Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2008"

Transkript

1 Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for Tillitsvalgte Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styreleder: Ketil Heyerdahl Styremedlem: Stine Ørbeck Styremedlem: Magnus Wessel-Aas Varamedlem: Karianne Øysted Varamedlem: Kristoffer Jacobsen 2. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av Oslo og Omegn Boligforvaltning AS (OBF). Sameiets kontaktperson i OBF er Ingvild Haugen Anderssen, tlf , e-post Revisjonen er utført av Revisjonsfirmaet Flattum & Co DA v/arne Brænden. 3. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer , ligger i bydel St. Hanshaugen i Oslo og har adresse: Rosenborggaten 15, 0356 Oslo. Sameiet består av 43 seksjoner i en bygård. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser, og forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. Sameiet følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. Styreleder kan på dagtid treffes på mobiltelefon , samt e-post: 4. Vaktmestertjeneste/rengjøringstjeneste Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste og rengjøring med Gårdreform AS. Firmaet ivaretar oppgavene knyttet til rydding, søppel, plenklipping, snømåking, daglig drift, rengjøring, løpende vedlikehold. Rengjøringen skjer en gang pr. uke i oppganger. 5. Kabelfjernsyn Sameiet har avtale med GET som leverer kabel-tv tjenester, med muligheter for bredbånd, telefoni og digital-tv. Kabel-tv leverandør har servicetelefon 02123, og er betjent mandag til og med fredag mellom kl. 9 og 22. Videre er servicetelefonen betjent lørdag og søndag mellom kl 12 og Parkering Sameiet har tre parkeringsplasser. Årsberetning 2008 for Sameiet Rosenborggaten 15, side 1

2 7. Nøkler/skilt Nøkkel til inngangsdør må bestilles gjennom styreleder eller forretningsfører, som har rekvisisjonsrett. Skilt til ringeklokke besørges av styret. Nytt postkasseskilt kan bestilles hos Hegdehaugen Jernvarehandel en bør da oppgi at en kommer fra Rosenborggaten 15 for å få riktig størrelse og skrifttype. 8. Vaskeri Sameiet har eget fellesvaskeri. Dette kan benyttes i henhold til oppsatte regler. 9. Brannsikringsutstyr I henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn er det vedtatt at alle boliger skal ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller husbrannslange. Det er den enkelte eiers ansvar å anskaffe og montere og kontrollere utstyret. Sameiet er ansvarlig innen fellesområdene, og det er satt opp brannalarm for disse. 10. Rehabilitering/større vedlikehold Følgende rehabilitering/større vedlikehold er utført de siste årene: 2005: Utskifting og oppgradering av elektrisk anlegg. 2006: Rensing av soilrør. 2007: Oppgraderinger og flytting av postsonelåser i ytterdører i alle oppganger. Nytt callinganlegg installert. 2008: Ytterdører inn til leiligheten skiftet ut. Utskifting og nybygging av balkonger påbegynt. Brannalarmer i fellesanleggene satt opp. 11. Forsikringer Sameiets eiendom er forsikret i forsikringsselskapet Gjensidige med polisenummer Forsikringen er en fullverdiforsikring, dvs. at erstatningsbeløpet ved totalskade skal tilsvare kostnaden ved å gjenoppføre en ny bygning av samme standard og størrelse, etter dagens byggeskikk. Oppstår skade i boligen, forsøk å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Skade skal meldes til Gjensidige v/ John Wennersgaard, tlf Den enkelte seksjonseier bør ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre, det vil si utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter. 12. Overdragelser av seksjoner Det ble i perioden gjennomført overdragelser av tre seksjoner. Årsberetning 2008 for Sameiet Rosenborggaten 15, side 2

3 13. Styrets arbeid Styret har avholdt 14 styremøter og behandlet 124 saker av ganske varierende kompleksitet, deriblant følgende: Styret har brukt mye tid på å sette seg inn i sameiets økonomiske situasjon. Det har vært mye arbeid med balkongene, alt fra økonomi til fremdriften av arbeidet. Styret er godt fornøyd med samarbeidet med RK Teknik. Det er installert brannalarmer i innvendige fellesarealer. Det er opprettet egne hjemmesider for sameiet med adressen Styret har sendt ut 48 nyhetsbrev på e-post. Pr er det 45 personer fra 33 leiligheter som mottar nyhetsbrevet. Det er hengt opp 13 oppslag. Vaskeriinstruksen er revidert. Styret har klippet ned et stort antall låser fra reservasjonstavlen i vaskeriet. Styret har hatt møte med Hafslund Fjernvarme for å få kunnskap om mulighetene utbyggingen gir sameiet. Sameiet har et svært høyt energiforbruk, og styret har fått økonomisk støtte fra Oslo kommune til å lage en ENØK-rapport. Styret har engasjert Hjellnes Consult til å utarbeide denne rapporten, og har vært med på flere befaringer. ENØK-rapporten konkluderte med at det var mye å spare på å installere fjernvarme samt termostatventiler og varmemålere på radiatorene. Styret har søkt om støtte til å gjennomføre blant annet disse tiltakene. Styret har skiftet nøkkelleverandør. Det er nå Låshuset i Dronningens gate som håndterer systemnøklene til sameiet. Det ble arrangert vårdugnad 21. mai Etter en større skade i soilrørene i C-oppgangen ble disse skiftet. Styret har hatt en rekke befaringer med rørleggere for å få en oversikt over tilstanden til sameiets soil- og vaannrør. Dette resulterte i at firma ÅF Consulting ble engasjert for å lage en tilstandsrapport samt forslag til utbedringer. Tilstandsrapporten konkluderte med at soilrørene bør skiftes, og at tilførselsledningene for varmt og kaldt vann bør skiftes samtidig. Styret har hatt mye å gjøre med heisene i sameiet. Heisen i D-oppgangen var en periode svært ustabil, og måtte restartes opptil flere ganger i uken. Etter at en feil ble oppdaget har det ikke vært noen problemer. Omformeren i C-oppgangen brant opp i februar, og heisen sto en uke innen en ny var på plass. Det virker som om det har blitt noe mindre bråk i sameiet. Vi satser på at denne positive utviklingen fortsetter. Der styret har mottatt klager har disse blitt videreformidlet til vedkommende. Styret har gått til innkjøp av en etikettmaskin for de utendørs ringeskiltene. Styret har etter dette skiftet ut nesten samtlige etiketter. Styret har utarbeidet forslag til nye vedtekter og husordensregler. Styret har vurdert oppgradering av låser og dører i kjelleren, men har utsatt dette pga. den økonomiske situasjonen. Styret har håndtert én sak med salgspålegg. Styret har hatt tatt initiativ til et samarbeid med styret i Rosenborggaten 17. Årsberetning 2008 for Sameiet Rosenborggaten 15, side 3

4 Det har vært mye søppel som har blitt etterlatt på sameiets eiendom. Styret har tre ganger kjørt søppel til Haraldsrud eller Grønmo. Styret har også fått kommunen til å hente en etterlatt sofa. Og det ble i samarbeid med styret i Rosenborggaten 17 arrangert en dugnad i januar for å bli kvitt søppel. Styret har bestilt utbedring av to takrenner i bakgården. Styret har hatt et møte med Get for å sette seg inn i hvilke tilbud som Get har til oss. 14. Helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl. Res. 6 desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i sameiet, plikter å sørge for systematisk oppfølgning av gjeldende krav fastsatt i: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr, brann- og eksplosjonsvernloven, forurensningsloven og arbeidsmiljøloven For å oppfylle kravet, må alle boligselskap ha internkontrollsystem på brannvern, byggherreforskriften ved bygge og anleggsarbeid, lekeplassutstyr, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget i fellesområdene og i seksjonene. Følgende er gjort i sameiet: Oppfølging gjennom vaktmestertjeneste, vernerunder og dialog med Brann og redningsetaten i Oslo. 15. Bemerkninger til årsregnskapet for 2008 Regnskapet er ført i henhold til regnskapslovens bestemmelser for små og mellomstore foretak og basert på fortsatt drift. Inntektene i 2008 var totalt på kr ,-. Utgiftene i 2008 var totalt på kr ,-. Resultatet av driften for 2008, inklusive finansielle inn- og utbetalinger, ga et underskudd på kr ,- Styret foreslår at underskuddet for 2008 på kr ,- fremføres som udekket tap. En del av underskuddet skyldes at kostnadene med balkongene i 2008 på kr ,- er kostnadsført, mens på inntektssiden er det kun egeninnbetalingen på kr ,- som går frem av resultatregnskapet. Låneopptaket går ikke frem av resultatet. 16. Inntekts- og kostnadsoverslag for 2009 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet resultat på kr ,- Driften i 2009 er basert på en økning i husleien på 10 prosent fra , at vi må regne med en ekstraordinær innbetaling av en månedsleie i juni 2009, samt at utgiftene til kabelfjernsyn skilles ut Årsberetning 2008 for Sameiet Rosenborggaten 15, side 4

5 som en separat kostnad fra For øvrig vises det til de enkelte tallene i inntekts- og kostnadsoverslaget, som er utarbeidet på grunnlag av de planer for 2009 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt i tidligere årsberetninger. 17. Kommunale avgifter Det er lagt til grunn økning av kommunale avgifter på 5 prosent. 18. Sameiets lån Per hadde sameiet lån i: Fokus Bank, lån nr , pålydende kr til flytende rentesats 8,05 % p.a. Handelsbanken, lån nr pålydende kr ,- til flytende rentesats 7,75% p.a Oslo, den Styret i Sameiet Rosenborggaten 15 Ketil Heyerdahl Styreleder Stine Ørbeck Styremedlem Magnus Wessel-Aas Styremedlem Karianne Øysted Varamedlem Kristoffer Jacobsen Varamedlem Årsberetning 2008 for Sameiet Rosenborggaten 15, side 5

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 1. TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2011 Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Eskil Johnsen Amy Johnsen

Detaljer

Årsberetning for 2012

Årsberetning for 2012 Årsberetning for 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Ketil Heyerdahl 2012-2013 Styremedlem Beate Viktoria Ørbeck 2012-2013 Styremedlem

Detaljer

BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012

BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012 BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 22 Generalforsamling i BJØLSEN BORETTSLAG avholdes tirsdag 8. mai 22 kl. 8: på Akerselva Sykehjem TIL BEHANDLING FORELIGGER:. KONSTITUERING A Valg av

Detaljer

Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2011 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap

Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2011 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 211 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap 2 1 STEMMESEDDEL STEMMESEDDEL Andelen stemmer for: alternativ 1 alternativ 2 alternativ 3 alternativ 4 avstår fra å stemme

Detaljer

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 ÅRSBERETNING FOR 2011 1. TILLITSVALGTE Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Marte Martinsen Styremedlem: Lars Gauden-Kolbeinstveit

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i avholdes tirsdag 20.03.2012 kl. 18:00 i Veitvet Eldresenter. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret.

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2000 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 54 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Gjøvikgata Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ekerud Boligsameie, avholdes torsdag 3. mars 2011, kl. 18:00 i kommunens lokaler (Snippen/Mølla), Triaden. Til behandling foreligger: 1.

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 2 Boligsameie, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 18:00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer