Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg"

Transkript

1 HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness

2

3 Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Forfatter: Christen Ness Norut Alta Áltá rapport: 2008:7 ISBN: ISBN Oppdragsgiver: Prosjektleder: Oppsummering: Helse Finnmark Helseforetak Christen Ness Tall fra Samdata har de siste årene vist at det er en økende andel fra Finnmark som får behandling ved Universitetssykehuset i Tromsø fremfor ved sine lokalsykehus. I denne rapporten har det blitt kartlagt årsaker til hvorfor pasientene får behandling ved UNN og hvem eller hva som påvirker dem i sitt valg. I tillegg ble pasientenes erfaring med bruk av pasienttransporten og den hjelpen de fikk av flytelefonen/ reisebyrået vurdert. Emneord: Gjestepasienter, UNN, Helse Finnmark Dato: Juli 2008 Antall sider: 39 Pris: kr 100 Utgiver: Norut Alta - Áltá as Kunnskapsparken, Markedsgata ALTA Foretaksnummer: MVA Telefon: Telefaks: E-post: Trykk: Norut Alta Àltá as Norut Alta Áltá as 2008

4

5 Forord Helse Finnmark Helseforetak har de siste årene opplevd at en stadig økende andel av pasientene fra Finnmark får behandling ved Universitetssykehuset i Tromsø (UNN). Spekulasjonene har gått på om pasientene aktivt velger bort sitt lokalsykehus til fordel for UNN, eller om det er andre årsaker som ligger bak denne økningen. Spesielt var det viktig å få svar på om innføringen av fritt sykehusvalg i 2001 har bidratt til økningen. Pasientenes syn på pasienttransporttilbudet ble også vurdert. Rapporten gir en presentasjon av de funn som ble gjort gjennom intervjuer av leger og spørreundersøkelse blant et utvalg pasienter. Ved Helse Finnmark vil jeg takke økonomisjef Jan Erik Hansen, medisinsk faglig rådgiver Jes G. Westergaard og pasienttransportkontoret ved Ole Martin Olsen for nyttige innspill underveis i rapportskirvingen. Trine Storjord ved UNN tok seg tid til å finne riktige rapporter i DIPS som kunne brukes til å trekke ut et utvalg pasienter til undersøkelsen, stor takk til deg. Til slutt vil jeg takke de som tok seg tid til å svare på spørreundersøkelsen og de legene som stilte opp til intervju. Rapportens konklusjoner og vurderinger står helt og holdent for forfatterens egen regning. Hammerfest, august 2008 Christen Ness

6

7 Innhold Tabelloversikt... iv Sammendrag... v 1 Innledning Gjestepasientene Utvikling i antall gjestepasienter Bruk av UNN Utvalg, metode og respons Pasientutvalget Legene Metode Frafall Respondentene Hvor får pasientene behandling Annen forskning på fritt sykehusvalg Reiseveg Kriterier for valg av sykehus Tilbudssiden Velger pasientene behandlingssted? Faktorer som påvirker pasienter til å velge UNN Utdanning/kjønn Oppfølging etter behandling ved UNN Oppsummering Pasienttransport Transportmiddel Brukerfornøydhet Avslutning Referanser Vedlegg 1 Informasjonsskriv gjestepasienter... 1 Vedlegg 2 Spørreskjema gjestepasienter... 3 Vedlegg 3 Intervjuguide kommuneleger... 7

8 Tabelloversikt Tabell 2.1 Tall fra Samdata og UNN, gjestepasientopphold, inklusive psykiatri, eksklusive ledsagere, antall... 3 Tabell 2.2 Tall fra UNN, somatiske gjestepasientopphold fra Finnmark heldøgn og dagopphold, eksklusive ledsagere, antall... 5 Tabell 2.3 Andel befolkning og gjestepasienter ved UNN, prosent... 6 Tabell 3.1 Frafall, antall Tabell 3.2 Sammenligning av aldersgrupper mellom utvalget og UNN, antall og prosent Tabell 3.3 Omsorgsnivå, antall Tabell 3.4 Klinikk opphold, antall og prosent Tabell 6.1 Behandling ved UNN på grunn av, antall og prosent Tabell 6.2 Aldersgrupper fordeling ja/nei/usikker, antall Tabell 6.3 Gjennomsnitts betraktning av hvem eller hvilke medier som har størst påvirkning ved pasientenes valg av sykehus, antall Tabell 6.4 Gjennomsnitts betraktning av faktorer som påvirker pasientenes valg av sykehus, antall Tabell 6.5 Utdanning og valg av behandlingssted, prosent Tabell 7.1 Transportmiddel, antall reisende Tabell 7.2 Fornøyd med transporten, antall og prosent Tabell 7.3 Fornøyd med flytelefonen/reisebyrået, antall og prosent Tabell 7.4 Egenandel, antall og prosent... 26

9 Sammendrag Tall fra Samdata viser en stadig økning i antall pasienter fra Finnmark som får behandling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Helse Finnmark HF (HF) ønsket av den grunn mer informasjon om denne gruppen pasienter. Spesielt ønsket HF å undersøke hva som ligger til grunn for at pasienter fra Finnmark behandles ved UNN og ikke ved HFs egne sykehus i Hammerfest og Kirkenes. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av innsamlede data fra et utvalg gjestepasienter fra Finnmark som benyttet UNN som behandlingssted i 2007, samt intervjuer av leger i fire kommuner i Finnmark. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge hvilke valg pasientene hadde tatt før de fikk behandling ved UNN, i hvilken grad påvirker leger i primærhelsetjenesten pasientens valg av behandlingssted og til slutt brukerfornøydhet med pasienttransporten. Benytter pasientene seg av fritt sykehusvalg og velger bort HF som behandlingssted, eller må de reise ut for behandling, var det sentrale spørsmålet å få svar på. Resultatene fra undersøkelsen viste at kun 3 % av gjestepasientene hadde benyttet seg av fritt sykehusvalg, mens 86 % oppga at HF ikke hadde tilbud om behandling for deres lidelse. På spørsmål om gjestepasientene ville valgt behandling ved et av sykehusene i Finnmark dersom de kunne fått behandling der, svarte 34 % ja til dette, mens 41 % ville valgt UNN. Intervjuene med legene viste en annen holdning. De tilkjennega en stor grad av lojalitet overfor lokalsykehusene ved å i all hovedsak henvise sine pasienter dit. Deres oppfatning av lokal sykehusene var positive, og at de innenfor sine fagfelt hadde samme kvalitet som øvrige sykehus i landet. Gjestepasientene var i stor grad fornøyd med pasienttransporttilbudet som ble gitt. Det var kun et fåtall som hadde negative erfaringer. De gjestepasientene som hadde benyttet flytelefonen/reisebyrået var også gjennomgående fornøyd med dette tilbudet.

10

11 1 1 Innledning Retten til fritt sykehusvalg er hjemlet i pasientrettighetslovens 2 4 og ble innført i Loven omfatter alle offentlige sykehus inklusive ideelle sykehus som helt eller delvis ble finansiert av fylkeskommunene. Fritt sykehusvalg gir pasientene rett til å velge sykehus som omfattes av loven, uavhengig av hvor de bor. Innføringen av fritt sykehusvalg gir dermed Norges befolkning lik tilgang til spesialisthelsetjenesten uavhengig av bosted. På den måten vil alle stille likt med hensyn på ventetid og kvalitet. Fritt sykehusvalg gir pasientene rett til å velge behandlingssted, men ikke behandlingsnivå 1. Stortinget vedtok i februar 2004 (Ot.prp. nr. 63 ( )) å utvide ordningen til også å omfatte private kommersielle sykehus som har avtale med de regionale helseforetakene. Helse Finnmark (HF) har ansvaret for å gi befolkningen i Finnmark et helsetilbud på lik linje med det de kan få andre steder i landet. HF står imidlertid overfor store utfordringer med hensyn til de geografiske avstandene og et relativt lite pasientgrunnlag. Store avstander gjør det dyrt med pasienttransport, og en lav befolkningsmengde gjør det vanskelig å utnytte stordriftsfordelene fullt ut. I følge Samdata (2007) er det flest leger og sykepleierer pr 1000 innbygger i Finnmark enn andre steder i landet. Samtidig som befolkningstallet reduseres i Finnmark er det en økende etterspørsel etter somatiske spesialisthelsetjenester fra HF. I 2006 ble det behandlet flere pasienter, både innlagte og dagopphold enn i 2005 (Samdata 2007). I tillegg til økningen ved de lokale sykehusene får flere og flere finnmarkinger elektiv behandling ved sykehus utenfor HF. Denne gruppen pasienter kalles heretter gjestepasienter. I 2006 var veksten i antall gjestepasienter større enn veksten i antall pasienter som fikk behandling ved HF (Samdata 2007). Inntil 2008 betalte ikke helseforetakene i Helse Nord for gjestpasienter som ble behandlet i egen helseregion. I 2008 innførte Helse Nord en ny intern 1 Behandlingsnivå bestemmes av graden av spesialisering ved sykehuset. Et lokalsykehus gir behandling opp til et visst nivå, behandling utover dette må f eks et universitetssykehus stå for.

12 2 finansieringsmodell. Helseforetakene i Helse Nord blir nå pålagt å betale 95 % av DRG 2 kostnaden for sentral og regionsykehuspasienter (abonnementspasienter) og 80 % finansiering til UNN/Nordlandssykehuset for gjestepasienter som får behandling der. En økning i antall gjestepasienter utover det som er budsjettert vil dermed medføre ekstra kostnader for HF. I tillegg kommer reisekostnadene til UNN. Økonomisk svekkes dermed HF ved en økning i pasientstrømmen ut av fylket, mens UNN og andre helseforetak tjener på den. Økningen i antall gjestepasienter de siste årene er en utfordring for HF. Har fritt sykehusvalg bidratt til økningen i pasientstrømmen ut av Finnmark eller er det andre forhold som kan forklare denne? For å svare på dette spørsmålet ble det besluttet å gjennomføre en spørreundersøkelse blant gjestepasientene. Ved å benytte gjestepasientdata fra UNN, da det er her majoriteten av gjestepasientene fra Finnmark blir behandlet 3, vil det være mulig å trekke ut et representativt utvalg. Rapporten er bygget opp på følgende måte: I kapittel to gjennomgås utviklingen i antall gjestepasienter og befolkningsandeler, i kapittel tre redegjøres det for utvalg, metode og respons, i kapittel fire gjennomgås kort annen forskning på faktorer som påvirker pasienters valg av sykehus, i kapittel fem gis en presentasjon av resultatene fra undersøkelsen, kapittel seks omhandler pasienttransporten og kapittel syv oppsummerer de funn som ble gjort. 2 Gjestepasientene Det vil her bli kort gjennomgått utviklingen i antall gjestepasienter og prosentvis andel gjestepasienter fra hver kommune som benytter UNN 2.1 Utvikling i antall gjestepasienter Pasientene ved spesialisthelsetjenesten kan deles inn i fire pasientgrupper, polikliniske, dagkirurgiske, dagopphold og heldøgnspasienter. De tre første 2 DRG Diagnose Relaterte Grupper

13 3 gruppene gjelder kun korttidsopphold og pasientene skrives ut og inn av sykehuset samme dag, mens heldøgnspasientene ligger inne et eller flere døgn. Fokuset i denne analysen skulle være på pasienter som enten hadde heldøgn, dagkirurgi eller dagopphold. Disse pasientgruppene har også en eller flere polikliniske konsultasjoner før de får behandling. Dermed dekkes deler av de polikliniske pasientene gjennom de andre pasientgruppene. I det videre arbeidet er derfor polikliniske pasienter utelatt. Hvert år rapporterer samtlige helseforetak inn sine pasientadministrative data til Norsk pasientregister (NPR). NPR bearbeider dataene og publiserer statistikken i sine årlige Samdata rapporter. Tallmaterialet inneholder både somatiske og psykiatriske gjestepasienter. Pr dato foreligger det kun tall for 2006 fra Samdata. Det var ønskelig med tall fra 2007, og tallene i tabell 2.1 er derfor hentet fra UNN. For sammenligningens skyld er også tall fra Samdata tatt med, for å vise utviklingen i gjestepasienter også nasjonalt. De to første radene inneholder tall hentet fra UNN, og raden Totalt UNN er summen av dag og døgnoppholdene der. De to siste radene er hentet fra Samdata 2005 og Tabellen viser utviklingen i antall gjestepasientopphold fra Finnmark for dag og døgnopphold i perioden En pasient kan ha flere behandlinger til forskjellige datoer, og hvert av disse oppholdene blir registrert som ett sykehusopphold. Overføring av pasienten mellom avdelinger og/eller poster under ett og samme opphold blir ikke telt med i denne statistikken. Av tabellen fremgår en jevn økning i antall gjestepasientopphold ved UNN i perioden , mens det fra var en reduksjon. Tabell 2.1 Tall fra Samdata og UNN, gjestepasientopphold, inklusive psykiatri, eksklusive ledsagere, antall 4 Opphold % av gjestepasientene ble behandlet ved UNN i 2006 (Samdata 2007) 4 Det er et avvik mellom UNN og Samdata tallene i tabellen. Det skyldes ledsagere. I Samdata rapportene er ledsagere inkludert i tallmaterialet, mens de her er fjernet. Inkluderes ledsagere her vil det være et avvik på 36 pasienter i Dette avviket kan blant annet skyldes rapporteringstidspunktet til NPR. Den endelige versjonen av pasientadministrative data sendes til Sintef medio februar, og det kan forekomme endringer i DIPS etter denne innleveringen. Denne antagelsen ble bekreftet av UNN.

14 4 Dagopphold UNN Heldøgn UNN Totalt UNN Samdata UNN Samdata totalt Av tabellen fremkommer det at antall gjestepasienter øker fra 2003 til 2006, og veksten er størst ved UNN. Det er mellom 1068 og 1431 gjestepasienter som får behandling utenfor helseregion nord. Fra 2005 til 2006 var det en nedgang i antall gjestepasienter som fikk behandling utenfor helseregion nord. De psykiatriske gjestepasientene er alle heldøgnspasienter, og utgjør mellom 9,7 og 11 % av oppholdene i tabellen over. Den høyeste prosentvise andelen psykiatripasientopphold var i Over de neste årene reduseres denne andelen, selv om antall opphold økte. Det er dermed veksten i antall somatiske gjestepasientopphold som er det sterkeste bidraget til økningen. Reduksjonen i antall gjestepasientoppholdt fra 2006 til 2007 skyldes en nedgang i begge pasientgruppene. I den neste tabellen er de psykiatriske gjestepasientoppholdene fjernet fra datamaterialet. Det er her kun benyttet tall fra UNN da Samdata ikke har skilt ut psykiatrioppholdene fra de somatiske.

15 5 Tabell 2.2 Tall fra UNN, somatiske gjestepasientopphold fra Finnmark heldøgn og dagopphold, eksklusive ledsagere, antall Opphold Dagopphold Heldøgn Totalt Den største økningen i antall somatiske gjestepasientopphold fant sted fra 2005 til 2006 og var på 573 opphold. Det var økning i både heldøgn og dagopphold som bidro til denne veksten. Veksten fra 2004 til 2005 skyldes økning i dagopphold, mens antall heldøgnspasienter ble redusert. Reduksjonen fra 2006 til 2007 var på 509 opphold, og nedgangen var størst for dagoppholdene. Nivået på antall gjestepasienter i 2007 nærmet seg dermed nivået i Bruk av UNN Finnmark består av 19 kommuner hvorav de fleste har en relativt lav befolkning og lang avstand mellom kommunesentrene. På grunn av avstandene er det etablert sykehus i Øst og Vest Finnmark, henholdsvis Kirkenes og Hammerfest, samt spesialistpoliklinikker i Karasjok og Alta. Til tross for etableringen av disse tilbudene er det mange som må reise langt for å kunne benytte seg av dem. Reisetiden fra flere av kommunene til nærmeste spesialisttilbud er på over 3 timer. Som det ble vist over kan lang reiseveg til nærmeste lokale sykehus medføre at pasienten ønsker å benytte seg av sykehus som er enda lenger unna. I den neste tabellen vises den prosentvise befolkningsandelen de enkelte kommunene utgjør av befolkningen i Finnmark, og andelen i hver kommune som benyttet UNN som behandlingssted i Beregningen av andelen for de enkelte kommunene er ut fra gjennomsnittet av befolkningstallene pr 1. januar 2007 og Dette er gjort på grunn av stor mobilitet blant deler av befolkningen i enkelte kommuner i Finnmark. Ved å benytte gjennomsnittet av de to årene dekkes det opp for deler av denne mobiliteten. Pasientstrømmen er for 2007.

16 6 Tabell 2.3 Andel befolkning og gjestepasienter ved UNN, prosent Kommune Prosentvis andel kommunens befolkning utgjør av total befolkningen i Finnmark Prosentvis andel pasienter som benytter UNN ved behandling (2007) Vardø 3 % 3 % Vadsø 8 % 8 % Hammerfest 13 % 11 % Kautokeino 4 % 5 % Alta 25 % 27 % Loppa 2 % 2 % Hasvik 1 % 2 % Kvalsund 2 % 2 % Måsøy 2 % 2 % Nordkapp 4 % 4 % Porsanger 6 % 5 % Karasjok 4 % 3 % Lebesby 2 % 2 % Gamvik 1 % 2 % Berlevåg 1 % 1 % Tana 4 % 3 % Nesseby 1 % 1 % Båtsfjord 3 % 3 % Sør-Varanger 13 % 11 % SUM 100 % 100 % Av tabellen fremgår det en forholdsvis liten forskjell mellom befolkningsandelen og gjestepasientandelen som benytter UNN som behandlingssted. De tre mest folkerike kommunene, Hammerfest Alta og Sør Varanger, skiller alle seg ut ved å enten benytte UNN mer eller mindre enn det befolkningsandelen skulle tilsi. For Alta sitt vedkommende er det et avvik på 2 prosentpoeng, det vil si i forhold til befolkningens prosentvise andel er det noe hyppigere bruk av UNN som behandlingssted enn det folketallet skulle tilsi. Både Sør Varanger og Hammerfest kommuner har sykehus, noe som delvis forklarer at de har en lavere prosentvis andel gjestepasienter ved UNN, enn det befolkningstallet skulle tilsi. For de øvrige kommunene er det kun små avvik. Totalt er det 4 kommuner som har en lavere prosentvis andel pasienter enn innbyggere og 5 som har en høyere prosentvis andel. Det er dermed ingen kommuner som skiller seg ut med stort overforbruk av helsetjenester ved UNN. Tallene i tabellen over viser også at

17 7 metoden for å trekke pasientutvalget gir et representativt antall pasienter fra de enkelte kommunene 3 Utvalg, metode og respons Undersøkelsen skulle omfatte to utvalg, gjestepasienter og leger. Pasientene som brukere av spesialisthelsetjenesten skulle besvare spørsmål om behandling og deres valg av sykehus, mens legene skulle redegjøre for deres henvisningspraksis av pasienter til spesialisthelsetjenesten. I dette kapittelet redegjøres for hvordan utvalgene ble trukket ut og metodene som ble benyttet for å samle inn dataene. Det blir også gjennomgått frafallsanalyse og egenskaper ved respondentene. 3.1 Pasientutvalget Gjestepasientutvalget skulle trekkes tilfeldig fra pasientdatabasen til UNN. I tabell 2.1 fremkom det totalt gjestepasientopphold fra Finnmark ved UNN i 2007, inklusive psykiatri. Dette prosjektet skulle se spesielt på somatiske gjestepasienter, og opphold ved de psykiatriske avdelingene til UNN ble av den grunn fjernet fra materialet. Korrigert for psykiatri ble det totale antall somatiske gjestepasientopphold En pasient kan imidlertid ha flere opphold enten på samme avdeling eller på forskjellige avdelinger. For å finne det reelle antall unike pasienter var det derfor nødvendig å ta ut en rapport som viste hver enkelt pasient og avdeling han fikk behandling ved. En utfordring var å finne en rapport i det pasientadministrative pasientsystemet DIPS som inneholdt navn og adresse samt avdeling på gjestepasientene fra Finnmark. I samarbeid med UNN falt valget på å benytte rapport D 4991, Adresseliste for pasienter i behandling i DIPS, da denne kun skulle inneholde pasienter, mens ledsagere var trukket ut. Totalt ble det da funnet pasientopphold fra Finnmark. Denne rapporten korrigerer ikke for om pasienten har oppholdt seg ved flere avdelinger, men hvert avdelingsopphold teller kun en gang. Samme person kan dermed gå igjen flere ganger dersom han hadde opphold ved forskjellige avdelinger. En ytterligere manuell vasking av

18 8 pasientlisten var derfor nødvendig for å få kun unike personer i populasjonen. Da dette var gjennomført inneholdt listen unike personer som utgjorde populasjonen utvalget skulle trekkes fra. For å trekke ut et representativt utvalg fra populasjonen kunne det bli benyttet forskjellige strategier. En var å trekke tilfeldig fra hele populasjonen, en annen å benytte stratifisert utvalgsmetode. I sistnevnte tilfelle var det to strata som ble vurdert som aktuell, avdeling ved UNN eller kommune pasienten var bosatt i. Variablene alder og kjønn lå ikke inne i rapport D 4991 og kunne dermed ikke benyttes som strata. Etter en vurdering av hvilken metode som ville gi det mest representative utvalget, falt valget på å benytte stratifisert utvalgsmetode, med kommunene som strata. Det neste skrittet i prosessen var å finne en metode for å sikre et representativt pasientutvalg fra hver kommune. Valget falt på å benytte kommunenes prosentvise andel av befolkningen i Finnmark til å beregne antall pasienter som skulle være med i utvalget, se tabell 2.3. På den måten fikk samtlige kommuner et representativt antall pasienter med i utvalget. Det ble her ikke tatt hensyn til om enkelte kommuner benyttet UNN mer enn andre kommuner. Ved å benytte en slik utvalgsmetode unngås utvalgsskjevheter som at enkelte kommuner kunne bli utelatt eller for svakt representert i utvalget. Totalt ble 633 personer, eller ca 20 % av populasjonen, med i utvalget. 3.2 Legene Geografien i Finnmark gjorde det nødvendig å få en spredning i kommunene legene skulle representere. Valget falt på kommunene, Karasjok, Nordkapp, Vadsø, Hammerfest og Alta. Da ble kyst og innland, øst og vest fylket samt nærhet til et sykehus representert. I Alta er det tre private legesentre, Elvebakken, Nordlys og Sentrum som har driftsavtale med Alta kommune angående legevaktordning og leie av kommunalt helsepersonell. I Hammerfest er det ett privat legesenter, Allmed og to

19 9 kommunale, Bryggen og Hammerfest legesenter. Det ble tatt sikte på å få representanter fra alle legesentrene i de to byene, og to leger fra de 3 andre kommunene. Totalt skulle 16 leger intervjues. Det viste seg imidlertid problematisk å gjennomføre alle de planlagte intervjuene. Til tross for flere telefonhenvendelser til de enkelte legesentrene, var det få leger som tok seg tid til å la seg intervjue. Årsaken til dette ble oppgitt av helsesekretærene å være høyt arbeidspress. Antall gjennomførte intervjuer ble 8 fordelt på Vadsø 1, Nordkapp 2, Hammerfest 2 og Alta 3. Legenes representativitet blir dermed svært redusert, men gir likevel en indikasjon på deres henvisningspraksis og pasientenes reaksjon på legens valg av sykehus. 3.3 Metode Datainnsamlingen ble gjennomført ved spørreundersøkelser. Det ble utarbeidet egne spørreskjemaer for de to intervjugruppene, leger og gjestepasienter. Legene ble kontaktet pr telefon, og intervjuene ble, med et unntak, gjennomført på den måten. En lege valgte å svare skriftlig via mail. Spørsmålene var åpne og det ble lagt opp til å la legene uttrykke seg med egne ord. Intervjuene ble gjennomført i perioden april mai Spørreskjemaet til legene ligger vedlagt. Utvalget av gjestepasienter utgjorde 633 personer. De ble tilsendt et informasjonsskriv, spørreskjema og en svarkonvolutt pr post. Innenfor de rammer prosjektet hadde ble dette ansett å være den mest kostnadseffektive metoden for innhenting av data fra denne gruppen. Kvantitative undersøkelser er avhengige av svar fra en stor gruppe dersom det skal være mulig å si noe generelt om populasjonen. I tillegg til å svare på det utsendte spørreskjemaet fikk gjestepasientene også mulighet til å svare via en internettbasert løsning. Spørsmålene var med ett unntak lukket, det vil si respondentene skulle krysse av for forhåndsdefinerte svarkategorier. Undersøkelsesperioden var april mai Det kom inn 301 svar, 291 spørreskjemaer og 10 svarte via internett. Spørreskjemaet til pasientene ligger vedlagt.

20 Frafall Av de 633 spørreskjemaene som ble sendt ut kom 13 i retur på grunn av ukjent adresse eller av andre årsaker ikke kom frem til respondenten. Bruttoutvalget ble dermed på 620 personer. Spørreundersøkelsen ble sendt til utvalget med svarfrist 21. april. Ved fristens utløp var det kommet inn svar fra 244 personer. En purrerunde ble derfor gjennomført. Dette resulterte i ytterligere 57 svar, og totalt 301 respondenter. En gjennomgang av svarskjemaene avdekket at enkelte av mottakerne ikke hadde vært pasienter ved UNN i En kryssjekk av rapport D 4991 mot D 1960 ledsagere viste at førstnevnte rapport også inneholdt ledsagere, og at de utgjør 286 personer av populasjonen. En kontroll av ledsagere mot utvalget viste at 51 ledsagere var kommet med i den gruppen, og tilsendt spørreskjemaet. Totalt ble det fjernet 27 svarskjemaer, hvorav 7 oppga at de ikke hadde vært pasienter. De øvrige oppga forskjellige grunner for ikke å delta. I tillegg var 2 av spørreskjemaene mangelfullt utfylt og kunne ikke benyttes. Det var kun 10 personer som valgte å svare via nettet, noe som var svært lavt. Tabell 3.1 Frafall, antall Utvalg 633 Retur 13 Bruttoutvalg 620 Fjernet 27 Ikke svart 319 Nettoutvalg 274 Svarprosent 44,2 % Svarprosenten beregnes på bakgrunn av bruttoutvalget og nettoutvalget. Respondentene utgjorde tilnærmet lik prosentvis andel som utvalget pr kommune. De gir dermed et representativt bilde med hensyn på den variabelen. Noe variasjon er det for enkelte kommuner, men ikke nok til at det ble vurdert å vekte svarene. Det er mulig svarandelen ville økt noe om det kun var pasienter som hadde blitt tilsendt spørreskjemaet. På den andre siden viste gjestepasientstatistikken fra

21 11 UNN at 64 % av ledsagerne innen somatikken var foresatte til barn. Det at ledsagere ble med i utvalget kan dermed ha bidratt til flere svar fra barn enn det som ellers kunne blitt tilfellet, se tabell 3.2. En respons på 44 % ble i tillegg vurdert til å være representativt for å kunne trekke generelle konklusjoner om gjestepasientene. Svarene utgjør ca 9 % av populasjonen. Trekkes 286 ledsagere fra gjestepasienttallet på 3162 blir det 2976 genuine gjestepasienter i Respondentene Hvor valide svarene er og hvilke konklusjoner som kan trekkes generelt om populasjonen ut fra de innkomne svarene, avhenger av om respondentene gjenspeiler populasjonen. I tabell 3.2 sammenlignes fordelingen av respondenter og populasjonen med hensyn på aldersgrupper. Det var spesielt to aldersgrupper hvor det var forskjell mellom respondentene og populasjonen. Det var i aldersgruppen 0 15 år, som var underrepresentert i uvalget mens aldersgruppen år var overrepresentert. Tabell 3.2 og prosent Sammenligning av aldersgrupper mellom utvalget og UNN, antall Alder år Utvalg antall UNN antall 5 Utvalg prosent UNN prosent % 10 % % 30 % % 32 % % 21 % 80 år > % 7 % Ikke angitt 1 0 % Totalt % 100 % I populasjonen var det noe flere menn enn kvinner, mens det var flere kvinner enn menn som responderte på spørreundersøkelsen. Dette ga en utvalgsskjevhet som ikke var så stor at det anses for nødvendig å skulle vekte svarene. Det var 53 % kvinner og 47 % menn som svarte på undersøkelsen. 5 Tall hentet fra de avviker fra de jeg fatn på 3637 se kap 3.1

22 Hvor får pasientene behandling Utvalget ble spurt om omsorgsnivå under sitt siste opphold ved UNN, om de var innlagt, til dagbehandling eller dagkirurgi. 68 % av pasientene var innlagt, og kun en liten andel ble behandlet dagkirurgisk. Innlagte pasienter legger beslag på mer ressurser enn pasienter som er inn og ut samme dag. En overvekt av innlagte pasienter tyder på at det var en relativt ressurskrevende pasientgruppe som reiste til UNN for behandling. Tabell 3.3 Omsorgsnivå, antall Type opphold Antall Dagkirurgi 17 Dagopphold 68 Innlagt 180 Totalt 265 Det ble ikke spurt om hva pasientene ble behandlet for, men de ble bedt om å oppgi hvilken avdeling de i hovedsak fikk behandling ved under sitt siste opphold ved UNN. Ved å tilordne avdelingene til sin respektive klinikk ser vi at behandlingen i hovedsak fant sted ved 3 klinikker. De sto for ca 83 % av oppholdene. Disse tre klinikkene hadde i tillegg svært spesialiserte funksjoner 6. Tabell 3.4 Klinikk opphold, antall og prosent Klinikk Antall Prosent Nevro - orto klinikken 75 31,1 % Hjerte\lunge klinikken 66 27,4 % Klinikk for kirurgi, kreft og kvinnesykdommer 58 24,1 % Medisinsk klinikk 20 8,3 % Barne og ungdomsklinikken 15 6,2 % Akutt og prehospital klinikk 4 1,7 % Rehabiliteringsklinikken 3 1,2 % Totalt % Totalt oppga respondentene 602 dag, døgn eller dagkirurgiske opphold ved UNN i 2007, noe som ga ca 2 reiser i gjennomsnitt pr pasient. Aggregert opp til å 6 Se for mer informasjon om klinikkene ved UNN.

23 13 gjelde alle gjestepasientene utgjør dette til sammen reiser i løpet av Dette tallet er for høyt i forhold til de 5337 oppholdene som fant sted ved UNN. En forklaring kan være enkelte gjestepasienter som oppga å reise svært ofte til UNN. En gjestepasient hadde 41 dagopphold ved UNN i løpet av 2007, mens 79 oppga kun et opphold. De øvrige hadde mellom 2 og 26 opphold i løpet av året. Nasjonale undersøkelser viser at de vanligste diagnosene blant pasienter som benytter fritt sykehusvalg er snorkeoperasjoner, kneoperasjoner, hofteoperasjoner og fjerning av mandler (Hem et al 2004). Dette kan forklare noe av den høye andelen gjestepasienter ved Nevro orto klinikkken. 4 Annen forskning på fritt sykehusvalg Under blir det gitt noen korte presentasjoner av annen forskning på fritt sykehusvalg og hva som spiller inn for pasientenes valg av sykehus. Videre introduseres det hvordan finansieringsordninger kan gjøre det mer attraktivt for sykehusene å tilby behandling til gjestepasienter. 4.1 Reiseveg I en studie av pasienter som skulle gjennomføre en hofteoperasjon ble reise og ventetid vurdert opp mot hverandre (Monstad et al 2006). Pasientene i utvalget hadde kort reisetid til nærmeste sykehus. Undersøkelsen viste at tilbøyeligheten til å velge et sykehus langt fra sitt bosted ble redusert jo nærmere et sykehus pasienten bodde. Pasientene måtte ha betydelig redusert ventetid på operasjonen dersom de skulle være villige til å øke reisetiden med 1 time. Forskning viser også at over en gitt avstand mellom bosted og sykehus spiller reisetiden mindre rolle for valg av sykehus. En studie fra USA av fødende viser at lang reiseavstand til nærmeste sykehus medfører at pasientene i mindre grad vektlegger reisetiden. Fødende med lang reiseavstand til nærmeste fødeklinikk, har større sannsynlighet til å velge et annet sykehus enn den nærmeste. Generelt

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Båtsfjord kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016

Båtsfjord kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Båtsfjord kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest.

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest. Besparelser i transport i forhold til dagens transportkostnader ved å bygge h.h.v ett nytt sykehus i Alta eller to nye, ett i Hammerfest og ett i Alta. Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i

Detaljer

Vadsø kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 2. Juni 2016

Vadsø kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 2. Juni 2016 Vadsø kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 2. Juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for

Detaljer

Sør-Varanger kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016

Sør-Varanger kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Sør-Varanger kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Tana kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016

Tana kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Tana kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

Pasienters erfaringer med sykestuene i Finnmark. Notat fra Kunnskapssenteret Oktober 2014

Pasienters erfaringer med sykestuene i Finnmark. Notat fra Kunnskapssenteret Oktober 2014 Pasienters erfaringer med sykestuene i Finnmark Notat fra Kunnskapssenteret Oktober 2014 Tittel Institusjon Ansvarlig Forfatter Pasienters erfaringer med sykestuene i Finnmark. Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Fritt sykehusvalg i Norge FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse- og omsorgsdepartementet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Fritt sykehusvalg i Norge FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse- og omsorgsdepartementet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: Pb 124, Blindern, 0314 Oslo/ 7465 Trondheim Telefon: 40 00 25 90 Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 73 59 63 61 (Trondheim) Foretaksregisteret: NO 948 007 029

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Finnmarksbefolkningens bruk av sykehustjenester, med særlig fokus på Alta kommune

Finnmarksbefolkningens bruk av sykehustjenester, med særlig fokus på Alta kommune Finnmarksbefolkningens bruk av sykehustjenester, med særlig fokus på Alta kommune Ina Heiberg og Gro R. Berntsen Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering Mars 2009 1 Bakgrunn Bakgrunnen for arbeidet

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SAMMENDRAG 1.1 Formålet med evalueringen 1.2 Råd til KS Felles IT-system for kommuner og sykehus Se på kommunes utgifter Beste praksis

SAMMENDRAG 1.1 Formålet med evalueringen 1.2 Råd til KS Felles IT-system for kommuner og sykehus Se på kommunes utgifter Beste praksis SAMMENDRAG Evalueringen av «KS FoU-prosjekt nr. 124005: Utskrivningsklare pasienter endrer praksis seg?» på oppdrag for KS, er gjennomført av Rambøll Management Consulting (Rambøll), med SALUS Consulting

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Saksnummer 46/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.

Detaljer

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen HELED skriftserie 2016:1 Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen Tor Iversen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Universitetet

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Forord Dette dokumentet beskriver resultater fra en kartlegging av bruk av IKT

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Kirkenes sykehus. Reisemuligheter til og fra

Kirkenes sykehus. Reisemuligheter til og fra Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus Alta Kirkenes... 2 Berlevåg Kirkenes... 2 Båtsfjord Kirkenes... 2 Gamvik (Mehamn) Kirkenes... 2 Hasvik Kirkenes... 3 Havøysund Kirkenes... 3 Karasjok Kirkenes...

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Stavanger HF

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Stavanger HF BESTILLING 2003 Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Stavanger HF 1 Bakgrunn, innhold og ansvarsområde Bestillingen gjelder somatiske og psykiatriske helsetjenester til befolkningen i Helse Vest RHF

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen.

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen. 1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens

Detaljer

VESTRE TOTEN KOMMUNE

VESTRE TOTEN KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen TØI-rapport 913/2007 Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl, Astrid Amundsen, Aslak Fyhri og Pål Ulleberg Oslo 2007, 77 sider Sammendrag: Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen Bakgrunn og formål

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus

Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus Kirurgisk aktivitet 2014-2015 SKDE-notat N/2016 Hanne Sigrun Byhring SKDE hanne.sigrun.byhring@skde.no Lise Balteskard SKDE lise.balteskard@skde.no Innhold 1 Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Bergen HF

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Bergen HF BESTILLING 2003 Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Bergen HF 1 Bakgrunn, innhold og ansvarsområde Bestillingen gjelder somatiske og psykiatriske helsetjenester til befolkningen i Helse Vest RHF sitt

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

for HelseSør Øst RHF

for HelseSør Øst RHF Omdømmeundersøkelse for HelseSør Øst RHF Våren 2014 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš - Samisk Nærings- og Utredningssenter Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Gjennomgang og presentasjon av data fra utøvere registrert i registeret i 2006, samt

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Presentasjon for foretaksledere ved Finnmarkssykehuset og HR-ledere i Helse Nord Hammerfest 17.02.2013 Konst. forskningsleder Birgit Abelsen

Detaljer

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene Målgruppeundersøkelsen -svar fra elevene Tyrili FoU Skrevet av Tone H. Bergly August 2016 Innholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøkelsen... 3 2. Elevene i Tyrili... 3 2.1 Kjønn, alder og enhet 3 2.2

Detaljer

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SEL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Seminar Dagkirurgi i Norge 7 februar 2014: Finansieringsordninger som fremmer utvikling av dagkirurgi. Tor Iversen

Seminar Dagkirurgi i Norge 7 februar 2014: Finansieringsordninger som fremmer utvikling av dagkirurgi. Tor Iversen Seminar Dagkirurgi i Norge 7 februar 2014: Finansieringsordninger som fremmer utvikling av dagkirurgi Tor Iversen Finansieringssystemet for sykehus skal ivareta mange oppgaver: Tilføre sykehusene inntekter

Detaljer

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006 VEDLEGG Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 22-26 Aktivitet og ressursinnsats Med unntak for personellinnsats i 22 har hele perioden ligget under landsgjennomsnittet på alle fire indikatorer (figur

Detaljer

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Helse Vest RHF Luramyrveien Sandnes Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Viser til brev av 19.10.05 Prosjektarbeidet med ny inntektsmodell i Helse Vest RHF, har vært et svært nyttig arbeid. Prosjektgruppa

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Pasientstrømmer og forbruk Helse Nord

Pasientstrømmer og forbruk Helse Nord Pasientstrømmer og forbruk Helse Nord 1 INNLEDNING Vedlagt følger tabeller og figurer som viser forbruk og pasientstrømmer for befolkningen i Helse Nord RHFs «sørge for»-område, ref. prosjektplan avsnitt

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 11.04.2016 Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Linda Leivseth SENTER FOR KLINISK DOKUMENTASJON OG EVALUERING (SKDE) 0 Innhold Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Referatsaker. Helse- og omsorgsutvalget 08.02.2012

Referatsaker. Helse- og omsorgsutvalget 08.02.2012 Referatsaker Helse- og omsorgsutvalget 08.02.2012 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Kommunene i Finnmark 0 OT-UJ-ir JAN 2012 I Deres ref Deres dato Vår ref Sak 2011/4206 Ark 111 Vår dato 05.01.2012

Detaljer

ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009

ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009 ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009 Christian Poppe, SIFO 1. INNLEDNING Dette er en første og forenklet rapportering av de første innringerne til økonomirådgivningstelefonen. Intervjuene

Detaljer

Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune

Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune Gunnar Nossum Nord-Trøndelagsforskning Steinkjer 2000 Tittel Forfatter : SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Detaljer

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF Bosted, behandlingssted, behandlingsnivå, DRGtype og hastegrad ved innleggelse. Ved hjelp av data fra Norsk Pasientregister og UNNs egne operasjonsdatabaser er

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF)

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Møtedato: 22.06.11 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en sammenligning av kostnadene knyttet til den DRG-relaterte virksomheten ved lokalsykehusene

Detaljer

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer Dato: 15. august 2013 1. Innledning I styresak nr 96 2012 ble det presentert et opplegg for en følgeevaluering knyttet til innføring

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Bakgrunn Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011.

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8 INNHOLD 1. Bakgrunn for evalueringen Side 1 2. Metode for evalueringen Side 1 3. Hvilke resultater har Rus-Netts virksomhet gitt 3.1 Klienter Side 2 3.2 Familie/pårørende Side 8 4. Kommentarer fra klienter

Detaljer

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010 Utarbeidet av: Oddvar Solli Agenda Bakgrunn Resultater - Kjennskap til Bærum sykehus - Vurderinger av Bærum sykehus Oppsummering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Flere behandlede pasienter i somatiske sykehus

Flere behandlede pasienter i somatiske sykehus Toni Kvalø Flere behandlede pasienter i somatiske sykehus Det har vært et økt aktivitetsnivå i de somatiske sykehusene i løpet av perioden fra 199 til 2, fordi atskillig flere pasienter har fått behandling.

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GAUSDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Estimering av antall individer som ble behandlet i psykisk helsevern for voksne i 2005.

Estimering av antall individer som ble behandlet i psykisk helsevern for voksne i 2005. SINTEF A1198 RAPPORT Estimering av antall individer som ble behandlet i psykisk helsevern for voksne i 2005. Tjenestetilbudet til individer fra episodedata til individdata innen psykisk helsevern Helge

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Seniorrådgiver Lars Rønningen 04.12.2012 Tema for presentasjonen

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Overføring mellom sykehus i Norge

Overføring mellom sykehus i Norge Overføring mellom sykehus i Norge Rapport fra Analyseenheten, SKDE Helse Nord Om lag 5 % av alle døgnopphold ved norske somatiske sykehus er resultat av overføring av pasienter mellom sykehus for samme

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

KONTORET FOR FRITT SYKEHUSVALG

KONTORET FOR FRITT SYKEHUSVALG Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. KONTORET FOR FRITT SYKEHUSVALG RESPEKT

Detaljer

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Pasientdata og koder Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Hvem samler inn pasientdata? Norsk pasientregister (NPR) opprettet 1997 Pasientdata for Somatisk virksomhet (innlagte og poliklinikk,

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Fakta fra Sykehuskonferansen

Fakta fra Sykehuskonferansen Fakta fra Sykehuskonferansen Arbeidsgiverforeningen Spekter 19. november 2012 Hva er egentlig omfanget? Somatiske sykehus 2011 1 737 029 pasienter 18 prosent flere kvinner enn menn Nesten 4 870 000 polikliniske

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall primærnemnder) 1 Innhold 1 Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2 Bakgrunn... 3 2.1 Anbefaling fra

Detaljer

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer