KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer"

Transkript

1 Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

2 GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON KUNNGJØRING OPPDRAGSGIVER KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER I KONKURRANSEPERIODEN KORT OM KONKURRANSEN PROSEDYRE GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN KOSTNADER I FORBINDELSE MED TILBUDSUTARBEIDELSE AVLYSNING OG AVVISNING SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE I KONKURRANSEPERIODEN FREMDRIFTSPLAN FORHANDLINGER OFFENTLEGLOVA OG INNSYN I TILBUD TILDELING AV KONTRAKT KRAVSPESIFIKASJON GENERELT FORMÅL OG OMFANG AV TJENESTEN VALG AV LEVERANDØR UTVELGELSESKRITERIER TILDELINGSKRITERIER AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN KRAV TIL UTFORMING AV TILBUDET UTARBEIDELSE AV TILBUD KONTAKTINFORMASJON I TILBUDSPERIODEN TILBUDBREV INNLEVERING AV TILBUD FORMAT, PAKKING, MERKING OG FRIST TILBUDSFRIST FORBEHOLD OG RESERVASJONER VEDLEGG TIL KONKURRANSEN... 10

3 GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 3 AV 10 1 GENERELL INFORMASJON 1.1 KUNNGJØRING Konkurransen er kunngjort i Agderposten og Grimstad Adressetidende. Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut på 1.2 OPPDRAGSGIVER Oppdragsgiver for konkurransen er Grimstad kommune. 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER I KONKURRANSEPERIODEN Kontaktperson: Organisasjon Grimstad kommune Navn Petter Tobiassen Telefon KORT OM KONKURRANSEN Stilling Fagansvarlig eiendom I forbindelse med utredning av bemannet bolig for mennesker med rusproblemer ønsker Grimstad kommune å kjøpe tomt for dette formålet (Ref. politisk sak 83/15). Tomten skal kunne dekke bebyggelse med tilhørende parkering og utomhus område for bo-enheter med tilhørende personalbase og aktivitetsrom. I tillegg skal tomten kunne ha plass for 2 stk. modulboliger (ca. 35 kvm. hver i grunnflate), med nødvendig areal for utomhus og parkering. Antatt minimum tomteareal er ca. 1,5 daa. Det tas forbehold om politisk godkjennelse av tomtekjøp.

4 GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 4 AV 10 2 PROSEDYRE 2.1 GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN Anskaffelsen gjelder kjøp (erverv) av tomt. Konkurransen omfattes ikke av forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402, jf unntaksbestemmelsen i forskriften 1-3, 2. ledd bokstav b). Konkurransen vil bli gjennomført i henhold til de grunnleggende krav i lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr.69 5, samt de prosedyrereglene som fremgår av dette dokumentet. 2.2 KOSTNADER I FORBINDELSE MED TILBUDSUTARBEIDELSE Enhver kostnad tilbyder har i forbindelse med tilbudsprosessen skal i sin helhet dekkes av tilbyder. 2.3 AVLYSNING OG AVVISNING Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det er saklig grunn for det. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det. Ethvert avvik eller forbehold fra konkurransegrunnlaget med vedlegg innebærer en risiko for at tilbudet vil bli avvist. 2.4 SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE I KONKURRANSEPERIODEN Alle henvendelser i forbindelse med konkurransen skal fremsettes skriftlig til ovenfor anviste kontaktperson. Siste frist for mottak av spørsmål er 5 virkedager før tilbudsfrist. Oversikt over spørsmål vil bli anonymisert og svar vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside 2.5 FREMDRIFTSPLAN Det tas sikte på følgende fremdriftsplan for konkurransen: Utlysing av konkurranse: september 2015 Behandling av tilbud: november 2015 Avtaleinngåelse desember 2015 Det tas forbehold om endringer i fremdriftsplanen. 2.6 FORHANDLINGER Konkurransen gjennomføres etter forhandlinger. Ved forhandlinger vil følgende retningslinjer bli benyttet: Det er adgang til å forhandle om alle sider ved tilbudet, for eksempel endringer og suppleringer, forutsatt at kravene i kravspesifikasjonen ikke forringes. Forhandlingsmøter ledes av en representant fra oppdragsgiver. De som møter fra tilbyder skal ha de nødvendige fullmakter, eller framskaffe disse på kort varsel. Det vil bli gjennomført tilstrekkelig antall forhandlingsmøter, etter oppdragsgivers behov.

5 GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 5 AV 10 Tilbyderne tillates bare å fremsette revidert tilbud på oppdragsgivers oppfordring. Oppdragsgiver utarbeider referat fra hvert forhandlingsmøte. Oppdragsgiver skal sørge for at hver tilbyder er sikret full konfidensialitet og likebehandling. Forhandlinger kan gjennomføres i ordinære møter, telefonmøter eller skriftlig via brev, telefaks eller e-post, etter oppdragsgivers behov. 2.7 OFFENTLEGLOVA OG INNSYN I TILBUD Etter valget av leverandør er gjennomført, vil tilbudene være offentlig tilgjengelig for allmennheten. Dersom det fremmes spørsmål om innsyn, aksepterer tilbyder for egen regning å medvirke til å sladde innlevert tilbud for eventuelle taushetsbelagte opplysninger. 2.8 TILDELING AV KONTRAKT Kontrakt tildeles den tilbyder som har det økonomisk mest fordelaktige tilbud etter nærmere anviste kriterier i konkurransegrunnlaget.

6 GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 6 AV 10 3 KRAVSPESIFIKASJON 3.1 GENERELT Kravspesifikasjonen er funksjonsbasert med anvisning av absolutte minimumskrav på hva oppdragsgiver ønsker tilbud på. Kravspesifikasjonene inngår som del av kontraktsbestemmelsene. 3.2 FORMÅL OG OMFANG AV TJENESTEN Grimstad kommune ønsker å kjøpe tomt for å kunne bygge bemannet bolig for mennesker med rusproblemer. Boligen skal ha mulighet for bo-enheter Eierforhold Tilbyder skal kunne dokumentere at han råder over tomtearealet som tilbys Tomtas beskaffenhet Tomten skal kunne dekke bebyggelse med tilhørende parkering og utomhus område for bo-enheter med tilhørende personalbase og aktivitetsrom. I tillegg skal tomten kunne ha plass for 2 stk. modulboliger (ca. 35 kvm. hver i grunnflate), med nødvendig areal for utomhus og parkering. Antatt minimum tomteareal er ca. 1,5 daa. Tomten skal kunne overdras oppdragsgiver fri for penge heftelse på overtakelsestidspunktet Beliggenhet Tomten skal ha beliggenhet i området tegnet inn på vedlagt kartskisse, vedlegg 1. Beliggenhet med maks 1000 meter til kollektivakse.

7 GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 7 AV 10 4 VALG AV LEVERANDØR Alle tilbydere til denne konkurransen må tilfredsstille minstekravene og oppfylle kvalifikasjonskravene. De tilbyderne som tilfredsstiller minstekravene stiller likt i den videre konkurransen. Tildeling av kontrakt vil derfor være basert på de angitte tildelingskriterier gitt i denne forespørselen. 4.1 UTVELGELSESKRITERIER Oppdragsgiver vil føre forhandlinger med minimum 1, maksimum 3 tilbydere. Utvelgelse blant de kvalifiserte tilbydere, med hensyn til hvem det vil gjennomføres forhandlinger med, gjøres etter følgende kriterium: Tilbydere som oppdragsgiver vurderer å ha best forutsetning for oppfylle tildelingskriteriene i konkurransen. Utvelgelse etter dette kriterium er kun aktuelt dersom antall kvalifiserte tilbydere overskrider det antall på minimum 1, og maksimum 3 tilbydere som det vil bli gjennomført forhandlinger med. Utvalgte tilbydere vil bli vurdert mot de etterfølgende tildelingskriteriene. 4.2 TILDELINGSKRITERIER Tildelingskriterium pris Tilbyder skal oppgi salgspris for tomten tilbudsbrevet Tildelingskriterium kvalitet Kvalitet vurderes ut fra den beskrivelse tilbyder fremsetter i tilbudet, forhandlingsmøter og endelig tilbud. Nedenstående forhold skal fremkomme av tilbudet: Tilbudt tomteareal. Tilbyder skal: o Beskrive reguleringstatus. Det vil være en fordel om tomten er regulert til formål bolig eller offentlig/privat tjenesteyting. Uregulerte områder er også av interesse. o Beskrive tomtestørrelse, beliggenhet og beskaffenhet (mtp. adkomst, vann-avløp, strøm, grunnforhold mv.) o Beskrive enhver heftelse som følger tomtearealet som tilbys. Den tilbyder som etter oppdragsgivers vurdering tilbyr best kvalitet (egnethet) vil få størst uttelling. Forholdene nevnt over er ikke i prioritert rekkefølge Oppdragsgivers behandling av tilbudene Tilbydere som har levert inn et korrekt tilbud som tilfredsstiller minste- og kvalifiseringskravene, har gjennomført forhandlinger og fremsatt et endelig tilbud, vil konkurrere videre på grunnlag av følgende tildelingskriterium: 1. Pris (vektes 30 %). 2. Kvalitet (vektes 70 %). Lavest totalpris pris gir 5,00 poeng. Totalpris mellom laveste og inntil det dobbelte gis en lineær reduksjon på mellom 5,00 og 0,00 poeng. Totalpris som er det

8 GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 8 AV 10 dobbelte av laveste totalpris, eller høyere, får 0,00 poeng. Tilbudene vurderes relativt mot hverandre. Kvalitet. Den tilbyder som etter en samlet skjønnsmessig vurdering av de ovennevnte forhold innenfor hvert tildelingskriterium; tilbyr best kvalitet, gis 5,00. Tilbudene vurderes relativt mot hverandre. 4.3 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN Hvilken tilbyder som har det økonomisk mest fordelaktige tilbudet avgjøres ved rangering av den tilbyder som oppnår størst samlet total poengsum etter vekting i nedenstående tabelloppsett: Tilbyder nn poengsum tildelingskriterium vekting (poengsum x vekting) pris 30 % x kvalitet 70 % y Total poengsum Sum x+y

9 GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 9 AV 10 5 KRAV TIL UTFORMING AV TILBUDET 5.1 UTARBEIDELSE AV TILBUD Tilbudet med eventuelle vedlegg skal være skriftlig og utarbeidet på norsk. Tilbudet skal vedstås til og med 6 måneder fra tilbudsfrist. Alle punkter som er etterspurt i konkurransegrunnlaget skal besvares. Hvis et punkt ikke er relevant, eller ikke kan besvares, må dette begrunnes eller beskrives. Det gjøres her spesielt oppmerksom på muligheten for å stille spørsmål til forståelsen av konkurransegrunnlaget. 5.2 KONTAKTINFORMASJON I TILBUDSPERIODEN Følgende informasjon skal oppgis: 5.3 TILBUDSBREV Tilbyders navn, organisasjonsnummer/personnummer og postadresse. Kontaktpersons navn, e-postadresse og mobiltelefon. Tilbyder skal levere et bindende tilbudsbrev som bekrefter at kravspesifikasjon, pris og tilbudt kvalitet er beskrevet. 5.4 INNLEVERING AV TILBUD FORMAT, PAKKING, MERKING OG FRIST Tilbudet skal være skriftlig og leveres som ett komplett utskrevet og undertegnet eksemplar. Komplett underskrevet tilbud sendes/leveres i lukket og merket forsendelse. Tilbudet skal sendes eller leveres til følgende adresse: Grimstad kommune Petter Tobiassen Postadresse: Postboks 123, 4891 GRIMSTAD Leveringsadresse: Arendalsveien 23, 4878 GRIMSTAD Tilbudet skal merkes på utsiden av emballasjen med: Tilbud tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer.

10 GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 10 AV TILBUDSFRIST Tilbudet skal være Grimstad kommune i hende innen kl Det er tilbyders ansvar at tilbudet kommer frem til rett sted til rett tid. For sent komne tilbud vil bli avvist. 5.6 FORBEHOLD OG RESERVASJONER Dersom tilbyder har forbehold eller reservasjoner i forhold til konkurransegrunnlaget skal dette fremkomme uttrykkelig i tilbudet. Det skal skilles mellom forbehold vedrørende konkurransegrunnlaget og forbehold vedrørende avtalevilkår. Alle forbehold skal spesifiseres og prissettes, med henvisning til hvilket punkt i konkurransegrunnlaget forbeholdet gjelder. Forbehold skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan kostnadsberegne disse uten kontakt med tilbyder. Ved manglende prissetting vil oppdragsgiver prissette forbehold etter eget skjønn. Henvisning til tilbyders egne avtalebestemmelser er å betrakte som forbehold, dersom disse avviker fra konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver skal ha full anledning til å forkaste ethvert tilbud som etter oppdragsgivers vurdering innebærer uklare forbehold og avvik vedrørende avtalevilkår. 5.7 VEDLEGG TIL KONKURRANSEN Vedlegg 1: kartskisse

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 10869/2014-2014/1151 Rolf Støle 22.08.2014 Anbud på oppmålingstjenester i Lindesnes kommune ANBUDSKONKURRANSE Rammeavtalefor oppmålingstjenester

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE. Elektroniske betalingskort. Tilbudsfrist: 11. april 2014. Prosedyreregler

ANBUDSKONKURRANSE. Elektroniske betalingskort. Tilbudsfrist: 11. april 2014. Prosedyreregler ANBUDSKONKURRANSE Elektroniske betalingskort Tilbudsfrist: 11. april 2014 Versjon 1.0 10.03.2014 I N N H O L D 1 INFORMASJON... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Informasjon om kunden... 4 2 ANSKAFFELSENS OMFANG...

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av: Innherred samkommune FORESPØRSEL Fra Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune på leveranse av: Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale for IKT-utstyr og -tjenester.

Konkurransegrunnlag for rammeavtale for IKT-utstyr og -tjenester. Vedlegg A Konkurransegrunnlag for rammeavtale for IKT-utstyr og -tjenester. Innherred samkommune A: PC er og skjermer B: Servere, lagring og backup C: Nettverksutstyr D: Konsulenttjenester Side: 1 av 8

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Mai 2013 Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...... 3 1.1 Innbydelse......3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DL 201400192 Modernisering av Statsbyggs visuelle profil Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser

Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser Tinn kommune Teknisk avd. Åpen anbudskonkurranse Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: 21.08.2015 kl 12.00 Sted for levering: Servicetorget v/torget

Detaljer

Busstjenester Vestre Aker. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.0

Busstjenester Vestre Aker. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.0 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.0 1 INNLEDNING... 3 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 5 1.4 Andre operatører i ruteområdet...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Anskaffelse av driftstjenester for ID-Porten/MinID og Digitalt kontaktregister. Saksnr 13/00203

Konkurransegrunnlag Anskaffelse av driftstjenester for ID-Porten/MinID og Digitalt kontaktregister. Saksnr 13/00203 Anskaffelse av driftstjenester for ID-Porten/MinID og Digitalt kontaktregister Saksnr 13/00203 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 15.05.2013 Difi Distribuert til tilbydere 2.0

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo

2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo Kvalifikasjonsgrunnlag for konkurranse med forhandling 2 trinn under EØS-terskel ved anskaffelse av: 2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo Dato: 24.01.2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved:

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved: Bedriftsnavn: Havforskningsinstituttet Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse ved: Leie av tre kombinerte ringnot/trålfartøy til mengdeestimering av Norsk vårgytende sild under gyteinnsiget i 2015.

Detaljer

Invitasjon til å levere inn endelig tilbud

Invitasjon til å levere inn endelig tilbud Invitasjon til å levere inn endelig tilbud Anskaffelse av nytt skoleadministrativt system Dato: 9.8.2013 Saksnr: 2012/11 Innhold Side 1 Innledning... 2 1.1 Invitasjon til å levere inn endelig tilbud...

Detaljer

Busstjenester Bærum Øst

Busstjenester Bærum Øst Busstjenester Bærum Øst Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 4 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 6 1.4

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Samferdsel INNHOLD 1 OPPDRAGET/LEVERANSEN/YTELSEN...3 1.1 OPPDRAGSGIVER...3 1.2 BAKGRUNN...3 1.3 ANSKAFFELSEN...3

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer