Generell informasjon til brukergruppen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generell informasjon til brukergruppen"

Transkript

1 KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013

2 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Vi skal ikke forskjellsbehandle leverandørene. Vi skal opptre i samsvar med god forretningsskikk og sikre høy forretnings etisk standard i saksbehandlingen Sikre hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet.

3 Forskrift om offentlige anskaffelser Anskaffelsesprosedyrer DEL I Grunnleggende for alle typer konkurranser DEL II Åpen anbudskonkurranse Begrenset anbudskonkurranse Konkurranse med forhandling DEL III Åpen anbudskonkurranse Begrenset anbudskonkurranse

4 Terskelverdier Kontraktens verdi danner grunnlag for hvilke anskaffelsesprosedyrer som skal anvendes Under Mellom Mellom ,6 mill. Over 1,6 mill. Bygge og anleggskontrakter 40,5 mill. Ingen faste prosedyrekrav FOA del I FOA del I og II FOA del I og III FOA del III

5 Fullstendig konkurransegrunnlag 0 Grunndokument 1 Kravspesifikasjon 2 Pristilbudsskjema, tildelingskriterier og evaluering 3 Alminnelige kontraktsvilkår 4 Spesielle kontraktsvilkår 5 HMS Egenerklæring 6 Virksomhetsoversikt 7 Informasjon vedr. innsynsbegjæringer

6 Grunndokument Spilleregler for gjennomføringen av anbudskonkurransen Beskrivelse av oppdraget Verdi, omfang, deltakere (andre kommuner eller offentlige virksomheter) Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen Generelle regler (Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser), prosedyre, offentlighet, taushetsplikt, habilitet etc. Krav til leverandørene Kvalifikasjonskrav Obligatoriske og ufravikelige krav, organisatoriske og juridiske stilling, økonomiske og finansielle kapasitet, tekniske og faglige kvalifikasjoner Krav til tilbudet Utforming av tilbudet, tilbudsfrist, innleveringssted, forbehold, vedståelsesfrist mm. Oppdragsgivers behandling av tilbudene og avgjørelse av konkurransen Tilbudsåpning, avvisning av leverandør eller tilbud, avklaringsmulighet, avlysning av konkurransen, tildelingskriterier, kontraktstildeling etc.

7 Kravspesifikasjon Kravspesifikasjonen skal si noe om hva produktet skal gjøre, men ikke hvordan det skal gjøres. Flere typer spesifikasjoner: Detaljspesifikasjon Standardspesifikasjon Funksjonsspesifikasjon Behovs- eller ytelsesspesifikasjon Valg av spesifikasjonstype vil påvirke: Hvor mange som kan konkurrere om leveransen I hvilken grad virksomheten får nyttiggjort seg leverandørenes kunnskaper om hvordan virksomhetens behov best kan dekkes Fremtidig fleksibilitet og kostnader Risikofordelingen mellom kjøper og selger

8 Pristilbudsskjema, tildelingskriterier og evaluering Inneholder beskrivelse av evalueringsmodell og tildelingskriterier og forklaring til prisskjema. Tildelingskriterier En nærmere beskrivelse av hva som inngår i de enkelte tildelingskriteriene. Beskrivelse av karaktersetting Sikrer forutberegnelighet og etterprøvbarhet Evalueringsmodell Påslagsmodell GRIP Evalueringsmodell Sikrer forutberegnelighet i konkurransen Forklaring til prisskjema Beskrivelse av kolonner Pris ekskl. mva, frakt, toll etc (Incoterms 2010) Reduserer risiko for feil i prisskjema

9 Alminnelige- og spesielle kontraktsvilkår Angir føringene for oppfølging av avtalen etter at kontrakten er signert (avtalefasen) Prisjustering Konsekvens ved mislighold Ansvar for feil og mangler Bestillings- og faktureringsvilkår Mm Spesielle vilkår retter seg mot den spesifikke anskaffelsen, i motsetning til alminnelige vilkår som gjelder for samtlige anskaffelser i TFK.

10 Øvrige dokumenter HMS Egenerklæring Brukes kun ved tjenesteanskaffelser Virksomhetsoversikt Brukes i rammeavtaler eller i avtaler der flere skal ha levering. Informasjon vedr. innsynsbegjæringer

11 Ulike faser i anbudskonkurranser 1. Behovsverifisering 2. Lage konkurransegrunnlag 3. Kunngjøringsfasen 4. Tilbudsfrist/ tilbudsåpning 5. Kvalifisere leverandører 6. Tilbudsevaluering 7. Innstilling o Karensperiode 8. Signering av kontrakt

12 Hvem har ansvar for hva i anbudskonkurransen?

13 Hvem har ansvar for hva i avtalefasen?

14 Arbeidsoppgaver i de ulike fasene Fra behovsverifisering kunngjøring av konkurranse Innkjøpstjenestens oppgaver: Styre prosjektet Verifisere behov Sette sammen brukergruppe Fremskaffe volum Invitere FKIT-kommuner Utarbeide kgrl iht. FOA Stille spørsmål og veilede brukergruppen Brukergruppens oppgaver: Bidra med faglig kompetanse Utarbeide kravspesifikasjon Utarbeide pristilbudsskjema Sette tildelingskriterier Bestemme hvordan evaluering skal foregå

15 Arbeidsoppgaver i de ulike fasene Fra kunngjøring av konkurranse Tilbudsfrist/ tilbudsåpning Innkjøpstjenestens oppgaver: Besvare spørsmål fra leverandører Avklare evt. uklarheter i kgrl Arrangere og lede tilbudskonferansen Forberede tilbudskonferansen Forberede tilbudsåpning Forberede kvalifisering av leverandør Forberede evaluering av tilbudene Brukergruppens oppgaver: Besvare spørsmål fra leverandører Avklare uklarheter i kravspesifikasjon/prisskjema Bistå med forberedelser til tilbudskonferansen Delta på tilbudskonferansen Bistå med forberedelsene til tilbudsevaluering Delta på tilbudsåpning

16 Arbeidsoppgaver i de ulike fasene Kvalifisering av leverandør Innkjøpstjenestens oppgaver: Lede tilbudsåpning Kontrollere opplysninger i tilbudet/ formalfeil Innhente evt. tilleggsopplysninger Gjennomgå dokumentasjon til kvalifikasjonskravene Kvalifisere evt. diskvalifisere Behandle evt. klager Brukergruppens oppgaver: Delta på tilbudsåpning Bistå innkjøpstjenesten ved behov

17 Arbeidsoppgaver i de ulike fasene Evaluering av tilbud Innkjøpstjenestens oppgaver: Veilede og bistå brukergruppen ved behov Delta/ evt. lede evalueringsmøter Se til at evaluering er iht. FOA Tildele kontrakt/ Sende innstillingsbrev Brukergruppens oppgaver: Delta evt. lede evalueringsmøter Foreta tilbudsevaluering Karaktersette kravene iht. tildelingskriteriene Skrive kommentarer til karaktersetting Begrunne valgene som er gjort Kontrollere tilbudene for forbehold som ikke står i tilbudsbrevet. Kontrollere prisskjema (Rett pris, formelfeil, endret av leverandør etc.)

18 Arbeidsoppgaver i de ulike fasene Innstilling, karensperiode og signering av kontrakt Innkjøpstjenestens oppgaver: Behandle innsynskrav Behandle klager Lage kontrakt Planlegge og lede kontraktsmøte Lage fremdriftsplan for avtaleoppfølging Planlegge implementering av avtalen Brukergruppens oppgaver: Bistå i klagebehandling Delta på kontraktsmøte

19 TIPS OG RÅD Kravspesifikasjon, evaluering og begrunnelse Mandag 9. september 2013

20 Kravspesifikasjon Det viktigste dokumentet! Mest tidkrevende å lage Skal bidra til å skape konkurranse - ikke begrense konkurransen Likebehandle leverandørene ikke ekskludere Det skal tas hensyn til miljø og livssykluskostnader Kravene skal ta utgangspunkt i vårt behov Dagens behov Morgendagens behov Forbud mot å nevne et bestemt fabrikat, opprinnelse mm. Kravene er nært knyttet opp mot tildelingskriteriene og utgjør evalueringsgrunnlaget.

21 Skal-krav og/eller Bør-krav? Hva er forskjellen? Skal-krav Minimumskrav som skal oppfylles Vi har en plikt til å avvise tilbudet dersom produktet ikke oppfyller ett eller flere av kravene. Bør ikke stilles dersom det ikke er viktig for leveransen. Bør-krav Krav som kan oppfylles Utgjør i hovedsak vårt evalueringsgrunnlag. Bør utformes på en slik måte at besvarelsen gir gode nok opplysninger til at vi kan skille leverandørene fra hverandre.

22 Skal-krav og/eller Bør-krav? Eksempler Skal-krav Kjennetegnes ofte med: Det skal Det må Det forutsettes at En representant fra leverandør skal jevnlig besøker virksomhetene Oppdragsgiver stiller som minimumskrav at leverandør må tilby Bør-krav Kjennetegnes med ord som: Det bør Det kan.. Det er ønskelig Det er ønskelig at en representant fra leverandør jevnlig besøker virksomhetene Leverandør bør kunne tilby.

23 Funksjonelle og ikke-funksjonelle krav Funksjonelle krav (Harde fakta): Teknisk spesifikasjon/ Teknisk beskrivelse av produktet Ikke-funksjonelle krav (Myke kriterier): Service og vedlikehold Kundeservice Responstid Leveringstid Opplæring Utvikling og oppgradering mm

24 Tips og råd! Samtlige krav i kravspesifikasjonen skal kunne etterprøves Det skal ikke være tvil om et krav er oppfylt eller ikke Sjekk at det ikke er motsetninger/ konflikter mellom kravene Sjekk at kravene er konkrete og målbare

25 Tips og råd! Sjekk at det er språklig konsistens i spesifikasjon Sjekk at formuleringene ikke kan misforstås Benytt enkle ord Tenk på ordets rette betydning Unngå svake fraser Unngå ord hvor betydningen er relativ

26 Tildelingskriterier Regelverket setter visse krav til tildelingskriteriene for at disse skal være lovlige. For at et kriterium skal være lovlig må følgende krav være oppfylt: være egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet knytte seg til kontraktens gjenstand kriteriet må ikke innebære at oppdragsgiver får et ubetinget fritt valg kriteriet må være i samsvar med de grunnleggende kravene i lov om offentlige anskaffelsers 5. kriteriet må være knyttet opp mot opplysninger som etter konkurransegrunnlaget skal gis i tilbudet. Kriteriene må angis med den vekt de skal ha. Det vanlige er at kriteriene angis med en vekting i prosent.

27 Tildelingskriterier og evaluering En vinner kåres på bakgrunn av: Laveste pris, eller Økonomisk mest fordelaktig Pris + Myke kriterier Kvalitet, service, responstid, opplæring, leveringstid etc Kriteriene må vektes i % - også priskriteriet. Underpunktene som inngår i de myke kriteriene må karaktersettes og begrunnes. Brukergruppen karaktersetter og evaluerer innkomne tilbud i henhold til oppgitt karakterskala og tildelingskriterier

28 Begrunnelsesplikt Vi har en plikt til å gi berørte leverandører en begrunnelse for tildeling av kontrakt/ rammeavtale, jf. FOA og Begrunnelsen skal inneholde: Navn på vinner i konkurransen Redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper og relative fordeler i samsvar med angitte tildelingskriterier

29 Brukergruppens kommentarer og begrunnelser: Skal være etterprøvbar Skal kunne forsvares i en evt. klagesak Skal være i samsvar med tildelingskriteriene Skal reflektere karakterene som er gitt Skal ha utgangspunkt i vårt behov Skal være av en slik art at en person uten inngående kjennskap til produktet skal kunne forstå valgene som er tatt Skal tåle dagens lys Offentlighet! FORDI

30 Innkjøpstjenestens begrunnelse av produktets egenskaper og relative fordeler i innstillingsbrevet avhenger av: 1. Brukergruppens kommentarer og begrunnelse for de enkelte karakterer 2. Brukergruppens helhetsvurdering/ totalvurdering av innkomne tilbud HUSK! Det er DERE som har kjennskap til produktet som skal anskaffes, innkjøpstjenesten kjenner anskaffelsesregelverkets styrker og svakheter.

31 LYKKE TIL

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

Anskaffelser i offentlig sektor Opplæring ledere/innkjøpere i de viderega ende skolene

Anskaffelser i offentlig sektor Opplæring ledere/innkjøpere i de viderega ende skolene [Skriv inn tekst] Anskaffelser i offentlig sektor Opplæring ledere/innkjøpere i de viderega ende skolene Arnt Ove Hol - innkjøpssjef 21.01.2013 Del I 1.1 Generelt 1.2 Ansvar og fullmakter 1.3 Rammebetingelser

Detaljer

Håndbok. for. Offentlige anskaffelser

Håndbok. for. Offentlige anskaffelser Håndbok for Offentlige anskaffelser INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM ER OMFATTET AV REGLENE?... 4 1.1 HVILKE REGELVERK GJELDER FOR GIVAS?... 4 2 HVILKE KONTRAKTER ER OMFATTET AV REGELVERKET?... 5 3 TERSKELVERDIENE...

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Innkjøpsreglement. Ibestad kommune

Innkjøpsreglement. Ibestad kommune Innkjøpsreglement Ibestad kommune Vedtatt av kommunestyret 20.11.2013 1 INNLEDNING... 3 2 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER FOR ALLE ANSKAFFELSER... 3 1. Forholdsmessigprinsippet... 4 2. Krav til konkurranse...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ENHET KOMMUNALTEKNISK DRIFT - HORTEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ENHET KOMMUNALTEKNISK DRIFT - HORTEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ENHET KOMMUNALTEKNISK DRIFT - HORTEN KOMMUNE 2010 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

"Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering

Plukkliste for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering VEILEDER "Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Målgruppe... 2 1.3. Videreutvikling og ønske om tilbakemeldinger...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Saksnummer: 11/445 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Tromsø, den 16.3.2011 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 08/2267 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE For oppdragsgiver Tromsø 3.11.2008 Helene Lockertsen innkjøpssjef Per Bjerre HMS leder 1 OPPDRAGET... 1 1.1 OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Printere og multifunksjonsprintere Saksnr. 2011/425 Tilbudsfrist: 24.11.2011

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NÆRINGSHAGANE I NORDFJORD 01.09.15 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no Steenstrup Stordrange Nasjonalt, fullservice forretningsjuridisk kompetansemiljø

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT felles for alle enheter. Versjon 08.09.15

INNKJØPSREGLEMENT felles for alle enheter. Versjon 08.09.15 felles for alle enheter Versjon 08.09.15 1 INNLEDNING... 4 1.1 Hensikt... 4 1.2 Bruk... 4 1.3 Anskaffelsesprosessen... 4 2 INNKJØPSTRATEGI... 5 2.1 Hovedmål... 5 2.2 Strategi for å oppnå hovedmålet...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring 17. mars kom Nærings- og fiskeridepartementet med sitt forslag til endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I dette nyhetsbrevet gis

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Innhold: 1. Regelverket om offentlige anskaffelser 1-4 1.1. Grunnleggende

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Kvinesdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for. leasing av bil for Kvinesdal kommune. Tilbudsfrist: 24.05.2012 kl.

Kvinesdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for. leasing av bil for Kvinesdal kommune. Tilbudsfrist: 24.05.2012 kl. Kvinesdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for leasing av bil for Kvinesdal kommune. Tilbudsfrist: 24.05.2012 kl. 12:00 Avtaleperiode: 01.07.12-30.06.17 1 INFORMASJON OM KONKURRANSEN

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

Offentlige anskaffelser endringer 2014

Offentlige anskaffelser endringer 2014 Survey om forenklingsutvalgets forslag «Enklere regler, bedre anskaffelser» gjennomført av NBEF i perioden 2.1 5. 214 Offentlige anskaffelser endringer 214 Skreddersydd rapport Link til spørreskjema: https://easyfact.no/reply/zspkfvoohxp

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser Side 41

Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser Side 41 Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser Side 41 HMS-egenerklæring. Som følge av at det skal brukes en særskilt egenerklæring for et HMS-system, kan det være hensiktsmessig at oppdragsgiver i

Detaljer

Anbudsprosessen ved offentlig betalt transport i Vestre Toten

Anbudsprosessen ved offentlig betalt transport i Vestre Toten Innlandet Revisjon IKS Rapport 26/2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Anbudsprosessen ved offentlig betalt transport i Vestre Toten For kontrollutvalget i Oppland fylkeskommune 1 Januar 2008 FORORD Denne

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser i Frogn kommune Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av avtale om bedriftshelsetjenester for Tønsberg kommune. Klagenemnda fant at innklagedes

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer