Inntektsmodell Fellessamling for tillitsvalde og vernetenesta Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inntektsmodell 2013. Fellessamling for tillitsvalde og vernetenesta 11.09.13. Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør"

Transkript

1 1 Inntektsmodell 2013 Fellessamling for tillitsvalde og vernetenesta Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør

2 Overordnet bilde 2 finansiering av HFene ISF (40 %) Takster (Helfo) Øremerkede tilsk. Basisramme Hvilke mekanismer skal vi bruke for å fordele basisrammen? - Litt om prosessen - Mest om fordelingsmodellen

3 3 Prosessen - Oppstart i februar rapport overlevert AD 15. mai - Styrebehandling 22. juni - Prosjektgruppe: økonomidirektører, fagdirektører, konserntillitsvalgte (Lise Strømme og Sigrun Solberg) - Ekstern prosjektbistand: Jon Magnussen, Jorid Kalseth - Mandatet: videreutvikle dagens inntektsfordelingsmodell - Selve prosessen er viktig - Forankring av forståelsen - Utfordre hverandre - Aksept for resultatet

4 Einige og tru mot inntekstmodellen i Helse Vest

5

6 Om selve modellen.. 6

7 Prinsipper Overordnet prinsipp: Like ressurser for likt behov, justert for ufrivillige kostnader Hvert helseforetak får midler som: Tar hensyn til forskjeller i behov som skyldes forskjeller i befolkningssammensetning Tar hensyn til at det er forskjeller i kostnader ved å behandle pasienter som ikke kan påvirkes av helseforetaket selv Tar hensyn til interne pasientstrømmer innen Helse Vest Tar hensyn til omfang av virksomhet hos private aktører i opptaksområdet

8 Inntektsfordelingsmodell Behovskomponenten Forskjeller knyttet til befolkningens behov for spesialisthelsetjenester (somatikk, psykiatri, TSB) Kostnadskomponenten Forskjeller knyttet til ulike kostnadsmessige forutsetninger for pasientbehandling Gjestepasientkomponenten Kompenserer for pasientbehandlingen utenfor helseforetakets opptaksområde Prehospitale tjenester og pasienttransport Kompenserer for ulike forutsetninger og ulike behov Andre særskilte forhold

9 Behovskomponenten Gjeldene løsning: Kriterier fra NOU 2008:2 «Magnussen-utvalget» Andre RHF HSØ: Noen justeringer av kriteriene for somatikk, og innføring av noen nye kriterier i psykisk helsevern og rus HMN: Som i NOU 2008:2 HN: Reviderer somatikk nå, noen nye kriterier i psykisk helsevern og rus

10 10 Behovskomponenten Forhold som tilsier endring? Samhandlingsreformen vil endre behandlingsmønster, modellen bør derfor snart oppdateres nasjonalt. Prosjektgruppen sin innstilling: Bruker NOU 2008:2, men «glatter ut» svingninger i dødelighetskriteriet ved å bruke gjennomsnitt over siste tre år.

11 Behovsmodell Kriterium SOMATIKK PHV TSB Andel i aldersgruppen 0-5 år 0,033 0,001 Andel i aldersgruppen 6-12 år 0,012 0,028 Andel i aldersgruppen år 0,010 0,066 0,004 Andel i aldersgruppen år 0,041 0,137 0,162 Andel i aldersgruppen år 0,054 0,113 0,202 Andel i aldersgruppen år 0,057 0,073 0,101 Andel i aldersgruppen år 0,082 0,045 0,072 Andel i aldersgruppen år 0,098 0,025 0,028 Andel i aldersgruppen år 0,102 0,036 0,004 Andel i aldersgruppen 80 år + 0,091 0,025 0,002 Andel ugifte 40 år + 0,044 0,056 Andel uføretrygdede PH diagnose18-39 år 0,085 0,024 Andel uføretrygdede PH diagnose år 0,103 0,061 Andel sosialhjelpsmottakere år 0,000 0,084 Andel grunnskole år 0,055 0,128 Andel grunnskole år 0,013 0,071 Andel barn bor med en forelder, 0-17 år 0,051 Andel barnevernstiltak 0,023 Dødelighet, 20 år + 0,113 Andel sykmeldte 0,081 Andel uføretrygdede, år 0,069 0,011 Andel med rehab. penger, år 0,028 Andel grunnskole, år 0,048 Levekårsindeks, 0-19 år 0,009 Levekårsindeks, 67 år + 0,040 Indeks for klima og breddegrad, 0-66 år 0,022 Indeks for klima og breddegrad, 67 år + 0,010 Andel ikke-vestlige innvandrere 0,000 0,066 Storby 0,000 Sum 1,000 1,000 1,000

12 Behovskomponenten Somatikk Psykisk helse Rus Behovsindeks Behovsandel Helse Stavanger % Helse Fonna % Helse Bergen % Helse Førde % Helse Vest % Sektorandel 76.3 % 20.5 % 3.2 %

13 Kostnadskomponenten Vi vet at HFene driver under ulike vilkår, Vi vet lite om hva det betyr i kroner og øre, Vi bruker derfor statistiske analyser for å se om vi kan identifisere noen generelle sammenhenger, Kostnad pr. DRG-poeng analyseres hvor mye av forskjellen skal det kompenseres for? kombinere resultatene av analysene med LOKALKUNNSKAP OG SKJØNN

14 Kostnadskomponenten Gjeldene løsning: Om lag 6,5 % av inntektene til somatikk fordeles etter kostnads-komponenten. Det kompenseres for Struktur (reisetid, antall akuttsykehus) Forskningsaktivitet Utdanning (assleger/turnusleger) Case-mix (andel langtidsliggedager sammenheng med grad av spesialisering) Egen kompensasjon for psykisk helsevern

15 Kostnadskomponenten Andre RHF Bruker enda større grad av skjønn enn Helse Vest for å estimere ulikhet i kostnadene.

16 Kostnadskomponenten Forhold som tilsier endringer: Oppdatering for å fange opp endringer i driftsforhold, og eventuelle endringer i sammenhengene mellom kostnadsdrivere og kostnadsnivå Gjør derfor analysene om igjen på data fra

17 Kostnadskomponenten Prosjektgruppen sin innstilling: Sentrale faktorer som enten direkte antas å påvirke kostnadene eller indirekte fanger opp andre faktorer enn dem vi har valgt, bør tas hensyn til Struktur (reisetid, antall akuttsykehus) Forskning Case-mix (langtidsliggedager) Innvekting av de enkelte faktorene skjer basert på kunnskap og skjønn Utdanning utgår ikke lenger signifikant

18 Forslag til kostnadskomponent Snitt = 1 Lavest = 1 Stavanger Fonna Bergen Førde HV 0,951 1,000 0,984 1,035 1,023 1,076 1,056 1,111 1,000 1,052

19 Gjestepasientkomponenten Modellen tar utgangspunkt i befolkningens behov i Hfet sitt opptaksområde Må korrigere for at pasientene behandles utenfor HFet. Dagens løsning: Forbruksmønster fra 2007 avregnes som et abonnement med 100 % DRG-pris. Volum ut over dette avregnes med 80 % DRG-pris

20 Gjestepasientkomponenten Forhold som tilsier endring: Det har skjedd betydelig endringer i pasientstrømmer siden modellen ble innført. Ikke kirurgisk poliklinikk og stråleterapi er nå med i ISF Prosjektgruppens innstilling: Abonnement settes lik snitt Prisen er 100 % DRG Aktivitet ut over dette finansieres med 80 %

21 Prehospitale tjenester - pasienttransport Prosjektgruppen sin innstilling: Totalbeløpet holdes uendret, men fordelingen baseres på en oppdatering av historiske kostnader Det arbeides med å implementere mer fundamentale endringer fra 2014

22 Andre forhold Merkostnader knyttet til strukturelle føringer som ikke fanges opp i kostnadskomponenten (skjønn). Brannskadeenhet og regional sikkerhetsavdeling Helse Bergen Helse Fonna knyttet til faste kostnader ved opprettholde kapasitet «tiltenkt pasienter som benytter fritt sykehusvalg» Helse Førde knyttet til strukturelle forhold som ikke fanges opp i modellen

23 Overgangsordninger HF med vekst gjøres umiddelbart HF med nedgang tilpasses over to år

24 Omfordelingseffekter

25 25

26 Investeringar og finansiering Fellessamling for tillitsvalde og vernetenesta Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør

27 Investeringar og finansiering HFa må som ein hovudregel styre og prioritere sine investeringar innafor den likviditet ein klarer å skape gjennom drifta Staten gir som ein hovudregel berre lån til større byggeprosjekt, og då er det ei forventning om 30% eigenfinansiering HOD har ikkje klargjort kva som er nivået for større byggeprosjekt. Dette vil sannsynlegvis avhenge litt av størrelsen på regionen Grensa for byggeprosjekt som skal leggast fram for HOD er kr 500 mill Helse Vest er i 2012 tildelt lån på kr 140 mill til BUSP i Helse Bergen BUSP i Helse Bergen har fått ein samla låneramme på kr 700 mill som vil bli utbetalt i perioden Det er ikkje gitt nokon tildeling av lån til Helse Stavanger etter Helse Vest må i så fall søke HOD om lån innan 15/ Ei eventuell tildeling vil då tidlegast bli gjort i statsbudsjett 2014

28 Prinsippskisse samanheng resultat, drift og investeringar Resultatbudsjett Finansiering Investeringsbudsjett Inntekter Resultat Bygg - Kostnader + Avskrivingar - Prosjekt 1 = Driftsresultat +/- Endring arbeidskapital *) - Prosjekt 2 - Netto finanspostar + Nedskrivingar SUM bygg = Resultat + Sal av eigedom MTU + Lån Annet - Avdrag lån = SUM investeringar - Likviditet til IKT prosjekt = Investeringsramme - Driftsmessige konsekvens av investeringar - Avskriving på investeringar og rente på nye lån - Behov for effektivisering for å få nødvendig resultat *) Arbeidskapital = kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld

29 29 Resultatkrav For å klare å handtere investeringsutfordringane i kommande 5 års periode er det nødvendig med eit resultatnivå på minimum mellom kr mill.

30 30 Økonomisk og finansiell bæreevne Det er lagt inn føresetnad om 50% lån frå staten til BUSP fase I og II BUSP fase II er ikkje behandla av styret i Helse Vest og ikkje drøfta med HOD enno Likviditet frå førre år gjeld tidlegare budsjetterte investeringar som ikkje er gjennomført men overført til 2013 med tilhøyrande likviditet (spesifisert på neste foil)

31 31 Spesifikasjon av overført likviditet Helse Stavanger kr 147,6 mill. Stavanger DPS, kardiologisk intervensjon, PCI lab 1 og 2 MOBA ny etasje, utstyr dagkirurgi, diverse MTU og mindre byggeprosjekt Helse Bergen kr 180,0 mill. Diverse byggeprosjekt som har ein forsinka framdrift i forhold til opphavleg budsjett, investering og likviditet er overført til 2013 Helse Førde kr 5,8 mill. Sjukehusapoteka vest kr 28,0 mill. Opparbeida likviditet frå tidlegare år Helse Vest RHF kr 150,0 mill. Tidlegare tildelt lån til Helse Stavanger kr 90 mill. og Helse Førde kr 60 mill. Låna er ikkje utbetalt enno men føresett utbetalt i 2013 SUM kr 511,4 mill.

32 32 Samla 5-årig investeringsplan Investeringar for føretaksgruppa Beløp i heile tusen kroner Bygg - tilgjengelig ramme Medisinteknisk utstyr IKT Anna Sum investeringar Finansielt grunnlag Avvik mellom investeringsplanar og finansielt grunnlag ( ) ( ) Akkumulert avvik investeringsplan og finansielt grunnlag

33 Helsetjenester i går, i dag, og i morgen Alle penger går til helsetjeneste (også investeringene) Forutsigbarhet gir gjennomføringsevne og bygger tillit Hvor skal det prioriteres? Lokalt, regionalt, nasjonalt? Eller hvor skal pengene deles i investeringpenger og driftspenger? Hva med OPS? Det må være mer vel anvendt tid å bli god å produsere helsetjenester enn å drive påvirkningsarbeid i Oslo.

34

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksframlegg Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksnr Utvalsnamn Møtedato 28/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06.mai 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/Heidi Nilsen

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V1.0-2012 06 01 SIDE 1 av 96 Endringer (logg overordnet endringer i de enkelte versjonene) Versjon Dato Endringer / Avklaringer

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF FINANSSTRATEGI for Helse Sør-Øst RHF Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORMÅL, GYLDIGHET OG OMFANG... 5 1.1 FORMÅL FOR FINANSSTRATEGI... 5 1.2 GYLDIGHET... 5 1.3 OMFANG... 5 2 ANSVAR, ROLLER OG ORGANISASJON...

Detaljer

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 St. Olavs Hospital Noter til Regnskap 2007 Utskrift fra www.stolav.no /AH Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 Somatikk 1) 4 428 118

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Trondheim. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Trondheim. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Trondheim KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3

Detaljer