggere opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer, herunder plikt til å gi økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. Denne rådgivningstjenesten er ofte lagt til det lokale NAV-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester i NAV. 1

2 2 I regjeringens politiske plattform er det et mål at kommunen har et godt tilbud om økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning. I kjølevannet av finanskrisen er det en rekke faktorer som forsterker behovet for å styrke utenrettslig økonomisk rådgivning. Både betalingsanmerkninger, åpnede gjeldsforhandlinger og antall inkasso-saker har hatt en markert økning. Det er også registrert en økt pågang etter utenrettslig økonomisk rådgivning i kommunene. Kommunenes rådgivningsplikt er hjemlet i ny lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), 17. Ved siden av gjeldsordningen er den utenrettslige økonomiske rådgivningen det offentlige tiltaket i arbeidet med å motvirke økonomiske problemer blant private. For å lette tilgjengeligheten til økonomisk rådgivning ble det åpnet en nasjonal økonomirådstelefon i NAV 800GJELD. Økt behov og fokus på økonomisk rådgivning vil kunne føre til større etterspørsel etter økonomisk rådgivning i kommunen. Saksfremstilling Situasjonen i Drangedal kommune i dag: Drangedal kommune v/ NAV Drangedal benytter Sol og Måne for å kunne tilby og ivareta gjeldsrådgivningstjenester overfor kommunens innbyggere. Gjeldsrådgivningsfirmaet kommer til NAV Drangedal ca. 1 gang pr mnd. Antall oppsatte samtaler pr gang er 6 7, med ofte 2-3 stk. på venteliste. I kroner var forbruket i 2011 drøye kr ,-. Brukerne kobles til denne tjenesten via samtaler med NAVs veiledere som vurderer brukers behov for gjeldsrådgivning, etter anmodning fra brukerne selv og/ eller via andre enheter og samarbeidspartnere i kommunen. Det hender også at brukerne melder sitt behov etter samtaler og anmodninger fra sine bankforbindelser. Før brukerne får samtale med Sol og Måne har de vært til samtale med veiledere ved NAV Drangedal som vurderer hver enkel henvendelse og tilbyr økonomisk veiledning. I krevende saker blir brukerne så knyttet opp mot Sol og Måne. Brukers behov og sakens kompleksitet er styrende for hvor lenge den enkelte får bistand. Ved NAV Drangedal er det pr.d.d. 2,1 årsverk som skal ivareta kommunens tjeneste med å gi opplysning, råd og veiledning, økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. Behovet for gjeldsrådgivningstjeneste vurderes på bakgrunn av beskrevet situasjon som stort og økende i kommunen. Situasjonen i Kragerø kommune i dag: Kragerø kommune v/nav/enhet for sosiale tjenester kjøper i dag gjeldsrådgivningstjenester fra firmaet Sol og Måne. Saksbehandlerne ved NAV vurderer hver enkelt sak og tilbyr gjeldsrådgivning i enklere saker. I større og kompliserte saker benyttes Sol og Måne. Gjeldsrådgivningsfirmaet er til stede ved NAV kontoret ca. en gang i måneden. NAV har da avtalt tid med aktuelle brukere for en samtale og gjennomgang med ekstern gjeldsrådgiver. Antall saker firmaet involveres i ved hvert besøk varierer fra gang til gang, og de kan ha opp

3 3 til ca. 20 brukersamtaler i løpet av en dag. De fleste brukerne har flere samtaler med gjeldsrådgivningsfirmaet. Brukers behov og sakens kompleksitet er styrende for hvor lenge den enkelte får bistand. NAV Kragerø har i dag 4 årsverk som skal gi opplysning, råd og veiledning, økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. I tillegg ble det kjøpt gjeldsrådgivningstjenester for ca. kr ,- i 2011, noe som tilsvarer ca. 70% stilling. Dette gir et tydelig signal på behovet for gjeldsrådgivning og i tillegg har vi hatt et økende behov de siste årene. Slik gjeldsrådgivningstjenesten organiseres i dag rekrutteres brukerne i hovedsak gjennom NAV/sosialtjenesten. Om mulighetene ved interkommunalt samarbeid mellom Kragerø og Drangedal kommune: Kommunene ved NAV kontorene i Kragerø og Drangedal skal gi gjeldsrådgivningstjenester som tilfredsstiller statlige krav. Ved rekruttering av gjeldsrådgiver er det er viktig med riktig og nødvendig kompetanse. I tillegg må vi tenke mulighetene for rekruttering til en slik stilling. Stillingen skal finansieres innenfor eksisterende budsjett/ ramme ved omfordeling av midler avsatt til kjøp av gjeldsrådgivningstjenester for Kommunene vil derfor ikke spare penger på å tilsette egen gjeldsrådgiver, men det vil bli en mer gunstig ordning for kommunene ved at man får mer igjen for pengene som avsettes til gjeldsrådgivning, både i form av kvalitet på tjenestene og omfanget av gjeldsrådgivningstjenester som kan tilbys brukerne. Drangedal brukte ca. kr ,- og Kragerø ca. kr ,-til kjøp av gjeldsrådgivning i Ved interkommunalt samarbeid kan vi sammen kunne finansiere en 100% stilling som fordeles 30% til Drangedal og 70% til Kragerø. NAV leder i Drangedal Hilde Holte Gare har tatt initiativ overfor sin sektorleder Hilde Molberg i Drangedal kommune ift et samarbeid med Kragerø kommune om tilsetting av gjeldsrådgiver. Sektorleder Hilde Molberg er positiv til dette og ønsker at NAV leder Hilde Holte Gare skal se videre på mulighetene for å få dette til. Ved inngåelse av interkommunalt samarbeid må det utarbeides en samarbeidsavtale mellom Drangedal og Kragerø kommune. I den sammenheng vil det bli arrangert et møte med mellom kommunene v/ NAV Kragerø og /NAV Drangedal for avklaring av innholdet i samarbeidsavtalen. Årsaken til at saken fremmes til behandling før samarbeidsavtalen med Kragerø kommune er på plass, er at saken må være politisk forankret for å kunne søke midlene via Fylkesmannen i Telemark, se pkt. under. Det er viktig at søknaden fremmes så snart som mulig da søknadene blir vurdert fortløpende. Søknaden til Fylkesmannen kan sendes parallelt med at samarbeidsavtalen mellom kommunene utarbeides. Muligheter for økonomisk støtte til interkommunalt samarbeid: Det vil bli fremmet en søknad om midler, kr ,- til et årsverk, via Fylkesmannen i Telemark til etablering av gjeldsrådgiver for Drangedal og Kragerø. Midlene skal stimulere til metodeutvikling og interkommunalt samarbeid og gjøre det mulig å tilby tjenesten til de som kommer til NAV med behov for gjeldsrådgivning i ulik grad.

4 4 Hvordan kan samarbeidet mellom de deltakende kommuner evt. organiseres Man tenker seg samarbeidet organisert etter vertskommunemodell hvor NAV Kragerø ivaretar arbeidsgiveransvaret, jf. reglene i kommunelovens paragraf 27. Det vises for øvrig her til at en allerede har slikt samarbeid mellom kommunene på flere andre tjenesteområder, jf. legevaktsamarbeid og kommuneoverlegeordning. Rådmannens vurdering De viktigste sider ved saken NAV /Sosialtjenesten har ansvar for å levere gjeldsrådgivningstjenester og sikre gode nok tjenester. Det er vanskelig å få kvalitetssikret tjenesten så lenge denne kjøpes av ekstern aktør. Tjenestekjøpet bidrar heller ikke til ønsket kompetanseoverføring og opplæringseffekt til ansatte i NAV. Jf. det forhold at tjenesten vi kjøper kun omfatter råd og veiledning direkte til brukerne.. Så lenge gjeldsrådgiver ikke er til stede fysisk utover avtalte samtaler med brukere har vi ikke anledning til å tilby tjenesten til brukere som kommer til NAV og sier de trenger hjelp ift. økonomien. Dersom man kan tilby tjenesten «over disk» vil vi i større grad kunne jobbe forebyggende og avverge evt. store gjeldssaker. Det er ønskelig at gjeldsrådgiver skal kunne være tett på brukerne og kunne tilby tjenesten til de som har et behov for det. Det er ønskelig at kommunen selv leverer den lovpålagte tjeneste og ved å ansette egen gjeldsrådgiver vil det gi oss muligheten til å tilby tjenesten til flere brukere og heve kvaliteten. Man vil også få muligheten til å utvikle kunnskapen om gjeldsrådgivning i NAV kontorene og den generelle kompetansen hos alle ansatte. Fylkesmannen har i møter med NAV påpekt at kommunen bør sikre denne lovpålagte tjenesten ved å ansette gjeldsrådgiver i egen regi, gjerne i form at interkommunalt samarbeide. For at gjeldsrådgiver ikke skal ha to arbeidsgivere å forholde seg til er det ønskelig at gjeldsrådgiver ansettes i 100% stilling ved NAV Kragerø/Sosialtjenesten, men at gjeldsrådgiver har arbeidssted både i Drangedal og Kragerø. Drangedal kommune kjøper da tjenesten av Kragerø kommune. Målsettingen Målsettingen er at kommunen selv skal bli i stand til å yte den lovpålagte gjeldsrådgivningstjenesten og kunne tilby den til alle brukere som har et behov for gjeldsrådgivning. Gevinster ved ansettelse av egen gjeldsrådgiver og et interkommunalt samarbeid med Kragerø kommune:

5 5 1. Gjør det mulig å ansette gjeldsrådgiver i 100% stilling, noe som er en forutsetning for å få rekruttert riktig kompetanse til en slik stilling. 2. Etablere et faglig nettverkssamarbeid mellom NAV kontorene i Vestmar for å sikre kunnskap og erfaringsutveksling i det generelle arbeidet med gjeldsrådgivning. 3. Heve kompetansen hos den enkelte NAV ansatte i Vestmar samt kontorenes kollektive kompetanse på området gjeldsrådgivning. 4. Tidlig intervensjon. Alle saksbehandlere som har primærkontakt med brukere skal kunne gi enkel bistand knyttet til brukers økonomiske situasjon. 5. Gjennom oppbygging av tjenesten med høyere kapasitet og bedre kompetanse skal NAV hjelpe brukere med kompliserte gjeldssaker slik at flest mulig har kontroll med egen økonomi. 6. Kommunens utlegg over sosialbudsjettet til den enkelte bruker med gjeldsproblematikk skal over tid og varig reduseres. 7. NAV lederne rapporterer på området gjeldsrådgivning i sine målstyringssystemer. Konklusjon Rådmannen innstiller på at det opprettes en interkommunal stilling som gjeldsrådgiver i Drangedal og Kragerø kommune. Stillingen finansieres ved omdisponering av budsjetterte midler til NAV samt prosjektmidler fra Fylkesmannen i Telemark.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Landets kommuner Deres ref: Vår ref: 08/18250 Vår dato: 21.01.2013 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Innledning Arbeids-

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Samarbeid om sosial og barneverntjenesten

Samarbeid om sosial og barneverntjenesten SNILLFJORD KOMMUNE Samarbeid om sosial og barneverntjenesten i Hemne og Snillfjord Konsekvensanalyse 2 1. BAKGRUNN... 3 2. ERFARING FRA ANDRE PROSJEKT... 4 3. ALTERNATIVE MODELLER... 4 3.1 VALG AV MODELL...

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

NTL mener følgende prinsipper må ligge til grunn for en best mulig utvikling av offentlig sektor:

NTL mener følgende prinsipper må ligge til grunn for en best mulig utvikling av offentlig sektor: Sosialistisk Venstreparti v/ Kim André Åsheim Stortinget Vår sak nr: /13 AB Arkivnr: 110 Deres ref: Dato:17.09.2014 STATSBUDSJETT 2015 - GI SV BESKJED - INNSPILL FRA NTL NTL takker for invitasjonen til

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Selbu kommune Juni 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden mars 2008 - juni 2008. Undersøkelsen er utført i

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer