Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. NB! Merk ny møtedato som er tirsdag

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 7/09 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 2/09 Protokoll årsmøte 2007/39 RS 3/09 Samarbeidsplan /39 RS 4/09 Gjennomføring / oppfyllelse av pålegg 2008/314 Saker til behandling PS 8/09 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal /25 Øystein Rørslett rådmann

4 Saker til behandling

5 PS 7/09 Referatsaker

6 BEDRIFTSHELSE \V NORD PROTOKOLL 2009 Årsmøte i Bedriftshelse Nord BA Onsdag , kl Kommunestyresalen, Lenvik rådhus. Antall tilstede: 15 Antall stemmer: 38 SAK 1/09: ÅPNING v/tor Villy Markussen, daglig leder i Bedriftshelse Nord BA SAK 2/09: INNKALLELSE OG DAGSORDEN Innkallelse og dagsorden. Vedtak: Godkjent Valg av møteleder: Tor Villy Markussen Valg av sekretær : Vigdis Iselvmo Valg av to til å underskrive protokoll: Arve Vaage, Harila Bardu Helge Paulsen, Finnfjord AS SAK 3/09: ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Daglig leder Tor Villy Markussen henviste til styrets årsberetning for Vedtak : Styrets beretning enstemmig godkjent. Regnskapet for 2008 ble fremlagt av daglig leder Tor Villy Markussen. Vedtak : Regnskapet enstemmig godkjent. Daglig leder Tor Villy Markussen la frem revisjonsberetning for 2008 fra revisor Ernst & Young AS. Vedtak : Revisjonsberetningen enstemmig godkjent. Side lav 3

7 t-a SAK 4/09: ÅRSRAPPORT FRA BEDRIFTSHELSE NORD BA Daglig leder Tor Villy Markussen fremla årsrapport for 2008 fra Bedriftshelse Nord Vedtak : Å rsrapporten enstemmig godkjent. SAK 5/09: FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET Godtgjørelse av styret foreslås videreført som tidligere år ved Finnsnes og omegn bht. Honorar til styreleder: kr /år Honorar til styremedlemmer/varamedlemmer: kr pr. styremøte Dekning av reiseutgi fter/ kjøregodtgjørelse etter statens satser Vedtak : Forslaget til fastsettelse av godtgjørelse ble enstemmig godkjent. SAK 6/09: INNKOMNE SAKER Justering av inndeling i 5 1 pkt 1 jf. Prisliste og tilpassning av prissystem etter sammenslåing av Finnsnes og omegn bht (Bedriftshelse Nord) og Målselv bht. Styrets forslag til vedtak: BHN's drift finansieres ved at hver bedrift betaler en årlig medlemsavgift pr. arbeidstaker i virksomheten/bedriften, eller avdelingen slik: ansatte ansatte ansatte 401 ansatte og mer Vedtak : Styrets forslag til vedtak enstemmig godkjent. SAK 7/09 VALG. Valgkomiteens forslag til valg på årsmøtet 25. mars 2009 Arbeidsgiversiden: 1. Terje Bakken, Storegga Betong (velges for 2 år) På valg som styreleder for ett år. 2. Hanne Ness, Lenvik Kommune, Rossfjord sykehjem og servicesenter (på valg i 2010) 3. Are Lorentsen, Senja Avfallsselskap (på valg i 2010) Side 2 av 3

8 Vararepresentanter: 1. Tor Pettersen, Br. Karlsen AS (På valg i 2010) 2. Eli H. Skog, Finnfjordbotn vg. skole (På valg i 2010) 3. Hans Hammer, Focus Interiør (Velges for 2 år) Arbeidstakersiden: 1. Liv Martinussen Stella Polaris AS (På valg i 2010) 2. Hilde Sletten, Målselv kommune (Velges for 2 år) Vararepresentanter: 1. Jostein Hansen, Cominor AS Avd. Finnsnes (Velges for 2 år) 2. Johnny Huseby, Art Nor AS (På valg i 2010) Revisor: Ernst & Young AS, Finnsnes. Valgkomite: 1. Hanne Bruset, Stella Polaris AS (på valg i 2010) Leder av valgkomiteen 2. Annf rid Guleng, Landbrukets HMS - tjeneste (Velges for 2 år på valg i 2011) 3. Tom Leo Knutsen, Nortura Målselv BA (Velges for 2 år på valg i 2011) Det vises til vedlagte saksdokumenter: Valgkomiteens forslag. Styrets forslag til vedtak : Valgkomiteens innstilling vedtas. Vedtak: Valgkomiteens forslag til vedtak enstemmig godkjent. Fa-age Helge ulsen signatur signatur Side 3 av 3

9 0 /.l~ i BEDRIFTSHELSE NORD Postboks Finnsnes Besøksadresse: Rådhusveien 1 Tlf: , Faks: Organisasjonsnummer: Internett: e-post: bedriftshelsenord.no VEDTEKTER FOR: Bedriftshelse Nord (BA) Vedtatt på Årsmøne den 25. mars Bedriftens navn 1. Bedriftshelse Nord BA (heretter forkortet BHN) 1. Selskapet er tilhørende i Lenvik Kommune. 2 Kontorkommune 3 Formål. 1. Primærformålet for Bedriftshelse Nord skal være å drive en effektiv og tidsmessig bedriftshelsetjeneste for medlemsbedriftene i henhold til arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. 2. Sekundært kan selskapet drive allmennlegepraksis med uselektert tilgang og atskilt regnskap. 3. Bedriftshelse Nord utøver sin virksomhet på "non profitt" basis og har således et ikke økonomisk formål. Et regnskapsmessig årsoverskudd kan ikke utdeles til medlemsbedriftene. 4, Selskapet kan i den grad det er kapasitetsmessig og totaløkonomisk forsvarlig, og utfra virksomhetens faglige utvikling og primærformål, påta seg oppdrag for andre enn medlemsbedriftene, 4 Eierskap 1. Bedriftshelse Nord eies av de bedrifter som til en hver tid er medlemmer av bedriftshelsetjenesten. 2. Bedrifter som ønsker å benytte seg av selskapets tjenester etter primærformålet, kan opptas som medlemsbedrifter etter skriftlig søknad til daglig leder. 3. Søknad om å bli opptatt som medlemsbedrift avgjøres av daglig leder. Ved avslag på søknaden gjøres bedriften kjent med at den har klageadgang til styret. Side 1 av 5

10 5 Medlemsavgift 1. BHN's drift finansieres ved at hver bedrift betaler en årlig medlemsavgift pr arbeidstaker i virksomheten/bedriften, eller avdelingen slik: ansatte ansatte ansatte 401 ansatte og oppover. 2. Medlemsavgiften fastsettes av styret i forbindelse med budsjettbehandlingen. 3. Medlemsavgiften betales på forskudd med betalingsbetingelser pr 30 dager. 4. Daglig leder har anledning til å inngå avtaler med begrensninger i tilbudet. 6 Bundet egenkapital. 1. Til bundet egenkapital skal det settes av kr 100,- pr medlem for det antall personer/medlemmer som er registrert som medlem pr foregående år. 2. Justering av bundet egenkapital utføres i forbindelse med årsregnskapet hvert år. 3. Ved opphør av medlemskap eller kontrakt betales ikke bundet egenkapital tilbake. 1. Årsmøte er BHN's øverste organ. 7 Årsmøte 2. Årsmøte for BHN har følgende sammensetning: En representant oppnevnt av den enkelte bedriftsledelse. En representant valg av de ansatte fra hver av medlemsbedriftene. 3. Ved stemmegivning har de ansattes representanter en stemme hver, mens bedriftens representant stemmer slik: Bedrifter med 1-10 ansatte har 1 stemme. Bedrifter med ansatte har 2 stemmer. Bedrifter med ansatte har 3 stemmer. Bedrifter med 151 ansatte og oppover har 4 stemmer. 4. Styret og daglig leder i BHN har møteplikt på årsmøte. 5. Bedrifter med kontrakt, og ikke ordinært medlemskap, gis rett til representasjon som medlemsbedrifter, men har kun tale og forslagsrett og ikke stemmerett. Side 2 av 5

11 6. Det gis anledning til å møte på årsmøte med fullmakt, men det må klart gå fram om fullmaktsgiver representerer arbeidsgiver eller arbeidstaker, da utveksling av fullmakt mellom partene ikke tillates. 7. I den grad det brukes fullmektig, forutsettes denne å ha et medlemsforhold til BHN. 8. Årsmøte holdes i mars måned, og innkalles med 14 dagers varsel. 9. Saksliste skal følge med innkallingen. Forslag til saker som ønskes behandlet må fremmes skriftlig, og sendes styret innen utgangen av januar måned. 10. Bindende vedtak fattes med simpelt flertall av deltakerne på årsmøte. 11. Årsmøtets saksliste: Åpning ved styreleder Innkallelse og dagsorden. o Valg av møteleder. o Valg av sekretær. o Valg av to til å underskrive protokoll. Årsberetning og regnskap. Årsrapport fra BHN. Fastsettelse av godtgjørelse til styret. Innkomne saker. Valg. o Valg av styrerepresentanter o Valg av styreleder. o Valg av vararepresentanter. o Valg av valgkomite (bestående av 3 medlemmer som velges for 2 år) o Valg av revisor, statsautorisert eller registrert. 12. Årsmøte kan med 2/3 flertall beslutte å oppløse BHN, og i den sammenheng skal det avklares hvordan en eventuell nettoformue skal fordeles, og til hvem. 13. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller når en tredjedel av medlemsbedriftene krever det, og innkalles med 14 dagers varsel. 8 Styret. 1. Styret består av fem (5) representanter. Tre (3) representanter velges av medlemsbedriftenes årsmøterepresentanter fra arbeidsgiversiden med 1., 2., og 3. vararepresentant, og to (2) av medlemsbedriftenes årsmøterepresentanter fra arbeidstakersiden med 1., og 2. vararepresentant. En (1) representant velges av og blant de ansatte i BHN med tale og forslagsrett. 2. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. 3. Styreleder velges av årsmøte for et år av gangen. 4. Styret i BHN skal representeres av begge kjønn slik: hvert kjønn skal være representert med minst 40 %. Side 3 av 5

12 5. Daglig leder møteri styret, men uten stemmerett, og ivaretar sekretcerfunksjonen. Ved behov møter også annet personell i BHN på sak. 6. Styret velger selv stedsfortreder/nestleder for styreleder på første styremøte etter arsmøte. 7. Styremøte skal holdes minst en gang hvert kvartal, og ellers ved behov. 8. Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % stemmeberettigede er til stede. 9. Styreleder har dobbelstemme ved stemmelikhet. 10. Styret kan meddele prokura. f9 Styrets myndighets og ansvarsområde. 1. Styret har det overordnede ansvar for at BHN's virksomhet er i samsvar med forskrifter for bedriftshelsetjeneste, og med disse vedtekter. 2. Styret har arbeidsgiveransvar i forhold til det personalet som er ansatt i BHN. Herunder å utarbeide stillingsbeskrivelse for daglig leder. 3. Styret skal godkjenne organisasjonskart, styrings og planleggingssystemer og reglementer, etter forslag utarbeidet av daglig leder. 4. Styret skal til en hver tid ha utarbeide etiske retningslinjer for styret, og ansatte. 5. Styret har ansvaret for at regnskapet utføres i samsvar med regnskapsf orskrif ter og lov. 6. Styret har ansvaret for at revidert årsoppgjør blir sendt medlemsbedriftene sammen med årsberetningen for BHN's virksomhet. 7. Styret godkjenner budsjettforslag utarbeidet av daglig leder. 8. Styret er ansvarlig for at BHN til en hver tid er forsikret mot rettslig ansvar. 9. Styret forhandler lønn med Daglig leder. 10. Styret kan også treffe beslutning om at et ansettelsesforhold skal bringes til opphør. 11. Styrerepresentanter og BHN's personale har samme taushetsplikt om medlemsbedrifter og personer som de måtte få kjennskap til i sin funksjon eller tjeneste, som er pålagt i lover, forskrifter og disse vedtekter. Side 4 av 5

13 10 Daglig ledelse 1. Daglig leder står for den daglige ledelse av BHN's virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. 2. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. 3. Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapet. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen. 4. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. 5. Daglig leder skal minst hver tredje måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. 6. Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en ncermere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem. 7. De ansatte i BHN har rett til forhandlinger og forhandler lønn med daglig leder. 11 Endring av vedtektene 1. Endring av vedtektene kan kun vedtas av årsmøte. Vedtektsendring fattes med 2/3 flertall av årsmøte. Side 5 av 5

14 ,^j / BEDRIFTSHELSE NORD Adresseliste Postadresse Finnsnes: postboks 255, 9305 Finnsnes (også fakturaadresse) Postadresse Andselv: postboks 1244, 9326 Bardufoss Telefon Andselv: Telefon Finnsnes: Telefaks (Finnsnes): E-post: Hjemmeside: Beate P. Aspelund Bedriftssykepleier Håvard Lund Bedriftslege Kristin H. Hammerstad Bedriftssy kep leier Lisbeth Foshaug Eide Bedriftssykepleier Liv Helland Olsen HMS-råd iver 5iw Alterskjær Bedriftsfysioterapeut Laila Eilertsen Bedriftser otera eut Ingrid Svendsen Bedriftssykep leier tshelsenord.no Kristina H. Vevang Helsesekretcer Lei la Paulsen Bedriftssykepleier Ruza Antic Bedriftslege, spes. arb. medisin Stig Rasmussen Verneingeniør Tor-Vill Markussen Daglig leder/verneingeniør Landbrukets HMS: Vigdis Iselvmo HMS-råd iver Landbruk Edel Annie Aas HMS-råd iver landbruk Postboks 255, 9305 Finnsnes no Besøksadresser: Telefon ( Finnsnes) Finnsnes : Rådhusveien 1 Telefon ( Målselv, Ballongen) Målselv: Andselv e-post : no Ballangen : Sentrumsveien 66

15 B ED R I FT S HE LSE N O RD Våre samarbeidspartnere: Fra forebygging fl/ gevinst.! Landbrukets HMS-tjeneste helse - miljø sikkerhet Jon Petter Dahlen, Bardu - førstehjelpsutstyr Drecker Optikk AS Brageklinikken /Aktivitetshuset Vare opningstider er: (fra 15. mai-15. sept) Tjenestekatalog Postboks 255, 9305 Finnsnes Besøksadresser: Telefon (Finnsnes) Finnsnes : Rådhusveien 1 Telefon ( Målselv, Ballangen) Målselv: Andselv e-post : no Ballangen : Sentrumsveien 66

16 Litt om oss: REFERANSE: Bedriftshelse Nord BA er en sammenslåing av Målselv Bedriftshelsetjeneste og Finnsnes og omegn Bedriftshelsetjeneste (begge etablert 1985). Vi har kontorer på Bardufoss, Finnsnes og i Ballangen. Bedriftshelse Nord har 220 medlemsbedrifter, og i tillegg 320 bønder som er tilknyttet oss gjennom Landbrukets HMS - tjeneste. Vårt nedslagsfelt strekker seg fra Steigen i sør til Finnmark fylke i nord. Bedriftshelse Nord består av et tverrfaglig team med spisskompetanse rettet mot arbeidslivet; Leger - Sykepleiere - Fysioterapeuter - Helsesekretcer - HMS-rådgiver - Verneingeniører. Hva sier forskriften o r Hei! Takk for et meget godt kurs gjennomført av Lisbeth Foshaug Eide. Mange av oss har gjennomført førstehjelpskurs tidligere, det er derfor gledelig å meddele at noen av deltakerne uttalte at dette var det beste de har va?rt på. Med andre ord, en f jaer i hatten både til MBHT og Lisbeth. Se ellers vår hjemmeside, hvor vi har laget en liten sak om kurset. http ://www.bardumenighet.no/index.cfm?id= Mvh Nils Helge Straumsnes, Bardu Menighet Bedriftshelse Nords tilbud er hjemlet i forskrift om Verne- og helsepersonale (Bedriftshelsetjeneste), best. nr. 518, 6. Med verne- og helsepersonale menes personer som er sakkyndige når det gjelder: - forebyggende arbeid som gjelder helse, miljø og sikkerhet. - kontroll av arbeidstakernes helse -forhold som må overvåkes av hensyn til arbeidstakernes sikkerhet og helse BEDRIFTSHELSE NORD

17 Bedriftsintern undervisning Gode ledere Undervisning i Bransjerettet er onomikurs Forflytningskurs Vold og trusler Rus/AKAN Stress - /stressmestring Risikovurdering LØFT-kurs Konfliktbehandling Innhold Forebygging av muskel- og skjelettlidelser. Opplæring i forflytningsteknikk. Rutiner for forebygging og oppfølging av ansatte etter uønskede hendelser. Arbeidsmiljø og rus. Innføring i AKANs retningslinjer for rus- og avhengighetspolitikk. Innføring i hva stress er og hvordan det virker på den enkelte. Forslag til metoder for stressmestring. Bransjetilpassete metoder for å vurdere risikofaktorer på arbeidsplassen. Innføring i LØFT-metoden. Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling, ledelse og konflikthandterin Innføring i konflikthåndtering og forebygging av konflikter på arbeidsplassen. Vi tilbyr: Veiledning med hensyn til omstillingsprosesser Individuell veiledning/coaching - Bidra ti/refleksjon og bevisstgjøring. Se muligheter og mestre egen situasjon. 1 Konflikthåndtering - Bistand vedhandtering av vanskelige mellommenneskelige forhold. IK - system - Bistand til iverksetting, utarbeiding av rutiner, videreutvikling og revisjon av bedriftens IKsystem, bistand ved utarbeidelse av bedriftens handlingsplan for HMS-arbeide t. 4 Lederopplczring innen HMS Sykefravicer - Bistå bedriften i forhold til forebygging av sykefravær. Innarbeiding av syke fraværsrutinene. _$ Rus/A KAN - Råd og veiledning angående bedriftens rusmiddelpolitikk Bedriftsintern undervisning belastes bedriftens timekonto. BEDRIFTSHELSE NORD

18 Vi tilbyr: dialog -$ "Den viktige samtalen" - Verktøy som ligger ti/grunn for den gode dialogen. Konflikthåndtering - Bistand vedhåndtering av vanskelige mellommenneskelige forhold $ Psykososialt arbeidsmiljø - Kart/egging, vurdering og veiledning Metoder: Løsningsfokusert tilnærming, dialogkonferanse, arbeidsmiljøsam taler, gruppesam taler, _gul lapp metoden. 4 Individuell veiledning/coaching - Bidra ti/refleksjon og bevisstgjøring. Se muligheter og mestre egen situasjon i Sykefravcer/IA - Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere og arbeidstakere under attføring. Samarbeid med fastlege og andre instanser. Kurs Kurstilbud Innhold Førstehjelpskurs Bransjetilpasset kurs, 5 timer, inkl, materiell. (Max 15 pers.) Førstehjel pskurs 3 timer, inkl. materiell. (Max 15 pers.) HMS-kurs, 40 timer Grunnopplæring i arbeidsmiljø. For verneombud, (2 + 2 dager med medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ledere. pliktig oppgave - selvstudium på 1 dag i mellomperioden) ØFT-kurs (1 dag) Innføring i LØFT-metoden. Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling, ledelse og konflikthandtering LØ-kurs (2 dager) Dag 1: Innføring i LØFT-metoden Dag 2: Bruk av LØFT; f. eks. mobbing, konflikthåndtering, kommunikasjon Pilates - kurs (2 + 2 Basiskurs i Pi lates-metoden med fokus på timer) styrke/stabilitet, bevegelighet, kroppsholdning og ergonomi. Røykeslutt Sosial- og helsedirektoratets kursopplegg for rø keslutt i grupper (6-12 deltakere) Lederopplæring Gjennomføres iht Arbeidstilsynets veiledning best nr innen HMS (1 dag) 588. Risikovurdering Innføring i metoder for å vurdere risikofaktorer på (1/2 dag) arbeidsplassen. Kjemikalier i Krav til bedriften. Helsefare. Kartlegginger, arbeidsmiljøet forebyggende arbeid og tiltak. (1/2 dog) Priser fas pa forespørsel. BEDRIFTSHELSE NORD

19 Friske arbeidstakere Positivt arbeidsmiljø Vi tilbyr: 4 Målrettet helseundersøkelse - Ut fra risikofaktorer i arbeidsmiljøet, feks stø, støv, kjemiske stoffer, ensformig arbeid, biologiske faktorer, asbest osv -+ Veiledning om trening i arbeidstida. Ergonomi - Kartlegging/funksjonsvurdering. Arbeidsplassvurdering med forslag til titrette/egginger. Trening i arbeidstida. Bistand ved hjelpemiddelsøknader. -4 Helseattest - Røykdykkere, næringsmidde/industri, yrkessjåfører. _` Kriser - Oppfølging av ansatte som har vært utsatt for kriser. -$ Vaksinasjon - Når ansatte risikerer smitte i arbeidsituasjonen. Vi tilbyr: -i Motivasjonssamtale -$ Strategi for "null- toleranse" mot mobbing på arbeidsplassen -$ Trening i arbeidstida Trivselsfaktorer -4 Stress/stressmestring - Hvordan takle stress i h verdagen? -$ Kommunikasjonsteknikker - Hvordan prate godt sammen? _` Ergonomisk kartlegging/vurdering/tilrettelegging på arbeidsplassen. -$ Veiledning med hensyn til omstillingsprosesser -i Sykefravær - Bistå bedriften i forhold til forebygging av sykefravær Rus / A KAN - Oppfø/ging av ansatte med rus og avhengighetsproblematikk. -4 Samtaler og fysikalske undersøkelser grunnet arbeidsrelaterte helseplager. BEDRIFTSHELSE NORD

20 Systematisk kvalitetsarbeid Vi tilbyr: IK - system - Bistand til iverksetting, utarbeiding av rutiner, videreutvikling og revisjon av bedriftens IKsystem, bistand ved utarbeide/se av bedriftens handlingsplan for HMS-arbeide t. Kjemikaliehåndtering - Opplæring i merking, risikovurdering og håndtering. Verneutstyr - Opplæring i valg og bruk av verneutstyr med fokus på forebygging av uhell og helseplager. Vi tilbyr: Kartlegging og måling av: -i Temperatur -"' Luftfuktighet _`COZ Ventilasjon Kjemikalier Støv/fiber Støy _i Lys Vernerunder - Råd ved planlegging oggjennomføring, samt deltakelse etter behov. Bistand ved utarbeidelse av handlingsplan. Risikovurdering - Bistand og veiledning vedgjennomføring Førstehjelp - Kurs Rådgivning i valg av førstehjelpsutstyr. Støymåling ved Finnfjord AS BEDRIFTSHELSE NORD

21 .2^ ^C^ ZdØ BEDRIFTSHELSE NORD Oversikt over aktiviteter som SAMARBEIDSPLAN 2009 Dyrøy kommune skal utføre i samarbeid med Bedriftshelse Nord BA Utarbeidet av: Leif Hermod Jenssen, Hogne Eldissen, Elin Meleng Blomseth, Per Inge Rask Krogh, Oluf Torsteinsen og Stig Rasmussen (Bedriftshelse Nord) Dato sendt bedriften: (Planen anses som g "eldende hvis det ikke er gitt ti/bakemelding til Bedriftshelse Nord innen 14 dager). Nærmere beskrivelse/konkretisering av Aktivitet/oppdrag: oppdrag/aktivitet: Ansvarlig: Tidsramme: Utført: Faste punkter: 1. Oppfølging av sykefravcr, Bedriftshelsetjenesten kan bistå med: Leder og/eller melding av 1) generell veiledning/ rådgivning i forhold til arbeidstaker kan I planperioden langtidssykemeldte (over 4 helsetilstand og arbeid henvende seg til uker). Deltakelse på 2) vurdere tilrettelegging av arbeidsplassen Bedriftshelse dialogmøte. 3) delta i tilbakeføring til jobb Nord. Det er viktig 4) utarbeidelse av IOP at arbeidstakerne er kjent med denne rutinen 2. Timebestilling (se egen Når ansatte har arbeidsrelaterte plager eller har De ansatte tar plakat) problemer med å fungere i jobben, så kan man ta kontakt med kontakt med Bedriftshelse Nord. Time kan Bedriftshelse Nord I planperioden bestilles hos lege, sykepleier eller fysioterapeut (ta kontakt hvis du er i tvil). Bedriftshelse Nord BA Telefoner: ( Målselv, Ballangen), (Finnsnes) Side 1 av 2

22 3. AKAN Bedriftshelse Nord bidrar med råd og veiledning Bedriften tar angående bedriftens rusmiddelpolitikk, og bistår kontakt med ved eventuell rus og avhengighetsproblematikk i Bedriftshelse Nord bedriften. ved behov I planperioden 4. Tilbud om helseundersøkelse Nyansatte som meldes inn i Bedriftshelse Nord Bedriften for nyansatte. tilbys time for helseundersøkelse. oppdaterer og Hensikten med undersøkelsen er å få oversikt over sender listene til den enkeltes helsetilstand i fht nåværende og Bedriftshelse I planperioden tidligere arbeidsforhold. Det gjennomføres en Nord, som sender undersøkelse av lege, og andre undersøkelser ut fra ut tilbud. risiko i arbeidsmiljøet. Tilbud om vaksine. Oppgaver avtalt dette år: 5. Ergonomi renholdere Kartlegging og informasjon om ergonomi for 5iw Alterskjær April-mai renholderne. Omfang avtales i forkant. kontakter Vigdis Gamst 6. Vernerunde uteseksjonen Områder avgjøres av kommunen. Stig Rasmussen kontakter Leif Hermod Jenssen 7. Røykdykkere (hvis dette blir Årlig gjennomgå 2 fysiske tester, nemlig test av Bedriften sender aktuelt) fysisk utholdenhet og test av muskelstyrke. liste til Helseundersøkelse når de er 35, 40, 42, 44, 46, 48, Bedriftshelse Nord 50 år gamle, og videre hvert år. 1. del av mai I planperioden 8. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Bedriftshelse Nord innkalles til møter i AMU. Bedriften I planperioden 9. Evaluering av planperioden, Møte mellom representanter for de ansatte og Leder tar kontakt Innen utgangen gjennomgang av eventuelle administrasjonen i bedriften og Bedriftshelse med Bedriftshelse av januar funn og oppsett av ny plan. Nord. Nord for å avtale tidspunkt. Bedriftshelse Nord BA Side 2 av 2 Telefoner: (Målselv, Ballangen), ( Finnsnes)

23 VAR DATO VAR REFERANSE / /2009 DERES DATO DERES REFERANSE 1 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk tlf Dyrøy kommune v/ Rådmann 9311 Brøstadbotn GJENN OMFØRING! OPPFYLLELSE AV PÅLEGG Vi viser til pålegg av Vi viser videre til tilbakemelding fra virksomheten av På bakgrunn av tilbakemeldingen anser vi påleggene som oppfylt. Vi ønsker dere lykke til videre med HMS-arbeidet! Med hilsen Arbeidstilsynet Nord-Norge Roy Nordfonn tilsynsleder Olaug Iren Fossbakk (sign.) rådgiver (sign.) Ddte bretø er gøjent dektrcnisk i A rbeiclstilsynet oghca- aløfcr ingm si~ Kopi til: Dyrøy Dyrøytunet Brøstadbotn omsorgssenter POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 343 nord Finnsnes INTERNETT TELEFAKS Norge

24 Saker til behandling

25 Saker til behandling

26 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 461 Saksmappe: 2007/25 Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth Dato: Saksframlegg Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2009 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 8/ Saksopplysninger IA (inkluderende arbeidsliv) måldokument vedtatt i AMU : Delmål 1: Vi ønsker å redusere sykefraværet ned til 6% innen Partene skal definere delmål på den enkelte enhet med kortere intervaller. Administrasjonens vurdering Sykefraværet registreres i dag i lønnssystemet. Statistikker kjøres ut av økonomiavdelingen hvert kvartal, og skal sendes enhetsledere og rådmannen. Sykefravær blir også tatt opp som tema på ledermøter. Sykefraværsstatistikk: (Tabellen leses vannrett fra venstre mot høyre.) År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartel 4. kvartal Hele året ,5% % 8,1% 7,9% ,33% 6,51% ,8% 9,6% 8,9% 6,2% 8,2% % 9,8% 9,1% 9,6% 9,6% ,7% 7,3% 7,4% 6,7% 7,6% ,9% 3,4% 5,8% 7,3% 5,6% ,2% 6,6% 8,5% ,1% 6,0% 6,2% 8,0% 7,1% ,6% 8,0% 6,2% 7,8% 7,7% ,7% Det er utarbeidet ny handlingsplan, måldokument og oppfølgingsrutiner syke, som ble behandlet i AMU Handlingsplanen legges fram for AMU til revidering og forlengelse ut 2009 i møte i AMU Enhetslederne har ansvaret for oppfølging av sykefraværet på den enkelte enhet.

27 Sykefraværet har gått opp fra 7,8 % i 4. kvartal 2008 til 8,7 % i 1. kvartal Sykefraværet for 1. kvartal 2008 var på 8,6% mot 8,7% i Analyse av 1. kv kv kv kv kv. 09 sykefraværet: Egenmeldte 75,1 67,4 36,1 109,5 72,0 fravær, dagsverk Sykemeldt 555,0 500,9 376,3 462,7 554,7 fravær, dagsverk Fravær 1-3 4,2 3,3 4,0 4,0 7,4 dager, dagsverk Fravær ,3 37,7 28,6 33,3 45,7 dager, dagsverk Fravær ,8 110,2 105,0 33,5 59,0 dager, dagsverk Fravær over ,7 349,6 238,6 391,9 442,6 dager, dagsverk Sum fravær 630,1 568,3 412,4 572,2 626,7 dagsverk Bemanning 113,0 111,1 111,6 112,4 113,0 Mulige dagsverk netto Fraværsprosent totalt 8,6% 8,0% 6,2% 7,8% 8,7% Sykefraværsprosent på den enkelte arbeidsplass: Områder i sykefraværsrapporten som omfatter 1 ansatt er ikke tatt med (erfarings- og læringsprosjekt, Dyrøy VTA bedrift (1,8 stillinger), kulturkontor, bibliotek, ungdomsråd, helsesøster, barnetjenesten, aktivitetstjenesten, oppmålingstjenesten, vannanlegg, landbrukskontoret, landbruksvikar, feiing): For 2. kvartal 08 tas ikke med statistikk for SFO da den inneholder 0,8 stilling. For 1. kvartal 09 tas rådmannskontoret med da den inneholder 2 stillinger. Arbeidsplass 1. kv kv kv kv kv. 09 Rådmannskontor 13,1 Øk.avd. 1, ,5 Servicetorg 3,7 2,1 1,9 8,7 26,4 Barnehagen 7,9 5,7 1,7 3,9 1,6 Skolen 6,1 9,1 6,5 8,1 2,9 SFO 6,2 14,4 0 5,0 Musikkskolen NAV sosial 0, ,6 7,8 Legekontor 0,6 3,2 5,4 4,0 2,4 Omsorgssenter 13,6 8,4 9,0 12,3 16 Hjemmetjeneste 11,2 9,0 9,0 11,9 13,3 Kjøkken 40,3 25,5 34,8 52,3 47,4 Psykiatriprosjekt 22,9 29,5 3,1 1,4 20,7 Teknisk adm. 10,9 8,0 0 0,8 0 Anleggstjenesten 1,5 0 2,0 9,1 1,3 Renhold 11,3 1,9 9,8 8,1 18,2

28 Opplysninger om hvem som er syk og hvilken type fravær det er snakk om, vil kunne legges fram for AMU i lukket møte, dersom det er ønskelig. En gjennomgang av statistikken i Dyrøy viser at det er enkeltpersoner med langtidssykefravær som trekker opp statistikken. Egenmeldt fravær har ned, mens sykemeldt fravær har gått opp fra 4. kvartal 2008 til 1. kvartal Sykefravær 1-3 dager har gått litt opp fra 4. kvartal 2008 til 1. kvartal Sykefravær 4-16 dager har gått litt opp fra 4. kv. 08 til 1. kv. 09. Fravær dager har gått opp fra 4. kvartal 08 til 1. kv. 09. Fravær over 56 dager har gått mye opp fra 4. kv. 08 til 1. kv. 09. Det må arbeides videre med å få ytterligere nedgang evt. beholde det lave sykefraværet på den enkelte enhet. NAV arbeidslivssenter (IA) v/lars Moen og NAV Dyrøy vil bistå kommunen i dette arbeidet. I følge NAV arbeidslivssenters rapport over legemelt fravær for hele lendet er det en sesongmessig svingning med økning i sykefraværet fra 4. kvartal 08 til 1. kvartal 09. NAV arbeidslivssenter gir følgende oppsummering av legemeldt sykefravær i Dyrøy kommune 1. kvartal 09: 1. Kvartal 09: 7,2% legemeldt sykefravær. Ikke vesentlig forskjell fra tidligere 1. kvartal, men økning siden i fjor (6,8%). Fortsatt kvinner som har det høyeste fraværet. De store sektorene, skole/barnehage og helse/omsorg, har ulik utvikling. Skole/barnehage hadde veldig lavt fravær 1 kvartal sammenlignet med øvrige kvartal uansett årstall. Helse/omsorg har ikke hatt høyere fraværstall siden 3. kvartal Kan være naturlige årsaker, men minner på om at helse/omsorg har fått tilbud fra NAV om å benytte seg av tilretteleggingstilskudd til et godt helsefremmende tiltak. Alder: mest fravær blant åringer samt åringer, hovedsakelig kvinner. Den yngste gruppen kan skyldes plager i f.b.m. svangerskap (som landet for øvrig) burde det være svangerskapspenger framfor sykepenger? Kraftig økning i diagnoser som skyldes psykiske lidelser. Av totalt 572 fraværsdager 1. kvartal 09, så skyldtes 307 fraværsdager psykiske lidelser (53,7%). Langt over landsgjennomsnittet, noe det har vært over flere kvartal. Kan være flere årsaker til det. Kanskje er det slik bildet egentlig burde være (iflg ulik forskning som mener tallet på psykiske plager er høyere). På den annen side er det ikke mange tilfeller det gjelder, men antallet øker og er høyest noen gang 1. kvartal 09. Uansett: har ledere, organisasjonen kompetanse på å håndtere denne situasjonen? Hvordan følges man opp? Hvilke tiltak kan iverksettes? Hvordan forebygge? Hva kan NAV bistå med her? NAV arbeidslivssenter v/lars Moen minner om at han ikke har gjort en grundig og dyptgående analyse av tallene, men rett og slett reflektert over situasjonen hos Dyrøy. NAV s statistikk har mange flere muligheter til å belyse situasjonen mer detaljert i fht alder, kjønn m.m. Moen har tatt med de mest sentrale. Som det framgår er dette historiske tall og situasjonen mot sommeren kan ha endret seg. Likevel er dette interessante forhold som har vart over tid og som vi kan drøfte nærmere. Moen vil bemerke at Dyrøy kommune som geografisk område har lavest fravær i fylket.

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.05.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020)

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Bedriftshelse Nord AS er lokalisert med kontorer på Finnsnes og Bardufoss. Bedriftshelse Nord AS har et tverrfaglig team bestående

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Rådmann Enhetsleder personal

Rådmann Enhetsleder personal Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk MEDL SP Jørgen Bjørkli MEDL TV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk MEDL SP Jørgen Bjørkli MEDL TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.02.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vigdis Sæbbe Medlem SV Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vigdis Sæbbe Medlem SV Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS!

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSKATALOG 2014 MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSTILBUD 2014 Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder 7. mai Kl. 0900-15.30 2500,- Svein J. Olsen 16.04.14 Grunnkurs i

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Kjell J. Lillegård Randi Lillegård MEDL MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Kjell J. Lillegård Randi Lillegård MEDL MEDL Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Knut Arne Johansen MEDL FLD Ellen Mikalsen Hals LEDER SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Knut Arne Johansen MEDL FLD Ellen Mikalsen Hals LEDER SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Medlem Medlem. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Terje Johansen Randi Lillegård AP Leif Hermod Jenssen Karl Johan Olsen SP

Medlem Medlem. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Terje Johansen Randi Lillegård AP Leif Hermod Jenssen Karl Johan Olsen SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.02.2007 Tidspunkt: 1400 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

KURSKATALOG 2017 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2017 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2017 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: Oppfriskingskurs HMS Kurset er for deg som tidligere har tatt kurs innenfor HMS. Påmeldingsfrist: 19.02.17 Psykososialt arbeidsmiljø: Vold og trusler,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Emilia Agersborg MEDL TV Gøril Olsen MEDL TV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Emilia Agersborg MEDL TV Gøril Olsen MEDL TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

KURSKATALOG 2018 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2018 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2018 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder Påmeldingsfrist: 25.04.18 30. mai Kl. 09.00-15.30 2600,- Barbro Yvonne Johnsen Grunnkurs

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

Årsrapport 2007 for Nordre Land Kommune

Årsrapport 2007 for Nordre Land Kommune Land Bedriftshels edriftshelsetj tjenes neste VEIEN TIL HELSE ELSE,, MILJØ M OG SIKKERHE IKKERHET, M Til IK-perm Til Nordre Land Kommune v. Inger Berit Heimdal 2870 DOKKA Årsrapport 2007 for Nordre Land

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5 19.12.2014 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal klinikk5 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal 1. Innledning Det følgende er en oppsummering

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.08.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT?

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT? Verneombudsseminar 12.juni 2014 Hvordan kan VO benytte BHT? 12.juni 2014 Enhet for BHT - Kristine Mollø-Christensen 3 BHTs rolle BHT har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål Informasjon, råd

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr:

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr: Vedlegg A Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjenester DL-nr: 201400073 1 KRAVSPESIFIKASJON 1.1 GENERELLE FORVENTNINGER TIL LEVERANSEN ØKOKRIM, heretter kalt oppdragsgiver, skal inngå ny rammeavtale

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsmiljøutvalget Halsen, Rådhuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2016 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 4/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV Bengt Ketil Andreassen Dag Agnar Solbakk KrF

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV Bengt Ketil Andreassen Dag Agnar Solbakk KrF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr:

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: 957 099 777 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bergsvingen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannspssalen Møtedato: 30.03.2016 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2015 20. januar 2016 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2015

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresal - grupperom Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00 14.00 Orienteringssaker: 1. Medarbeiderundersøkelsen v/ass. rådmann Morten B.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.01.2010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO 967 670 170 MVA (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN er et samvirkeforetak etter lov om samvirkeforetak av 29.6.2007 nr. 81. 2 RETTSLIG STILLING er et samvirkeforetak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 12.02.2008 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN /42r A VAR DATO 04.09.2015 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 4 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER ELIN SKANCKE, TLF 92812064 BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate 2 Melding om tilsyn

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmere

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals LEDER SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals LEDER SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for samvirkeforetaket Utsikten barnehage SA, org. nr. 888 092 692 vedtatt på konstituerende årsmøte 16. mars 2005, sist endret på årsmøtet 17. mars 2016 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA Adresse: Telefon: E-mail: Flatsetbakken 8 715 26191 6523 FREI Fax: 715 26192 storbakken@barnehage.no 1 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Storbakken barnehage

Detaljer

Stamina HOT. Helse og Trening

Stamina HOT. Helse og Trening Stamina HOT Helse og Trening 1 Stamina HOT - Helse og Trening Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS og Friskhuset Et profesjonelt, faglig og helhetlig tilbud innen bedriftshelse, trening og fysioterapi

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 4/11 UTBYGGING HAVERSLIA BARNEHAGE 5/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS Årsrapport til Vestnes kommune Dokumentasjon fra Helsehuset SALIS AS I følge Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste stilles det krav

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket

VEDTEKTER for samvirkeforetaket VEDTEKTER for samvirkeforetaket org. nr. 871 470 472 Vedtekter er vedtatt som oppstart den 01.01.13, jfr vedtak årsmøte 04.12.12. Sist endret og vedtatt årsmøte den 03.11.16. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Vedtekter for ISPO Norge

Vedtekter for ISPO Norge Vedtekter for ISPO Norge 1 FORMÅL ISPO - Norge er en lokal forening av International Society for Prosthetics and Orthotics (lspo), som er underlagt ISPOs lover og har til formål: på nasjonalt plan å arbeide

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 10.00 Evaluering i bruk av analyseverktøy v/bht SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/11 BYGGING AV INTERKOMMUNALE

Detaljer

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr. 987 002 646 vedtatt på årsmøte den 10.04.12, sist endret den 10.04.2012. 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.10.2016 Tid: Kl. 13.00 15.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 6/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periode: 04.01.2016 til 04.01.17 OMRÅDE AKTIVITET FORKLARING TIDSPUNKT ANSVARLIG Systematisk HMS arbeid Planarbeid Vernerunder Rådgiving/Oppfølging

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 12:30 Det innkalles med dette til møte i Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/1 14/78 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.02.2014

Detaljer