Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. NB! Merk ny møtedato som er tirsdag

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 7/09 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 2/09 Protokoll årsmøte 2007/39 RS 3/09 Samarbeidsplan /39 RS 4/09 Gjennomføring / oppfyllelse av pålegg 2008/314 Saker til behandling PS 8/09 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal /25 Øystein Rørslett rådmann

4 Saker til behandling

5 PS 7/09 Referatsaker

6 BEDRIFTSHELSE \V NORD PROTOKOLL 2009 Årsmøte i Bedriftshelse Nord BA Onsdag , kl Kommunestyresalen, Lenvik rådhus. Antall tilstede: 15 Antall stemmer: 38 SAK 1/09: ÅPNING v/tor Villy Markussen, daglig leder i Bedriftshelse Nord BA SAK 2/09: INNKALLELSE OG DAGSORDEN Innkallelse og dagsorden. Vedtak: Godkjent Valg av møteleder: Tor Villy Markussen Valg av sekretær : Vigdis Iselvmo Valg av to til å underskrive protokoll: Arve Vaage, Harila Bardu Helge Paulsen, Finnfjord AS SAK 3/09: ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Daglig leder Tor Villy Markussen henviste til styrets årsberetning for Vedtak : Styrets beretning enstemmig godkjent. Regnskapet for 2008 ble fremlagt av daglig leder Tor Villy Markussen. Vedtak : Regnskapet enstemmig godkjent. Daglig leder Tor Villy Markussen la frem revisjonsberetning for 2008 fra revisor Ernst & Young AS. Vedtak : Revisjonsberetningen enstemmig godkjent. Side lav 3

7 t-a SAK 4/09: ÅRSRAPPORT FRA BEDRIFTSHELSE NORD BA Daglig leder Tor Villy Markussen fremla årsrapport for 2008 fra Bedriftshelse Nord Vedtak : Å rsrapporten enstemmig godkjent. SAK 5/09: FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET Godtgjørelse av styret foreslås videreført som tidligere år ved Finnsnes og omegn bht. Honorar til styreleder: kr /år Honorar til styremedlemmer/varamedlemmer: kr pr. styremøte Dekning av reiseutgi fter/ kjøregodtgjørelse etter statens satser Vedtak : Forslaget til fastsettelse av godtgjørelse ble enstemmig godkjent. SAK 6/09: INNKOMNE SAKER Justering av inndeling i 5 1 pkt 1 jf. Prisliste og tilpassning av prissystem etter sammenslåing av Finnsnes og omegn bht (Bedriftshelse Nord) og Målselv bht. Styrets forslag til vedtak: BHN's drift finansieres ved at hver bedrift betaler en årlig medlemsavgift pr. arbeidstaker i virksomheten/bedriften, eller avdelingen slik: ansatte ansatte ansatte 401 ansatte og mer Vedtak : Styrets forslag til vedtak enstemmig godkjent. SAK 7/09 VALG. Valgkomiteens forslag til valg på årsmøtet 25. mars 2009 Arbeidsgiversiden: 1. Terje Bakken, Storegga Betong (velges for 2 år) På valg som styreleder for ett år. 2. Hanne Ness, Lenvik Kommune, Rossfjord sykehjem og servicesenter (på valg i 2010) 3. Are Lorentsen, Senja Avfallsselskap (på valg i 2010) Side 2 av 3

8 Vararepresentanter: 1. Tor Pettersen, Br. Karlsen AS (På valg i 2010) 2. Eli H. Skog, Finnfjordbotn vg. skole (På valg i 2010) 3. Hans Hammer, Focus Interiør (Velges for 2 år) Arbeidstakersiden: 1. Liv Martinussen Stella Polaris AS (På valg i 2010) 2. Hilde Sletten, Målselv kommune (Velges for 2 år) Vararepresentanter: 1. Jostein Hansen, Cominor AS Avd. Finnsnes (Velges for 2 år) 2. Johnny Huseby, Art Nor AS (På valg i 2010) Revisor: Ernst & Young AS, Finnsnes. Valgkomite: 1. Hanne Bruset, Stella Polaris AS (på valg i 2010) Leder av valgkomiteen 2. Annf rid Guleng, Landbrukets HMS - tjeneste (Velges for 2 år på valg i 2011) 3. Tom Leo Knutsen, Nortura Målselv BA (Velges for 2 år på valg i 2011) Det vises til vedlagte saksdokumenter: Valgkomiteens forslag. Styrets forslag til vedtak : Valgkomiteens innstilling vedtas. Vedtak: Valgkomiteens forslag til vedtak enstemmig godkjent. Fa-age Helge ulsen signatur signatur Side 3 av 3

9 0 /.l~ i BEDRIFTSHELSE NORD Postboks Finnsnes Besøksadresse: Rådhusveien 1 Tlf: , Faks: Organisasjonsnummer: Internett: e-post: bedriftshelsenord.no VEDTEKTER FOR: Bedriftshelse Nord (BA) Vedtatt på Årsmøne den 25. mars Bedriftens navn 1. Bedriftshelse Nord BA (heretter forkortet BHN) 1. Selskapet er tilhørende i Lenvik Kommune. 2 Kontorkommune 3 Formål. 1. Primærformålet for Bedriftshelse Nord skal være å drive en effektiv og tidsmessig bedriftshelsetjeneste for medlemsbedriftene i henhold til arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. 2. Sekundært kan selskapet drive allmennlegepraksis med uselektert tilgang og atskilt regnskap. 3. Bedriftshelse Nord utøver sin virksomhet på "non profitt" basis og har således et ikke økonomisk formål. Et regnskapsmessig årsoverskudd kan ikke utdeles til medlemsbedriftene. 4, Selskapet kan i den grad det er kapasitetsmessig og totaløkonomisk forsvarlig, og utfra virksomhetens faglige utvikling og primærformål, påta seg oppdrag for andre enn medlemsbedriftene, 4 Eierskap 1. Bedriftshelse Nord eies av de bedrifter som til en hver tid er medlemmer av bedriftshelsetjenesten. 2. Bedrifter som ønsker å benytte seg av selskapets tjenester etter primærformålet, kan opptas som medlemsbedrifter etter skriftlig søknad til daglig leder. 3. Søknad om å bli opptatt som medlemsbedrift avgjøres av daglig leder. Ved avslag på søknaden gjøres bedriften kjent med at den har klageadgang til styret. Side 1 av 5

10 5 Medlemsavgift 1. BHN's drift finansieres ved at hver bedrift betaler en årlig medlemsavgift pr arbeidstaker i virksomheten/bedriften, eller avdelingen slik: ansatte ansatte ansatte 401 ansatte og oppover. 2. Medlemsavgiften fastsettes av styret i forbindelse med budsjettbehandlingen. 3. Medlemsavgiften betales på forskudd med betalingsbetingelser pr 30 dager. 4. Daglig leder har anledning til å inngå avtaler med begrensninger i tilbudet. 6 Bundet egenkapital. 1. Til bundet egenkapital skal det settes av kr 100,- pr medlem for det antall personer/medlemmer som er registrert som medlem pr foregående år. 2. Justering av bundet egenkapital utføres i forbindelse med årsregnskapet hvert år. 3. Ved opphør av medlemskap eller kontrakt betales ikke bundet egenkapital tilbake. 1. Årsmøte er BHN's øverste organ. 7 Årsmøte 2. Årsmøte for BHN har følgende sammensetning: En representant oppnevnt av den enkelte bedriftsledelse. En representant valg av de ansatte fra hver av medlemsbedriftene. 3. Ved stemmegivning har de ansattes representanter en stemme hver, mens bedriftens representant stemmer slik: Bedrifter med 1-10 ansatte har 1 stemme. Bedrifter med ansatte har 2 stemmer. Bedrifter med ansatte har 3 stemmer. Bedrifter med 151 ansatte og oppover har 4 stemmer. 4. Styret og daglig leder i BHN har møteplikt på årsmøte. 5. Bedrifter med kontrakt, og ikke ordinært medlemskap, gis rett til representasjon som medlemsbedrifter, men har kun tale og forslagsrett og ikke stemmerett. Side 2 av 5

11 6. Det gis anledning til å møte på årsmøte med fullmakt, men det må klart gå fram om fullmaktsgiver representerer arbeidsgiver eller arbeidstaker, da utveksling av fullmakt mellom partene ikke tillates. 7. I den grad det brukes fullmektig, forutsettes denne å ha et medlemsforhold til BHN. 8. Årsmøte holdes i mars måned, og innkalles med 14 dagers varsel. 9. Saksliste skal følge med innkallingen. Forslag til saker som ønskes behandlet må fremmes skriftlig, og sendes styret innen utgangen av januar måned. 10. Bindende vedtak fattes med simpelt flertall av deltakerne på årsmøte. 11. Årsmøtets saksliste: Åpning ved styreleder Innkallelse og dagsorden. o Valg av møteleder. o Valg av sekretær. o Valg av to til å underskrive protokoll. Årsberetning og regnskap. Årsrapport fra BHN. Fastsettelse av godtgjørelse til styret. Innkomne saker. Valg. o Valg av styrerepresentanter o Valg av styreleder. o Valg av vararepresentanter. o Valg av valgkomite (bestående av 3 medlemmer som velges for 2 år) o Valg av revisor, statsautorisert eller registrert. 12. Årsmøte kan med 2/3 flertall beslutte å oppløse BHN, og i den sammenheng skal det avklares hvordan en eventuell nettoformue skal fordeles, og til hvem. 13. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller når en tredjedel av medlemsbedriftene krever det, og innkalles med 14 dagers varsel. 8 Styret. 1. Styret består av fem (5) representanter. Tre (3) representanter velges av medlemsbedriftenes årsmøterepresentanter fra arbeidsgiversiden med 1., 2., og 3. vararepresentant, og to (2) av medlemsbedriftenes årsmøterepresentanter fra arbeidstakersiden med 1., og 2. vararepresentant. En (1) representant velges av og blant de ansatte i BHN med tale og forslagsrett. 2. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. 3. Styreleder velges av årsmøte for et år av gangen. 4. Styret i BHN skal representeres av begge kjønn slik: hvert kjønn skal være representert med minst 40 %. Side 3 av 5

12 5. Daglig leder møteri styret, men uten stemmerett, og ivaretar sekretcerfunksjonen. Ved behov møter også annet personell i BHN på sak. 6. Styret velger selv stedsfortreder/nestleder for styreleder på første styremøte etter arsmøte. 7. Styremøte skal holdes minst en gang hvert kvartal, og ellers ved behov. 8. Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % stemmeberettigede er til stede. 9. Styreleder har dobbelstemme ved stemmelikhet. 10. Styret kan meddele prokura. f9 Styrets myndighets og ansvarsområde. 1. Styret har det overordnede ansvar for at BHN's virksomhet er i samsvar med forskrifter for bedriftshelsetjeneste, og med disse vedtekter. 2. Styret har arbeidsgiveransvar i forhold til det personalet som er ansatt i BHN. Herunder å utarbeide stillingsbeskrivelse for daglig leder. 3. Styret skal godkjenne organisasjonskart, styrings og planleggingssystemer og reglementer, etter forslag utarbeidet av daglig leder. 4. Styret skal til en hver tid ha utarbeide etiske retningslinjer for styret, og ansatte. 5. Styret har ansvaret for at regnskapet utføres i samsvar med regnskapsf orskrif ter og lov. 6. Styret har ansvaret for at revidert årsoppgjør blir sendt medlemsbedriftene sammen med årsberetningen for BHN's virksomhet. 7. Styret godkjenner budsjettforslag utarbeidet av daglig leder. 8. Styret er ansvarlig for at BHN til en hver tid er forsikret mot rettslig ansvar. 9. Styret forhandler lønn med Daglig leder. 10. Styret kan også treffe beslutning om at et ansettelsesforhold skal bringes til opphør. 11. Styrerepresentanter og BHN's personale har samme taushetsplikt om medlemsbedrifter og personer som de måtte få kjennskap til i sin funksjon eller tjeneste, som er pålagt i lover, forskrifter og disse vedtekter. Side 4 av 5

13 10 Daglig ledelse 1. Daglig leder står for den daglige ledelse av BHN's virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. 2. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. 3. Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapet. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen. 4. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. 5. Daglig leder skal minst hver tredje måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. 6. Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en ncermere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem. 7. De ansatte i BHN har rett til forhandlinger og forhandler lønn med daglig leder. 11 Endring av vedtektene 1. Endring av vedtektene kan kun vedtas av årsmøte. Vedtektsendring fattes med 2/3 flertall av årsmøte. Side 5 av 5

14 ,^j / BEDRIFTSHELSE NORD Adresseliste Postadresse Finnsnes: postboks 255, 9305 Finnsnes (også fakturaadresse) Postadresse Andselv: postboks 1244, 9326 Bardufoss Telefon Andselv: Telefon Finnsnes: Telefaks (Finnsnes): E-post: Hjemmeside: Beate P. Aspelund Bedriftssykepleier Håvard Lund Bedriftslege Kristin H. Hammerstad Bedriftssy kep leier Lisbeth Foshaug Eide Bedriftssykepleier Liv Helland Olsen HMS-råd iver 5iw Alterskjær Bedriftsfysioterapeut Laila Eilertsen Bedriftser otera eut Ingrid Svendsen Bedriftssykep leier tshelsenord.no Kristina H. Vevang Helsesekretcer Lei la Paulsen Bedriftssykepleier Ruza Antic Bedriftslege, spes. arb. medisin Stig Rasmussen Verneingeniør Tor-Vill Markussen Daglig leder/verneingeniør Landbrukets HMS: Vigdis Iselvmo HMS-råd iver Landbruk Edel Annie Aas HMS-råd iver landbruk Postboks 255, 9305 Finnsnes no Besøksadresser: Telefon ( Finnsnes) Finnsnes : Rådhusveien 1 Telefon ( Målselv, Ballongen) Målselv: Andselv e-post : no Ballangen : Sentrumsveien 66

15 B ED R I FT S HE LSE N O RD Våre samarbeidspartnere: Fra forebygging fl/ gevinst.! Landbrukets HMS-tjeneste helse - miljø sikkerhet Jon Petter Dahlen, Bardu - førstehjelpsutstyr Drecker Optikk AS Brageklinikken /Aktivitetshuset Vare opningstider er: (fra 15. mai-15. sept) Tjenestekatalog Postboks 255, 9305 Finnsnes Besøksadresser: Telefon (Finnsnes) Finnsnes : Rådhusveien 1 Telefon ( Målselv, Ballangen) Målselv: Andselv e-post : no Ballangen : Sentrumsveien 66

16 Litt om oss: REFERANSE: Bedriftshelse Nord BA er en sammenslåing av Målselv Bedriftshelsetjeneste og Finnsnes og omegn Bedriftshelsetjeneste (begge etablert 1985). Vi har kontorer på Bardufoss, Finnsnes og i Ballangen. Bedriftshelse Nord har 220 medlemsbedrifter, og i tillegg 320 bønder som er tilknyttet oss gjennom Landbrukets HMS - tjeneste. Vårt nedslagsfelt strekker seg fra Steigen i sør til Finnmark fylke i nord. Bedriftshelse Nord består av et tverrfaglig team med spisskompetanse rettet mot arbeidslivet; Leger - Sykepleiere - Fysioterapeuter - Helsesekretcer - HMS-rådgiver - Verneingeniører. Hva sier forskriften o r Hei! Takk for et meget godt kurs gjennomført av Lisbeth Foshaug Eide. Mange av oss har gjennomført førstehjelpskurs tidligere, det er derfor gledelig å meddele at noen av deltakerne uttalte at dette var det beste de har va?rt på. Med andre ord, en f jaer i hatten både til MBHT og Lisbeth. Se ellers vår hjemmeside, hvor vi har laget en liten sak om kurset. http ://www.bardumenighet.no/index.cfm?id= Mvh Nils Helge Straumsnes, Bardu Menighet Bedriftshelse Nords tilbud er hjemlet i forskrift om Verne- og helsepersonale (Bedriftshelsetjeneste), best. nr. 518, 6. Med verne- og helsepersonale menes personer som er sakkyndige når det gjelder: - forebyggende arbeid som gjelder helse, miljø og sikkerhet. - kontroll av arbeidstakernes helse -forhold som må overvåkes av hensyn til arbeidstakernes sikkerhet og helse BEDRIFTSHELSE NORD

17 Bedriftsintern undervisning Gode ledere Undervisning i Bransjerettet er onomikurs Forflytningskurs Vold og trusler Rus/AKAN Stress - /stressmestring Risikovurdering LØFT-kurs Konfliktbehandling Innhold Forebygging av muskel- og skjelettlidelser. Opplæring i forflytningsteknikk. Rutiner for forebygging og oppfølging av ansatte etter uønskede hendelser. Arbeidsmiljø og rus. Innføring i AKANs retningslinjer for rus- og avhengighetspolitikk. Innføring i hva stress er og hvordan det virker på den enkelte. Forslag til metoder for stressmestring. Bransjetilpassete metoder for å vurdere risikofaktorer på arbeidsplassen. Innføring i LØFT-metoden. Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling, ledelse og konflikthandterin Innføring i konflikthåndtering og forebygging av konflikter på arbeidsplassen. Vi tilbyr: Veiledning med hensyn til omstillingsprosesser Individuell veiledning/coaching - Bidra ti/refleksjon og bevisstgjøring. Se muligheter og mestre egen situasjon. 1 Konflikthåndtering - Bistand vedhandtering av vanskelige mellommenneskelige forhold. IK - system - Bistand til iverksetting, utarbeiding av rutiner, videreutvikling og revisjon av bedriftens IKsystem, bistand ved utarbeidelse av bedriftens handlingsplan for HMS-arbeide t. 4 Lederopplczring innen HMS Sykefravicer - Bistå bedriften i forhold til forebygging av sykefravær. Innarbeiding av syke fraværsrutinene. _$ Rus/A KAN - Råd og veiledning angående bedriftens rusmiddelpolitikk Bedriftsintern undervisning belastes bedriftens timekonto. BEDRIFTSHELSE NORD

18 Vi tilbyr: dialog -$ "Den viktige samtalen" - Verktøy som ligger ti/grunn for den gode dialogen. Konflikthåndtering - Bistand vedhåndtering av vanskelige mellommenneskelige forhold $ Psykososialt arbeidsmiljø - Kart/egging, vurdering og veiledning Metoder: Løsningsfokusert tilnærming, dialogkonferanse, arbeidsmiljøsam taler, gruppesam taler, _gul lapp metoden. 4 Individuell veiledning/coaching - Bidra ti/refleksjon og bevisstgjøring. Se muligheter og mestre egen situasjon i Sykefravcer/IA - Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere og arbeidstakere under attføring. Samarbeid med fastlege og andre instanser. Kurs Kurstilbud Innhold Førstehjelpskurs Bransjetilpasset kurs, 5 timer, inkl, materiell. (Max 15 pers.) Førstehjel pskurs 3 timer, inkl. materiell. (Max 15 pers.) HMS-kurs, 40 timer Grunnopplæring i arbeidsmiljø. For verneombud, (2 + 2 dager med medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ledere. pliktig oppgave - selvstudium på 1 dag i mellomperioden) ØFT-kurs (1 dag) Innføring i LØFT-metoden. Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling, ledelse og konflikthandtering LØ-kurs (2 dager) Dag 1: Innføring i LØFT-metoden Dag 2: Bruk av LØFT; f. eks. mobbing, konflikthåndtering, kommunikasjon Pilates - kurs (2 + 2 Basiskurs i Pi lates-metoden med fokus på timer) styrke/stabilitet, bevegelighet, kroppsholdning og ergonomi. Røykeslutt Sosial- og helsedirektoratets kursopplegg for rø keslutt i grupper (6-12 deltakere) Lederopplæring Gjennomføres iht Arbeidstilsynets veiledning best nr innen HMS (1 dag) 588. Risikovurdering Innføring i metoder for å vurdere risikofaktorer på (1/2 dag) arbeidsplassen. Kjemikalier i Krav til bedriften. Helsefare. Kartlegginger, arbeidsmiljøet forebyggende arbeid og tiltak. (1/2 dog) Priser fas pa forespørsel. BEDRIFTSHELSE NORD

19 Friske arbeidstakere Positivt arbeidsmiljø Vi tilbyr: 4 Målrettet helseundersøkelse - Ut fra risikofaktorer i arbeidsmiljøet, feks stø, støv, kjemiske stoffer, ensformig arbeid, biologiske faktorer, asbest osv -+ Veiledning om trening i arbeidstida. Ergonomi - Kartlegging/funksjonsvurdering. Arbeidsplassvurdering med forslag til titrette/egginger. Trening i arbeidstida. Bistand ved hjelpemiddelsøknader. -4 Helseattest - Røykdykkere, næringsmidde/industri, yrkessjåfører. _` Kriser - Oppfølging av ansatte som har vært utsatt for kriser. -$ Vaksinasjon - Når ansatte risikerer smitte i arbeidsituasjonen. Vi tilbyr: -i Motivasjonssamtale -$ Strategi for "null- toleranse" mot mobbing på arbeidsplassen -$ Trening i arbeidstida Trivselsfaktorer -4 Stress/stressmestring - Hvordan takle stress i h verdagen? -$ Kommunikasjonsteknikker - Hvordan prate godt sammen? _` Ergonomisk kartlegging/vurdering/tilrettelegging på arbeidsplassen. -$ Veiledning med hensyn til omstillingsprosesser -i Sykefravær - Bistå bedriften i forhold til forebygging av sykefravær Rus / A KAN - Oppfø/ging av ansatte med rus og avhengighetsproblematikk. -4 Samtaler og fysikalske undersøkelser grunnet arbeidsrelaterte helseplager. BEDRIFTSHELSE NORD

20 Systematisk kvalitetsarbeid Vi tilbyr: IK - system - Bistand til iverksetting, utarbeiding av rutiner, videreutvikling og revisjon av bedriftens IKsystem, bistand ved utarbeide/se av bedriftens handlingsplan for HMS-arbeide t. Kjemikaliehåndtering - Opplæring i merking, risikovurdering og håndtering. Verneutstyr - Opplæring i valg og bruk av verneutstyr med fokus på forebygging av uhell og helseplager. Vi tilbyr: Kartlegging og måling av: -i Temperatur -"' Luftfuktighet _`COZ Ventilasjon Kjemikalier Støv/fiber Støy _i Lys Vernerunder - Råd ved planlegging oggjennomføring, samt deltakelse etter behov. Bistand ved utarbeidelse av handlingsplan. Risikovurdering - Bistand og veiledning vedgjennomføring Førstehjelp - Kurs Rådgivning i valg av førstehjelpsutstyr. Støymåling ved Finnfjord AS BEDRIFTSHELSE NORD

21 .2^ ^C^ ZdØ BEDRIFTSHELSE NORD Oversikt over aktiviteter som SAMARBEIDSPLAN 2009 Dyrøy kommune skal utføre i samarbeid med Bedriftshelse Nord BA Utarbeidet av: Leif Hermod Jenssen, Hogne Eldissen, Elin Meleng Blomseth, Per Inge Rask Krogh, Oluf Torsteinsen og Stig Rasmussen (Bedriftshelse Nord) Dato sendt bedriften: (Planen anses som g "eldende hvis det ikke er gitt ti/bakemelding til Bedriftshelse Nord innen 14 dager). Nærmere beskrivelse/konkretisering av Aktivitet/oppdrag: oppdrag/aktivitet: Ansvarlig: Tidsramme: Utført: Faste punkter: 1. Oppfølging av sykefravcr, Bedriftshelsetjenesten kan bistå med: Leder og/eller melding av 1) generell veiledning/ rådgivning i forhold til arbeidstaker kan I planperioden langtidssykemeldte (over 4 helsetilstand og arbeid henvende seg til uker). Deltakelse på 2) vurdere tilrettelegging av arbeidsplassen Bedriftshelse dialogmøte. 3) delta i tilbakeføring til jobb Nord. Det er viktig 4) utarbeidelse av IOP at arbeidstakerne er kjent med denne rutinen 2. Timebestilling (se egen Når ansatte har arbeidsrelaterte plager eller har De ansatte tar plakat) problemer med å fungere i jobben, så kan man ta kontakt med kontakt med Bedriftshelse Nord. Time kan Bedriftshelse Nord I planperioden bestilles hos lege, sykepleier eller fysioterapeut (ta kontakt hvis du er i tvil). Bedriftshelse Nord BA Telefoner: ( Målselv, Ballangen), (Finnsnes) Side 1 av 2

22 3. AKAN Bedriftshelse Nord bidrar med råd og veiledning Bedriften tar angående bedriftens rusmiddelpolitikk, og bistår kontakt med ved eventuell rus og avhengighetsproblematikk i Bedriftshelse Nord bedriften. ved behov I planperioden 4. Tilbud om helseundersøkelse Nyansatte som meldes inn i Bedriftshelse Nord Bedriften for nyansatte. tilbys time for helseundersøkelse. oppdaterer og Hensikten med undersøkelsen er å få oversikt over sender listene til den enkeltes helsetilstand i fht nåværende og Bedriftshelse I planperioden tidligere arbeidsforhold. Det gjennomføres en Nord, som sender undersøkelse av lege, og andre undersøkelser ut fra ut tilbud. risiko i arbeidsmiljøet. Tilbud om vaksine. Oppgaver avtalt dette år: 5. Ergonomi renholdere Kartlegging og informasjon om ergonomi for 5iw Alterskjær April-mai renholderne. Omfang avtales i forkant. kontakter Vigdis Gamst 6. Vernerunde uteseksjonen Områder avgjøres av kommunen. Stig Rasmussen kontakter Leif Hermod Jenssen 7. Røykdykkere (hvis dette blir Årlig gjennomgå 2 fysiske tester, nemlig test av Bedriften sender aktuelt) fysisk utholdenhet og test av muskelstyrke. liste til Helseundersøkelse når de er 35, 40, 42, 44, 46, 48, Bedriftshelse Nord 50 år gamle, og videre hvert år. 1. del av mai I planperioden 8. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Bedriftshelse Nord innkalles til møter i AMU. Bedriften I planperioden 9. Evaluering av planperioden, Møte mellom representanter for de ansatte og Leder tar kontakt Innen utgangen gjennomgang av eventuelle administrasjonen i bedriften og Bedriftshelse med Bedriftshelse av januar funn og oppsett av ny plan. Nord. Nord for å avtale tidspunkt. Bedriftshelse Nord BA Side 2 av 2 Telefoner: (Målselv, Ballangen), ( Finnsnes)

23 VAR DATO VAR REFERANSE / /2009 DERES DATO DERES REFERANSE 1 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk tlf Dyrøy kommune v/ Rådmann 9311 Brøstadbotn GJENN OMFØRING! OPPFYLLELSE AV PÅLEGG Vi viser til pålegg av Vi viser videre til tilbakemelding fra virksomheten av På bakgrunn av tilbakemeldingen anser vi påleggene som oppfylt. Vi ønsker dere lykke til videre med HMS-arbeidet! Med hilsen Arbeidstilsynet Nord-Norge Roy Nordfonn tilsynsleder Olaug Iren Fossbakk (sign.) rådgiver (sign.) Ddte bretø er gøjent dektrcnisk i A rbeiclstilsynet oghca- aløfcr ingm si~ Kopi til: Dyrøy Dyrøytunet Brøstadbotn omsorgssenter POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 343 nord Finnsnes INTERNETT TELEFAKS Norge

24 Saker til behandling

25 Saker til behandling

26 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 461 Saksmappe: 2007/25 Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth Dato: Saksframlegg Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2009 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 8/ Saksopplysninger IA (inkluderende arbeidsliv) måldokument vedtatt i AMU : Delmål 1: Vi ønsker å redusere sykefraværet ned til 6% innen Partene skal definere delmål på den enkelte enhet med kortere intervaller. Administrasjonens vurdering Sykefraværet registreres i dag i lønnssystemet. Statistikker kjøres ut av økonomiavdelingen hvert kvartal, og skal sendes enhetsledere og rådmannen. Sykefravær blir også tatt opp som tema på ledermøter. Sykefraværsstatistikk: (Tabellen leses vannrett fra venstre mot høyre.) År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartel 4. kvartal Hele året ,5% % 8,1% 7,9% ,33% 6,51% ,8% 9,6% 8,9% 6,2% 8,2% % 9,8% 9,1% 9,6% 9,6% ,7% 7,3% 7,4% 6,7% 7,6% ,9% 3,4% 5,8% 7,3% 5,6% ,2% 6,6% 8,5% ,1% 6,0% 6,2% 8,0% 7,1% ,6% 8,0% 6,2% 7,8% 7,7% ,7% Det er utarbeidet ny handlingsplan, måldokument og oppfølgingsrutiner syke, som ble behandlet i AMU Handlingsplanen legges fram for AMU til revidering og forlengelse ut 2009 i møte i AMU Enhetslederne har ansvaret for oppfølging av sykefraværet på den enkelte enhet.

27 Sykefraværet har gått opp fra 7,8 % i 4. kvartal 2008 til 8,7 % i 1. kvartal Sykefraværet for 1. kvartal 2008 var på 8,6% mot 8,7% i Analyse av 1. kv kv kv kv kv. 09 sykefraværet: Egenmeldte 75,1 67,4 36,1 109,5 72,0 fravær, dagsverk Sykemeldt 555,0 500,9 376,3 462,7 554,7 fravær, dagsverk Fravær 1-3 4,2 3,3 4,0 4,0 7,4 dager, dagsverk Fravær ,3 37,7 28,6 33,3 45,7 dager, dagsverk Fravær ,8 110,2 105,0 33,5 59,0 dager, dagsverk Fravær over ,7 349,6 238,6 391,9 442,6 dager, dagsverk Sum fravær 630,1 568,3 412,4 572,2 626,7 dagsverk Bemanning 113,0 111,1 111,6 112,4 113,0 Mulige dagsverk netto Fraværsprosent totalt 8,6% 8,0% 6,2% 7,8% 8,7% Sykefraværsprosent på den enkelte arbeidsplass: Områder i sykefraværsrapporten som omfatter 1 ansatt er ikke tatt med (erfarings- og læringsprosjekt, Dyrøy VTA bedrift (1,8 stillinger), kulturkontor, bibliotek, ungdomsråd, helsesøster, barnetjenesten, aktivitetstjenesten, oppmålingstjenesten, vannanlegg, landbrukskontoret, landbruksvikar, feiing): For 2. kvartal 08 tas ikke med statistikk for SFO da den inneholder 0,8 stilling. For 1. kvartal 09 tas rådmannskontoret med da den inneholder 2 stillinger. Arbeidsplass 1. kv kv kv kv kv. 09 Rådmannskontor 13,1 Øk.avd. 1, ,5 Servicetorg 3,7 2,1 1,9 8,7 26,4 Barnehagen 7,9 5,7 1,7 3,9 1,6 Skolen 6,1 9,1 6,5 8,1 2,9 SFO 6,2 14,4 0 5,0 Musikkskolen NAV sosial 0, ,6 7,8 Legekontor 0,6 3,2 5,4 4,0 2,4 Omsorgssenter 13,6 8,4 9,0 12,3 16 Hjemmetjeneste 11,2 9,0 9,0 11,9 13,3 Kjøkken 40,3 25,5 34,8 52,3 47,4 Psykiatriprosjekt 22,9 29,5 3,1 1,4 20,7 Teknisk adm. 10,9 8,0 0 0,8 0 Anleggstjenesten 1,5 0 2,0 9,1 1,3 Renhold 11,3 1,9 9,8 8,1 18,2

28 Opplysninger om hvem som er syk og hvilken type fravær det er snakk om, vil kunne legges fram for AMU i lukket møte, dersom det er ønskelig. En gjennomgang av statistikken i Dyrøy viser at det er enkeltpersoner med langtidssykefravær som trekker opp statistikken. Egenmeldt fravær har ned, mens sykemeldt fravær har gått opp fra 4. kvartal 2008 til 1. kvartal Sykefravær 1-3 dager har gått litt opp fra 4. kvartal 2008 til 1. kvartal Sykefravær 4-16 dager har gått litt opp fra 4. kv. 08 til 1. kv. 09. Fravær dager har gått opp fra 4. kvartal 08 til 1. kv. 09. Fravær over 56 dager har gått mye opp fra 4. kv. 08 til 1. kv. 09. Det må arbeides videre med å få ytterligere nedgang evt. beholde det lave sykefraværet på den enkelte enhet. NAV arbeidslivssenter (IA) v/lars Moen og NAV Dyrøy vil bistå kommunen i dette arbeidet. I følge NAV arbeidslivssenters rapport over legemelt fravær for hele lendet er det en sesongmessig svingning med økning i sykefraværet fra 4. kvartal 08 til 1. kvartal 09. NAV arbeidslivssenter gir følgende oppsummering av legemeldt sykefravær i Dyrøy kommune 1. kvartal 09: 1. Kvartal 09: 7,2% legemeldt sykefravær. Ikke vesentlig forskjell fra tidligere 1. kvartal, men økning siden i fjor (6,8%). Fortsatt kvinner som har det høyeste fraværet. De store sektorene, skole/barnehage og helse/omsorg, har ulik utvikling. Skole/barnehage hadde veldig lavt fravær 1 kvartal sammenlignet med øvrige kvartal uansett årstall. Helse/omsorg har ikke hatt høyere fraværstall siden 3. kvartal Kan være naturlige årsaker, men minner på om at helse/omsorg har fått tilbud fra NAV om å benytte seg av tilretteleggingstilskudd til et godt helsefremmende tiltak. Alder: mest fravær blant åringer samt åringer, hovedsakelig kvinner. Den yngste gruppen kan skyldes plager i f.b.m. svangerskap (som landet for øvrig) burde det være svangerskapspenger framfor sykepenger? Kraftig økning i diagnoser som skyldes psykiske lidelser. Av totalt 572 fraværsdager 1. kvartal 09, så skyldtes 307 fraværsdager psykiske lidelser (53,7%). Langt over landsgjennomsnittet, noe det har vært over flere kvartal. Kan være flere årsaker til det. Kanskje er det slik bildet egentlig burde være (iflg ulik forskning som mener tallet på psykiske plager er høyere). På den annen side er det ikke mange tilfeller det gjelder, men antallet øker og er høyest noen gang 1. kvartal 09. Uansett: har ledere, organisasjonen kompetanse på å håndtere denne situasjonen? Hvordan følges man opp? Hvilke tiltak kan iverksettes? Hvordan forebygge? Hva kan NAV bistå med her? NAV arbeidslivssenter v/lars Moen minner om at han ikke har gjort en grundig og dyptgående analyse av tallene, men rett og slett reflektert over situasjonen hos Dyrøy. NAV s statistikk har mange flere muligheter til å belyse situasjonen mer detaljert i fht alder, kjønn m.m. Moen har tatt med de mest sentrale. Som det framgår er dette historiske tall og situasjonen mot sommeren kan ha endret seg. Likevel er dette interessante forhold som har vart over tid og som vi kan drøfte nærmere. Moen vil bemerke at Dyrøy kommune som geografisk område har lavest fravær i fylket.

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Personalhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015

Personalhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015 Revidert: 04.11.2010 2015 Innholdsfortegnelse 1 Visjon... 5 1.1 Empowerment... 5 2 Formål... 5 3 Kvalitetspolitikk... 5 3.1 Bedriften... 6 3.2 Deltakere... 6 3.3 Kunder... 6 3.4 Ansatte... 6 4 Rettigheter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 20. april 2015 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer