KRAVSPESIFIKASJON/TILBUDSSKJEMA OG EVALUERINGSKRITERIER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRAVSPESIFIKASJON/TILBUDSSKJEMA OG EVALUERINGSKRITERIER"

Transkript

1 Vedlegg : ravspesifikasjon/tilbudsskjema og evaluering RAVSPESIFIASJN/ILBUDSSJEMA G EVALUERINGSRIERIER rav til telefonitjenester fremgår av skjema punkt.3 ravspesifikasjon/ilbudsskjema. Skjema skal fylles ut og leveres som en del av tilbudet. Evalueringen av tilbudet vil foregå som beskrevet i punkt.2 Evaluering. Forutsetninger ppdragsgiver forutsetter at det ikke må gjøres investeringer for å kunne ta avtalen i bruk. Dersom leverandør blir oppmerksom på at den tilbudte løsningen krever investeringer, skal dette opplyses. Investeringskostnader vil i så fall komme i tillegg til totalsum i vedlegg 2 Prisskjema og tas med i evaluering avtilbudet. Etter at kontrakt er inngått skal leverandøren i samråd med oppdragsgiver utarbeide detaljert fremdriftsplan for implementering av avtalen. Utarbeidelse av fremdriftsplan og implementeringskostnader skal dekkes av leverandøren. unden dekker sine interne kostnader, som for eksempel lønn til egne ansatte. Det kan bli aktuelt at enkelte av deltakerne i konkurransen velger bort mindre deler av tilbudet. Leverandøren skal sørge for at det ikke blir opprettet abonnement som vil gi bindingstid utover inngått avtaletid. Dersom dette gjøres skal disse slettes ved avtaleslutt uten kostnad for kunden..2 ildelingskriterier og evaluering Valg av leverandør skjer på grunnlag av hvilket tilbud som er økonomisk mest fordelaktig, basert på følgende kriterier: otalsum valitet punktene Administrative løsninger otalsum Fremkommer i vedlegg 2: onkurransens volum - Pristilbudsskjema valitet Fremkommer under A - D i skjema pkt..3 ravspesifikasjon/tilbudsskjema. Unntak: Pkt. C psjoner vil ikke telle med i evalueringen Administrative løsninger Fremkommer under E og F i skjema pkt..3 ravspesifikasjon/tilbudsskjema onkurranse vedr. kjøp av telefonitjenester til F og tilsluttende kommuner Arkivsak: 09/292 Side av 2

2 Vedlegg : ravspesifikasjon/tilbudsskjema og evaluering Både hva angår kvalitet og administrative løsninger vil tilbudet bli vurdert i sin helhet og karaktergitt etter en skala:,0 -,5-2,0-2,5 osv. til,0. rav som ikke beskrives vil gi karakter =. Ved valg av leverandør vektlegges det enkelte kriterium i henhold til følgende formel for indeksverdi: I otalsum kvalitet kvalitet faktisk kvalitet faktisk 00 I Indeksen, som er oppdragsgivers beslutningsparameter for valg av leverandør. Leverandør med tilbud som oppnår lavest indeksverdi anses å ha det økonomisk mest fordelaktige tilbud, og følgelig tildeles leverandør med slikt tilbud kontrakt. kvalitet Høyest mulig oppnåelige karakter på tildelingskriteriet kvalitet. faktisk kvalitet arakter som leverandørs tilbud faktisk oppnår på tildelingskriteriet kvalitet. Høyest mulig oppnåelige karakter på tildelingskriteriet administrative løsninger. faktisk arakter som leverandørs tilbud faktisk oppnår på tildelingskriteriet administrative løsninger. onstant som er bestemmende for prisingen av de myke tildelingskriteriene, dvs. kvalitet og administrative løsninger. onstant som viser hvor mye tildelingskriteriet kvalitet veier i forhold til de andre myke tildelingskriteriene i indeksen, I. onstant som viser hvor mye tildelingskriteriet administrative løsninger veier i forhold til de andre myke tildelingskriteriene i indeksen, I. Påslag = Økning i indeksen I med basis i otalsum og, som inntreffer hvis leverandør ikke oppnår imal karakteruttelling. I denne konkurransen er det mulig å oppnå imalt karakteren for hver av variablene kvalitet og administrative løsninger. Videre benyttes følgende størrelser: β = 0, og δ = 0,4 I formelen for I betyr de fastsatte verdiene β = 0, og δ = 0,4 at tildelingskriteriene kvalitet og administrative løsninger veier henholdsvis 0 % og 40 % i forhold til hverandre. onkurranse vedr. kjøp av telefonitjenester til F og tilsluttende kommuner Arkivsak: 09/292 Side 2 av 2

3 Vedlegg : ravspesifikasjon/tilbudsskjema og evaluering Vi har i den konkurransen ikke valgt størrelse på α. Dette skjer ved oppstart av evalueringen og vil gjelde fra og med uttak av leverandør som går videre til forhandling og gjennom hele evalueringsprosessen frem til valg av leverandør. Eksempel på bruk av formelen. Det mulig å oppnå imalt karakteren for hver av variablene kvalitet og administrative løsninger. Videre benyttes følgende størrelser i vårt eksempel: α = 250 β = 0, δ = 0,4 Innsetting av de fastsatte tallverdier for kvalitet,,, og i formelen gir følgende endelige formel i denne konkurransen: I otalsum 250 0, 0,4 0, 0, faktisk kvalitet 0,4 0,4 faktisk 00 Anta at leverandørene A og B konkurrerer om denne samme leveransen. (Beløpene er kun ment som eksempel og ikke retningsgivende i denne konkrete konkurransen). Leverandør A inngir tilbud på kr 0 mill og oppnår karakterene: valitet = 4 og Administrative løsninger = 2. For leverandør A får man da, når man bruker formelen for I og innsetter i denne: I , 4 0, eller: I , , kr onkurranse vedr. kjøp av telefonitjenester til F og tilsluttende kommuner Arkivsak: 09/292 Side 3 av 2

4 Vedlegg : ravspesifikasjon/tilbudsskjema og evaluering Leverandør B inngir tilbud på kr,5 mill og oppnår karakterene: valitet = og Administrative løsninger = 5. For leverandør B får man da, når man bruker formelen for I og innsetter i denne: I , 0, eller: I , , kr onklusjon: Leverandør B vinner konkurransen onkurranse vedr. kjøp av telefonitjenester til F og tilsluttende kommuner Arkivsak: 09/292 Side 4 av 2

5 Vedlegg : ravspesifikasjon/tilbudsskjema og evaluering Gjennomføring av konkurranse med forhandling Denne konkurransen følger forskriften del I og II og gjennomføres som konkurranse med forhandlinger. Ved konkurranse med forhandling er det tillatt å forhandle om alle sider ved tilbudet. Gjennomføring av prosedyren konkurranse med forhandling reguleres i hovedsak av de grunnleggende prinsippene om konkurranse, likebehandling, ikke-diskriminering, god forretningsskikk, etterprøvbarhet og forutberegnelighet. For forhandlinger etter forskriftens del II er -8 sentral. Denne konkurransen gjennomføres som en ett trinns prosedyre. Det betyr at alle interesserte gis anledning til å innlevere et tilbud. Leverandørene sender inn dokumentasjon på at de er kvalifisert samtidig med tilbudet (derav navnet ett trinns prosedyre). Forhandlingene gjennomføres i tildelingsfasen. Formålet med forhandlingene er å tilpasse tilbudene til tildelingskriteriene og dermed skaffe et best mulig sluttprodukt for oppdragsgiver. Det er adgang til å forhandle om endringer eller suppleringer av alle sider ved tilbudet. Det kan ikke forhandles om absolutte vilkår oppdragsgiver har stilt i kravspesifikasjonen. Før forhandlingene kan starte vil oppdragsgiver ta stilling til om leverandøren er kvalifisert, jf kravene i grunndokumentet kap. 3, rav til leverandør. Valg av leverandør som går videre til forhandling blir gjort på basis av de mottatte tilbud. Det tas sikte på å føre forhandlinger med 3 til 4 tilbydere. Dersom det mottas tilbud fra mer enn 4 leverandører, vil en reduksjon skje i forkant av forhandlingene på bakgrunn av de oppgitte tildelingskriteriene. Forhandlingene skal gjennomføres ved at hever enkelt tilbyder gis mulighet til muntlig å redegjøre for sitt tilbud. ppdragsgiver vil samtidig gi konkrete tilbakemeldinger til tilbuet og leverandøren gis mulighet til å levere revidert skriftlig tilbud til fastsatt tilbudsfrist. Denne tidsfristen vil være felles for alle som er med i forhandlingsrunden. Revidert tilbud må være levert innen tidsfristen og følger for øvrig Forskriftens -. Det gis bare en mulighet til å innlevere revidert tilbud. De reviderte tilbudene vil deretter evalueres jf. tildelingskriteriene og vinner av konkurransen innstilles. Innholdet av tilbudet skal holdes hemmelig for de øvrige leverandørene for å beskytte forretningshemmeligheter og for å forhindre at noen leverandører får et konkurransefortrinn. onkurranse vedr. kjøp av telefonitjenester til F og tilsluttende kommuner Arkivsak: 09/292 Side 5 av 2

6 Vedlegg : ravspesifikasjon/tilbudsskjema og evaluering.3 ravspesifikasjon/tilbudsskjema Forklaring til skjema Skjema angir hvilke funksjoner løsningen skal ha. Samtlige punkt skal besvares og beskrives slik at det gir et godt grunnlag for evaluering. I stedet for å fylle alle opplysninger i skjema, kan det henvises til egne bilag. Eventuelle bilag må tydelig merkes med hvilket punkt i skjema det gjelder. Det kan i tilbudet også legges ved andre opplysninger om den tilbudte løsningen som leverandøren mener er av betydning for leveransen. Dersom tilbyder blir oppmerksom på mangler i kravspesifikasjonen som er av betydning for valg av produkt eller for løsningens funksjonalitet, skal oppdragsgiver gjøres oppmerksom på dette. NB! Alle svarruter i kolonne Svar (J/N) og Utfyllende informasjon skal besvares. All dokumentasjon med mer skal settes inn under tilbudets skilleark 3. Forklaring til kolonnen Beskrivelse : Her fremkommer oppdragsgivers krav eller ønsker til leveransen som tilbyder må redegjøre for hvordan han dekker. Forklaring til kolonnen ategori (/) : Står for et obligatorisk krav til tjenesteleveransen/løsningen og kan bare i mindre vesentlig grad fravikes oppfylt. står for tilleggskrav. Det er valgfritt om tilleggskravene tilbys. illeggskrav som oppfylles vil kunne gi tilleggsscore ved evalueringen. Forklaring til kolonnen Svar (J/N) : J betyr at leverandøren leverer denne funksjonen eller aksepterer kravet. Svaret forplikter leverandøren til å oppfylle kravet samtidig med, eller i rimelig tid etter implementering. N betyr at funksjonen eller kravet ikke støttes. Forklaring til kolonnen Utfyllende informasjon : Her skal tilbyderen legge inn mer informasjon, eventuelt referere til egne bilag med informasjon til det aktuelle kravet. Det er viktig at tilbyder skisserer hvordan tjenestene kan leveres og beskriver sine tjenester så godt som mulig slik at det gir oppdragsgiver et godt grunnlag for evaluering av løsningen. rav som ikke beskrives vil gi karakter =. onkurranse vedr. kjøp av telefonitjenester til F og tilsluttende kommuner Arkivsak: 09/292 Side av 2

7 Vedlegg : ravspesifikasjon/tilbudsskjema og evaluering RAVSPESIFIASJN - ILBUDSSJEMA A. Abonnement Funksjon Fasttelefoni Mobile tjenester ategori Beskrivelse (/) ppgi hvilke av følgende sambandstyper som tilbys: a) Analog b) ISDN G c) ISDN U (evt. fleksibel mht. antall kanaler spesifiser) d) IP-grensesnitt mot gateway hos operatør. e) Redundans på GW som kan tilbys, beskrivelse av løsning f) Pro Aktiv ppfølging, med tanke på pris og tjenester. Spesifiser hvilke av følgende mobile tjenester som tilbys: a) GSM beskriv tjenester som inngår i basisabonnement b) GSM tilleggstjenester som ikke inngår i basisabonnementet. c) Mobilt datasamband beskriv teknisk løsning, funksjonalitet og spesifiser hastigheter og prismatrise. d) Mobilt VPN samband beskriv teknisk løsning, funksjonalitet og spesifiser hastigheter e) 3 G - beskriv tekniske løsninger for hele leveringsområdet f) Andre tjenester (SMS fra WEB). Mobilt kontor eller tilsvarende tjeneste. g) Mulighet for å ta inn private abonnement med eksisterende nummer/ rabattordninger inn i avtalen h) an det tilbys pakkeløsninger på mobil data aksess (eksempelvis til drifts team) i) GSM Gateway. an kunde få egen aksess? j) Beskriv mulighet for tjenesten push to talk Svar (J/N) Utfyllende informasjon onkurranse vedr. kjøp av telefonitjenester til F og tilsluttende kommuner Arkivsak: 09/292 Side 7 av 2

8 Vedlegg : ravspesifikasjon/tilbudsskjema og evaluering B. rafikk Funksjon rafikk fra fasttelefoner rafikk fra mobiltelefoner Annet Beskrivelse ategori (/) Spesifiser hvilke av følgende trafikktyper / tjenester som tilbys: a) il fasttelefon og mobiltelefon egne abonnement b) il fasttelefon og mobiltelefon ansattes abonnement c) il fasttelefon og mobiltelefon øvrige i Norge d) il utland, både fasttelefon og mobil e) Annet Spesifiser hvilke av følgende trafikktyper/tjenester som tilbys: a) il fasttelefon og mobiltelefon innenfor avtalen b) il fasttelefon og mobiltelefon øvrige i Norge c) il utland, både fasttelefon og mobil d) Datatrafikk, beskriv typer, kapasitet/hastighet e) SMS /MMS. a) Beskriv løsninger som kan gi gode kosteffektive løsninger for samtrafikk mellom ulike abonnement: fast til fast, mobil til fast, og mobil til mobil. b) Mulighet for SMS-tjenester via Web c) Mulighet for telefonsvarer-tjeneste d) Muligheter for telefonkonferanser e) Mulighet for IN-tjenester f) Muligheter og omfang for egen (kundens) administrasjon av mobil-, fast- og internettabonnement g) Annet Svar (J/N) Utfyllende informasjon onkurranse vedr. kjøp av telefonitjenester til F og tilsluttende kommuner Arkivsak: 09/292 Side 8 av 2

9 Vedlegg : ravspesifikasjon/tilbudsskjema og evaluering C. PSJN Mobiltelefoner og varslingssystem Funksjon ilbud på mobiltelfoner Beskrivelse a) Beskriv rutiner for innkjøp. Lokal butikk, web shop med mer. b) Prosedyrer ved reparasjoner og reklamasjoner. Disse må beskrives i forhold til samtlige som deltar i konkurransen (kommunene). c) ilbys det låneapparater? Beskriv fremgangsmåte. ategori (/) Svar (J/N) Utfyllende informasjon Varslingssystem Beskriv og prissett varslingssystemsom kan tilbys til for eksempel krisehåndtering. Administrativ løsning som gir mulighet til masseutsendelse av sms, oppringing med talebeskjed, køsystem med svarer. System som gir mulighet til å plukke ut nummer/navn basert på grupper, geografisk område, triangulering og lignende. D. xdsl for eksterne enheter/hjemmekontor Funksjon Beskrivelse ategori (/) xdsl/ilgang til Internett a) Mulighet for xdsl og ISP-tjeneste b) Prosedyre for levering fra bestilling til aktiv tilgang c) Beskriv rutiner for oppsigelse og hvor lang oppsigelsestid kunden har. d) id for igangsetting av feilretting fra mottatt feilmelding. e) Mulighet for fast IP Svar (J/N) Utfyllende informasjon onkurranse vedr. kjøp av telefonitjenester til F og tilsluttende kommuner Arkivsak: 09/292 Side 9 av 2

10 Vedlegg : ravspesifikasjon/tilbudsskjema og evaluering E. Administrative løsninger Funksjon Beskrivelse ppretting av a) Beskriv rutiner for bestillinger, endringer, oppsigelser og nye abonnement forespørsler. b) Beskriv rutiner for portering. På hvilken måte kan disse forenkles mest mulig. Faktura a) Beskriv layout og fleksibilitet i fakturaen med opplysning om skille mellom fastnett og mobiltjenester og forskjellige typer tjenester. Web ategori (/) b) Alle enhetspriser skal komme frem på fakturaen. c) Beskriv løsning for E-faktura og andre løsninger med hensyn til faktura. d) Faktura og andre skriftlige henvendelser skal inneholde enhetsnavn i adressefeltet. I tillegg må bestillernummer stå i selve faktura/brevet. e) Mulighet for statistikker og rapporter m.m. Beskriv rapporter, fleksibilitet i rapporteringsløsningen mht kontostruktur, trafikkdata, kostnader osv. a) Beskriv Web-tilgang til administrative løsninger og omfanget/fleksibiliteten av tjenestene som tilbys. b) Mulighet for lesetilgang til faktureringssystemet via web. c) Mulighet for å administrere egne abonnement via webgrensesnitt. d) Mulighet for bestilling/avbestilling av tjenester og abonnement via web. Status på utførelsen av bestillingene/avbestillingene. e) Administrasjon av brukerkontoer f) Beskriv sikkerhetstiltak. (ved tap/tyveri av mobiltelefoner, admin verktøy, eks ved bruk av push mail, giftpiller, sentralt sletting av mobil/pda data. g) Muligheten for statistikker/logger i) Annet Svar (J/N) Utfyllende informasjon onkurranse vedr. kjøp av telefonitjenester til F og tilsluttende kommuner Arkivsak: 09/292 Side 0 av 2

11 Vedlegg : ravspesifikasjon/tilbudsskjema og evaluering Leverandørens oppfølging av kunden Annet Forvaltning a) Det er viktig for oppdragsgiver å ha tett oppfølging fra leverandøren i implementeringsfasen og i avtaleperioden. Det må beskrives hvordan dette er tenkt gjennomført. b) Beskriv kontaktform mellom tilbyder og kunde i avtaleperioden. c) unden må ha et eget kontaktpunkt (fast kontakt/ kontaktperson) mot leverandøren. Det kan være forskjellige kontaktpunkt for den enkelte deltaker i konkurransen. a) Beskriv hvordan tjeneste tilsvarene Styrt nummervisning er løst/kan løses a) Leverandør må gjennomføre regelmessige møter med kunden der man gjennomgår - I) valitet på leveranse - II) Prisjusteringer - III) Nye tjenester og funksjoner for mer effektive telefonitjenester Beskriv hvordan dette kan foregå. b) Slike møter skal holdes hos kunden uten ekstra kostnader, eventuelt kan det benyttes telefonkonferanse eller videokonferanse. onkurranse vedr. kjøp av telefonitjenester til F og tilsluttende kommuner Arkivsak: 09/292 Side av 2

12 Vedlegg : ravspesifikasjon/tilbudsskjema og evaluering F. ilgjengelighet Funksjon ppetid og SLA Nummerserier Beskrivelse a) Leverandøren skal beskrive hvilken oppetid de kan tilby på alle tilbudte produkter og løsninger. ategori (/) b) Leverandør skal vedlegge forslag til SLA for alle tilbudte tjenester/løsninger. c) Beskriv rutiner for feilmeldinger til leverandøren. d) Beskriv rutiner for stenging/erstatnig av SIM-kort ved tap av telefoner. e) Leverandørens skal beskrive totalløsning for effektiv problemløsning og service. f) ilbyder skal beskrive dekning av tjenester (kart) og evt. utbyggingsplaner. g) Leverandøren må dokumentere hvordan sikkerhet/redundans er i tilbudt løsning, med spesiell vekt på fasttelefoni. a) ppdragsgiver skal kunne beholde dagens nummer og nummerserier. (Der mulig vil det også fases inn lokasjonens originale nummerserie.) b) Beskriv fremgangsmåte dersom eksisterende nummerserie må utvides. Svar (J/N) Utfyllende informasjon.. Dato og underskrift onkurranse vedr. kjøp av telefonitjenester til F og tilsluttende kommuner Arkivsak: 09/292 Side 2 av 2

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede er tilsluttet en rammeavtale med.flere leverandører om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomførte

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015 for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Generell konkurranseinformasjon...

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Nyheter innen offentlige anskaffelser

Nyheter innen offentlige anskaffelser NYHETSBREV FEBRUAR 2015 Nyheter innen offentlige anskaffelser FOTO: ILJA HENDEL KOFA om når det foreligger plikt til avlysning pga. feil i konkurransegrunnlaget/ kunngjøringen Dersom oppdragsgiver har

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Selskapskontroll. Hadeland Energi AS. Hadeland Kraft AS

Selskapskontroll. Hadeland Energi AS. Hadeland Kraft AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Hadeland Energi AS og Hadeland Kraft AS Rapport 2012 nr 4 J.nr./Referanse: 2012-797/KL 1 2 SAMMENDRAG Rapporten er delt i tre deler: Forholdet til lov om offentlige

Detaljer

"Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering

Plukkliste for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering VEILEDER "Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Målgruppe... 2 1.3. Videreutvikling og ønske om tilbakemeldinger...

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/208 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/208 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av biladministrasjon. Klagenemnda fant at innklagede hadde adgang til å annullere tildelingsbeslutningen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager var deltaker i en parallell rammeavtale om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomforte innklagede ingen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for datakommunikasjon og telefoni. Klagenemnda fant at klager hadde saklig interesse

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Veileder Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Innhold 1 Innledning............................................... 9 1.1 Anskaffelsesloven og forskriften............................. 9 1.2

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en begrenset anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtalefor forsikringsmeglertjenester. Selskapets tilbud ble avvist under henvisning til at

Detaljer

Kom i gang med AvtaleGiro

Kom i gang med AvtaleGiro Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...

Detaljer

ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE

ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE Endringslogg Ver Dato Endringsbeskrivelse 2.00 04.09.2003 2.01 10.06.2008 Kap. 4.4: Unntak fra tilbyderportabilitet for deler

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer