Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl i dagligstua i Torshov kirke.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke."

Transkript

1 Kjære beboer! Du har nå fått innkallinga til årets generalforsamling i borettslaget. Heftet inneholder også styrets årsberetning og regnskap for 2003, samt budsjett for Styret har prøvd å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vi håper at du leser nøye gjennom heftet og viser din interesse for borettslagets drift ved å møte opp på generalforsamlingen onsdag den 2. juni 2004 kl i dagligstua i Torshov kirke. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamlingen. Der har du muligheten til å bli nærmere orientert om lagets drift, komme med spørsmål og innspill og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i året som kommer. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare med én stemme for andelen. Ektefelle/samboer må ha med fullmakt fra andelseier for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleietaker har rett til å møte og har talerett, men ikke stemmerett. Dersom du ikke kan møte på generalforsamlingen, kan du i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen før generalforsamlingen begynner.

2 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Søndre Åsen Borettslag avholdes onsdag 2. juni 2004 kl i Torshov kirke, dagligstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2003 A) Årsregnskap for 2003 B) Inndekking av negative midler pr GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Andre godtgjørelser 5. FORSLAG A) Forbud mot røyking i fellesarealene B) Opparbeiding av nye parkeringsplasser C) Utsetting av oppgangsvasken Forslagene er tatt inn bakerst i årsberetningen 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 1 styremedlem for 1 år D) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år E) Valg av 3 medlemmer til valgkomité for 1 år F) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, I styret for Søndre Åsen Borettslag Alv Reidar Dale /s/ Morten Nesje /s/ Bjørg Lohne /s/ Anne Geving /s/ Georg Løland /s/

3 3 Søndre Åsen Borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Alv Reidar Dale Edv. Griegs allè 12 Nestleder Morten Nesje Sig. Liesgt. 19 Styremedlem Anne Geving Hans N. Haugesgt. 33 Styremedlem Bjørg Lohne Edv. Griegs allè 14 Styremedlem Randi Larsen Sig. Liesgt. 21 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Georg Løland Edv. Griegs allè 17 Tor Bergendahl Edv. Griegs allè 11 Inger K. Nygårds Edv. Griegs allè 8 Liv Åse Flo Wilhelmsen Edv. Griegs allè 15 B DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS VALGKOMITÉEN Alv Reidar Dale med Morten Nesje som varadelegert Nina Isene Mona Christiansen Lars Krogvold Edv, Griegs allè 15 B Edv. Griegs allè 15 B Edv, Griegs allè 15 B Styremedlem Randi Larsen flyttet fra borettslaget 1. oktober 2003, og 1. varamedlem Georg Løland har fungert som møtende styremedlem etter det.

4 4 Søndre Åsen Borettslag 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har forenklet forretningsførerkontrakt, men har fra 1. september 2002 hatt utvidet forretningsførsel i forbindelse med rehabilitering av vann, avløp og våtrom. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA. TEORETISK LEIE Ved inngått avtale om teoretisk leie, som alle de tilknyttede borettslagene i OBOS nyter godt av, garanterer OBOS for og overfører de samlede husleieinntekter til borettslaget en fast dag hver måned (for tiden den 11. i måneden). OBOS overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuelle manglende husleieinnbetalinger fra den enkelte andelseier. Ordningen tilbys det enkelte borettslag helt kostnadsfritt. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 3, Sagene i Oslo og har adressene: Sigurd Lies gt Hans Nielsen Hauges gt Roveruds gt Edvard Griegs allè 1 3 3B, 5 7 7B, B, B, B, , Borettslaget består av 240 andelsleiligheter, fordelt på 11 bygninger. Tomten, som ble kjøpt i 1986, har gårdsnummer 224, bruksnummer 249 og 351 og er på m 2. Første innflytting i borettslaget var i desember Hovedformålet er å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut boliger i de bygg laget eier. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad av vår virksomhet. Likeså tas det sikte på å følge likestillingslovens bestemmelser i forbindelse med valg av tillitsvalgte, samt ved nyansettelser. Men det er ikke iverksatt spesielle likestillingsfremmende tiltak i borettslaget. Borettslagets styre har formelt bestått av 3 kvinner og 2 menn. Styrets leder er mann. Borettslaget har 1 ansatt, vaktmesteren, som er mann.

5 5 Søndre Åsen Borettslag VAKTMESTERTJENESTE Vaktmester Knut Erik Hunstad ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret har adresse Roverudsgt. 13 og er åpent hverdager mellom kl og kl og kl Vaktmester kan også kontaktes på telefon eller Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid. STYRET Styret har kontor i felleslokalene, Edv. Griegs allè 8, og styreleder kan treffes på telefon (a) og (p), og e-post: Styre og vaktmester har felles postkasse i Edv. Griegs allè 10. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEIDET Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeidet i borettslaget. Formålet er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler blant annet styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. PARKERING Borettslaget har 110 nummererte parkeringsplasser, hvorav 53 er med motorvarmere. Styret i borettslaget fordeler parkeringsplassene etter lister. Kontaktperson er Georg Løland, tlf All leie og ev. bytte av parkeringsplass i borettslaget skal gå gjennom parkeringsansvarlig. FORVALTNINGSORDNINGEN FOR PARKERINGSPLASSENE Styret har innført ei differensiert årsleie for parkeringsplassene, kr 600,- for plasser uten motorvarmer og kr 1000,- for plasser med motorvarmeropplegg. Borettslaget innførte fra årsskiftet 2001/2002 ny parkeringsskilting og kontrollordning. Det er innført to typer skilting/parkeringsrestriksjoner i borettslaget: RESERVERT PARKERING (mot fremmedparkering på tildelte P-plasser) På oppmerka, nummererte parkeringsplasser i borettslaget har bare den som etter søknad har fått tildelt plassen, tillatelse til å parkere. Bøtelegging og ev. borttauing fra slike plasser må rekvireres av den som disponerer plassen, som må kunne dokumentere sin rett til plassen og være til stede ved ev. borttauing. PARKERING FORBUDT (mot ulovlig parkering på alle andre arealer) Det er (og har alltid vært) ulovlig å parkere i stikkveiene, på snuplassene og ellers på alle andre arealer i borettslaget som ikke er avsatt og oppmerka til

6 6 Søndre Åsen Borettslag parkering. Også vi som beboere/andelseiere risikerer bøtelegging og ev. borttauing dersom vi lar bilen stå mer enn 10 minutter for eksempel i stikkvei. Ved behov for mer enn 10 minutters stopp, kan skriftlig tillatelse fås hos vaktmesteren. Den skal ligge synlig i bilvinduet. NØKLER Husnøkler fås kjøpt og må kvitteres ut hos vaktmesteren. FELLESLOKALE OG MILJØTUN Borettslaget har eget felleslokale i Edv. Griegs alle 8, som kan leies av andelseiere og beboere til møter, feiring av fødselsdager og liknende. Det koster bare 300 kr per gang, men betinger at folk tar oppvasken, rydder og gjør reint etter seg. Lokalene består av et stort rom som tar opptil 30 stykker, et mindre møterom med plass til åtte-ti personer, fullt utstyrt kjøkken og toalett i kjelleren. Georg Løland, , tar imot bestilling på bruk av lokalet, og nøkkel må kvitteres ut og leveres tilbake hos ham. Pensjonistlaget benytter lokalene fast hver andre onsdag i måneden, og styret holder sine møter der. Laget har også et fint miljøtun vis-à-vis felleslokalet, med benker og bord, flaggstang og en liten sandkasse for barna. FRAMLEIE Framleie er ikke tillatt uten styrets samtykke og godkjennelse av framleietaker. Ulovlig framleie anses som brudd på husleiekontrakten og kan føre til oppsigelse av andelseiers leieforhold. Søknadsskjema fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er pr registrert 4 framleide andelsleiligheter i borettslaget. VASKERI Fellesvaskeriene er i Edv. Griegs allè 3, 6, 11 og 14, samt i Sigurd Lies gt. 19 og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Vaskeriene har kort- og myntautomater. Det er også tørketromler og tørkerom der. Ei nemnd nedsatt av styret vinteren 2003, bestående av Tor Bergendahl, Ingrid Støver Jensen og Georg Løland, utarbeidet en grundig tilstandsrapport, med anbefalinger om oppgradering og eventuell lydisolering av vaskeriene. Det ble først kjøpt inn og montert to nye, mer stillegående vaskemaskiner med innebygde sentrifuger i Sigurd Lies gate. Det ble seinere på året også satt inn tilsvarende ny maskin i vaskeriet i Edvard Griegs alle 6. Vaskerinemnda fulgte opp med brukstester, kontakt med leverandører og undersøkelser hos andre borettslag og nye rapporter. På nyåret 2004 er også de gamle vaskemaskinene i Edvard Griegs alle 3, 11 og 14 erstattet med nye. De gamle tørketromlene i Sigurd Lies gate og Edv. Griegs alle 14 er også byttet ut. Dessuten har vi fått fjernet alle de eldgamle sentrifugene og maskinene som stod igjen i vaskeriene og flyttet en sentrifuge til Sigurd Lies gate, og det er demontert en god del gamle elektriske ledninger i vaskeriene.

7 7 Søndre Åsen Borettslag De nye vaskemaskinene i Sigurd Lies gate tar mynter, mens alle de andre maskinene og de nye tørketromlene betjenes med kort, som fås kjøpt av vaktmesteren. Henvendelser om nyordningen og ellers om vaskeriene skjer til vaktmester, , Det må fremdeles reserveres vasketider, og det er meget billig å bruke våre vaskerier. Alle som bruker vaskeriene plikter også å gjøre reint der, jfr. oppslag i vaskeriene og eget skriv om bruken av vaskeriene i Viktigst av alt: Respekter vasketidene som gjelder! RENHOLD Beboerne har plikt til å vaske alle trappeoppgangene, oppgangsvinduer og loftsgulv på omgang. Alle som bruker vaskeriene plikter også å gjøre reint der, jfr. eget skriv om vaskeribruk og oppslag i vaskeriene. DYREHOLD Det er ikke tillatt å holde dyr i borettslaget. Dette forbudet kan likevel fravikes dersom gode grunner taler for dyreholdet og det ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. Det skal søkes styret om tillatelse til dyrehold i hvert enkelt tilfelle. Før søknad om dyrehold sendes styret, skal søker skriftlig selv rette en forespørsel til aktuelle beboere/andelseiere, der disse bes om å komme med eventuelle innvendinger. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og levere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden og skifte batteri. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret umiddelbart. KABEL-TV UPC er leverandør av kabel-tv-tjenester til borettslaget, med mulighet for bredbånd, telefoni og digital-tv. UPC's servicetelefon er betjent mandag til fredag mellom kl og samt lørdag og søndag kl Feilmelding og support kan også meldes på UPC's kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder og annet utstyr for å benytte seg av UPC's tjenester. På UPC's hjemmeside finner man oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. Styret gikk inn for den grunnpakken av TV-kanaler vi har fått.

8 8 Søndre Åsen Borettslag Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget, som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall føre til ødeleggelser i kabel-tv-anlegget. RABATTAVTALE MED TELENOR Den gunstige rabattavtalen som NBBL og OBOS har inngått med Telenor, ga fram til rabatter på bruk av fasttelefon på 20-25%. Post- og teletilsynet påla Telenor å redusere rabatten til 5% fra denne dato (10% for det du ringer for over kr pr kvartal). Vedtaket ble klaget inn for Samferdselsdepartementet, og NBBL og Telenor fikk medio mars medhold i klagen. Differansen mellom 5 % og 20 % vil bli etterbetalt (gå til fradrag) på første faktura etter 1. mai. 20 % vil bli gjeninnført fra 1. mai. Etterbetaling vil skje for perioden 5. november 2003 til 31. april 2004 og vil kun skje til dem som er kunder hos Telenor med rabatt pr. 31. april. Kunder som har skiftet leverandør i perioden, vil ikke få etterbetaling. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har gjennom OBOS inngått avtale med Hafslund Strøm AS om leveranse av strøm til borettslagets fellesanlegg. Avtalen er en videreføring av avtalen om kraftforvaltning og gjelder for perioden Kraftforvaltning fra Hafslund Strøm AS fanger opp bevegelsene i kraftmarkedet, fordi selskapets handelsavdeling utfører en aktiv forvaltning fra dag til dag. Det handles kontinuerlig for å sikre pris og redusere risikoen. I tillegg inneholder avtalen en prisgaranti som fører til at prisen på kraft ikke vil overstige avtalt maksimumspris. Avtalen er fleksibel, slik at den kan omgjøres til en fastpriskontrakt dersom markedet skulle tilsi det. I tillegg har OBOS inngått avtale med Tinfoss AS og Elkem Energi om leveranse av kraft fram til , med rabatt som kan tillegges kraftforvaltningsavtalen. Budsjettprisen Prisgrensen (maksimumspris) 45,97 øre kwh (inkl. gjeldende avgifter) 52,17 øre kwh (inkl. gjeldende avgifter) REHABILITERING / STØRRE VEDLIKEHOLD Hele det elektriske anlegget ble rehabilitert i 1994 og Takene på alle blokkene i borettslaget er omlagt i årene Uttrekksledningene (kloakkrørene) fra blokkene ble trukket om i Den tidligere forretningen i Edv. Griegs allé 8 ble omgjort til felleslokale i Alle vinduer, balkongdører og takutspring i borettslaget ble skrapt, grunnet og malt i Alle oppgangsvinduer (ikke de små aller øverst) ble skiftet ut i 1999, bortsett fra i Sigurd Lies gate, der de ble byttet ut i Alle gamle kjellerdører fra oppgang ble også erstattet med nye i Inngangsdørene fikk i 1999 hel metallskinne til hinder mot innbrudd,

9 9 Søndre Åsen Borettslag forsterket i Våren 2000 ble alle smijernsrekkverk skrapt og malt, ytre kjellerdører er behandlet og har fått metallbeslag nede. Yttervegg rundt felleslokalet er satt i stand og malt. I 2001 ble det utført flere større oppgraderinger av utearealene i borettslaget: utvida innkjørsler i Hans N. Hauges gate, Sig. Lies gate og Edv. Griegs allé renska og nyasfaltert alle tørkebåsene i borettslaget satt ut sykkelstativer med plass til 60 sykler i fem tørkebåser og et par andre steder opparbeida standplasser og fått på plass og tatt i bruk nye søppelhus skrapa, flikka og nymalt over halvparten av balkongene og en gavlvegg fått på plass ny parkeringsskilting og kontrollordning, se punktet Parkering. Rehabilitering av vann- og avløpsrør og våtrom (VAV) Totalrehabilitering av vannrør, avløp og våtrom (VAV-prosjektet) ble endelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 22. mars Etter det henta styret med bistand fra OBOS Prosjekt høsten 2001/vinteren 2002 inn priser på gjennomføring av prosjektet og inngikk våren 2002 kontrakt med Bravida Oslo og Akershus AS som totalentreprenør. Den viktigste underentreprenøren på anlegget har vært Nordisk Husprosjekt AS. Vi har dessuten leid inn OBOS Prosjekt som profesjonell prosjektleder på våre vegne. Prosjektet hadde oppstart 2. september 2002 og pågikk i hele 2003, bortsett fra påske-, sommer- og juleferier. Anlegget ble ferdig til 1. april 2004, i tråd med planen. Arbeidet har i all hovedsak gått fram etter oppsatt framdriftsplan, men har slitt med etterslep på ferdiggjøring og for dårlig rydding og reinhold, mer merkbart i noen perioder. Anlegget har ikke vært utsatt for arbeidsulykker eller spesielle uforutsette vanskeligheter. Det ble tegnet egen byggherreforsikring i forbindelse med prosjektet. Det er blitt holdt jevnlige byggemøter hver tredje uke, 6 i 2002, 15 i 2003 og 3 i 2004, der nye og gamle saker har blitt behandlet, og det er gått vernerunder tilsvarende ofte. På byggemøtene deltok styreleder og en til fra styret, prosjektleder og byggeleder fra OBOS Prosjekt og representanter for entreprenørene. Styreleder har vært frikjøpt fra sitt vanlige arbeid en halv dag i uka for å kunne følge prosjektet også på dagtid. Det har vært holdt oppstartmøter puljevis for dem som skulle ha arbeidet i sine leiligheter, det ble gått førbefaring i rimelig tid før oppstart, og det har vært ferdigbefaring etter utført arbeid. Beboerne har også fått kontrollskjema å svare på noe senere og vil få et tilsvarende sjekkskjema etter ca ett år. Prosjektet er overtatt i to omganger, de første 120 leilighetene ved første delovertaking 26. juni 2003, de neste 120 i siste delovertaking 26. mars To leiligheter er unntatt rehabilitering. Det gjelder 5 års garanti på arbeidene, fra overtaking. I tillegg til byggemøtereferat har OBOS Prosjekt levert fire statusrapporter undervegs og skal utarbeide en sluttrapport. Totalentreprenøren

10 10 Søndre Åsen Borettslag leverer en Drifts- og vedlikeholdsinstruks for hele anlegget, i tillegg til de bruksveiledningene hver andelseier har fått. Beboerne har et eget bruks- og vedlikeholdsansvar for installasjonene i form av riktig bruk, reinhold og varsling av feil, mangler og skader umiddelbart. Prosjektet har fulgt periodisert budsjett og ikke bydd på vesentlige merkostnader, bare en avgrenset asbestsanering rundt rør i kjellere. Dessuten valgte styret å skifte ut alle gamle kjellerstrekk (horisontale hovedvannrør), slik at rehabiliteringen ble så komplett som råd. Og vi har fått montert en frostsikker utekran per blokk, samt eget sanitærrom i tilknytning til vaktmesterens kontor. Borettslaget finansierte utgiftene det første halvåret, fram til mars 2003, med egenkapital, og har siden brukt byggelånsmidler innenfor en ramme på 20 millioner av 30 mulige mill. Byggelånet er tatt opp hos OBOS Finans, og vi har i 2003 fått tilsagn fra Husbanken om langsiktig lån til nedbetaling etterpå. VAV-prosjektet har kommet svært godt ut økonomisk, både pga. ryddig og stram styring av prosjektet, små uforutsette kostnader, store besparelser i finanskostnader grunnet lav rente i perioden, svært lav prisstigning og kort gjennomføringstid. På grunn av at det ser ut til å ende med en langt lavere fellesgjeld enn forutsatt, har styret nå latt være å fremme forslag om IN-ordning (individuell nedbetaling) for generalforsamlinga. Den betinger en større fellesgjeld, flytende rente og minimum i innbetaling ved hvert forfall man benytter seg av. Det vil bli gjort nærmere rede for dette på generalforsamlingen. Opprusting av vaskeriene I 2003 og vinteren 2004 er vaskeriene opprustet med - nye seks kilos moderne stillegående vaskemaskiner med innebygde sentrifuger i alle vaskeriene - nye tørketromler i to av vaskeriene (Edv. Griegs alle 14 og Sig. Lies gate 19) - alle de aller eldste maskinene og sentrifugene er demontert og fjernet - ei separat sentrifuge er flyttet fra Edv. Griegs alle 11 til Sig. Lies gate 19 - nye varmeovner i vaskeritoaletta og nye klosett i to av dem (se ellers eget avsnitt) HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i boligselskapet, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i: lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr brann- og eksplosjonsvernloven forurensningsloven arbeidsmiljøloven For å oppfylle kravet, må alle boligselskap minst ha internkontrollsystem på brannvern, byggherreforskriften ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplassutstyr,

11 11 Søndre Åsen Borettslag jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget i fellesområdene og i leilighetene. Styret i Søndre Åsen Borettslag har sendt både tillitsvalgte og vaktmester på temakveld og gjennomgått kurs om HMS Internkontroll i borettslag, skaffet HMS-håndbok med ajourføring fra OBOS, og er godt i gang med å systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter. Borettslaget har gjort disse HMS-tiltakene: - rehabilitert hele det elektriske anlegget, også inn i leilighetene, etablert og videreført ordning med skadedyrbekjempelse (rotter og mus) fra lagt om takene på alle blokkene, , og forsterka alle inngangsdørene, forsynt hele borettslaget med nye røykvarslere og brannslokkingsapparater, satt ut sykkelstativer i fem tørkebåser og et par andre steder, opparbeida standplasser og fått på plass og tatt i bruk nye søppelhus, skrapa, flikka og nymalt over halvparten av balkongene, kjøpt nyere og sikrere gressklipper til vaktmester, ny parkeringsskilting og kontrollordning, fått beskåret de største trærne i brl., totalrehabilitert vann- og avløpsnettet og alle bad i borettslaget, installert nye vaskemaskiner i alle vaskeriene og to nye tørketromler, fjernet alle gamle maskiner, sentrifuger og gamle elektriske ledninger i vaskeriene, registrert ildstedene i borettslaget og sendt oversikt til Brann- og redningsetaten, etablert eget sanitærrom for vaktmester i tilknytning til hans lokaler, Styret har til hensikt å få gjennomført en kontroll av det elektriske anlegget i borettslaget i løpet av 2004/2005, ti år etter at anlegget var nytt. Dessuten minner vi stadig beboerne om å holde kjellerkorridorene, oppgangene og felles loftsarealer rene og ryddige for brannfarlige og rømningshindrende eiendeler. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige NOR Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Forsikringen dekker dessuten vaktmester, styreansvar, maskiner og redskaper. Den enkelte andelseier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter).

12 12 Søndre Åsen Borettslag Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Er flere leiligheter berørt, notèr hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til Forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, har Gjensidige NOR Forsikring en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom borettslagets styre vedtar dette. 5. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS, og i et boligmarked med stigende priser er den viktigere enn før. Ønsker du å bruke forkjøpsretten, må du henvende deg til OBOS avdeling forkjøp på telefon For hver enkelt bolig blir det fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Denne fristen vil vanligvis være syv dager etter at boligen er annonsert i Aftenposten (tirsdag og torsdag) eller på Medlemmer som melder interesse etter at fristen er gått ut, kan ikke kreve å få kjøpt boligen i medhold av ansiennitet. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til en pris tilsvarende det bud som er akseptert. Finansieringen må da være klar og må kunne dokumenteres gjennom bank, forsikring eller lignende finansieringskilder. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet leiligheten. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden avgjørende. Har selger akseptert et bud som er lavere enn den prisantydning som sist ble annonsert i fellesannonsen, er hovedregelen at den må annonseres på nytt. Da med fast pris og kun til forkjøpsberettigede OBOS-medlemmer. Det ble i 2003 solgt/overdratt 17 leiligheter i borettslaget. Laveste salgssum var kr ,-, den høyeste var kr ,- inkl. fellesgjeld.

13 13 Søndre Åsen Borettslag 6. STYRETS ARBEID Styret har i 2003 (møter): - Holdt 10 ordinære styremøter, 1 konstituerende, 1 regnskaps-/budsjettmøte og 2 møter på fullmakt om utbyggingsplanene for Telenor-tomta, og behandlet 135 saker - Hatt 15 byggemøter med totalentreprenør Bravida Oslo og Akershus og OBOS Prosjekt og behandlet svært mange saker der - Holdt overtakingsforretning med Bravida for første del av VAV-prosjektet (120 leil.) 26. juni Hatt fire formøter til styremøte (om opprusting av vaskeria, klagesaker om husbråk og ulovlig framleie og søknader om hundehold) - Avviklet ordinær generalforsamling 3. juni 2003, med vanlige årsmøtesaker - Avviklet tre oppstartmøter med beboere fra blokker der VAV-prosjektet skulle begynne - Deltatt på OBOS generalforsamling 28. april 2003 (Alv Reidar Dale) - Deltatt på noen av OBOS Kompetanses temakvelder og kurs (Alv Reidar Dale, Anne Geving, Morten Nesje og Georg Løland) - Sendt vaktmester Knut Erik Hunstad på vaktmesterkurset V4, Bruk og vedlikehold av verktøy og maskiner - Hatt fellesmøte med naboborettslaget Søndre Åsen kvartal 1 om felles kommentarer og innspill til de endelige utbyggingsplanene for Kyrre Grepps gate 19 (Telenor-tomta) Styret har i 2003 (tiltak): - Godkjent 19 nye andelseiere og 6 framleiesøknader - Svart på en rekke muntlige og skriftlige henvendelser fra beboere og boligsøkere, eiendomsmeglere og offentlige etater, både telefonisk, via e-post og ved brev - Skrevet og sendt ut 4 vanlige beboerskriv, 3 om VAV og 3 oppslag (påminnelse om generalforsamling, dugnad og vaktmestertjeneste i ferien) - Satt ned ei nemnd for å utrede tiltak mot støy og annen oppgradering av vaskeriene i borettslaget (Tor Bergendahl, Ingrid Støver Jensen og Georg Løland) - Forberedt ordinær generalforsamling 3. juni, med møter og utarbeiding av innkalling, årsmelding og regnskap/budsjett - Fått tilsagn om lån i Husbanken til langsiktig nedbetaling av rehabiliteringsgjelda - Behandlet endelige planer om utbygging av Telenor-tomta med 123 boliger i blokker, stilt oss prinsipielt positive til tiltaket, men kommet med mange kritiske kommentarer, især om trafikkbelastningen og parkeringsproblemene - Sendt merknader til utbyggingsvarsel for barnehage bak kiosken i Hans Nielsen Hauges gate, brakkerigg for arbeidene med T-bane-ringen på Oslo Veiarealet og ombygging av boligmassen i Sig. Lies gate og Nordkappgata 38 til omsorgsboliger - Skiftet containertransportør, til Miljøtransport, gjennom Hammersborg Eiendomsdrift - Stelt i stand vårdugnad ute tirsdag 6. mai, med enda bedre oppslutning enn tidligere år, og hatt containere for beboeres vårrydding ambulerende i et par uker

14 14 Søndre Åsen Borettslag - Sendt ut eget skriv og skjema, fått registrert ildstedene i borettslaget og sendt oversikt til Brann- og redningsetaten, Seksjon for feiing og tilsyn - Fått sanert graffitien på vegger og søppelskur og påført beskyttelsesbelegg - Skiftet ut dørtelefonanlegget i Edv. Griegs alle 1 - Engasjert ISS VaktmesterKompaniet til å slå plenene og ev. rykke ut på nødvendige oppdrag i vaktmesterens ferie i august - Behandlet et par saker om fuktskader i leiligheter og engasjert OBOS Prosjekt til å befare og anbefale tiltak - Behandlet et par klager på omfattende husbråk - Behandlet ett tilfelle av langvarig framleie av leil. uten tillatelse - Gitt et par tillatelser til å montere varmtvannsbereder i egen bod i kjeller, på visse vilkår (men det er forbudt å sette tilsvarende og andre elektriske innretninger på loft!) - Fått montert en frostsikker utekran per blokk - Behandlet et par saker om hundehold i borettslaget og gitt to løyver - Gitt et par tillatelser til ikke i veien-plassering av rollator og barnevogn i oppgang - Gitt Torshov hjemmetjeneste løyve til å montere diverse hjelpemidler for eldre - Gitt OBOS fullmakt til å forhandle fram og foreta kjøp av kraft til fellesanlegga - Fått registrert motorvarmeroppleggene på borettslaget og sendt ut og fått inn igjen nye kontrakter for leie av parkeringsplass - Prøvt å påskynde Trafikketaten i deres arbeid med å fjerne avskilta biler/bilvrak, samt skilte for tryggere trafikkavvikling i vårt nærområde Gjort/initiert i 1. kvartal 2004: - Satt opp husleia med 20 % fra og med mars 2004, i henhold til varsel i VAVprosjektet og med tanke på langsiktig nedbetaling og løpende vedlikehold - Holdt 3 formøter, 3 vanlige styremøter, 1 arbeidsmøte i forbindelse med finansanalyse og regulering av husleia og 1 regnskaps-/budsjettmøte og behandlet 44 saker - Hatt 3 byggemøter og 1 overtakingsmøte med Bravida AS og OBOS Prosjekt - Holdt overtakingsforretning for del 2 av VAV-prosjektet (120 leil.) hos OBOS Prosjekt 26. mars Fått vaska ned felleslokalene i Edv. Griegs alle 8 og stilt dem til disposisjon for utleie igjen etter VAV-prosjektet - Signert låneavtale med Husbanken på langsiktig nedbetalingslån - Kjøpt inn og fått installert nye 6 kilos vaskemaskiner i vaskeria i Edv. Griegs alle 3, 11 og 14, og nye tørketromler i Edv. Griegs alle 14 og Sig. Lies gate 19 - Deltatt på et orienteringsmøte hos Backe Prosjekt om ubygginga av Kyrre Grepps gate 19, og fått dem til å avslutte kveldsarbeid på tomta kl Skrevet og sendt ut to beboerskriv, det ene hovedsaklig om ny husleie, det andre om beboermøte, vårdugnad og generalforsamling - Behandla ei sak om husbråk og framleie uten løyve 7. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2003 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag.

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes onsdag 14.mai 2003 kl. 19.00 i Grorud Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Skjønhaug Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer