Med utdrag fra styrets årsberetning og årsregnskap for Nr Takk for Sarah!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med utdrag fra styrets årsberetning og årsregnskap for 2010. Nr 1 2011. Takk for Sarah!"

Transkript

1 Med utdrag fra styrets årsberetning og årsregnskap for 2010 Nr Takk for Sarah! Årets oppsetting av musikalen Sarah ga publikum nok en fantastisk kulturopplevelse. Benedicte Søreng, Marita Frengen og alle de andre i ensemblet har virkelig grunn til å være stolte!

2 BANKSJEFEN Frivillig arbeid helt nødvendig for et levende lokalsamfunn I Ørland kommune er det omlag 100 registrerte lag og foreninger, alt fra skolekorps, idrettslag og båtforeninger til 4H. Yrjar Heimbygdslag anslår medlemmenes samlede årlige frivillige arbeidsinnsats til omlag tre årsverk. Noen kan sikkert hevde at Yrjar Heimbygdslag har en høyere arbeidsinnsats fra medlemmene enn det vi finner i gjennomsnitt for andre lag. Men det legges ned en betydelig innsats også fra medlemmer i andre lag og foreninger. Stortingsmelding nr. 39 ( ) Frivillighet for alle angir gjennomsnittlig frivillig arbeid per lag hvert år i Norge til om lag ett årsverk. Når vi samtidig har grunn til å tro at det legges ned mer frivillig arbeid i hvert lag på bygda enn i mer sentrale strøk, kan vi summere opp mengden frivillig arbeid i Ørland kommune til minimum 100 årsverk. Dette er en betydelig og helt nødvendig innsats som bidrar til mer levende og «robuste» lokalsamfunn. Det skapes arenaer der mennesker gis mulighet til å bruke og utvikle seg selv, og samtidig føle seg til nytte i en større sammenheng. Ikke minst er dette viktig for barn og ungdom. Noen hevder at deltakelse i slike sosiale fellesskap i tillegg bidrar til læring og kunnskap som styrker vårt velferdssamfunn og vårt demokrati. I Norge kommer frivillig arbeid i all hovedsak til syne i form av frivillig arbeidsinnsats fra medlemmer, og ved at man i tillegg for eksempel stiller eget verktøy eller egen bil tilgjengelig for laget. Kontanter må lagene i stor grad hente inn gjennom egne aktiviteter. Som aktør i et levende lokalsamfunn gjennom mange tiår har Ørland Sparebank vært en stolt og glad økonomisk bidragsyter til mange av disse lagene. Vi har mottatt mange tilbakemeldinger om at dette er viktige bidrag til lagenes arbeid. Noe som bekreftes av at åtte av 10 ørlendinger svarer at banken er en viktig bidragsyter overfor lag og foreninger. Men det aller største bidraget til en slik omfattende frivillig aktivitet kommer fra hver enkelt som deltaker i det frivillige arbeidet. I vår egen kommune utgjør dette om lag timer i året, eller timer frivillig arbeid per uke. De senere år har Ørland Sparebank gitt økonomisk bidrag til lag og foreninger for om lag to million kroner hvert år. Dette er samlet bidrag fra bankens gavefond og sponsorater. Driftsåret 2010 ga igjen et tilfredsstillende resultat for Ørland Sparebank, og som målt i kroner er det beste noen gang. Dette skyldes positiv vekst i samlet inntjening, god kostnadskontroll, moderate tap og god tilgang på antall nye kunder. Samlet ga resultatet en egenkapitalavkastning etter skatt på 10,7%. Banken skal også framover ha som målsetting å opprettholde sin selvstendighet, utvikle seg videre som virksomhet og spille en aktiv rolle i lokalsamfunnet. Derfor må kravet til soliditet og inntjening ligge på et relativt høyt nivå. Forstanderskapet i Ørland Sparebank har i år besluttet gavetildelinger på bakgrunn av søknader på til sammen kroner. Forstanderskapet har i tillegg besluttet at banken kan bruke inntil en million kroner til å forsterke posisjonen til Ørland og Brekstad som tettsted i en storbyregion. Bankens forstanderskap ser på dette arbeidet som svært viktig, blant annet i forhold til å styrke Ørlands kandidatur som framtidig base for luftforsvarets nye kampfly. En styringsgruppe bestående av forstanderskapets leder, styrets leder, banksjef og soussjef i Ørland Sparebank har fått fullmakt innenfor en ramme på en million kroner til å tildele midler til satsing og prosjekter i regi av Fosen Næringshage knyttet til temaet «et tettsted i en storbyregion». Men en slik satsing kan være viktig også uavhengig av utfallet av denne konkrete saken. Når dette skrives er katastrofen som har inntruffet i Japan etter jordskjelv og tsunami et faktum. Dette er først og fremst en stor tragedie for de menneskene som rammes, men det rammer også nasjonen Japan og deres nasjonaløkonomi med stor kraft. Japan er verdens tredje største økonomi, og har dermed både menneskelige og økonomiske ressurser å sette inn i et forsøk på å avhjelpe situasjonen. Men Japan er samtidig økonomisk sårbar som følge av høy nasjonalgjeld. Hvilke konsekvenser denne katastrofen kan få for japansk og internasjonal økonomi, er på dette tidspunkt uklart. På nytt blir vi minnet om det moderne samfunns sårbarhet når naturkatastrofer rammer, og hvordan endringer i verdensøkonomien også kan gi uventede effekter i våre egne nærområder. Men nå er tankene først og fremst rettet mot de millioner av mennesker som er berørt av katastrofen. Med vennlig hilsen Ørland Sparebank Henning Johansen banksjef 2 ØRLANDS EIKA NR

3 UTDRAG FRA ÅRSMELDING 2010 Utdrag fra styrets årsmelding for 2010 Regnskapet for 2010 sammenlignet mot 2009 viser vekst i utlån, forbedret resultat, en kapitaldekning som øker fra 19,08 prosent til 20,42 prosent og en innskuddsdekning som øker fra 67,5 prosent til 71,1 prosent. Bankens soliditet er dermed økt ytterligere og banken har klart å opprettholde A- fra DnB NOR sin rating av kredittselskaper i Norge. Banken ble i 2010 ratet som nummer 18 av 129 kredittselskaper. Før finanskrisen i 2008 var banken ratet sum nummer 112. Terra Boligkreditt er i siste halvår 2010 blitt brukt aktivt for å redusere utlån i egen balanse. Samlet utlånsvekst i Terra Boligkreditt og i egen balanse er på 5,8 prosent. Samlet gir dette banken en forvaltningskapital inkludert lån i Terra Boligkreditt på 2,6 milliarder kroner som er det samme som året før. Vekst i brutto utlån og i innskudd i 2010 bidro ikke til samlet vekst i bankens forvaltningskapital. Dette skyldes omfanget av innfrielser av F-lån, lån til kredittinstitusjoner og obligasjonslån. Styret anser derfor 2010 som et år hvor bankens inntjening er tilfredsstillende med et resultat bedre enn budsjett og Resultatforbedringen skyldes god kostnadskontroll, positiv utvikling av bankens rentenetto og tilfredsstillende vekst i innskudd og utlån. Styret vurderer soliditeten i banken som meget tilfredsstillende. Forutsetningene for fortsatt drift er dermed absolutt tilstede. HOVEDTREKK I RESULTATREGNSKAPET Bankens rentenetto viser 2,40 prosent i 2010 mot 2,27 prosent året før som bidrar til at rentenettoen i kroner øker fra 51,4 mill. kroner til 55,8 mill. kroner. Banken har i 2010 klart å snu en trend fra 2009 med negativ utvikling av rentenettoen. I 2009 var det et raskt fallende rentenivå som medførte enn raskere reduksjon av utlånsrenten til kundene enn rentereduksjonen på bankens obligasjonslån. I 2010 har rentebilde vært mer stabilt med kun én renteøkning fra Norges Bank Summen av andre inntekter inkl. kursgevinster/-tap viser 14,2 mill. kroner (0,61 prosent), mot 13,8 mill. kroner (0,61 prosent) året før. Dette skyldes økt utbytte og andre inntekter hvor en større post er tilbakeføring av kostnader i forbindelse med konverteringen til SDC i Driftskostnadene utgjør 30,1 mill. kroner (1,29 prosent) mot 30,7 mill. kroner (1,36 prosent) i I forbindelse med overgang til ny pensjonsordning og avvikling av eksisterende AFP-ordning, har banken bokført en engangseffekt på +1,1 mill. kroner i Bankens kostnader i forhold til inntektene eksl. kursgev./tap utgjør 44,83 prosent mot 50,3 prosent året før. Resultat før tap er 39,9 mill. kroner (1,71 prosent), mot 34,5 mill. kroner (1,53 prosent) året før. Tapsføringene viser netto tapsavsetninger på 3,2 mill. kroner (0,14 prosent), herav utgjør individuelle nedskrivning og konstaterte tap 5,9 mill. kroner, nedskrivninger på grupper av utlån er redusert med 2,7 mill. kroner. Resultatet før skatt i 2010 utgjør 35,7 mill. kroner. eller 1,53 prosent, mot 28,8 mill. kroner eller 1,27 prosent i Etter beregnet skatt på 10,9 mill. kroner utgjør resultatet i ,9 mill. kroner (1,07 prosent), mot 20,1 mill. kroner (0,89 prosent) året før. BALANSEUTVIKLING OG LIKVIDITET Innskuddsveksten fra kunder er i 2010 på 169,0 mill. kroner eller 9,4 prosent, og bankens samlede volum av kundeinnskudd er nå kommet opp i mill. kroner. Innskuddsdekningen målt mot utlån er økt fra 67,5 prosent til 71,1 prosent. Tilgangen til funding i markedet har i 2010 vært stabil. Spreadene har gjennom 2010 ligget på et relativt høyt nivå, og spesielt høyt sammenlignet med årene før finanskrisen. Lån og innskudd fra andre kilder enn kundeinnskudd er til sammen 226 mill. kroner mot 395 mill. kroner året før. Banken har lav likviditetsrisiko da den øvrige lånefinansierte fundingen i stor grad er langsiktig, samt at vi har etablerte trekkrettigheter som kan utnyttes. I tillegg har banken en sunn og god drift med lav risikoeksponering, som sikrer tilfredsstillende tillit i kapitalmarkedene. Banken har som målsetting å opprettholde innskuddsdekningen i MISLIGHOLD, TAP OG TAPSAVSETNINGER Vi definerer lån som har stått uordnet i mer enn 90 dager, kreditter og andre konti som har stått overtrukket i mer 90 dager, som misligholdt. Her henviser vi til note ni, og denne viser mislighold på til sammen 14,8 mill. kroner eller 0,78 prosent av totale utlån. Etter individuelle nedskrivninger på disse engasjement, utgjør netto mislighold til sammen 13,1 mill. kroner eller 0,69 prosent av totale utlån. Tapsutsatte ikke misligholdte engasjement utgjør 25,9 mill. kroner eller 1,37 prosent av totale utlån. Etter individuelle nedskrivninger på 6,7 mill. kroner har banken netto tapsutsatte engasjement på 19,2 mill. kroner eller 1,01 prosent av totale utlån. I regnskapet viser tapsføringene i år 3,2 mill. kroner. Så godt som alle engasjement over kroner både på næringsliv og privatkunder er gjennomgått og risikoklassifisert. Dette har gjort at vi har et godt grunnlag for å vurdere bankens risikoprofil på kredittområdet. FREMTIDSVURDERINGER Konkurransen i bankmarkedet nasjonalt og regionalt er hard og marginene har over tid falt. Imidlertid er det en tendens til noe økte marginer innenfor bedriftsmarkedet og det er fra flere større banker uttrykt bekymring over for lave marginer innenfor deler av boliglånsområdet. Ørland Sparebank henter hoveddelen av sine inntekter fra rentemarginen, og det er forventet fortsatt hard konkurranse spesielt innenfor privatmarkedet. Det blir derfor viktig med god kostnadskontroll, men dette må kombineres med økte inntekter både fra vekst i utlånsvolum og økte andre inntekter. Ørland Sparebank har de senere år hatt tyngden av utlånsvekst utenfor Ørland kommune, som betyr at omlag 50 prosent av bankens kunder i dag er bosatt andre steder i Norge. Mange av disse er utflyttede ørlendinger. Dette er en strategi banken vil videreføre og som reduserer konsentrasjonsrisikoen. Det er budsjettert med en brutto utlånsvekst på om lag 7% i Lokalt vil 2011 trolig bli et år med moderat aktivitetsutvikling innenfor bygg- og anleggssektoren, med en mulig forsterket oppgang mot slutten av året. Dette skyldes at flere prosjekter er under planlegging. Det trekker også positivt at interessen for å bygge eneboliger fortsatt holder seg oppe. Dessuten er høy andel sysselsetting i offentlig sektor stabiliserende for etterspørselen etter varer og tjenester i Ørland kommune. Styrken i fremtidig økonomisk utvikling i Ørland kommune er fortsatt i i stor grad knyttet til utfallet av Stortingets behandling av fremtidig basestruktur for det norske luftforsvaret. En beslutning i 2012 om videreføring av Ørland Hovedflystasjon som én av to baser eller som énbase vil utløse økte investeringer både på militære anlegg og i det sivile samfunn. At det arbeides godt og målbevisst i Ørland Sparebank viser bankens økonomiske utvikling de senere år, og det viser at banken har dyktige og motiverte medarbeidere som er godt rustet til å møte fremtiden. Styret forventer at bankens resultat for 2011 blir noe lavere enn resultatet for Dette skyldes i hovedsak ekstraordinære inntekter og tilbakeførte kostnader i 2010, som man ikke forventer i Styret vil til slutt rette en spesiell takk til kunder, ansatte, tillitsmenn og alle andre som har bidratt til at 2010 ble et nytt godt år for Ørland Sparebank. Komplett årsmelding og regnskap med noter kan fås i banken eller på ØRLANDSEIKA NR

4 SKOLER ÅRSREGNSKAP PÅ GLATTISEN 2010 RESULTATREGNSKAP , , , , ,8 (Hele tusen kroner) Note Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obl. og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE- OG PROVISJONSINNTEKTER , , , , ,7 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap andre rentebærende verdipapirer Andre driftsinntekter NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER Lønn og generelle administrasjonskostnader 4, Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP , , , ,3 1894,9 Tap på utlån, garantier mv 10, Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gev./tap på verdipapirer RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skatt på ordinært resultat RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT Disponering av overskudd: Overført fra gavefond Overført til sparebankens fond Overført til gaver SUM DISPONERT ØRLANDSEIKA NR

5 ØRLAND ÅRSREGNSKAP KULTURSENTER 2010 BALANSE (Hele tusen kroner) Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder 8-11 Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån og fordinger på kunder, før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivning på grupper av utlån Netto utlån til og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte, ikke påløpte kostnader og ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder 20, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital SUM GJELD Sparebankens fond Gavefond ,3% 7,0% 10,7% LØNNSTAKERE 1.560,2 mill. kr. NÆRINGSDRIVENDE 202,0 mill. kr. JORDBRUK/FISKE 131,8 mill. kr. Tilsammen 1.894,0 mill. kr. 65,6% 3,3% 4,3% 26,8% LØNNSTAKERE 885,0 mill. kr. NÆRINGSDRIVENDE 360,7 mill. kr. KOMMUNER 58,5 mill. kr. JORDBRUK/FISKE 43,7 mill. kr. Tilsammen 1.347,9 mill. kr. SUM EGENKAPITAL 23, SUM GJELD OG EGENKAPITAL BETINGEDE FORPLIKTELSER Garantiansvar overfor kunder Garantiansvar overfor bankenes sikringsfond ,1 48,4 46,8 50,3 44,8 FORPLIKTELSER Finansielle derivater Brekstad Brekstad ,447 Jostein Solbue Styreleder Erling Eriksen Maia Revdal , , , , Anne-Britt Enge Næss Jan Kvithyll Henning Johansen Banksjef 100 Regnskapet er fastsatt av forstanderskapet 28. februar 2011 Hans Kr. Norset, forstanderskapets leder ØRLANDSEIKA NR

6 BOTNGAARD AS Duket for suksess på Valsneset Bjugnbedriften Botngaard AS har i løpet av kort tid blitt markedsleder innen produksjon av duker for oppdrettsnæringa. 16 produksjonsarbeidere jobber iherdig i to skift for å slanke ordreblokka. Slikt blir det penger av. Så kan en kanskje prøve å være vittig og si at disse folka, de kjenner lusa på gangen, de vet hva de holder på med. Og nettopp lus er det det handler om. Lakselus. I nyoppført fabrikkhall på Valsneset i Bjugn jobbes det på spreng for å ta ordrene unna. Med spesialsymaskiner syr de sammen polyesterduker og forsterkninger til sluttproduktet; halvkuleformede duker som kan trekkes under merdene. På den måten lages et lukket system omkring merdene, slik at avlusing av oppdrettslaksen kan foretas. Den største enheten som er levert til nå hadde en dukoverflate på 3500 kvadratmeter! Da var diameteren oppe ved vannflata 67 meter. Trolig er det bare et tidsspørsmål før denne rekorden slås ettertrykkelig. ØKENDE ETTERSPØRSEL Den sterke etterspørselen skyldes flere forhold, forteller daglig leder Olav Haugen, oppsporet og innhentet til formålet etter tjeneste innen Bergen Group Fosen, i Rissa. Vi har høstet viktige erfaringer og posisjonert oss som markedsleder. Knut Botngård og Olav Haugen leder en bedrift som har truffet innertier! Lakselus er uten sammenlikning den største utfordringen næringa står overfor. Kravet om effektive løsninger har vokst seg stort, og myndighetene har innført nye regler for hvordan slik avlusing skal skje. Det er klampen i bånn på symaskinene! Arne Kløften, Kim Sandvik, Birgit Kempt og Signe Raknes står på for Botngaards mange kunder. 6 ØRLANDSEIKA NR

7 BOTNGAARD AS Vårt eneste fokus er det som bransjen etterspør, og nå er det duker som gir mulighet til behandling mot lus i lukket system som er tingen, sier Haugen. Han røper at det står hele 31 ordrer på blokka, og hver ordre er verdt noen hundre tusen, avhengig av størrelse og egenskaper. I løpet av vårt besøk i de nye lokalene må dette tallet korrigeres, to nye ordrer er kommet inn EFFEKTIV MARKEDSFØRING Botngaard AS er ikke alene om å produsere disse dukene. Allikevel har de i løpet av et aktivt oppstartsår prestert å bli markedsledende. Ingen vanlig trådsnelle! Det er dimensjoner over produksjonen på Valsneset i Bjugn. Det bør være en fjær i hatten for administrasjonen som i dag teller tre personer, i tillegg til gründeren selv Knut Botngård, som var den som designet utviklet produktet. Botngaard er allerede et navn i bransjen. Ikke minst på grunn av god og treffsikker markedsføring der tett oppfølging av viktige messer, møter og seminarer er sentrale suksessfaktorer. Bedriften får også god og viktig markedsføring gjennom deltakelse i en rekke forskningsprosjekter innen SINTEF. Her skjer det spennende utvikling innen de «hotteste» felt i bransjen, og Bjugn-bedriften deltar helt i tet. GODT SAMSPILL Bransjen ser jo positivt på at det utvikles nye avlusingsteknikker som er effektive og kostnadsbesparende. Tidligere har man benyttet metoder som kunne gi for dårlig resultat. Lukket system gir bedre resultat, og er ganske kostnadseffektivt. Prisen på ca kroner for en duk er det ingen ting å si på. Det er for småpenger å regne i denne bransjen, sier Olav Haugen. GODE HJELPERE Ved oppstarten av bedriften fikk vi god hjelp av Kjetil Kvam fra Fosen Næringshage og Arnt-Ivar Kverndal i Gode Sammen. Og Leksvik Industriell Vekst (LIV) var også inne i bildet. Vi besluttet å gå til Ørland Sparebank for nødvendig finansiering, og banken har bidratt hele veien med sine tjenester på en flott måte, forsikrer markeds- & utviklingssjef Knut Botngård. Prosjekter Botngaard AS er med i Dukbasert avlusing, som prosjekteier, støttet av Forskningsrådet. Budsjett: 5 mill. kroner. Flere av de største oppdretterselskapene deltar. Drift av store enheter på eksponerte lokaliteter. Prosjekteier ACE. Vannkvalitet i øvre vannlag i avskjermet merd. Prosjekteier Sinkaberg-Hansen. Forprosjekt, avskjerming mot lakselus, prosjekteier. Sammen med bl.a. Salmar, Havbruksinstituttet, Veterinærinstituttet og Bremnes Seashore. Produksjon av smolt gr. i lukket merd, prosjekteier. Sammen med bl.a. SINTEF F & H, Smøla Settefisk & Klekkeri, Bremnes Seashore, Lingalaks og Kobbevik & Furuholmen. ØRLANDSEIKA NR

8 ØRLAND UNGDOMSSKOLE Fant tonen med Fru Inger Fru Inger-prosjektet som har pågått innen den lokale skolen nærmer seg finalen. Dessverre, vil vi si, for mange har blitt svært begeistret for opplegget, og mange har blitt trukket inn i aktivitetene. Her har flere gode krefter spilt på lag med hverandre, og man har syslet med flere temaer knyttet opp mot Fru Ingers tid og Austråt: Drama med et imponerende antall deltakere er framført i Kulturhuset, det er laget modeller av Austråtborgen, med tilhørende datapresentasjon, det er laget tidsriktig 3D-kart over området, figurer og animasjoner er produsert. På skolens kjøkken har det blitt laget matretter á la 1500-tallet, og ei egen gruppe har underveis hatt ansvar for en web-basert dokumentasjon. Og sist men ikke minst: Noen elever har fått lage tradisjonsinstrumentet langeleik, hos oss kalt langspell, og de har lært seg å spille på det. Grunnlaget for sistnevnte delprosjekt oppsto da den musikkhistoriske ekspertisen representert ved Ola Kai Ledang, sløydlærer Oddvar Solem og musikklærer Aksel Jakob Hovde stakk hodene Ola Berg, Alf Martin Eggan, Joakim Staven, David Grande Hovde, Ane Kirkbak viser lokalproduserte langeleiker, eller langspell. sammen for et par år siden. Etter ei tid kom de ut med noe så eksklusivt som et trønders langspell med lokalt preg (dekor inspirert av tårnet på borgen). Ledang bidro i starten også med demonstrasjon av spillteknikk og repertoar, før lærer Aksel overtok med innstudering av kjente folketoner, pluss mindre kjente melodier fra Fosen. Tom André Aagaard, Vladislav Shlyakhov og Jonatan Løpen Ellingsen med en flott modell av Austråtborgen. Byggingen er registret stein for stein som presentasjon på PC en. FYLKESMØNSTRING UKM For å gjøre en lang historie kort: Langspellgruppa deltok i Ungdommens Kulturmønstring og gikk videre til fylkesmønstringa. Hva som skjer senere vet ingen, men spennende er det uansett. Og lærerikt. Både «musikkonsulent» Ledang og lærerne ved skolen rapporterer om engasjement og interesse underveis. Langspellet er et lågmælt instrument med luftig klang, som ikke konkurrer med den sterke og fyldige klangen i vår tids musikk. Mot denne bakgrunnen er det imponerende at lærerne har greid å stimulere elevene til å arbeide med et lydsvakt, men finstilt klangideal fra tidligere tider, sier Ledang. Og han legger til: Kanskje er dette spiren som skal til for å blåse litt nytt liv i trøndersk langspellmusikk, mange generasjoner etter Alf Martin Eggan og Erlend Aune spiller på Åpen Skole. at denne musikktradisjonen forsvant og bare noen gamle instrument er igjen, nå på museum? Og når man først har funnet tonen kan det godt være at det blir øvd inn nye melodier som kan bli framført på det tablået som planlegges til høsten? 8 ØRLANDSEIKA NR

9 AKTIV EIENDOMSMEGLING Aktiv-megleren på plass Han har vært en liten runde omkring i Norge og skaffet seg utdanning og viktig arbeidserfaring. Nå er ørlendingen tilbake på hjemmebane som eiendomsmegler for alle Fosen-kommunene. Det er John Kolbjørn Baardsgaard, opppvokst mest på Ottersbo, og derfor godt kjent med de lokale forhold, som har etablert ny meglervirksomhet gjennom samarbeid med de fire sparebankene på Fosen. Han hører til selskapet Aktiv Eiendomsmegling, som er heleid av Terra-Gruppen. Etter eksamen fra Handelshøyskolen BI i Oslo har Baardsgaard fått sine første bransjeerfaringer hos Aktiv i hovedstaden og i Trondheim. Det er grunn til å tro at den unge megleren står overfor et spennende marked. Årlig skifter ca 400 eiendommer på Fosen eier. Ekstra interessant er det å merke seg at hele to tredeler av disse salgene skjer uten megler. Å stå for et eiendomssalg selv kan ha sine sider, kommenterer han overfor ØrlandsEika: En ikke ubetydelig risiko knytter seg til slike salg, og det finnes en hel rekke potensielle feller. De som benytter en autorisert megler står mye tryggere. Og jeg tror nok at salg gjennom megler i de fleste tilfeller gir en riktigere pris. Slik sett vil bruk av megler ofte være en god investering. TROR PÅ PRISSTIGNING Hva synes du konkret skiller eiendomsmarkedet her på Fosen fra det du kjenner andre steder? De fire siste årene har det ikke vært noen særlig prisøkning ut over konsumprisindeksen. Og det tar ganske lang tid før averterte boliger blir solgt, i gjennomsnitt hele 77 dager. Jeg vil jobbe for å redusere omløpshastigheten, og om dette lykkes, kan vi regne med at prisstigningen kommer etter, sier Aktivmegleren. Han kommer ikke til å ha fast kontoradresse, men vil jobbe tett på og sammen med de fire sparebankene. John Kolbjørn ser med forventning fram til å få bo på Fosen igjen, og å komme nærmere venner og familie. At han nå skal få benytte de gode mulighetene til jakt og fiske kommer Jeg ser muligheter i et boligmarked under endring. John Kolbjørn Baardsgaard (27) og Aktiv Eiendomsmegling har etablert seg på Fosen i nært samarbeid med sparebankene. på toppen, og han fremhever de enestående mulighetene for naturopplevelser på Fosen. KJERNEVERDIER Når årets første nummer av Eika nå legges ut har han allerede vært aktiv i noen uker med formidling av boliger, fritidseiendommer og næringseiendom. Det handler om fullskala eiendomsmegling i et spennende marked som vi tror står overfor nye utviklingstrekk og muligheter. Aktiv og sparebankene står for mange av de samme kjerneverdiene når det gjelder kundebehandling og kvalitet på tjenestene, så jeg tror dette kan bli et godt samarbeid framover. Det forsikrer John Kolbjørn Baardsgaard før han med mappe og skilt tar plass i bilen, denne gang på vei til boligfeltet Reksterberg på Brekstad. ØRLANDSEIKA NR

10 UNGDOMMENS HUS Bankens tillitsvalgte 2010 FORSTANDERSKAPET Kundevalgte Hans Kristian Norset, leder Siw Anita Hoøen Lars Bonvik Kristin Grøtan Frengen Nils Harald Oksvold Gørill Skaret Larsen og Amalie Grønås og i kiosken på Månen. Månelanding Så er Månen, ungdomsklubben i Ørland på plass, etter behørig åpning med pomp og prakt. Som de fleste vet er ungdommens sted å møtes i idrettshallen, i lokaler som mange kan misunne dem, i alle fall foreldre som har sett andre tider. Egentlig er lokalene rause og romslige, og de ser hyggelige ut. Men trangt ble det da snora skulle klippes, og besøkende artister fra Grand Prix-arrangementet kastet glans over begivenheten og måtte nesten få hjelp til å manøvrere seg gjennom folkemengden. Så ble det snorklipp av oberst Pål Talmo, og åpningsord ved ordfører Hallgeir Grøntvedt og pengegaver fra flere hold. Og etter hvert fikk endelig de unge overta. Vi får fortalt at det har vært full aktivitet på Månen etter åpningen. De har juniorklubb for trinn annenhver tirsdag mellom kl og Og hver tirsdag vises det film mellom kl 20 og 22. Selve klubbkvelden er lagt til onsdager mellom kl 18 og 22. Månen er så absolutt verd et besøk, og ØrlandsEika banker selvsagt på døra en kveld før sommeren. Nok en stor prestasjon! Musikalen Sarah var allerede for to år siden en lokal produksjon alle kunne være stolte av. Og det er derfor en herlig overraskelse når stykket framsto i ny drakt med flere endringer. Her er det sterk musikk, fin sang og gode skuespillerprestasjoner. Og publikums dom er entydig og positiv. Jungeltelegrafen etter første forestilling burde være markedsføring nok for fulle hus i fortsettelsen. Mange av de som lovpriser den nye Sara-musikalen berømmer regien, som har bidratt til et fint løft. Sarah er et framstående eksempel på at det nytter å satse på egne produksjoner, og at resultatet kan bli imponerende bra. Varamedlemmer Siw Aida Rui Skattem Bengt Selfors Kommunevalgte Mai Lis Hvitsand, nestleder Knut Ring Torhild Aarbergsbotten Varamedlem Finn Olav Odde Valgt av de ansatte Gunn Nesset Dagrun Grande Olav Leirvik Varamedlem Guri Ulset STYRET Jostein Solbue, leder Erling Eriksen, nestleder Anne-Britt Enge Næss Maia Revdal Jan Kvithyll Varamedlemmer Kristin Grøtan Frengen Bengt Selfors Linda Grande KONTROLLKOMITEEN Siv Anita Hoøen, leder Lars Erik Solli Lars Bonvik Varamedlemmer Knut Ring Marit Eide Dahl Andreas Tronga og Sarah-ensemblet bergtok publikum nok en gang. 10 ØRLANDSEIKA NR

11 BANKNYTT Jobb eller pensjon eller begge deler? NYTT TILBUD Søk om billån på bankens hjemmeside I samarbeid med Terra Finans tilbyr vi nå lån til bil, caravan, MC/ATV og båt. Søk om lån på Du får svar med en gang. 1. januar i år trådde den nye pensjonssystmet i kraft. Det nye systemet innfører regler om alleårsopptjening, levealdersjustering og fleksibelt uttak av pensjon i alderen 62 til 75 år. Det er også mulig å ta ut gradert pensjon, og å kombinere arbeid og pensjon fritt uten avkorting av pensjonen. Sammen med jurist og rådgiver Alexandra Plahte inviterer vi til informasjonsmøte om Pensjonsreformen. STED: Ørland Kultursenter, kinoen TID: Onsdag 13. april kl Alexandra Plahte er en av landets fremste foredragsholdere på området, og i løpet av kvelden vil du få mange gode, og ikke minst verdifulle råd. Ny telefonstemme ALICE SJØLI er ansatt som vikar i kundesenteret hvor primæroppgaven blir å betjene bankens sentralbord. Alice har bred erfaring fra kundebehandling i privat og offentlig sektor. Vi ønsker henne velkommen! Android App Ørland Sparebank tilbyr snart en app for android. Dette gir tilgang til de mest brukte banktjenestene via mobiltelefonen. App'en er tilgjengelig i «marketplace». Lanseringen kunngjøres på bankens hjemmesider i løpet av kort tid. Gavetildeling fra Ørland Sparebank Forstanderskapet i Ørland Sparebank har tildelt gaver fra bankens gavefond. Hele kr ,- ble fordelt til frivillige lag og organisasjoner i kommunen. I tillegg til dette kommer bankens sponsoravtaler med lokale fleste lag og foreninger. De siste tre år har banken i snitt bevilget kr ,- til disse formålene. I tillegg kommer gaven til Ørland Kultursenter på 5 mill. kroner. Ørland Sparebank er, og vil være en aktiv medspiller til vekst og utvikling i lokalmiljøet. Disse fikk tildelt gaver i år: Uthaug Songlag Kr ,- Støtte til korbesøk fra Estland Kornetten Kr ,- Innkjøp av baritonsaxofon Ørland Barne-og Ungdomskorps Kr ,- Nye Uniformer Ungdommen Hus Kr ,- Innkjøp av utstyr Austrått Golfklubb Kr ,- Rekrutteringsprosjekt Ørland Kultursenter Kr ,- Fagseminar Reformasjonsprosjektet Ørland Kultursenter Kr ,- Opplæringsaktiviteter lærere/elever vedr reformasjonsprosjektet Ørland Ungdomslag Kr ,- Restaurering Røstad Ungdomshus Sus I Serken Kr ,- Barnas Festival 2011 Storfosna Velforening Kr ,- Innkjøp av varmepumpe Ørland Froskemannsklubb Kr ,- Klubbhus Uthaug Skigruppa Yrjar Kr ,- Ny løypemaskin Ørlendingen Skytterlag Kr ,- Tilskudd til ungdomsarbeid Ørland Pistolklubb Kr ,- Tilskudd til NM Veteraner Ørland Folkebibliotek Kr ,- Tilskudd til barnas dag ØRLANDSEIKA NR

Målbevisst! Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank

Målbevisst! Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank Nr 1 2013 Målbevisst! Ørlandsjenta Stine Marie Grande fra Bjugn-Ørland Skøyteklubb vant nylig gull på 500 meter under Landsmesterskapet. Vi gratulerer! Med utdrag

Detaljer

Årsmelding 2012 ÅRSMELDING RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER TIL REGNSKAPET

Årsmelding 2012 ÅRSMELDING RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER TIL REGNSKAPET Årsmelding 2012 Foto: Geir Gjelseth MÅLBEVISST! Ørlandsjenta Stine Marie Grande (14) fra Bjugn-Ørland Skøyteklubb er en av landets største skøytetalenter i sin aldersklasse. Tidligere i år tok hun gull

Detaljer

Styrets Årsberetning 2014

Styrets Årsberetning 2014 1 Styrets Årsberetning 2014 Makroøkonomi Det er i løpet av siste kvartalet 2014 lagt frem viktige tall som vil være helt avgjørende for utsiktene i norsk økonomi: BNP for norsk økonomi i årets tredje kvartal

Detaljer

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad Årsrapport 2009 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2009 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Gunhild R. Angvik Anne Saltrø Polden Anders Karlsen Martinus Grønnes Dordi Kjersti Mogstad

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.bank.no

ÅRSRAPPORT. www.bank.no ÅRSRAPPORT www.bank.no Årsrapport 2012 INNHOLD FORSTANDER- SKAPET: ANSATTE Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets beretning 5 Banken og lokalsamfunnet 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13

Detaljer

Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning

Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Årsmelding Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning 2011 Banksjefens kommentar Gode tall på tross av urolige markeder Året 2011 ble preget av svak internasjonal vekst,

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 Makroøkonomi 6 Lokalt næringsliv 10 Vang kommune 13 Vang Sparebank 14 Styrets kommentar til årsregnskapet 16 Valdres Eiendomskontor

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 Innhold Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets årsberetning 5 Banken og lokalsamfunnet 12 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Noter 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

God utvikling skjerpede krav

God utvikling skjerpede krav Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd Tåkeklokka på Stadsbygd Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... side 2 Nøkkeltall... side 3 Styrets årsberetning... side 4 Årsregnskap... side 16 Noter til årsregnskapet: Note 1 Innledning... side 20

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2010 ANSATTE STYRET: FORSTANDER- SKAPET: Tillitsvalgte og ansatte 2. Hovedtall 3. Leder 4. Styrets beretning 5

INNHOLD. Årsrapport 2010 ANSATTE STYRET: FORSTANDER- SKAPET: Tillitsvalgte og ansatte 2. Hovedtall 3. Leder 4. Styrets beretning 5 Årsrapport 2010 1 Årsrapport 2010 INNHOLD Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets beretning 5 Banken og lokalsamfunnet 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Noter 14 Kontantstrømanalyse 29 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer