Coatings - Linings - Fireproofing HMS ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Coatings - Linings - Fireproofing HMS ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 HMS ÅRSRAPPORT 01

2 Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetsbeskrivelse i miljømessig sammenheng Side: 1. Miljøledelse Side:. Rapportering Side: 4. Ressurs- og råvareforbruk Side: 5. Utslipp Side: 6. Avfallsbehandling Side: 4 & 5 7. Produktene Side: 5. Helse, miljø og sikkerhet Side: 6 9. HMS-/Arbeidsmiljø-utvalg Side: Økonomisk informasjon Side: Annen informasjon Side: 7

3 1. VIRKSOMHETSBESKRIVELSE I MILJØMESSIG SAMMENHENG Carboline Norge AS, tidligere Star Maling- og Lakkfabrikk AS, er Norges nest største malingsfabrikk og ligger på Husebysletta i Lier utenfor Drammen. Fabrikken ligger ca. 500 meter nord for Drammensfjorden og det samme vest for Lierelva. Her ble bedriften etablert i 1950 av grunnleggeren Lauritz Thorsen. Carboline Norge AS har 70 ansatte, og var frem til september 007 privat eid.vi er nå en del av RPMs Performance Coatings Group. Carboline Norge AS omgjorde 467 råvarer til ferdigvarer i år 01 Varene transporteres mest med lastebil, noe med skip og tog. I 01 har vi håndtert ca.150 farlig gods. Produksjonslokalene har ingen sluk, slik at ved et eventuelt uhell vil det ikke komme forurenset vann til renseanlegg på Linnesstranda. (Kjølevann går til Lierelva.) Vrakmaling og vasketynner sendes til destruksjon som farlig avfall (Mengde, se pkt. 6; Avfallsbehandling.) Et tysk konsulent firma, ERM GmbH, utførte i 007 en risikovurdering av forurenset grunn på bedriftens område. I løpet av fjernet vi 4 gamle tanker på tankplasser og la ned 1 nye tanker med overfyllingsvarsling, lekkasjekontroll og elektronisk overvåking. Tankene er lagt over grunnvannsnivå med drenering til kum, alle rørforbindelser på tankplassen er nye. Tankplassen er sikret rundt med oppgradert mur. Ny dobbeltbunnet fyringsolje tank med overfyllingsvern ble installert i 00. Høsten 00 startet vi opp med fjerning av forurenset masse i bakgården, det ble kjørt vekk 104 forurenset jord til NOAH på Langøya. Grunnvannsovervåking med rensing ble startet opp etter at forurenset masse var fjernet i bakgården, på slutten av 00. Grunnvannet renses i den frostfrie perioden ved at grunnvannet pumpes opp i en stor container for så å filtreres gjennom sand via mindre containere. Vannanalyser viser at grunnvannsrensingen er meget effektiv. Vi overvåker nå grunnvannet ved nivå målinger og grunnvannsprøveuttak. Det utarbeiders egen årlig feltrapport over grunnvannsovervåkningen. Høsten 011 ble gamle kokeribygningen revet og 117 forurenset masse fjernet. En ny pumpekum og en ny grunnvanns overvåkings kum ble satt ned på området. Totalt har vi kjørt bort 00 masse til NOAH på Langøya og Lindum Ressurs & Gjenvinning. Carboline Norge AS arbeider etter standardene ISO og Vi har elektronisk meldeplikt til DSB for tillatelse for oppbevaring og behandling av brannfarlig vare. Carboline Norge AS er underlagt Storulykkeforskriften, 6 meldepliktig virksomhet, på bakgrunn av lagrede mengder av miljøskadelige stoffer. Vi er medlem i Grønt Punkt Norge AS og betaler vederlag til materialselskapene Plastretur AS og Norsk Metall Gjenvinning AS. side 1

4 . MILJØLEDELSE Visjon: Helse, miljø og sikkerhet skal være en av våre viktigste konkurransefaktorer, som innebærer at: Bedriften skal arbeide for et bedre ytre miljø, ikke bare når det gjelder bedriftens aktiviteter, men også produkter og tjenester. Alle ansatte i bedriften har et ansvar for at miljøstyringssystemet etterleves og medvirker til at forurensning forhindres og at miljøstyringssystemet forbedres i en kontinuerlig prosess. Vårt HMS-arbeid skal være dokumentert og markedsført overfor våre kunder. Mål: Våres målsetning er at virksomheten ikke skal forårsake ulykker, skader, tap eller forurensning av det indre og ytre miljø. Vi skal ta tak i problemene før de oppstår for kontinuerlig å forbedre alle prosesser i bedriften. Kvalitetsforbedring og miljøforbedring skal prege alle arbeidstakeres hverdag. Foruten Internkontroll forskriften er utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet, drifts-/oppbevaringstillatelsen fra DSB, REACH og krav i.h.t. ISO 14001, aktuelle forpliktelser som må overholdes. Øverste leder har det fulle ansvar for bedriftens HMS-status. Linjeledere forvalter det stedlige, daglige ansvaret i HMS-arbeidet.Konsernets miljøpolitikk skal samordnes med vår HMS-politikk og er et lederansvar i en kontinuerlig forbedringsprosess. Miljøsjef og kvalitetssjef skal ha det operative ansvar og myndighet til å planlegge og vedlikeholde bedriftens miljøstyringssystem. Den interne rapporteringen ovenfor ledergruppen er miljøsjefen/kvalitetssjefens ansvar.. RAPPORTERING Denne miljørapporten utgis som en selvstendig enhet. Bedriftens miljøkrav i utslippstillatelsen er innfridd mht. utslipp til vann, jord og luft (pkt. 5 utslipp). Egenrapport til Miljødirektoratet blir sendt inn hvert år. Vi utfører målinger av VOC-utslipp, og i 006 lagde vi en kartleggings rapport av VOC-utslippet. Den konkluderte med at vi ligger under mindre enn % total utslipp VOC i forhold til det totale forbruk av løsemidler.vi overholder dermed utslippskravene i henhold til 5 og vedlegg IIA i forskriften. VOC-målinger ble foretatt i 011 og neste måling er i 014. Hvert kvartal rapporterer vi HMS-status til våre eiere i USA. HMS-årsplan blir hvert år utarbeidet og rapportert mot to ganger i året. Ved siden av intern revisjon av bedriftens HMS-arbeid, har vi 4 årlige HMS-sjekkrunder som er med på å holde standarden på HMS arbeidet oppe. År 01 gav som i målsettingen, ingen overtredelse av miljølovgiving og ingen eksterne miljøklager. side

5 4. RESSURS- OG RÅVAREFORBRUK Overgang fra oljefyring til elektrokjele i 199 reduserte svovelutslippet. Oljeforbruket i 01 var 50 ltr. Strømforbruket var i 01: 4,5 mill. kwh. Vannforbruket var i 01: tusen m³ kjølevann (til Lierelva), og tusen m³ kloakk (til renseanlegg). Vi tilstreber råvareinnkjøp i big bags, containere og tankbiler der dette er teknisk og økonomisk forsvarlig. I 01 har vi kjøpt inn 11 ulike råvarer til bruk for å produsere i 4 produktvarianter. Råvarene er fordelt etter følgende typer, se tabell under. Av de ulike råvarene har vi stoffer som er klassifisert både som helse- og miljøfarlige. Totalt så er det ca. 0 % av antall innkjøpte råvarer som er klassifisert som miljøskadelig. Substitusjon av råvarer er en kontinuerlig prosess. Vårt fokus de siste årene har vært å substituere de strengest klassifiserte epoksyherdere med mindre helsefarlige stoffer. Vi håndterer kjemikalier som er klassifisert i de fleste helse- og miljøkategorier, i tillegg til brannfarlig stoff i kategori 1 og,i henhold til gjeldende regelverk. 5. UTSLIPP - se også tabell HMS-oppfølging de siste 5 år. I 006 lagde vi en kartleggings rapport i samarbeid med TI, basert på målinger av VOC utslipp fra bedriften de siste fire år. Konklusjonen på målingene av utslipp sammenlignet med kravene i henhold til VOC-forskriften er at vi overholder utslippskravene i henhold til 5 og vedlegg IIA i forskriften. Det totale utslipp VOC er lavere enn % av totale forbruk av løsemidler ved et totalforbruk over løsemidler årlig. Målinger vil bli foretatt og vurdert opp mot VOC-forskriften og tiltak for å redusere VOC utslipp vil stadig stå i fokus. I 011 tok vi kontroll målinger av VOCutslippet igjen. Målingene viste 11,4 kg/time. Det totale utslippet av VOC i forhold til totale forbruk av løsemidler ble %. Neste VOC-måling skal tas i 014. Støvfilteranlegget, har vært i drift siden februar Støvutslippresultatene, ble i 011 målt til,7 mg/nm³ godt under utslippskravet som er på 5mg/Nm³. Neste støvmåling skal tas i 014. Kontrollprøver av avløpsvannet blir foretatt ganger pr. år, gj.snitt SS= 0,07 / år og KOF = 0,56 /år. Kjølevannsutslippet til Lierelva hadde i 01 en gj.snitt temp.økning på 6,7 C. (kravet er under 10 C). Oljeforbruket (lett fyringsolje) i 01 ble 50 ltr. Dette utgjør et svovel utslipp på 0,001. side

6 6. AVFALLSBEHANDLING Bedriften har et godt fungerende avfallssorterings system. Vi sorterer og følger opp følgende fraksjoner; farlig avfall, plast, papir/papp, jern/metallskrap, treverk, brennbart avfall, rest avfall, EE-avfall, batterier og oljer. Bedriften gjenvinner brukt vasketynner for internt bruk. Det ble gjenvunnet 4 tusen liter vasketynner i 01, det er en nedgang på tusen liter i forhold til 01. Årsaken til nedgangen er at gjenvinnings kokeprosessen tar lenger tid grunnet økning av mer blandede løsemidler. Destruksjon av vrakmaling/vraktynner. Bortkjøring av vrakmaling/vraktynner leveres til Renor. Vi leverte farlig avfall i 01. Det er en oppgang på 47 siden 01, årsak til dette er avfallsmengder etter et branntilløp som utgjorde 67. Målsettingen som vi satte til,0 vekt % i forhold til produksjonsmengder ble oppnådd, den ble,75 vekt %. Metallskrap, pressa fat, tomme spann m.m. I 01 leverte vi 14 metallskrap. Dette er en oppgang på fra 01. Årsak til oppgangen er opprydding på uteområde vi kastet 14 skrapjern og masse gamle reoler. Vi betaler vederlag til Materialselskapet, Norsk Metallgjennvinning AS via Grønt Punkt Norge. 4 side 4

7 Industriavfall Brennbart- og restavfall leveres til Franzefoss Gjenvinning AS, avfallet blir sendt til energigjenvinning. I 01 leverte vi 67 industriavfall fordelt på 7 rest avfall og 60 brennbart avfall. Økning i rest avfall mengdene skyldes avfall fra ombygging av kontorer på lager. Annet avfall Avfallsfraksjonen plast, papp og papir er slått sammen og utgjorde 9 i 01 dette avfallet blir sendt til materialgjenvinning. Vi leverte 15 plastdunker og plastcontainere til gjenbruk i 01. Vi har retur ordninger for gratis levering av EE- avfall, batterier og lysstoffrør. Mengder registreres ikke. Alle PCB-armaturer er nå skiftet ut, og vi har merket og registrert 56 vinduer med PCB. Vrakpaller, 45 i 01, blir levert til resirkulering. Bransjen har i flere år jobbet med avfallsprosjektet Tomt og tørt, en returordning for vår emballasje. Dette prosjektet ble avsluttet i 00 og blir nå videre ivaretatt av Grønt Punkt Norge AS. Vi startet med rapportering til materialselskapene PRODUKTENE Carboline Norge AS produserer malinger til følgende segmenter: offshore, industri, gulvbelegg, maritim og dekorative. Vi fokuserer på å utvikle og tilby malinger med redusert VOC-innhold. RPM har en aktiv overvåking av SVHC stoffer på REACH-kandidat liste og Carboline Norge tilstreber til en hver tid å ikke benytte slike råstoffer. Våre Sikkerhetsdatablad (SDS) er den viktigste kilde for helse-, sikkerhet- og mijøinformasjon på våre produkter. I vårt markedsegment, tyngre korrosjonsbeskyttelse, er det et lite marked for vannbaserte produkter. Derfor har andelen av vannbaserte produkter ikke økt noe vesentlig de siste årene. Totalt så produserer Carboline Norge AS ca % vannbaserte produkter. Carboline Norge AS har ikke gjennomført livssyklusvurdering med henblikk på miljøvaredeklarasjoner. Carboline Norge AS holder og deltar jevnlig på kurs for å gi kunder informasjon og veiledning vedrørende håndtering og bruk av våre produkter, samt at vi orienterer om produktenes miljøutfordringer og utvikling. 5 side 5

8 . HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Carboline Norge AS er godkjent IA-bedrift, vi undertegnet i juni 00 en samarbeidsavtale med Trygdeetatens arbeidslivssenter i Buskerud. Toppleder og bedriftens ledere har gjennomført HMS-kurs for ledere. Vi hadde 1 uhell og registrerte skadetilfeller i 01. Skade/uhell -tilfellene er gjennomgått på AMU-/HMS-møte og forebyggende tiltak er gjennomført der det var mulig. Totale sykefraværet i 01 ble 5,0 %, en nedgang på 0, % fra 01. Langtids sykemeldte er på samme nivå som i 01. I 01 var det falske brannalarmer m/ årsaksvurdering og et branntilløp,årsak til branntilløpet var selvantennelse i filler. Alle brannsentraler er nå byttet ut, de siste 5 ble installert i 01. Service på anlegget er utført i 01. Risikoanalyser er utført i.etg,.etg,1.etg, miljøskadelige stoffer (Storulykkeforskriften) og plasthall B1. Handlingsplaner etter risikoanalysene er utarbeidet og fulgt opp. Oppfriskningskurs for alle truckførere ble gjennomført i 01. LEL detektoranlegget ble ferdigstilt i 011 med detektorer i produksjonsavdelingen. LEL-alarmer loggføres med årsaksvurdering som gjennomgås to ganger i året. Alle ansatte har fått tilbud og gjennomført praktisk og teoretisk kurs i bruken av brannslukningsutstyr. Rømningsøvelse utføres en gang i året. Løsemiddelmålinger i lokaler er foretatt i. og 4.etg i 01. Ventilasjonskanaler i.etg er renset og ny avtrekksvifte ble installert i 01. Nedenfor vises HMS-oppfølgingen de siste 5 år. OPPFØLGING ENHET Produksjonsvolum Råvareforbruk mill. ltr., 00,0 900,6 4500,7 400, Markedskraft Tilfeldig kraft Oljeforbruk mill.kwh mill. KWh tusen ltr.,5 1,9 1,9,5 1,9 19,,4 1,,, 1,6,1,4,1 0,5 Forbedringsmål: Farlig avfall, måltall (01)<,0% av produksjon Vasketynner innkjøp, måltall(01) < 1,40 % i forhold til produksjon Vasketynner gjenvinning, måltall(01) > 1,6 % i forhold til produksjon Strøm, måltall < 01 forbruk Vekt % volum % volum % %< året før,,0, 1,9 1, 11,5, 1,9 1,9 1,, 1,65 1, 11,9 Kjølevannforbr. til møller, gj.vinner Øvrig vannforbruk til kloakk Gj.snitt kjølevannstemp økning (maks 10 C) Vannanalyser Suspendert tørrstoff Kjemisk oksygenforbruk Rest avfall Brennbart avfall Vrakpaller Vrakmaling /tynner til destruksjon Vasketynner til gjenvinning Innkjøp av vasketynner Papir, Papp, Plast til gjenbruk Metallskrap,pressa fat,tomme spann m m. Plastdunker/containere tusen m³ tusen m³ C antall /år /år tusen ltr. tusen ltr 11 5,55 4 0,05 0, side 6 10, 0,09 0,4 1,5 47 7, , ,6 0,65 0,51, , , 0,17 0,47, , ,7 0,07 0, , VOC målinger til luft kg/time 11, Støv utslipp til luft mg/nm³ Sykefravær operatører Sykefravær totalt Langtids sykmeldte (% av det totale sykefravær) Skadetilfeller HMS Uhell/Avvik HMS Observasjoner Brannalarmer m/årsaksvurdering prosent prosent prosent antall antall antall antall 5,,5 5,5 0 5,0 5,6,6 6 4,1 6,5 4, , 5,, 1 5,1 5,0, 1 1 4

9 9. HMS-/ARBEIDSMILJØ-UTVALG Vi har et godt etablert Arbeidsmiljøutvalget (AMU), vi slår AMU sammen med HMS-saker og kaller det HMS/AMUmøter. Leder av AMU for 01 har vært på operatør siden. AMU har åtte stemmeberettige medlemmer, i tillegg deltar bedriftshelsetjenesten Stamina Helse og verneleder. I 01 har vi avholdt til sammen 10 HMS- eller HMS/AMU - møter. Utvalgene har behandlet mange ulike saker. I tillegg rapporterer vi opp mot ISO Resultatene etter HMSsjekkrundene behandles og det settes opp en korttidshandlingsplan som vi rapporterer opp mot på neste møte. På siste HMS/AMU-møte i desember blir neste års HMS-årsplan behandlet og vedtatt. Samarbeidet med bedriftshelsetjenesten, Stamina Helse har vært meget tilfredsstillende. Arbeidshelseundersøkelse er gjennomført ved hele bedriften med bistand fra Stamina Helse, vurdering av løsemiddelmålinger i innemiljø og tiltaksplaner er satt opp. Årets temadag hadde fokus på informasjon og testing av åndedrettsvern, CLP, LEL og statisk elektrisitet oppfriskning, eksplosjonsverndokument og skriftlig besvarelse med spørsmål om avfallsinstruks M ØKONOMISK INFORMASJON Utgifter til destruksjon av farlig avfall utgjorde i 01 0,6 mill Nok inkl. miljøgebyr, transport. Miljøgevinsten ligger i gjenvinning av brukt vasketynner, som utgjorde i 0,4 mill Nok i 01, i innspart råvarekost og ved å slippe leveransekostnader ved destruksjon. Kostnader til HMS-relaterte drift saker utgjør ca. 10 % av de påvirkbare kostnader. Kostnader til generell oppgradering av utstyr som bedrer sikkerheten i produksjon var på 0, mill Nok i 01. Kostnader til Grønt Punkt Norge AS utgjorde i underkant av 0,16 mill Nok i 01. Ergonomi kostnader utgjorde i overkant av 0,1 mill Nok i 01. Kostnader i forbindelse grunnvannsrensing utgjorde i underkant av 0, mill Nok i ANNEN INFORMASJON Denne rapporten ligger i sin helhet på, her kan man også hente ut våre sikkerhetsdatablader. I 00 utførte vi en omfattende sikkerhetsmessig oppgradering av våre tankanlegg. Høsten 011 ble kokeribygningen revet, all bygningsmasse og forurenset avfall ble sortert og destruert på en forsvarlig måte. Under denne prosessen renset vi ltr grunnvann. Grunnvannrensesystemet ble bygget om i 01 for å kunne være i kontinuerlig drift i hele den frostfrie perioden. I 01 var rensesystemet i drift i 1 dager og totalt har vi beregnet at det ble renset 1 kg BTEX og 40 kg THC. Forbedringsmålet vi satte oss på strømreduksjon ble ikke nådd, årsaken ligger i økt forbruk til oppvarming. Måltallet for innkjøp av vasketynner og gjenvinning av vasketynner ble ikke nådd, mindre vasketynner ble gjenvunnet og innkjøp av ny vasketynner måtte økes. Målsettingen på farlig avfall og sykefravær ble nådd. PHA-Process Hazard Analysis er gjennomføret på Carboline Norge sine prosesser, avfallsprosessen ble oppdatert i 01 i forbindelse med oppdatering av instruks for håndtering av avfall. Vi har årlig sikkerhetsgjennomgang, Matrix Risk Survey, av et eksternt amerikansk firma. Innmelding av farlig stoff for lagring og oppbevaring av brannfarlig væske til DSB, er gjort via altinn.no. Storulykkeforskriften, vi omfattes av forskriften og er en 6 virksomhet - meldepliktig virksomhet, pga mengder av miljøskadelige stoffer. Samsvarsvurderinger med hensyn på mengder og kjemikalier sjekkes årlig. REACH, EUs miljølovgivning, er godt innarbeidet i Carboline Norge. Bedriften har egen REACH-gruppe bestående av innkjøp-, forskning og utvikling- samt miljøaveling. Ved siste leverandør undersøkelse, utført i 011, hadde vi utvidede spørsmål vedrørende REACH. Carboline Norge AS har HMS-årsplan og eget HMS/AMU-utvalg. Bedriften er klassifisert i Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon gruppe og Miljødirektoratet s kontrollgruppe. Bedriften har hjertestarter og ti personer i industrivernet har gjennomført hjertestarterkurs. Carboline Norge hadde et branntilløp i 01, årsaken til dette var selvantennelse av filler. Vårt automatiske slokkeanlegg slokket umiddelbart branntilløpet. Carboline Norge AS Lierstranda side 7

10 Coatings - Linings - Fireproofing e-po s t: hm o n c o r.co m t e l e f o n: n e t t s i d e: ww w.ca r b o l i n e.no Denne rapporten ligger i sin helhet på, her kan man også hente ut våre sikkerhetsdatablader.

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14. 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 Innhold 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 - Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet

Detaljer

Innhold Miljørapport 2010 2

Innhold Miljørapport 2010 2 Miljørapport 2010 Innhold 3 - Leder 4 - Om oss 5 - Dette er EE-produkter 6 - Dette er EE-avfall 7 - Farlige stoffer i EE-avfall / Eksport av EE-avfall 8 - Vårt kvalitetssystem 10 - Med fokus på miljø og

Detaljer

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 ÅRSRAPPORT 21 INNHOLD Leder 4 Organisasjon 5 Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 DRIFTSRAPPORT 21 Markedstiltak og merkevarebygging 1 Kvalitet og HMS 12 Vann 14 Avløp 15 Renovasjon 18 STYRETS BERETNING

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

SKUDE INDUSTRI AS 2014

SKUDE INDUSTRI AS 2014 SKUDE INDUSTRI AS 2014 GENERELLT Skude Industri AS ble etablert i Skudeneshavn, som mekanisk bedrift for skipsfartsreparasjoner, tidlig på 60 tallet, da under navnet Håkonsen Mekaniske Verksted. Etter

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014 RAPPORT JU glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall... 7 7. Farlig

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 RAPPORT JUNI 2013 glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall...

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S.

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S. Omsetning av avfallsressurser via internett Spørreundersøkelse om interesse i Østfold av Knut Magne Furuheim Hanne L. Raadal Ingunn S. Modahl Stiftelsen Østfoldforskning Mars 1999 OR.09.99 RAPPORTFORSIDE

Detaljer

SFTs tilsyn i 2001 TA-1874/2002 ISBN 82-7655-212-9

SFTs tilsyn i 2001 TA-1874/2002 ISBN 82-7655-212-9 TA-1874/2002 ISBN 82-7655-212-9 Innhold Side Sammendrag 3 1. Kontroll i 2001 4 1.1 Kontrollvolum 4 1.2 Hensikt og prioriteringer 4 1.2.1 Hensikt 4 1.2.2 Prioriteringer 4 1.3 Resultater 5 1.3.1 Virksomheter

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Rapport kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar

Rapport kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar 1.1 Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar 1.1 Rapport kvalitet, - Kvalitet, miljø Miljø og samfunnsansvar & Samfunnsansvar 1I Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Styringssystemet... 2 3 Kvalitetspolitikk

Detaljer

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden Årsrapport 2010 K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t Vi setter grønne spor for fremtiden 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen Bærekraftig verdiskapning side 3 Om denne rapporten side 4 Dette er Olav Thon Gruppen side 6 Helse, Miljø og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

Miljøstatus og Miljøregnskap for Statens Hus (I)Moss

Miljøstatus og Miljøregnskap for Statens Hus (I)Moss Miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av bygg Miljøstatus og Miljøregnskap for Statens Hus (I)Moss Elin Økstad Carl Henrik Borchsenius Kai Hermansen Fredrikstad, september 1999 OR 15/99 Innholdsfortegnelse

Detaljer