Foredrag fra norsk-svensk seminar om sur nedbør og kalking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foredrag fra norsk-svensk seminar om sur nedbør og kalking"

Transkript

1 Foredrag fra norsk-svensk seminar om sur nedbør og kalking Kristiansand september 1998 DN- notat

2 Refereres som: DN-notat Foredrag fra norsk-svensk seminar om sur nedbør og kalking. Kristiansand september Forsideillustrasjon: Knut Kringstad

3 Foredrag fra norsk-svensk seminar om sur nedbør og kalking Kristiansand september 1998 DN-notat TRONDHEIM

4 Direktoratet for naturforvaltning 7485 Trondheim Telefon: Telefaks: DN-notat Nr Tittel: Foredrag fra norsk-svensk seminar om sur nedbør og kalking. Kristiansand september Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning Antall sider: 141 Emneord: forsuring kalking ISSN ISBN TE 838 Dato: August 1999 Keywords: acidification liming Ekstrakt: Naturvårdsverket og Direktoratet for naturforvaltning arrangerte et felles seminar om kalking og forsuring i Kristiansand i perioden September Dette er en skriftlig presentasjon av foredragene på seminaret. Tema for foredragene var effekt av forsuring av kalking på vannkjemiske forhold med hovedvekt på aluminium, på fisk og ferskvannsinvertebrater og på terrestrisk vegetasjon. Abstract: The Swedish Environmental Protection Agency and the Norwegian Directorate for Nature Management arranged a common seminar on acidification and liming in Kristiansand, Norway, September We here present the papers from the seminar. The topics of the presentations were effects of acidification and liming on water quality with emphasis on aluminium, on fish and aquatic invertebrates and on terrestrial vegetation.

5 FORORD Naturvårdsverket og Direktoratet for naturforvaltning arrangerte september 1998 et felles seminar om kalking og forsuring. Norge og Sverige er de eneste landene som driver storstilt kalking av vassdrag som tiltak mot forsuring. Miljøforvaltningen i begge land er derfor interessert i et samarbeid for å utvikle virksomheten videre slik at målene med kalkingsvirksomheten kan nås på en økologisk og økonomisk optimal måte. Seminaret hadde som målsetning å bringe sammen forskere og forvaltere i sentral, regional og lokal forvaltning i Sverige og Norge for utveksling av forskningsresultater, erfaringer og synspunkter. Seminaret er det andre i rekken og hadde brei deltakelse fra begge land. Dette er en samling av foredragene som ble holdt på seminaret. Vi har ikke tatt mål av oss å gjengi innholdet i de faglige diskusjonene som fulgte de enkelte foredragene. Trondheim, 31. august 1999 Yngve Svarte Avdelingsdirektør

6 NORSK-SVENSK SEMINAR SUR NEDBØR OG KALKING Kalkingsvirksomheten i Sverige og Norge Målsetning for kalkingsvirksomheten. Er målet om restaurering og vern av biologisk mangfold realistisk og riktig? Tor Erik Brandrud, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)... Foredrag nr. Nationell uppfbljning av den svenska kalkningsverksamheten. Magnus Appelberg, Fiskeriverkets Sotvattenslaboratorium... 2 Regional effektuppfoljning och utvårdering av kalkningsverksamheten - exempelfrån Jonkopings lån. Tobias Haag, Lånsstyrelsen Jonkopings lån... 3 Biologisk satus i kalka innsjøer: Er dagens kalkingsstrategi tilfredsstillende for de ulike fiskeartene? Torbjørn Forseth, Norsk institutt f or naturforskning... 4 Bekkekalking som kalkingsmetode - aurens valg av gyteplass i forhold til utlagt skjellsand. Bjørn Barlaup, Universitetet i Bergen... 5 l Kalking i skog og terreng Slutsatser om svensk skogsmarkskalkning. Torbjorn Nilsson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)... 6 Miljøtiltak i skog, konklusjoner fra et norsk forskningsprosjekt. Petter Nilsen, Norsk institutt for skogforskning (NISK)... 7 Effekter av kalking på terrestrisk vegetasjon. OddEilertsen, Norsk institutt for naturforskning (NINA)... 8 Vegetationsskador efter våtmarkskalkning, Thomas Raf stedt, INFRA... 9 Forsuring og kalking i historisk perspektiv Hva visste forskning og forvaltning om forsuring og fiskeskader før 1960? Trygve Hesthagen, Norsk institutt f or naturforskning (NINA) Laksefiske på Sørlandet. Ørnulf Haraldstad, Statskog, Ressursdata Effekt av forsuring og kalking på laks. Aluminium og forsuring. Variasjon i giftige aluminium fraksjoner ved endring i ph. Brit Salbu, Laboratorium for analytisk kjemi, NLH... 12

7 Foredrag nr. Flomepisoder med giftig aluminium i Suldalslågen. InggardBlakar, Institutt for jord- og vannfag, NLH Villaksbestandene utsettes for en rekke trusselsfaktorer Frode Kroglund, Norsk institutt f or vannforskning (NIVA) Restaurering av våstkustens laxålvar genom kalkning och biologisk återstållning. HansSchibli, Lånsstyrelsen, Hallandslån Kalking av lakseelva Audna gjennom 12 år. Reetablering av laks og andre organismer. Bjørn Barlaup, Universitetet i Bergen Sur nedbør og forsuring. Effekter og utvikling Where have alle the fish in Norrland gone?, Kevin Biskop, Inst. for skogsekologi, SLU, Umeå Effekt av variasjon i ph, TOC og aluminium på ørret under vårflom - foreløpig rapport fra en svensk-norsk prosjekt. Asbjørn Vøllestadog Antonio Poleo, Biologisk Inst. Univ. i Oslo Sjøsalter og forsuring. Atle Hindar, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Effekter av forurensning på vegetasjon. Resultater fra feltstudier i Norgre. OddEilertsen, Norsk institutt for naturforskning (NINA) Restituering ved redusert forsuring. Generelle vannkjemiske betraktninger. Arne Henriksen, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Reforsuring av kalkede vassdrag - Hva skjer med metallene? Espen Lyder sen, Norsk institutt f or vannforskning (NIVA)... 22

8 Kalkingsvirksomheten i Sverige og Norge

9 Foredrag 1 Svensk-norsk seminar Forsuring og kalking Målseting for kalkingsvirksomheten. Er målet om restaurering og vern av biologisk mangfold realistisk og riktig? Tor Erik Brandrud, Norsk institutt f or vannforskning, P.boks 173 Kjelsås, N-0411 Oslo Er mangfoldet i kalkfattige vassdrag truet? Bevaring av det ferskvannsbiologiske mangfoldet er en hovedmålsetting for den norske kalkingsvirksomheten. Dette dreier seg i virkeligheten om bevaring av en hel naturtype, nemlig kalkfattig, bløtt vann ("soft waters"). Kalkfattige, næringsfattige vassdrag er svært vanlige og vidt utbredte i Skandinavia (halvparten av norske innsjøer har Ca < l mg/1), men dette er en sjelden og truet naturtype ellers i Europa. Vi har derfor et internasjonalt ansvar i å ta vare på våre "soft waters" (Selvig 1992)! I dag er våre kalkfattige vassdrag regionalt truet i Sør- og Vest Skandinavia pga. liten bufferkapasitet m.h.p. forsuring, og det er en rekke "bløtvannsarter" som er på sterk tilbakegang. Et av våre mest kronisk forsurete vassdrag i Norge; Tovdalsvassdraget på Sørlandet, har f.eks. hatt et anslått tap av mangfold på størrelsesorden 20-30% (minst 100 arter) i hovedvassdraget etter forsuring (Brandrud m. fl. 1999). For enkelte grupper som vannmoser og døgnfluer er det anslåtte tapet opp i 60%. Trolig representerer overnevnte det største tapet av biologisk mangfold som er registrert i nordiske vassdrag. Kalking - riktig medisin? Kalkingen kan stoppe den negative utviklingen og hindre tap av mangfold, både ved å avgifte vannet (m.h.p. labilt Al), og ved å gjenopprette den opprinnelige CCty HC03 balansen (som er viktig for forsuringsfølsomme vannplanter). Langsomt begynner en også å få data om at kalkingen fører til re-etablering av (elementer av) den opprinnelige floraen og faunaen av forsuringsfølsomme arter (Walseng m. fl. 1995, Brandrud 1996). For visse organismegrupper ser en imidlertid at direktekalking f.eks. av sterkt sure heisjøer ikke alltid er tilstrekkelig for å få en re-etablering av forventet omfang, trolig pga. kraftige surstøt, samt spredningsbarriærer (jfr. "case study" Store Howatn, Walseng m. fl. 1995). I slike tilfeller er kanskje terrengkalking den eneste, "effektive medisinen" for å restaurere de opprinnelige biosamfunnene... I tillegg til kalkingen er det viktig at forvaltningen sørger for en kartlegging og bevaring av "refugier" (ikke-forsurete restforekomster) i de mest utsatte regionene. På denne måten kan man sikre de gjenværende, lokale spredningssentra som vil være avgjørende for re-kolonisering av kalkede vassdrag. Dette vil både (i) sikre en raskere re-etablering, og (ii) bidra til å ta vare på lokale populasjoner og genetiske raser. Direktoratet for naturforvaltning har i disse dager under utarbeidelse en håndbok for kartlegging av biologisk mangfold i kommunene i Norge, og her er det gitt høyeste prioritet til slike restbiotoper.

10 Målsettinger i teori og praksis Selvom bevaring av biologisk mangfold er en målsetting på papiret, så er det ikke slik i praktisk kalkingsarbeid. Nesten samtlige lokale-regionale kalkingsprosjekter (i Norge) drives etter en målsetting om å bevare/re-etablere truete laks/ørret-bestander. Er det slik at en kalking som er "riktig" for laks og ørret også er "riktig" for bevaring/re-etablering av biologisk mangfold? Svaret er "ja" på den måten at dagens "laksekalking" med ph-mål på 6,2(-6,4) er tilstrekkelig for re-etablering av de fleste forsuringsfølsomme arter. Svaret er derimot "nei" på den måten at dette sannsynligvis representerer en viss overkalking i forhold til behovet for bevaring av biologisk mangfold. De aller fleste forsuringsfølsomme dyr og planter i "soft waters" har en tålegrense i ph-intervallet 5,5-6,0, og i noen tilfeller har delvassdrag med ph helt ned i omkring 5,5 lite tegn til tap av mangfold (f.eks. store deler av Flekke-Guddalsvassdraget i Sogn & Fjordane; Fjellheim & Raddum 1993, Raddum m. fl. 1999). Hva er "riktig" ph-mål m.h.p. bevaring av biologisk mangfold? Hvilken ph-heving er tilstrekkelig? Siden vi fortsatt vet for lite om mange arter og artsgruppers tålegrenser, synes den eneste "riktige" vannkvaliteten å være den man hadde før antropogen forsuring, dvs. naturtilstanden. I de fleste ekstremt kalkfattige vassdragene i Norge (Ca < l mg/1) er trolig naturtilstanden innenfor ph-intervall 5,5-6,0 (her er unntatt brunt vann, som ofte har naturlig ph < 5,0), kanskje nærmere 5,5 i de ekstremt buffersvake heisjøene, kanskje omkring 6,0 i de større hovedvassdragene. Konklusjon, det eneste "riktige" kalkings-ph-målet for bevaring av biologisk mangfold vil være 5,5-6,0, oftest kanskje 5,8-6,0. Er det ønskelig å heve ph utover det naturlige av hensyn til laksen? Er kalkingsvirksomheten primært et laksekultiveringstiltak, eller er det primært et tiltak for å restaurere naturtilstanden i vassdragene? Er det f.eks. riktig å fullskalakalke de marginalt forsurete Vestlandsvassdragene Vosso og Flekke-Guddalvassdraget, dvs. vassdrag som før kalking har tilnærmet intakt biologisk mangfold? Det kan hevdes at man er nødt til å heve ph utover det naturlige for å ta høyde for surstøt pga. den langvarige, reduserte bufferkapasiteten i nedbørfeltene. Spørsmålet er imidlertid om man ikke bør vurdere å i større grad benytte terrengkalking for å løse dette problemet, - hvis man kan unngå skader i terrestre områder. Dessuten har disse buffersvake systemene sannsynligvis også tidligere måttet håndtere naturlige surstøt, f.eks. episoder med utvasking av sulfat fra oksydert torvjord etter ekstreme tørkesomre. Tilslutt et tankekors; hvis man mener alvor med bevaring av biologisk mangfold som hovedmålsetting i for kalking, burde man kanskje ha hatt en skikkelig status og analyse av mangfoldet før kalking, - ihvertfall i noen vassdrag. Deretter kunne man legge opp en kalkingsstrategi, og vurdere resultatoppnåelse etter dette. Pr. idag er en slik bred statusundersøkelse bare foretatt i Tovdalsvassdraget, og selv her er kalkingsstrategien utformet basert på laks og ørret.

11 Referanser Brandrud, T.E Vegetasjonsproblemer i ferskvann etter kalking, [i:] Halvorsen, G. (red.) Konsekvenser av kalking i skog og vatn. Bø i Telemark november Seminarrapport. Norsk Limnologiforening, rapp.: Brandrud, T.E., Halvorsen, G., Raddum, G.R., Brettum, P., Halvorsen, G.A., Lindstrøm, E.- A., Schnell, Ø.A., Sloreid, S.-E. & Walseng, B Effekter av kalking på biologisk mangfold. Basisundersøkelser i Tovdalsvassdraget DN rapport (under trykking). Fjellheim, A. & Raddum, G.G Kartlegging av forsuringsstatus ved undersøkelser av evertebratsamfunn i Guddalsvassdraget. LFI-Bergen, notat nr. 1/1993. Raddum, G.G., Barlaup, B.T., Brandrud, T.E., Fjellheim, A., Hartvigsen, R. & Lindstrøm, E.- A Guddalsvassdraget [i:] Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter Direktoratet for naturforvaltning notat (in prep.), Trondheim.

12 Foredrag 2 Nationell uppfoljning av den svenska kalkningsverksamheten Bidrag till Norskt-Svenskt Kalkningsseminarium, Kristiansand, Sept Magnus Appelberg Fiskeriverkets sotvattenslaboratorium Drottningholm Sverige Svensk kalkningshistorik Kalkning av svenska sjoar och vattendrag inleddes 1976 som en forsoksperiod. Detta program pågick fram till 1982 i dåvarande Fiskeristyrelsens regi. Från 1983 overtogs ansvaret får kalkningsprogrammet av Naturvårdsverket och forsoksperioden overgick till ett storskaligt kalkningsprogram. Idag ingår ca sjoar och km rinnande vatten i kalkningsprogrammet. Kalkningen år en av de mest omfattande åtgarder som har genomfbrts i Sverige for att motverka eller forebygga miljoskador och verksamheten beråknas pågå i åtminstone 50 år till. Svensk kalknings- och uppfoljningsverksamhet Forsoksverksamhet Frivillig verksamhet Enskilda forskningsprojekt Storskalig verksamhet Olika nationella program Gårdsjoprojektet Enskilda forskningsprojekt Storskalig verksamhet Integrerad nationell uppfoljning Enskilda forskningsprojekt Nationell kalkplan Samordnad nationell och regional uppfbljning/overvakning Målsattning med kalkningsverksamheten ar (enl Allmanna Råd 1988) Q Q att avgifta vattnet så att den naturliga floran och faunan kan bestå eller återkolonisera det kalkade vattnet att hoja ph over 6,0 och alkaliniteten over O, l mekv/1 Dessutom skall ph aldrig underskrida 6,0 och alkaliniteten aldrig underskrida 0,05 mekv/1. Vatten med lågt ph p.g.a. humus och låg alkalinitet (<0,05 mekv/1) som har blivit surare bor

13 kalkas åtminstone till sin naturliga alkalinitet så att den ursprungliga biologin kan återkolonisera. Erfarenheter från de uppfbljningsprogram som redovisades under slutet av 1980-talet visade att Q Q Q Kalkning ger i huvudsak fbrbåttrad vattenkvalitet, vilket leder till en mer artrik och mångformig flora och fauna. Obnskade effekter av kalkning kan forekomma i vissa fall Interaktioner mellan och inom fysikalisk/kemiska faktorer och flora och fauna spelar en avgbrande roll for den långsiktiga utvecklingen Kunskaperna om de långsiktiga (>15 år) effekterna av kalkning år begrånsade Den slutsats man kan drog var att det fanns ett stort behov av samordnade, ekosysteminriktade studier av kalkningens långsiktiga effekter på sjbar och vattendrag. Detta ledde till att ett nationellt uppfbljningsprogram; IKEU-programmet (Integrerad KalkningsEffektUppfbljning) startades 1989 med Naturvårdsverket som huvudansvarig. IKEU (Integrerad KalkningsEffcktUppfoljning) Målsåttningen med DCEU-programmet år: G Q G att analysera de långsiktiga effekterna av kalkning i fbrsurade vatten att bedbma om den svenska kalkningsverksamheten återskapar ekosystem som med avseende på artsammansåttning och biologisk mangfald liknar situationen fore fbrsurnin^ att avgbra om kalkningsverksamheten leder till obnskade effekter i sjbar och vattendrag Programmet drivs i samarbete mellan Fiskeriverkets sbtvattenslaboratorium, Institutionen for Miljbanalys, SLU, Institutet for Tillåmpad Miljbforskning, Stockholms universitet samt Limnodata HB. Programmet består av ett antal delprogram vilka tillsammans syftar till att analysera och beskriva forandringar i kalkade ekosystem Hydrologi 14 Vattenkemi Hbgre vegetation (13) Plankton 13 Bottenfauna Fisk Utover dessa kalkade objekt ingår fbrsurade och neutrala referensobjekt med motsvarande delprogram: Referensobjekt 15 sjbar 15 vattendrag

14 De ursprungliga urvalsgrunderna for val av sjoobjekt var att de skulle: Q Q Q Q utgora en representant for en grupp kalkade vatten (gruppindelning av sjoar baserades på omsåttningstid, djup, area och fårgtal, samt fyra olika typer av fisksamhållen; bentiska/litorala, pelagiska, oring och roding) representera typiska kalkningsobjekt i landet ha egenskaper som ger bredast mqjliga information om kalkningseffekter ha bred geografisk spridning Vattendragsprogrammet reviderades 1993/94. Urvalet av nya vattendragsobjekt baserades dels på anvånd kalkningsmetodik, dels på fordelningen inom olika naturgeografiska regioner. Den metodik som anvånts inom projektet har huvudsakligen, men inte fullt ut, overensståmt med den metodik som anvånds inom den svenska nationella miljoovervakningen. Skillnader i provtagningsmetodik har i vissa fall inneburit att det varit svart att hitta låmpliga referenser vid utvårdering. Resultat - nivåer och trender Nivåer Vattenkemi: Det kemiska kalkningsmålet (ph>6, alkalinitet>0,l mekv/1) har i huvudsak uppfyllts for alla IKEU-sjoarna. Nivåer på ph och alkalinitet skiljer sig inte mellan IKEU- och okalkade, neutrala referenssjoar, nivåerna år dåremot hogre an i sura referenssjftar. Det finns dock en storre tidsmåssig variation for både ph och alkalinitet i IKEU-sjoar an i neutrala referenser. Åven andra skillnader mellan kalkade IKEU-sjoar och både sura och neutrala referenser har noterats, men det går inte att bedoma om detta år en effekt av sjourval eller en effekt av fbrsurning/kalkning (t.ex. SCU och vattenfårg). Spårmetaller: En generell minskning av koncentrationen av spårmetaller har noterats efter kalkning. Halterna ligger vanligen under lågsta kånda effektnivåer for vattenorganismer. Plankton: Inga påtagliga skillnader mellan planktonsamhållet i IKEU-sjoar och neutrala referenser har noterats vad gåiler artsammansåttmng eller biovolym. Vissa planktonarter år dock underrepresenterade i IKEU-sjoarna. Bottenfauna: Mått på biologisk mangfald for den litorala bottenfaunan avviker inte påtagligt i de kalkade sjoarna jåmfort med neutrala referenser, men år betydligt hogre an motsvarande mått i sura referenser. Flera indikatorer for biologisk mangfald (tåthet, biomassa, antal taxa och diversitet) for den profiindala och sublitorala bottenfaunan var betydligt lagre i de kalkade sjoarna an i neutrala referenser, men hogre an i sura referenser (Figur nedan)

15 j 1CXXD-: 0- r O O 5 O profundal subliloral profundal sublltoral r O IKEU ref e rens Fisk: Antalet fiskarter i de kalkade IKEU-sjoarna år hogre an i sura referenssjoar, men lagre an i neutrala referenser (Figur nedan) 2,00 Antal fiskarter i IKEU-sjoar och referenssjoar K = uppmffit / forvsntat (+-1 S.D.) 1,50 1,00 0,50 0,00 IKEU(n=12) Neutr. (n=16) Sura (n=9) Trender De vattenkemiska trenderna i sjoar visar att ph år likvårdigt i de kalkade sjoaraa som i neutrala sjoar. Alkaliniteten visar en tendens till fbrhqjd buftertkapacitet i flera vatten, vilket skulle kunna tyda på att buffertformågan på sikt kommer att byggas upp till hogre nivåer an de som rådde fore forsurning. Sulfathalterna visar en tendens till minskade halter i de kalkade sjoarna. Denna tendens kan dock vara geografiskt betingad. Både totalfosforhalterna och nitrathalterna

16 visar tendenser till att minska med tiden. Statistisk! signifikanta trender finns endast for enstaka objekt. Litoral bottenfauna: Antal taxa, diversitet, samt likhet mellan kalkade sjoar och neutrala referenser, har generellt okat IKEU-sjoarna under perioden (Figur nedan). For profundal och sublitoral bottenfauna kan inga generella trender noteras under perioden Litoral bottenfauna Medeltal taxa i 13 IKEU-sjoar (+-1 SD) H l< Årtal Inte heller forjiskfaunan kan några generella trender spåras under perioden ensjo dår arter koloniserat har mångden fisk (vikt/anstrångning) okat, medan den minskat i en sjo dår enstaka årsklasser varit styrande under den forstå delen av undersokningsperioden (Figur nedan) 4000 Vikt per anst rcing n ing ! År

17 Exempel på trender i enskilda objekt I det kalkade vattendraget Adalsån, med en langd av 23 km, ett avrinningsområde om 66 km 2 och ett lågsta ph fore kalkning på 4,7 startade kalkningen i augusti Från och med 1989 har den vattenkemiska målsåttningen uppfyllts (ph>6). Bottenfaunan i Adalsån visar på successivt okande antal taxa (Figur nedan) Ant individe IOUU - Bottenf auna i Adalsån Antal individer -* Antal taxa O\J\J j n J BH B sa \ ra ra yfe\-- \ m^^ \ / Xa \ -S ~\ri- - ta -40 O O on s 25 JS \J ** n Fiskfaunan i Adalsån, vilken i huvudsak utgors av oring, visar en relativt stor variation mellan åren (Figur nedan). Generellt har antalet åldre oringar okat med tiden. Ådalsån, genomsnitt i 3 lokaler Oring per 100 m2 an årsungar ÅYsungar År

18 IKEU i framtiden Frågor for framtida overvåkningsprogram Vattenkemi Q Q G Q Forhojd buffertkapacitet på sikt - skapar detta nya typer av organismsamhallen? Reducerade fosforhalter - bor en ev. nårsaltreduktion kompenseras på något sått? Rumslig och temporal variation i vattenkemi i de kalkade vattnen - hur påverkar detta utveckling av organismsamhållena och bor kalkningsstrategin i hogre grad anpassas till variationen? Metallinlagring i sedimenten - år detta ett reellt framtida problem? Biologi Q Q G Återkolonisation - behovs okade insatser for att underlåtta återkolonisaion av tidigare fbrekommande arter? - kalkar vi de viktigaste kolonisationskållorna i vattensystemet? Ursprungliga organismsamhallen (fore forsurning) år vanligen inte kånda - vet vi tillråckligt om hur det såg ut fore fbrsurningen - eller måste vi oka insatserna for att prediktera ursprunglig status? "Ursprungliga" ekosystem - får vi tillbaks dessa i de kalkade vattnen efter det att forsurningen upphort? Vi vill darfdr: Q Q G Ul Fortsåtta overvaka kalkning av forsurade vatten på nationell nivå Samordna nationell och regional overvåkning for nå bartre resultat Oka kunskapen om situationen fore forsurning Oka kunskapen om atgårder for att underlåtta naturlig återkolonisation av utslagna arter

19 Foredrag 3 Tobias Haag Länsstyrelsen i Jönköpings län Miljöövervakning S Jönköping Sammanfattning av föredrag: Regional effektuppföljning och utvärdering av kalkningsverksamheten -exempel från Jönköpings län Faktaruta: Kalkningsverksamheten i Jönköpings län: Statligt anslag 1998: ca 10,5 milj. kr ca 430 sjöar, 68 vattendrag, 1000 våtmarksytor ca ton kalk 67% Helikopter 30% Båt 3% Doserare Målsättning med effektuppföljningen Ge kvalitetssäkrat underlag för att optimera kalkningen (dos, frekvens och metod) Ge kvalitetssäkrat underlag och följa upp effekterna av biologisk återställning Kontrollera om målsättningarna uppfyllts Utgöra en del av miljöövervakningen för sjöar och vattendrag

20 Effektuppföljningen styrs av målformuleringarna och tvärt om Uppsatta mål ska följas upp på ett relevant sätt. Man kan inte ha fler mål än vad det finns ekonomi för att följa. Allt eftersom måluppfyllelsen höjs skall målsättningen höjas. Nationella mål Naturvårdsverket har nationella mål för kalkningsverksamheten ex: - - att avgifta vattnet så att den naturliga floran och faunan skall bestå. Regionala mål För Jönköpings län finns två övergripande mål för kalkningsverksamheten. - att bevara och återskapa det naturliga växt- och djurlivet i ytvatten - att bevara och återskapa vattenkvaliteten till en nivå avseende ph>6 och alkaliniteten > 0,05 mekv/l. Objektmål För varje åtgärdsområde (ett eller flera sammanhängande delavrinningsområden) finns specifika målformuleringar för vattenkemi och biologi. Exempel på målformuleringar: - Bottenfaunan ska visa på ingen eller obetydlig påverkan av försurning i Västerån från Mörke-Malens utlopp till Majsjöns utlopp. - Majsjöns fiskbestånd skall vara opåverkat av försurning. Fiskfaunan, främst öringen, i Västerån skall vara opåverkad av försurning. - Den återintroducerade flodkräftbestånden i Illeråsasjön m fl. sjöar ska inte påverkas negativt av försurningen. - ph skall inte understiga 6 och alkaliniteten skall inte understiga 0,05 mekv/l i Västerån från Mörke-Malen till Storesjön samt i Illeråsasjön. Effektuppföljningsplan Vilka undersökningar som planeras var förs in i en databas. Samordning med övriga undersökningsprogram, ex. nationella program, recipientkontroll, regional miljöövervakning, vattenvårdsförbund är mycket viktig. Länsstyrelsen har en viktig uppgift för denna samordning. Åtgärdsplan Sammanställning av åtgärder (kalkning och biologisk återställning) som skall utföras i området.

21 Modell för arbetet med målformulering, utförande, effektuppföljning och utvärdering för kalkningsverksamheten i Jönköpings län. Objektmål 1 1 Effektuppföljningsplan Åtgärdsplan Vattenkemi Biologi Kalkning BÅ Detaljplaner 2 Utförande Utförande 3 8 Kvalitetssäkring och dataläggning i databaser Utvärdering kemi elfiske nätprovfiske bottenfauna kräftprovfiske Sammanfattande utvärdering (var 3:e år) -per målobjekt 1. De uppsatta målen styr åtgärder och vilken effektuppföljning som är nödvändig. 2. Kalkning och biologisk återställning sker enligt uppgjord plan. 3. Resultatet av kalkning och undersökningar kvalitetssäkras och läggs in i skräddarsydda databaser. Kontroll av att planerade åtgärder och undersökningar blev genomförda. Uppenbara fel i planerna korrigeras. 4. Varje målsättning utvärderas. Vattenkemi, elfiske och bottenfauna vart tredje år och nätoch kräftprovfiske efter varje undersökning. 5. Vart tredje år görs en utvärdering mot de uppsatta målen av varje åtgärdsområde. Utvärderingen ger svar på måluppfyllelsen. 6. Utvärderingen ger förslag på förändringar i detaljplaner som kalkdos, spridningsintervall, kalkmedel etc. 7. Utvärderingen ger förslag på förändringar i målformulering och målpunkter. Ribban för kalkningsverksamheten skall hela tiden höjas. 8. Utvärderingen ger förslag på förändringar i effektuppföljningsprogrammet.

22 Ingående program i effektuppföljningen Vattenkemi VK1 - Värdefulla sjöar 25 st, 3 ggr/år Parametrar: ph, Absorbans, Alkalinitet, Konduktivitet, Grumlighet, Turbiditet, TOT-N, NO3-N, TOT-P, TOC, Natrium,,Kalium, Kalcium, Magnesium, Sulfat VK2 - Värdefulla vattendrag 26 st, 6 ggr/år Parametrar: ph, Absorbans, Alkalinitet, Konduktivitet, Grumlighet, Turbiditet, TOT-N, NO3-N, TOT-P, TOC, Natrium,,Kalium, Kalcium, Magnesium, Sulfat VK3 - Övriga sjöar och vattendrag 291 st, 2-6 ggr/år ph, Alkalinitet, TOC, Kalium, Färg, Konduktivitet Metallkemi i 6 vattendrag 6 ggr/år. Elfiske ca 200 lokaler. 15 st årliga, varav vissa är referenser. 185 st var 3:e år (ca 60 st om året). Bottenfauna ca 30 lokaler per år Provtagning vart 3:e år Sparkmetoden (SIS ) Höstprovtagning Nätprovfiske Standardiserat fiske med översiktsnät Åldersanalys ca 25 lokaler per år Intervall: vart 3:e år referenssjöar och uppföljning av biologisk återställning vart 5:e år kalkeffektuppföljning vart 10:e år Kräftprovfiske Flodkräfta Standardiserat Ca 15 sjöar/vattendrag per år Intervall: vart 3:e år uppföljning av biologisk återställning vart 5:e år kalkeffektuppföljning Övriga undersökningar Kontroll av flodpärlmusselbestånd, inkl Glochidiekontroll

23 Exempel på effektuppföljningsprogram: N HÅLSJÖN KROKSJÖN LILLE-MALEN STORE-MALEN MARKÅSBÄCKEN AGNSJÖN 4 5 ILLERÅSASJÖN MÖRKE-MALEN SAXESJÖN RÖJEGÖLEN LOMSJÖN SKIVAREGÅRDSSJÖN VÅTHULTSÅN MAJSJÖN NEDSTR DOSERARE Doserare SKATEGÖLEN SIGGASJÖN KROKSJÖN HALLASJÖN GÄDDEGÖLEN N. ÅLASJÖN S. ÅLASJÖN 1 5 LOMMAGÖL ASSBRUNNEN MAJSJÖN GÄLLESJÖN TAGELGÖLEN 1 SÄVSJÖN STORASJÖN 1 5 HARASJÖN LOFTUDDAGÖLEN BJÖRKÅSGÖLEN KRÅKSJÖN Förklaring 1 Vattenkemisk målsättningslokal 2 Bottenfauna målsättningslokal 3 Elfiske målsättningslokal 4 Nätprovfiske målsättningslokal 5 Kräftprovfiske målsättningslokal Kartan visar översiktligt målsättningslokalerna i åtgärdsområde 5, Storasjöns avrinningsområde. Svartmarkerade sjöar kalkas. Effektuppföljningen följer målsättningspunkterna med tillägg för vattenkemi i några mindre sjöar samt för referenslokaler.

24 Utvärdering Elfiske Utvärdering av genomförda elfiskeundersökningar sker vart tredje år. Fiskfaunan bedöms fyra klasser för rekrytering och förekomst, målsättningen med kalkningen och fiskfaunans allmänna status. Klass Fiskfaunan: rekrytering och förekomst + + Förekomst och rekrytering av öring samt övrig strömlevande fisk synes optimal eller nära optimal i förhållande till de naturliga förutsättningarna. + Förekomst och rekrytering av öring samt övrig strömlevande fisk synes tämligen god men ej optimal på grund av försurning eller annan negativ påverkan på vattenmiljön. Bestånden kan dock vara på väg att hämta sig från tidigare påverkan. - Förekomst och rekrytering av öring samt övrig strömlevande fisk synes påverkad av försurning eller annan negativ påverkan på vattenmiljön. Artsammansättning och/eller artfördelning synes ej naturlig. Risk för beståndets fortlevnad vid fortsatt svag utveckling eller tillkommande störning. - - Förekomst och rekrytering av öring samt övrig strömlevande fisk kraftigt negativt påverkad av försurning eller annan negativ påverkan på vattenmiljön. Risk för beståndets fortlevnad vid fortsatt svag utveckling eller tillkommande störning. Fiskeribiologiskt mål för kalkningen FISKFAUNANS ALLMÄNNA STATUS Klass Måluppfyllelse Klass Status + + Målet synes väl uppfyllt. + + Ringa eller ingen negativ påverkan + Målet uppfyllt + Svag-måttlig negativ påverkan - Målet synes ej vara - Markant negativ påverkan uppfyllt - - Målet tydligt ej uppfyllt - - Kraftig negativ påverkan

25 Utvärdering nätprovfiske Utvärdering av nätprovfiskeundersökningar sker efter varje undersökning. Fiskfaunan bedöms i sex klasser för försurningsgrad och påverkansgrad, dessutom bedöms om kalkningens målsättning är uppfylld. FÖRSURNINGSGRAD Klass Kriterie 1 Sjöar med till synes opåverkade, normala fiskbestånd 2 Sjöar där de försurningskänsliga fiskarter (mört) uppvisar reproduktionsstörningar 3 Sjöar där de försurningskänsliga fiskarter (mört) helt upphört att reproducera sig 4 Sjöar där mörten försvunnit till följd av försurningen men där nuvarande fiskbestånd (abborre) inte uppvisar några reproduktionsstörningar 5 Sjöar där mörten försvunnit till följd av försurningen och där nuvarande fiskbestånd (abborre) uppvisar reproduktionsstörningar 6 Sjöar som varit så försurade att till och med abborrbeståndet slagits ut PÅVERKANSGRAD Klass Kriterie 1 Fiskbeståndet är till synes opåverkat 2 Förekomst och rekrytering av fiskbestånden tämligen god men inte utan spår av påverkan. Art- och åldersfördelning skiljer sig mot vad som kan anses vara naturligt eller ursprungligt. Fiskbeståndet kan vara på väg att återhämta sig efter en tidigare påverkan. 3 Förekomst och rekrytering av fiskbeståndet synes påverkat. Vissa arter har reproduktionsstörningar och artfördelningen är mycket skev mot vad som kan anses vara naturligt eller ursprungligt. 4 Fiskbeståndet kraftigt negativt påverkat. Arter försvunna eller på väg att försvinna vid fortsatt svag utveckling.

Notat 2009-2. Kalking i. laksevassdrag. Effektkontroll i 2008

Notat 2009-2. Kalking i. laksevassdrag. Effektkontroll i 2008 Notat 2009-2 Kalking i laksevassdrag Effektkontroll i 2008 Kalking i laksevassdrag Effektkontroll i 2008 Notat 2009-2 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning Dato: Desember 2009 Antall sider: 449 Ekstrakt:

Detaljer

PROGRAM Norsk-svensk forsurings- og kalkingskonferanse 2015

PROGRAM Norsk-svensk forsurings- og kalkingskonferanse 2015 PROGRAM Norsk-svensk forsurings- og kalkingskonferanse 2015 Hotell Scandic, Hamar, 4.-5. november 2015 Onsdag 4. november Ordstyrere: Jørn G. Berg, Fylkesmannen i Hedmark og Atle Hindar, NIVA 9.30 Registrering

Detaljer

KALKING AV SURT VATN. DN-notat Kalking i laksevassdrag

KALKING AV SURT VATN. DN-notat Kalking i laksevassdrag KALKING AV SURT VATN DN-notat 5-2010 Kalking i laksevassdrag Effektkontroll i 2009 Kalking i laksevassdrag Effektkontroll i 2009 Notat 5-2010 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning Dato: Oktober 2010

Detaljer

7. Forsuring - kalking. 1. Forsuring og fiskedød 2. Kalking 3. Målsetting

7. Forsuring - kalking. 1. Forsuring og fiskedød 2. Kalking 3. Målsetting 7. Forsuring - kalking 1. Forsuring og fiskedød 2. Kalking 3. Målsetting 72 7. Forsuring - kalking Forsuring og fiskedød Forsuring førte trolig allerede på slutten av 1800-tallet til fiskedød i Frafjordelva

Detaljer

PROGRAM Norsk-svensk forsurings- og kalkingskonferanse 2015

PROGRAM Norsk-svensk forsurings- og kalkingskonferanse 2015 PROGRAM Norsk-svensk forsurings- og kalkingskonferanse 2015 Hotell Scandic, Hamar, 4.-5. november 2015 Onsdag 4. november Ordstyrere: Jørn G. Berg, Fylkesmannen i Hedmark og Atle Hindar, NIVA 9.30 Registrering

Detaljer

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 NOTAT 30. september 2013 Til: Fra: Kopi: Fylkesmannen i Hedmark v/t. Qvenild NIVA v/a. Hindar og L.B. Skancke Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 Bakgrunn Varåa er et 450 km 2

Detaljer

Forsuring Når fisken døde, ble den en engel

Forsuring Når fisken døde, ble den en engel Forsuring Når fisken døde, ble den en engel 09.05 Forsuringsproblematikk i fremtiden 09.15 Bunndyr og kalkingsbehov 09.30 Siste nytt fra kalkingsfronten v/birgit Solberg Sjøørretseminarer Sjøørret-seminar,

Detaljer

Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006

Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006 Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006 Espen Lund Naturkompetanse Notat 2006-5 Forord For å oppdatere sin kunnskap om elvemusling i Leiravassdraget i Gran og Lunner, ga Fylkesmannen i Oppland,

Detaljer

Forord. Trondheim, desember 2002. Yngve Svarte Direktør Artsavdelingen

Forord. Trondheim, desember 2002. Yngve Svarte Direktør Artsavdelingen Forord Forsuring av vann og vassdrag er fortsatt et av de alvorligste miljøproblemer i Norge. Langtransportert sur nedbør (SO2 og NOx) er den enkeltfaktor som har ført til størst reduksjon av biologisk

Detaljer

Fisksebiologiske undersøkelser i Torvedalstjørni, Voss kommune, i 1999

Fisksebiologiske undersøkelser i Torvedalstjørni, Voss kommune, i 1999 ISSN-0801-9576 LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE UNIVERSITETET I BERGEN Rapport nr. 109 sebiologiske undersøkelser i Torvedalstjørni, Voss kommune, i 1999 av Sven-Erik Gabrielsen, Arne

Detaljer

Kalking som tiltak for forsuringsutsatte bestander av elvemusling

Kalking som tiltak for forsuringsutsatte bestander av elvemusling Kalking som tiltak for forsuringsutsatte bestander av elvemusling Bjørn Mejdell Larsen Elvemuslingseminar, Stjørdal 4. februar 15 Handlingsplan Mål: 1. Livskraftige populasjoner i hele Norge 2. Alle naturlige

Detaljer

I N G A R A A S E S T A D A U G U S T 2 0 1 1 ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN

I N G A R A A S E S T A D A U G U S T 2 0 1 1 ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN I N G A R A A S E S T A D A U G U S T 2 0 1 1 ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN SAMMENDRAG Dette er niende året Naturplan foretar undersøkelser av ørret på oppdrag fra Sandefjord Lufthavn AS. Formålet

Detaljer

Årvikselva. Lokalitet nr.: 50604 Naturtype (DN 13): Verdi for biologisk mangfold: Viktige bekkedrag Viktig naturtype (B)

Årvikselva. Lokalitet nr.: 50604 Naturtype (DN 13): Verdi for biologisk mangfold: Viktige bekkedrag Viktig naturtype (B) Årvikselva Kommune: Tysvær Lokalitet nr.: 50604 Naturtype (DN 13): Verdi for biologisk mangfold: Viktige bekkedrag Viktig naturtype (B) Ferskvann (DN 15): Verdi for fiskebestand: Lokaliteter med viktige

Detaljer

I presentasjonen min, vil jeg diskutere hva vi kan lære av bunndyrundersøkelser. Jeg vil hevde at verdien av bunndyrene er basert på mangfoldet

I presentasjonen min, vil jeg diskutere hva vi kan lære av bunndyrundersøkelser. Jeg vil hevde at verdien av bunndyrene er basert på mangfoldet Jeg er forsker ved NINA og ferskvannsøkolog. Jeg jobber hovedsakelig med problemstillinger knyttet til biologisk mangfold og økologisk funksjon, spesielt når det gjelder bunndyr. Zlatko Petrin 1 I presentasjonen

Detaljer

FISKEBESTANDEN I SOGNSVANNSBEKKEN OG FROGNERELVA I 2002.

FISKEBESTANDEN I SOGNSVANNSBEKKEN OG FROGNERELVA I 2002. 2 FISKEBESTANDEN I SOGNSVANNSBEKKEN OG FROGNERELVA I 2002. Svein Jakob Saltveit og Trond Bremnes Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI), Universitetet naturhistoriske museer og botaniske

Detaljer

Den beste medisinen for fiskeforsterkningstiltak i Norge; utsetting av fisk, rogn eller grus?

Den beste medisinen for fiskeforsterkningstiltak i Norge; utsetting av fisk, rogn eller grus? Den beste medisinen for fiskeforsterkningstiltak i Norge; utsetting av fisk, rogn eller grus? Ulrich Pulg, Bjørn Barlaup, Sven Erik Gabrielsen ulrich.pulg@uni.no Lenker til kildene: Oversikt LFI sine rapporter

Detaljer

Omlegging av Vesleelva i Hakadal, Nittedal kommune.

Omlegging av Vesleelva i Hakadal, Nittedal kommune. 2 Omlegging av Vesleelva i Hakadal, Nittedal kommune. Åge Brabrand og Svein Jakob Saltveit Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI), Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Boks 1172

Detaljer

Ferskvannsfisk i arbeidet med Vanndirektivet

Ferskvannsfisk i arbeidet med Vanndirektivet Ferskvannsfisk i arbeidet med Vanndirektivet Odd Terje Sandlund Fagsamling innlandsfiskeforvaltning 6.-7. desember 2011 Innhold Hva kjennetegner Vanndirektivet (VD) Fisk som kvalitetselement Tilnærminger

Detaljer

Kalking i Agder dagens status, og veien videre. Vannseminar FNF-Agder

Kalking i Agder dagens status, og veien videre. Vannseminar FNF-Agder Kalking i Agder dagens status, og veien videre Vannseminar FNF-Agder 18.01.2017 Kalking en solskinnshistorie! Sterk nedgang i utslipp som gir sur nedbør Årlig fangst i kalka elver tilsvarer 45-50 tonn.

Detaljer

TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA

TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA I SOGN OG FJORDANE HØSTEN 2 IS B ER AS UN LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE

Detaljer

Innledning. Metode. Bilde 1. Gytegroptelling ble foretatt ved hjelp av fridykking (snorkel og dykkermaske) (foto I. Aasestad).

Innledning. Metode. Bilde 1. Gytegroptelling ble foretatt ved hjelp av fridykking (snorkel og dykkermaske) (foto I. Aasestad). Gytefisk- og gytegroptelling i Aagaardselva 2008 Av Ingar Aasestad, NATURPLAN November 2008 Innledning I utkast til ny driftsplan for Glomma og Aagardselva er det foreslått å undersøke om gytefisktelling

Detaljer

Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Zoologisk Museum

Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Zoologisk Museum Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Zoologisk Museum Rapport nr. 234 2004 ISSN 0333-161x Fiskedød i Sognsvannsbekken august 2004 Trond Bremnes og Åge Brabrand Universitetet i Oslo

Detaljer

Fiskebiologiske undersøkelser i forbindelse med planlagte biotopforbedrende tiltak i Matreelva

Fiskebiologiske undersøkelser i forbindelse med planlagte biotopforbedrende tiltak i Matreelva LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE UNIVERSITETET I BERGEN Rapport nr 107/1999 Fiskebiologiske undersøkelser i forbindelse med planlagte biotopforbedrende tiltak i Matreelva av Bjørn T.

Detaljer

Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 12, Hypotesprövning

Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 12, Hypotesprövning Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 12, Hypotesprövning Anna Lindgren 14+15 november, 2016 Anna Lindgren anna@maths.lth.se FMS012/MASB03 F12: Hypotestest 1/17 Konfidensintervall Ett konfidensintervall

Detaljer

Reetablering av laks på Sørlandet Foredrag på Krafttak for laksen i Sør Kristiansand 3-4. november 2014

Reetablering av laks på Sørlandet Foredrag på Krafttak for laksen i Sør Kristiansand 3-4. november 2014 Reetablering av laks på Sørlandet Foredrag på Krafttak for laksen i Sør Kristiansand 3-4. november 2014 Forskningssjef Kjetil Hindar Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim Opplegg Forsuring

Detaljer

Oslo for analyse, hvor de ble analysert etter akkrediterte metoder. Vannkjemiske resultater er presentert i tabell 1.

Oslo for analyse, hvor de ble analysert etter akkrediterte metoder. Vannkjemiske resultater er presentert i tabell 1. Hovedkontor Gaustadalléen 21 0349 Oslo Telefon: 22 18 51 00 Telefax: 22 18 52 00 Bankgiro: 5010 05 91828 SWIFT: DNBANOKK Foretaksnr.: 855869942 www.niva.no niva@niva.no Strømsnes Akvakultur AS 5307 Ask

Detaljer

NOTAT Elvemuslingundersøkelser i Breivasselv, Grong kommune

NOTAT Elvemuslingundersøkelser i Breivasselv, Grong kommune NOTAT Notat nr.: 1 06.11.2012 Dato Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/ Anton Rikstad Kopi til: Fra: Lars Erik Andersen Sweco Norge AS Bakgrunn: Sommeren 2011 ble det påvist et individ av elvemusling i Breivasselv,

Detaljer

Livet i ferskvann. Dag Matzow Fylkesmannen i Aust-Agder

Livet i ferskvann. Dag Matzow Fylkesmannen i Aust-Agder Livet i ferskvann Biologi tiltak Dag Matzow Fylkesmannen i Aust-Agder Vassdraget en fremmed verden Isolert fra verden omkring men avhengig av verden omkring Ingen fluktvei for innbyggerne Reetablering

Detaljer

En enkel vurdering av utbygging av Kvanndalen II, Suldal kommune A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 362

En enkel vurdering av utbygging av Kvanndalen II, Suldal kommune A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 362 R En enkel vurdering av utbygging av Kvanndalen II, Suldal kommune A P P O R T Rådgivende Biologer AS 362 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: En enkel vurdering av utbygging av Kvanndalen II, Suldal

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013 Av Ingar Aasestad Desember 2013 Innledning Dette er tredje gangen vi foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva som grunnlag for en vurdering

Detaljer

Forsuringsindekser basert på invertebrater i innsjøer og elver Ann Kristin Schartau, NINA Zlatko Petrin, NINA Arne Fjellheim, Uni Miljø

Forsuringsindekser basert på invertebrater i innsjøer og elver Ann Kristin Schartau, NINA Zlatko Petrin, NINA Arne Fjellheim, Uni Miljø Forsuringsindekser basert på invertebrater i innsjøer og elver Ann Kristin Schartau, NINA Zlatko Petrin, NINA Arne Fjellheim, Uni Miljø Resultater basert på BIOCLASS-FRESH, finansiert av Norges Forskningsråd,

Detaljer

Presentasjon av Krafttak for laks

Presentasjon av Krafttak for laks Presentasjon av Krafttak for laks Ørnulf Haraldstad miljøverndirektør Fylkesmannen i Vest-Agder Ny laks på Sørlandet! Miljøverndepartementet 2011: Miljøvern nytter laksen er tilbake på Sørlandet! Dette

Detaljer

BUNNDYR I EUTROFE BEKKER OG ELVER HØST 2012/VÅR 2013

BUNNDYR I EUTROFE BEKKER OG ELVER HØST 2012/VÅR 2013 BIOLOGISK OVERVÅKNING AV HALDENVASSDRAGET BUNNDYR I EUTROFE BEKKER OG ELVER HØST 2012/VÅR 2013 Ingvar Spikkeland Avd. Haldenvassdragets Kanalmuseum Ørje Rapport 1/2013 1 Forord I forbindelse med Vanndirektivet/vannforskriften

Detaljer

Overvåkning i Lilleelva etter utlegging av gytegrus i 2013

Overvåkning i Lilleelva etter utlegging av gytegrus i 2013 Rapport NP 5-2015 Overvåkning i Lilleelva etter utlegging av gytegrus i 2013 Overvåking år 2; 2015 Skien, 17.08.2015 Lars Tormodsgard Side 2 av 12 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Metode... 4 Soneutvelgelse...

Detaljer

Småblank i øvre Namsen er truet av kraftutbygging. Ole Kristian Berg, Biologisk Institutt, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Småblank i øvre Namsen er truet av kraftutbygging. Ole Kristian Berg, Biologisk Institutt, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Småblank i øvre Namsen er truet av kraftutbygging Ole Kristian Berg, Biologisk Institutt, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1.Småblank eller namsblank? Aure eller småblank? 2.Biologi

Detaljer

Notat. Foreløpige resultater fra ungfiskundersøkelser i tiltaksområdet i Skauga 2014

Notat. Foreløpige resultater fra ungfiskundersøkelser i tiltaksområdet i Skauga 2014 Notat Dato: 02.02.2015 Til: Skauga elveeierlag Kopi til: Arne Jørgen Kjøsnes (NVE), Jan Gunnar Jensås og Eva Ulvan (NINA) Fra: Øyvind Solem og Morten Andre Bergan Emne: Ungfiskovervåking tiltaksområdet

Detaljer

Fiskesymposiet, Bergen 15.-16- februar 2012. Kva skjer i fjordane? Øystein Skaala

Fiskesymposiet, Bergen 15.-16- februar 2012. Kva skjer i fjordane? Øystein Skaala Fiskesymposiet, Bergen 15.-16- februar 2012 Kva skjer i fjordane? Øystein Skaala 7. Oppsummering mål og tiltak Talet på smolt sett i sjø i 2010 og tal på matfiskanlegg Biomasse 2010 Andel rømt laks Kilde:

Detaljer

Genetiske interaksjoner: Kunnskapsstatus og innblanding av oppdrettsfisk i elvene. Kevin A. Glover Ø. Skaala, V. Wennevik G.L. Taranger og T.

Genetiske interaksjoner: Kunnskapsstatus og innblanding av oppdrettsfisk i elvene. Kevin A. Glover Ø. Skaala, V. Wennevik G.L. Taranger og T. Genetiske interaksjoner: Kunnskapsstatus og innblanding av oppdrettsfisk i elvene Kevin A. Glover Ø. Skaala, V. Wennevik G.L. Taranger og T. Svåsand Bakgrunn Norge er verdens største produsent av atlantisk

Detaljer

FAKTA. Tareskog nedbeitet av kråkeboller utenfor Midt-Norge: Beiting av grønne kråkeboller i tareskog. har tareskogen fått bestå urørt.

FAKTA. Tareskog nedbeitet av kråkeboller utenfor Midt-Norge: Beiting av grønne kråkeboller i tareskog. har tareskogen fått bestå urørt. FAKTA-ark Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning. Stiftelsen har ca. 21 ansatte (1994) og omfatter NINA - Norsk

Detaljer

Vegårshei kommune bestilte følgende oppgaver av Gustavsen Naturanalyser høsten 2010:

Vegårshei kommune bestilte følgende oppgaver av Gustavsen Naturanalyser høsten 2010: Rapport 2-2011 Side 2 av 42 Forord I Vegårshei startet kalking av bekker og vann på 1980-tallet med raskt økende omfang. Et stort antall fiskebestander er sikret gjennom dugnadsbasert kalking, for det

Detaljer

KRAFTTAK FOR LAKSEN I SØR. TEFA-seminaret 2013 Ørnulf Haraldstad og Dag Matzow

KRAFTTAK FOR LAKSEN I SØR. TEFA-seminaret 2013 Ørnulf Haraldstad og Dag Matzow KRAFTTAK FOR LAKSEN I SØR TEFA-seminaret 2013 Ørnulf Haraldstad og Dag Matzow Utvikling i fangster av laks Historisk lavt nivå i Nord- Atlanteren Samlede fangster redusert med 75 % Norske fangster redusert

Detaljer

«Skogen og vann, sett med samme blikk».

«Skogen og vann, sett med samme blikk». «Skogen og vann, sett med samme blikk». Ved Frode Kroglund, Fylkesmannen i Aust-Agder. Heidi Kielland Hvem kom først, skogen eller vannet? Vannet kom først Og fisken kom til Agder før skogen Men dette

Detaljer

FAKTA. Fiskebestander og andre ferskvannsorganismer. 22 vann undersøkt

FAKTA. Fiskebestander og andre ferskvannsorganismer. 22 vann undersøkt 9/95 13-06-95 08:54 Side 1 (Svart plate) -ark Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning. Stiftelsen har ca. 210 ansatte

Detaljer

Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen

Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak NOTAT Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen Utført av Akvaplan-niva AS for faggruppen for Nordsjøen 20.05.2010 TA-nummer: 2658/2010

Detaljer

Restaurering av vassdrag fra biotoptiltak mot økologisk restaurering. Tharan Fergus, NVE

Restaurering av vassdrag fra biotoptiltak mot økologisk restaurering. Tharan Fergus, NVE Restaurering av vassdrag fra biotoptiltak mot økologisk restaurering Tharan Fergus, NVE 2 Båhusbekken, Rin Foto: Arne Hamar Hvorfor? Hva? Hvordan? Hvem? Bedre miljø god økologisk statushvorfor og for hvem?

Detaljer

Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva

Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Oslo kommune Oslo og Akershus fylker 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Øvre

Detaljer

OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN

OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN I N G A R A A S E S T A D S E P T E M B E R 2 0 1 2 PÅ OPPDRAG FRA SANDEFJORD LUFTHAVN AS: ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN SAMMENDRAG Dette er tiende året Naturplan foretar undersøkelser av ørret

Detaljer

Romeriksporten. Lutvannsbekken. En foreløpig vurdering av vannføring og vannkvalitet.

Romeriksporten. Lutvannsbekken. En foreløpig vurdering av vannføring og vannkvalitet. Romeriksporten Lutvannsbekken. En foreløpig vurdering av vannføring og vannkvalitet. 2 NIVA 3892-98 Sammendrag NIVA har gjort en foreløpig vurdering av vannføring og vannkvalitet i Lutvannsbekken. Dersom

Detaljer

Elvesletter en sårbar naturtype biologisk mangfold, bruk og forvaltning

Elvesletter en sårbar naturtype biologisk mangfold, bruk og forvaltning Elvesletter en sårbar naturtype biologisk mangfold, bruk og forvaltning Ann Kristin Schartau, Børre Dervo, Gunnar Halvorsen, Oddvar Hanssen, Marit Mjelde, Graciela Rusch, Torbjørn Østdahl Vassdragsseminaret

Detaljer

Brunere vann - resultat av renere luft eller av klimaendring?

Brunere vann - resultat av renere luft eller av klimaendring? Brunere vann - resultat av renere luft eller av klimaendring? Heleen de Wit Norsk Institutt for Vannforskning 1 Hvorfor bry seg om brunere vann? Brunfargen forårsakes av humus, altså omdannede planterester

Detaljer

Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012. Rapport nr. 2013-2

Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012. Rapport nr. 2013-2 Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012 Rapport nr. 2013-2 1 2 Prestmodammen i Verdal. Foto: Andreas Wæhre 3 Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Undersøkte lokaliteter... 6 2.0 Materiale og metoder...

Detaljer

Grensekartseminar. Julia Olsson GIS-koordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap

Grensekartseminar. Julia Olsson GIS-koordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap Foto: Grethe Lindseth Grensekartseminar Julia Olsson GIS-koordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer

Detaljer

Ålen på Sørlandet. Fra fisketomme elver til høstbart overskudd av laks? - Hadde det bare vært så vel med ålen

Ålen på Sørlandet. Fra fisketomme elver til høstbart overskudd av laks? - Hadde det bare vært så vel med ålen Ålen på Sørlandet Fra fisketomme elver til høstbart overskudd av laks? - Hadde det bare vært så vel med ålen 1 Ålens livssyklus Driver med havstrømmene fra Sargassohavet til Europa En andel går opp i elvene,

Detaljer

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett.

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Rødøy Lurøy vannområde Befaring 4.06-2013 Indrelva i Lurøy I- 5 I- 4 I- 1 I- 2 I- 3 Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Beskrivelse: Indrelva ligger ved Konsvikosen

Detaljer

Hvorfor tynningsfiske i Østensjøvann? Thrond O. Haugen Institutt for Naturforvaltning 12. mars 2014

Hvorfor tynningsfiske i Østensjøvann? Thrond O. Haugen Institutt for Naturforvaltning 12. mars 2014 Hvorfor tynningsfiske i Østensjøvann? Thrond O. Haugen Institutt for Naturforvaltning 12. mars 2014 Bakgrunn Dårlig vannkvalitet (jfr Sigrids gjennomgang) PURAs mål (Anita) Tiltaksplan og mulighetsanalyse

Detaljer

Agder Energi Agder Energi organisert som et konsern Eies av kommunene i Agder (54 %) og Statkraft Agder Energi Produksjon (AEP) ca 7,5 TWh

Agder Energi Agder Energi organisert som et konsern Eies av kommunene i Agder (54 %) og Statkraft Agder Energi Produksjon (AEP) ca 7,5 TWh Agder Energi Agder Energi organisert som et konsern Eies av kommunene i Agder (54 %) og Statkraft Agder Energi Produksjon (AEP) ca 7,5 TWh Hovedkontor i Kristiansand Ledende i Norge innen miljøvennlige

Detaljer

I N G A R A A S E S T A D PÅ OPPDRAG FRA SANDEFJORD LUFTHAVN AS: ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN 2013

I N G A R A A S E S T A D PÅ OPPDRAG FRA SANDEFJORD LUFTHAVN AS: ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN 2013 I N G A R A A S E S T A D PÅ OPPDRAG FRA SANDEFJORD LUFTHAVN AS: ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN 2013 SAMMENDRAG Dette er ellevte året Naturplan foretar undersøkelser av ørret på oppdrag fra Sandefjord

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske

LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske Rapport nr. 192 Restaurering av det gamle elveløpet til Leirdøla 2008-2011 Sven-Erik Gabrielsen, Ole Sandven og Bjørnar Skår 2 LABORATORIUM

Detaljer

Elvemuslingens økologi - kritiske flaskehalser og tiltaksbehov

Elvemuslingens økologi - kritiske flaskehalser og tiltaksbehov Elvemuslingens økologi - kritiske flaskehalser og tiltaksbehov Bjørn Mejdell Larsen Nasjonal vannmiljøkonferanse Oslo, 16. 17. mars 2011 Elvemusling en perle i norsk natur Opp til 50 liter vann i døgnet

Detaljer

Prøvefiske i Akksjøen, Svartvatnet, Flesvatnet og Lulivatnet, Nordre Land, og Holmevatnet, Sør-Aurdal, 2000

Prøvefiske i Akksjøen, Svartvatnet, Flesvatnet og Lulivatnet, Nordre Land, og Holmevatnet, Sør-Aurdal, 2000 Prøvefiske i Akksjøen, Svartvatnet, Flesvatnet og Lulivatnet, Nordre Land, og Holmevatnet, SørAurdal, 2000 Av Johannes Holmen Bakgrunn Akksjøen, Svartvatnet, Flesvatnet, Lulivatnet og Holmevatnet ligger

Detaljer

Bruk av bunndyr og fisk til karakterisering av økologisk tilstand i Sandvikselva. Svein Jakob Saltveit

Bruk av bunndyr og fisk til karakterisering av økologisk tilstand i Sandvikselva. Svein Jakob Saltveit Bruk av bunndyr og fisk til karakterisering av økologisk tilstand i Sandvikselva Svein Jakob Saltveit Naturhistorisk museum, LFI Foto: Terje Johannesen Formål: Bunndyr og fisk som indikator på vannkvalitet

Detaljer

Vänerlaksen tilbake til Norge luftslott eller mulighet?

Vänerlaksen tilbake til Norge luftslott eller mulighet? Vänerlaksen tilbake til Norge luftslott eller mulighet? Foto: Børre Dervo Jon Museth og Øystein Aas, Norsk institutt for naturforskning Disposisjon Bakgrunn Restaureringsøkologi Muligheter Erfaringer Eksempler

Detaljer

(Margaritifera margaritifera)

(Margaritifera margaritifera) Rapport 2012-02 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-02 Antall sider: 15 Tittel : Forfatter (e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015 Av Ingar Aasestad Desember 2015 Innledning Dette er fjerde gangen vi ved dykking foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva som grunnlag

Detaljer

Vassdragskalking i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Hedmark.Datarapport Vannkjemi 2014

Vassdragskalking i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Hedmark.Datarapport Vannkjemi 2014 RAPPORT L.NR. 6787-2015 Vassdragskalking i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Hedmark.Datarapport Vannkjemi 2014 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor

Detaljer

Referat fra befaring av demningen i Store Svartungen

Referat fra befaring av demningen i Store Svartungen Referat fra befaring av demningen i Store Svartungen Til stede: Ole Kristian Egge (repr. for grunneier, MEV), Åse Marit Skjølås (Østre Toten kommune, Sverre Dysthe (Østre Toten kommune), Stig Nordli (Hurdal

Detaljer

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD ADRESSE COWI AS Hasleveien 10 0571 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros Årsrapport

Detaljer

UTPRØVING AV SYSTEM FOR BASISOVERVÅKING I HENHOLD TIL VANNFORSKRIFTEN. Sigrid Haande, NIVA Ann Kristin Schartau, NINA

UTPRØVING AV SYSTEM FOR BASISOVERVÅKING I HENHOLD TIL VANNFORSKRIFTEN. Sigrid Haande, NIVA Ann Kristin Schartau, NINA UTPRØVING AV SYSTEM FOR BASISOVERVÅKING I HENHOLD TIL VANNFORSKRIFTEN Sigrid Haande, NIVA Ann Kristin Schartau, NINA 1 Basisovervåking innsjøer - 2009 Ann Kristin Schartau, NINA Sigrid Haande, NIVA Birger

Detaljer

MILJØVERNAVDELINGEN. Stasjon 7. Foto: Erik Friele Lie. Dokka-Etna. Overvåking

MILJØVERNAVDELINGEN. Stasjon 7. Foto: Erik Friele Lie. Dokka-Etna. Overvåking MILJØVERNAVDELINGEN Stasjon 7. Foto: Erik Friele Lie Dokka-Etna Overvåking 2015 www.fylkesmannen.no/oppland Innhold Område og metoder...2 Ungfiskregistrering...4 Gytefiskregistrering...6 Vurdering...7

Detaljer

Dokka-Etna (Nordre Land)

Dokka-Etna (Nordre Land) Dokka-Etna (Nordre Land) Område og metoder Dokka-Etna er største tilløpselv til Randsfjorden. For brukere er ørret og sik er de viktigste fiskeartene i elva, i Dokka går storørret fra Randsfjorden helt

Detaljer

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet.

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg A Kart 1:50 0000 Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg B Kart 1:1000 Ilandføringspunkter Ilandføringspunkt A. Ilandføringspunkt B. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Detaljer

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2016-52 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo har på oppdrag for Jenny Mette Høiby vurdert og kartlagt naturverdier ved

Detaljer

Karakterisering elvetypologi. Steinar Sandøy,

Karakterisering elvetypologi. Steinar Sandøy, Karakterisering elvetypologi Steinar Sandøy, Vanntyper elv norsk system Alkalinitet Ca Humus Klimasone (lågland, skog, fjell) Størrelse areal nedbørfelt Leirpåvirka vassdrag Totalt 25 elvetypar Typologi

Detaljer

Uttak av vann til snøproduksjon og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Oslo kommune Oslo og Akershus fylker 2013

Uttak av vann til snøproduksjon og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Oslo kommune Oslo og Akershus fylker 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Uttak av vann til snøproduksjon og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Oslo kommune Oslo og Akershus fylker 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester

Detaljer

Korallførekomster viktige økosystem i sjø. Tina Kutti Havforskningsinstituttet

Korallførekomster viktige økosystem i sjø. Tina Kutti Havforskningsinstituttet Korallførekomster viktige økosystem i sjø Tina Kutti Havforskningsinstituttet Dagskonferanse - Naturmangfold i sjø - Bergen 19 januar 2016 Korallførekomster viktige økosystem i sjø Inndeling: Kaldtvannskorallrev

Detaljer

Nye metoder for å fastsette miljøtilstand i ferskvann

Nye metoder for å fastsette miljøtilstand i ferskvann Nye metoder for å fastsette miljøtilstand i ferskvann Mål og smakebiter fra BIOCLASS FRESH-prosjektet Anne Lyche Solheim, NIVA Vannmiljøkonferansen 2012 Resultater basert på BIOCLASS-FRESH prosjektet,

Detaljer

Klassifisering på grunnlag av fiskedata

Klassifisering på grunnlag av fiskedata Klassifisering på grunnlag av fiskedata Odd Terje Sandlund Kurs i klassifisering av miljøtilstand i vann, Lillestrøm, 26.-27. mars 2014 Innhold Noen betraktninger om fisk som kvalitetselement Datakvalitet

Detaljer

Uni Research er et forskningsselskap eid av Universitetet i Bergen. Nesten 500 ansatte. Klima Samfunn. Marin molekylærbiologi

Uni Research er et forskningsselskap eid av Universitetet i Bergen. Nesten 500 ansatte. Klima Samfunn. Marin molekylærbiologi Uni Research er et forskningsselskap eid av Universitetet i Bergen Nesten 500 ansatte Klima Samfunn Energi Helse Miljø Modellering Marin molekylærbiologi BT bilde Uni Research Miljø: Gruppe LFI (laboratorium

Detaljer

Anette Åkerstrøm (Ullensaker kommune) Helge Bjørn Pedersen (prosjektleder vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma) Bjørn Otto Dønnum (Risa-utvalget)

Anette Åkerstrøm (Ullensaker kommune) Helge Bjørn Pedersen (prosjektleder vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma) Bjørn Otto Dønnum (Risa-utvalget) ULLENSAKER Kommune NOTAT Dato: 15.04.2016 Saksnr 2015/3086-8/ Anette Åkerstrøm (Ullensaker kommune) Helge Bjørn Pedersen (prosjektleder vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma) Bjørn Otto Dønnum (Risa-utvalget)

Detaljer

Evaluering av vannkvaliteten i to mulige sjøvannsinntak og ett ferskvannsinntak

Evaluering av vannkvaliteten i to mulige sjøvannsinntak og ett ferskvannsinntak Fredrikstad Seafoods AS C/O Øra Industripark Fredrikstad NIVA Vestlandsavdelingen Thormøhlensgt. 53D 5006 Bergen Telefon: 02348 Fax 22 18 52 00 Bankgiro: 5010 05 91828 SWIFT: DNBANOKK Foretaksnr.: 855869942

Detaljer

Småkraftverk virkninger for miljø og samfunn biologisk mangfold

Småkraftverk virkninger for miljø og samfunn biologisk mangfold Småkraftverk virkninger for miljø og samfunn biologisk mangfold Seminar småkraft og konsesjonsbehandling 25.-26. april 2007 Haavard Østhagen, NVE Småkraftverk og virkninger på samfunnet Regjeringen vil:

Detaljer

Karakterisering i elver og innsjøer - veien videre

Karakterisering i elver og innsjøer - veien videre Karakterisering i elver og innsjøer - veien videre Kristin Thorsrud Teien, avdelingsdirektør 14.10.2013 Halvparten av vannet i Norges kystområder og vassdrag er vurdert å være i god eller svært god økologisk

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Fiskeundersøkelser i Nilsebuvatn 2010. Forsand og Hjelmeland kommuner

Fiskeundersøkelser i Nilsebuvatn 2010. Forsand og Hjelmeland kommuner Fiskeundersøkelser i Nilsebuvatn 2010 Forsand og Hjelmeland kommuner Stavanger, juli 2010 AMBI Miljørådgivning AS Godesetdalen 10 4033 STAVANGER Tel.: 51 95 88 00 Fax.: 51 95 88 01 E-post: post@ambio.no

Detaljer

Overvåking av Jærvassdragene viktigste funn

Overvåking av Jærvassdragene viktigste funn Overvåking av Jærvassdragene 2013 - viktigste funn Presentasjon i fellesmøte for Jæren vannområde, 20.mars 2014 v/ Elin Valand, Sekretariat for Jæren vannområde Lokaliteter Innsjøer (Basisprogrammet) Hålandsvatnet

Detaljer

E6 4-FELT GJENNOM SARPSBORG VURDERING AV BRULØSNING OVER SKJEBERGBEKKEN KONTRA KULVERT

E6 4-FELT GJENNOM SARPSBORG VURDERING AV BRULØSNING OVER SKJEBERGBEKKEN KONTRA KULVERT E6 4-FELT GJENNOM SARPSBORG VURDERING AV BRULØSNING OVER SKJEBERGBEKKEN KONTRA KULVERT WKN notat 2006:2 27. APRIL 2006 Notat 2006: 2 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland

Detaljer

Miljøvirkninger av effektkjøring Nye funn

Miljøvirkninger av effektkjøring Nye funn EnviPEAK Miljøvirkninger av effektkjøring Nye funn Tor Haakon Bakken SINTEF Energi / CEDREN Hva skal jeg snakke om? 1. Hva er effektkjøring og hva er miljø? 2. Virkninger på fisk 3. Utvikling av metoder

Detaljer

Energimerkeordningen

Energimerkeordningen Energimerkeordningen «Det norska energideklarationssystemets konsekvenser för äldre byggnaders karaktärsbärande värden.» «Granskad och förvanskad? en undersökning av det svenska energideklarationssystemets

Detaljer

Delprosjekt 3. Felles/gemensamma strategier for forvaltning

Delprosjekt 3. Felles/gemensamma strategier for forvaltning Delprosjekt 3 6. oktober 2009 1 Felles/gemensamma strategier for forvaltning Monika Olsen, Anita Tullrot NORGE SVERIGE SKAGERRAK SKAGERRAK DANMARK 6. oktober 2009 2 Dagens presentation Syfte och ambition

Detaljer

MILJØVERNAVDELINGEN. Gausa v/myrebrua. Foto: Erik Friele Lie. Gausavassdraget. Overvåking

MILJØVERNAVDELINGEN. Gausa v/myrebrua. Foto: Erik Friele Lie. Gausavassdraget. Overvåking MILJØVERNAVDELINGEN Gausa v/myrebrua. Foto: Erik Friele Lie Gausavassdraget Overvåking 2015 www.fylkesmannen.no/oppland Innhold Område og metoder... 2 Ungfiskregistrering... 4 Vurdering... 8 Referanser...

Detaljer

Effekter av askegjødsling i skog Bioenergiseminar Oslo 12.02.14. Kjersti Holt Hanssen Skog og landskap

Effekter av askegjødsling i skog Bioenergiseminar Oslo 12.02.14. Kjersti Holt Hanssen Skog og landskap Effekter av askegjødsling i skog Bioenergiseminar Oslo 12.02.14 Kjersti Holt Hanssen Skog og landskap Bruk av aske i skog hva er viktig? > Ikke uakseptable effekter på vegetasjon, skog, vannkvalitet, biodiversitet

Detaljer

NINA Minirapport 244. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige

NINA Minirapport 244. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Overvåking av signalkreps og krepsepestsituasjonen i 2008 Stein I. Johnsen Trond Taugbøl Johnsen, S. I. og Taugbøl, T. 2009. Vandringssperre

Detaljer

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år.

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Notat 16.5.08 utarbeidet av Karl Skaar, Oxford Research og Einar Skaalvik, NTNU Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen

Detaljer

Tiltak i Oslo og Akershus

Tiltak i Oslo og Akershus Tiltak i Oslo og Akershus Status utbredelse elvemusling Oslo og Akershus Pågående tiltak Kampåa Leira Raudsjøbekken Status utbredelse elvemusling Tiltaksområder Tiltak i Oslo og Akershus Skjøtselstiltak

Detaljer

Infeksjoner i lakseoppdrett. - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks?

Infeksjoner i lakseoppdrett. - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks? Infeksjoner i lakseoppdrett - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks? Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Gir uavhengige vitenskapelige råd til forvaltningsmyndighetene NINA UIT 12 personlig

Detaljer

Nedbørskjemi og radioaktivt cesium i jord og planter resultater og implikasjoner av prosjektet PRECIP

Nedbørskjemi og radioaktivt cesium i jord og planter resultater og implikasjoner av prosjektet PRECIP Nedbørskjemi og radioaktivt cesium i jord og planter resultater og implikasjoner av prosjektet PRECIP Oslo, 16.2.211 Håvard Thørring, Lavrans Skuterud, Eiliv Steinnes (NTNU) Innledning Denne presentasjonen

Detaljer

Eva Skarbøvik Med hjelp fra Marianne Bechmann, Inga Greipsland, Robert Barneveld, Og kolleger fra NIVA

Eva Skarbøvik Med hjelp fra Marianne Bechmann, Inga Greipsland, Robert Barneveld, Og kolleger fra NIVA TILTAK I ENDRET KLIMA BAKGRUNNSAVRENNING Eva Skarbøvik Med hjelp fra Marianne Bechmann, Inga Greipsland, Robert Barneveld, Og kolleger fra NIVA Tiltak mot forurensing og klimautslipp i jordbruket: To dagers

Detaljer

2013-03-11. Insamling och analys av kvantitativa data"

2013-03-11. Insamling och analys av kvantitativa data Insamling och analys av kvantitativa data" - Innehållsanalyser och enkäter. Exempel från forskningen. " " " "Anders Olof Larsson" " "a.o.larsson@media.uio.no" " "andersoloflarsson.se" 1 Disposition" Analysenheter,

Detaljer

Tiltaksrettet overvåking

Tiltaksrettet overvåking Tiltaksrettet overvåking Typiske overvåkingsprogram for ferskvann etter Vanndirektivet Dag Berge NIVA Målsetting Påse at vannforekomstene har tilstrekkelig kvalitet for å opprettholde den ønskede økologiske

Detaljer