Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl i dagligstua i Torshov kirke.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke."

Transkript

1 Kjære beboer! Du har nå fått innkallinga til årets generalforsamling i borettslaget. Heftet inneholder også styrets årsberetning og regnskap for 2003, samt budsjett for Styret har prøvd å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vi håper at du leser nøye gjennom heftet og viser din interesse for borettslagets drift ved å møte opp på generalforsamlingen onsdag den 2. juni 2004 kl i dagligstua i Torshov kirke. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamlingen. Der har du muligheten til å bli nærmere orientert om lagets drift, komme med spørsmål og innspill og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i året som kommer. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare med én stemme for andelen. Ektefelle/samboer må ha med fullmakt fra andelseier for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleietaker har rett til å møte og har talerett, men ikke stemmerett. Dersom du ikke kan møte på generalforsamlingen, kan du i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen før generalforsamlingen begynner.

2 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Søndre Åsen Borettslag avholdes onsdag 2. juni 2004 kl i Torshov kirke, dagligstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2003 A) Årsregnskap for 2003 B) Inndekking av negative midler pr GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Andre godtgjørelser 5. FORSLAG A) Forbud mot røyking i fellesarealene B) Opparbeiding av nye parkeringsplasser C) Utsetting av oppgangsvasken Forslagene er tatt inn bakerst i årsberetningen 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 1 styremedlem for 1 år D) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år E) Valg av 3 medlemmer til valgkomité for 1 år F) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, I styret for Søndre Åsen Borettslag Alv Reidar Dale /s/ Morten Nesje /s/ Bjørg Lohne /s/ Anne Geving /s/ Georg Løland /s/

3 3 Søndre Åsen Borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Alv Reidar Dale Edv. Griegs allè 12 Nestleder Morten Nesje Sig. Liesgt. 19 Styremedlem Anne Geving Hans N. Haugesgt. 33 Styremedlem Bjørg Lohne Edv. Griegs allè 14 Styremedlem Randi Larsen Sig. Liesgt. 21 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Georg Løland Edv. Griegs allè 17 Tor Bergendahl Edv. Griegs allè 11 Inger K. Nygårds Edv. Griegs allè 8 Liv Åse Flo Wilhelmsen Edv. Griegs allè 15 B DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS VALGKOMITÉEN Alv Reidar Dale med Morten Nesje som varadelegert Nina Isene Mona Christiansen Lars Krogvold Edv, Griegs allè 15 B Edv. Griegs allè 15 B Edv, Griegs allè 15 B Styremedlem Randi Larsen flyttet fra borettslaget 1. oktober 2003, og 1. varamedlem Georg Løland har fungert som møtende styremedlem etter det.

4 4 Søndre Åsen Borettslag 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har forenklet forretningsførerkontrakt, men har fra 1. september 2002 hatt utvidet forretningsførsel i forbindelse med rehabilitering av vann, avløp og våtrom. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA. TEORETISK LEIE Ved inngått avtale om teoretisk leie, som alle de tilknyttede borettslagene i OBOS nyter godt av, garanterer OBOS for og overfører de samlede husleieinntekter til borettslaget en fast dag hver måned (for tiden den 11. i måneden). OBOS overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuelle manglende husleieinnbetalinger fra den enkelte andelseier. Ordningen tilbys det enkelte borettslag helt kostnadsfritt. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 3, Sagene i Oslo og har adressene: Sigurd Lies gt Hans Nielsen Hauges gt Roveruds gt Edvard Griegs allè 1 3 3B, 5 7 7B, B, B, B, , Borettslaget består av 240 andelsleiligheter, fordelt på 11 bygninger. Tomten, som ble kjøpt i 1986, har gårdsnummer 224, bruksnummer 249 og 351 og er på m 2. Første innflytting i borettslaget var i desember Hovedformålet er å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut boliger i de bygg laget eier. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad av vår virksomhet. Likeså tas det sikte på å følge likestillingslovens bestemmelser i forbindelse med valg av tillitsvalgte, samt ved nyansettelser. Men det er ikke iverksatt spesielle likestillingsfremmende tiltak i borettslaget. Borettslagets styre har formelt bestått av 3 kvinner og 2 menn. Styrets leder er mann. Borettslaget har 1 ansatt, vaktmesteren, som er mann.

5 5 Søndre Åsen Borettslag VAKTMESTERTJENESTE Vaktmester Knut Erik Hunstad ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret har adresse Roverudsgt. 13 og er åpent hverdager mellom kl og kl og kl Vaktmester kan også kontaktes på telefon eller Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid. STYRET Styret har kontor i felleslokalene, Edv. Griegs allè 8, og styreleder kan treffes på telefon (a) og (p), og e-post: Styre og vaktmester har felles postkasse i Edv. Griegs allè 10. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEIDET Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeidet i borettslaget. Formålet er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler blant annet styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. PARKERING Borettslaget har 110 nummererte parkeringsplasser, hvorav 53 er med motorvarmere. Styret i borettslaget fordeler parkeringsplassene etter lister. Kontaktperson er Georg Løland, tlf All leie og ev. bytte av parkeringsplass i borettslaget skal gå gjennom parkeringsansvarlig. FORVALTNINGSORDNINGEN FOR PARKERINGSPLASSENE Styret har innført ei differensiert årsleie for parkeringsplassene, kr 600,- for plasser uten motorvarmer og kr 1000,- for plasser med motorvarmeropplegg. Borettslaget innførte fra årsskiftet 2001/2002 ny parkeringsskilting og kontrollordning. Det er innført to typer skilting/parkeringsrestriksjoner i borettslaget: RESERVERT PARKERING (mot fremmedparkering på tildelte P-plasser) På oppmerka, nummererte parkeringsplasser i borettslaget har bare den som etter søknad har fått tildelt plassen, tillatelse til å parkere. Bøtelegging og ev. borttauing fra slike plasser må rekvireres av den som disponerer plassen, som må kunne dokumentere sin rett til plassen og være til stede ved ev. borttauing. PARKERING FORBUDT (mot ulovlig parkering på alle andre arealer) Det er (og har alltid vært) ulovlig å parkere i stikkveiene, på snuplassene og ellers på alle andre arealer i borettslaget som ikke er avsatt og oppmerka til

6 6 Søndre Åsen Borettslag parkering. Også vi som beboere/andelseiere risikerer bøtelegging og ev. borttauing dersom vi lar bilen stå mer enn 10 minutter for eksempel i stikkvei. Ved behov for mer enn 10 minutters stopp, kan skriftlig tillatelse fås hos vaktmesteren. Den skal ligge synlig i bilvinduet. NØKLER Husnøkler fås kjøpt og må kvitteres ut hos vaktmesteren. FELLESLOKALE OG MILJØTUN Borettslaget har eget felleslokale i Edv. Griegs alle 8, som kan leies av andelseiere og beboere til møter, feiring av fødselsdager og liknende. Det koster bare 300 kr per gang, men betinger at folk tar oppvasken, rydder og gjør reint etter seg. Lokalene består av et stort rom som tar opptil 30 stykker, et mindre møterom med plass til åtte-ti personer, fullt utstyrt kjøkken og toalett i kjelleren. Georg Løland, , tar imot bestilling på bruk av lokalet, og nøkkel må kvitteres ut og leveres tilbake hos ham. Pensjonistlaget benytter lokalene fast hver andre onsdag i måneden, og styret holder sine møter der. Laget har også et fint miljøtun vis-à-vis felleslokalet, med benker og bord, flaggstang og en liten sandkasse for barna. FRAMLEIE Framleie er ikke tillatt uten styrets samtykke og godkjennelse av framleietaker. Ulovlig framleie anses som brudd på husleiekontrakten og kan føre til oppsigelse av andelseiers leieforhold. Søknadsskjema fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er pr registrert 4 framleide andelsleiligheter i borettslaget. VASKERI Fellesvaskeriene er i Edv. Griegs allè 3, 6, 11 og 14, samt i Sigurd Lies gt. 19 og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Vaskeriene har kort- og myntautomater. Det er også tørketromler og tørkerom der. Ei nemnd nedsatt av styret vinteren 2003, bestående av Tor Bergendahl, Ingrid Støver Jensen og Georg Løland, utarbeidet en grundig tilstandsrapport, med anbefalinger om oppgradering og eventuell lydisolering av vaskeriene. Det ble først kjøpt inn og montert to nye, mer stillegående vaskemaskiner med innebygde sentrifuger i Sigurd Lies gate. Det ble seinere på året også satt inn tilsvarende ny maskin i vaskeriet i Edvard Griegs alle 6. Vaskerinemnda fulgte opp med brukstester, kontakt med leverandører og undersøkelser hos andre borettslag og nye rapporter. På nyåret 2004 er også de gamle vaskemaskinene i Edvard Griegs alle 3, 11 og 14 erstattet med nye. De gamle tørketromlene i Sigurd Lies gate og Edv. Griegs alle 14 er også byttet ut. Dessuten har vi fått fjernet alle de eldgamle sentrifugene og maskinene som stod igjen i vaskeriene og flyttet en sentrifuge til Sigurd Lies gate, og det er demontert en god del gamle elektriske ledninger i vaskeriene.

7 7 Søndre Åsen Borettslag De nye vaskemaskinene i Sigurd Lies gate tar mynter, mens alle de andre maskinene og de nye tørketromlene betjenes med kort, som fås kjøpt av vaktmesteren. Henvendelser om nyordningen og ellers om vaskeriene skjer til vaktmester, , Det må fremdeles reserveres vasketider, og det er meget billig å bruke våre vaskerier. Alle som bruker vaskeriene plikter også å gjøre reint der, jfr. oppslag i vaskeriene og eget skriv om bruken av vaskeriene i Viktigst av alt: Respekter vasketidene som gjelder! RENHOLD Beboerne har plikt til å vaske alle trappeoppgangene, oppgangsvinduer og loftsgulv på omgang. Alle som bruker vaskeriene plikter også å gjøre reint der, jfr. eget skriv om vaskeribruk og oppslag i vaskeriene. DYREHOLD Det er ikke tillatt å holde dyr i borettslaget. Dette forbudet kan likevel fravikes dersom gode grunner taler for dyreholdet og det ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. Det skal søkes styret om tillatelse til dyrehold i hvert enkelt tilfelle. Før søknad om dyrehold sendes styret, skal søker skriftlig selv rette en forespørsel til aktuelle beboere/andelseiere, der disse bes om å komme med eventuelle innvendinger. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og levere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden og skifte batteri. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret umiddelbart. KABEL-TV UPC er leverandør av kabel-tv-tjenester til borettslaget, med mulighet for bredbånd, telefoni og digital-tv. UPC's servicetelefon er betjent mandag til fredag mellom kl og samt lørdag og søndag kl Feilmelding og support kan også meldes på UPC's kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder og annet utstyr for å benytte seg av UPC's tjenester. På UPC's hjemmeside finner man oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. Styret gikk inn for den grunnpakken av TV-kanaler vi har fått.

8 8 Søndre Åsen Borettslag Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget, som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall føre til ødeleggelser i kabel-tv-anlegget. RABATTAVTALE MED TELENOR Den gunstige rabattavtalen som NBBL og OBOS har inngått med Telenor, ga fram til rabatter på bruk av fasttelefon på 20-25%. Post- og teletilsynet påla Telenor å redusere rabatten til 5% fra denne dato (10% for det du ringer for over kr pr kvartal). Vedtaket ble klaget inn for Samferdselsdepartementet, og NBBL og Telenor fikk medio mars medhold i klagen. Differansen mellom 5 % og 20 % vil bli etterbetalt (gå til fradrag) på første faktura etter 1. mai. 20 % vil bli gjeninnført fra 1. mai. Etterbetaling vil skje for perioden 5. november 2003 til 31. april 2004 og vil kun skje til dem som er kunder hos Telenor med rabatt pr. 31. april. Kunder som har skiftet leverandør i perioden, vil ikke få etterbetaling. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har gjennom OBOS inngått avtale med Hafslund Strøm AS om leveranse av strøm til borettslagets fellesanlegg. Avtalen er en videreføring av avtalen om kraftforvaltning og gjelder for perioden Kraftforvaltning fra Hafslund Strøm AS fanger opp bevegelsene i kraftmarkedet, fordi selskapets handelsavdeling utfører en aktiv forvaltning fra dag til dag. Det handles kontinuerlig for å sikre pris og redusere risikoen. I tillegg inneholder avtalen en prisgaranti som fører til at prisen på kraft ikke vil overstige avtalt maksimumspris. Avtalen er fleksibel, slik at den kan omgjøres til en fastpriskontrakt dersom markedet skulle tilsi det. I tillegg har OBOS inngått avtale med Tinfoss AS og Elkem Energi om leveranse av kraft fram til , med rabatt som kan tillegges kraftforvaltningsavtalen. Budsjettprisen Prisgrensen (maksimumspris) 45,97 øre kwh (inkl. gjeldende avgifter) 52,17 øre kwh (inkl. gjeldende avgifter) REHABILITERING / STØRRE VEDLIKEHOLD Hele det elektriske anlegget ble rehabilitert i 1994 og Takene på alle blokkene i borettslaget er omlagt i årene Uttrekksledningene (kloakkrørene) fra blokkene ble trukket om i Den tidligere forretningen i Edv. Griegs allé 8 ble omgjort til felleslokale i Alle vinduer, balkongdører og takutspring i borettslaget ble skrapt, grunnet og malt i Alle oppgangsvinduer (ikke de små aller øverst) ble skiftet ut i 1999, bortsett fra i Sigurd Lies gate, der de ble byttet ut i Alle gamle kjellerdører fra oppgang ble også erstattet med nye i Inngangsdørene fikk i 1999 hel metallskinne til hinder mot innbrudd,

9 9 Søndre Åsen Borettslag forsterket i Våren 2000 ble alle smijernsrekkverk skrapt og malt, ytre kjellerdører er behandlet og har fått metallbeslag nede. Yttervegg rundt felleslokalet er satt i stand og malt. I 2001 ble det utført flere større oppgraderinger av utearealene i borettslaget: utvida innkjørsler i Hans N. Hauges gate, Sig. Lies gate og Edv. Griegs allé renska og nyasfaltert alle tørkebåsene i borettslaget satt ut sykkelstativer med plass til 60 sykler i fem tørkebåser og et par andre steder opparbeida standplasser og fått på plass og tatt i bruk nye søppelhus skrapa, flikka og nymalt over halvparten av balkongene og en gavlvegg fått på plass ny parkeringsskilting og kontrollordning, se punktet Parkering. Rehabilitering av vann- og avløpsrør og våtrom (VAV) Totalrehabilitering av vannrør, avløp og våtrom (VAV-prosjektet) ble endelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 22. mars Etter det henta styret med bistand fra OBOS Prosjekt høsten 2001/vinteren 2002 inn priser på gjennomføring av prosjektet og inngikk våren 2002 kontrakt med Bravida Oslo og Akershus AS som totalentreprenør. Den viktigste underentreprenøren på anlegget har vært Nordisk Husprosjekt AS. Vi har dessuten leid inn OBOS Prosjekt som profesjonell prosjektleder på våre vegne. Prosjektet hadde oppstart 2. september 2002 og pågikk i hele 2003, bortsett fra påske-, sommer- og juleferier. Anlegget ble ferdig til 1. april 2004, i tråd med planen. Arbeidet har i all hovedsak gått fram etter oppsatt framdriftsplan, men har slitt med etterslep på ferdiggjøring og for dårlig rydding og reinhold, mer merkbart i noen perioder. Anlegget har ikke vært utsatt for arbeidsulykker eller spesielle uforutsette vanskeligheter. Det ble tegnet egen byggherreforsikring i forbindelse med prosjektet. Det er blitt holdt jevnlige byggemøter hver tredje uke, 6 i 2002, 15 i 2003 og 3 i 2004, der nye og gamle saker har blitt behandlet, og det er gått vernerunder tilsvarende ofte. På byggemøtene deltok styreleder og en til fra styret, prosjektleder og byggeleder fra OBOS Prosjekt og representanter for entreprenørene. Styreleder har vært frikjøpt fra sitt vanlige arbeid en halv dag i uka for å kunne følge prosjektet også på dagtid. Det har vært holdt oppstartmøter puljevis for dem som skulle ha arbeidet i sine leiligheter, det ble gått førbefaring i rimelig tid før oppstart, og det har vært ferdigbefaring etter utført arbeid. Beboerne har også fått kontrollskjema å svare på noe senere og vil få et tilsvarende sjekkskjema etter ca ett år. Prosjektet er overtatt i to omganger, de første 120 leilighetene ved første delovertaking 26. juni 2003, de neste 120 i siste delovertaking 26. mars To leiligheter er unntatt rehabilitering. Det gjelder 5 års garanti på arbeidene, fra overtaking. I tillegg til byggemøtereferat har OBOS Prosjekt levert fire statusrapporter undervegs og skal utarbeide en sluttrapport. Totalentreprenøren

10 10 Søndre Åsen Borettslag leverer en Drifts- og vedlikeholdsinstruks for hele anlegget, i tillegg til de bruksveiledningene hver andelseier har fått. Beboerne har et eget bruks- og vedlikeholdsansvar for installasjonene i form av riktig bruk, reinhold og varsling av feil, mangler og skader umiddelbart. Prosjektet har fulgt periodisert budsjett og ikke bydd på vesentlige merkostnader, bare en avgrenset asbestsanering rundt rør i kjellere. Dessuten valgte styret å skifte ut alle gamle kjellerstrekk (horisontale hovedvannrør), slik at rehabiliteringen ble så komplett som råd. Og vi har fått montert en frostsikker utekran per blokk, samt eget sanitærrom i tilknytning til vaktmesterens kontor. Borettslaget finansierte utgiftene det første halvåret, fram til mars 2003, med egenkapital, og har siden brukt byggelånsmidler innenfor en ramme på 20 millioner av 30 mulige mill. Byggelånet er tatt opp hos OBOS Finans, og vi har i 2003 fått tilsagn fra Husbanken om langsiktig lån til nedbetaling etterpå. VAV-prosjektet har kommet svært godt ut økonomisk, både pga. ryddig og stram styring av prosjektet, små uforutsette kostnader, store besparelser i finanskostnader grunnet lav rente i perioden, svært lav prisstigning og kort gjennomføringstid. På grunn av at det ser ut til å ende med en langt lavere fellesgjeld enn forutsatt, har styret nå latt være å fremme forslag om IN-ordning (individuell nedbetaling) for generalforsamlinga. Den betinger en større fellesgjeld, flytende rente og minimum i innbetaling ved hvert forfall man benytter seg av. Det vil bli gjort nærmere rede for dette på generalforsamlingen. Opprusting av vaskeriene I 2003 og vinteren 2004 er vaskeriene opprustet med - nye seks kilos moderne stillegående vaskemaskiner med innebygde sentrifuger i alle vaskeriene - nye tørketromler i to av vaskeriene (Edv. Griegs alle 14 og Sig. Lies gate 19) - alle de aller eldste maskinene og sentrifugene er demontert og fjernet - ei separat sentrifuge er flyttet fra Edv. Griegs alle 11 til Sig. Lies gate 19 - nye varmeovner i vaskeritoaletta og nye klosett i to av dem (se ellers eget avsnitt) HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i boligselskapet, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i: lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr brann- og eksplosjonsvernloven forurensningsloven arbeidsmiljøloven For å oppfylle kravet, må alle boligselskap minst ha internkontrollsystem på brannvern, byggherreforskriften ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplassutstyr,

11 11 Søndre Åsen Borettslag jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget i fellesområdene og i leilighetene. Styret i Søndre Åsen Borettslag har sendt både tillitsvalgte og vaktmester på temakveld og gjennomgått kurs om HMS Internkontroll i borettslag, skaffet HMS-håndbok med ajourføring fra OBOS, og er godt i gang med å systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter. Borettslaget har gjort disse HMS-tiltakene: - rehabilitert hele det elektriske anlegget, også inn i leilighetene, etablert og videreført ordning med skadedyrbekjempelse (rotter og mus) fra lagt om takene på alle blokkene, , og forsterka alle inngangsdørene, forsynt hele borettslaget med nye røykvarslere og brannslokkingsapparater, satt ut sykkelstativer i fem tørkebåser og et par andre steder, opparbeida standplasser og fått på plass og tatt i bruk nye søppelhus, skrapa, flikka og nymalt over halvparten av balkongene, kjøpt nyere og sikrere gressklipper til vaktmester, ny parkeringsskilting og kontrollordning, fått beskåret de største trærne i brl., totalrehabilitert vann- og avløpsnettet og alle bad i borettslaget, installert nye vaskemaskiner i alle vaskeriene og to nye tørketromler, fjernet alle gamle maskiner, sentrifuger og gamle elektriske ledninger i vaskeriene, registrert ildstedene i borettslaget og sendt oversikt til Brann- og redningsetaten, etablert eget sanitærrom for vaktmester i tilknytning til hans lokaler, Styret har til hensikt å få gjennomført en kontroll av det elektriske anlegget i borettslaget i løpet av 2004/2005, ti år etter at anlegget var nytt. Dessuten minner vi stadig beboerne om å holde kjellerkorridorene, oppgangene og felles loftsarealer rene og ryddige for brannfarlige og rømningshindrende eiendeler. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige NOR Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Forsikringen dekker dessuten vaktmester, styreansvar, maskiner og redskaper. Den enkelte andelseier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter).

12 12 Søndre Åsen Borettslag Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Er flere leiligheter berørt, notèr hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til Forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, har Gjensidige NOR Forsikring en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom borettslagets styre vedtar dette. 5. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS, og i et boligmarked med stigende priser er den viktigere enn før. Ønsker du å bruke forkjøpsretten, må du henvende deg til OBOS avdeling forkjøp på telefon For hver enkelt bolig blir det fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Denne fristen vil vanligvis være syv dager etter at boligen er annonsert i Aftenposten (tirsdag og torsdag) eller på Medlemmer som melder interesse etter at fristen er gått ut, kan ikke kreve å få kjøpt boligen i medhold av ansiennitet. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til en pris tilsvarende det bud som er akseptert. Finansieringen må da være klar og må kunne dokumenteres gjennom bank, forsikring eller lignende finansieringskilder. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet leiligheten. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden avgjørende. Har selger akseptert et bud som er lavere enn den prisantydning som sist ble annonsert i fellesannonsen, er hovedregelen at den må annonseres på nytt. Da med fast pris og kun til forkjøpsberettigede OBOS-medlemmer. Det ble i 2003 solgt/overdratt 17 leiligheter i borettslaget. Laveste salgssum var kr ,-, den høyeste var kr ,- inkl. fellesgjeld.

13 13 Søndre Åsen Borettslag 6. STYRETS ARBEID Styret har i 2003 (møter): - Holdt 10 ordinære styremøter, 1 konstituerende, 1 regnskaps-/budsjettmøte og 2 møter på fullmakt om utbyggingsplanene for Telenor-tomta, og behandlet 135 saker - Hatt 15 byggemøter med totalentreprenør Bravida Oslo og Akershus og OBOS Prosjekt og behandlet svært mange saker der - Holdt overtakingsforretning med Bravida for første del av VAV-prosjektet (120 leil.) 26. juni Hatt fire formøter til styremøte (om opprusting av vaskeria, klagesaker om husbråk og ulovlig framleie og søknader om hundehold) - Avviklet ordinær generalforsamling 3. juni 2003, med vanlige årsmøtesaker - Avviklet tre oppstartmøter med beboere fra blokker der VAV-prosjektet skulle begynne - Deltatt på OBOS generalforsamling 28. april 2003 (Alv Reidar Dale) - Deltatt på noen av OBOS Kompetanses temakvelder og kurs (Alv Reidar Dale, Anne Geving, Morten Nesje og Georg Løland) - Sendt vaktmester Knut Erik Hunstad på vaktmesterkurset V4, Bruk og vedlikehold av verktøy og maskiner - Hatt fellesmøte med naboborettslaget Søndre Åsen kvartal 1 om felles kommentarer og innspill til de endelige utbyggingsplanene for Kyrre Grepps gate 19 (Telenor-tomta) Styret har i 2003 (tiltak): - Godkjent 19 nye andelseiere og 6 framleiesøknader - Svart på en rekke muntlige og skriftlige henvendelser fra beboere og boligsøkere, eiendomsmeglere og offentlige etater, både telefonisk, via e-post og ved brev - Skrevet og sendt ut 4 vanlige beboerskriv, 3 om VAV og 3 oppslag (påminnelse om generalforsamling, dugnad og vaktmestertjeneste i ferien) - Satt ned ei nemnd for å utrede tiltak mot støy og annen oppgradering av vaskeriene i borettslaget (Tor Bergendahl, Ingrid Støver Jensen og Georg Løland) - Forberedt ordinær generalforsamling 3. juni, med møter og utarbeiding av innkalling, årsmelding og regnskap/budsjett - Fått tilsagn om lån i Husbanken til langsiktig nedbetaling av rehabiliteringsgjelda - Behandlet endelige planer om utbygging av Telenor-tomta med 123 boliger i blokker, stilt oss prinsipielt positive til tiltaket, men kommet med mange kritiske kommentarer, især om trafikkbelastningen og parkeringsproblemene - Sendt merknader til utbyggingsvarsel for barnehage bak kiosken i Hans Nielsen Hauges gate, brakkerigg for arbeidene med T-bane-ringen på Oslo Veiarealet og ombygging av boligmassen i Sig. Lies gate og Nordkappgata 38 til omsorgsboliger - Skiftet containertransportør, til Miljøtransport, gjennom Hammersborg Eiendomsdrift - Stelt i stand vårdugnad ute tirsdag 6. mai, med enda bedre oppslutning enn tidligere år, og hatt containere for beboeres vårrydding ambulerende i et par uker

14 14 Søndre Åsen Borettslag - Sendt ut eget skriv og skjema, fått registrert ildstedene i borettslaget og sendt oversikt til Brann- og redningsetaten, Seksjon for feiing og tilsyn - Fått sanert graffitien på vegger og søppelskur og påført beskyttelsesbelegg - Skiftet ut dørtelefonanlegget i Edv. Griegs alle 1 - Engasjert ISS VaktmesterKompaniet til å slå plenene og ev. rykke ut på nødvendige oppdrag i vaktmesterens ferie i august - Behandlet et par saker om fuktskader i leiligheter og engasjert OBOS Prosjekt til å befare og anbefale tiltak - Behandlet et par klager på omfattende husbråk - Behandlet ett tilfelle av langvarig framleie av leil. uten tillatelse - Gitt et par tillatelser til å montere varmtvannsbereder i egen bod i kjeller, på visse vilkår (men det er forbudt å sette tilsvarende og andre elektriske innretninger på loft!) - Fått montert en frostsikker utekran per blokk - Behandlet et par saker om hundehold i borettslaget og gitt to løyver - Gitt et par tillatelser til ikke i veien-plassering av rollator og barnevogn i oppgang - Gitt Torshov hjemmetjeneste løyve til å montere diverse hjelpemidler for eldre - Gitt OBOS fullmakt til å forhandle fram og foreta kjøp av kraft til fellesanlegga - Fått registrert motorvarmeroppleggene på borettslaget og sendt ut og fått inn igjen nye kontrakter for leie av parkeringsplass - Prøvt å påskynde Trafikketaten i deres arbeid med å fjerne avskilta biler/bilvrak, samt skilte for tryggere trafikkavvikling i vårt nærområde Gjort/initiert i 1. kvartal 2004: - Satt opp husleia med 20 % fra og med mars 2004, i henhold til varsel i VAVprosjektet og med tanke på langsiktig nedbetaling og løpende vedlikehold - Holdt 3 formøter, 3 vanlige styremøter, 1 arbeidsmøte i forbindelse med finansanalyse og regulering av husleia og 1 regnskaps-/budsjettmøte og behandlet 44 saker - Hatt 3 byggemøter og 1 overtakingsmøte med Bravida AS og OBOS Prosjekt - Holdt overtakingsforretning for del 2 av VAV-prosjektet (120 leil.) hos OBOS Prosjekt 26. mars Fått vaska ned felleslokalene i Edv. Griegs alle 8 og stilt dem til disposisjon for utleie igjen etter VAV-prosjektet - Signert låneavtale med Husbanken på langsiktig nedbetalingslån - Kjøpt inn og fått installert nye 6 kilos vaskemaskiner i vaskeria i Edv. Griegs alle 3, 11 og 14, og nye tørketromler i Edv. Griegs alle 14 og Sig. Lies gate 19 - Deltatt på et orienteringsmøte hos Backe Prosjekt om ubygginga av Kyrre Grepps gate 19, og fått dem til å avslutte kveldsarbeid på tomta kl Skrevet og sendt ut to beboerskriv, det ene hovedsaklig om ny husleie, det andre om beboermøte, vårdugnad og generalforsamling - Behandla ei sak om husbråk og framleie uten løyve 7. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2003 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag.

15 15 Søndre Åsen Borettslag Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. Dette gjør seg blant annet gjeldende ved at investeringer og påkostninger blir direkte utgiftsført. Borettslagets anleggsmidler avskrives ikke, samt at avdrag på lån blir utgiftsført. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikten skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den trenger å være i balanse. Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld benyttes begrepet disponible midler, som viser hva borettslaget pr kan overføre til regnskapsåret Forutsetning om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2003 er satt opp under denne forutsetning. INNTEKTER Inntektene i 2003 var totalt kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter. UTGIFTER Utgiftene i 2003 var totalt kr ,-. Det er en reduksjon av utgiftene i forhold til budsjettet for år 2003 fra kr ,-, altså kr ,-. De viktigste utgiftspostene med avvik fra budsjettet er: - Rehabilitering/påkostninger ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-, en differanse på kr ,-. Andre renteutgifter ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var nedgangen i renten, samt at rehabiliteringsutgiftene som nevnt ovenfor, ble lavere enn budsjettert ramme, byggelånet først ble påbegynt i mars 2003 og prisstigningen har vært svært lav. DISPONIBLE MIDLER Resultatet av driften for 2003, inklusive finansielle inn- og utbetalinger, gir en reduksjon av borettslagets disponible midler med kr ,-. Borettslagets disponible midler pr utgjør negative kr ,-. Styret foreslår at dette dekkes av driften i år For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til oversikten over eiendeler og gjeld, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se lenger bak).

16 16 Søndre Åsen Borettslag 8. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2004 KOMMUNALE AVGIFTER Feieravgiften øker med 3,2 %. Vann- og avløpsavgiften øker med 13,2 %. Renovasjonsavgiften øker med 13,3 %. LÅN Borettslaget har 1 lån i OBOS til rentesats 3 % pr Det vises til note 16 i regnskapet når det gjelder opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo. Borettslaget har også byggelån i OBOS, der 20 millioner av 30 mulige er tatt ut. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS pr var 0,25 %. Renter på sparekonto i OBOS pr var 2,50 %. FORRETNINGSFØRERHONORARET Det er ingen økning i forretningsførerhonoraret for REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. FORSIKRING Prisen på alle bygningsforsikringer gikk opp med 5,7 % fra 2003 til 2004 (indeksøkning). Ut over dette har: - Gjensidige NOR Forsikring varslet en liten generell prisjustering. I gjennomsnitt er den samlede prisøkningen ca. 11 %. Forsikringsselskapene foretar en individuell prising ut fra boligselskapets skadesituasjon. Det kan gi store utslag i forhold til generell prisendring. Forsikringspremien for vårt borettslag gikk opp med 9 %. STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene, slik at den normalt stiger i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Det er vanskelig å spå utviklingen i strømprisene, fordi været er den viktigste faktoren som påvirker prisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 35 % av total strømpris.

17 17 Søndre Åsen Borettslag Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 30 % av total strømpris. Statlige avgifter det vil si, forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift, utgjør ca. 35 % av total strømpris. Gjennom samarbeidet mellom OBOS og Hafslund kan alle OBOS-medlemmer få mulighet til gunstig pris på strøm til husholdninger. For ytterligere informasjon kontakt Hafslund Kundesenter på telefon eller internett INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) i driftsoversikten. Oversikten gir et forventet negativt resultat på kr ,- før finansielle innog utbetalinger, og en forventet økning i de disponible midler på kr ,-. Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2,5 % i I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter bl.a. oppgradering av vaskeriene og en del uteanlegg, bl.a. kjellernedgangene. Driften i 2004 forutsetter en økning av husleien på 20 % fra De økte husleieinntektene i 2004 vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler, blant annet med henblikk på fremtidige vedlikeholdsbehov, i første omgang oppussing av oppgangene og nye dørtelefonanlegg i Oslo, I styret for Søndre Åsen Borettslag Alv Reidar Dale /s/ Morten Nesje /s/ Bjørg Lohne /s/ Anne Geving /s/ Georg Løland /s/

18 PricewaterhouseCoopers DA N-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Søndre Åsen Borettslag Revisjonsberetning for 2003 Vi har revidert årsregnskapet for Søndre Åsen Borettslag for regnskapsåret 2003, som viser negative midler pr på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om forslaget til dekning av negative midler og om forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av driftsoversikt, oversikt over eiendeler og gjeld og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre og forretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og norsk god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets og forretningsførerens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2003 og for endring i disponible midler i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk styret og forretningsføreren har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om forslaget til dekning av negative midler og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonene over, presiserer vi at borettslaget har negative midler. Oslo, 30. april 2004 PricewaterhouseCoopers DA Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Oslo Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mandal Mo i Rana Stavanger Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen. Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

19 19 Søndre Åsen Borettslag 044 SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG DRIFTSOVERSIKT BUDSJETT INNTEKTER: 1* LEIEINNTEKTER * RENTEINNTEKTER VASKERI PARKERINGSLEIE SUM INNTEKTER UTGIFTER: MEDLEMSKONTINGENT REVISJONSHONORAR STYREHONORAR ANDRE HONORAR FORRETNINGSFØRERHONORAR * KONSULENT OG FORVALTN.TJ * PERSONALUTGIFTER * DRIFT OG VEDLIKEHOLD REHAB./PÅKOSTNINGER * ANDRE RENTEUTGIFTER * PANTEGJELDSRENTER * ANDRE DRIFTSUTGIFTER * FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER * ELEKTRISK ENERGI SUM UTGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN./UTBET. OPPTAK LÅN NEDBETALT LÅN ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDLER ÅRETS BEVEGELSE DISPONIBLE MIDLER

20 20 Søndre Åsen Borettslag OVERSIKT EIENDELER OG GJELD OMLØPSMIDLER: DRIFTSKONTO I OBOS INNESTÅENDE BANK SPAREKONTO I OBOS * KORTSIKTIGE FORDRINGER SUM OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD: LEVERANDØRGJELD * GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP * ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD DISPONIBLE MIDLER ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: 14* BYGNINGER TOMT * ANDRE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD: 16* PANTEGJELD * ANNEN LANGSIKTIG GJELD * BORETTSINNSKUDD ANDELSKAPITAL (240 X 100) SUM LANGSIKTIG GJELD * PANTSTILLELSE O B O S OSLO DEN / I STYRET FOR SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG Alv Reidar Dale /s/ Morten Nesje /s/ Bjørg Lohne /s/ Anne Geving /s/ Georg Løland /s/ MARTIN MÆLAND /s/ ADM. DIREKTØR EGIL J. HAVRE /s/ REGNSKAPSSJEF

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 1. TILLITSVALGTE Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 Siden forrige generalforsamling og fram til generalforsamling 23. mai 2017, har borettslaget tillitsvalgte vært: STYRET:

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Søndre Åsen Borettslag avholdes mandag 3. juni 2002 kl. 18.00 i Torshov kirke, dagligstuen.

Ordinær generalforsamling i Søndre Åsen Borettslag avholdes mandag 3. juni 2002 kl. 18.00 i Torshov kirke, dagligstuen. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i avholdes mandag 3. juni 2002 kl. 18.00 i Torshov kirke, dagligstuen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Tilstede var 39 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 14 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 17 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Maridalsveien 64 Borettslag Dato 23.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kafeteriaen i Møllehjulet bosenter, Vøyensvingen 6-8 Tilstede var 13 andelseiere og 0 med fullmakt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Tilstede var 79 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 90 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rabben Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Torsdag, 26. mai 2005 kl. 17.30 i Operasjon Veds lokaler

Torsdag, 26. mai 2005 kl. 17.30 i Operasjon Veds lokaler Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 1. TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2011 Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Eskil Johnsen Amy Johnsen

Detaljer

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Til styremedlemmer og beboere INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2006 Ordinær årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger, avholdes mandag 12 juni 2005, kl. 13.00 i Kyrre

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad. Tilstede var 47 andelseiere og 8 med fullmakt til sammen 50

Detaljer

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning 2015

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning 2015 1. TILLITSVALGTE Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015 Siden forrige generalforsamling og fram til generalforsamling 12/04/2016, har borettslaget tillitsvalgte vært: STYRET:

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: SAMEIET TONSENHAGEN 11 1 av 1 Tonsenhagen 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede.

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Åssida Borettslag Dato 14.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Sovheim Allsenter. Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ellipsen Borettslag Møtedato: 22. april 2014 Møtetidspunkt: 17.30 Møtested: OBOS lokaler, Hammersborg torg 1 Til stede: 53 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad I Borettslag den kl Møtested : Operasjon Veds lokaler

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad I Borettslag den kl Møtested : Operasjon Veds lokaler Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad I Borettslag den 15.06.2010 kl. 18.00. Møtested : Operasjon Veds lokaler Tilstede var 16 andelseiere og 0 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Tilstede var 48 andelseiere og 6 med fullmakt, til sammen 54 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

ROSENBORGGATA 15 SAMEIE ÅRSBERETNING FOR 2007

ROSENBORGGATA 15 SAMEIE ÅRSBERETNING FOR 2007 ROSENBORGGATA 15 SAMEIE ÅRSBERETNING FOR 2007 1. TILLITSVALGTE Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: STYRET: Styreleder: Styremedlem: Styremedlem: Magnus Wessel-Aas Karianne Øysted Jon

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes tirsdag 23. mai 2000 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Oslo Misjonskirke Betlehem. Tilstede var 78 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 84 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den 17.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Tonsenhagen Skole. Tilstede var 42 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 52 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39

Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 09.06.1999, kl. 19.00 i Kampen bydelshus, Bøgt. 21. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Side 1 Innspurten 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 20. april 2004, kl. 18.30 i Prestlia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Tilstede var 95 aksjonærer og 1 med fullmakt til sammen 96

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Godkjent.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag Dato 15.05.2013 Kl. 18.30. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 58 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 62 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Solrabben Borettslag avholdes tirsdag.20. mai.2003 kl. 19.00 i Godlia Skoles aula, inngang B (tilgang på heis). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua. Tilstede var 54 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 64 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgt. Terrasse D A/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den 24.05.2012 kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Tilstede var 9 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 10 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 ÅRSBERETNING FOR 2011 1. TILLITSVALGTE Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Marte Martinsen Styremedlem: Lars Gauden-Kolbeinstveit

Detaljer

Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2008

Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2008 Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2008 1. Tillitsvalgte Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styreleder: Ketil Heyerdahl Styremedlem: Stine Ørbeck Styremedlem: Magnus Wessel-Aas

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 12.05 2009, kl. 17.00 i lokalene til OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiemøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 11.04, 2005, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus på Bjørndal. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den kl Møtested: Lambertseter kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den kl Møtested: Lambertseter kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den 26.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 81 andelseiere og 20 med fullmakt til sammen101 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Ravnåsen Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Sameiet Westye Egebergsgt. 1, avholdes torsdag 10. april 2003, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole. Tilstede var 185 andelseiere og 37 med fullmakt til sammen 222 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen orettslag Møtedato 31.03.2009 Møtetidspunkt 18.00 Møtested St Halvard kirke Tilstede var 51 andelseiere Og 5 med fullmakt til sammen 56 stemmeberettigede

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble 1 Borettslaget Kirkeveien 112 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Kirkeveien 112 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL avholdes Mandag 22. November 2010 kl. 18.00 i OBOS, Hammersborg Torg 1, 1. etg. TIL

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 10.05.2011 kl. 18.30. Møtested: Vålerenga bydelshus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 10.05.2011 kl. 18.30. Møtested: Vålerenga bydelshus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 10.05.2011 kl. 18.30. Møtested: Vålerenga bydelshus Tilstede var 25 andelseiere og 0 med fullmakt til sammen 25 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandaker Borettslag Dato Kl Møtested: Nordpolen skole, Hans Nielsen Hauges gate 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandaker Borettslag Dato Kl Møtested: Nordpolen skole, Hans Nielsen Hauges gate 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandaker Borettslag Dato 23.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordpolen skole, Hans Nielsen Hauges gate 1. Tilstede var 40 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engelsborg Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d.

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent.

Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag Møtedato: Tirsdag 29.april 2014 Møtetidspunkt: kl 18.00 Møtested: Til stede: Lambertseter kirke 58 andelseiere, 11 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Flaen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den 09.05.2012 kl. 19.00. Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Tilstede var 17 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 19 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Tilstede var 36 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 42 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag Møtedato 12.04.2007 Møtetidspunkt Kl. 18.00 Møtested Sarons Lokaler, Ammerudveien Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag kl. 19:00. Møtested: Deichmanske bibliotek Sandaker Senter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag kl. 19:00. Møtested: Deichmanske bibliotek Sandaker Senter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag 23.05.2012 kl. 19:00. Møtested: Deichmanske bibliotek Sandaker Senter. Tilstede var 43 andelseiere og 2 med fullmakt. Til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer